prosinec 2013
Pátý prosinec: Mezinárodní den dobrovolníků
> více str. 7
Kyjovem zněly
Martinský
hody
> více str. 12
Kyjovské atletky zlaté
na Mistrovství ČR
> více str. 17
Z radnice
MILÍ KYJOVJÁCI,
Milí Kyjovjáci,
zdravím Vás v tento adventní čas a přeji
jen vše dobré. Čekají nás nejsrdečnější
svátky v roce, ale připomíná nám tuto událost zatím pouze výzdoba v obchodech.
Ne, že bych chtěl přivolávat nějaké
chumelenice, ale více pohody, klidu
a předvánoční atmosféry bychom si zasloužili všichni. Pracovníci městského
úřadu či organizací města se tak pokusí
zpříjemnit tyto dny do vytoužených Vánoc některými aktivitami.
Rozhodně napilno mají Technické služby
města Kyjova, organizace, která vznikla
na jaře tohoto roku odloučením od složek
úřadu. Její roční rozpočet dosahuje výše
18 miliónů korun a v péči mají veškeré
aktivity s komunálními službami spojené.
Od oprav chodníků, přes údržbu zeleně,
správu pohřebišť až po veřejné osvětlení.
Teď finišují s vánoční výzdobou a připravují plnění zimní údržby. Mohla by
probíhat zas o něco svižněji a efektivněji,
neboť se podařilo právě technickým službám opravit zase o pár kilometrů chodníků víc, konkrétně ulice Květná, Boženy
Němcové, Urbanova a Tyršova za částku
1,2 miliónu Kč.
Neopravovali se však pouze chodníky, nový kabát dostaly školky Nádražní
nebo U Vodojemu v celkových nákladech
13,5 mil. Kč, z toho státní dotace činila
9,9 mil. Kč. Nejvíce však prokoukla budova
domu kultury. Hlavně tím, že je nejvíce
na očích. I zde byla akce podpořena dotací státu ve výši 4,7 mil. Kč. Slavnostní
akci u příležitosti 40 let Kulturního domu
v Kyjově pořádáme v neděli 8.12. 2013.
Nebude chybět zpívání u vánočního stromu ani tradiční guláš party.
Milí čtenáři, prožívejte nadcházející chvíle s dobrou náladou, ve zdraví a s těmi,
kteří Vaši náklonnost dovedou opětovat.
František Lukl
/ prosinec 2013
Informace z orgánů města
Údaje jsou upraveny z důvodu ochrany osobních údajů.
Informace ze 103. schůze
Rady města Kyjova konané
dne 14. října 2013
Rada města schválila:
• dodavatele úvěru veřejné zakázky malého rozsahu
„Poskytnutí investičního úvěru na financování
akce Rekonstrukce smuteční síně Kyjov“ Komerční
banku, a.s. Formou doporučených dopisů dne
3.9. 2013 byli vyzvání dodavatelé: Komerční
banka, a.s., Česká spořitelna, a.s., ČSOB, a.s.,
UniCredit Bank Czech Republic, a.s., GE Money
Bank a BB Centrum. Téhož dne byla výzva
k podání nabídek zveřejněna také elektronicky
na veřejném profilu zadavatele. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky
byla nejnižší nabídková cena. Byly předloženy tři
nabídky, nejvýhodnější byla právě nabídka Komerční banky, a. s.;
• uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové investiční finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského
kraje ve formě dotace na pořízení dýchací techniky
pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města
Kyjova ve výši 100 000 Kč;
• podání 2 žádostí o dotaci na projekty „Kultura
a tradice neznají hranice“ a „Kam u sousedů“
z Programu přeshraniční spolupráce SR – ČR
2007 – 2013. Maximální výše dotace u obou projektů je stanovena na 90 % uznatelných výdajů
projektu.
Rada města souhlasila:
• s uzavřením smlouvy o dílo s vítězem výběrového
řízení na provedení zakázky „Úprava prostranství kolem pomníku padlým v parčíku u kaple
sv. Josefa, Kyjov“ s firmou Zednictví Žižlavský
s.r.o., za nabídkovou cenu 156 424,30 Kč vč. 21%
DPH. Jedná se o provedení zpevnění ploch mlatového chodníku, terénních úprav a výstavbu
posezení kolem nově osazovaného památníku.
Na tuto akci je přislíbena dotace ve výši 80% z celkových nákladů na projekt památníku, tzn. 335
tis. Kč rozpočtovaných v žádosti o dotaci. Skutečné
náklady města Kyjov budou proto na tuto část projektu ve výši 20 % z 156 424,30 Kč. Na zakázku
bylo provedeno poptávkové řízení – k podání
nabídek bylo obesláno pět firem, nabídku podali
dva uchazeči. Nejnižší nabídku podala již
zmiňovaná firma.
Informace ze 104. schůze
Rady města Kyjova konané
dne 21. října 2013
Tato rada se zabývala také přípravou zastupitelstva města.
Rada města rozhodla:
• o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2
Jihovýchod, na základě které obdrží město Kyjov
dotaci ve výši 1 829 487,40 Kč z prostředků
strana 2
strukturálního fondu ERDF. Tato smlouva se
váže k projektu „Rekonstrukce tělocvičny ZŠ J. A.
Komenského“.
Informace z XXIII. zasedání
Zastupitelstva města Kyjova
konaného dne 4. listopadu 2013
Zastupitelstvo města rozhodlo:
• o prodeji areálu tenisových kurtů v k. ú Boršov
u Kyjova, tj. pozemků a budovy bez čp/če – stavby
technického vybavení, tělesa antukových tenisových kurtů na pozemku a všech vedlejších staveb,
oplocení, venkovních úprav a movitého vybavení,
které se na výše uvedených pozemcích nacházejí,
za celkovou kupní cenu 900 000 Kč. Celková kupní cena bude zvýšena o veškeré náklady spojené
s převodem nemovitostí.
Zastupitelstvo města schválilo:
• uzavření smlouvy o přijetí municipálního úvěru
ve výši 25 980 000 Kč výhradně k účelu „Rekonstrukce smuteční síně Kyjov“ s Komerční bankou,
a.s. Splatnost úvěru je datována k 31. 12. 2018.
Zajištění úvěru je kryto blankosměnkou;
• realizaci projektu „Revitalizace sídliště Lidická,
Kyjov“, realizaci projektu „Revitalizace sídliště
Kollárova - Jurovského, Kyjov“, dofinancování
projektu „Regenerace panelového sídliště Lidická“
a „Regenerace panelového sídliště Kollárova Jurovského“, realizovaného v rámci programu
Podpora bydlení – podprogram Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2014 ve výši
minimálně 30 % rozpočtových nákladů. Projekt
RPS Lidická a RPS Kollárova - Jurovského řeší
obnovu veřejného prostranství sídliště (tzn. opravu
komunikací a chodníků, opravu stávajících
a výstavbu nových parkovacích míst, revitalizaci
veřejného osvětlení, úpravu zeleně a doplnění
území novým mobiliářem). Dotační program Podpora bydlení – podprogram Podpora regenerace
panelových sídlišť pro rok 2014, spravovaný Ministerstvem pro místní rozvoj, umožňuje čerpání
dotace na jednu regeneraci panelového sídliště ve
výši max. 4 mil. Kč, maximálně 70 % celkových
nákladů a v rámci jednoho města lze podpořit
maximálně dva projekty (dvě lokality). V případě
schválení podané žádosti by fyzická realizace
proběhla do konce r. 2014.
Na zastupitelstvu bylo také probíráno téma kyjovského fotbalu. Po široké a horlivé diskusi se
zastupitelé shodli na termínu pracovního jednání
zastupitelstva, které řešilo pouze kyjovský fotbal,
vyúčtování dotací a působení MSK Kyjov.
Více informací
www.mestokyjov.cz
/ prosinec 2013
Z radnice
Informační centrum
je nejlepší v kraji
Radnice vybrala
nejhezčí fotky z VÁŠÍ dovolené
„Informační centrum 2013“, takto se nazývá
soutěž turistických informačních center. V pátém
ročníku soutěžilo více než šest set informačních
center z celé České republiky.
V prvním kole lidé v každém kraji hlasovali pro
své nejoblíbenější infocentrum na webových
stránkách www.denik.cz/infocentra. Poté byla
první tři informační centra s největším počtem
hlasů v každém kraji podrobena utajené kontrole.
Ty hodnotily kvalitu obsluhy návštěvníků
a další poskytované služby. Tato soutěž byla
slavnostně vyhlášena dne 17. října při společenském večeru členského fóra A.T.I.C. ČR
(Asociace turistických informačních center)
v Táboře na Housově mlýně. Ocenění za Kyjov
převzali místostarosta Města Kyjova Antonín
Kuchař a referentka IC Lucie Tomanová.
Napříč celou planetou - kyjovští obyvatelé se zkrátka nebojí vypravit do různých koutů světa. Kdo
své dobrodružné kroky dokumentoval, měl jedinečnou příležitost zaslat do soutěže, vyhlášené kyjovskou
radnicí, vybranou fotografii z dovolené. Ty nejzajímavější vybrala komise a ocenila jejich autory. Za umělecký dojem byl tentokrát oceněn Martin Polášek.
Příjemné bylo i ohlédnutí za momenty, kdy jednotlivé soutěžní obrázky vznikaly. Výherci při slavnostním
oceňování popisovali okolnosti jejich pořízení. Alena Dostálová uspěla se snímkem z Luhačovic, Lukáš
Bělic s fotografií pořízenou na slovenském letišti Lučenec. Třetí oceněnou byla Pavlína Hromková s momentkou ze sloního sirotčince na SríLance.
(vh)
(red)
foto archiv výherci
foto archiv MěU
A jak to vidí facebook?
www.facebook.com/kyjov
• Chtěl jsem se zeptat, jak to vypadá s výstavbou
cyklostezky Kyjov-Bohuslavice a s autobusovou
zastávkou v ulici Luční?
Město Kyjov - Cyklostezka Kyjov – Bohuslavice
je stavebně povolena a v současné době probíhá
jednání o poskytnutí dotace se Státním fondem
dopravní infrastruktury. Předpoklad realizace
investiční akce je rok 2014. Co se týká autobusové zastávky na ulici Luční, stavba je projekčně
připravena, výstavba bohužel naráží na nevypořádané vlastnické vztahy k pozemkům dotčeným
stavbou. V tomto případě nelze s realizací této
investice v příštím roce počítat.
• Mám dotaz ohledně rekonstrukce smuteční
síně. Právě jsem se dozvěděl, že rekonstrukce vyjde na 30 milionů korun. Jako studenta
stavební školy mě tato částka docela zarazila.
Myslíte slovem rekonstrukce totální srovnání
se zemí a výstavbu nové, minimálně čtyřpatrové
To se mi líbí · Přidat komentář · Sdílet
smutečky? Nebo se budou zateplovat podlahy
a stěny tisícikorunami po vzoru doktora Ratha?
Doufám, že někdo udělal chybu v desetinné
čárce. Za jakoukoliv odpověď, nejlépe odkaz
s podrobným rozpočtem, děkuji.
Město Kyjov - Na rekonstrukci smuteční síně
byla vypracována projektová dokumentace autorizovaným projektantem s předpokládanou
investiční částkou 29 697 591 Kč bez DPH. Dne
11. 3. 2013 byla realizace této investiční akce
jednoznačně schválena Zastupitelstvem města
Kyjova. Na výběr dodavatele bylo vypsáno otevřené
veřejné výběrové řízení (zakázka byla zveřejněna
na profilu zadavatele, mohl se zúčastnit neomezený okruh firem), kde výsledná vysoutěžená
částka na rekonstrukci činí 25 980 100 Kč bez
DPH, tzn. je o 3,7 mil. Kč bez DPH nižší než
cena předpokládaná. Veškeré podklady výběrového řízení včetně zprávy o výsledku jsou již několik
měsíců (včetně smlouvy o dílo, jejíž přílohou je
položkový rozpočet) k dispozici na veřejném profilu zadavatele – města Kyjov.
Projekt řeší kompletní přestavbu objektu, při níž
dojde k novým dostavbám a změnám vnitřních
dispozic vč. nového rozsáhlého přestřešení okolí
a předstupu do objektu, rekonstrukci napojení na
veřejnou infrastrukturu (přípojka vody, kanalizace,
venkovní osvětlení), výstavbu nového tepelného
čerpadla, okolní zpevněné plochy a veřejnou
zeleň, nové kanceláře vč. zázemí a chladicích
boxů, přístavbu sociálního zařízení pro veřejnost, zbudování prostoru pro důstojné rozloučení
rodinných příslušníků před započetím obřadu.
Budova, jejíž stáří je 35 let, doposud neprodělala
žádné rozsáhlejší opravy a je na hranici nejen
technického stavu, ale i morálního opotřebení
a zastaralosti, o nutnosti nově řešit vnitřní dispozice a bezbariérovost celého objektu nemluvě. Při
kompletní demolici stavby a její nové výstavbě by
vznikly další náklady ve výši cca 4 mil. za demolice
+ cca 7 mil. za hrubou stavbu nového skeletu.
strana 3
Z Vašeho města
/ prosinec 2013
Jakub Ohryzek učí,
jak třídit bioodpad
Třídění bioopadu je pro obyvatele Kyjova stále
ještě novou záležitostí. Ne všichni ji mají zažitou. O osvětu v této oblasti se pokouší sdružení
Kyjovské Slovácko v pohybu. Soustředilo se na děti.
Pomáhá v tom Jakub Ohryzek. Jde o hlavní postavu
pohádky. Ve školách ji vypráví Hana Horňáková
z Kyjovského Slovácka v pohybu spolu s jejím
autorem Petrem Moudrým.
„Je to úplně jiné než pohádky, které hrávám, protože se tam jako postavy vyskytují odpadky. Ale
vymyslet to nebyl takový problém. Prošel jsem
si pár popelnic, poptal se na nějaké podrobnosti
a pohádka byla na světě,“ říká Petr Moudrý.
Jakub Ohryzek se touží dostat zpět na zahrádku
ke stromu, ze kterého spadl. Omylem se ocitne
v kontejneru na plasty. Dostat se do správné popelnice mu pomáhají ostatní odpadky.
Výukový program ale zahrnuje více než jen pohádku. Má několik variant. Dvojice navštěvuje
totiž jak školky, tak i oba stupně základních škol.
Sedmáky či osmáky pochopitelně čeká méně hraní
a více výuky. Cílem všeho je to, aby děti svým
zájmem a znalostmi přitlačily své rodiče k poctivému třídění odpadu. Ve finále školáci dokonce
dostávají pro své rodiče úkoly a doma jim mohou
jejich znalosti oznámkovat.
„Měli jsme poměrně nízké ambice. Chtěli jsme
proškolit zhruba tisíc dětí. Už je jich více než dva
a půl tisíce. K naší velké radosti se přihlásilo téměř
čtyřicet škol a školek,“ informuje Hana Horňáková z Kyjovského Slovácka v pohybu. Na tvorbě
programu se podílelo velké množství lidí. Od
výtvarníka přes ekology až po vědkyni z výzkumného ústavu pro změny klimatu.
(zs)
Ivo Pojezný poslancem Parlamentu ČR
Předčasné parlamentní volby naplno prožívali
také obyvatelé na Hodonínsku. Stejně jako v rámci
celorepublikových výsledků, i tady zvítězila
ČSSD. Volební účast 64,83 % v Kyjově a 6102
odevzdaných platných hlasů nakonec celkovým
pořadím zamíchaly tak, že se ve městě nejlépe
umístila ČSSD s 1279 hlasy, Komunistická strana
Čech a Moravy získala 911 hlasů, ANO 783.
V rámci Jihomoravského kraje ovládla pozice
ČSSD před hnutím ANO a komunisty. Jejich
kandidátem byl mimo jiné Ivo Pojezný z Kyjova,
který se stává jedním z dvou poslanců zvolených
do Parlamentu ČR z okresu. Druhým je starosta Ratíškovic Josef Uhlík, který kandidoval za
KDU-ČSL.
(vh)
Boršovské hrušky
Ještě v době mého dospívání, tzn. v padesátých
letech minulého století, stávala v Boršově téměř
před každým domem, Zlámalovým a Křižánkovým počínaje a Zlochovým konče, alespoň jedna
hruška. Správně hrušeň.
Pokud byly dvě, ta první byla většinou košatější
– letní a ta druhá vysoká – pozdní. Z té letní koncem prázdnin padaly hrušky obsypané vosami
„jako hrušky“ a rozpleskávaly se na cestě. Ty druhé
měly plody tvrdé (baby) a čekaly, až se přistaví ke
kmeni vysoký žebřík a pěkně jedna po druhé budou
otrhány a odloženy do „nářitníku“. Pro citlivější
čtenáře vysvětluji, že to bylo označení jedné
z funkcí čtvercové plachty z tuhého plátna, opatřené na každém konci silným popruhem. V tomto
případě se plachta přehodila na záda, v předu pod
krkem se uvázaly dva popruhy, v pase na břichu
velmi pevně spodní dva konce. Na zádech vznikla kapsa, do níž se dávalo otrhané ovoce, aby obě
ruce zůstaly volné. Až mnohem později se začaly
používat košíky, které se na háčku zavěšovaly na
větvích. Protože zavařování ovoce se rozšířilo až
v pozdějších letech, ty pozdní hrušky dozrávaly
rozložené na obilí nebo na slámě na „hůrách“
(půdách) až do Vánoc. Jiná podoba udržování ovoce
přes zimu bylo sušení. Kdo měl doma stařenku
nebo starší tetičku, měl výhodu v tom, že tyto
velice užitečné osoby hrušky, ale i třešně, jablka
a švestky rozkrajovaly a velice pečlivě sušily na
plechu v troubě. Usušené ovoce – suchárky – se
pak v zimě žužlalo jako žvýkačky, nebo se svařovalo okořeněné skořicí.
Kolem Mikuláše začaly na kraji ploten kuchyňských kamen postávat hrnce, v nichž bylo uvařené
právě toto usušené ovoce. Neservírovalo se, kdo
šel kolem a měl chuť, nabral si z obsahu hrnce
žufánkem, který visel na tyči u plotny, a rovnou do
pusy. A to byla tehdejší vitamínová bomba! Byla
to dobrota, která, jak říkával Kája Mařík, „spadla
rovnou do ledvin“.
Během času hrušně před domy zmizely. Buď
uschly, nebo ustoupily úpravě komunikací. Sem
tam ještě nějaká stojí, ale už o ně není velký zájem.
Časy se mění, co bylo, není. Antonie Vašíčková
První voličkou na kyjovské radnici byla Ester
Wernerová, studentka VOŠ soc-pedagogické
Kroměříž.
Více informací
www.mestokyjov.cz
Fond schválil peníze na 37 projektů Kyjovska
Téměř čtyři desítky nových projektů se podaří
uskutečnit v příštím roce na území Kyjovského
Slovácka za podpory evropských prostředků.
Půjde o opravy, ale také o nápady, které zdůrazní
výjimečnost tohoto regionu. Státní zemědělský
intervenční fond schválil 37 projektů sdružení
Kyjovské Slovácko v pohybu. V regionu tak
v příštím roce budou prostředky na podporu
aktivit, které v této oblasti poptávají místní
obyvatelé. Žadatele nejprve čeká spousta administrativních nezbytností, teprve pak bude
možné začít nápady realizovat. „Řada z nich
jsou zkušení žadatelé, už ví jak na to, nicméně
jsme připraveni jim ve všem pomáhat,“ poznamenala manažerka sdružení Anna Čarková.
V regionu vyrostou nové technologie, opravovat
strana 4
se budou kulturní zařízení, kapličky, kostely, ale
také sportovní vybavení. Řada nápadů, s nimiž
žadatelé přišli, přinese do regionu i novinky.
„Podpoříme výstavní prostory pro pořádání
plenéru nebo kyjovskou včelařskou stezku včelařů,
kteří chtějí přiblížit svoji práci a ukázat dětem
a návštěvníkům regionu, jak se o včeličky staráme.
Pak bych možná zmínila projekt pro záchranu
motýlího ráje, ten je moc zajímavý,“ dodala manažerka. Na podzim současně vrcholí příprava
strategie pro další období. Lidé, kteří se zajímají
o tento region, se budou setkávat a diskutovat
o prioritách, aby následně bylo možné opět podpořit nápady, jaké Kyjovské Slovácko a lidé v něm
žijící považují za důležité.
(vh)
/ prosinec 2013
Kyjov a okolí
Běh s trikolorou
připomněl svátek
Kyjovský škrpál prověřil
pSY z celé republiky
Nejen pokládáním věnců lze připomínat významné státní svátky. Děti v Kyjově si tradičně výročí
vzniku samostatného Československa připomínají
sportovním zápolením - štafetovým během. Běhají zvlášť chlapci a dívky každého ročníku prvního
stupně. Všichni účastníci mají připnutou trikoloru.
Svátek si připomínají nejen běžci, ale celé
třídy. V parku se i tentokrát uskutečnilo zápolení v neskutečné atmosféře. Reprezentanti tříd
ze sebe vydávali vše a spolužáci povzbuzovali tak,
že i v jejich podání šlo mnohdy o sportovní
výkony.
Tradice vznikla v roce 2008. Do té doby v Kyjově
svátek slavili pietou jen dospělí. Děti pochopitelně
pokládání věnců nebaví. Proto právě vznikl nápad
připravit akci, která jim pohybem na čerstvém
vzduchu bude bližší. Volba místa konání navíc
padla záměrně na městský park, aby se běh odlišil
od ostatních sportovních aktivit, které se konají
hlavně na stadionu.
„Jsem moc ráda, že zůstalo to, že mají všichni
účastníci trikoloru. Projevuje se v tom ten symbol
státnosti,“ řekla bývalá ředitelka školy, zakladatelka akce Hana Mikesková, která se i letos přišla
podívat.
Nejvíce vítězství v parku brala v tomto ročníku
Základní škola J. A. Komenského, která je po
sloučení se Základní školou Újezd tak velká, že
do každého běhu postavila dva týmy. „A“ sestavy
vyhrály ze šesti běhů pět. Pouze v kategorii dívek
třetího ročníku vyhrála štafeta Základní školy
Dr. Joklíka. Některých běhů se zúčastnila i Základní škola Strážovice.
(zs)
Pejskaři z celé republiky se potkali na cvičišti Základní kynologické organizace v Kyjově Boršově. Vedle
kousání s figuranty Jaroslavem Josefíkem a Václavem Kunclem byl připraven při akci nazvané „Kyjovský
škrpál“ i oficiální závod pro třicet závodících psů různých plemen z celé republiky.
„Náš závod jsme pojali tak, že jsme obsadili šest kategorií. Dopoledne byla poslušnost, potom divácky
vyhledávaná část, což je obrana“ uvedla ředitelka závodu Bohuslava Šibalová. Závod Kyjovský škrpál začal přejímkou pejsků, kontrolou očkovacích průkazů a teprve poté přišlo na řadu posuzování poslušnosti
i obrany. Každý pes přitom správně musí zvládat přivolání, aport, povely sedni, lehni, chůzi na vodítku
nebo dlouhodobé odložení.
(vh)
Sdružení zmapovalo
muzea v okolí Kyjova
Arcibiskup vysvětil
kapli v Bukovanech
Jak se kdysi mlelo
v Art mlýně...
Kyjovské Slovácko v pohybu se pustilo do mapování venkovských muzeí. Mnohé může překvapit
skutečnost, že na území jejich působnosti jich
objevilo bezmála dvě desítky, jedno zajímavější než
druhé. Šlo o projekt Podejme si ruce, který vznikl
ve spolupráci s dalšími dvěma místními akčními
skupinami. Mapováním muzeí celý projekt nekončí. Jsou například semináře pro provozovatele, ještě
letos vyjde kalendář Tomáše Kubáka s obrázky
pořízených v jednotlivých historických zastávkách
regionu, pro každé muzeum byla i vydána pracovní publikace – osloví zejména rodiny s dětmi.
„Ta muzea jsou velmi různorodá a chtěli jsme tím
posílit identitu místních lidí, obyvatel a upoutat
pozornost škol právě na kulturní dědictví a napomoci také tomu, aby se naši žáci, děti a mládež
něco dověděli o naší historii a měli možnost se
s ní setkat právě prostřednictvím tohoto projektu,“
objasnila záměry Kyjovského Slovácka v pohybu
manažerka Anna Čarková.
(vh)
Slovácký region navštívil arcibiskup Jan Graubner.
Jeho cílem byly Bukovany u Kyjova. Právě tam vyrostla nová kaple. Její vysvěcení přijely podpořit
stovky lidí z regionu.
Moderní kaple v Bukovanech, která vyrostla
za pouhý jeden rok, má už ve svém začátku
téměř pohádkový příběh. Když bylo Josefu
Kouřilovi dvanáct let, zemřela mu babička. Rozhodl se, že musí něco udělat na její památku.
Po více než čtyřiceti letech skutečně udělal.
Nechal na vlastní náklady postavit v Bukovanech
kapli, kterou vysvětil arcibiskup Jan Graubner.
„Já mám takový svůj cíl a ten se zdá reálný, že
tu budeme pořádat i koncerty vhodné k této stavbě. Už před Vánoci a mezi svátky by tu měly být
první,“ uvedl investor stavby.
Běžně bude kaple sloužit pro církevní obřady,
svatby a využívat ji budou moci farníci nejen
z Bukovan, ale i širokého okolí. Provoz financuje
církev. Bukovanské sdružení, které stojí za realizací stavby, se bude starat o případné opravy.
(vh)
Bohuslavický Art mlýn je zdrojem inspirace
nejenom pro umělce, ale také pro studenty Mendelovy univerzity. V rámci semináře začali pracovat
na maketě mlýnských technologií. Měla by se stát
součástí připravované expozice.
„Jsou to studenti dřevařského inženýrství dřevostaveb. Zabývají se vodními mlýny, větrnými
mlýny, pilami, rumpály. Seznamují se s různými
technickými památkami založenými na dřevě,“
uvedla vysokoškolská asistentka Veronika Hunková. Kdo by u technického objektu čekal tradiční
mlýnské kolo, bude asi zklamaný. Úkol pro studenty je jasný, přiblížit laikům, jak se vlastně
v tomto historickém objektu kdysi mlela mouka
a jak vůbec zdejší technologie fungovaly či jak byly
stroje poháněny. Model mlýna bude kompletní
v rámci prvního čtvrtletí příštího roku. Poté bude
převezen do Bohuslavic. Veřejnost se s ním bude
moci seznámit v rámci chystané expozice. Majitelé mlýna totiž chtějí v budoucnu zpřístupnit i další
prostory objektu.
(vh)
foto Adriana Babicová
strana 5
Z Vašeho města
/ prosinec 2013
Za profesorkou
Zorou Cichrovou – Svačinovou (1922 – 2013)
Dne 6. listopadu tohoto roku zemřela ve svých
91 letech profesorka Klvaňova gymnázia
a vzdělavatelka kyjovského Sokola, sestra Zora
Cichrová – Svačinová. Narodila se 1. 7. 1922
v rodině kyjovského lékárníka Otakara Svačiny
(1878 – 1963), který patřil mezi významné kyjovské osobnosti.
Vyrůstala v intelektuálním prostředí a s dobrou
cizojazyčnou výbavou maturovala s vyznamenáním v roce 1941 v době, kdy už tři roky byly
vysoké školy nacisty uzavřeny a také činnost
Sokola zakázána. V roce 1942 byl ve Svatobořicích
u Kyjova zřízen nacisty internační tábor pro
rodinné příslušníky účastníků československého
zahraničního odboje. Vězni měli nacistům sloužit jako rukojmí. Byl mezi nimi i přítel rodiny
sochař Otakar Španiel, kterému se podařilo díky
českým četníkům Svačinovu rodinu několikrát
navštívit. Zora s rodinou organizovala potravinové
balíčky pro internované vězně. Po válce se Zora
Svačinová účastnila znovuobnovení Sokola, dostudovala Filozofickou fakultu univerzity Karlo-
vy s aprobací pro němčinu, angličtinu a zeměpis.
Po letech praxe na základní škole v Šardicích přešla
na gymnázium, kde učila 17 let v letech 1954 – 1971.
Ve 46 letech se provdala ze Josefa Cichru (1919
– 2007) z Boršova ze selské rodiny, kde byli všichni členy sokolské jednoty. Jožka spolupracoval za
války s odbojovou skupinou Carbon-Bohuslavice
a účastnil se i úspěšného shozu zbraní.
V 50. letech byla Cichrova boršovská rodina postižena komunistickým režimem za poskytnutí
pomoci „kopečkáři“ Štěpánu Gavendovi, který
uprchl z Leopoldova. Jožka byl odsouzen na
25 let (hrozil mu trest smrti), jeho sestra na 18 let
a otec, který ve skutečnosti o ničem nevěděl, na
15 let – tedy 58 let pro rodinu. Jožka si odseděl
12 let, jeho sestra 10 a půl, ale z kriminálu si odnesl i podlomené zdraví. Zora Cichrová v letech
1969-1970 vážně onemocněla a v roce 1971 dostala
částečný invalidní důchod. Z gymnázia odešla
a na část úvazku učila na zemědělské škole.
Rok 1989 přinesl oběma novou naději. Sedmdesátiletý nezmar Jožka si opatřil koně a začal sou-
kromě hospodařit, profesorka Zora se v roce 1990
vrátila aspoň na půl roku do gymnázia a oba se
ze všech sil zúčastnili obnovy Sokola. Zora jako
vzdělavatelka, která svými články připomínala bohaté tradice kyjovské jednoty. Jožka byl krátkou
dobou i starostou Sokola, než mu zdravotní stav
zabránil věnovat se této funkci naplno. Oba patřili
k těm starým Sokolům, kterým se dostalo čestného označení „věrná garda“. Bojovali se sebou,
s chorobami a neúprosným časem, aby navázali
na dílo předků, přerušené na dvě generace. Když
zemřel v roce 2007 Jožka, odešla Zora do Domova
důchodců. Prožila život, který byl obrazem krutosti 20. století. Je dobré, když mladým tyto osudy
připomínáme, aby se už nikdy neopakovaly. Místo
epilogu připomeňme si slova zakladatele Sokola
Dr. Miroslav Tyrše z roku 1878: „Za žádných
okolností není slušnost se vzdáti, ustupovati před
předsudkem nerozumným a zpozdilým, povždy to
stojí za to, setrvati co zárodek budoucnosti lepší
a utěšenější.“
Jiří Dunděra
Muzeum ve stavědle má kompletní expozici
Po první výstavě, kterou jsme si v loňském roce
připomněli v částečně zpřístupněné železniční
expozici výročí 125 let příjezdu prvního vlaku
z Brna do Kyjova, následovala letos výstava Železnice na Kyjovsku, která se uskutečnila o hodovém
víkendu již v kompletně přístupné budově stavědla.
Během dvou příjemných dní si tam cestu našla víc
než stovka návštěvníků všech věkových kategorií.
Velmi nadčasovým zážitkem byla návštěva Zdeňka Mezíka, dnes skoro devadesátiletého, který
je na jednom vystavovaném a hlavně vzácném
snímku bývalého kyjovského lokálkového nádraží
z léta 1930 vyfotografován jako malý školák sedící
na parní lokomotivě řady 310.0110.
V současné době je expozice rozdělena na dvě části.
První z nich je zaměřena na lokální tratě Kyjov –
Mutěnice, Čejč – Ždánice, Nemotice – Koryčany,
Bzenec – Moravský Písek a vlečku z Vlkoše do
cukrovaru v Kelčanech se spoustou dobových
fotografií, map a provozní dokumentace. Druhá
část je zaměřena na samotnou stanici Kyjov, část
Vlárské dráhy, která prochází našim regionem
a naleznete tam také informace o přeložce trati
Vlkoš, Chorinského úzkokolejce z cukrovaru ve
Bzenci – kolonii do Veselí nad Moravou a dále
do Tasova a další zajímavosti. Případní zájemci
o prohlídku se mohou informovat na webových
stránkách www.naskyjov.estranky.cz nebo přímo
na dveřích expozice v Komenského ulici v Kyjově.
Milan Řihánek
foto archiv autor
Poděkování
Narození:
Gabriela Grmolcová 29. 10. 2013
Jan Hrdina 30. 10. 2013
Daniel Rýzner 30. 10. 2013
Úmrtí:
Josef Aust 25. 6. 1950 – 28. 10. 2013
Klaudie Indruchová 7. 8. 2006 – 21. 10. 2013
Jubilanti
Marie Gasnárková 101 let
Antonie Selucká 99 let
Ludmila Zavadilová 94 let
Stanislav Drápal 93 let
Vlasta Hlavicová 85 let
strana 6
Zdenka Kunzová 85 let
Emil Mendl 85 let
Miroslav Fojt 80 let
Františka Šnajdrová 80 let
Eduard Kamera 80 let
Jindřich Bilíček 80 let
Jiří Dunděra 80 let
František Fric 80 let
Josef Hanák 80 let
Stanislava Sedlářová 80 let
Ludmila Hochmanová 80 let
Josef Linner 75 let
Růžena Glöcklová 75 let
Marie Kouřilová 75 let
Marie Polešovská 75 let
Děkuji paní učitelce Zdeňce Kolaříkové a bývalým
žákům třídy 8.A ZŠ J. A. Komenského (rok ukončení šk. docházky 1983), že si při svém setkání
po 30 letech také vzpomněli na svého spolužáka,
našeho syna Pavla Novotného. Děkuji, že nezapomínají na dobrého kamaráda.
Marie Novotná, maminka
Sociálně-psychiatrické centrum Fénix děkuje
firmám a sdružením Dacom Pharma, Lékárna
Slávia, Čajovna Galerie, Tech-Trade, Garija
Trade, Festa servis, Valosun, Autopark Kyjov,
MSO servis a řadě jednotlivců za jejich laskavou
podporu. Celý seznam naleznete na
www.fenix-centrum.cz
Sociální oblast
/ prosinec 2013
Přístavba Centra
služeb pro seniory
v Kyjově je kompletně
připravena
Nová část objektu pro seniory v Kyjově je kompletně dokončena. Možnost k prohlídce dostala
už i veřejnost při dnu otevřených dveří.
„Když se podíváte do pokojů, postele jsou
povlečené, v každém patře vládne jiná barva,
aby to pasovalo k tomu barevnému ladění našich
jednotlivých podlaží,“ řekl ředitel Centra služeb
pro seniory Kyjov Jan Letocha.
Právě zmíněné barvy mají například za úkol ulehčit obyvatelům domova orientaci. Každé patro
má proto nejen jinou barvu, ale stěny také zdobí
vždy jiný symbol, který se uživatelům bude dobře
pamatovat. Zájem veřejnosti o prohlídku byl velký.
Příchozí si mohli už prohlédnout také připravené
přístroje, které jsou při péči o staré lidi nezbytné.
To zajímalo především ty, kteří jsou nyní v pořadníku na přijetí do centra. Nová přístavba nabízí
i důstojnější místo pro věřící. Do centra docházejí
pravidelně duchovní různých církví, ale sezení
musí dělat většinou v jídelně. Teď už bude k dispozici i modlitebna.
(zs)
Pátý prosinec:
Mezinárodní den dobrovolníků
V pondělí Jana s Jitkou, ve středu Hanka s Alenou
a v pátek Zdeněk. Pět dobrovolníků, pět inspirujících osobností, pět různých životních příběhů.
Každý z nich má jinou motivaci, proč věnuje čas,
znalosti a zkušenosti uživatelům denního stacionáře Fénix, bez nároku na finanční odměnu. Pro
jednoho je to příjemné vyplnění volného času, pro
jiného seberealizace nebo zkušenost, kterou je
možno zahrnout do profesního životopisu a zvýšit
tak svou hodnotu pro zaměstnavatele. I když
dobrovolníci nenahrazují práci profesionálů a neposkytují přímo sociální službu, obohacují aktivity
denního stacionáře svou lidskostí, humorem
a snahou pomoci.
Podle výzkumů se dobrovolnictví, organizovanému
v rámci organizací občanské společnosti (neziskových,dobrovolných,nestátních organizací či NNO),
věnuje 30% občanů ČR. Motivace průměrného
dobrovolníka je volnočasová a pohodová – má
ze své dobrovolnické aktivity požitek, užívá si ji,
baví ho to. Důležité je pro ně přátelské prostředí,
silné emocionální vazby na jiné členy organizace
a zejména pocit, že mají pro ostatní svou cenu.
V Sociálně-psychiatrickém centru Fénix koordinuje,
vzdělává, vede pravidelné intervize dobrovolníků
a také je v kontaktu s dobrovolnickým centrem
Psychiatrické nemocnice v Kroměříži klinická
psycholožka Jana Kulheimová (tel. 606 777 659):
„Motivací dobrovolníků je často i ztráta zaměstnání
v pomáhající profesi, kterou odborně vykonávali
a ve snaze mít nadále kontakt s oborem a být
užitečný, pracují i zdarma. Děkujeme našim dobrovolníkům a doufáme, že je jejich nadšení ještě
dlouho neopustí.“
Radka Galanová
„Každý z nás, ať žijeme a pracujeme kdekoli,
máme o co se podělit a čím přispět".
bývalý generální tajemník OSN Kofi Annan
Stacionář Fénixu
je plný životních příběhů
Jsou momenty v životě, kdy se lidé bez pomoci
odborníků neobejdou. Takovou zkušenost mají
i klienti Sociálně-psychiatrického centra Fénix –
ať už sami nebo jejich rodinní příslušníci. Zkušení
profesionálové jim pomáhají v situacích, kde už
laik nestačí.
Například šestadvacetiletému chlapci z Kyjovska
změnila život autonehoda. Bojoval o holý život.
Po dlouhodobém pobytu v nemocnici a roce v rehabilitačním ústavu má šanci na lepší život díky
podpoře rodiny a dennímu stacionáři Sociálně
-psychiatrického centra Fénix . Je to možnost, jak
pomoci uzdravovat těžce poškozený mozek.
Denní stacionář je plný životních příběhů. Lidé
tady bojují s nejrůznějšími nemocemi. Někdy už
jen díky svým rodinných příslušníkům, kteří je
přivedli, jindy ještě sami, protože přišli včas.
„Tato skupina mně dala hodně. Psychicky nemocní lidé mají nemoc, která není vidět. Člověk
přijde na jiné myšlenky, dovede se odreagovat
od všedního života. Chtěla bych, aby se i druzí
lidé, kteří mají nějaké psychické problémy, nebáli
a přišli mezi nás, opravdu to stojí za to,“ uvedla
jedna z klientek centra.
Náplň stacionáře je specifická pro každou skupinu
lidí, pracuje se především s pamětí nebo s jemnou
motorikou, jinde je například vhodná canisterapie.
Kdo ale zatím nechce zkoušet služby stacionáře,
může Fénix v budově bývalé zemědělské školy
naproti letního kina, navštívit individuálně.
(vh)
Canisterapie je terapie, při které spolupracují speciálně vycvičení psi - je oblíbenou formou pomoci.
Roska získala po sedmnácti letech důstojné zázemí
Sedmnáct let trvalo, než sdružení Roska v Kyjově
získalo důstojné zázemí. Teď se novými prostory pochlubilo svým sympatizantům i veřejnosti z celého
okresu. Bylo to i proto, že pacientů s roztroušenou
sklerózou stále přibývá a veřejnost má o této nemoci
pořád málo informací. Roska chtěla také ukázat
těm, kteří trpí touto vážnou nemocí, že nabízí
vhodné využití času a skutečně pomáhá. Pořád
zůstávají lidé, kteří se špatně se svým onemocněním vyrovnávají a přitom zůstávají zavřeni doma.
„Jsme dobrá parta, dovedeme vymýšlet různé hry
a situace na odlehčení. Člověk se aspoň odpoutá
od těch myšlenek, aby nemusel přemýšlet, co
bude, protože roztroušená skleróza je chronické,
zánětlivé a invalidizující onemocnění,“ upozornila
předsedkyně sdružení Hana Fabiánková.
Pro nemocné je také důležitý vhodný pohyb.
Členky kyjovské Rosky ještě donedávna musely
na cvičení dojíždět do domova Horizont. Jejich
provizorní prostory v Nětčicích, o které se dělily s dalšími spolky, cvičení neumožňovalo. Teď
disponuje Roska poprvé ve své kyjovské historii
vlastním místem, kde je světlo, teplo i dost místa.
Získala místnost v budově střediska Fénix naproti
letního kina. Teď má skutečně zázemí, kde může
pomáhat i dalším zájemcům, pokud budou mít
zájem.
Nová místnost je dokonce bezbariérová, což je
moc důležité. Rostroušená skleróza často pacienta
dříve či později upoutá na vozík. Nemocní se
scházejí každé úterý na výuku angličtiny, každou středu na ergoterapii, při které vytvářením
drobných výrobků procvičují pohyblivost rukou.
Pravidelně také společně cvičí nebo jezdí plavat do
Vřesovic.
(zs)
strana 7
Kultura
Vlastivědné muzeum
mapuje uplynulé století
Víte, kolik se toho za 100 let nashromáždilo
ve Vlastivědném muzeu v Kyjově? Že ne? Pak
jsme měli jedinečnou příležitost projít si výstavu,
která mapovala právě uplynulé století.
„Fondy jsou rozděleny jednak podle oborů, máme
sbírku historickou, archeologickou, etnografickou, sbírku starých tisků a ještě v rámci těchto
velkých sbírek se potom dále rozdělují předměty
do podsbírek,“ informovala pracovnice muzea
Blanka Pokorná.
Muzejní sbírky se rozrůstají často díky darům.
Lidé zajímavosti a historické předměty objevují
na půdách nebo při likvidaci starých domů. Unikáty ale muzea také nakupují.
„Mám na starosti staré tisky, bývalou Piaristickou knihovnu a při dokumentaci těchto sbírek
se nám podařilo objevit naprosté unikáty. Je to
například hebrejská kniha, kde jsou kabalistické
texty. Tu jsme nechali restaurovat židovským muzeem a právě tato kniha existuje jenom v Oxfordu
a v Kyjově. Takové rarity dělají práci zajímavou
a povzbuzují nás v tom pokračovat,“ uvedla pracovnice Ester Vratislavská.
Neméně zajímavá je i historické sbírka listin, která
obsahuje například cechovní památky, různé
předměty týkající se vojenství nebo sbírka z bývalého legionářského muzea.
(vh)
foto archiv muzeum
Kaiser sextet
přivezl romantické kusy
Čajkovského a Brahmse
Neobvyklým zážitkem bylo pro návštěvníky kina
Panorama v Kyjově vystoupení vídeňských symfoniků. Skutečně špičkovou hru na smyčcové
nástroje si mohli vychutnat návštěvníci koncertu
Kaiser sextetu. I když jde o uskupení prezentující
se jako vídeňští symfonici, ve skutečnosti nehráli
žádní cizinci. Kaiser sextet totiž sdružuje muzikanty s kořeny na jižní Moravě. V Kyjově nejznámější je pravděpodobně rodák z Hodonína Libor
Meisl, momentálně žijící v Rakousku.
„Já se snažím do Kyjova vždycky dovést něco
zajímavého. Tento soubor vznikl z velké lásky
k hudbě a my jsme si vybrali skutečně to nejlepší,
co v této hudbě je, čili romantické kusy,“ přiblížil
Libor Meisl.
Jak při vystoupení Libor Meisl zmínil o vybraném
repertoáru, jde kromě jiného o hudbu, kterou si
členové Kaiser sextetu plní své sny. Zazněla tak
vrcholná díla romantiků Petra Iljiče Čajkovského
a Johannese Brahmse.
(zs)
strana 8
/ prosinec 2013
Jiři Dunděra oslavil
osmdesátiny výstavou
Kyjovská Galerie Doma přivítala příznivce a přátele regionálního spisovatele, lékaře a výtvarníka
Jiřího Dunděry. Životní jubileum pojal jako
příležitost uspořádat výstavu svých výtvarných
aktivit. Vernisáž v Galerii Doma už dlouho nezažila takové množství návštěvníků.
„Jsem ráda, že je kamarád. Mnohokrát nám uváděl
výstavy v našich začátcích. Moc nám pomáhal, za
to jsem mu vděčná,“ uvedla o jubilantovi majitelka
Galerie doma Pavla Ježová. Spisovatelka Jaroslava
Bednaříková při vernisáži zase ocenila jeho knihy
a portréty autorových přátel, na kterých je vidět
jeho vědoucí laskavý humor. Jiří Dunděra sám
tvrdí, že nejlépe maloval za svých studentských let.
Dnes se vedle výtvarné činnosti věnuje i dalším
aktivitám, výhradně prý tomu, co ho baví.
Zmapoval například osudy řady kyjovských osobností, které uveřejnil v několika publikacích. Teď
se chce podobně podívat na život vlastní.
„Chtěl bych napsat knížku svých vzpomínek otevřít nějakou tu třináctou komnatu. Zjišťuji totiž,
že některé věci se mnou už zahynou, takže bych
je chtěl zachovat. Nepůjde ani tak o souvislé čtení,
ale úryvky vzpomínek. To ještě Kyjovjákům
a svým přátelům dlužím,“ plánuje si Jiří Dunděra.
(vh)
Kradení kačera.
Lidová zábava nebo boj o život?
Každoročně probíhají v Kyjově Martinské hody,
k nimž neodmyslitelně patří hodová zábava
a mlácení (kradení) kačera.
Je to událost, na kterou se těší jak krojovaní, tak
zloději, a v neposlední řadě i široká veřejnost.
Z pohledu zlodějů jde o prestiž vlastního ukradení,
protože se kačer v Kyjově neukradl od vzniku
této tradice až po rok 2001. A od té doby až po
současnost. Z pohledu krojovaných jde o prestiž
prostě proto, že se ukrást nesmí a široká veřejnost
má možnost vidět melu těchto dvou skupin, kdy
lítají utržené knoflíky, natržené oblečení i kroj
není výjimkou, modřina či odřenina je běžná
a občas ukápne i krůpěj krve. To se prostě stává.
Vše ale probíhá v určitém řádu a nastavených
pravidlech, takže celý akt je vcelku přátelskou
tahanicí. Aby ne, když se stejně známe a děláme
to pro obyčej, zábavu a pobavení, jak naše, tak
i okolostojících diváků. Je to zábava, ať jsou zloději
chycení nebo prostě utečou dřív, ale ten pocit,
když nesou krojovaní zloděje na ramenou
a přátelsky s úsměvem vás plácají po zádech a vy
jim předáte požadovanou pokutu ( láhev vína ), je
prostě jedinečný. Vyvrcholením je krátký taneček
v sólu s krásným krojovaným děvčetem.
Kradu kačera již několik let a vím, jaké emoce
a nervozita probíhá mezi souputníky zloději před
samotným aktem. Vymýšlení taktiky, která by
mohla pomoct a jejíž neustálé změny a dohady vedou k ještě větší nervozitě, která končí v momentě
nadcházející akce. Mohu ale říct, že nervózní jsou
i na druhé straně barikády a věřím, že někteří to
berou i víc než jako zvyk, ale osobně. To, že se
krojovaní bojí o kačera, svědčí i fakt, že podmínky
kradení jsou rok od roku horší a je téměř nemožné kačera ukrást. Protože v kruhu o průměru cca
15-20 metrů je třicet párů v krojích plus hlídající
Martin a krade pět až sedm, lidí svědčí o všem.
My se ale nebojíme a vždy jdeme srdnatě po kačerovi hlava nehlava. A zde nastává onen moment,
kdy se musím zeptat sám sebe: Kde jsou hranice
v chytání zlodějů? Ono je v pořádku, když vás strhne
a zalehne pět lidí. Jinak to nejde, ale když už jste
v takovém chumlu lidí a v podstatě zpacifikovaní,
tak nechápu některé jedince, kteří se ještě mstí
chyceným zlodějům. Jeden případ za všechny.
Když už vás čtyři drží za ruce a pátý nepříčetně
nasadí zezadu "kravatu" tak, že nebýt bloku ruky
bradou, by mě dotyčný regulérně uškrtil a strhávají vás k zemi, a pak vás ještě trefí kolenem na
ledviny jak na vás klečí, tak to už je příliš a jde
o život! Není to samozřejmě pravidlo ani ojedinělý jev, ale co kdyby se někomu něco stalo? Musím
si pokládat otázku, zda to stojí zato? Je to ještě
zábava? Mám doufat, že se to nebude opakovat?
Nicméně beru toto setkání s humorem a nadsázkou a vím, že nejsou takoví všichni. Chtěl bych
jim tímto jménem všech zúčastněných moc poděkovat! A doufám, že za rok jim kačera ukradnem!
Martin Ledvinka
foto Pavel Bartoněk
Kultura
/ prosinec 2013
Kyjovská BRASS
BANDA slavila
mimořádný úspěch!
Žesťový soubor ZUŠ Kyjov pod vedením Miloslava
Procházky se stal již podruhé za sebou (2012,
2013) laureátem Concerta Bohemia. Je to soutěž
mladých souborů ve věkové hranici do sedmnácti
let. Soutěž je anonymní a koná se ve dvou kolech.
Porota hodnotí soubor podle nahrávek pořízených
na CD. Koncert laureátů v přímém přenosu vysílal Český rozhlas Vltava a Česká televize pořídila
záznam, který bude odvysílán 6.12. 2013 ve 22.40
hodin na TV D-ART.
Soubor vystupoval v obsazení:
1. trubka – Štěpán Kudela, Ladislav Pavluš
2. trubka – Vladimír Procházka, Lukáš Jestřáb
1. pozoun – Ondřej Pavluš
2. pozoun – Prokop Neduchal
3. pozoun - Radim Hromádko
tuba – Zdeněk Trávník
(red)
foto archiv ZUŠ Kyjov
Do knihovny zavítali
zajímaví hosté
V listopadu se uskutečnily hned dvě besedy
v Městské knihovně Kyjov. První beseda byla
s Janem Špilarem pro studenty Klvaňova gymnázia
a střední odborné školy zdravotnické. Besedovalo
se o životě pana Špilara, o jeho zkušenostech,
práci kadeřníka a současně katolického jáhna pro
diecézi v Brně. Špilar – vyučený kadeřník a jáhen,
který profesionálně upravoval herce pro film Miloše
Formana „Amadeus“, velice poutavě vyprávěl
jak o svých zážitcích s prací „světskou“, tedy kadeřnictvím, tak také o práci „posvátné“, tedy
o oddávání, pohřbech či o práci soudce u Diecézního církevního soudu v Brně. Pro představu, jak
zkušený kadeřník vypadá v akci, z řad studentů
vyzval jednu dobrovolnici, která se mu svěřila do
rukou. A tak nechala své vlasy v péči profesionála.
S výsledkem byla naprosto spokojena a nadšeně
panu Špilarovi poděkovala.
V 17.00 se uskutečnila druhá z besed, která se
konala jak s Janem Špilarem, tak také s Jurajem
Jordánem Dovalou. Tento biskup Církve Československé husitské, sídlící v Hodoníně, povyprávěl
o svém literárním díle, o zážitcích ze svého pobytu
v poušti v Izraeli a také o spolupráci se sdružením
„Literární kruh autorů Hodonínska", kde je předsedou. Povídání a celou besedu provázel svými
písňovými texty a hrou na kytaru. Přečetl také
krásné úryvky ze svých krátkých meditačních
próz. Společně s Janem Špilarem vyprávěli o své
církevní práci, o naslouchání, o lásce, o Bohu, který
není nutně jen „ten nahoře“. Každý z přítomných
si odnesl domů pocit, že nic není ztraceno, a že
každý z nás je někým milován a je potřebný pro
své okolí.
Petra Lacková
foto archiv knihovna
Placená inzerce
Život se mění. A Flexibilní půjčka se mu přizpůsobí.
Život je nevyzpytatelný. Můžete si vše
naplánovat do posledního detailu, ale
pak najednou přijde něco, co vaše
plány změní. A tak se může stát, že
si vezmete úvěr, jste odhodláni splácet včas, ale kvůli nečekané události
vám najednou na pravidelné splátky
nezbudou peníze. Máme pro vás dobrou zprávu. S Flexi půjčkou od ČSOB
můžete zdarma přerušit nebo snížit
splátky.
klad proto, že jeden z partnerů je dlouhodobě nemocný, a v rozpočtu tak chybí
jeho příjem. Flexi půjčka v těchto případech umožní nastavit parametry tak, aby
mohl klient dál v klidu splácet. Výhodou
je, že v rámci flexi balíčku služeb může
klient požádat o snížení splátek kdykoliv
během splácení. Další možnost, kterou
mohou lidé při dočasném nedostatku financí využít, je přerušení splácení, a to
až na dobu tří měsíců.
Než podepíšete úvěrovou smlouvu, porovnejte si více půjček. Zaměřte se nejen
na výši pravidelných poplatků a na celkové náklady na úvěr, ale především na to,
jak umí půjčka reagovat na různé životní
situace. Spoustu výhod v tomto směru
nabízí novinka na trhu – Flexi půjčka od
ČSOB. Svým majitelům zdarma nabízí
okamžitou reakci na vzniklou nepředvídatelnou životní situaci. Rodina se může
dostat do problémů se splácením napří-
Někdo se ale může dostat do opačné
situace – dočasně nebo trvale se mu
zvýší příjem. Může se jednat například
o nečekané dědictví nebo zvýšení platu. Pak může část dluhu splatit dřív než
v původně plánované době splatnosti.
I na takové situace Flexi půjčka pamatuje. Klient totiž může celkem třikrát za
celou dobu trvání úvěru provést mimořádnou splátku nebo využít možnosti navýšení měsíčních splátek.
„Dobrou zprávou je, že snížení či zvýšení
splátek je možné provádět zcela zdarma.
To samé platí i o jejich dočasném přerušení,“ vyzdvihuje výhody nového typu
půjčky Jarmil Kalivoda, ředitel kyjovské
pobočky ČSOB. S Flexi půjčkou jsou
služby obsažené v jednom balíčku a klienti neplatí jednotlivé poplatky zvlášť.
Proto je půjčka od samého počátku přehledná a transparentní.
Flexibilní půjčky se snaží klientům maximálně vyjít vstříc. I když si uvědomí,
že chtějí půjčku vrátit, Flexi půjčka nabízí řešení. Vrátit úvěr totiž mohou až do
30 dnů od jeho pořízení.
Reprezentativní příklad ČSOB Flexi půjčky na cokoliv: Při
výši úvěru 100 000 Kč a době splácení 48 měsíců je úroková sazba 14,9 % p. a., RPSN 17,4 %, výše měsíční splátky
2 779 Kč a celková částka splatná klientem je 136 320 Kč.
Při výpočtu RPSN byl započítán poplatek za platbu inkasa
6 Kč a cena konta 55 Kč za měsíc. Výše splátky platí za
předpokladu čerpání úvěru 15. den v měsíci s první splátkou
15. den měsíce následujícího.
Stále se také vyplatí, řešit vlastní bydlení
hypotékou od ČSOB říká Jarmil Kalivoda a dodává, že „nikdy nebyly hypotéky
tak výhodné jako v této době.“
Více informací se dozvíte
přímo v naší pobočce
v Kyjově
na Svatoborské ulici
(„na skleňáku“)
nebo na stránkách
www.csob.cz.
strana 9
dma_adventni_inzeraty_2013_dma_inzerat_advent_kyjov_101_71.5_2013 14.11.13 1:0
Platnost akce
28. 11.–20. 12.
2013
ADVENTNÍ 10% SLEVA
na veškeré zboží
ADVENTNÍ 10% SLEVA
NA VEŠKERÉ ZBOŽÍ
Zdravotnické
potřeby
Správa a údržba nemovitostí
Reklama
v Kyjovských novinách
Úklidová služba Pavla Kohútová Kyjov
Úklid bytových a nebytových prostor
Mytí oken, výloh
Čištění koberců a čalouněného nábytku
Hospodyňské práce
Půjčovna čisticích strojů na čalounění a koberce
Telefon: 728 933 369
www.uklid.yc.cz
tel. 777 786 787
✂
adresa prodejny: třída Komenského 1356, 697 01 Kyjov, tel.: 518 613 611
www.dmapraha.cz
Doprava v Kyjově zdarma
Oční Optika
OPTIKA
nabízí na měsíc prosinec
na veškeré zboží !!!
(přízemí bývalé dětské polikliniky, vedle Finančního úřadu)
na Komenského ulici č. 616 v Kyjově
2013 VÁNOČNÍ slevu 15%
Otevírací doba od 8.00: Po, Út do 14.00 • St, Pá do 15.00 • Čt do 15.30
Na setkání s vámi se těší pracovníci Optiky Jiřího Petrů
strana 10
strana 11
/ prosinec 2013
Kultura
Martiský hody perlou
v regionu - a stále lákají
Celý rok se kyjovští folkloristé a příznivci lidové
písničky i tradic těší, jak společně oslaví hody.
Patří totiž k největšímu folklornímu svátku mezi
celou řadou dalších krojových setkání. Navíc mají
své pamětníky – mnozí je pravidelně navštěvují
víc než půlstoletí.
„Myslím si, že Kyjov je vzorem pro celé Kyjovsko, co se týče oblečení a organizace a zpěvu při
hodech. K tomu přispívá taky velmi Mužský sbor
Kyjov, protože vždycky zpěvy stály a padaly s tou
starší generací. Ta byla zkušenější, která ty písničky
předává těm mladším a doufejme, že ti mladší,
kteří to převezmou, půjdou ve stejných šlépějích,
jako my,“ říká folklorista Zdeněk Langášek, který
poprvé hody prožíval coby krojovaný před padesáti
foto Martin Cibulka
lety. Vzpomíná na časy před rokem 1973, kdy
hody zavítaly jeden den do Kyjova a druhý do
Nětčic, kde probíhaly samostatně. A také na rok
1985, kdy hodové zvyky obohatil hudebně Jiří
Petrů coby nový šéf mužského sboru.
„Ty první hody byly takové dost divoké, protože
jsme měnili některé zažité písničky. Chtěli jsme je
nahradit původními, s textem o hodech. Bylo to
trošku bolestné,“ zavzpomínal Jiří Petrů.
Hody v Kyjově mají i po letech stále mnoho příznivců.
Podle pamětníků mnohem více než tomu bývalo
dříve, kdy se do kroje oblékalo například jen velmi
málo dětí. Podle starší generace ale tradice s nimi
spojené stojí především na dlouholetých folkloristech.
(vh)
foto Martin Cibulka
foto Martin Cibulka
strana 12
/ prosinec 2013
Kino Panorama
čt 5. 12., pá 6. 12. a ne 29. 12 v 20.00
PŘÍBĚH KMOTRA
ČR/2013. Příběh mafiánského bosse Františka
Vedrala.
ne 15. 12. ve 20.00
MAFIÁNOVI
USA/2013. Bývalý mafiánský boss je i s rodinou
umístěn za spolupráci do programu na ochranu
svědků.
čt 12. 12. v 16.00, estrádní sál
gymnastka roku
Vystoupení všech členek klubu. Vyhlášení gymnastky roku 2013. Křest nového loga klubu,
dětská diskotéka, tombola.
st 18. 12. v 19.00
Filmový klub – JEN 17
Francie/2013. Zvídavá dívka se po první sexuální
zkušenosti začne scházet se staršími muži.
so 14. 12. v 15.00, divadelní sál
minimiss 2013
Dům dětí a mládeže Kyjov ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Kyjov, svatební
agenturou Romance, DUFI Hodonín a za finanční
podpory města Kyjova pořádá 19. ročník soutěže
Minimiss. Určeno pro děvčata 4. – 6. tříd z Kyjova
a okolí.
pá 20. 12. v 19.00, divadelní sál
ROMAN HORKÝ A POZDNÍ SBĚR
& KAMELOT
Vánoční koncert dvou souborů - Roman Horký
a Pozdní sběr + Kamelot v legendární sestavě.
Kdo by neznal hity jako „Zachraňte koně“, „Levnej
hotel“, „Čas rozchodů“, „Pozor, tunel!“, „Slib“,
„Honolulu“ nebo „Island“.
čt 19. 12. ve 20.00
THOR: TEMNÝ SVĚT
USA/2013. Bůh hromu Thor usiluje o mír ve vesmíru.
pá 6.12. v 17.30, ne 8.12 a ne 29.12. v 15.30
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
USA/2013. Nebojácná Anna se vydává na velkolepou výpravu v doprovodu drsného horala a jeho
soba, aby nalezla svou sestru.
so 7. 12. a ne 8. 12. v 17.30
HUSITI
ČR/2013. Animovaná komedie, která boří mýty
o husitské éře. Z Jana Žižky a Jana Huse dělá poplety.
so 7. 12. a ne 8. 12 ve 20.00
KAPITÁN PHILLIPS
USA/2013. Film se vrací ke skutečné události
z roku 2009, kdy došlo k únosu nákladní americké
lodi somálskými piráty.
pá 20. 12. a pá 27. 12. ve 20.00
HUNGER GAMES: VRAŽEDNÁ POMSTA
USA/2013. Překvapivé výsledky zápasu v drsné
reality show povzbudily obyvatele země Panem
k odporu.
ne 22. 12. v 15.30 a čt 27. 12. v 17.30
NIKO 2
Sobík Niko se tentokrát vydává na záchrannou
misi svého nevlastního bratra.
ne 22. 12. ve 20.00
LÁSKY ČAS
VB/2013. Tim byl obyčejný smrtelník, dokud mu
otec neprozradil rodové tajemství.
so 28. 12. a ne 29. 12. v 17.30
PUTOVÁNÍ S DINOSAURY
VB/USA/Austrálie/2013. Zažijte putování s dinosaury v dobách, kdy vládli Zemi.
st 11. 12. v 17.00, čt 19. 12. a ne 22. 12. v 17.30
PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK?
ČR/2013. Příběh dvou rodin, které se rozhodly, že
Vánoce jsou od toho, aby se konaly dobré skutky.
st 11. 12. v 19.00
Filmový klub – SHOW!
ČR/2013. Intimní portrét podnikatelského snu
s obludnými konturami.
čt 12. 12. v 16.30, čt 12. 12. ve 20.00, pá 13. 12.
v 16.30, pá 13. 12. ve 20.00, so 14. 12. v 16.30,
so 14. 12. ve 20.00, ne 15. 12. v 16.30, pá 20. 12.
v 16.30, so 21. 12. v 16.30 a so 21. 12. ve 20.00
HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ
USA/Nový Zélend/2013. Dobrodružství hobita
Bilbo Pytlíka na jeho pouti za čarodějem Gandalfem a třinácti trpaslíky.
Za kulturou
Městské kulturní středisko
pá 6. 12. v 20.00, foyer estrádního sálu
2. MIKULÁŠSKÝ KOŠT SVAŘÁKŮ
K poslechu hraje skupina Návrat. Přineste vlastní
vzorky, proběhne vyhodnocení.
ne 8. 12. v 16.00, divadelní sál
XXXX ANEB 40 LET KULTURNÍHO DOMU
V KYJOVĚ
Slavnostní program při příležitosti 40. výročí
otevření Kulturního domu v Kyjově. V programu
vystoupí Komorní orchestr města Kyjova a Carmina Vocum, Matýsek, Sluníčko, Slovácký soubor
Kyjov, Brass banda ZUŠ Kyjov, Empiric Jazz.
út 10. 12. v 19.30, divadelní sál
Hodonínský symfonický orchestr A SMÍŠENÝ
PĚVECKÝ SBOR
Adventní koncert Hodonínského symf. orchestru
a Smíšeného pěveckého sboru města Hodonína.
po 23. 12. v 17.00, náměstí
Zpívání u vánočního stromu
Vystoupí členové Slováckého souboru Kyjov,
zpívat bude mužský a ženský sbor za doprovodu
členů DH Žadovjáci.
st 25. 12. ve 20.00, estrádní sál
Vánoční beseda u cimbálu s CM
Jury Petrů
Hostem večera Jožka Černý, jeden z nejznámějších moravských zpěváků lidových písní.
út 31. 12. před radnicí
Guláš párty 2013 aneb Kyjov se loučí
s rokem 2013 a vítá rok 2014
• 15.30 Hraje skupina Návrat. Prodej svařeného
vína a dalšího občerstvení.
• 16.00 Starosta zve na tradiční silvestrovský
radní guláš.
• 16.50 Silvestrovské promítání – DVD projekce
pro děti.
• 17.00 DJ Ptáček show.
• 18.00 Přání starosty do Nového roku.
• 18.15 Ohňostroj. Po ohňostroji pokračuje
show DJ Ptáčka.
Vánoční nabídka – dárek pod stromeček!!! Permanentní vstupenku na Seriál dechových hudeb
2014. Prodej již zahájen v Městském kulturním
středisku.
Připravujeme - Reprezentační ples
města Kyjova
Město Kyjov chystá tradiční společenské setkání.
Proběhne 7. února od 20.00. K tanci i poslechu
zahrají kapela Night and day z Brna a CM Jury
Petrů. Hostem večera bude zpěvák a tanečník kubánského původu Eusebio Nicolás Mena známý
ze soutěží ČeskoSlovensko má talent nebo Let´s
Dance. Milovníci rychlejších rytmů se vyžijí
i při diskotéce TV Slovácko, představí se Fortuna
Zlín, Brass Banda ZUŠ Kyjov a nebude chybět
barmanská show s ochutnávkou míchaných nápojů, degustace španělských vín a bohatá tombola.
Předprodej od 17. 1. 2014 v Informačním centru
města Kyjova. Více na www.mestokyjov.cz.
strana 13
Kulturní
/ prosinec 2013
pozvánky
Moravsko-slezská křesťanská
akademie Kyjov
Prezentace nové knihy Oldřicha Seluckého Vojmírova cesta s následnou besedou v Městské knihovně
Kyjov v neděli 15. prosince v 15.00 a autogramiádou
a možností zakoupení knih O. Seluckého.
Vlastivědné muzeum Kyjov
9. 12. 2013 - 19. 1. 2014
Výstava Betlémy stále živé
otevřeno po - pá 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00, ne
12.30 - 16.30. Výstava současných betlémů
ze dřeva, slámy, šústí a keramiky doplněná
o mechanický betlém z Národního ústavu lidové
kultury ve Strážnici a historický papírový betlém
z Ústeckoorlicka.
Vánoce se blíží
11. 12. - 13. 12. 2013, hlavní budova zámečku
Tradiční předváděcí akce lidových řemesel s možností vyzkoušení výrobních postupů a zakoupení
drobných dárečků pro své blízké. Školám doporučujeme zajištění návštěvy předem na tel. čísle
518 612 338. otevřeno 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
st 11. 12.
Antonín Moštek – vánoční keramika
Marie Pribišová – perník s marcipánovou polevou
Danuše Partyková – vizovické pečivo
Pavel Kozumplík – dřevěné vyřezávané figurky
Rozálie Blažková – užitkové a dekorativní předměty z kukuřičného šústí
Věra Dupynová – háčkované vánoční a dekorativní ozdoby
pracovníci muzea – voskové zvonky
čt 12. 12.
Ludmila Holková – figurky z kukuřičného šústí
Viera Burešová – zdobení vánočního perníku
Iva Novotná – předení vlny, tkaní
SOU dřevařské – vyřezávání
Vlasta Mrázová – odrátované vánoční ozdoby
pracovníci muzea – svíčky z mezistěn
pá 13. 12.
Jaroslav Kolaja – věštění z litého olova
Jitka a Pavel Hutěčkovi – dřevěné vánoční ozdoby
Ludmila Martonová – draní peří
Marie Čiháková – malování vánočních ozdob
pracovníci muzea – gelové svíčky
enkaustika
Informační centrum
6. 12. Informační centrum
SETKÁNÍ U BETLÉMA
Bude vystaven betlém vytvořený z dřevěných
postav, vytvořený uživateli Domova Horizont
Kyjov. Od 9.00 adventní minitrh – prodej tradičního vánočního zboží: čaje, sušené vazby, vánoční
cukroví, perníky, figurky a betlémy ze šustí, výrobky
ze dřeva, med a medovina, svařené víno a grog.
Od 10.00 vystoupí děti z kyjovských MŠ. Od
14.00 vyvrcholí program vystoupením mužského
sboru ze Sobůlek, pěveckého sboru Pastelky, oblastní odbočka SONS Kyjov a Tetky z Kyjova.
Vstup na akci je zdarma.
Nově - úřední
cejchování vah
Svatoborská 428, Kyjov
(naproti STK), tel.: 518 610 351
www.amedeo.cz (eshop)
strana 14
7.12 Výroba vánočních dekorací ve spolupráci
s Jaromírem Kokešem
7.12. Mikulášský turnaj v sálové kopané
3.1. Prázdninová akce pro děti
Jazz klub Kyjov
6.12. ve 20.00, předsálí estrádního sálu DK
v Kyjově
II. Mikulášský košt svařáků se
skupinou Návrat
7.12. ve 20.30, Hostinec U Jančů
Tradiční mikulášská maškarní
tancovačka
Hraje Začalovec
15.12. ve 20.30, Hostinec U Jančů
Koncert projektu "Jazz v kostce"
Jazzový jam na ukončení koncertní sezóny 2013.
Zahrají kyjovští muzikanti a snad i další hosté.
Scéna je otevřena všem jazzovým muzikantům.
Radniční galerie
5.–20.12. Radniční galerie
Město Kyjov, ZŠ, PrŠ a DD Vřesovice 243
a nadační fond Kopretina Vás srdečně zvou na výstavu Mozaika poznání a výtvarné odpoledne pro
Kopretinu. Vernisáž výstavy v prostorách Radniční galerie se uskuteční ve čtvrtek 5. prosince od
17.00. Výstavu bude možno zhlédnout do pátku
20. 12. 2013.
Centrum pro sluchově
postižené Hodonínsko
Akce organizovaná pro členy SNN ZO Veselí nad
Moravou - pobočka Kyjov.
6. 12. Možná přijde i Mikuláš
11. 12. Dílnička - Vánoční ozdoby.
16. 12. KLAS - Vánoční tradice.
20. 12. Klub neslyšících - Jaké budou Vánoce?
Všechny akce začínají v 15.00. Na akce mohou
chodit všichni zájemci starší 55-let.
DIGITÁLNÍ VÁHY,
POKLADNÍ SYSTÉMY
Zvyšte prestiž své prodejny
Dům dětí a mládeže Kyjov
Začátky vysílání v hodině B:
16.00 / 19.00 / 22.00 / 1.00 / 4.00 / 7.00 / 10.00 / 13.00
čas vys. název pořadu
16.00Znělka
16.01
Magazín Hodonín premiéry ÚT, PÁ
16.12
Magazín Hodonín - repríza
16.23
Kyjovský magazín premiéry ÚT, PÁ
16.33
Kyjovský magazín - repríza
14.41
Veselský týdeník premiéra ST
16.57
VTX ZL, UH, UB
vysílací schéma uvidíte v TVS
KYJOVSKY
MAGAZÍN
dvě premiéry týdně
úterý a pátek
vždy po 16.20
Všechny časy vysílání
Kyjovského magazínu:
denně v 01.20, 04.20, 7.20, 10.20,
13.20, 16.20, 19.20, 22.20
www.tvslovacko.cz
Pozvánky
/ prosinec 2013
Centrum pro rodinu Kyjov
Pravidelné akce:
Každé po 19.00–20.30 tančení a rozjímání při
poslechu žalmů – Izraelské tance.
Každé út 17.00–19.00 cvičení pro těhotné
pod vedením zkušené cvičitelky.
Každou st 16.15–17.00 dětská schólička –
pro děti, co umí, ale i neumí zpívat.
Jednou za 14 dnů ve st od 20.00 pod záštitou
CPR Manželské večery.
Každé poslední po od 15.00 setkání seniorů.
Všichni, kdo chtějí aktivně prožívat své stáří, jsou
zváni. Pod záštitou Centra pro rodinu probíhají
kurzy angličtiny. Nejen pro začátečníky, ale i pro
pokročilé.
2. a 16. prosince od 16.00 keramika pro každého.
8. 12. od 15.00 v kostele Nanebevzetí Panny
Marie na Masarykově náměstí v Kyjově Mikulášská besídka. Pro děti budou připraveny soutěže,
písničky a scénka a možná přijde i Mikuláš.
9. 12. od 16.30 výroba lampiček. Přijďte si vyrobit
a nazdobit lampičku dle vlastní fantazie. Lampičky
pak můžete použít v pátek 13. prosince při světelném průvodu s putováním za svatými.
13. 12. od 16.30 světelný průvod s putováním
za svatými. Přijďte a společně se projdeme s lampičkami od kostela Nanebevzetí Panny Marie na
Masarykově náměstí v Kyjově ke kapli sv. Josefa
nad muzeem. V parčíku pak na děti budou čekat
zastavení a různé úkoly.
Palackého třída 64, (fara) tel.: 728 759 816
(Radek Šváb) [email protected]
Klub maminek Kyjov
3. 12. malování zimy
5. 12. mikulášská nadílka
10. 12. výroba vánočního řetězu
12. 12. vystřihování dekorací na okno
17. 12. zpívání vánočních koled
19. 12. poslední předvánoční setkání plné her
a písniček
Maminky i tatínkové na mateřské dovolené jsou
srdečně zváni. Místo setkávání Mlýnská 2367,
697 01 Kyjov Nětčice u sila tel.:728 759 816 (Radek Šváb). Pod klubem maminek byla zřízena
Lesní školka. Více informací o chodu a fungování
naleznete zde: www.radovanky-kyjov.cz
Více informací
www.kmk.wbs.cz
foto archiv
www.cprkyjov.estranky.cz
Veškeré informace o programu centra
Mužský sbor Boršov
21. 12. v 17. 00
Mužský sbor Boršov zve na zpívání u Vánočního stromu, které se koná
u školy pro sluchově postižené.
Městská knihovna Kyjov
5. 12. v 17.00 Uzavření projektu „Kyjov se připravuje na významnou
mezinárodní událost – 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na
Velkou Moravu, pod záštitou starosty města Kyjova Mgr. Františka
Lukla, MPA. Těšit se můžete na hosty: Mons. Martin Holík – kněz,
ředitel rádia Proglas; prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. – psycholog,
profesor na MU Brno, UK Praha, UP Olomouc, ředitel Výzkumného
centra vývoje osobnosti a etnicity při MU Brno, autor více než 200 studií
a spoluautor učebnic, spolupracuje s Institutem zdraví dítěte Bristolské
univerzity; Lydie Cejpová – evangelická teoložka, překladatelka prací
z oblasti teologie; doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. – působí jako
docentka na Ústavu klasických studií na MU v Brně; slovo na prožití
letošních Vánoc přednese Mgr. Vladimír Mrázek – děkan kyjovské farnosti. „Slovo MUDr. Jiřího Dunděry v dnešní uspěchané době“. Vystoupí:
žesťový kvintet ZUŠ Kyjov vedený Miloslavem Procházkou a členové
SONS Kyjov (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých) pod
vedením Pavla Švorby zazpívají vánoční koledy a písně. V 17.00 v přednáškovém sále. 11. 12. v 17.00 Přednáška Ing. Zdeňka Zamazala „Seberealizace jako
vědomé spočinutí v existenčním centru“, studovna-čítárna
VÁNOČNÍ
LIKVIDACE
KOŠILE, KRAVATY
NAPROSTO
VŠECHNY
DRUHY
www.cprkyjov.estranky.cz
mínus
VYUŽIJTE FANTASTICKÉ PŘÍLEŽITOSTI K NÁKUPU
hodnotného vánočního dárku. Z našich již tak výhodných
cen košil a kravat Vám při placení odečteme neuvěřitelných
50%! Kravaty po slevě již od 49,- Kč! Z desítek druhů košil
a kravat si určitě vyberete. Za výhodné ceny nabízíme velký
sortiment kabátů, obleků a kalhot. Přijďte! Těšíme se na Vás!
KYJOV, roh ulice Jungmannovy a Svatoborské, č.p. 23
naproti OD Skleňák
strana 15
Ohlédnutí
/ prosinec 2013
foto archiv centrum
ˆ
Výjimečnou událost spojenou s oslavou má za sebou Centrum služeb pro
seniory. Marie Gasnárková z Vracova, která je obyvatelkou už téměř 18 let,
slavila 101. narozeniny.
foto archiv muzeum
ˆ
Martinský hody byly příležitostí pozvat zástupce spřátelených měst
do Kyjova. Letos zamířila na jih Moravy delegace z Chorvatska. Biograd
na Moru je jedním z nejnovějších partnerů královského města. Možnosti
významné podpory stran Evropské unie pobízí Chorvaty, aby byli aktivní
v nejrůznějších oblastech. Biograd na Moru (tamní místní akční skupina
Laura) se nechal inspirovat místní akční skupinou Kyjovské Slovácko v pohybu. Do Kyjova zástupci z Dalmácie přijeli už podruhé s jasnou představou
partnerství s Kyjovem. Tentokrát se zaměřili na oblast vinařství. V průběhu
pobytu tak například navštívili jednoho z regionálních výrobců vína.
ˆ
Kyjov, Boršov i Bohuslavice si připomněly v předvečer 28. října výročí
vzniku Československé republiky. Slavnostní akt završilo setkání před Klvaňovým gymnáziem v Kyjově.
ˆ
Povoláním lékař, známý muzikant, ale také výtvarník Jiří Holásek (vpravo) prožil dvě desítky let ve Švédsku, zůstal ale Moravákem a proto také do
Kyjova přijíždí rád. Jeho poslední návštěva proběhla u příležitosti výstavy
v Galerii Doma, kde ho navštívil dlouholetý kamarád, lékař, výtvarník a spisovatel Jiří Dunděra.
Jedenáctý listopad se už několik let neobejde bez oslavy Svatomartinských
vín. V Kyjově je tentokrát mohli lidé ochutnat jedenáct minut po jedenácté
přímo před radnicí.
strana 16
Sport
/ prosinec 2013
Klub českých turistů
odbor Vřesovice
Minipřípravka
na BVV
51. ročník
Štěpánského běhu
Vás zve k uvítání nového roku na 11. ročník turistické akce Novoroční čtyřlístek – okolo Vřesovic
1. ledna ve 13.00. Trasy 5 a 7 kilometrů ulicemi
Vřesovic a blízkým okolí, registrace v hostinci
Ozdravovna U Sirotků ve Vřesovicích.
Nejmladší hokejbalové družstvo HBK Kyjov
kategorie minipřípravka se představilo na brněnském výstavišti v rámci veletrhu Sport Life
2013. Zúčastnilo se turnaje družstev z Moravy
a východních Čech. Turnaj byl organizován
Českomoravským svazem hokejbalu, přičemž
zúčastněná družstva byla velmi pečlivě vybírána.
Turnaj návštěvníkům přiblížil tuto dynamickou
kolektivní hru, která je nejvíce podobná lednímu
hokeji. Tyto dva sporty mají velmi mnoho společných prvků. Hokejbal může zájemcům nabídnout
podstatně levnější a přístupnější variantu tohoto
druhu sportu.
Podzimní část soutěže přeboru minipřípravek
Jihomoravského kraje byla zakončena na našem
domácím hřišti. Soutěž je hrána turnajovou
formou a tak Kyjov přivítal družstva Veselí nad
Moravou, Hodonína, Malenovic a dva domácí
celky Kyjova. Turnaj byl odehrán ve formátu tři
hráči plus brankář na jednu třetinu hřiště s hrací
dobou 2 x 6 minut. Družstva sehrála zápas každý
s kaž-dým, kdy o celkovém pořadí rozhodovaly body
a skóre. Družstva předvedla pěkný sportovní
výkon, s nímž bylo spokojeno i početné publikum.
Další turnaje budou následovat v jarní části soutěže, na kterou se už moc těšíme. Chcete-li se přidat,
nábor probíhá neustále pro holky a kluky od 5 let.
Více na www.hokejbal-kyjov.cz nebo facebook
HBK Kyjov.
Martin Vaculík, HBK Kyjov
O Vánocích 26. prosince se mohou příznivci běhu,
sportovci i diváci těšit na 51. ročník Štěpánského
běhu. Nově jej pořádá Občanské sdružení Štěpánský běh Kyjov ve spolupráci s městem Kyjov,
za podpory řady sponzorů. Organizátoři chtějí
navázat na dlouholetou tradici pořádání běhu AK
Kyjov v čele s Aloisem Vrbovským.
Ve srovnání s předcházejícími ročníky čekají
účastníky některé změny. Zázemí celé akce bude
v gymnáziu, start a cíl všech kategorií před jeho
budovou v Komenského ulici. Starší žáci a žákyně vyběhnou v 10.00 a budou závodit v parku
a jeho okolí. Dorost, junioři a juniorky čeká závod
dlouhý 3,4 km. Startovat budou společně se všemi
kategoriemi dospělých v 10.30 od gymnázia a poběží dva okruhy ve městě.
Původní tradiční trať „Štěpána“ se stane součástí
hlavního běhu na 8,2 km, který bude odstartován
v 10.30. Poběží se po trase: Komenského – Újezd
– Dvořákova – Nětčická – k vodojemu – Kostelec – Chrastí – Kyjov – Nětčická – Dvořákova –
Janáčkova – Sv. Čecha – Komenského.
Pro zajištění větší bezpečnosti všech běžců budou
silnice po dobu závodu uzavřeny, otvírat se budou
průběžně, vždy až po proběhnutí posledního
závodníka. Bližší informace a propozice závodu
hledejte na stránkách www.stepanskybehkyjov.
cz. Na hojnou účast běžců i diváků se těší organizátoři. Doufáme, že nebude mnoho těch, kterým
uzavírkami narušíme vánoční pohodu.
Pavol Klimeš, ředitel závodu
První euforie,
pak tři trápení
Přesně tak by se daly charakterizovat první čtyři
zápasy Jiskry Kyjov, která měla možnost opět
okusit 2. ligu po 50 letech. K úvodnímu střetnutí
přicestovalo do Kyjova mužstvo SBK Valašské
Meziříčí. S velkým odhodláním a nasazením se
Kyjovu podařilo zápas vyhrát rozdílem 11 bodů
67:56. Druhé domácí utkání hostil slovácký celek
družstvo z Uherského Brodu. Hosté po vyrovnané
první půli odskočili na rozdíl deseti bodů a ten si
až do závěru udrželi. Kyjov nakonec prohrál 72:82.
Další dva zápasy se odehrály na palubovkách
brněnských týmu. Proti Žabovřeskám nastoupil
Kyjov v okleštěné sestavě a po velkém vypětí podlehl 71:55. Zatím nejhorší zápas Kyjov předvedl
v Podolí, kde utrpěl vysokou porážku 80:46. Sezóna je však na svém startu a snad se výsledky pro
druholigového nováčka budou zlepšovat.
Aleš Gróf
Štěpánský pochod
38. ročník
foto archiv Jiskra Kyjov
foto archiv HBK
Kyjovská štafeta děvčat oceněna
za mistrovský titul
Uspět na jednom z nejprestižnějších žákovských
atletických závodů, Mistrovství ČR a navíc tak, že
z toho budou i zlaté medaile, se jen tak nevidí.
Proto děvčata obdržela poděkování a ocenění od
starosty města Kyjova Františka Lukla. Děvčatům
předal na Městském úřadě v Kyjově poděkování
místostarosta Antonín Kuchař. Anna Výletová,
Tereza Rybaříková, Adéla Sekerková i Marie
Bušinová na sebe mohou být pyšné. V příjemném prostředí salonku na městském úřadě si
díky videozáznamu všichni připomněli atmosféru
úspěšného závodu, byly promítnuty výkony děvčat,
a to nejlepší nakonec, zlatá kyjovská štafeta.
Vzpomínalo se i na různé předchozí závody. Nutno zmínit úspěch Marie Bušinové, která díky
umístění na 2. příčce na 800 metrů, též na MČR,
byla pozvána na mezistátní utkání do maďarské
Budapešti. Krásný souboj pěti států (Česko, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, Slovinsko), kde
o skvělý výkon na šestisetmetrové trati s Marií bojovalo dalších devět děvčat. Marie doběhla čtvrtá.
Děvčata tedy mají po sezóně. Zvládají skloubit
povinnosti s tréninky, kterými se připravují na
sezónu zimní. Ta započne začátkem prosince
v Bratislavě.
Markéta Sedláčková
foto archiv autor
26. 12. - Prezence: Rekreační středisko RELAXX
Čeložnice u Kyjova od 8.00 do 13.00. Trasy od
6 do 35 km. Výchozí místo i cíl pochodu: každý
si zvolí podle svých představ a fyzických schopností. Do Čeložnic můžete přijít odkudkoliv a jít
kamkoliv.
Odměna: diplom, drobný suvenýr, příležitostné
razítko a také možnost po roce si znovu popovídat
s kamarády. Možnost občerstvení v místě prezence.
Přijďte poznat krásu zimních Chřibů. Na Štěpána
všechny cesty vedou do Čeložnic.
Srdečně zve KČT Jiskra Kyjov
Klub českých turistů
Jiskra Kyjov
Pravidelné vycházky za každého počasí.
3. 12. Kyjov – Chrastí – Vlkoš
5,5 km, 9.00, pěšky
10. 12. Žádovice – rozhledna Johanka – Kostelec
4,7 km, 8.53, bus
17. 12. Jestřabice-samota – Moravany
8 km, 9.10, bus
26. 12. Štěpánský pochod
9.00, pěšky
31. 12. Kyjov – Skoronice – Vlkoš
5 km, 9.00, pěšky
Leden 2014
1.1. Koryčany – Cimburk – Vřesovice
11 km 9.10, bus
strana 17
Sport
/ prosinec 2013
Horolezecký klub Chřiby, oddíl Českého horolezeckého svazu,
slaví letos výročí pět let od svého založení.
Není to mnoho let, ale být spolu celou dobu uvázán na laně je už dlouhá doba. A nejen na laně, jak
opět ukázal letošní rok.
Jsme namačkáni v malém stanu, venku mráz, sněží, v ruce šálek horké kávy, i tak kamarádi tráví
své noci. A snažíme se brzy usnout, neboť víme,
že v noci budeme vstávat. Jsme ve výšce přes tři
tisíce metrů v Alpách a zítra chceme dosáhnout
vrchol, který je vysoko čtyři a půl tisíce metrů nad
mořem. Podobně jsme leželi i ve výšce šest tisíc
metrů, to byla zima větší. Nyní je ale čas vzpomínat, zatímco venku vítr odnáší všechno, co není
pevně uvázáno.
Náš horolezecký klub vznikl doslova na laně, před
pěti lety, nikde jinde než doma ve Chřibech, na
skalní dominantě Chřibů, tzv. Kozlu, tam vznikla myšlenka založit oddíl. To se podařilo a od té
doby se všichni snažíme posunovat své hranice,
nejen ty výškové, ale i vzdálenostní a také ty lidské, kulturní. Je to vždy oběť opustit teplo domova
a vydat se spolu někam daleko a vysoko. Proto si
nesmírně vážíme například společného výstupu
na Gerlachovský štít ve Vysokých Tatrách nebo
letošního zimního výstupu i s lyžemi na Chopok
v Nízkých Tatrách. A často to jsou výstupy opravdu horolezecké, přivázáni k sobě lanem, s cepíny
v ruce, oplatkou v kapse na celý den, nahoru ke
kříži a potom dolů ke stanu a do údolí domů. Jsou
to nádherné chvíle s nádhernými barvami kolem
sebe. Ne vždy se vrchol podaří dosáhnout, ale už
s humorem říkáváme, voda teče, ale hory zde zůstávají pro příště stále. A domů se těšíme vždy.
A věřte, že po návštěvě Indie, Nepálu, Kavkazu
i Pamíru se na evropskou postel těšíme vždy nejvíc.
Děkujeme vám za vaši podporu i do dalších let
a chceme vás pozvat na zimní výstup a bohoslužbu
slouženou pod širým nebem 7. prosince 2013 na
Hoře Svatého Klimenta ve Chřibech.
foto archiv HK Chřiby
Karel Pazourek,
předseda HK Chřiby
www.horochriby.blog.cz
Historické ohlédnutí...
Pátrejte ve svém archivu, na půdách, mezi pamětníky... Podělte se s ostatními o zajímavé historické postřehy z Kyjova. Nejzajímavější fotografie uvidíte
vždy v následujícím vydání Kyjovských novin. Vaše náměty posílejte na adresu [email protected] Těšíme se!
Foto archiv Lukáše Běliče. Jde o fotografie kyjovského automobilového závodníka Antonína Komára (1907-1951). Ten tragicky
zahynul při závodě v Ostravě v roce 1951. Fotografie A3, A4 jsou z posledního rozloučení. V pozadí je vidět rozestavěná škola na
Újezdě a kaple u gymnázia na Komenského ulici.
strana 18
A1
A2
A3
A4
Placená inzerce
Placená inzerce
v Kyjově nově nabízí
i prémiové palivo VERVA Diesel
Legendární síť čerpacích stanic BENZINA v letošním roce slaví výročí 55 let působení na
českém trhu. V rámci projektu modernizace své sítě letos v dubnu a květnu proběhla také
kompletní rekonstrukce čerpací stanice v Kyjově. Řidiči tak mohou využít rozšířené nabídky
pohonných hmot, pohodlí moderního interiéru, bezplatného připojení k internetu nebo rozšířené kapacity parkování. Čerpací stanice, která se nachází na adrese Strážovská 1381/9,
má otevírací dobu každý den od 5 do 22 hodin.
Řidičům BENZINA v Kyjově nabízí v první
řadě široké portfolio pohonných hmot, tedy
bezolovnatý banzín BA95, Diesel TOPQ, LPG
a nově také prémiovou naſtu VERVA Diesel. Ta
má vyšší cetanové číslo 60 (oproti obvyklým
51–53), díky čemuž zvyšuje účinnost motoru,
tedy usnadňuje jeho nastartování a snižuje třecí ztráty. Vyšší mazivost
naſty VERVA také výrazně zlepšuje
ochra-
nu palivového čerpadla a vstřikovacích trysek.
VERVA Diesel vykazuje lepší nízkoteplotní
vlastnosti v extrémních mrazech s parametrem filtrovatelnosti až do -26 ºC.
K dalšímu vybavení nově zrekonstuované čerpací stanice patří také hustič pneumatik a vysavač. V rámci areálu stanice bylo vybudováno parkoviště pro tři osobní vozidla. Zákazník
si může na čerpací stanici v klidu odpočinout
a vypít šálek lahodné kávy, kterou lze zakoupit
v nově rekonstruovaném shopu. Kromě kávy
tvoří sortiment obchodu nealko nápoje, cukrovinky, sušenky, ale také autodoplňky a náplně
do vozidel – ostřikovače, oleje nebo aditiva.
Součástí čerpací stanice jsou i moderní a čisté
toalety.
Společnost BENZINA na čerpací stanici v Kyjově
zavedla také bezdrátové internetové připojení.
Bezplatně se tak řidiči třeba připojí do elektronické pošty nebo vyhledají důležité informace,
které mohou potřebovat pro svou jízdu, například naplánovat nejkratší cestu, ověřit aktuální
dopravní situaci nebo předpověď počasí.
A pokud nelze najít odpovědi na internetu? Obraťte se na příjemnou obsluhu čerpací stanice,
která v případě potřeby ráda pomůže a poradí.
Mapu čerpacích stanic BENZINA a další
informace najdete na www.benzina.cz
Kyjovské noviny – vydavatel město Kyjov, Masarykovo nám. 30, IČ 00285030. Zhotovuje J. D. Production, s. r. o., redakce Kyjov, Masarykovo nám. 30, redaktorka Veronika Hollerová, tel. 777 781 788,
e−mail: [email protected], Zdeněk Šmýd, 777 700 946. Inzerce: tel. 777 786 787. Povoleno OÚ Hodonín dne 25. 1. 1993, reg. zn. 3706002/93. Evid. č. MK ČR E10475. Grafický design & typografie
A studio group Kyjov, tisk NP agentura Staré Město. Náklad 5 100 ks. Vychází 1x měsíčně. Neautorizované fotografie: Veronika Hollerová. Redakční rada: František Lukl, Veronika Hollerová, Jan Dudek,
Pavel Berka, Vlastimil Valenta, Ivo Pojezný, Kamil Filípek. Uveřejněné příspěvky občanů nemusí být totožné s názory redakce. Redakce si vyhrazuje právo upravovat a zkracovat příspěvky, aniž by byl změněn
jejich smysl. Nevyžádané materiály redakce nevrací. Adresy inzerentů nesdělujeme. Uzávěrka tohoto čísla: 15.11. 2013.
strana 19
Inzerce-101x145,5 21.11.13 15:00 Stránka 1
CHCETE IHNED BYDLET?
DŮM VE VINAŘSKÉ OBCI
K
prodeji
Ve l m i
přízemní
nepěkný byt
podsklepený
po celkodům
po
část.
vé rekonrekon. o vel.
strukci
3+1 v klidné
v Kyjově,
kousek od centra, nachází se ve 3.NP ulici, vinař. obci Šardice se zahradou
cihlového domu o podlahové ploše a kvelbeným sklepem. Je napojen na
52 m2.
Cena. 1.070.000 Kč veřej. kanalizaci. Cena: 900.000 Kč
Tel.: 605 248 207
Tel.: 605 248 207
Nabízíme
k prodeji garsonku v Kyjově
u centra, o výměře 28 m2,
která se nachází v 6. patře s výtahem. Byt je v původním, ale ve velmi
pěkném udržovaném stavu.Okna
jsou plastová.
Cena: 530.000 Kč
Tel.: 605 248 200
NIZKOENERGET. DŮM NABITÝ
TECHNOLOGIEMI
Lukrativní nabídka - RD 4+kk (kolaudace 12/2012)
v obci Čejkovice.
Samostatně stojící
dobře dostupný, napojený na IS. Dům
je nabízen dokončený. Zahrada je o výměře 566 m2. Cena: 3.240.000 Kč
Tel.: 605 207 131
RD SE ZAHRADOU
ŽÁDANÁ LOKALITA HODONÍNA
Rodinný dům 3+1
v klidné části obce
Strážovic. Jedná
se o přízemní
z menší části podsklepený rodinný
domek. Dům je napojen na veškeré
IS. Za domem je terasa s posezením
a velkou zahradou o výměře 982 m2.
Cena: 1.350.000 Kč
Tel.: 605 248 205
Nabízíme
prostorný byt
3+1 v Hodoníně, umístěný
ve 3. NP revit.
domu na Brandlově ulici. Byt prošel rekonstrukcí
a nabízí 83 m2 podlahové plochy +
sklepní kóje. Cena: 1. 150.000 Kč
Tel.: 605 207 131
PROSTORNÝ DŮM
PRO CELOU RODINU
Prodej samostatně
stojícího rodinného domu ve Vracově. Rodinný dům
je plně podsklepen
se dvěma NP. Dům lze využívat jako
dvougenerační po dvou bytech o velikosti 3+1 v každém patře. Cena:
1.350.000 Kč. Tel.: 605 248 205
PROSTORNÝ BYT
Nabízíme k prodeji
rohový, podsklepený RD v Čejči
se dvěma samostatnými byty 2+1
a 3+1 s garáží a vjezdem na zahradu
440 m2. Dům je ve velmi dobrém stavu,
prošel částečnou rekonstrukcí. Cena:
1.350.000,- Kč
Tel. 605 248 203
CHATA NEJEN PRO
VÍKENDOVÝ ODPOČINEK
Nabízíme k prodeji
malebnou
rekreační chatu, celoročně
obyvatelnou, která senachází na
jižním svahu Chřibů. Napojena na
el., vytápění kamna, na tuhá paliva,
voda donáškou ze studny – kvalitní
lesní pramen.
Cena: 350.000 Kč
Tel.: 605 248 205
Nabízíme k prodeji byt v Kyjově,
v osobním vlastnictví o velikosti
2+1, který se nachází ve 3. patře ze
4, panelového bytového domu bez
výtahu.Byt je v původním, ale velmi
pěkném udržovaném stavu, má
plastová okna. Cena: 1.049.000 Kč
Tel.: 605 248 200
STATEK VHODNÝ
PRO CHOVATELE KONÍ
Nabízíme
k prodeji přízemní dům
2+1, v Syrovíně, bývalý
statek, s velkou zahradou, hospo.
budovami a stodolou. Za stodolou je
zahrada o výměře 2.613 m2. Cena:
1.150.000 Kč. Tel.: 605 248 204
BEZBARIÉROVÉ
PŘÍZEMNÍ BYDLENÍ
Nabízíme přízemní, nízkonákladový dům
4+1,
samostatně stojící v centru obce Syrovín.
Dům má prostornou vstupní chodbu a
verandu pro posezení a relax situovanou do dvora
Cena: 900.000 Kč
Tel.: 605 248 204
RODINNÝ DŮM 3 KM OD KYJOVA
Rodinný dům,
samostatně stojící se zahradou,
p o d s k l e p e n ý.
Dům napojen na
ústř. plynové topení, ohřev vody el. boiler, obecní vodovod a studna, elektřinu.
Zahrada o výměře 977 m2.
Cena: 1.350.000 Kč
Tel.: 605 248 205
DŮM S PĚKNOU ROVINATOU
ZAHRADOU
Nabízíme k prodeji
přízemní rodinný
dům o velikosti
3+1,
v obci
Nechvalín, který je určený k rekons t r u k c i . Je napojen na elektriku a
obecní vodu, má studnu s užitkovou
vodou, kanalizace před domem. Cena:
250.000 Kč.
Tel.: 605 248 200
VÝJMEČNÁ NABÍDKA STAVEBNÍCH
POZEMKŮ
PĚKNÁ CHATA U LESA
RODINNÝ DŮM SE ZAHRADOU
Pěkná chata
3+1 s pozemkem,
v
krásné
lokalitě
Osvětiman
přímo u lesa, naproti lyžařského vleku
a svahu. Napojena na elektřinu a má
vlastní studnu.
Cena: 830.000 Kč
Tel.: 605 248 204
Nabízíme
k prodeji patrový dům, ve
Vracově, který se nachází
v klidné ulici.
Nepodsklepený s prostornou zahradou, hospodář. budovou a vjezdem
z boční ulice.
Cena: 1.500.000 Kč
Tel.: 605 248 204
BYDLENÍ ČI CHALUPAŘENÍ
V CHŘIBECH
Nabízíme
k prodeji pěkný
dům 4+1 ve
Vřesovicích
s průjezdem, který prošel kompl.rekon.
Ve dvoře je garáž kvelbený sklep, dílna,
sklad. místnost,udírna a krásná rovinatá zahrada s ovocnými stromy. Cena:
1.700.000 Kč
Tel.: 605 248 200
DŮM VÝJÍMEČNÝ SVOU POLOHOU
Dům v blízkosti centra
Kyjova a parku, vlaku i autobusové zastávky. Dům
obklopuje zahrada, kde jsou ovocné
stromy. Dům je celý podsklepen.
Cena: 2.050.000 Kč
Tel.: 605 248 207
RD SE DVĚMA
SAMOSTATNÝMI BYTY
Nabízíme
pět
stavebních parcel
v Kyjově v místní
části Boršov o výměrách 1035 m2 až
1323 m2. Parcely jsou dobře připraveny - na dvě je vydáno územní rozhodnutí, na další se chystá, IS budou hotovy na jaře 2014. Cena: 1.000 Kč/m2
Tel.: 605 207 132
strana 20
ÚTULNÝ BYT
DŮM ZA CENU
DVOUPOKOJOVÉHO BYTU
Nabízíme
k prodeji menší
domeček
po
částečné rekonstrukci v Kyjově.
Nová plastová okna, nová koupelna.
možnost Neváhejte a domluvte si
prohlídku.
Cena: 700.000 Kč
Tel.: 605 248 207
VÁNOCE S MORAVIANETEM
INTERNET
Moravia DATA ❯ snižujeme ceny internetu, akce pro nové
i stávající zákazníky!
Moravia DATA OPTIK ❯ zvyšujeme rychlosti bez navýšení ceny!
TELEFON
❯ Zlevňujeme volání do mobilních sítí!
❯ Zřizovací poplatek nově pouze 399 Kč!
TELEVIZE
❯ Eurosport 1, 2 a rodina kanálů Discovery celý prosinec
pro všechny zákazníky ZDARMA!
❯ Soutěže on-line s Universal Channel na www.moravianet.cz!
❯ HBO na 2 měsíce zdarma při objednávce na 6 měsíců!
Více informací najdete na ❯ www.moravianet.cz nebo kontaktujte naše
Zákaznické centrum ❯ tel.: 533 383 335 ❯ [email protected]
Download

prosinec 2013 - On-line vysílání / program