KYJOVské
Měsíčník pro občany Kyjova
/ vydává město Kyjov / zdarma / 7. září 2012
noviny
9/2012
MULTIŽÁNROVÉ SLAVNOSTI
Letošní Kyjovské letní slavnosti se
nesly nejen v duchu folkloru, folku, tra−
dičních řemesel či výstavy vín, ale před
radnicí byly tentokrát k vidění i ukázky
biketrialu. Více fotografií ze slav−
ností na další straně.
MILÍ ČTENÁŘI
KYJOVSKÝCH NOVIN,
Pod kopcem vznikne kruháč
Dlouho očekávaná kruhová křižo−
vatka v Kyjově pod vlkošským kop−
cem už není jenom snem řidičů, kteří
tudy projíždí. Problém s dopravou
v tomto frekventovaném místě snad
bude konečně vyřešen.
Město Kyjov vede letitá jednání
s Ředitelstvím silnic a dálnic jako
správcem této komunikace, s krajem
i policií o tom, jak nejvhodněji reali−
zovat na výjezdu z Kyjova směrem
k Vlkoši křižovatku. Důvod je zřejmý
− odlehčit frekventovanému místu,
kterému se nevyhýbají kolize.
„Jednání byla komplikovaná, pro−
tože každý odborný zástupce dané
instituce měl na věc jiný pohled. Na−
štěstí se nám podařilo zajistit kom−
promisní stanovisko, na kterém se
shodli jak představitelé Policie ČR,
tak představitelé ŘSD. Věřím proto,
že ŘSD zařadí do svých investičních
akcí aktuálně kruhovou křižovatku
pod vlkošským kopcem,“ doufá sta−
rosta Kyjova František Lukl.
Hlavní předností kruhové křižo−
vatky má být zrychlení dopravy a zá−
roveň zvýšení bezpečnosti účastníků
silničního provozu. Navíc má dojít
k rekonstrukci Nerudovy třídy, aby
obyvatelé, kteří tam bydlí, již nebyli
zatěžováni hlukem.
Z obsahu / Pozemkové úpravy strana 3 / V MŠ přibude třída
Kyjovské noviny / září 2012
Předpokládaný rozpočet na reali−
zaci nové křižovatky se pohybuje řá−
dově kolem 15 milionů korun s tím,
že investorem bude stát prostřednic−
tvím Ředitelství silnic a dálnic.
Zvláštností celé stavby, o které
dopravní inženýři nejvíce spekulo−
vali, bude její šikmé položení v kop−
ci. V České republice prý podle
odborníků ale není ojedinělou záleži−
tostí, a tak zde řidiči údajně nebu−
dou mít problémy se strmým pro−
jížděním ani v zimních měsících.
Náročná bude křižovatka především
na údržbu.
−vh−
léto s dobou dovolených je nená−
vratně fuč a pracovní aktivity se na
nás valí z každého kouta. Alespoň
v mém případě tomu tak je, a to jsem
měl pouze 4 dny dovolené, avšak strá−
vené v překrásném moravském měs−
tě. Profesionální deformace mě nutí
inspirovat se dobrými příklady z praxe
toho či onoho města. V případě to−
hoto je to veřejná zeleň a péče o ni.
Od doby, kdy město získalo stříbrnou
medaili v evropské soutěži kvetoucích
měst, uteklo již několik let, a musím
přiznat, že je to vidět. Bohužel v tom
negativním slova smyslu. Stromy ne−
udržované, záhony fádní nebo zaple−
velené, tráva přerostlá. Neplatí zde,
a nemůžeme se vymlouvat, že nejsou
peníze. V tomto případě hraje zá−
sadní roli lidský faktor a způsob pří−
stupu k péči o zeleň. Mrzí mě, že to, co
dřív bylo normální – že si občané
udržovali záhony před svými domy sami
– dnes příliš neplatí. Na druhou stranu
se není čemu divit a nic nikomu ne−
vyčítám, když to nezvládá ani samo
město na viditelných veřejných plo−
chách v centru města. To skončilo!
Udělali jsme zásadní a radikální
krok ve vztahu k údržbě veřejné ze−
leně. Tyto všechny aktivity do bu−
doucna nebudou prováděny různými
subjekty, ale bude je zajišťovat samo
město, aby byla jednoznačná odpo−
vědnost, přímé řízení a bezprostřední
kontrola. Žádné výmluvy, žádné pře−
hazování úkolů, žádná ale. Své veš−
keré podněty směřujte na Odbor ko−
munálního hospodářství, a pokud Vám
nebude odpovězeno, pak přímo na
mě. Věřím, že pokud si město bude
řádně a čistě opečovávat své veřejné
plochy a zeleň (cca 35 ha), pak ob−
čané města Kyjova přidají ruku k dílu
a před svými domy si sem tam také
uklidí. Těm, co to dělají již dnes, za to
moc děkuji.
Jsem plně přesvědčen, milí Kyjov−
jáci, že také oceníte nově otevřené
informační místo v přízemí na radnici!
Již nemusíte do 2. patra pro ověření pod−
pisu či zaplacení složenky, vše je nyní
v místnosti, kde byla dříve matrika.
Spokojenější chvíle v našem městě
i na úřadě přeje
František Lukl,
Váš starosta
strana 6 / YU basket kemp strana 14
strana 1
Radnice
Kyjovské letní slavnosti ve fotografiích
Sobotní program se odehrával na náměstí a byl zaměřen multižánrově. Místo v něm našli jak děti, tak dospělí.
Jarmark zdobil náměstí po celý víkend. Podle organizátorů prošlo 4 tisíce platících.
Výstava Rulandských vín představila opět skvostná vína nejenom místních vinařů.
Neděle bývá tradičně zaměřena folklorně. Dožínkový průvod prošel městem a před radnicí probíhal program během odpoledne.
MĚSTSKÝ ÚŘAD OTEVŘEL NOVÉ KLIENTSKÉ CENTRUM
Místní, okresní a krajská chovatelská výstava je tradičně součástí Kyjovských
letních slavností. Na fotografii mladí chovatelé spolu se starostou města
a předsedou organizace.
strana 2
Po příchodu do radnice klienty úřadu v Kyjově čeká nové kontaktní místo.
V nové informační kanceláři bude možné vyřídit ty nejběžnější úkony,
které jsou na úřadech vykonávány – zaplatit poplatek či ověřit listinu.
I samotná podatelna se tím přesunula do komfortnějších prostorů. Matrika
je přestěhována poblíž klientského centra.
Kyjovské noviny / září 2012
Město Kyjov je úspěšné
při získávání dotací
ODSTRAŠUJÍCÍ PŘÍPAD ŘEŠÍ MĚSTSKÁ POLICIE V KYJOVĚ
Z neznámých důvodů někdo založil na okraji města černou skládku.
Smutné na celém případu je, že během posledního půl roku měsíc od mě−
síce pomalu narůstá. Po důkladném šetření byl pachatel předvolán. Pokud
v dané lhůtě na vlastní náklady místo nevyčistí, bude zahájeno správní ří−
zení s možným postihem až padesát tisíc korun.
Díky Regionálnímu operačnímu
programu Jihovýchod byla v regionu
Slovácka realizována v posledních
letech celá řada zajímavých pro−
jektů. Některé z nich také přímo
v Kyjově.
Díky takto získaným prostředkům
se podařila zrealizovat celá řada
projektů. V Kyjově se například jed−
nalo o rozšíření informačního centra,
výstavbu sportoviště v areálu ZŠ
Dr. Joklíka, přestavbu zastaralého
koupaliště v Bohuslavicích na bio−
top, zateplení školních budov nebo
úpravy městského parku v Kyjově.
„Za pět let fungování regionál−
ního operačnímu programu jsme v Ky−
jově zrealizovali akce v celkové výši
145 milionů korun, na které jsme
získali z EU 105 milionů korun.
Z vlastních zdrojů jsme tak vynaložili
40 milionů korun, což je podle mne
úspěch,“ poohlédl se zpět Lukl.
V tomto období jsou ještě pláno−
vány dva projekty – místní rozhlas
a zateplení domu kultury. V následu−
jících letech jsou do nového progra−
movacího období připraveny napří−
klad realizace Komunitního centra
v Bohuslavicích na bývalé faře, pří−
padně cyklostezky.
„V současné době debatujeme
o tom, jak by měly být dotační pro−
gramy do budoucna nastaveny. Chtěli
bychom, aby do sboru, který o přidě−
lení dotací rozhoduje, byli začleněni
starostové, aby o nich nerozhodo−
vali pouze úředníci v Praze a před−
stavitelé kraje,“ uvedl starosta Ky−
−vh−
jova František Lukl.
Zdravotnictví
Nové pozemkové úpravy
Zprůhlednění vlastnických vztahů
k pozemkům a následné jedno−
značné určení jejich uživatelů oče−
kává město Kyjov od provedení po−
zemkových úprav.
„Město může pozemkovou úpra−
vou vyřešit řadu majetkoprávních
problémů pro své realizace, které
mohou sloužit k rozvoji. Co se týká
jednotlivých fyzických osob, jedná se
o to, že v rámci pozemkové úpravy
dokážeme identifikovat více než
90 % parcel a jejich vlastníků. Až
dosud si totiž spousta lidí není vů−
bec jistá, zda jim pozemek náleží či
nikoliv. Jsou například rodiny, které
měly své předky někde v Americe,“
vysvětlila ředitelka Pozemkového
úřadu v Hodoníně Milana Grauová.
Pozemkové úpravy, které jsou hra−
zené ze státního rozpočtu, by mohly
výrazně pomoci se stabilizací polních
cest i následnou realizací protieroz−
ních a vodohospodářských opatření.
V současné době mají obce na
území bývalého okresu Hodonín zpra−
covány pozemkové úpravy v rozsahu
přibližně 40 %. Jednou z prvních,
která již zrealizovala různá opatření,
a to za 30 milionů korun, byl Vlkoš
u Kyjova, před dokončením jsou Ho−
vorany. V Šardicích díky pozemkovým
úpravám vznikla protipovodňová stav−
ba. I město Kyjov má různé problé−
my, které pozemková úprava dokáže
vyřešit.
Zájemci se se svými dotazy mo−
hou obrátit na portál Ministerstva
zemědělství, Pozemkový úřad Hodo−
nín, konkrétně na tel. 518 670 561
nebo [email protected], popř. na:
−vh−
[email protected]
PLETENÍ OBVAZŮ PRO NEMOCNÉ LIDI v Africe nebo Indii je ak−
tivitou, do níž se řada kyjovských obyvatel zapojuje už 12 let díky OS Omega
Plus. K pomoci se nyní připojují i senioři kyjovského Centra sociálních služeb.
Pozvání na akci Hurá škola
PARKOVÁNÍ ZA SMSKU
Řidič, který chce odstavit své vozi−
dlo v Kyjově v zóně placeného parko−
vání a nemá drobné mince do parko−
vacího automatu, může použít mobilní
telefon. Nová služba byla zprovozněna
první prázdninový den. Stačí odeslat
sms ve tvaru KY mezera a registrační
značka vozidla na číslo 902 06. Po ode−
slání bude odečtena částka 15 Kč za
hodinové parkování, a to do všech par−
kovacích zón, kde je možno zakoupit par−
kovací lístek z parkovacího automatu.
Kyjovské noviny / září 2012
Město Kyjov ve spolupráci s Agen−
turou pro občany – O.S. Krok, Cen−
trem sociálních služeb Kyjov, Cen−
trem pro rodinu Kyjov a NZDM Wu−Wej
pořádá akci „Hurá škola, pro nej−
menší i největší“.
Akce se uskuteční v rámci získání
neinvestiční dotace za výhru v sou−
těži Obec přátelská rodině roku
2011, kterou vyhlásilo Ministerstvo
práce a sociálních věcí ČR a Stálá
komise pro rodinu a rovné příležitosti
Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR spolu se Sítí mateřských center
a Asociace center pro rodinu. Podnik
se uskuteční v sobotu 8. 9. 2012
v 15.00 před radnicí v Kyjově (při ne−
příznivém počasí ES MKS Kyjov).
Během sobotního odpoledne mo−
hou děti, rodiče i prarodiče zhlédnout
v 15.00 zábavné představení R. Ča−
naky a M. Podhradské – Spievanko−
vo, v 16.00 představení Divadelně
šermířské společnosti Dračí Úsvit
z Hodonína, od 16.30 na Vás čeká
malování na obličej, tvořivé dílny,
nafukovací skluzavka a další. Všich−
ni jste srdečně zváni. Bližší informa−
ce najdete na www.mestokyjov.cz,
www.pomocobcanum.kyjovsko.cz,
www.cprkyjov.estranky.cz.
VSTUP + ATRAKCE ZDARMA
SPRÁVA MĚSTSKÝCH HŘBITOVŮ INFORMUJE
Oznamujeme, že kancelář správy hřbitovů města Kyjova najdete znovu
v budově smuteční síně u hřbitova na ulici Nětčická v Kyjově. Úřední hodiny
jsou v pondělí a středu od 8.00 do 16.00.
DROBNÉ RÁNY LZE ZALEPIT
Především dětem po úrazech,
které z nemocnic odchází se zaši−
tými drobnými rankami mohou vý−
razně pomoci novinky v oblasti uza−
vírání ran. Věnoval se jim praktický
seminář pro lékaře a zdravotníky
v Nemocnici Kyjov.
„Již dávno v historii řešili naši
předci uzavírání ran, které prováděli
tenkými střívky z jehňat. Dnes jsme
někde úplně jinde. Používáme na
zašití syntetické materiály a nově
existuje i možnost zalepení kůže.
Zalepení zabrání vniku bakterií a vý−
hodou je, že se to pak dá odloup−
nout jako stroupek. Pacient tak není
postoupen traumatizaci kůže a jedná
se tak vlastně o atraumatické zachá−
zení s ranou,“ uvedla přednášející
Marie Musilová.
Zalepení menších ran se provádí
speciální fólií bez použití jehly a vpi−
chu, což ocení nejen děti, ale i ti,
kteří nechtějí mít porušenou kůži.
−vh−
strana 3
Z jednání orgánů města
Vlastivědné muzeum
Informace ze schůzí Rady města
„DRAHÝ JEŠTĚRE,
MILÝ PETŘE BEZRUČI“
Údaje jsou upraveny z důvodu
ochrany osobních údajů.
61. SCHŮZE RADY MĚSTA KYJOVA
konaná dne 25. června 2012
Rada města schválila:
„ uzavření Smlouvy o poskytnutí do−
tace na nákup nového dopravního
prostředku ve výši 400 000 Kč
pro Jednotku sboru dobrovolných
hasičů Kyjov; celková cena auto−
mobilu činí 2 203 800 Kč;
„ uzavření Smlouvy o poskytnutí
účelové neinvestiční finanční do−
tace z rozpočtu Jihomoravského
kraje na výdaje jednotek sborů
dobrovolných hasičů obce; a to
na zabezpečení akceschopnosti
jednotky SDH obce na rok 2012
v celkové výši 100 000 Kč;
Rada města rozhodla:
„ o vyhovění žádosti o mimořádnou
finanční podporu pro JAZZKLUB
KYJOV, o. s. na pořádání třinác−
tého ročníku CZ/SK HELLO JAZZ
WEEKEND, který se konal 13.−14.
července 2012 v celkové částce
10 000 Kč. Finanční prostředky
budou poskytnuty z kladného vý−
sledku hospodaření při pořádání
předchozích kulturních akcí.
62. SCHŮZE RADY MĚSTA KYJOVA
konaná dne 23. července 2012
Rada města schválila:
„ zakoupení elektronického klavíru,
který bude využíván při svateb−
ních obřadech a kulturních akcích
pořádaných městem Kyjovem
v prostorách radnice v hodnotě
45 500 Kč, na obřady se klavír
vždy pouze zapůjčoval a tento stav
byl do budoucna nevyhovující; fi−
nanční prostředky budou poskyt−
nuty z kladného výsledku hospo−
daření při pořádání předchozích
kulturních akcí.
Rada města rozhodla:
„ o vypsání výběrového řízení na pro−
vedení sanace svahů u hřbitova
a komunikace v části „Chrástka“
v Bohuslavicích; dne 13. června
přišla velká bouře, která zničila
kus hřbitovní zdi a komunikaci
v Bohuslavicích, proto se radní
shodli na vypsání VŘ a rychlém ře−
šení této situace; vypsání tohoto
výběrového řízení je v souladu
s protikorupční strategií města;
„ o vydání Nařízení města č. 2/2012
Tržní řád, kterým se prodlužuje
provozní doba restauračních za−
hrádek dle návrhu Komise pro
podporu podnikání a legislativní
ve znění: pátek a sobota ote−
vřeno do 24.00 hodin a neděle
až čtvrtek do 23.00 hodin s mož−
ností provozovat zahrádky celoroč−
ně. Radní se shodli na zvýšené
kontrole veřejného pořádku Měst−
skou policií a v případě nega−
tivních dopadů bude rozhodnuto
o návratu k původním časům.
63. SCHŮZE RADY MĚSTA KYJOVA
konaná dne 30. července 2012
Rada města rozhodla:
„ o ukončení smlouvy o provádění
údržby veřejné zeleně v Kyjově
uzavřené s Miroslavem Seluckým,
dohodou ke dni 31. 7. 2012. Od
tohoto data se o veřejnou zeleň
ve městě bude starat Odbor ko−
munálního hospodářství města
Kyjova. Občané se mohou obra−
cet se svými podněty na vedou−
cího tohoto odboru Oldřicha Tala−
še, tel.: 518 697 502, mobilní
telefon: 724 192 126 nebo na
e−mail: [email protected]
Kyjov, báseň Petra Bezruče, kterou
se naše město pyšní a která se stala
inspirací dalším umělcům, zná snad
každý kyjovský rodák. 15. září vzpo−
meneme 145. výročí narození jejího
autora. I když se Petr Bezruč podle
svých vlastních slov „Kyjovem jen kmitl,
i nemá slunečné město proč nás vzpo−
mínat!“, nebude na škodu si jeho po−
byt v Kyjově a vznik jmenované básně
připomenout.
Ve sbírkách Vlastivědného muzea
v Kyjově se nachází korespondence
Petra Bezruče s prof. Ladislavem Dlou−
hým, v nichž vzpomíná na svůj pobyt
v Kyjově. Právě ze svého čtyřdenního
pobytu v Kyjově vytěžil Bezruč materiál
pro svou báseň Kyjov. Podrobným roz−
borem básně, jejími překlady a poby−
tem Bezruče v Kyjově se zabývá práce
prof. Ladislava Dlouhého Bezručův Ky−
jov. On byl rovněž iniciátorem vytvo−
ření pamětní desky Petru Bezručovi na
domě, kde se v roce 1896 nacházela
pošta, a uspořádání oslav k umělcovu
80. výročí narození.
Kdo se bude chtít o osobnosti Pe−
tra Bezruče i o jeho pobytu v Kyjově do−
vědět víc, může si buď tuto útlou bro−
žurku přečíst, nebo ještě lépe zavítat
ve dnech 10. září až 11. listopadu
2012 do výstavních prostor kyjov−
ského muzea, kde bude probíhat vý−
stava, kterou muzeum pořádá ve spo−
lupráci s Muzeem Prostějovska.
Blanka Pokorná,
Vlastivědné muzeum Kyjov
Čtvrtek 13. září od 18.00
HOVORY S OBČANY V BORŠOVĚ
Setkání se uskuteční v restau−
račním zařízení „Restaurace
a penzion Boršov“.
Přijďte se zeptat vedení města
na to, co Vás zajímá.
Sociální věci
Kyjovské Centrum služeb pro seniory
Nevidomí a slabozrací se v Kyjově
se výrazně rozšíří
seznamovali s kroji
Bývalý domov důchod−
ců v Kyjově dozná během
nadcházejících měsíců ob−
rovských změn. Rozšíře−
ním stávajícího centra
bude navýšena dosavadní
kapacita pobytového zaří−
zení sociálních služeb ze
současných 71 míst pro
uživatele na 131 míst. No−
vých 60 lůžek bude pouze
ve dvoulůžkových a jedno−
lůžkových pokojích, při−
čemž vždy dva pokoje budou mít sa−
mostatné sociální zařízení. Jako vů−
bec první zařízení v rámci regionu
přinese tzv. odlehčovací službu.
„Je to služba, která má pomoci
rodinám, starajícím se o nesoběstač−
ného člověka doma, ale přitom to
nemůžou zvládnout nonstop. Bu−
deme proto tady mít pět lůžek, která
tuto činnost umožní. Poptávka to−
hoto druhu tady byla vždycky, takže
věřím, že po skončení stavby ji napl−
níme,“ doufá Jan Letocha, ředitel
Centra služeb pro seniory. Komfort,
který nový objekt seniorům nabídne,
výrazně posouvá dosavadní služby
směrem ke kvalitě.
strana 4
„Jestliže mnozí diskutují o tom,
jestli má komunitní plánování ně−
jaký smysl nebo ne, tak konkrétním
výstupem je tato skvělá událost.
V rámci sociální komise jsme dlouho
přemýšleli o tom, jak posílit kapa−
citu právě v rámci domova důchodců.
Máme tady bytový dům s pečovatel−
skou službou, nicméně tam ne−
mohou být senioři, kteří už o sebe
nemohou pečovat. Děkuji proto zři−
zovateli a všem, kteří se podíleli na
této idei a podílí se samotné reali−
zaci nových lůžek. Myslím si, že to
hodně odlehčí regionu, který stárne,“
je přesvědčen starosta Kyjova Fran−
−vh−
tišek Lukl.
Na jeden den se pobočka nevi−
domých v Kyjově proměnila v mas−
kérnu. Zrakově postižení se mohli
detailně seznámit s originalitou vý−
šivek jednotlivých součástí kyjov−
ského mužského a ženského kroje.
„Folklór se pře−
náší i mezi naše
lidi, mezi nevidomé.
Uvědomili jsme si,
že spousta lidí sly−
ší, že chodí krojo−
vaní a že kroje jsou
nádherné, neboť
kyjovský kroj je
nejkrásnější, ale
spousta nevido−
mých vůbec nemě−
la představu, jak
ten kroj vlastně vy−
padá. Zastavit ně−
koho na ulici s tím,
že si ho chce člověk
osahat rukama, totiž nejde,“ sdělila
Hana Vrtková, ředitelka Sjednocené
organizace nevidomých a slabozra−
kých (SONS) v Kyjově.
Prohlídka hmatem byla o to
snazší, že se výkladu zhostila od−
bornice na kroje Jarmila Rybová z Ky−
jova, která detailně přiblížila každou
součást výbavy ženského i muž−
ského kroje, jejich žehlení nebo zdo−
bení.
Akce, kterou připravila SONS Ky−
jov, vzbudila velký zájem a tak pří−
tomní nevidomí, kteří přijeli nejen
z regionu, ale i z Prahy či Bratislavy,
kroje zkoumali hmatem a vyptávali
se na nejrůznější podrobnosti. Dově−
děli se i zajímavosti z historie a na
závěr se mohli do krojů také oblék−
−vh−
nout.
Kyjovské noviny / září 2012
Rodinná poradna Kroku pomáhá řešit problémy
POSLEDNÍ ŠANCE CHOPIT SE
ŠANCE BEZ BARIÉR
Rodina je vzácný dar
Již rok a půl mohou lidé se zdra−
votním postižením z Hodonína a okolí
díky projektu Šance bez bariér zvýšit
své pracovní uplatnění. Podařilo se
zaměstnat 36 lidí se zdravotním han−
dicapem − s tělesným, duševním
nebo mentálním postižením, s civi−
lizačními onemocněními nebo s je−
jich kombinací. Navíc jsou veškeré
služby pro klienty i zaměstnavatele
poskytovány zdarma.
Na individuálních konzultacích
se zájemci jedenkrát týdně scházejí
s pracovní konzultantkou v její kan−
celáři a využívají nabízené služby
podle svých potřeb. Klienti získají in−
formace, kde nalézt vhodnou pra−
covní nabídku, jak oslovit zaměst−
navatele nebo jak se připravit na
pracovní pohovor. Oblast problema−
tiky hledání práce je velmi široká,
proto se na individuálních konzulta−
cích snažíme vyjít vstříc i vlastním
námětům klientů. Počítačový kurz
„S počítačem do práce“ je pak určen
pro všechny, kteří chtějí zvýšit šance
svého uplatnění na trhu práce. Jen
na pobočce v Hodoníně tento kurz
úspěšně absolvovalo již 30 účast−
níků. Třetí aktivitou je workshop „Jak
na pracovní pohovor“. Účastníci tvo−
řící skupinu 4−8 lidí se zde mohou
dozvědět, jak a proč zaměstnava−
telé organizují výběrová řízení, ale
i to, jak se na ně prakticky připravit.
Pokud Vás nabídka workshopu oslo−
vila, máte možnost se jej zúčastnit
v listopadu a přidat se tak k již
59 spokojeným účastníkům. Stačí
jen kontaktovat pracovní konzultant−
ku. Projekt Šance bez bariér bude
k dispozici jak klientům tak i zaměst−
navatelům do konce listopadu 2012.
www.ligavozic.cz
Občanské sdružení Krok se zamě−
řuje na práci s rodinami, na rekonst−
rukci rodinných vztahů, rodinnou te−
rapii. Zabývá se také partnerskými
a výchovnými problémy. Rodinná po−
radna začala vznikat před několika roky.
Při práci s rodinným systémem rozli−
šujeme primární rodinu, to je ta, do
které jsme se narodili a současnou ro−
dinu, kterou jsme vytvořili. Je mezi nimi
obrovský rozdíl. V té první jsme byli dí−
tětem a ta druhá je na nás závislá,
neseme velkou zodpovědnost za to, co
se s ní děje. A to proto, že je sou−
časně primární rodinou pro naše děti.
Jako rodiče jsme zodpovědní za bez−
pečí dětí, za jejich zdravý vývoj a tím za
jejich radost a štěstí.
Od rodičů závisí, jak se děti naučí
milovat, spolupracovat, respektovat,
překonávat překážky, důvěřovat a taky
myslet na své bezpečí, přijímat výzvy,
jít za svým cílem. Je to obrovský úkol.
Naštěstí u zakládání rodiny je láska,
naděje a energie k budování nového,
krásného.
O něco horší je, že obvykle jsme
vybaveni pouze zkušenostmi z primární
rodiny a ty nemusí být vždy pozitivní.
Také je dnes jiná doba. Ale ani jedna
skutečnost by neměla být výmluvou
ani omluvou, když jako rodiče děláme
chyby.
Život je něco mimořádného, to je
to, co by děti měly prožívat. Mimořád−
ným zážitkům je také učí rodiče… dívat
se jak padá hvězda, smát se až k po−
pukání, bojovat za něco důležitého,
slavit každý úspěch, přitulit se, aby bo−
lest polevila, cítit od rodičů bezpodmí−
nečné přijetí a lásku. Výchova je čest,
výsada, která není dopřána každému.
Ale může se také stát, že bude ode−
brána. Rodina je místo, kde všechno
začíná. I když rodiče dělají chyby, patří
k nim i dobré úmysly. Pokud se rodina
nenaučí dělat věci jinak, bude opako−
vat pořád ty stejné chyby.
Dobrá rada z rodinné poradny Kroku:
„Rodina tvoří vztahovou síť. Stejně
jako každá jiná síť potřebuje někdy péči.
Je mnoho možností, jak se k tomu
postavit. Existuje také možnost podí−
vat se s lidmi na jejich vlastní
vnitřní zdroje, možnosti volby a po−
moct jim uvěřit, že se mohou změnit,“
řekla psychoterapeutka Hana Čamlí−
ková.
Dobrá rada ze Sociálně aktivizační
služby Kroku pro rodiny s dětmi:
„Když vázne komunikace mezi Vámi
rodiči, nejvíce na to doplácí Vaše děti.
I ve chvílích krize či rozvodu nezapo−
mínejte na to, že po zbytek života zů−
stáváte pro Vaše děti matkou a otcem.
Budete−li se respektovat i v těchto těž−
kých chvílích, nabízíte dětem správný
model toho, jak mohou v budoucnu
řešit své vlastní problémy,“ říká Zu−
zana Hrbotická, vedoucí agentury.
Dobrá rada ze Sociální poradny Kroku:
„Nezůstávejte se svými problémy
sami, nebojte se využít zdroje ve svém
okolí – rodinu, přátele, odbornou po−
moc. Věci, které začnete řešit včas,
mají lepší šanci na úspěch,“ uvedla
Martina Chovancová, sociální pracov−
nice.
Dobrá rada z Terapeutické
komunity Krok:
„Zdraví a zdravá rodina mají spo−
lečné synonymum. Pokud ho máme,
neuvědomujeme si v plné míře jeho
hodnotu. Když ho ztratíme, může to být
hodně namáhavé, získat jej nazpátek.
Jak pro zdraví, tak pro rodinu stojí za
to něco dělat každý den,“ je přesvěd−
čen Milan Čamlík, vedoucí terapeu−
tické komunity.
Zajímalo nás od veřejnosti a našich
klientů, co pro ně znamená rodina:
Lidi, které mám ráda a na kterých
mi záleží. Ráda se k nim vracím.
Podpora, láska, místo, kde se cí−
tím v bezpečí.
Na svoji rodinu jsem se načekal 33
let a jsem hrozně moc rád, že ji mám!!!
Rodinu považuji za skupinu lidí na
místě, kam se můžu vždycky vrátit. Lidi,
ke kterým můžu mít vždycky důvěru
a vždycky od nich můžu čekat kdykoli
pomocnou ruku a radu.
Rodina je pro mě hodnota. Svojí
rodiny si hrozně moc vážím a jsem jí
vděčný, co pro mě dělají. Hodně si vá−
žím té lásky, podpory a pochopení,
které od nich dostávám. Taky upřím−
nost v rodině je důležitá.
Rodina je pro mě synonymum pro
slovo domov, i když jsem byl několi−
krát odstěhovaný, cítil jsem, že můj
domov je právě u nich.
Rodina je něco velmi cenného
a vzácného, co se týče vyjádření mé
hodnoty. Pro mě je to jistota, důvěra,
láska, kterou nacházím v lidech, ve kte−
rých koluje stejná krev. A kdyby nebylo
jich, tuze špatně by se mi žilo.
Základ mého života. Pomáhá mi.
Miluji svou rodinu.
Svoji rodinu budu vždy bránit. Nebýt
jí, tak jsem nikdy nezačal abstinovat.
Rodina je má podpora v boji s mou
závislostí. Jsem strašně šťastný, že
jsem přes to všechno o ni nepřišel
a že stojí při mně.
Rodinná poradna Kroku funguje ve
čtvrtky na Agentuře pro občany, Za Sta−
dionem 1358/25, Kyjov. Každý první
čtvrtek v měsíci funguje Rodinná po−
radna bez objednávek od 12.00 do
15.30. Další čtvrtky dle objednávek.
Info o Rodinné poradně Krok najdete
na tel.: 518 324 557, 739 084 422,
nebo na www.oskrok.cz.
V Kroku věříme v potenciál rodiny,
v její zdroje, její jedinečnost. Rodinná
poradna Kroku je místo, kde pomá−
háme rodinám. Rodinná a zážitková te−
rapie posiluje rodinu a učí její členy zvlá−
dat překážky v jejich životě.
Hana Čamlíková
Jana Nekardová,
pracovní konzultantka
projektu Šance bez bariér – pobočka Hodonín,
tel. 774 074 132 [email protected]
Foto archiv centra
Humanitární pomoc z Kyjova
SENIOŘI ÚSPĚŠNÍ NA TURNAJI V PÉTANQUE
Uživatelé Centra služeb pro seniory Kyjov jako nováčci vyhráli 26. 7. 2012
krajské kolo turnaje v pétanque v Brně – Medlánkách v Domově pro seniory
Podpěrova. Na turnaj jeli 3 naši reprezentanti Metoděj Capita (71), Jiří Se−
verin (71) a František Kučera (80) v doprovodu dvou pracovnic v sociálních
službách Simony Plaché a Aleny Švábkové. Tým jel v téměř totožném slo−
žení jako na květnový turnaj do S−centra v Hodoníně. Naši sportovci hráli
pétanque v Hodoníně poprvé a skončili na krásném 2. místě a při druhém
−red−
vystoupení získali rovnou 1. místo.
Kyjovské noviny / září 2012
Do Lipníka nad Bečvou
zamířila z Kyjova humanitár−
ní pomoc rodině s dvěma
malými dětmi, která přišla
o svůj domov a veškerý
majetek i osobní věci po
požáru rodinného domu.
Pomocnou ruka nabídlo OS
Omega Plus. O požáru rodin−
ného domu informovala ce−
lostátní televize. Reportáž
vzbudila zájem dobrovolníků
kyjovského občanského
sdružení Omega Plus, které se roz−
hodlo vyslat nákladní auto s po−
mocí. „Nachystali jsme oblečení pro
děti a pro paní ložní prádlo, nádobí
a další věci potřebné v domácnosti,“
uvedla dobrovolnice OS Omega Plus
Marta Petrášová.
Nezůstalo přitom jen u této po−
moci: „Navázali jsme kontakt přes
televizi s rodinou. Naši nabídku při−
jala za podpory Městského úřadu
v Lipníku a tak jsme mohli odvézt
skříně, válendy, ledničku, pračku, vy−
savač, lůžkoviny, ošacení, hračky,
zkrátka vše, co tady máme a co
opravdu rodině, která totálně vyho−
řela, pro začátek pomůže,“doplnil
Vladimír Výleta z OS Omega Plus.
I tento případ je výzvou pro všech−
ny z Vás, kteří se v budoucnu bude−
te chtít zbavit staršího nábytku, lůž−
kovin či obnošeného šatstva, hra−
ček nebo kuchyňského vybavení. OS
Omega Plus v Kyjově je připraveno
Vámi přivezené věci uskladnit a ucho−
−vh−
vat pro další potřebné.
strana 5
Děti, mládež a škola
Ve školce přibude třída
Divadlo s klapotem kopyt
Malí kyjovští divadelníci strávili
první prázdninový týden na kočovném
divadelním turné, během kterého
sehráli sedm úspěšných předsta−
vení na improvizovaném „jevišti“
z upraveného koňského vozu. Hu−
dební pohádky (operky) Budulínek –
Karkulka – O dvanácti měsíčkách,
známé autorské dvojice Z. Svěrák
a J. Uhlíř, zhlédly bezmála dvě tisí−
covky nadšených diváků na několika
atraktivních místech mezi Kyjovem
a Buchlovicemi.
Klapot kopyt a vrzání dvou koň−
ských povozů se ozývaly kyjovskými
ulicemi v ranních hodinách posled−
ního školního dne. Malí kyjovští
herci nasedali na povozy přímo před
školou a ještě s vysvědčením v ruce
přejeli na kyjovské náměstí, kde pro−
běhlo první představení kočovného
turné. Velký úspěch kyjovského před−
stavení nás povzbudil a provázel až
do konce našeho kočování.
Na představení v Lázních Leopol−
dov za námi přijely desítky příznivců
z Kyjova a okolí a spo−
lečně s místními vy−
tvořili nezapomenu−
telnou atmosféru
závěrečného před−
stavení.
Malí i velcí účast−
níci si z divadelního
turné přivezli desítky
nevšedních zážitků
a vytvořila se skvělá
parta, která by chtěla
v podobných pro−
jektech pokračovat
i v budoucnu.
Pavel Růžička,
o.s. OPONA
Město Kyjov reaguje na poža−
davky rodičů a od nového roku roz−
šíří počet míst v mateřských školách.
Ke stávajícím třídám přibude jedna
nová v MŠ Za Stadionem.
Současných 16 tříd mateřských
škol zřizovaných městem navště−
vuje celkem 381 dětí. Od nového
školního roku je po zápisu připra−
veno nastoupit dalších 165 chlapců
a děvčátek. Z důvodu velkého zájmu
rodičů se navíc nově otevře další
třída se začátkem roku 2013.
„Novou třídu má navštěvovat
19 dětí. Jedná se nejenom o napl−
nění naší vize, aby byla obec přátel−
ská rodině, ale jde také o to, že jsme
dokázali pružně a rychle zareagovat
především na potřeby rodičů,“ uvedl
starosta Kyjova František Lukl.
Podle starosty není ve městě žád−
ných rodičů, kteří by museli neumís−
tění svého dítěte do MŠ řešit něja−
kým jiným náhradním způsobem.
„Máme samozřejmě vypracované de−
mografické srovnání, jak to bude vy−
padat v následujících letech. V tuto
chvíli jsme na kulminačním vrcholu
a postupně to bude klesat, nicméně
pokud by se k nám přistěhovaly
mladé rodiny, máme možnost otevřít
ještě jednu třídu v rámci města Ky−
jova,“doplnil starosta.
V Kyjově mateřské školy pokrý−
vají vedle běžné potřeby rodičů také
požadavky na umístění do třídy lo−
gopedické, do třídy pro zdravotně
postižené děti nebo je možné dítě
umístit do třídy s výukou nábožen−
−vh−
ských prvků.
Krist fest ovládl Kyjov
Desítka lákavých akcí určených
především pro děti a mládež. Tak
vypadalo pozvání na Krist fest, který
na celý týden ovládl město Kyjov.
Soutěžilo se, sportovalo, konverzo−
valo v angličtině, ale také hovořilo
o tom, jak se chovat fér.
Aktivity celého týdne
zaměřili organizátoři akce
z Apoštolské církve na děti
a mládež. V Kyjově tak pro−
běhly taneční workshopy,
divadlo, kuličkiáda, šipky,
výuka angličtiny a fotba−
lový camp.
„Vždycky jsme si našli
čas na míčové hry, a to ne−
jenom fotbalové, protože
chceme, aby se tady rozví−
jelo i přátelství a vztahy,“
uvedl hlavní organizátor
Bohumil Cupal.
Program se odehrával nejen vedle
Sokolovny, ale po celém městě. Hry
a soutěže tak probíhaly například na
náměstí, u koupaliště, na městském
stadionu nebo v parku. Součástí byly
i bohoslužby pod širým nebem. −vh−
Kyjovští skauti letos tábořili u Buchlovic
Život ve skautském duchu si v tá−
boře poblíž Smraďavky u Buchlovic
vyzkoušelo téměř padesát kluků
a holek z Kyjova. Vlčata a Světlušky,
jak si jednotlivé oddíly říkají, měly
pestrý program během celého pobytu.
„Děti jsme se snažili učit hlavně
samostatnosti. Šlo nám o to, aby
se všichni dokázali postarat o sebe,
strana 6
a to pod dohledem starších rádců.
Mladí skauti tak řezali dřevo nebo po−
máhali v kuchyni. Samozřejmě, že
jsme střídali práci se zábavou, aby
to děti měly půl na půl, jinak by je to
nebavilo,“ vysvětlil zástupce vedou−
cího tábora Pavel Holeček.
Tematicky se pobyt odehrával na
motivy Pána prstenů. Děti putovaly
krajinou, snažily se překonávat různé
překážky a byly evidentně spokojeny:
„Líbí se mně, že tady děláme růz−
né soutěže a hrajeme hry. Taky se
mi líbilo, že jsme třeba vařili čaj
v lese,“ sdělila své dojmy Anna Bor−
kovcová, známá jako Motýlek.
„Mě zase bavila etapovka a pří−
prava dřeva. Hledali jsme ho nejprve
v lese a pak jsme ho řezali,“ uvedl
Václav Křemeček alias Slza.
Intenzivních deset dnů v partě ka−
marádů bylo pro každého z účastníků
nezapomenutelným zážitkem. Děti
spaly ve stanech, jedly v polní ku−
chyni, vařily na táborových kamnech
a hygiena se odehrávala jak jinak než
−vh−
v přírodě.
Kyjovské noviny / září 2012
Kultura
Šťastná třináctka pro Hello jazz weekend
Čeští, slovenští, ale i zahraniční
jazzmeni představili v polovině čer−
vence v Uherském Hradišti, Veselí
nad Moravou a Kyjově své hudební
projekty na třináctém ročníku Hello
jazz weekendu. Festival nabídl no−
váčky, ale i hudební stálice jaz−
zové scény. O slovo se v Kyjově při−
hlásil jako třídenní akce za podpory
Jazzklubu Kyjov, nejdříve jamová−
ním v Galerii & Čajovně, o den poz−
ději odpolední svačinkou, která měla
místní nalákat na hlavní sobotní kon−
cert.
„Mám dojem, že se na jižní Mo−
ravě hraje jazz čím dál tím víc. Ales−
poň na Slovácku je tento trend roz−
hodně patrný. Pozoruji, že se vytvořila
skupina pravidelných posluchačů,
kteří chodí na každý náš koncert,“
uvedl spoluorganizátor kyjovské části
festivalu Vítězslav Začal.
Jedním z hlavních hostů, kterého
na Moravu přivedl kyjovský Jazzklub,
byl americký pianista Skip Wilkins,
který se vedle hraní věnuje také pe−
dagogické činnosti. Spolu s ním se
letos objevil i jeho syn Dan Wilkins.
„Jsem moc rád, že jsem opět
mohl hrát tady v Kyjově a v Uherském
Hradišti. Do České republiky se budu
dozajista vracet,“ prohlásil nadšeně
Skip Wilkins. Rovněž mladší z rodu
Wilkinsů si to užíval: „Musím se při−
znat, že mne vaše kultura učarovala,
nikdy dřív jsem nic podobného nevi−
děl a doufám, že si proto budu moci
zahrát alespoň s některými českými
muzikanty,“ řekl Dan Wilkins.
Hlavní koncert v pořádajících měs−
tech představil také nový projekt
slovenského saxofonisty Radovana
Tarišky Folklore to
jazz, na kterém
spolupracoval s vy−
hlášenými hudeb−
níky a prezentoval
jej částečně už po
festivalech v Ev−
ropě.
„Svým způso−
bem je to odvaha
předělávat sloven−
ské lidové písně do
jiného kabátu, ale
vzhledem k tomu,
že tam hrají skvělí
muzikanti, dou−
fám, že to bude
fajn,“ prohlásil před koncertem Ra−
dovan Tariška.
„Jsem rád, že se nám daří každý
rok přivézt trochu jazzu do dalších
míst v regionu. Už to není jen festi−
val v Uherském Hradišti, ale opravdu
se tento letní jazzový bonbónek udo−
mácňuje na celém Slovácku. Myslím,
že náš realizační tým má pořád chuť
v této práci pokračovat a nacházet
nová místa na regionální mapě, kam
některý z koncertů napříště umístit,“
řekl zakladatel a hlavní organizátor
−vh−
festivalu Jan Dudek.
Posmrtný život měl úspěch
67. ročník Mezi−
národního folklor−
ního festivalu ve
Strážnici přinesl
celou řadu zajíma−
vých folklorních
projektů. Ty nejlep−
ší každoročně oce−
ňuje odborná poro−
ta. Letos mezi ně
patřil i pořad o po−
smrtném životě
autorů Ladislava
Šimečka a Davida
Pavlíčka.
„Soubory bavila
možnost vyzkoušet
si alternativní zále−
žitosti. Tedy neje−
nom klasický folklór, ale i posunutí
do roviny, kdy se lidi mohli zasmát
a dělat si legraci sami ze sebe. To
samozřejmě bavilo i diváky,“ doplnil
Kyjovské noviny / září 2012
jeden z autorů Da−
vid Pavlíček.
Tvůrci při dra−
maturgii pořadu,
který měl svou pre−
miéru před dvěma
lety, museli zkoor−
dinovat přes sto
účinkujících ze
souborů Kunovjan,
Omladina z Plzně,
z brněnského On−
dráše, Všetečníky
z Bratislavy, býva−
lé tanečníky z Lůč−
nice, Slukaře, sou−
bor Poleno nebo
pražskou Rosén−
ku. Pavlíček se
Šimečkem se nepředstavili ve Stráž−
nici poprvé. V minulosti se prezen−
tovali Čertovinkami nebo Erotikou
−vh−
ve folklóru.
TRADIČNĚ PESTRÝ PROGRAM V BOHUSLAVICKÉM MLÝNĚ
Interaktivní festival bohuslavického Art mlýna, Mlýnské kolo, našel své stálé
příznivce. Jeho další ročník podpořila se zájmem nejen celá řada vystupujících,
ale i hostů z blízkého okolí či ze zahraničí. V programu se objevily například staré
tance, obnovené po mnoha letech nebo hudební nástroje, které byly dávno zapome−
nuty. Kdo si chtěl projít areál mlýna, mohl se zadívat do kreseb na výstavě
Josefa Špačka z Uherského Hradiště, seznámit se s výtvory uměleckého kováře
Václava Pěnčíka nebo si jen užít slunné odpoledne plné tance a hudby.
strana 7
Foto archiv IC
ÍČKO OŽILO FOLKLÓREM
Projekt Kyjovského kulturního léta
s informačním centrem nabídl setkání
ženských pěveckých sborů. K dobré
atmosféře přispělo slunečné odpo−
ledne a tak si spolu s ženským pě−
veckým sborem Tetky a Tragačnice
z Kyjova a Zpěvulenky z Čeložnic při−
šly zazpívat asi další dvě stovky míst−
ních. K neformální přátelské atmo−
sféře přispěl také mužský element,
moderátor, novinář a recesista An−
tonín Vrba spolu s mužským sborem
Chotárem. Program odpoledne vyvr−
cholil žertovnou scénkou a fiktivním
−vh−
pohřbem moderátora.
VYSÍLÁME
24 hodin denně
hodina
čas vys.
16.00
16.01
16.12
16.23
16.33
16.41
16.57
začátky vysílání v
B 16 / 19 / 22 / 1 / 4 / 7 / 10 / 13
název pořadu
Znělka
Magazín Hodonín –
premiéry ÚT, PÁ
Magazín Hodonín – repríza
Kyjovský magazín –
premiéry ÚT, PÁ
Kyjovský magazín – repríza
Veselský týdeník –
premiéra ST
VTX ZL, UH, UB
vysílací schéma uvidíte v TVS
KYJOVSKÝ
MAGAZÍN
dvě premiéry týdně
úterý a pátek
vždy po 16.20
Všechny časy vysílání
Kyjovského magazínu:
denně v 01.20, 04.20,
7.20, 10.20, 13.20,
16.20, 19.20, 22.20
NEVŠEDNÍ ŠPERKY OD VLADIMÍRA JEŽE
Galerie Doma každý měsíc láká milovníky umění na nejrůznější
výstavy. Ne každý ale ví, že ji provozuje nadaný výtvarník Vladimír Jež,
z jehož dílny mimo jiné pochází také skvostné originální šperky.
Placená inzerce
www.tvslovacko.cz
SOUTČŽ
strana 8
elnu za
o novou koup
30.000,-
.8.
30
OTVÍRÁMEVENDO PARK
trum
, KYJOV
nákupní cenSv
atoborská 1378
z
c
.
y
n
l
e
p
u
o
k
o
www.ms
Kyjovské noviny / září 2012
Stačí jednou zavolat!
84O 111 177
Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.
až 5O OOO Kč
měsíční splátky
na dobu 8 a 13 měsíců
hotovost až do domu
nejvýhodnější podmínky v regionu
www.smartpujcka.cz
Hledáme nové
obchodní zástupce
k03-101x96_CMYK.indd 1
17.4.2012 14:14:28
Potřebujete reklamu
v Kyjovských novinách?
[email protected]
Kyjovské noviny / září 2012
Placená inzerce / strana 9
Bolí vás záda? Jste unaveni?
A chcete s tím něco dělat? Přijďte si zacvičit!
Jóga, cvičení podle L. Mojžíšové,
čínské energetické cvičení (Chi−Kung, Ba Duan Jin)
Začínáme 6. 9. 2012 v 17.00
Tělocvična ZŠ Komenského, Seifertovo nám.
PharmDr. Jana Cutáková, cvičitelka jógy (akred. MŠMT)
Komenského 1357a, Kyjov, tel. 776 313 343, www.delija.cz
KOMBI ZA CENU
KRÁTKÉ VERZE
329.990,Akční nabídka
FORD CHAMPIONS EDITION
AUTOSPOL
strana 10 / Placená inzerce
Malinovského 884, 686 01 Uh. Hradiště
Salon: 572 554 523 Mobil: 724 920 130
www.ford-uh.cz
E-mail: [email protected]
Kyjovské noviny / září 2012
Kulturní, vzdělávací a společenský servis / září 2012
MĚSTSKÉ KULTURNÍ
STŘEDISKO KYJOV
pá 7. 9., 7.00 − 17.00,
městská tržnice
a před Domem kultury
FARMÁŘSKÉ TRHY
Čeká na vás prodej zeleniny,
ovoce, květin, nakládaného
česneku, uzenářských výrobků,
trdelníků, sýrů, medu a medových
výrobků, domácích povidel,
výrobků z domácí pekárny, koření
a bylin, cukrovinek, bramborových
spirál bio, domácích povidel,
sukulentů, formiček, hlívy
ústřičné, přírodní hojivé kosme−
tiky. Poslední trhy v roce 2012
se konají v pátek 5. října.
po 10. 9. v 16.30,
Galerie − Čajovna
KRAJINY
Vernisáž výstavy maleb olejem
a akrylem jihlavského rodáka,
absolventa tamní uměleckoprů−
myslové školy – Libora Obršlíka.
Jeho zobrazení krajiny vychází
z přirozeného obdivu k přírodě.
V hudebním programu vystoupí
žáci ZUŠ Kyjov.
Výstava potrvá do 8. října.
út 11. 9. v 19.00,
divadelní sál Domu kultury
Seriál dechových hudeb −
VRACOVJÁCI
Kapela vznikla na moravském
Slovácku počátkem léta roku
1990. Od té doby vydala již 6 CD
a vyhrála spoustu prestižních
soutěží. Za svými posluchači
kapela zajíždí nejen po celé České
republice, ale i do zahraničí.
so 22. 9. v 15.00,
divadelní sál Domu kultury
MICHAL JE PAJDULÁK
Představení pro děti, které je plné
překvapení, malých a velkých
loutek a kostýmů, si pro vás
připravil Michal Nesvadba. Těšit
se můžete na spoustu legrace,
soutěží, písniček a dárků.
čt 20. 9. v 19.30,
Galerie − Čajovna
STARSIGN PODRUHÉ…
Koncert skupiny StarSign –
akustických kytar a bicích.
Kyjovské noviny / září 2012
čt 27. 9. v 18.00,
divadelní sál Domu kultury
ENERGY TALK TOUR
aneb SLAVNÉ OSOBNOSTI
POVÍDAJÍ VÁM I S VÁMI
Povídání o životě, radostech
i strastech, povídání o knížkách
a čtení z nich. Talk show spisova−
telky Evy Panus s Martinem
Maxou, Romanem Skamene
a Leonou Šenkovou.
ČAJOKAVÁRNA NĚHA
RADNIČNÍ GALERIE
st 12. 9. v 17.30,
CHIROPRAKTIK
VINCENC LÁSZLÓ
Beseda a praktické ukázky
na témata: Geopatogenní zóny
a jejich působení na člověka,
bolesti kloubů, artróza, revma−
toidní onemocnění, jednoduchá
cvičení na uvolnění blokád páteře.
do út 18. 9.
PORTRÉTY
Fotografickou výstavou se před−
staví v Radniční galerii Adam Balko.
Balko, fotograf žijící v Kyjově,
se narodil v roce 1979 a fotografii
se věnuje od roku 2008.
Jak uvádí autor výstavy − hlavním
impulsem mu bylo a je ukojení
touhy tvořit a zanechání otisku
sebe sama a svého vidění světa:
„Ze začátku jsem se snažil
zaznamenávat různá témata, ale
to, co mne nejvíce přitahuje, je
obraz člověka. Proto se věnuji
převážně portrétní fotografii, která
tvoří největší část mé tvorby.“
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
st 12. 9. v 17.00,
studovna − čítárna
AYURVEDA A VĚČNÉ MLÁDÍ
Přednáška Zdeňka Zamazala.
NABÍDKA KURZŮ
Kurz tance pro studenty
a učně začátečníky
13 lekcí po dvou vyučovacích
hodinách, zahájení 20. září a ukon−
čení v druhé polovině prosince.
Nutný společenský oděv.
NABÍDKA PŘEDPLATNÉHO
na sezónu 2012/2013
Kruh přátel hudby
10. 10. Houslový virtuóz Václav
Hudeček – zahajovací koncert,
13. 11. Romantická flétna –
Kristina Vaculová a Radim
Pančocha, 11. 12. Hodonínský
symfonický orchestr a smíšený
pěvecký sbor, 8. 1. Komorní
orchestr města Kyjova a pěvecký
sbor Carmina Vocum – novoroční
koncert s přípitkem, 12. 2. Trio
Praha – Brno, 5. 3. Brno Brass
Instruments. Předprodej zahájen.
po 17. 9. v 17.00,
přednáškový sál
PSYCHOSOMATIKA
A ZDRAVOTNÍ POTÍŽE
Přednáška Karla Reidla.
VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
čt 20. 9. v 17.00,
přednáškový sál
GENEALOGIE
Přednáška MUDr. Evžena Řezáče.
út 25. 9. v 17.00,
přednáškový sál
CÉSAR TROPÍ HLOUPOSTI
Přednáška nevidomého
spisovatele Jiřího Maršálka.
Řemesla
Bednář Šikula je mistrem
tradiční rukodělné výroby
PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN
5. 10. Farmářské trhy, 9. 10.
Seriál dechových hudeb Gloria.
10. 10. Houslový virtuóz Václav
Hudeček, zahajovací koncert KPH,
13. Beseda u cimbálu − Eště byly
štyry týdně do hodů, 17. 10.
Energy talk tour aneb slavné
osobnosti povídají Vám i s Vámi.
Změna programu vyhrazena!
www.dum−kultury−kyjov.cz
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH KYJOV
13. 9. Keramika, 14. 9. Klub
neslyšících, 19. 9. Návštěva
hasičské stanice v Kyjově,
28. 9. Výlet do Bezdynek,
4. 10. Keramika, 6. 10. Cyklotu−
ristika do Dubňan, 12. 10. Klub
neslyšících, 17. 10. Artetarapie,
18. 10. Keramika, 26. 10. Klub
neslyšících, 31. 10. Výroba
vánočních ozdob – ozdoby na
stromeček z fima, korálků, papíru.
V druhé polovině října přednáška
o cukrovce a zájezd − termální
lázně v Rakousku − Laa.
Bližší info tel. 723 617 072
GALERIE DOMA
pá 14. 9. – ne 7. 10.
OLDŘICH ŠTĚPÁNEK
Vernisáž 14. 9. v 17.30
s Ivo Pospíšilem, ředitelem
hradišťské UMPRUM.
ne 16. 9. 13.00 − 17.00,
KURZ VÁZÁNÍ KOBERCŮ
Účastníkům zajišťujeme hřebíčky,
nůžky, čtverečkovaný papír.
Zájemci si přinesou vlastní
dřevěný rámeček o minimálním
rozměru A4 (ideální jsou jedno−
duché obrazové rámy), malé
kladívko a klubíčka vlny alespoň
tří barev. Minimální počet zájemců
pro zahájení kurzu je 5.
Přihlásit se můžete telefonicky
na čísle 518 612 338.
Bednář Bohumil Šikula se stal
v Kyjově historicky prvním držitelem
titulu Mistr tradiční rukodělné vý−
roby Jihomoravského kraje. Podpo−
řit tradiční řemeslo a šikovnost lidí
se rozhodl Jihomoravský kraj, který
letos nově zavedl ocenění Mistr tra−
diční rukodělné výroby. Řemeslníky
do soutěže nominovala muzea zřizo−
vaná právě krajem. Hlavním krité−
riem pro nominaci byla skutečnost,
že dotyčný ovládá v daném
oboru výjimečnou nebo je−
dinečnou tradiční technolo−
gii nebo tradiční lidovou
techniku a předává své
dovednosti a zkušenosti
následovníkům.
„Titul se uděluje pouze
v rukodělných řemeslných
oborech, které jsou zásad−
ním způsobem ohroženy,
nebo kterým hrozí zánik.
Nositel bude nominován
na ocenění Nositel tradice
lidových řemesel, udělovaným Minis−
terstvem kultury ČR,“ řekl krajský
radní Pavel Balík.
Krom Šikuly získala ocenění i Rů−
žena Kozumplíková z Blatnice pod Sva−
tým Antonínkem v oboru pletení z oro−
bince. Slavnostní předání titulu Mistr
tradiční rukodělné výroby Jihomorav−
ského kraje se uskuteční na XX. Hrn−
čířském jarmarku v Kunštátu na Mo−
−vh−
ravě v sobotu 15. září 2012.
Soutěž
„O NEJLEPŠÍ FOTOGRAFII Z VAŠÍ LETNÍ DOVOLENÉ“
Podmínky soutěže:
„ zaslání jedné fotografie v elektronické podobě (rozlišení max. do 5 MB)
s popisem (kdo je na fotografii, kde byla pořízena a jak jste si dovole−
nou užili/neužili, kontakt na Vás)
„ zaslání na e−mailovou adresu: [email protected]
„ termín: do 30. září 2012
Ustanovená komise vybere ze všech došlých fotografií 3 nejlepší.
Výherci získají z rukou starosty města hodnotné ceny.
strana 11
Předprodej a rezervace vstupenek denně půl hodiny
před prvním představením a mezi představeními. Tel. do
pokladny: 518 612 945, kancelář kina: 518 612 010,
e−mail: [email protected], www.kino−kyjov.cz
NORMAN A DUCHOVÉ
RESIDENT EVIL: ODVETA
USA 2012, režie: Chris Butler, Sam
USA/N 2012, 117 min. Alice pokra−
Fell. Kdo zachrání malé ospalé měs−
čuje v honbě na ty, kteří jsou odpo−
tečko, když ho přepadne horda zom−
vědni za šíření epidemie. Honba ji
bíků? Neohrožený hrdina se jme−
dovede do New Yorku, Washing−
nuje Norman. Je mu jedenáct, ujíždí
tonu a Moskvy a vyvrcholí ohromu−
na hororech a rád si povídá s mrt−
jícím odhalením.
vou babičkou...
Kino Panorama Kyjov/září 2012
pá 7. 9. v 17.30
LET’S DANCE: REVOLUTION 3D
USA 2012, 93 min. Čtvrté pokračo−
vání nejúspěšnější taneční série
všech dob tentokrát s titulem Let’s
Dance: Revolution. A taneční revo−
luce na pozadí rozpálených ulic v Mi−
ami to rozhodně bude.
pá 7. 9. ve 20.00, so 8. 9. v 17.30,
čt 13. 9., pá 14. 9., so 15. 9.
a čt 27. 9. ve 20.00
EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ 2
USA 2012, 103 min. Stará známá
banda Postradatelných se dá opět
dohromady poté, co je tajný agent
CIA Church povolá, aby jim zadal
zdánlivě jednoduchou zakázku.
ne 9. 9. v 15.30 (2D), ne 23. 9.
v 17.30 (3D), so 29. 9. v 17.30 (2D)
Bijásek
DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU
USA 2012, 94 min. Pokračování
slavného snímku Doba ledová za−
vádí diváka přibližně do doby před
200 miliony let, kdy existoval jeden
veliký kontinent, kterému se říkalo
Pangea.
zevčík Hugo. Hugo je ochráncem,
kamarádem i rozdmýchávačem ko−
mických situací, o které v jejich ro−
dině není nouze.
so 8. 9., ne 9.9. a pá 28. 9. ve 20.00
SVATÁ ČTVEŘICE
ČR 2012, 78 min. Ondra s Vítkem
jsou kamarádi a i jejich manželky
se mají rády. V exotickém ráji se
v jejich hlavách zrodí plán, po kte−
rém už jejich sexuální život nebude
nikdy stejný ani nudný.
st 12. 9. v 16.30, pá 28. 9. v 17.30
Bijásek
MADAGASKAR 3
3D
USA 2012, 92 min. Lev Alex, zebra
Marty, hrošice Gloria a žirafa Mel−
man se stále snaží dostat domů do
New Yorku. Místo toho skončí v ces−
tujícím cirkusu po Evropě.
st 12. 9. v 19.00
Filmový klub
POLSKI FILM
ČR/P 2012, 113 min. Polski film −
film o přátelství a absurditě herec−
kého života, balancujícího mezi re−
alitou a iluzemi.
ne 9. 9. v 17.30
TADY HLÍDÁM JÁ
ČR 2012, 110 min. Hlavní posta−
vou je osmiletá Kačenka a její je−
čt 13. 9. (3D), pá 14. 9. (2D),
so 15. 9. (3D), ne 16. 9. (2D) v 17.30,
ne 30. 9. v 17.30 (3D)
ne 16. 9. ve 20.00
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
ČR 2012, 113 min. Volné pokračo−
vání romantické komedie Marie
Poledňákové Líbáš jako Bůh za−
číná ve chvíli, kdy staré manželské
svazky jsou minulostí a Helena
s Františkem se pokoušejí začít
nový život.
st 19. 9. v 16.30 (2D),
čt 27. 9. v 17.30 (3D)
Bijásek
REBELKA
3D
USA 2012, 100 min. Odvážná Me−
rida, impulzivní dcera krále Fergu−
se, stane tváří v tvář tradici, osudu
a nejkrutější bestii, objeví přitom
odvahu, aby zlomila příšernou
kletbu.
st 19. 9. v 19.00
Filmový klub
DIVOKÁ STVOŘENÍ JIŽNÍCH
KRAJIN
USA 2012, 92 min. V bažinatém
kraji žije šestiletá Hushpuppy. Ma−
minku už dávno nemá a její otec
Wink je neustále mimo domov. Hu−
shpuppy je proto odkázaná na spo−
lečnost polodivé zvěře.
čt 20. 9. v 17.30 (3D), čt 20. 9.
ve 20.00 (2D), pá 21. 9. v 17.30 (2D),
pá 21. 9. ve 20.00 (3D), so 22. 9.
v 17.30 (3D), so 29. 9. (3D)
a ne 30. 9. (2D) ve 20.00
so 22. 9. ve 20.00
BASTARDI 3
ČR 2012, 95 min. Film, který před
dvěma lety šokoval veřejnost, vr−
cholí. Drama bez přetvářky ukazuje
tvrdou realitu dnešní doby, kam až
může vše dojít, budeme−li jen ne−
činně přihlížet...
ne 23. 9. ve 20.00
DRUHÁ ŠANCE
USA 2012, 100 min. Kay a Arnold
jsou oddaný pár. Opravdová výzva
pro oba ale přijde, když odhodí
své ložnicové komplexy a pokusí se
znovu vznítit svou společnou jiskru.
st 26. 9. v 19.00
Filmový klub
ANDĚLSKÝ PODÍL
VB/Francie 2012, 106 min. Hořko−
sladká komedie nasáklá skotskou
whisky. Robbiemu je něco přes dva−
cet let, nemá práci, se svou přítel−
kyní čeká syna a navíc je odsouzen
k veřejným pracím.
Region
Kyjovské Slovácko v pohybu
zviditelnilo region v sídle EU
V sídle Evropské unie zabodovaly
fotografie z jižní Moravy. Úspěch
se podařil díky aktivitě Kyjovského
Slovácka v pohybu, které oslovilo
místní fotografy.
Obrázky evropského venkova jsou
natolik inspirativní, že se staly
ústředním motivem výstavy, kterou
vyhlásila Evropská komise. Zajímaly
ji lidé na venkově, prostředí, mládež
nebo zaměstnání.
„Tím prvotním cílem bylo zvidi−
telnit venkov, ukázat, jak je rozma−
nitý a zprostředkovat to celé Evropě.
Každý její kout je totiž jiný a lidé by
měli získat povědomí, jak to vypadá
jinde,“ uvedl Aleš Konečný, manažer
Kyjovského Slovácka v pohybu.
Do jednotlivých kategorií poslali
fotografové přes 1700 snímků ze
všech států Evropské unie. Při hod−
nocení jeden úspěch zamířil přímo do
Kyjova.
„Oslovili jsme několik fotografů
z regionu a nakonec se nám přihlá−
sili dva, pan Gajdík z Ratíškovic a pan
Šimeček z Kyjova. Hodně nás potě−
šilo, že fotografie Karla Šimečka byla
oceněna v kategorii Zaměstnání na
venkově,“ doplnil Konečný.
Vítězné fotografie byly prezento−
vány v sídle Evropské komise s tím,
že jejich výběr bude nyní putovat po
celé Evropě.
Do České republiky zamířilo
ještě jedno ocenění, vedle ornito−
loga Karla Šimečka za fotografii s ry−
bářskou tématikou jej získala také
Místní akční skupina z Valašska.
−vh−
KYJOVŠTÍ ZAHRÁDKÁŘI NA INTERNETU
Česká zahrádkářský svaz Kyjov sděluje zájemcům o zahrádkářské infor−
mace, že aktivuje svoji webovou stránku www.zahradkarikyjov.cz, kde nalez−
nete aktuální informace se zahrádkářskou tématikou a odpovědi na Vaše
dotazy. Případné otázky pište na [email protected]
strana 12
Poutníci navštívili Art mlýn
Z Brna přes Slavkov a Bučovice
do Bohuslavic a odtamtud až na Vele−
hrad. Na pěší pouť za umělce se vy−
pravily dvě desítky poutníků. Mottem
letošní cesty byla slova italského bás−
níka Alighieriho „Cesta k cíli začíná
dnem, ve kterém převezmeš plnou
zodpovědnost za své konání.“
Organizátoři naplánovali trasu
velmi pečlivě s ohledem na velké
věkové rozpětí zúčastněných.
„Naším cílem bylo, abychom se
zastavili v regionálních sídlech, ja−
kým je třeba Kyjov. Chtěli jsme vi−
dět něco zajímavého, co je spojeno
s kulturou a uměním a na oplátku
jsme nabídli večer v místě, kde jsme
nocovali, program pro místní oby−
vatele,“uvedl spoluorganizátor pouti
Petr Fojtík z Olomouce.
Poutníci si v Bohuslavicích pro−
hlédli farní kostel sv. Filipa a Jakuba
i tamní Art mlýn. Putování skončili
4. srpna v bazilice Nanebevzetí
Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
−vh−
na Velehradě.
Kyjovské noviny / září 2012
Společenská rubrika
Sport
NAROZENINY
Marie Búřilová
Filoména Sedláčková
Naděje Luklová
Miroslav Wolf
Jan Mezík
Božena Hlaváčová
Anna Vašíčková
Zora Cichrová
Anna Amerová
Marie Hrabčíková
Miroslav Štěpánek
František Procházka
Luboš Rejnuš
Mojmír Konrád
Jaroslav Rajsigl
Jan Selucký
Milada Polášková
Leopold Skřivánek
Hedvika Štelciková
Marie Šebestová
Milan Zlámal
Marta Šťastná
Miroslav Bezručka
Jarmila Veselá
Božena Jahodová
Milan Míša
98
94
93
91
90
90
90
90
90
90
85
85
85
85
85
80
80
80
80
80
80
80
75
75
75
75
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
SVATBA
Ondřej Petr a Soňa Doupovcová
7. 7. 2012
Radek Kořínek a Jana Povalačová
21. 7. 2012
Novinky z Tenisového klubu Kyjov
TK Kyjov se ve své činnosti zamě−
řuje zejména na práci s dětmi a mlá−
deží a organizuje celou řadu akcí pro
své členy a širokou veřejnost. V te−
nisové školičce a přípravce se zamě−
řuje zejména na klubovou činnost,
i když zejména Eliška Kouřilová, roč.
2004, je úspěšná i v turnajích jed−
notlivců. Na turnaji baby−tenistů v TK
Bzenec získala krásné 3. místo (po−
hár, diplom). V kategoriích mladší
žactvo, starší žactvo a dorost se druž−
stva opět zúčastnila soutěží organi−
zovaných Jihomoravským tenisovým
svazem. Ve všech kategoriích star−
tovali jen kmenoví hráči, a proto je
situace klubu obtížnější. Tomu odpo−
vídá umístění − je opravdu „vybojo−
vané“, a proto cennější. Převážná
většina klubů má totiž ve svých
družstvech hráče na „hostování“
z jiných klubů, či dokonce hráče za−
hraniční, zejména ze Slovenska.
V kategorii mladšího žactva získalo
družstvo 5. místo z osmi klubů a tím
oproti loňskému roku postoupilo
o dvě místa, což při daných tréninko−
vých podmínkách považuje hlavní
trenérka mládeže za značný úspěch.
Většina hráčů totiž reprezentovala za
družstvo první sezónu. Nejúspěšněj−
šími hráči byli Jakub Drápal a Agáta
Šalšová. Družstvo staršího žactva ob−
sadilo krásné 3. místo mezi sedmi
kluby.
„Velkou zásluhu na tomto vý−
sledku mají zejména dívky, Simona
Slivková, ač mladší žákyně, ani je−
den ze svých zápasů mezi staršími
žáky neprohrála. Míše Novákové
uniklo vítězství jen jedenkrát. Mezi
chlapci držel vítězný prapor jen Vojta
Šesták, z pěti odehraných zápasů
vyhrál čtyři. Ale dle potřeby vypo−
máhal i družstvu dorostu,“ zhodnotila
Marie Leciánová, hlavní trenérka
klubu.
Družstvo dorostu získalo „jen“
4. místo, což bylo výrazně pod jeho
možnosti. Ale z různých důvodů nena−
stupovalo v plné síle (nemoci, kolize
se soutěží košíkové, dovolené apod.).
Slušný výsledek uhájili zejména
chlapci Dostál, Čech, Jedovnický
a Šesták. Bohužel první dva z jich pro
věk končí s mládežnickým tenisem.
„Především musím poděkovat
všem rodičům, kteří ve funkcích ka−
pitánů družstev či jejich zástupců
napomohli k úspěšnému zvládnutí
letní sezóny soutěží družstev. Jme−
novitě pan Dostál, pan Slivka, pan
Drápal, pan Ištok,“ doplnila šéfka
klubu s tím, že jsou i další rodiče,
kteří v případě nouze vypomohli
−red−
s dopravou hráčů.
TK KYJOV POŘÁDÁ DALŠÍ VÝZNAMNOU AKCI SVÉHO KLUBU
XX. ročník Přeboru Kyjova v tenisu žactva „O pohár města Kyjova“
Vzhledem k motocyklovým závodům musela být posunuta na 8. a 9. září
2012, se zahájením v sobotu 8. 9. v 8.30. Vítáni jsou i neregistrovaní hrá−
či, stačí jen chuť soutěžit a dovednost „trochu se hýbat“. Bližší informace
na plakátech nebo tel.: 604 375 761 (M. Leciánová).
NAROZENÍ
2. 8. 2012
ÚMRTÍ
Vladimír Niklíček
11. 11. 1938 – 20. 7. 2012
Jan Šprta
26. 7. 1927 – 15. 7. 2012
Miroslav Kaluža
1. 3. 1954 – 23. 7. 2012
Václav Pivoda
7. 9. 1941 – 24. 7. 2012
Inzerce a poděkování
PRODEJ BYTU 2+1 v os. vl. 56 m2 +
sklep 7 m2 + sklep 5 m2 v Kyjově,
1. patro v centru. Bytovka 6 bytů ve
vchodu. Dům má 24 bytů (4 vchody)
+ zahradu. Cihlový, celkově zateple−
ný (okna, fasáda, sklepy, střecha),
kuchyň − masiv, vl. plyn. kotel, klima−
tizace. Po celkové rekonstrukci (elek−
trika, plyn, voda) Náklady: inkaso
2000 Kč, fond oprav – 1600 Kč. Vol−
ný k nastěhování leden 2013. Cena:
1 100 000 Kč. Tel. 733 145 785.
NABÍZÍM ŘÍZKOVANÉ SAZENICE re−
zistentních stolních hroznů v kvě−
tináčích k celoroční výsadbě. Osm
odrůd všech barev. P. Zajíc, Dobrov−
ského 518, Kyjov tel. 777 756 468.
CHTĚLA BYCH TÍMTO PODĚKOVAT
MUDr. Marii Sedláčkové a jejímu
personálu, také lékařům z chirur−
gického oddělení Nemocnice Kyjov
a sestře Blaženě Hanákové z Charity
za veškerou zdravotní péči posky−
tovanou mému manželovi Miroslavu
Kalužovi.
Marie Kalužová, Nětčice
PODĚKOVÁNÍ ZA KONCERT
DH Mistříňanka pod vedením kapel−
níka Františka Pavluše a umělec−
kého vedoucího Františka Pavluše jr.
pro nás připravili krásný koncert.
Strávili jsme spolu v zahradě centra
pěkné odpoledne, které svým slo−
vem také zpříjemnila paní Růžena
Dobešová. Spolupráce s touto ka−
pelou je pro nás vždy velmi příjemná
a těšíme se na další.
Uživatelé a zaměstnanci
Centra služeb pro seniory Kyjov
Kyjovské noviny / září 2012
Úspěšný dráhový šampionát
Zářil hlavně Josef Klvaň
Cyklistický klub Da−
com Pharma Kyjov zavr−
šil své letošní úspěchy
na mistrovských šampi−
onátech v dráhové a sil−
niční cyklistice. Největší
hvězdou oddílu byl Josef
Klvaň, který v kategorii
kadetů získal 2 tituly mi−
stra ČR a k nim přidal
2 bronzy. Kristýna Jeře−
lová v kategorii kadetek
vybojovala 2 bronzové
medaile a Pavel Gruber
1 bronzovou. Žák Martin
Jurča přidal stříbro v ča−
sovce, další žáci se Pavel Gruber po vynikajícím výkonu sahal po titulu,
umístili v první desítce. vybojoval další, tentokrát stříbrnou medaili.
Celková prezentace CK Dacom a pomoc. Naše díky patří zejména
Pharma Kyjov byla na velmi vysoké všem sponzorům a dalším, kteří se
úrovni. Tím se završil dlouhodobý podíleli na přípravě i úspěších na−
projektovaný plán sportovního cen− šeho projektu, závodů aj,“ doplnil
tra CK Dacom Pharma Kyjov.
trenér Vladimír Hušek s tím, že v le−
Mezi další naše úspěchy lze za− tošním roce zahajuje klub nový plán
řadit i dva tituly mistra ČR na dráze, přípravy sportovního centra CK Da−
které získal náš odchovanec, To− com Pharma Kyjov (2012−2016). Ve
máš Tesařík, nyní v barvách Dukly svých řadách uvítají zájemce o vše−
Brno. Další z našich odchovanců, strannou sportovní přípravu a cyklis−
Jan Bárta, nyní závodící za NetApp, tiku ve věku 10−15 let. Pravidelné
po velmi úspěšném roce reprezento− tréninky se konají v areálu Sokolov−
val Českou republiku na LOH v Lon− ny, Komenského 689, Kyjov v úterý
dýně.
15.30 − 17.30.
„Chtěli bychom všem touto ces−
Vladimír Hušek, sportovní ředitel
tel. 607 547 937, [email protected]
tou poděkovat za projevenou přízeň
Foto archiv oddílu
Alžběta Anna Kristová
NÁBOR DO VOLEJBALU
Chcete si zahrát a naučit se vo−
lejbal nebo jen potkat nové lidi a za−
sportovat si? Sokol Kyjov hledá
dívky a chlapce ve věku 12−15 let
pro smíšený volejbalový oddíl. Tré−
nink prozatím 1x týdně každý čt
v 16.30, Sokolovna Kyjov.
Kontakt: vedoucí oddílu Matěj
Búřil, [email protected], tel.
601 591 033. 8. září se pak bude
konat tradiční Burčákový volejbalový
turnaj, a to v areálu kyjovské Soko−
lovny (antuka). Turnaje se tradičně
účastní týmy např. z Liberce, Brna,
ale i Hodonína, Bzence atd.
NÁBOR DO GYMNASTIKY
NÁBOR DO KARATE KLUBU KYJOV
Pro všechny zájemce a rodiče dětí proběhne ve čtvrtek 13. září v 16.00
v tělocvičně ZŠ Dr. Joklíka, sídliště U Vodojemu 1261, Kyjov, informační
schůzka týkající se tréninků a podmínek trénování v Karate Klubu Kyjov.
Informace včetně přihlášky ke stažení na internetových stránkách klubu
www.karate−kyjov.cz nebo na telefonu 777 680 804, Petr Fiala.
ŠSK při ZŠ Újezd, oddíl moderní
gymnastiky, [email protected]
www.mgkyjov.estranky.cz
Své děti od 4 let můžete zapsat
do oddílu MG během září. Trénu−
jeme každý čtvrtek od 16.00 v tělo−
cvičně ZŠ Újezd. Případné infor−
mace e−mailem.
strana 13
YU basket kemp nabírá na kvalitě
Kyjov o prázdninách hostil 130 dětí
výjimečně nadaných na basketbal.
Přijely, aby se zúčastnily YU basket
kempu a osvojily si základy hry pod
vedením špičkových trenérů a úspěš−
ných ligových hráčů.
„Třetí ročník potvrdil, že kyjovský
sportovní kemp patří mezi nejšpičko−
vější v rámci republiky, což zdůraz−
nili také trenéři, kteří se účastní jed−
notlivých kempů v rámci ČR. Jedná
se převážně o ligové a extraligové
hráče, kteří mají eminentní zájem
o basketbal a řada z nich působí také
v reprezentacích,“ vyjádřil se o dvou
sportovních turnusech jeden z orga−
nizátorů a hlavních trenérů Róbert
Sivák s tím, že v Kyjově mládež pi−
luje především technické basketba−
lové dovednosti a trenéři se přitom
zaměřují i na každého jednotlivce in−
dividuálně. Zajímavostí letošního
setkání bylo, že se rozebírala tech−
nika hry jednotlivých hráčů na video
záznamech.
„Tam jsou dobře vidět případné
nedostatky, rozebíráme jednotlivé
pohyby a snažíme se to na dalších
trénincích vypilovat nebo zdokonalit,“
doplnil Sivák a zdůraznil, že sport je
i o kvalitní výživě, proto účastníci měli
možnost na toto téma hovořit s od−
Atletické mistrovství ČR žáků a žákyň
Zlatá Kolajová, stříbrný Půček
Po třech letech se atletické Mis−
trovství ČR žáků vrátilo do Olomou−
ce. Atleti Jihomoravského kraje zís−
kali 15 medailí, o dvě se zasloužili
i závodníci z Kyjova. Nejvíce zářila
děvčata na trati 800 m. V sobotních
rozbězích se představilo 23 závod−
nic, ale postoupit mohlo do ne−
dělního finále jen 8 nejlepších. Do
tohoto finále postoupily hned 2 zá−
vodnice z Kyjova, což se nepodařilo
žádnému jinému klubu.
Roli favoritky zvládla na jedničku
Natálie Kolajová. Do cíle doběhla
v čase 2:16,41 na prvním místě
a získala do své sbírky další titul mi−
stryně ČR. Letos má Natálie už tři:
z haly, z přespolního běhu a teď
z dráhy. Anna Výletová doběhla ve
svém prvním finálovém závodě na os−
mistovce na výborném 6. místě v ča−
se 2:26,56 min. Druhý kov do Ky−
jova přivezl Jaroslav Půček, který si
vylepšil svůj osobní výkon na trati
1500 m, kde v čase 4:25,63
proběhl cílem druhý. V závodě na
300 m žákyň skončila Tereza Ryba−
říková čtrnáctá (43,47 s) a Marie
Bušinová patnáctá (43,51 s).
Na závěr se běžely štafety na
3x300 m. AK Kyjov postavil hned dvě
v kategorii žákyň. Jen 4 desetiny
sekundy dělily první štafetu složenou
z Kolajové, Rybaříkové a Bušinové od
bronzové medaile. Nakonec z toho
bylo velmi pěkné 5. místo v čase
2:08,58 min. Další kyjovská štafeta
(Sedláčková, Výletová, Sekerková)
skončila na 15. místě.
−red−
IV. SVATOVÁCLAVSKÝ PŘEBOR HISTORICKÉHO OKRESU
KYJOV V ŠACHU SE NEZADRŽITELNĚ BLÍŽÍ
Otevřený přebor okresu Kyjov v rapid šachu 2012 se uskuteční v pátek
28. září ve foyer sálu Domu kultury v Kyjově. Zahájení turnaje v 9.00, tempo
hry je stanoveno na 2 x 20 minut, hraje se 7 kol. Vklad činí 60 Kč (pro hráče
ročníku 1997 a mladší zdarma). Přihlášky zasílejte nejpozději do 23. 9. na
e−mailovou adresu [email protected] Ve výjimečných případech bu−
dou možné přihlášky při prezentaci. Všechny amatérské i profesionální
šachisty všech věkových kategorií zvou pořadatelé z občanského sdružení
Šachy Kyjov.
borníkem, který jim poradil, jak se
stravovat před sportovním výkonem,
aby byl co nejefektivnější.
Tři hlavní trenéři Vlado Paunovič,
Željko Živkovič a Robert Sivák, dále
asistenti Radim Mezihorák, Jakub
Krakovič, Robert Sivák junior a Mar−
tin Večerka, to byl tým, který se le−
tos staral o hladký průběh kempu.
„Spolupracoval jsem o prázdni−
nách i s americkým trenérem z MBA
a sbírám zkušenosti, abych dětem tady
v Kyjově dal to, co chtějí, a to je vy−
soká basketbalová kvalita. V Kyjově
máme dobré podmínky a vždycky se
sem velice rád vracím,“ uvedl Vlado
Paunovič, šéftrenér mládeže Jihomo−
ravského basketbalového centra
Brno a současně ligový hráč.
„Děti by si měly osvojit základní
basketbalové dovednosti, které jsou
důležité a pracujeme na tom, aby se
zlepšily hlavně jednotlivě,“ doplnil
další z trenérů Daniel Gajdošík, hráč
rakouského týmu Hypo Mistelbach.
Účast úspěšných ligových hráčů
byla jednou z největších motivací
v prázdninovém setkání, v němž se
prostřídaly dva turnusy dětí ročníku
95 a mladších z basketbalových
klubů z Olomouce, Ostravy nebo
−vh−
Brna.
Šachy do škol? Ano!
Deklarace parlamentu EU schva−
luje zavedení programu „Šachy ve
škole“ do vzdělávacího systému Ev−
ropské unie. Podporuje se sport,
šachy jsou dostupnou hrou pro děti
ze všech sociálních skupin a mohou
napomoci sociální soudržnosti a spl−
nění cílů, jako je sociální integrace,
boj proti diskriminaci, snižování kri−
minality a dokonce boj proti různým
závislostem. Bez ohledu na věk dí−
těte mohou šachy zlepšit koncent−
raci, trpělivost a výdrž dětí a rozvíjet
kreativitu, intuici, paměť, analytické
myšlení a rozhodovací schopnosti.
Deklarace:
1. vyzývá komisi EU a členské stá−
ty, aby podporovaly zavedení
programu „Šachy ve škole“ do
vzdělávacího systému členských
států.
2. vyzývá komisi, aby ve svém sdě−
lení o sportu věnovala nezbyt−
nou pozornost programu „Šachy
ve škole“ a do roku 2012 pro
něj zajistila dostatečné financo−
vání.
3. vyzývá komisi, aby vzala v potaz
výsledky všech studií ohledně
účinků tohoto programu na rozvoj
dětí.
4. pověřuje svého předsedu, aby to
prohlášení spolu se jmény signa−
tářů předal komisi a parlamentům
členský států.
Ptáme se, proč vláda a parlament
České republiky na tuto výzvu nerea−
goval, vždyť národ, který šetří na vý−
chově a vzdělávání dětí a mládeže je
předurčen k záhubě.
Ivan Pařízek,
předseda Š.K.1923 Sokol Kyjov
ŠAMPIÓNEM KYJOVA V RAPID ŠACHU JE JAKUB STRNAD
Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo šachový kroužek Š.K.1923
Sokol Kyjov 8 žáků, kteří se naučili základní principy šachové hry. Závěrem
sehráli za podpory starosty města Kyjov Františka Lukla přebor Kyjova
v rapid šachu na 7 partií 2 x 20 min. Suverénním přeborníkem se stal Ja−
kub Strnad se 7 body, 2. místo obsadil Jakub Klajn 5 b, 3. Vojtěch Kůr 5 b,
4. Michael Hunkař 4 b, 5. Ctibor Němec 3 b, 6. Kryštof Žák 2 b, 7. Jan
Vyčítal 1 b, 8. Václav Konečný 0 b, Tomáš Prajsler 0 b. Ve školním roce
2012/2013 bude šachový kroužek zahájen 6. září v 15 hodin v klubovně
Ivan Pařízek, předseda Š.K.1923 Sokol Kyjov
Sokolovny Kyjov.
Kyjovské noviny – vydavatel město Kyjov, Masarykovo nám. 30, IČ 00285030. Zhotovuje J. D. Production, s. r. o., redakce Kyjov, Masarykovo nám. 30, redaktorka Veronika Hollerová, tel. & fax 518 616 883,
tel. 777 781 788, e−mail: [email protected], Hynek Zdeněk, 607 708 147. Inzerce: tel. 777 786 787. Povoleno OÚ Hodonín dne 25. 1. 1993 reg. zn. 3706002/93. Evid. č. MK ČR E10475. Grafický design
& typografie KAM Studio Kyjov, tisk NP agentura Staré Město. Náklad 5 100 ks. Vychází 1x měsíčně. Neautorizované fotografie: Veronika Hollerová. Uveřejněné příspěvky občanů nemusí být totožné s názory redakce.
Redakce si vyhrazuje právo upravovat a zkracovat příspěvky, aniž by byl změněn jejich smysl. Nevyžádané materiály redakce nevrací. Adresy inzerentů nesdělujeme. Uzávěrka tohoto čísla: 24. 8. 2012.
strana 14
Kyjovské noviny / září 2012
<8<!
!!7!
7 6! 68
7!7!
! 9 ;8
2"1-#-/0):
4(-2,"./-1'
1&*333"+&%&-$5
Zkuste reklamu v Kyjovských novinách
[email protected]
Správa a údržba nemovitostí
Úklidová služba Pavla Kohútová Kyjov
Úklid bytových a nebytových prostor
Mytí oken, výloh
Čištění koberců a čalouněného nábytku
Hospodyňské práce
Půjčovna čisticích strojů na čalounění a koberce
Telefon: 728 933 369
Kyjovské noviny / září 2012
www.uklid.yc.cz
Doprava v Kyjově zdarma
NOVINKA
BO 2+1
Kyjov,
M e z i
Mlaty2 . N P,
cihlový, 58 m2, původní, udrž. stav.
Dispozice: vst. chodba, koupelna,
WC, vstup do kuchyně a pokoje s
balkonem. Cena. 840.000,- Kč
Tel: 605 248 207
ZAJÍMAVÁ NABÍDKA
Prodej
RD 5+1
Kyjov,
Klínky - 2.
NP, pěkný,
2 garáže. 1/3 domu podsklepena.
Pěkná zahrada. Půl domu plast. okna,
půl kastlová. Vytápění plynové, 2011
- nový kotel i na ohřev vody. Cena:
2.400.000,- Kč
Tel. 605 248 200
RELAXUJTE
Chata
na
Kameňáku
- Moravanyceloročně
obyvatelná,
ÚT - radiátory ve všech místnostech.
Kuchyně, koupelna, WC, sklad,
garáž, obytný pokoj, 2 ložnice a
veranda. Zahrada 340 m2. Cena:
820.000,-Kč
Tel. 605 248 207
PŘÍLEŽITOST
RD
2+KK
Bzenec Kolonie – polosamota, okrajová část, pozemek 218 m2. Velmi
pěkně upravený dvůr s posezením,
krbem a dílnou. Dům zateplen. Velmi nízké náklady. Garážový přístřešek. Cena : 1.350.000.,- Kč
Tel: 605 248 203
NOVINKA
Pozemek
v krásné
oblasti
ve Vřesovicích
- 1572 m2. . Široký 52 m, dlouhý 30 m.
Před pozemkem cesta a sítě Pozemek
je v mírném svahu s pěkným výhledem. Určen pro výstavbu domů. Cena:
393.000,- Kč
Tel. 605 248 204
RELAX V PŘÍRODĚ
Chata v chatové oblasti
Čeložnice
rekreace
i
celoroč.
bydlení. Pozemek 400 m2 . Chata je napojena
na veřejný vodovod, el. 220/380
V, žumpa. ÚT (kotel na TP). Cena:
850.000,- Kč Tel: 605 207 131
NEPŘEHLÉDNĚTE
R ekreační
chata Vřesovice
–
zděná, podsklepená,
2+1, sprch.
kout, WC, venkovní posezení, krb,
přístřešek na auto, zatrav. pozemek,
krásný výhled. Cena: 950.000,- Kč
Tel. 605 248 205
ÚTULNÉ BYDLENÍ
BO 3+1 Kyjov, ul. Brandlova - zdařilá
rekonstrukce
- pěkná nová
koupelna, kuch. linka. Velmi pěkný,
útulný. Revitalizace domu - nizké
náklady na bydlení. Výtah. Proskl.
lodžie. Cena: 1.290.000,- Kč
Tel. 605 248 207
NOVINKA
Nadstandardní
nízkoenergetický
RD 6+1
Svatobořice-Mistřín. Samostatně stojící, nepodsklepený. 2 NP ,zahrada na
jih, přístřešek pro posezení, dvougaráž.
Satelitní lokalita. Cena: 5.390.000,- Kč
Tel: 605 248 204
NOVINKA
RD 4+1
Vacenovice - sam.
stojící,
kl. část.
Část. podsklepen (kotelna), IS, vytápění plynové, CATV, internet. Okolí
domu - menší zatravněný pozemek
Cena: 1.800.000,- Kč
Tel. 605 248 205
PŘÍLEŽITOST
BO 3+1 Kostelec u Kyjova 2. NP, 77,21 m2,
2 sklepy. Byt se
skládá ze vstupní
chodby, 3 obytných pokojů, kuchyně
a soc. zařízení. Nová kuch. Linka, 2
balkony. Vlastní topení. Garáž.
Cena: 1.200.000,- Kč
Tel: 605 248 205
KLIDNÉ BYDLENÍ
RD
3+1
Dubňany
- částečná
rek., klidná,
lukrat. část – ul. Lipová. Nová střecha,
část.odpady, okna. Vyt. plyn., krb.
kamna. Část. podsklep. V kuchyni lino,
v pokojích parkety. Garáž. Rozvody
CATV,INT.
Cena: 1.750.000,- Tel: 605 248 200
NOVINKA
RD 2+1
K y j o v,
klidná
ulice,
starší, zachovalý, sedlová střecha.
Dispozice: vst. chodba, 2 pokoje,
kuchyně, koupelna - vana, WC. Průjezd do dvora s dílnou. Za domem
zahrádka 82 m2. Cena: 700.000,Kč
Tel: 605 248 200
NOVINKA
BO
3+KK
K o r y č a n y,
ul. Zdravá
Voda – 1.NP,
58 m2. Klidná
část,výhled
na přírodu. Komplet. Rekonstrukce,
zůstává kuch. se spotřebiči, pračka,
sušička. Parkování u domu. Cena:
1.050.000,- Kč Tel. 605 248 205
PŘÍLEŽITOST PRO VÁS
BO 3+1
Kyjov, sídliště Švabinského
4.NP,
velmi klidná lokalita, celk. rekonstrukce - okna plastová, jádro zděné, parkety, v kuchyni je podlaha plovoucí.
Balkon. Cena: 1.050.000,- Kč
Tel: 605 248 207
VÝHODNÁ NABÍDKA
BO
2+1
Kyjov, sídl.
U Vodojemu – 2.NP,
balkon
a
šatnou za velmi dobrou cenu. Byt je v
původním stavu. Výměra bytu je cca
60m2. Probíhá revitalizace bytového
domu. Cena: 800.000,- Kč
Tel: 605 248 207
NOVINKA
RD ve Vlkoši velmi klidná ulice,
ideální pro rodinu
s dětmi. 2006
- 2012 kompletní rekonstrukcí, podsklepený, zimní zahrada, dvůr, zahrada
467 m2. Balkon. Vytápění plynové,
ústřední (nový kotel), voda obecní,
studna. Cena: 1.950.000,- Kč
Tel. 605 248 205
PO REKONSTRUKCI
BO 2+1
Kyjov, ul.
Nerudova
- vyvýšené
přízemí, 61
m2. Revitalizace domu, v bytě nová
plast. okna, nová koupelna a WC.
2 velké sklepy, dvůr a zahrada, kde
je možné parkovat s autem. Cena:
890.000,- Kč
Tel: 605 248 204
NOVINKA
Prodej
RD 2+1
Svatobořice-Mistřín – dům
je po rekonstrukci, útulný, velice pěkný
netradičně pojatý. V domku je menší
dvorek s průjezdem, s možností parkování. Cena: 1.290.000,- Kč
Tel: 605 248 200
SLEVA
Prodej bytu
v OV 2+kk
Strážovice nový, zděný,
42,5 m2, 2. NP,
novostavba s
výtahem. Vytápění: společný kotel
pro poschodí. Střecha sedlová. Velmi pěkný. Cena: 850.000,- Kč
Tel: 605 248 200
Placená inzerce / strana 15
strana 16
Kyjovské noviny
Placená
/ záříinzerce
2012
Download

Nové vydání KYJOVSKÝCH NOVIN na měsíc září si můžete