KTM
250 SX-F
250 EXC RACING
400 EXC RACING
450 SX, XC, EXC RACING
525 SX, XC, EXC RACING
2006
Návod na obsluhu a údržbu
2
D ů l e ž i t é
Přečtěte si tento návod na použití přesně a úplně, než podniknete první jízdu. Návod obsahuje
mnoho informací a tipů, které vám usnadní používání a zacházení
s motocyklem.
Zvláště si ve vašem vlastním zájmu všímejte těch pokynů, které jsou označeny
v textu:
„!!! V A R O V Á N Í !!!“
“
- pokud nebudou tyto pokyny dodržovány, může dojít k újmě na zdraví nebo dokonce k
ohrožení života,
„! P O Z O R !“
- pohrdání těmito odkazy mohou znamenat poškození dílů motocyklu nebo způsobit, že
motocykl nebude funkčně spolehlivý.
Zapište si, prosím, dolů výrobní čísla Vašeho motocyklu
Číslo podvozku
Číslo motoru
Číslo klíčku
Razítko prodejce
Obsažené údaje jsou nezávazné. Firma KTM Sportmotorcycle AG si obzvlášť vyhrazuje právo
změnit vybavení, technické údaje, ceny, barvy, tvary, materiály, nabídky služeb, servisní úkony,
konstrukci a podobné věci bez předchozího oznámení a bez udání důvodů, event. bez náhrady škrtnout,
stejně jako zastavit výrobu určitého modelu bez předchozího oznámení. KTM nepřebírá žádnou záruku za
možnosti dodávek, odchylek od vyobrazení a popisů, stejně jako za tiskové chyby a omyly. Vyobrazené
modely obsahují zčásti zvláštní výbavu, která nepatří do obsahu dodávky.
3
Vážení zákazníci firmy KTM
Chtěli bychom Vám zvlášť srdečně poblahopřát k Vašemu rozhodnutí pro motocykl KTM a
poděkovat Vám za Vaši důvěru.
Jste nyní majiteli moderního sportovního motocyklu, který Vám určitě připraví mnoho radosti,
když ho budete také odpovídajícím způsobem opatrovat a ošetřovat. Před prvním uvedením do provozu
byste měli bezpodmínečně pečlivě pročíst tento návod na používání, abyste byli dobře seznámeni
s obsluhou a vlastnostmi Vašeho nového motocyklu, také když Vám odebere Váš drahocenný čas.
Jen tak se dozvíte, jak nastavit nejlépe motocykl pro Vaši osobu a jak se můžete chránit před
zraněními. Kromě toho obsahuje návod na použití důležité informace
o ošetřování a údržbě motocyklu. Návod odpovídal v okamžiku zadání do tisku nejnovějšímu stavu této
řady motocyklů. Malé odchylky, které se v závislosti na kontinuálním vývoji motocyklů vyskytnou,
nejsou nikdy vyloučeny.
Návod na obsluhu je důležitou součástí motocyklu a měl by vždy být při prodeji motocyklu
předán novému vlastníkovi.
Upozorňujeme Vás důrazně na to, že úkony, označené * v kapitole „Úkoly údržby rámu a motoru“
si musíte nechat provést dílnou, specializovanou na motocykly KTM. Když je třeba provést takové práce
v po použití motocyklu při soutěži, musí být tyto práce provedeny vyškoleným mechanikem.
Prosím, používejte k Vaší vlastní bezpečnosti jen náhradní díly a výrobky příslušenství,
které jsou schváleny firmou KTM. Za další výrobky a z toho vzniklá poškození nepřebírá KTM
žádnou záruku.
Prosíme Vás, abyste dbali bezpodmínečně na dobu záběhu, kontrolní
a ošetřovací intervaly, neboť jejich přesné dodržování přispívá ke zvýšení životnosti Vašeho motocyklu.
Nechte si úkony údržby provést specializovanou dílnou, abyste neztratili nárok na záruku.
Jízda na motocyklu v terénu je přirozeně nádherný sport, a doufáme přirozeně, že ji využijete
v plné šíři. Ale – skrývá potenciál pro problémy s okolím a pro konflikty s jinými osobami. Odpovědné
zacházení s motocyklem se ale stará o to, že se tyto problémy a konflikty nemusí vyskytovat. Aby bylo
možno zajistit budoucnost motocyklového sportu, ujistěte se, že motocykl používáte v rámci zákonných
norem a respektujte práva druhých.
Přejeme Vám mnoho radosti při jízdě !!!
KTM Sportmotorcycle AG
5230 Mattighofen
Rakousko
Přílohy:
1x katalog náhradních dílů na motor
1x katalog náhradních dílů na podvozek
Konstrukční a vývozní změny jsou vyhrazeny.
4
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ, TÝKAJÍCÍ SE ZÁRUKY
Sportovní motocykly KTM jsou koncipovány a konstruovány tak, aby odolávaly běžným
namáháním při regulérním soutěžním použití.
Motocykly odpovídají v této době platným řádům a kategoriím nejvyšších mezinárodních sportovních
svazů.
Předpokladem pro bezchybný provoz a zabránění předčasnému opotřebení jsou dodržování
v návodu na obsluhu uvedených ustanovení o ošetřování, údržbě
a seřízení, která se týkají motoru i podvozku. Nevhodné naladění podvozku může způsobit poškození a
zničení součástí podvozku (viz kap. Kontrola základního nastavení podvozku).
V tabulce „Intervalů a mazání a údržby“ předepsané servisní práce musí být provedeny
bezpodmínečně v odborné dílně KTM a musí být potvrzeny v servisní knížce, protože jinak dojde ke
ztrátě jakéhokoliv nároku na záruku.
Je třeba používat palivo, mazací prostředky, resp. provozní hmoty s ekvivalentními specifikacemi,
které jsou uvedeny v návodu na obsluhu, a dodržovat plán ošetřování.
Při poškozeních a následných poškozeních, která byla způsobena manipulací
s motocyklem a přestavbou motocyklu, není možno nárokovat žádnou záruku.
Použití motocyklů v extrémních podmínkách, např. v silně zabláceném
a vlhkém terénu, může dojít k nadprůměrnému opotřebení součástí motocyklu, jako např. pohonné
jednotky nebo brzd. Vzhledem k tomu je nezbytné provést ošetření, resp. výměnu opotřebených dílů
podle plánu ošetření ještě před dosažením hranice opotřebení.
MODELY SX/SXS A XC NEJSOU SCHVÁLENY PRO POUŽÍVÁNÍ NA VEŘEJNÝCH
KOMUNIKACÍCH (KROMĚ 525 XC DESERT).
Modely EXC jsou schváleny pro silniční provoz pouze v nezměněné homologované (přiškrcené) verzi.
Bez tohoto omezení výkonu (tedy nepřiškrcené) jsou tyto modely schváleny pouze pro provoz
v terénu, ne ale pro silniční provoz.
Modely EXC jsou koncipovány pro terénní sport – vytrvalostní soutěže (Enduro)
a nejsou určeny pro použití převážně při motocrossu.
Ve smyslu mezinárodní normy řízení kvality ISO 9001
používá KTM procesy zabezpečení kvality, které vedou k co
možná nejvyšší kvalitě výroby.
5
Obsah:
Název kapitoly
Strana
v českém
překladu
Strana
v něm.
textu
Strana
v angl.
textu
Předmluva
Důležitá upozornění, týkající se záruky
Umístění čísel série
Číslo rámu
Číslo motoru
Ovládací prvky
Páčka spojky
Páčka pro horký start (250 SX-F)
Páčka ručního dekompresoru (450/525 SX)
Páčka ruční brzdy
Zkratovací tlačítko vypnutí motoru (SX/XC)
Kombinovaný přepínač (EXC)
Vypínač světla (EXC USA)
Přepínač směrových světel
Startovací tlačítko (EXC)
Nouzový vypínač, startovací tlačítko (EXC Austrálie)
Kontrolní svítilny
Elektronický tachometr
Aktivace a deaktivace funkcí na displeji
Nastavení hodin
Přehled funkcí elektronického tachometru
Uzávěr nádrže
Palivový kohoutek
Sytič
Zařízení pro start horkého motoru (450/525 SX)
Řadící páka
Startovací páka
Páka nožní brzdy
Postranní stojánek
Zámek řízení
Nastavení tlakového tlumení vidlice
Nastavení tahového tlumení vidlice
Nastavení tlakového tlumení tlumiče (SX)
Nastavení tlakového tlumení tlumiče (XC, EXC)
Nastavení tahového tlumení tlumiče (SX, XC, EXC)
Všeobecné tipy a výstražné pokyny k uvedení motocyklu do
provozu
Pokyny k prvnímu uvedení do provozu
Zajíždění závodních modelů
Návod k obsluze
Kontrola před každým uvedením do provozu
Postup při startování studeného motoru
Postup při startování zahřátého motoru
Pomoc při „uchlastaném“ motoru
Rozjezd
3
4
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
10
13
13
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
16
16
17
2
3
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
8
9
12
12
12
13
13
13
14
14
14
14
14
15
15
15
16
16
17
2
3
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
8
9
12
12
12
13
13
13
14
14
14
14
14
15
15
15
16
16
17
17
17
18
18
19
20
20
20
17
17
18
18
18
19
19
19
17
17
18
18
18
19
19
19
6
Řazení, jízda
Zabrzdění
Zastavení a parkování
Palivo
Tabulka intervalů mazání a údržby
Údržba podvozku a motoru
Změna předpětí pružiny tlumiče
Kloubek tlumiče PDS
Základní nastavení podvozku podle váhy řidiče
Naladění tlumiče a kontrola pružiny
Zjištění statického prověšení tlumiče
Zjištění prověšení tlumiče při jízdě
Kontrola základního nastavení vidlice
Změna předpětí pružin vidlice (modely SX)
Změna předpětí pružin vidlice (modely XC/EXC)
Výměna pružin vidlice
Odvzdušnění vidlice
Čistění prachových manžet vidlice
Přezkoušení a nastavení ložiska řízení
Změna vyosení vidlice (SX)
Změna polohy řídítek
Kontrola napnutí řetězu
Korekce napnutí řetězu
Péče o řetěz
Opotřebení řetězu
Zásadní pokyny ke kotoučovým brzdám KTM
Nastavení chodu naprázdno u přední brzdy
Kontrola množství brzdové kapaliny vpředu
Doplnění brzdové kapaliny vpředu
Kontrola předních brzdových destiček
Výměna předních brzdových destiček
Změna základní polohy páčky nožní brzdy
Kontrola množství brzdové kapaliny vzadu
Doplnění brzdové kapaliny vzadu
Kontrola zadních brzdových destiček
Výměna zadních brzdových destiček
Demontáž a montáž předního kola
Demontáž a montáž zadního kola
Kontrola napnutí drátů v kolech
Pneumatiky, tlak v pneumatikách
Kontrola/nastavení vzdálenosti magnetického senzoru
Baterie digitálního tachometru
Baterie (XC/EXC)
Nabíjení baterie
Pojistka (XC/EXC)
Výměna žárovky světlometu/žárovky obrysového světla
Chladící systém
Kontrola množství chladící kapaliny
Odvzdušnění chladícího systému
Výměna skleněné vaty v koncovce výfuku
Čistění odhlučňovače (XC/EXC USA)
20
21
22
22
23
29
29
29
30
30
30
30
31
31
31
31
32
32
32
33
34
34
34
35
35
35
36
37
37
37
38
38
38
38
39
39
40
40
41
41
41
42
42
42
43
43
43
44
44
45
45
19
20
20
20
21
27
27
27
28
28
28
28
29
29
29
29
30
30
30
31
32
33
33
34
34
35
36
36
36
36
37
37
37
37
38
38
38
39
39
40
40
40
41
41
42
42
43
43
43
44
44
19
20
20
20
21
27
27
27
28
28
28
28
29
29
29
29
30
30
30
31
32
33
33
34
34
35
36
36
36
36
37
37
37
37
38
38
38
39
39
40
40
40
41
41
42
42
43
43
43
44
44
7
Čistění vzduchového filtru
Kontrola nastavení tahu lanka ručního dekompresoru
Nastavení tahu lanek plynu
Změna základního nastavení páčky spojky
Kontrola množství oleje hydraulické spojky
Odvzdušnění hydraulické spojky
Nastavení karburátoru na volnoběžný chod (Keihin –
FCRMX 37/39/41)
Zásadní informace k opotřebení karburátoru
Nastavení šroubu regulace bohatosti směsi
Kontrola hladiny (výšky) plováku
Vyprázdnění plovákové komory karburátoru
Popis schéma oběhu oleje
Kontrola množství motorového oleje
Motorový olej
Výměna motorového oleje
Výměna olejového filtru
Poruchy a jejich odstranění
Čistění a mytí
Konzervace před provozem v zimním období
Skladování
Uvedení do provozu po odstavení
46
46
46
47
47
47
48
45
45
45
46
46
46
47
45
45
45
46
46
46
47
48
48
49
49
49
50
50
50
51
51
54
55
55
56
47
47
47
48
48
48
49
49
50
51
53
53
53
53
47
47
47
48
48
48
49
49
50
51
53
53
53
53
UMÍSTĚNÍ ČÍSEL SÉRIE
Číslo rámu
Číslo rámu je vyraženo na pravé straně trubky, která tvoří hlavu rámu. Zapište si toto číslo do
vyznačeného obdélníku v návodu použití na straně 2 (viz obr. str. 5).
Číslo motoru
Číslo motoru a typ motoru je vtisknuto na levé straně motoru pod řetězovým kolečkem. Zapište
si toto číslo do vyznačeného obdélníku v návodu použití na straně 2 (viz obr. str. 5).
OVLÁDACÍ PRVKY
Páčka spojky
Páčka spojky je namontována na levé straně řídítek. Seřizovacím šroubem „A“ může být změněno
základní nastavení páčky spojky (viz úkoly údržby).
Spojka je hydraulicky ovládána a seřizuje se automaticky (viz obr. str. 5).
Páčka pro horký start (250 SX-F)
Když se během průběhu startování zatáhne červená páčka pro horký start „1“ dozadu, uvolní se
v karburátoru otvor, přes který může motor nasávat navíc vzduch. Tím se vytvoří „chudší“ směs paliva a
vzduchu, jak je to zapotřebí při horkém startu (viz obr. str. 6).
8
Páčka ručního dekompresoru (450/525 SX)
Páčka ručního dekompresoru „2“ se používá pouze tehdy, pokud při pádu přetekl karburátor. K
"volnému čerpání" motoru se zatáhne během startování páčka ručního dekompresoru.
Na páčce musí být vždy vůle cca 10 mm (měřeno vně). Teprve potom je možno pohybovat
ventily (je to poznat při silnějším odporu páčky ručního dekompresoru) - (viz obr. str. 6).
Páčka ruční brzdy
Páčka ruční brzdy "3" se nachází na řídítkách vpravo a uvádí v činnost brzdu předního kola.
Seřizovacím šroubem "B" může být změněno základní nastavení páčky ruční brzdy (viz úkoly údržby) (viz obr. str. 6).
Zkratovací tlačítko vypnutí motoru (SX/XC)
Zkratovacím tlačítkem vypnutí motoru „4“ se vypne motor. Pokud je v činnosti, bude přerušen
zapalovací obvod zkratem (viz obr. str. 6).
Kombinovaný přepínač (EXC)
Přepínač světel má 2, eventuálně 3 polohy
„A“ světlo vypnuto (světlo se nedá u všech modelů vypnout)
„B“ tlumené světlo zapnuto
„C“ dálkové světlo zapnuto
Tlačítkem „5“ se uvádí v činnost klakson motocyklu.
Červené zkratovací tlačítko vypnutí motoru „6“ slouží k vypnutí motoru. Tlačítko je nutno držet zatlačené
než motor zastaví chod. (viz obr. str. 6).
Vypínač světla (EXC USA)
U tohoto modelu se světlomet zapíná tahovým vypínačem „1“ (viz obr. str. 7).
Přepínač směrových světel
Přepínač směrových světel je zvláštní díl a je namontován na řídítkách vlevo. Svazek kabelů je
konstruován tak, že při použití v terénu je možno demontovat celý systém směrových světel. Funkce
ostatních elektrických zařízení bude při tom zachována (viz obr. str. 7).
Šipka vlevo - zapnutá levá směrová světla
Šipka vpravo - zapnuta pravá směrová světla
Startovací tlačítko (EXC)
Kolečko s bleskem =
Při stlačení černého startovacího tlačítka "2" se uvede v činnost startér (viz
obr. str. 7).
Nouzový vypínač, startovací tlačítko (EXC Austrálie)
Červený nouzový vypínač „3“ je umístěn vedle rukojeti plynu.
=
V této poloze je elektrický obvod zapalování zapnut,
nepřeškrtnuté kolečko
motor může být nastartován.
9
přeškrtnuté kolečko
=
kolečko s bleskem
=
V této poloze je elektrický proud zapalování
nakrátko přerušen. Elektrický startér nemůže být použit a
motor také nenaskočí ani při použití startovací páky.
Stlačením černého startovacího knoflíku „4“ se uvede
v činnost elektrický startér (viz obr. str. 7).
Kontrolní svítilny
Zelená kontrolní svítilna „5“ svítí při zapnutých směrových světlech
v rytmu blikání.
Modrá kontrolní svítilna „6“ svítí, pokud je zapnuto dálkové světlo (viz
obr. str. 7).
Elektronický tachometr
Displej elektronického tachometru se zaktivuje, jakmile se použije na tachometru některé tlačítko,
resp. když přijde od magnetického senzoru kola impuls.
Údaj na displeji zhasne, když se během jedné minuty nepoužije žádné tlačítko, resp. nepřijde od
senzoru kola žádný impuls.
Tlačítkem se mění režimy údajů.
Tlačítky „+“ a „-„ se seřizují různé funkce (viz obr. str. 8).
TEST
Všechny prvky displeje se krátce rozsvítí, aby se zjistila funkčnost displeje.
WS (velikost kola)
Údaj se změní a krátce se ukáže obvod předního kola v milimetrech (2205 mm odpovídá obvodu
předního kola 21“ se sériovou pneumatikou).
Potom se displej změní do posledně nastaveného režimu údajů (viz obr. str. 8).
Režim SPEED/H (provozní hodiny)
Ve stavu pro expedici jsou aktivovány pouze režimy údajů SPEED/H a SPEED/ODO. Když je displej
aktivní a přední kolo se netočí, ukazuje displej SPEED/H. Jakmile se přední kolo začne otáčet, přepne se
displej automaticky do režimu údajů SPEED/ODO.
„SPEED“ ukazuje rychlost.
„H“ ukazuje provozní hodiny motoru. Počítadlo provozních hodin začne počítat, jakmile se nastartuje
motor. Ukázaná hodnota nemůže být změněna.
U motocyklů KTM do terénu jsou údaje k údržbě částečně udány v provozních hodinách, počítadlo
provozních hodin je zde velmi nápomocné (viz obr. str. 8).
Režim SPEED/ODO (odometr)
V režimu SPEED/ODO je znázorněna rychlost a celková ujetá vzdálenost. Když se dostane přední kolo
do klidu, změní se displej automaticky do režimu SPEED/H.
Tlačítko +
nemá funkci
Tlačítko nemá funkci
Tlačítko krátce
změní do dalšího režimu údajů
Tlačítko 3 vteřiny změní do dalšího režimu údajů
Elektronický tachometr má mnoho režimů údajů (funkcí), které můžete dodatečně aktivovat (viz odstavec
„Aktivace a deaktivace funkcí na displeji“) - (viz obr. str. 8).
10
Aktivace a deaktivace funkcí na displeji
K tomu je třeba stlačit na 3 vteřiny tlačítko v režimu údajů SPEED/H, abyste se dostali do
menu SETUP. Ukážou se aktivní funkce. Právě blikající údaj je možno aktivovat tlačítkem „+“ a
deaktivovat tlačítkem „-„.
K uložení nastavení stlačit tlačítko na dobu 3 vteřiny.
Pokud nebude po dobu 20 vteřin stlačeno žádné tlačítko, nastavení se automaticky uloží a displej
přejde do režimu údajů SPEED/H (viz obr. str. 9).
tlačítko +
tlačítko tlačítko krátce
tlačítko 3 vteřiny
aktivuje blikající údaj
deaktivuje blikající údaj
přejde k dalšímu údaji beze změny
uloží nastavení a změní do režimu údajů SPEED/H
Aktivovány mohou být následující režimy údajů:
TR1
tripmaster 1
TR2
tripmaster 2
A1
průměrná rychlost 1
A2
průměrná rychlost 2
S1
stopky 1
S2
stopky 2
CLK
hodiny
LAP
čas na kolo
MAX
nejvyšší rychlost
KMH/MPH údaj v kilometrech, resp. v mílích (viz odstavec „Kilometry nebo míle“)
Pokud jste aktivovali všechny režimy údajů, jsou vyvolatelné v následujícím pořadí:
SPEED/H, SPEED/CLK, SPEED/LAP, LAP/LAP, SPEED/MAX, SPEED/ODO, SPEED/TR1,
SPEED/TR2, SPEED/A1, SPEED/A2, SPEED/S1, SPEED/S2.
Režim údajů SPEED / CLK (aktuální čas)
CLK ukazuje čas v hodinách, minutách a vteřinách.
tlačítko +
tlačítko tlačítko krátce
tlačítko 3 vteřiny
nemá funkci
nemá funkci
změní do dalšího režimu údajů
nastavení menu ČAS (viz obr. str. 9)
Režim údajů SPEED / LAP (čas za jedno kolo)
Ručními stopkami můžete měřit až 10 časů na kolo a uložit je, které pak můžete vyhledat v režimu
údajů LAP/LAP (viz níže).
LAP ukáže změřený čas na kolo v hodinách, minutách a vteřinách.
tlačítko +
tlačítko -
tlačítko krátce
Spustí a zastaví stopky, čas na kolo se nevrátí na „0“.
Zastaví běžící stopky, uloží čas na kolo a spustí znovu stopky, čas
začíná na nule „0“.
Tímto způsobem je možno uložit 10 časů na kolo.
Když čas na kolo po stlačení tlačítka – běží dále, jsou všechna místa
pro uložení obsazena. Můžete všechny uložené časy na kolo smazat,
když budete tlačit po dobu 3 vteřin v režimu SPEED/LAP tlačítko
.
Změní do dalšího režimu údajů.
11
tlačítko 3 vteřiny
Když nejsou uloženy žádné časy na kolo nebo když motocykl jede,
je režim LAP/LAP přeskočen.
Vymaže všechny hodnoty LAP (viz obr. str. 9).
Režim údajů LAP / LAP (vyhledání časů na kolo)
Režim údajů LAP/LAP je vyvolatelný pouze tehdy, jestliže jsou uloženy časy na kolo a přední
kolo stojí. Ukázáno bude číslo kola a změřený čas na kolo v hodinách, minutách a vteřinách. Tlačítkem +
se dostanete k dalšímu času na kolo.
Uložené časy na kolo můžete vymazat tím, že v režimu údajů SPEED/LAP stlačíte na dobu tří vteřin
tlačítko .
tlačítko +
změní na další čas na kolo
tlačítko nemá funkci
tlačítko krátce
změní do dalšího režimu údajů
tlačítko 3 vteřiny
změní do dalšího režimu údajů (viz obr. str. 10)
Režim údajů SPEED / MAX (nejvyšší rychlost)
MAX ukazuje maximální jetou rychlost. Je vždy aktivní.
tlačítko +
tlačítko tlačítko krátce
tlačítko 3 vteřiny
nemá funkci
nemá funkci
změní do dalšího režimu údajů
vymaže hodnotu MAX (viz obr. str. 10)
Režim údajů SPEED / TR1 (tripmaster 1)
Tripmaster 1 běží stále a počítá do 999,9. Tím je možno měřit délku trasy od výjezdu nebo
vzdálenost mezi dvěma tankovacími místy.
TR1 je spřažen s A1 (průměrná rychlost 1) a S1 (stopky 1). Výpočet této hodnoty je aktivován
prvním impulsem senzoru kola (přední kolo se otáčí) a končí 3 vteřiny po posledním impulsu (přední kolo
stojí).
Pokud je hodnota 999,9 překročena, hodnoty TR1, A1 a S1 se automaticky nastaví na „0“.
tlačítko +
tlačítko tlačítko krátce
tlačítko 3 vteřiny
nemá funkci
nemá funkci
změní do dalšího režimu údajů
vymaže hodnoty TR1, S1 a A1 (viz obr. str. 10)
Režim údajů SPEED / TR2 (tripmaster 2)
Tripmaster 2 běží stále a ukazuje do 999,9. Na rozdíl od počítadla TR1 může být ukázaná hodnota
ručně změněna tlačítky „+“ a „-„. Velmi praktická funkce při jízdách podle roadbooku (itineráře).
tlačítko +
tlačítko tlačítko krátce
tlačítko 3 vteřiny
zvyšuje hodnotu TR2
snižuje hodnotu TR2
změní do dalšího režimu údajů
vymaže hodnotu TR2 (viz obr. str. 10)
Režim údajů SPEED / A1 (průměrná rychlost 1)
A1 ukazuje průměrnou rychlost na základě výpočtu z údajů TR1 (tripmaster 1) a S1 (stopky 1).
Výpočet této hodnoty je aktivován prvním impulsem senzoru kola a končí 3 vteřiny po posledním
impulsu.
tlačítko +
tlačítko tlačítko krátce
tlačítko 3 vteřiny
nemá funkci
nemá funkci
změní do dalšího režimu údajů
vymaže hodnoty TR1, S1 a A1 (viz obr. str. 10)
12
Režim údajů SPEED / A2 (průměrná rychlost 2)
A2 ukazuje průměrnou rychlost na základě výpočtu TR2 (tripmaster 2) a S2 (stopky 2). Ukázaná
hodnota se může lišit od skutečné hodnoty, když byla ručně změněna hodnota TR2, resp. pokud nebyla
hodnota S2 po jízdě zastavena.
tlačítko +
tlačítko tlačítko krátce
tlačítko 3 vteřiny
nemá funkci
nemá funkci
změní do dalšího režimu údajů
změní do dalšího režimu údajů (viz obr. str. 11)
Režim údajů SPEED / S1 (stopky 1)
S1 ukazuje dobu jízdy na základě TR1 a běží dále, jakmile přicházejí od senzoru kola impulsy.
Výpočet této hodnoty je aktivován prvním impulsem senzoru kola a končí 3 vteřiny po posledním
impulsu.
tlačítko +
tlačítko tlačítko krátce
tlačítko 3 vteřiny
nemá funkci
nemá funkci
změní do dalšího režimu údajů
vymaže hodnoty TR1, S1 a A1 (viz obr. str. 11)
Režim údajů SPEED / S2 (stopky 2)
S2 jsou ruční stopky. Stlačením tlačítka „+“ se stopky spustí, dalším stlačením se stopky zastaví.
Při dalším stlačení tlačítka „+“ běží čas dále.
Krátkým stlačením tlačítka můžete přejít do dalšího režimu údajů. Když na pozadí běží S2 dále,
budete v dalším režimu údajů na to upozorněni blikáním S2. Abyste S2 zastavili, musíte přejít do režimu
SPEED/S2 a stlačit tlačítko „+“.
tlačítko +
tlačítko tlačítko krátce
tlačítko 3 vteřiny
spustí a zastaví stopky
nemá funkci
změní do dalšího režimu údajů
vymaže hodnotu S2 (viz obr. str. 11)
Kilometry nebo míle
Jednotka míry (kilometr nebo míle) může být přepnuta. Hodnota ODO zůstává zachována a je
příslušně přepočítávána. Hodnoty TR1, A1, S1, TR2 a A2 jsou přitom vymazány.
K tomu stiskněte v režimu SPEED/H tlačítko na dobu 3 vteřiny, abyste dostali do menu
SETUP. Tlačítko stisknout tak často, až začne blikat údaj KMH/MPH. Stisknout krátce tlačítko „+“,
abyste se dostali do volby a stisknout tlačítko „+“ pro údaj KMH nebo „–„ pro údaj MPH.
K uložení stiskněte tlačítko 1x krátce a potom stisknout na dobu 3 vteřiny, dokud se režim
nezmění do hodnoty SPEED/H.
Když se do 20 vteřin nezmáčkne žádné tlačítko, je nastavení uloženo automaticky a displej se
změní do režimu údajů SPEED/H (viz obr. str. 11).
tlačítko +
tlačítko tlačítko krátce
tlačítko 3 vteřiny
vstup do volby
aktivuje údaj KMH
aktivuje údaj MPH
změní do dalšího režimu údajů
změní z volby do menu nastavení
uloží a zavře menu nastavení (viz obr. str. 11)
13
Nastavení hodin
K nastavení hodin je třeba vypnout motor, přejít do režimu údajů SPEED/CLK a stlačit na 3
vteřiny tlačítko . Právě blikající hodnotu je možno změnit tlačítkem + nebo -. Stlačením tlačítka přejdete k další hodnotě časového údaje. 0-12 ukazuje čas ve 12 hodinovém režimu, 0-24 ve 24
hodinovém režimu.
K uložení nastavení stlačit tlačítko na dobu 3 vteřiny.
Když nebude po dobu 20 vteřin stlačeno žádné tlačítko, nastavené hodnoty se automaticky uloží a
displej přejde zpět do režimu údajů SPEED/CLK (viz obr. str. 12).
tlačítko +
tlačítko tlačítko krátce
tlačítko 3 vteřiny
čas směrem nahoru
čas směrem dolů
změní do další hodnoty časového údaje
spustí SETUP
uloží nastavený čas a změní do režimu údajů SPEED/CLK
Přehled funkcí elektronického tachometru
tlačítko – krátce tlačítko krátce
SPEED/H
nemá funkci
nemá funkci
další režim údajů
X X
SPEED/CLK
nemá funkci
nemá funkci
další režim údajů
X X
SPEED/LAP
zastaví LAP,
uloží hodnotu
LAP, nastaví
LAP na „0“
další režim údajů
X
X X
X
X X
LAP/LAP
SPEED/MAX
SPEED/ODO
SPEED/TR1
spustí – zastaví
LAP
hodnota LAP
zůstane
zachována
další hodnota
nemá funkci
nemá funkci
nemá funkci
X X
SPEED/TR2
X X
SPEED/ A1
zvyšuje hodnotu
TR2
nemá funkci
X X
X X
SPEED/A2
SPEED/S1
nemá funkci
nemá funkci
X X
SPEED/S2
spustí – zastaví
S2
motocykl jede
tlačítko + krátce
motocykl stojí
režim
X
tlačítko 3 vteřiny
menu nastavení
údajů
menu nastavení
hodin
smaže všechny
hodnoty LAP
nemá funkci
nemá funkci
nemá funkci
nemá funkci
další režim údajů další režim údajů
další režim údajů vymaže MAX
další režim údajů další režim údajů
další režim údajů vymaže TR1, S1,
A1
snižuje hodnotu další režim údajů
vymaže TR2
TR2
nemá funkci
další režim údajů vymaže TR1, S1
a A1
nemá funkci
další režim údajů další režim údajů
nemá funkci
další režim údajů vymaže TR1, S1
a A1
nemá funkci
další režim údajů
vymaže S2
Když se náhle smažou CLK, LAP, MAX, TR1, TR2, A1, A2, S1 a S2, je baterie v elektronickém
tachometru prázdná a musí být vyměněna (viz odstavec „Výměna baterie v elektronickém tachometru“).
Jako příslušenství je k dostání spínač tripmasteru, kterým je možno nastavovat funkce
elektronického tachometru.
14
Uzávěr nádrže (bajonetový uzávěr)
Otevření:
Uzavření:
Uzávěr nádrže otočit o 45° proti směru pohybu hodinových ručiček.
Uzávěr nasadit a otočit o 45° ve směru pohybu hodinových ručiček (viz obr. str.
12).
Uzávěr nádrže (šroubovací uzávěr)
Otevření:
Uzávěr nádrže otáčet proti směru pohybu hodinových ručiček.
Uzavření:
Uzávěr nasadit a pevně zašroubovat ve směru pohybu hodinových ručiček.
Odvzdušňovací hadička „1“ musí zabezpečovat průchod vzduchu do nádrže (viz obr. str. 13).
Palivový kohoutek
OFF
ON
RES
V této poloze je palivový kohoutek uzavřen. Žádné palivo nemůže téci do karburátoru.
Při provozu motocyklu je třeba otočit kohoutek do polohy ON. Nyní může palivo téci do
karburátoru, v této poloze se nádrž vyprazdňuje až k rezervnímu množství.
Rezerva bude spotřebována teprve tehdy, když přetočíme kohoutek do polohy RES. Je
třeba co nejdříve natankovat a nezapomenout přetočit palivový kohoutek opět do polohy
ON, aby i příště bylo rezervní množství paliva k dispozici (viz obr. str. 13).
Rezerva u modelu XC
cca 3 litry
Rezerva u modelu EXC
cca 1 litr
Sytič
Když vytáhnete knoflík sytiče „2“ až na doraz, uvolní se v karburátoru jedna díra (otvor), přes
který může motor dodatečně nasát pohonnou hmotu. Díky tomu se vytvoří „pevná“ směs pohonné hmoty
a vzduchu, která je potřebná pro studený start.
K vypnutí sytiče je třeba zatlačit knoflík do jeho základní polohy (viz obr. str. 13).
Zařízení pro start horkého motoru (450/525 SX)
Když se vytáhne knoflík zařízení pro start horkého motoru „3“ ven až k aretaci, uvolní se
v karburátoru jeden otvor, kterým může motor nasávat další vzduch. Tím se dostane „chudá“ směs paliva,
která je potřebná při startu horkého motoru.
Při vypnutí zařízení z činnosti zatlačte knoflík zařízení pro start horkého motoru do své základní
polohy (viz obr. str. 13).
Řadící páka
Řadící páka je na motoru namontována vlevo. Poloha rychlostních stupňů je patrná z vyobrazení
(viz obr. str. 14). Neutrální poloha nebo poloha běhu naprázdno se nachází mezi 1. a 2. rychlostním
stupněm.
Startovací páka
Startovací páka je umístěna na motoru vpravo. Horní díl je možno otočit (viz obr. str. 14).
Páka nožní brzdy
Páka nožní brzdy se nachází před pravou stupačkou. Základní nastavení může být přizpůsobeno
Vašemu posedu na motocyklu (viz úkoly údržby) - (viz obr. str. 14).
15
Postranní stojánek
Postranní stojánek zatlačit nohou až na podlahu a zatížit motocyklem. Dejte pozor na to, aby stál
motocykl na pevném podkladu a na jistém místě. Pokud jedete s motocyklem do terénu, je možno zajistit
středový stojánek v horní poloze doplňkově gumičkou „1“ (viz obr. str. 14).
Zámek řízení
Zámkem, umístěným na trubce, která tvoří hlavu rámu je uzamčeno řízení.
K uzamčení řízení je třeba otočit řídítka zcela doprava, nastrčit klíč, otočit doleva, vtlačit zámek, klíč
otočit doprava a vytáhnout (viz obr. str. 14).
!POZOR!
Nenechávejte nikdy klíček zasunutý v zámku řízení. Když dorazíte řídítka doleva, může dojít
k poškození klíčku.
Nastavení tlakového tlumení vidlice
Hydraulické tlakové tlumení vidlice určuje chování při zatlačení vidlice. Odstraňte ochranné víčko
"1" (viz obr. str. 15).
Stupeň tlakového tlumení může být změněn regulačními šrouby „2“ na spodních koncích nohou
vidlice. Otáčení ve směru pohybu hodinových ručiček zvyšuje tlumení, otáčení proti směru pohybu
hodinových ručiček snižuje tlumení při stlačení pera.
STANDARDNÍ NASTAVENÍ:
- Otočit šrouby až na doraz ve směru pohybu hodinových ručiček.
- Otáčet zpět proti směru pohybu hodinových ručiček o počet skoků, odpovídajících typu vidlice
typ White Power 14187B03
20 skoků
typ White Power 14187B05
20 skoků
typ White Power 14187B06
20 skoků
typ White Power 14187B29
20 skoků
Nastavení tahového tlumení vidlice
Hydraulické tahové tlumení vidlice určuje chování při vytažení vidlice.
Stupeň tahového tlumení může být změněn regulačními šrouby „3“. Otáčení ve směru pohybu
hodinových ručiček zvyšuje tlumení, otáčení proti směru pohybu hodinových ručiček snižuje tlumení při
natažení pera (viz obr. str. 15).
STANDARDNÍ NASTAVENÍ:
- Otočit knoflík až na doraz ve směru pohybu hodinových ručiček.
- Otáčet zpět proti směru pohybu hodinových ručiček o počet skoků, odpovídajících typu vidlice
typ White Power 14187B03
18 skoků
typ White Power 14187B05
20 skoků
typ White Power 14187B06
21 skoků
typ White Power 14187B29
20 skoků
Nastavení tlakového tlumení tlumiče (SX, XC USA)
Zadní tlumič modelů SX má možnost nastavit stupeň tlakového tlumení tlumiče odděleně pro
oblast nízké a vysoké rychlosti (tzv. Dual Compression Control).
Označení nízké a vysoké rychlosti se vztahuje na pohyb tlumiče při pérování, nikoliv na rychlost
jízdy motocyklu. Technika nízké a vysoké rychlosti pracuje rozšířeně.
16
Od pomalé do normální rychlosti pérování zadního tlumiče působí v první řadě nastavení při nízké
rychlosti.
Nastavení při vysoké rychlosti ukazuje svůj vliv při rychlém pérování. Otáčení ve směru pohybu
hodinových ručiček zvyšuje tlumení, otáčení proti směru pohybu hodinových ručiček snižuje tlumení.
STANDARDNÍ NASTAVENÍ - NÍZKÁ RYCHLOST:
- Seřizovací šroub "4" otočit šroubovákem až na doraz ve směru pohybu hodinových ručiček.
- Otočit zpět o typu tlumiče odpovídající počet skoků proti směru pohybu hodinových ručiček.
typ White Power 12187B03
15 skoků
typ White Power 12187B05
15 skoků
typ White Power 12187B26
15 skoků (viz obr. str. 15).
STANDARDNÍ NASTAVENÍ - VYSOKÁ RYCHLOST:
- Seřizovací šroub "5" otočit očkovým klíčem až na doraz ve směru pohybu hodinových ručiček.
- Otočit zpět o typu tlumiče odpovídající počet otáček proti směru pohybu hodinových ručiček.
typ White Power 12187B03
2,5 otáčky
typ White Power 12187B05
2,5 otáčky
typ White Power 12187B26
1,5 otáčky (viz obr. str. 15).
!!! V A R O V Á N Í !!!
Tlumící jednotka tlumiče je naplněna vysoce stlačeným dusíkem. Nezkoušejte nikdy tlumič
rozebírat nebo provádět sami ošetřovací práce, výsledkem toho by mohla být těžká zranění. Nepovolujte
proto také nikdy černé šroubení "6" (24 mm).
Nastavení tlakového tlumení tlumiče (XC, EXC)
U zadních tlumičů modelů XC a EXC je možnost nastavit stupeň tlakového tlumení (při stlačení Mono Compression Control).
Stupeň tlumení se nechá nastavit seřizovacím šroubem "1". Používejte k tomu šroubovák. Otáčení
ve směru pohybu hodinových ručiček zvyšuje tlumení, otáčení proti směru pohybu hodinových ručiček
snižuje tlumení.
STANDARDNÍ NASTAVENÍ:
- Seřizovací šroub "1" otočit až na doraz ve směru pohybu hodinových ručiček.
- Otočit zpět o typu tlumiče odpovídající počet skoků proti směru pohybu hodinových ručiček.
typ White Power 12187B06
15 skoků (viz obr. str. 16).
!!! V A R O V Á N Í !!!
Tlumící jednotka tlumiče je naplněna vysoce stlačeným dusíkem. Nezkoušejte nikdy tlumič
rozebírat nebo provádět sami ošetřovací práce, výsledkem toho by mohla být těžká zranění. Nepovolujte
proto také nikdy černé šroubení "2" (24 mm).
Nastavení tahového tlumení tlumiče (SX, XC, EXC)
Stupeň tlumení při fázi vytažení může být změněn regulačním šroubem „3“ (REB). Otáčení ve
směru pohybu hodinových ručiček zvyšuje tlumení. Otáčení proti směru pohybu hodinových ručiček
snižuje tlumení při vytažení tlumiče.
STANDARDNÍ NASTAVENÍ:
- Otočit knoflík až na doraz ve směru pohybu hodinových ručiček.
- Otáčet zpět proti směru pohybu hodinových ručiček o počet skoků, odpovídajících typu vidlice.
typ White Power 12187B03
22 skoků
typ White Power 12187B05
22 skoků
17
typ White Power 12187B06
typ White Power 12187B26
22 skoků
22 skoků (viz obr. str. 16).
!!! V A R O V Á N Í !!!
Tlumící jednotka tlumiče je naplněna vysoce stlačeným dusíkem. Nezkoušejte nikdy tlumič
rozebírat nebo provádět sami ošetřovací práce, výsledkem toho by mohla být těžká zranění. Nepovolujte
proto také nikdy černé šroubení "4" (15 mm).
VŠEOBECNÉ TIPY A VÝSTRAŽNÉ POKYNY K UVEDENÍ
MOTOCYKLU DO PROVOZU
Pokyny k prvnímu uvedení do provozu
-
-
Ujistěte se, že byly provedeny autorizovanou odbornou dílnou KTM práce „expediční prohlídky“. Při
převzetí vozidla obdržíte expediční listinu a servisní knížku.
Pročtěte si pozorně před první jízdou celý návod na použití. Kromě toho jsou součástí dokumentace
návody na obsluhu pružících elementů. Dbejte pokynů v této dokumentaci.
Obeznamte se dobře se všemi prvky obsluhy.
Nastavte páčku spojky, páčku přední brzdy a nožní brzdy do pro Vás nejpříjemnější polohy.
Přivykněte si na prázdném parkovišti nebo v lehkém terénu chování motocyklu, než vyjedete na větší
výjezd. Zkuste si také jednou co možná nejpomaleji jízdu vstoje, abyste získali větší cit pro motocykl.
Nepodnikejte žádné jízdy terénem, které jsou nad Vaše schopnosti
a zkušenosti.
Držte během jízdy pevně řídítka oběma rukama a nechávejte nohy na stupačkách.
Sundejte nohu z páčky brzdy, pokud nechcete brzdit. Pokud nezůstane páčka nožní brzdy uvolněná,
smýkají se brzdové destičky nepřerušovaně a brzda se přehřeje.
Neprovádějte žádné změny na motocyklu a používejte vždy originální „KTM“ náhradní díly.
Náhradní díly od jiných výrobců mohou způsobit újmu na bezpečnosti motocyklu.
Motocykly reagují citlivě na změnu rozložení váhy. Pokud vezete zavazadlo, upevněte ho pokud
možno co nejblíže ke středu motocyklu a rozdělte váhu rovnoměrně na přední i zadní kolo.
Nepřekračujte nikdy nejvýše povolenou celkovou váhu a zatížení os. Nejvýše povolená celková váha
se skládá z následujících vah:
váha motocyklu připraveného k provozu a plně natankovaného,
váha zavazadla,
váha jezdce a spolujezdce v ochranném oblečení a s přilbou.
Dbejte na předpisy a pokyny při zajíždění motocyklu.
Zajíždění závodních modelů
Nové, jemně opracované plochy, jaké mají díly motoru, mají více nerovný povrch než díly, které
se po sobě smýkají již delší dobu. Každý motor se musí zabíhat.
Z toho důvodu smí být motor namáhán v průběhu prvních 3 provozních hodinách maximálně do
50 % svého výkonu. Kromě toho nesmějí otáčky motoru překročit hodnotu 7000 ot./min. Vystříhejte se
jízd na plný plyn!
V dalších 12 provozních hodinách smí být motor namáhán maximálně do 75 % svého výkonu. Je
třeba se pohybovat v různých podmínkách použití (silnice, lehký terén).
18
!POZOR!
Závodní modely 250/400/450/525 SX/XC/EXC jsou nekompromisně vyvinuty pro terénní
závody. Modely EXC jsou povoleny v silničním provozu jen v nezměněné homologované (přiškrcené)
verzi. Vyhýbejte se dlouhým jízdám na plný výkon na silnicích.
!!! V A R O V Á N Í !!!
-
-
-
Oblékněte se na jízdu odpovídajícím způsobem. Řádní jezdci KTM nosí neustále přilbu, jezdecké
boty, rukavice a bundu bez ohledu na to, jestli se jedná o denní jízdu, nebo jen krátký výjezd.
Ochranné oblečení by mělo být nápadné, abyste byli již velmi brzy rozpoznáni od jiných účastníků
silničního provozu. Spolujezdec potřebuje samozřejmě také odpovídající ochranné oblečení.
Zapněte vždy při Vašich jízdách světlo, abyste byli ostatními účastníky silničního provozu včas
viděni.
Nejezděte po konzumaci alkoholu.
Používejte jen díly příslušenství, které jste dostali od KTM. Přední kryty mohou například negativně
ovlivnit chování motocyklu za jízdy při vysokých rychlostech. Kufr, přídavná nádrž a další mohou
mít rovněž za následek vzhledem ke změně rozložení váhy změnu chování motocyklu za jízdy.
Přední a zadní kolo mohou být opatřeny pouze pneumatikami stejné konstrukce.
Závodní modely jsou konstruovány a dimenzovány pouze pro jednu osobu. Spolujezdec nesmí být
přibrán.
Dodržujte dopravní předpisy, jezděte defenzivně a s předvídavostí, abyste pokud možno co nejdříve
poznali nebezpečí.
Přizpůsobte rychlost jízdy podmínkám a Vašemu jezdeckému umění.
Jezděte opatrně po neznámých silnicích a v neznámém terénu.
V terénu byste měli být vždy s nějakým přítelem na dalším motocyklu, abyste si mohli v případě
potíží navzájem pomoci.
Očistěte (obnovte) si včas hledí přilby, eventuálně sklo brýlí, při protisvětlu je člověk při
poškrábaném hledí nebo poškrábaných brýlích prakticky slepý.
Nikdy nenechávejte motocykl bez dozoru, dokud motor běží.
Modely SX nejsou schváleny pro provoz na veřejných komunikacích a dálnicích.
Mějte na paměti při jízdách s Vaším motocyklem, že jiní lidé se cítí, že jsou obtěžováni z důvodu
nadměrného hluku Vašeho motocyklu.
NÁVOD K OBSLUZE
Kontrola před každým uvedením do provozu
Při provozu musí být motocykl v bezvadném technickém stavu. V zájmu bezpečnosti jízdy byste
si měli zvyknout provést na motocyklu před každým uvedením do provozu všeobecnou kontrolu a
přezkoušení.
Je třeba provést tyto kontrolní úkony:
1.
Kontrola množství převodového oleje
Příliš málo převodového oleje vede k předčasnému opotřebení a v dalším období ke zničení
ozubených koleček a dílů řazení (viz obr. str. 18).
2.
Palivo
Prověřit množství paliva a při uzavření uzávěru nádrže zabezpečit, aby hadička odvzdušnění nádrže
zůstala nezlomena.
Řetěz
3.
Povolený řetěz může spadnout z řetězových koleček, silně opotřebený řetěz se může přetrhnout a s
nenamazaným řetězem dochází k nežádoucímu opotřebení řetězu a řetězových koleček. Pokud je
řetěz příliš napnut, budou součásti sekundárního přenosu síly (řetěz, ložiska převodovky a zadní
19
4.
5.
6.
7.
8.
9.
kolo) více zatěžovány. Vedle předčasného opotřebení může v extrémním případě dojít k přetržení
řetězu nebo ke zlomení pohonné hřídele převodovky (viz obr. str. 18).
Pneumatiky
Zkontrolovat, zda nejsou pneumatiky poškozeny. Pneumatiky musí být obnoveny (vyměněny),
pokud jsou proříznuty nebo vybouleny. Hloubka vzorku musí odpovídat zákonným ustanovením. Je
třeba rovněž přezkoušet tlak vzduchu. Nízký vzorek a špatný tlak vzduchu zhoršují chování
motocyklu při jízdě.
Brzdy
Přezkoušet funkci, přezkoušet množství brzdové kapaliny v zásobních nádržkách. Zásobní nádržky
jsou dimenzovány tak, že i při opotřebených brzdových destičkách není potřebné doplňování.
Pokud klesne stav brzdové kapaliny pod minimální množství, znamená to netěsnosti v brzdovém
systému, eventuálně totálně opotřebené brzdové destičky. Nechte si přezkoušet brzdový systém v
odborné dílně na motocykly KTM, jinak je třeba počítat se selháním brzd.
Je třeba rovněž zkontrolovat stav brzdových hadiček a sílu brzdového obložení na brzdových
destičkách.
Zkontrolovat volný chod páčky ruční a nožní brzdy (viz obr. str. 18).
Tažná lanka
Přezkoušet seřízení a volný chod všech tažných lanek.
Chladící kapalina
Prověřit stav chladící kapaliny při studeném motoru (viz obr. str. 18).
Elektrické zařízení
Přezkoušet funkčnost světlometu, koncového světla, brzdového světla, směrových světel,
kontrolních svítilen a klaksonu při spuštěném motoru.
Zavazadlo
Pokud vezete s sebou zavazadlo, přezkoušejte jeho upevnění.
Postup při startování studeného motoru
1.
2.
3.
4.
5.
Otevřít palivový kohoutek "1",
Sundat motocykl se stojánku,
Zařadit neutrální rychlostní stupeň,
Uvést v činnost zařízení pro studený start (sytič),"2"
Nedát žádný plyn a silným sešlápnutím startovací páky v celé její dráze nastartovat, event. uvést v
činnost elektrický startér (viz obr. str. 18, 19).
!!! V A R O V Á N Í !!!
-
-
-
Oblékněte si vždy při startování jezdecké boty, abyste předešli zraněním. Mohla by se Vám
smeknout noha se startovací páky nebo může motor "kopnout zpět"a vymrštit Vaši nohu velkou
silou nahoru.
Startovací páku je třeba vždy prošlápnout silou po celé dráze pohybu a při tom nikdy nedávat plyn.
Startování malou silou s s otevřeným plynem zvyšuje nebezpečí „kopnutí“.
Nestartujte nikdy motor v uzavřené místnosti a nenechávejte ho tam ani běžet, výfukové plyny jsou
jedovaté a mohou vést k bezvědomí nebo ke smrti. Zabezpečte při provozu motoru stále odpovídající
větrání.
Přesvědčete se, že je v převodovce zařazen neutrální rychlostní stupeň, než uvedete v činnost
startovací knoflík. Pokud je při startování zařazen jiný rychlostní stupeň, motocykl se pohne.
!POZOR!
-
Je možno startovat nepřetržitě maximálně 5 sekund. Před dalším startováním je třeba minimálně 5
sekund vyčkat.
20
-
Netočte chod studeného motoru do vysokých otáček, mohlo by dojít k poškození motoru, protože
píst se rychleji zahřívá a proto i roztahuje než vodou chlazený válec. Je třeba nechat před jízdou
motor zahřát, eventuálně zahřát jízdou při nepatrném zatížení.
UPOZORNĚNÍ: Když motor špatně naskočí, může být příčinou staré palivo v plovákové komoře. Snadno
zápalné podíly paliva se vypaří při delším stání. Když nebyl motocykl používán déle než jeden týden,
mělo by být staré palivo vypuštěno z plovákové komory. Když se plováková komora naplní čerstvým
zapálení schopným palivem, motor ihned naskočí.
Postup při startování zahřátého motoru
1.
2.
3.
4.
Otevřít palivový kohoutek „1“,
Sundat motocykl se stojánku,
Zařadit neutrální rychlostní stupeň,
Nedát žádný plyn a silným sešlápnutím startovací páky v celé její dráze nastartovat, event. uvést
v činnost elektrický startér (viz obr. str. 19).
Pomoc při „uchlastaném“ motoru
Při pádu se za určitých okolností může stát, že se dostane do motoru více paliva, než by mělo. Aby
se dal motor "snadno čerpat", je třeba zatáhnout páčku ručního dekompresoru, dát plný plyn, 5 - 10 krát
použít startovací páku nebo 2x po 5 sekundách uvést v činnost startér. Potom startovat motor, jak je
popsáno výše.
Pokud motor nenaskočí, je třeba vyšroubovat zapalovací svíčku a vysušit ji.
UPOZORNĚNÍ: Karburátor má urychlovací čerpadlo. Pokaždé, když se přidá plyn, dojde ke vstříknutí
paliva do sacího kanálku. Dejte při startování pozor na to, abyste dali plný plyn pouze jednou.
Rozjezd
Zmáčknout páčku spojky, zařadit 1. rychlostní stupeň, pomalu pouštět páčku spojky a současně s
tím přidávat plyn.
!!! V A R O V Á N Í !!!
-
Než vyjedete, zkontrolujte vždy, jestli máte hlavní nebo boční stojánek, umístěný nahoře až k
dorazu. Pokud je stojan shozen na zem, může se motocykl dostat mimo kontrolu řidiče) - (viz obr.
str. 19).
Řazení, jízda
1. rychlostní stupeň, na který nyní jedete, představuje rozjezdový rychlostní stupeň, nebo
rychlostní stupeň pro jízdu do kopce. Pokud to podmínky (provoz, stoupání) dovolí, můžete řadit vyšší
rychlostní stupně. K tomu je třeba ubrat plyn, současně zmáčknout spojku, zařadit další rychlostní stupeň,
páčku spojky povolit a přidat plyn. Pokud je zapnut sytič, je třeba ho po zahřátí motoru vypnout.
Jakmile dosáhnete maximální rychlost díky plnému otočení rukojeti plynu, je třeba rukojeť plynu
otočit zpět na 3/4 plynu; rychlost se skoro nezmenší, spotřeba paliva však silně klesne. Dejte vždy pouze
tolik plynu, kolik může motor právě zpracovat - prudké otevírání plynu rukojetí zvyšuje opotřebení.
Při řazení nižších převodových stupňů přibrzděte, pokud to bude potřeba a ihned uberte plyn.
Zmáčkněte spojku a zařaďte nižší rychlostní stupeň, páčku spojky povolit a přidat plyn, eventuálně ještě
jednou řadit.
UPOZORNĚNÍ: Závodní modely 250/400/450/525 SX/XC/EXC jsou nekompromisně vyvinuty pro
terénní závody. Nejsou tudíž vybaveny ventilátorem vzduchu a velikost chladiče je dimenzována na
21
optimální ergonomii. Při normální soutěži je chladící systém dostačující. Pokud používáte motocykl za
jiných podmínek, dbejte, prosím následujících pokynů:
- Modely XC/EXC se nechají kdykoliv znovu uvést do chodu elektrickým startérem. Vypněte proto
motor, pokud by měl motor běžet delší dobu (více jak 2 minuty) ve volnoběžných otáčkách nebo na
místě.
- Zabraňte častému a delšímu klouzání spojky. To zahřívá motorový olej a s tím motor a chladící
systém. jezděte proto lépe s nižšími otáčkami (jízdní styl 4-taktů - nechte motor táhnout) místo
vysokých otáček a klouzající spojky (jízdní styl 2-taktů).
!!! V A R O V Á N Í !!!
-
Po každém pádu je nutno přezkoušet motocykl jako před každým uvedením do provozu.
Pokřivená řídítka je třeba vždy vyměnit. V žádném případě není možné řídítka rovnat, ztratí tím
svoji stabilitu.
!POZOR!
-
-
-
Vysoké otáčky při studeném motoru se projevují negativně na jeho životnosti. Zahřejte motor
nejlépe jízdou několik kilometrů ve středním rozmezí otáček, teprve potom by měl být motor zatížen
naplno. Motor dosáhl své provozní teploty tehdy, jakmile budou chladiče teplé.
Neřaďte nikdy ve vysokých otáčkách nižší rychlostní stupeň, motor se při tom přetočí a může se
poškodit. Kromě toho se může motocykl z důvodu blokování zadního kola octnout lehce mimo
kontrolu řidičem.
Pokud se během jízdy vyskytnou neobvyklé vibrace, je třeba zkontrolovat dotažení šroubů pro
upevnění motoru..
Pokud se během jízdy vyskytnou neobvyklé zvuky, je třeba ihned zastavit, vypnout motor a spojit se
s odbornou dílnou KTM.
Zabrzdění
Ubrat plyn a současně brzdit přední i zadní brzdou. Na písčitém, deštěm mokrém nebo kluzkém
podkladě by měla být v činnosti převážně brzda zadního kola. Brzděte neustále s citem, zablokování
kol vede ke smyku nebo k pádu. Proces brždění by měl být vždy ukončen před začátkem zatáčky.
Řaďte přitom nižší rychlostní stupně, které odpovídají dané momentální rychlosti.
Při delší jízdě s kopce využívejte brzdícího účinku motoru. Zařaďte přitom o jeden až dva stupně
nižší rychlostní stupeň, nepřetáčejte avšak motor. Tím potřebujete podstatně méně brzdit a brzdy se
nebudou přehřívat.
!!! V A R O V Á N Í !!!
-
-
Při dešti, po mytí motocyklu, pro průjezdu vodou nebo při jízdách v mokrém terénu může z důvodu
vlhkosti nebo zašpiněných brzdových kotoučů nastat zpoždění brzdového účinku. Je třeba vždy
zabrzdit brzdy, aby se vysušily a vyčistily brzdové kotouče.
Při jízdách na solí posypaných nebo zašpiněných silnicích může nastat zpoždění brzdového účinku.
Je třeba vždy zabrzdit brzdy, aby se vyčistily brzdové kotouče.
Pokud jsou brzdové kotouče zašpiněny, dochází k vyššímu opotřebení brzdových kotoučů a
brzdových destiček.
Při brždění se zahřívají brzdové kotouče, brzdové destičky, brzdové sedlo a brzdová kapalina. Čím
teplejší jsou tyto součásti, tím slabší je brzdící účinek.
V extrémním případě pak může celý brzdový systém vypovědět službu.
Když se odpor na páčce ruční nebo nožní brzdy zdá být „houbovitý“, není na brzdové soustavě něco
v pořádku. Nechte si brzdovou soustavu zkontrolovat v některé odborné dílně KTM, že
s motocyklem pojedete.
22
Zastavení a parkování
Zabrzdit motocykl a zařadit neutrální rychlostní stupeň. Pokud chcete vypnout motor, je třeba
vypnout zapalování eventuálně při volnoběžných otáčkách motoru stlačit zkratovací tlačítko vypnutí
motoru do té doby, než motor ztichne. Zavřít palivový kohout, zaparkovat na pevném podkladě a
motocykl uzamknout.
!!! V A R O V Á N Í !!!
Motocykly produkují při provozu velké množství tepla. Motor, chladiče, výfukový systém,
brzdové kotouče, stejně jako tlumiče mohou být velmi horké. Nedotýkejte se těchto dílů po uvedení
motocyklu do provozu a dávejte pozor na to, abyste Váš stroj postavili na takovém místě, kde není
pravděpodobné, že se chodci motocyklu dotknou a přitom se spálí.
!POZOR!
-
Nevypínejte motor nikdy pomocí páčky ručního dekompresoru. K vypnutí motoru používejte
zkratovací tlačítko vypnutí motoru nebo nouzový vypínač.
Pokud je motocykl odstaven, je třeba palivový kohoutek zavřít. Pokud ho nezavřete, může
karburátor eventuálně přetéci a palivo může vniknout do motoru.
Neparkujte nikdy na místech, kde hrozí nebezpečí požáru díky suché trávě nebo jiným lehce
hořlavým materiálům.
UPOZORNĚNÍ K BOČNÍMU STOJÁNKU:
Boční stojánek otočit nohou až na doraz dopředu a naklonit motocykl ke straně. Dbejte na pevný
podklad a bezpečné místo (viz obr. str. 20).
!POZOR!
Boční stojánek je dimenzován pouze pro váhu motocyklu. Když se posadíte na motocykl a
stojánek dodatečně přetížíte, může dojít k poškození stojánku a motocykl se může převrhnout.
Palivo
Závodní motor potřebuje palivo s minimálním oktanovým číslem 95.
!POZOR!
Používejte olovnatý nebo bezolovnatý benzin o oktanovém čísle 95. V žádném případě
nepoužívat benziny s nižším oktanovým číslem, ty mohou způsobit poškození motoru.
!!! V A R O V Á N Í !!!
Benzín je hořlavina vysokého stupně a jedovatá látka. Při manipulaci se vyžaduje zvláštní
pozornost. Nikdy netankujte Váš motocykl v blízkosti otevřeného ohně, jako jsou např. hořící
cigareta, apod. Při každém tankování vypněte motor. Dejte pozor na to, aby se žádný benzin nedostal
na motor nebo výfukové potrubí, pokud je motor ještě horký. Pokud vystříkne benzin, je třeba ho
ihned setřít. Pokud se dostane benzin do zažívacího traktu nebo stříkne do očí, je třeba ihned
vyhledat lékaře.
Palivo se při zahřátí rozpíná. Neplňte proto nádrž až k hornímu okraji (viz obr. str. 20).
23
250 SX-F 2006
Umyté vozidlo umožňuje kratší prohlídky a spoří peníze
Výměna motorového oleje, olejového filtru
Vyčištění olejových sítek a magnetu uzavíracího šroubu
Výměna zapalovací svíčky (po 30 hodinách)
Kontrola a nastavení vůle ventilů
Zkontrolovat pevné dotažení upevňovacích šroubů motoru
Vyčistit „fajfku“ zapalovací svíčky a zkontrolovat pevné usazení
Zkontrolovat pevné usazení šroubů startovací a řadící páčky
Zkontrolovat trhliny a těsnost manžet karburátoru
Kontrola nastavení volnoběhu
Zkontrolovat nepoškození a volnou průchodnost odvzdušňovacích hadiček
Zkontrolovat těsnost chladícího systému a ochranu proti mrazu
Zkontrolovat těsnost a zavěšení výfukové soustavy
Zkontrolovat nepoškození lanek plynu, snadný chod a volné
uložení, lanka nastavit a namazat
Zkontrolovat množství oleje ve snímacím válečku hydraulické spojky
Vyčistit vzduchový filtr a schránku vzduchového filtru
Zkontrolovat nepoškození a volné uložení kabelů
Zkontrolovat množství brzdové kapaliny, sílu brzdového
obložení, brzdové kotouče
Zkontrolovat nepoškození a těsnost vedení brzdové soustavy
Zkontrolovat funkci, zkontrolovat/nastavit lehký chod a chod
naprázdno u páčky ruční a nožní brzdy
Zkontrolovat pevné usazení šroubů a vodících čepů brzdové soustavy
Zkontrolovat těsnost a funkčnost zadního tlumiče a vidlice
Vyčistit prachové manžety
Odvzdušnit nohy přední vidlice
Kontrola ložisek kyvné vidlice
Kontrola/seřízení ložiska hlavy řízení
Zkontrolovat pevné usazení všech šroubů podvozku (můstky vidlice,
pěst vidlice, matice os, šrouby os, uložení kyvné vidlice, zadní tlumič)
Kontrola napnutí drátů v kolech a poklep ráfků
Kontrola stavu pneumatik a tlaku vzduchu
Zkontrolovat opotřebení, upevnění a napnutí řetězu,
řetězových koleček a vodítek řetězu
Namazat řetěz, vyčistit seřizovací šrouby napínáků řetězu a namazat tukem
Zkontrolovat vůli ložisek kol
Kola
Podvozek
Brzdy
Přídavné díly
Karbur
átor
Motor
TABULKA INTERVALŮ MAZÁNÍ A ÚDRŽBY
1. servis po 3 hod.
nebo 20 l paliva
po každých 10 hod.
nebo 70 l paliva
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
250 SX-F 2006
Důležité doporučené úkony ošetřování, které mohou být provedeny při dodatečné objednávce
minimálně 1x za rok
Kompletní ošetření přední vidlice
Kompletní ošetření zadního tlumiče
Vyčistit a namazat tukem ložisko hlavy řízení a těsnící prvky
Vyčistit a seřídit karburátor
Ošetřit elektrické kontakty a přepínače sprayem na kontakty
Výměna kapaliny hydraulické spojky
Výměna brzdové kapaliny
každé 2 roky
X
X
X
X
X
X
X
24
PŘI SPORTOVNÍM POUŽITÍ MOTOCYKLU JE TŘEBA PROVÉST SERVIS PO
15 HODINÁCH PO KAŽDÉM ZÁVODĚ!
INTERVALY, URČENÉ PRO OŠETŘOVÁNÍ BY V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEMĚLY BÝT
PŘEKROČENY O VÍCE NEŽ 2 HODINY JÍZDY NEBO SPOTŘEBU 15 LITRŮ PALIVA.
OŠETŘOVACÍ PRÁCE ODBORNÉ DÍLNY KTM NENAHRAZUJÍ KONTROLNÍ A OŠETŘOVACÍ
PRÁCE JEZDCE!
250 SX-F 2006
Provedení neodkladných kontrolních a ošetřovacích prací řidičem
před
po
při použití
každým
každém
v terénu
použitím
mytí
Kontrola množství oleje
X
Kontrola množství brzdové kapaliny
X
Kontrola opotřebení brzdového obložení
X
Namazat lanka a tlakové mazničky a seřídit
X
Pravidelné odvzdušnění nohou vidlice
X
Pravidelné stažení prachových manžet a vyčištění
X
Vyčistit a namazat řetěz, zkontrolovat jeho
X
X
napnutí, event. podle potřeby upravit
Vyčistit vzduchový filtr a schránku vzduchového filtru
X
Zkontrolovat tlak v pneumatikách a jejich opotřebení
X
Kontrola množství chladící kapaliny
X
Kontrola těsnosti vedení paliva
X
Vyprázdnit plovákovou komoru
X
X
Zkontrolovat snadný chod všech prvků obsluhy
X
Zkontrolovat účinnost brzd
X
X
Lesklé kovové díly (s výjimkou brzdové a výfukové
X
soustavy) ošetřit protikorozním prostředkem na bázi vosku
Pravidelně kontrolovat pevné usazení všech
šroubů, matic a svorek hadic
minimálně
1x za rok
X
250 SX-F
Doporučené kontroly, resp. práce údržby při soutěžním použití, provedené odbornou dílnou KTM
(doplňková objednávka pro odborné dílny KTM)
po
po
po
po
po
100 litrů spotřeby paliva odpovídá přibližně 15
každých
každých
každých
každých
každých
provozním hodinám
10 hod./
70 litrech
Opotřebování lamel spojky
Zkontrolovat délku pružin spojky
Kontrola vrubů na unášeči spojky
Kontrola vrubů na spojkovém koši
Opotřebení válce a pístu
Opotřebování drážky pojistky čepu pístu (vizuální prohlídka)
Opotřebování vačkové hřídele (vizuální prohlídka)
Opotřebení podložek pružin
Ráz misek ventilů
Opotřebení vodítek ventilů
Výměna ventilů
Výměna pružin ventilů
Kontrola funkce napínáku řetězu
Ráz ojničního čepu klikového hřídele
20 hod./
140 litrech
40 hod./
270 litrech
60 hod./
400 litrech
80 hod./
540 litrech
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
25
Kola
Podvozek
Brzdy
Přídavné díly
Karburátor
Motor
Výměna ložiska ojnice
Kontrola ložiska čepu pístu
Výměna hlavního ložiska klikové hřídele
Zkontrolovat opotřebení převodovky včetně válečku a ložiska
Délka pružiny obtočného ventilu
Výměna náplně skleněné vaty v tlumivce výfuku
Výměna těsnících manžet válečku nožní brzdy
Výměna šoupátka plynu, jehly trysky a tyčky trysky
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
každých 200 hodin
X
X
X
X
X
X
X
1. servis po 3 hod. po každých 15 hod.
250/400/450/525 SX/XC/EXC 2006
nebo 20 l paliva
nebo 100 l paliva
Umyté vozidlo umožňuje kratší prohlídky a spoří peníze
Výměna motorového oleje, krátkého a dlouhého olejového filtru
X
X
Vyčištění olejových sítek a magnetu uzavíracího šroubu
X
X
Kontrola nepoškození a volné průchodnosti olejových vedení
X
X
Výměna zapalovací svíčky (po 30 hodinách)
Kontrola a nastavení vůle ventilů
X
X
Zkontrolovat pevné usazení upevňovacích šroubů motoru
X
X
Vyčistit „fajfku“ zapalovací svíčky a zkontrolovat pevné usazení
X
X
Zkontrolovat pevné usazení šroubů startovací a řadící páčky
X
X
Zkontrolovat trhliny a těsnost manžet karburátoru
X
Kontrola nastavení volnoběhu
X
X
Zkontrolovat nepoškození a volnou průchodnost odvzdušňovacích hadiček
X
X
Zkontrolovat těsnost chladícího systému a ochranu proti mrazu
X
X
Zkontrolovat těsnost a zavěšení výfukové soustavy
X
Zkontrolovat nepoškození lanek plynu, snadný chod a volné
X
X
uložení, lanka nastavit a namazat
Zkontrolovat množství oleje ve snímacím válečku hydraulické spojky
X
X
Vyčistit vzduchový filtr a schránku vzduchového filtru
X
Zkontrolovat nepoškození a volné uložení kabelů
X
Zkontrolovat nastavení (seřízení) světlometu
X
Zkontrolovat elektrickou soustavu z hlediska funkčnosti (tlumené,
X
X
dálkové světlo, brzdové světlo, směrová světla, kontrolní svítilny,
osvětlení tachometru, klakson, nouzový vypínač)
Zkontrolovat množství brzdovékapaliny, sílu brzdového obložení, brzdové kotouče
X
X
Zkontrolovat nepoškození a těsnost vedení brzdové soustavy
X
X
Zkontrolovat funkci, zkontrolovat/nastavit lehký chod a chod
X
X
naprázdno u páčky ruční a nožní brzdy
Zkontrolovat pevné usazení šroubů a vodících čepů brzdové soustavy
X
X
Zkontrolovat těsnost a funkčnost zadního tlumiče a vidlice
X
X
Vyčistit prachové manžety
X
Odvzdušnit nohy přední vidlice
X
Kontrola ložisek kyvné vidlice
X
Kontrola/seřízení ložiska hlavy řízení
X
X
Zkontrolovat pevné usazení všech šroubů podvozku (můstky vidlice,
X
X
pěst vidlice, matice os, šrouby os, uložení kyvné vidlice, zadní tlumič)
Kontrola napnutí drátů v kolech a poklep ráfků
X
X
Kontrola stavu pneumatik a tlaku vzduchu
X
X
Zkontrolovat opotřebení, upevnění a napnutí řetězu,
X
X
řetězových koleček a vodítek řetězu
Namazat řetěz, vyčistit seřizovací šrouby napínáků řetězu a namazat tukem
X
X
Zkontrolovat vůli ložisek kol
X
X
26
250/400/450/525 SX/XC/EXC 2006
Důležité doporučené úkony ošetřování, které mohou být provedeny při dodatečné objednávce
minimálně 1x za rok
Kompletní ošetření přední vidlice
Kompletní ošetření zadního tlumiče
Vyčistit a namazat tukem ložisko hlavy řízení a těsnící prvky
Vyčistit a seřídit karburátor
Ošetřit elektrické kontakty a přepínače sprayem na kontakty
Ošetřit kontakty baterie tukem na kontakty
Výměna oleje hydraulické spojky
Výměna brzdové kapaliny
Vyčistit odhlučňovač (XC/EXC USA)
každé 2 roky
X
X
X
X
X
X
X
X
X
PŘI SPORTOVNÍM POUŽITÍ MOTOCYKLU JE TŘEBA PROVÉST SERVIS PO
15 HODINÁCH PO KAŽDÉM ZÁVODĚ!
INTERVALY, URČENÉ PRO OŠETŘOVÁNÍ BY V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEMĚLY BÝT
PŘEKROČENY O VÍCE NEŽ 2 HODINY JÍZDY NEBO SPOTŘEBU 15 LITRŮ PALIVA.
OŠETŘOVACÍ PRÁCE ODBORNÉ DÍLNY KTM NENAHRAZUJÍ KONTROLNÍ A OŠETŘOVACÍ
PRÁCE JEZDCE!
250/400/450/525 SX/XC/EXC 2006
Provedení neodkladných kontrolních a ošetřovacích prací řidičem
před
po
při
minimál.
každým každém použití
1x
použitím mytí v terénu za rok
Kontrola množství oleje
Kontrola množství brzdové kapaliny
Kontrola opotřebení brzdového obložení
Kontrola funkčnosti všech součástí osvětlení
Kontrola funkčnosti klaksonu
Namazat lanka a tlakové mazničky a seřídit
Pravidelné odvzdušnění nohou vidlice
Pravidelné stažení prachových manžet a vyčištění
Vyčistit a namazat řetěz, zkontrolovat jeho napnutí, event. podle potřeby upravit
Vyčistit vzduchový filtr a schránku vzduchového filtru
Zkontrolovat tlak v pneumatikách a jejich opotřebení
Kontrola množství chladící kapaliny
Kontrola těsnosti vedení paliva
Vyprázdnit plovákovou komoru
Zkontrolovat snadný chod všech prvků obsluhy
Zkontrolovat účinnost brzd
Lesklé kovové díly (s výjimkou brzdové a výfukové soustavy)
ošetřit protikorozním prostředkem na bázi vosku
Zapalovací skříňku, zámek řízení a přepínač světel ošetřit sprayem na kontakty
Pravidelně kontrolovat pevné usazení všech šroubů, matic a svorek hadic
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
27
250/400/450/525 SX/XC/EXC 2006
Doporučené kontroly, resp. práce údržby při soutěžním použití, provedené odbornou dílnou
KTM
(doplňková objednávka pro odborné dílny KTM)
po
po
po
100 litrů spotřeby paliva odpovídá přibližně 15 provozním
každých
každých
každých
hodinám
15 hod. /
30 hod. /
45 hod. /
100 litrech 200 litrech 300 litrech
Kontrola opotřebování lamel spojky
Zkontrolovat délku pružin spojky
Kontrola opotřebení válce a pístu
Opotřebování drážky pojistky čepu pístu (vizuální prohlídka)
Opotřebování vačkové hřídele (vizuální prohlídka)
Výměna ložiska vačkové hřídele
Kontrola délky pružin ventilů
Kontrola opotřebení podložek pružin
Kontrola rázu misek ventilů
Kontrola opotřebení vodítek ventilů
Kontrola radiální vůle válečků vahadel
Změřit prodloužení rozvodového řetězu
Poškození ozubení napínáku řetězu (vizuální prohlídka)
Kontrola rázu ojničního čepu klikové hřídele
Výměna ložiska ojnice
Kontrola ložiska čepu pístu
Výměna ložiska vyrovnávací hřídele
Výměna hlavního ložiska klikové hřídele
Kontrola opotřebení převodovky včetně válečku a ložiska
Kontrola délky pružiny obtočného ventilu
Výměna náplně skleněné vaty v tlumivce výfuku (SX)
Výměna náplně skleněné vaty v tlumivce výfuku (enduro)
Výměna těsnících manžet válečku nožní brzdy (SX)
Výměna těsnících manžet válečku nožní brzdy (enduro)
Výměna šoupátka plynu, jehly trysky a tyčky trysky
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
každých 210 hodin
UPOZORNĚNÍ: Pokud se při kontrole zjistí, že odpovídající tolerance jsou překročeny, je třeba uvedené
díly vyměnit.
28
250/400/450/525 SX/XC/EXC 2006
Doporučené kontroly, resp. práce údržby při použití hobby, provedené odbornou dílnou
KTM
(doplňková objednávka pro odborné dílny KTM)
po
po
po
100 litrů spotřeby paliva odpovídá přibližně 15 provozním
každých
každých
každých
hodinám
30 hod. /
60 hod. /
90 hod. /
200 litrech 400 litrech 600 litrech
Kontrola opotřebování lamel spojky
Zkontrolovat délku pružin spojky
Opotřebení válce a pístu
Opotřebování drážky pojistky čepu pístu (vizuální prohlídka)
Opotřebování vačkové hřídele (vizuální prohlídka)
Výměna ložiska vačkové hřídele
Kontrola délky pružin ventilů
Opotřebení podložek pružin
Kontrola rázu misek ventilů
Kontrola opotřebení vodítek ventilů
Kontrola radiální vůle válečků vahadel
Změřit prodloužení rozvodového řetězu
Poškození ozubení napínáku řetězu (vizuální prohlídka)
Kontrola rázu ojničního čepu klikové hřídele
Výměna ložiska ojnice
Kontrola ložiska čepu pístu
Výměna ložiska vyrovnávací hřídele
Výměna hlavního ložiska klikové hřídele
Kontrola opotřebení převodovky včetně válečku a ložiska
Kontrola délky pružiny obtočného ventilu
Výměna náplně skleněné vaty v tlumivce výfuku (SX)
Výměna náplně skleněné vaty v tlumivce výfuku (enduro)
Výměna těsnících manžet válečku nožní brzdy (SX)
Výměna těsnících manžet válečku nožní brzdy (enduro)
Výměna šoupátka plynu, jehly trysky a tyčky trysky
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
každých 210 hodin
UPOZORNĚNÍ: Pokud se při kontrole zjistí, že odpovídající tolerance jsou překročeny, je třeba uvedené
díly vyměnit.
29
ÚDRŽBA PODVOZKU A MOTORU
!!! V A R O V Á N Í !!!
Veškerá údržba a seřízení, které jsou označeny „*“ , vyžadují odborné znalosti. Nechte si tyto
práce v zájmu Vaší vlastní bezpečnosti provést v odborné dílně KTM. Tam bude Váš motocykl
optimálně ošetřen speciálně vyškolenými pracovními silami.
!POZOR!
-
-
-
-
Dejte pozor při použití vysokotlakého čistícího prostředku na to, aby proud vody nepřišel na žádné
elektrické montážní díly, konektory, lanka, ložiska, karburátor, atd. Voda se jinak dostane díky
vysokému tlaku do těchto dílů a způsobí poruchy, resp. vede k jejich předčasnému zničení.
Dávejte při přepravě motocyklu pozor na to, aby byl správně uchycen napínacími popruhy nebo
jinými mechanickými upevňovacími zařízeními a na to, aby palivový kohoutek byl v poloze „OFF“.
Pokud by se motocykl převrátil, může benzin vytéci z karburátoru nebo z benzinové nádrže.
Použijte k upevnění spoileru na nádrži jen speciální šrouby od firmy KTM se správnou délkou
závitu. Pokud namontujete jiné nebo delší šrouby, může to způsobit netěsnosti palivové nádrže a
vytékání paliva.
Nepoužívejte u šroubů, upevňujících motor žádné ozubené či pérové podložky, protože se mohou
vrýt do dílů rámu a potom se neustále povolovat. Používejte samojistící matice.
Nechte motocykl vychladnout, než začnete s pracemi údržby, abyste se vyhnuli popálení.
Oleje, mastnoty, filtry, pohonné hmoty, čistící prostředky atd. náležitě odklidit. Dbejte přitom na
odpovídající předpisy Vašeho státu.
Starý olej v žádném případě nelijte do kanalizace nebo do volné přírody. 1 litr oleje znečistí
1.000.000 litrů vody.
Změna předpětí pružiny tlumiče
Předpětí pružiny tlumiče může být změněno otáčením seřizovacího kroužku "1".
K tomu je nejlépe vymontovat tlumič a řádně vyčistit.
UPOZORNĚNÍ:
- Než začnete měnit předpětí pera tlumiče, měli byste si poznamenat základní nastavení předpětí
firmou - např. kolik závitů je vidět nad regulačním kroužkem.
- Při jedné otáčce regulačního kroužku „1“ se mění předpětí pera tlumiče o 1,75 mm.
Povolte hákovými klíči, které jste obdrželi v montážním nářadí, upevňovací šroub „2“. Otáčení
proti směru pohybu hodinových ručiček snižuje předpětí, otáčení ve směru pohybu hodinových ručiček
zvyšuje předpětí.
Po seřízení je třeba upevňovací šroub "2" dotáhnout momentem 8 Nm (viz obr. str. 27).
SEŘIZOVACÍ HODNOTY - PŘEDPĚTÍ PUŽINY "A":
WP 12187B03
5 mm
WP 12187B05
5 mm
WP 12187B06
6 mm
WP 12187B26
5 mm
Kloubek tlumiče PDS
Kloubek tlumiče „3“ na kyvné vidlici je potažen teflonem nesmí být mazán ani tukem ani jinými
mazacími prostředky. Tuky a jiné mazací prostředky narušují teflonový potah, čímž se drasticky zkracuje
životnost.
30
Dejte při čistění motocyklu vysokotlakými čistícími prostředky pozor na to, aby se proud tlakové
kapaliny nedostal přímo na kloubek tlumiče (viz obr. str. 27).
Základní nastavení podvozku podle váhy řidiče
Aby se docílily optimální jízdní vlastnosti motocyklu a aby se zabránilo poškození vidlice,
tlumiče, kyvné vidlice a rámu, musí základní nastavení součástí pérování vyhovovat Vaší tělesné váze.
Motocykly KTM pro jízdu v terénu jsou ve stavu pro expedici nastaveny na váhu jezdce od 70 do 80 kg
(s kompletní ochrannou výstrojí). Pokud Vaše váha leží mimo tuto oblast, musí se odpovídajícím
způsobem přizpůsobit základní nastavení součástí pérování. Menší odchylky ve váze je možno vyrovnat
změnou předpětí pružiny, při větších odchylkách musí být namontovány odpovídající pružiny.
Naladění tlumiče a kontrola pružiny
Zda pružina tlumiče vyhovuje váze Vašeho těla, zjistíte z prověšení tlumiče při jízdě. Než
prověšení tlumiče při jízdě stanovíte, musí být ale bezpodmínečně nastaveno správně statické prověšení.
Zjištění statického prověšení tlumiče
Statické prověšení by pokud možno mělo mít hodnotu 35 mm. Odchylky větší jak 2 mm mohou
silně ovlivnit chování motocyklu při jízdě.
Způsob postupu:
- Postavte motocykl na stojan tak, aby se zadní kolo nedotýkalo podlahy.
- Změřte pokud možno svisle vzdálenost mezi osou zadního kola a jedním pevným bodem (např.
značka na bočnici) a poznamenejte si tuto hodnotu jako míru „A“.
- Postavte motocykl opět na podlahu.
- Poproste pomocníka, aby Vám podržel motocykl svisle.
- Změřte znovu vzdálenost mezi osou zadního kola a již zvoleným pevným bodem a poznamenejte si
tuto hodnotu jako míru „B“.
- Statické prověšení je rozdíl mezi hodnotami „A“ a „B“ (viz obr. str. 28).
PŘÍKLAD:
motocykl na stojánku (míra „A“)
motocykl na podlaze nezatížen (míra „B“)
statické prověšení
600 mm
- 565 mm
35 mm
Pokud je statické prověšení menší, musí být sníženo předpětí pružiny tlumiče, pokud je statické
prověšení větší, musí být zvýšeno předpětí pružiny tlumiče. Viz kapitola „Změna předpětí pružiny
tlumiče“.
Zjištění prověšení tlumiče při jízdě
Za pomoci osoby, která motocykl drží, si sedněte na motocykl v kompletní ochranné výstroji do
normální pozice jako při jízdě (nohy na stupačkách) a zhoupněte se několikrát nahoru a dolů, aby
zavěšení zadního kola změnilo úroveň.
- Další osoba nyní změří při zatíženém motocyklu vzdálenost mezi stejnými body a poznamená si
hodnotu jako míru „C“.
- Prověšení při jízdě je rozdíl mezi hodnotami „A“ a „C“ (viz obr. str. 28).
PŘÍKLAD:
motocykl na stojánku (míra „A“)
motocykl na podlaze zatížen s jezdcem (míra „C“)
prověšení při jízdě
600 mm
- 510 mm
90 mm
31
Prověšení při jízdě má mít hodnotu 90 – 105 mm.
Pokud je prověšení při jízdě méně jak 90 mm, je pružina příliš tvrdá (míra pružiny příliš vysoká).
Pokud je prověšení při jízdě více jak 105 mm, je pružina příliš měkká (míra pružiny příliš nízká.
Míra pružiny je uvedena na vnější straně pružiny (např. 80/250). Typové číslo tlumiče je vyraženo na
spodní straně rezervoáru.
Jaká pružina má být namontována, vidíte z obrázků, uvedených na straně 28 dole a 29 nahoře.
Standardní pružina pro jednotlivé modely je vytisknuta „tučně“.
Po montáži jiné pružiny je třeba nastavit statické prověšení na 35 mm (± 2 mm).
Stupeň tlumení při fázi stlačení může podle našich zkušeností zůstat stejný. Stupeň tlumení při
fázi vytažení může být v případě měkčí pružiny snížen o několik skoků, v případě tvrdší pružiny o
několik skoků zvýšen.
Kontrola základního nastavení vidlice
U teleskopických vidlic není možno z různých důvodů přesně zjistit prověšení při jízdě. Menší
odchylky Vaší tělesné váhy mohou být vyrovnány jako u zadního tlumiče předpětím pružin. Pokud se ale
Vaše teleskopická vidlice častěji prorazí (tvrdší koncový náraz při stlačení), musí být bezpodmínečně
namontovány tvrdší pružiny, aby se zabránilo poškození teleskopické vidlice a rámu.
Změna předpětí pružin vidlice (modely SX)
Teleskopické vidlice modelů SX jsou vybaveny seřizovačem předpětí, z toho důvodu je možno
změnit předpětí pružina velmi jednoduše. Otáčením seřizovacích šroubů (základní nastavení = poloha
uprostřed) můžete změnit předpětí pružin o ± 9 mm.
Otáčení ve směru pohybu hodinových ručiček zvyšuje předpětí, otáčení proti směru pohybu
hodinových ručiček snižuje předpětí.
Změna předpětí pružiny nemá vliv na nastavení tahového tlumení.
V zásadě by ale mělo být při větším předpětí pružiny také nastaveno větší tahové tlumení.
UPOZORNĚNÍ:
Otáčejte seřizovací šrouby na obou nohou vidlice vždy stejně daleko. Rozdílné předpětí pružiny na každé
noze vidlice zhoršuje reakční chování teleskopické vidlice (viz obr. str. 29).
Změna předpětí pružin vidlice (modely XC/EXC)
Aby bylo možno změnit předpětí pružiny u těchto teleskopických vidlic, musí být částečně
rozložena (viz příručka WP). Jsou k dostání pouzdra na změnu předpětí o hodnotách 1,5/2,5 a 5 mm (viz
katalog ND). Pružiny vidlice mohou být předepnuty maximálně o 20 mm.
Seřizovač předpětí, jak je používán u modelů SX, se nechá u teleskopických vidlice modelů
XC/EXC jednoduše dodatečně namontovat.
UPOZORNĚNÍ:
WP seřizuje tlak pružiny velmi přesně přiložením pouzder na změnu předpětí. Výrobou podmíněné
rozptyly se vyrovnají rozdílně vysokými pouzdry pro změnu předpětí. Proto se může stát, že jsou pružiny
vidlice v nohách vidlice různě silně předepnuty. Pružiny vidlice a pouzdra na změnu předpětí by proto
měla vždy zůstat pohromadě.
Výměna pružin vidlice
Pokud Vaše tělesná váha je nižší než 70 kg, resp. vyšší než 80 kg, měli byste namontovat
odpovídající pružiny. Příslušné míry pružin najdete na obrázcích na straně 29. Standardní pružina je
vytisknuta „tučně“. Typové číslo teleskopické vidlice je vyraženo do uzavíracích víček vrchní strany
vidlice.
Při nejasnostech se, prosím, obraťte na Vaši odbornou dílnu KTM.
32
Stupeň tlumení při fázi stlačení může podle našich zkušeností zůstat stejný. Stupeň tlumení při
fázi vytažení může být v případě měkčí pružiny snížen o několik skoků, v případě tvrdší pružiny o
několik skoků zvýšen.
Odvzdušnění vidlice
Po každých 5 hodinách soutěžního použití motocyklu je třeba o několik otáček povolit
odvzdušňovací šrouby „1“, aby se nechal uniknout eventuální přetlak z trubek vidlice. Postavte motocykl
na stojan tak, aby se přední kolo nedotýkalo vozovky. Pokud jezdíte s motocyklem převážně po silnici,
stačí tento úkon provést při periodickém ošetřování (viz obr. str. 30).
!POZOR!
Příliš velký tlak v trubkách vidlice může také způsobit netěsnosti ve vidlici. Pokud Vaše vidlice
netěsní, měli byste nejprve povolit odvzdušňovací šrouby, než si necháte vyměnit těsnící prvky.
Čistění prachových manžet vidlice
Prachové manžety „2“ mají stírat prach a hrubou nečistotu s trubek vidlice. Časem se ale může
dostat nečistota také za prachové manžety. Pokud tato nečistota nebude odstraněna, může to způsobit
netěsnost uvnitř ležících olejových těsnících kroužků.
Prachové manžety je třeba vypáčit šroubovákem z vnějších trubek vidlice a stáhnout dolů.
Prachové manžety, vnější trubku a nohy vidlice důkladně vyčistit a důkladně naolejovat
univerzálním olejovým sprayem (Motorex Joker 440) nebo motorovým olejem. Nakonec je třeba natlačit
prachové manžety rukou zpět do vnější trubky (viz obr. str. 30).
!!! V A R O V Á N Í !!!
Žádný olej se nesmí dostat na přední pneumatiku nebo na brzdové kotouče, přilnavost
pneumatiky k povrchu vozovky a brzdící účinek brzdy předního kola by se tím velice snížily.
Přezkoušení a nastavení ložiska řízení *
U ložiska řízení je nutno pravidelně kontrolovat jeho vůli. Při kontrole je třeba postavit motocykl
na stojánek tak, že přední kolo je nadzvednuto. Nyní se pokusíme pohybovat vidlicí dopředu a dozadu. K
seřízení je třeba povolit 5 šroubů „3“ a „5“ na horním můstku vidlice a pak otáčet uzavíracím šroubem
„4“ tak dlouho, až se neprojevuje žádná vůle. V žádném případě nedotahovat tento šroub pevně, jinak se
poškodí ložiska. Pak je třeba lehce klepnout kladivem z umělé hmoty na horní můstek vidlice, abychom
se vyhnuli přepětí a 5 šroubů „3“ dotáhnout momentem 20 Nm (EXC) nebo 17 Nm (SX) - (viz obr. str.
30).
!!! V A R O V Á N Í !!!
-
Pokud není ložisko řízení nastaveno bez vůle, vyskytuje se u motocyklu neklidné chování při jízdě.
Motocykl se přitom může dostat mimo kontrolu.
Upevňovací šroub „5“ je z důvodu vložky z umělé hmoty v závitu samojistící. Když se nechá
upevňovací šroub zašroubovat rukou, je třeba ho vyměnit.
!POZOR!
Pokud budete jezdit delší čas s vůlí v ložisku řízení, dojde ke zničení ložisek a následně ke
zničení sedel ložisek v rámu.
33
Ložiska řízení by měla být minimálně jednou za rok promazána tukem (např. vazelínou Motorex
Long Therm 2000).
Změna vyosení vidlice (SX)
U modelů SX může být vyosení vidlice „A“ (střed nohou vidlice – střed ložiska hlavy řízení)
nastaveno podle volby na 18 mm, resp. 20 mm. Ovládání může být ještě lépe přizpůsobeno závodním
tratím.
Jaké vyosení je nastaveno, vidíte po sejmutí uzavírací matice „1“. Jestliže je značka „B“ vepředu,
má vyosení hodnotu 18 mm. S tímto nastavením docílíte lepší stabilitu jízdy na rychlých závodních
tratích.
Jestliže je značka „B“ vzadu, je hodnota vyosení 20 mm. S tímto nastavením docílíte lepší
ovládání v zatáčkách.
Ve stavu pro expedici je nastaveno vyosení 20 mm.
Ke změně nastavení vyosení je třeba vymontovat přední kolo a odstranit blatník předního kola.
Odstranit šroub tabulky startovního čísla. Odstranit upevňovací šrouby válečku ruční brzdy a
připevnit váleček ruční brzdy kabelovou páskou nebo podobným prostředkem k levé noze vidlice, aby se
neohnulo (nezlomilo) brzdové vedení (viz obr. str. 31).
Povolit upevňovací šrouby a vyjmout nohy vidlice z můstků vidlice. Povolit o 2 otáčky spojovací
šroub „2“ spodního můstku vidlice.
Odstranit uzavírací šroub „1“ na horním můstku vidlice, povolit upevňovací šroub a horní
můstek vidlice položit na sedlo. Odstranit O-kroužek „3“ a ochranný kroužek „4“.
Klepnout lehce gumovým kladivem na spodní můstek vidlice, aby se trubka hlavy vidlice „5“
pohnula ze sedla ložiska. Sejmout spodní můstek vidlice s trubkou hlavy řízení z hlavy řízení.
Odstranit spojovací šroub na spodním můstku vidlice a vytáhnout trubku hlavy řízení. Všechny
díly řádně vyčistit. Nasadit trubku hlavy řízení, otočenou o 180 st. do můstku vidlice a zašroubovat až na
doraz spojovací šroub.
!!! V A R O V Á N Í !!!
-
Spojovací šroub je zajištěn v závitu vložkou z umělé hmoty. Když se nechá spojovací šroub
zašroubovat rukou, je třeba ho vyměnit.
Nezaměňte spojovací šroub s uzavíracím šroubem. Spojovací šroub je samojistící.
Ložisko hlavy řízení a těsnící prvky namazat tukem.
Namontovat spodní můstek vidlice, horní ložisko hlavy řízení, ochranný kroužek, O-kroužek,
vrchní můstek vidlice a uzavírací šroub.
Spojovací šroub „2“ spodního můstku vidlice dotáhnout momentem 80 Nm.
Namontovat nohy vidlice a upevňovací šrouby dotáhnout ve třech etapách momentem 10 Nm.
Ložisko hlavy řízení nastavit tak, aby nemělo vůli (viz odstavec „Kontrola a nastavení ložiska
hlavy řízení) a upevňovací šrouby horního můstku vidlice dotáhnout ve třech etapách momentem 17
Nm.
Namontovat blatník předního kola a šrouby dotáhnout momentem 10 Nm.
Namontovat váleček ruční brzdy a šrouby dotáhnout momentem 10 Nm. Namontovat tabulku
startovního čísla.
Namontovat přední kolo (viz odstavec „Demontáž a montáž předního kola) – (viz obr. str. 32).
!!! V A R O V Á N Í !!!
Všechny šrouby a matice je potřeba utáhnout momentovým klíčem na hodnoty udaného
utahovacího momentu. Pokud budou šrouby a matice dotaženy příliš málo, mohou se povolit a
motocykl se během jízdy může dostat mimo kontrolu řidičem. Pokud budou šrouby a matice dotaženy
příliš pevně, může dojít k poškození závitů a stavebních dílů motocyklu.
34
Změna polohy řídítek
Poloha řídítek může být změněna o 22 mm. Máte proto možnost dát si řídítka do pro Vás
nejpříjemnější polohy.
Na vrchním můstku vidlice „1“ se nacházejí 2 otvory, které jsou vzdáleny 15 mm. Otvory na
vybrání „2“ jsou umístěny 3,5 mm mimo střed. Máte tedy možnost namontovat řídítka ve čtyřech různých
polohách.
K tomu je třeba odstranit šrouby upevňovacích klem „3“ a šrouby „4“. Umístit držák řídítek a
pevně dotáhnout šrouby „4“ momentem 40 Nm. Namontovat řídítka
a upevňovací klemy a šrouby „3“ dotáhnout momentem 20 Nm. Mezera mezi držákem řídítek a
upevňovacími klemami musí být vpředu i vzadu stejně velká (viz obr. str. 32).
!!! V A R O V Á N Í !!!
Šrouby „4“ musí být bezpodmínečně zajištěny lepidlem Loctite 243.
Kontrola napnutí řetězu
-
Motocykl postavit na stojánek tak, aby se zadní kolo nedotýkalo povrchu země.
Řetěz zatlačit nahoru v místě na konci plastového vodítka řetězu. Vzdálenost mezi řetězem a kyvnou
vidlicí má být 8 - 10 mm. Horní díl řetězu „A“ musí být přitom napnutý (viz obr. str. 33).
V nutném případě je třeba upravit napnutí řetězu.
!!! V A R O V Á N Í !!!
-
-
Pokud bude řetěz příliš silně napnut, budou komponenty sekundárního přenosu síly (řetěz, řetězová
kolečka, ložiska v převodovce a v zadním kole) nadměrně zatíženy. Vedle předčasného opotřebení
může také dojít k přetržení řetězu.
Pokud je řetěz příliš volný, může spadnout z řetězových koleček a zablokovat zadní kolo nebo
poškodit motor.
V obou případech se může motocykl lehce dostat mimo kontrolu řidičem.
Korekce napnutí řetězu
Povolit matici „1“, povolit kontramatice „2“ a seřizovacími šrouby „3“ otáčet stejně daleko doleva
nebo doprava.
Aby bylo zadní kolo správně vyrovnáno, musí značky na napínácích řetězu vlevo i vpravo stát ve
stejné poloze vůči referenčním značkám "B". Pevně dotáhnout kontramatice seřizovacích šroubů.
Seřizovací šrouby je třeba pravidelně čistit a mazat tukem (Motorex Long Term Grease 2000).
Přezkoušejte před dotažením osy, zda napínáky řetězu „4“ přiléhají na seřizovací šrouby.
Matici „1“ dotáhnout momentem 80 Nm (viz obr. str. 33).
!!! V A R O V Á N Í !!!
-
-
Pokud nemáte při montáži k dispozici momentový klíč, nechte si utahovací moment upravit co
nejdříve v některé odborné dílně KTM. Uvolněná oska může vést k nestabilnímu chování motocyklu
za jízdy.
Dotáhněte pevně matici kola předepsaným kroutícím momentem. Volná osa kola může vést k
nestabilnímu chování motocyklu.
UPOZORNĚNÍ: Díky velkému seřizovacímu rozsahu napínáků řetězu (32 mm) je možno při stejné délce
řetězu použít různé sekundární převody. Napínáky řetězu "4" je možno otočit o 180o.
35
Péče o řetěz
Životnost řetězu závisí z velké části na jeho ošetřování. Řetězy bez X-kroužků by měly být
pravidelně čištěny v petroleji a následně impregnovány v horkém tuku eventuálně ošetřeny sprayem na
řetěz (např. Motorex Chainlube 622).
V případě řetězu s X-kroužky je ošetřování řetězu minimální. Čistění řetězu spočívá nejlépe v
mytí velkým množstvím vody. V žádném případě není vhodné používat kartáče nebo rozpouštědla. Po
vysušení je možno použít vhodný spray na řetězy s X-kroužky (např. Motorex Chainlube 622).
!!! V A R O V Á N Í !!!
Žádný mazací prostředek nesmí vniknout na zadní pneumatiku nebo na zadní brzdový kotouč,
přilnavost pneumatiky k povrchu vozovky a brzdný účinek zadní brzdy by se kvůli tomu silně snížily a
motocykl se dostane lehce mimo kontrolu řidičem.
!POZOR!
Při montáži řetězové spojky musí být uzavřená část pojistky vždy ve směru pohybu řetězu (viz
obr. str. 34).
Řetězová kolečka a vodítka řetězu by měla být v této situaci rovněž zkontrolována z hlediska
opotřebení a v nutném případě vyměněna.
Opotřebení řetězu
Pokud chcete zkontrolovat opotřebení řetězu, postupujte nejlépe následujícím způsobem:
Zařaďte neutrální rychlostní stupeň a zatáhněte za horní díl řetězu nahoru silou 10 - 15 kg (viz obr.
str. 34). Změřte vzdálenost mezi 18 články řetězu. Nejpozději při vzdálenosti 272 mm by měl být řetěz
vyměněn. Řetězy se neopotřebovávají rovnoměrně, opakujte proto měření na různých místech řetězu.
UPOZORNĚNÍ:
Pokud budete montovat nový řetěz, měli byste rovněž vyměnit řetězová kolečka. Nové řetězy se
opotřebovávají na starých, zaběhnutých řetězových kolečkách rychleji.
!POZOR!
Šrouby řetězového kola na zadním kole je třeba zabezpečit lepidlem Loctite a pevně dotáhnout
do kříže.
Utahovací moment na maticích……………………..35 Nm
Utahovací moment na šroubech…………………….50 Nm
Zásadní pokyny ke kotoučovým brzdám KTM
BRZDOVÉ ČELISTI:
Brzdové čelisti jsou uloženy u této modelové řady „jako plovoucí“, tzn. že nejsou spojeny pevně s
nosičem brzdových čelistí. Z důvodu tohoto bočního vyrovnání je dosažena vždy optimální poloha
brzdových destiček na brzdový kotouč.
BRZDOVÉ DESTIČKY:
Brzdové zarážky jsou vepředu vybaveny spékaným brzdovým obložením Toshiba TT2701 a
vzadu spékaným brzdovým obložením TOYO B 143 FF. Tato obložení vytvářejí nejlepší kombinaci
dávkování, brzdového účinku a životnosti. Typ obložení je udán na zadní straně brzdových zarážek a jsou
zapsány také v homologačních dokumentech.
Pro soutěžní použití jsou k dodání ještě jiné druhy obložení:
36
přední
TOSHIBA H38 (spékané)
-
FERODO ID 450 (organické)zadní
FERODO 4424 (organické) TOSHIBA H38 (spékané)
-
o něco menší brzdový výkon než Toshiba TT2701,
delší doba životnosti, pro mokrý a kluzký terén
menší brzdový výkon než Toshiba TT2701, kratší
doba životnosti, pro suchý terén, příznivější cena
lepší dávkování, kratší doba životnosti, pro suchý
terén
delší životnost než FERODO 4424, vyšší brzdový
výkon
BRZDOVÉ KOTOUČE:
Opotřebením se snižuje tloušťka brzdového kotouče v oblasti styčné plochy „1“ s brzdovou
destičkou. Tloušťka brzdového kotouče smí být v nejtenčím místě „A“ minimálně 2,5 mm vepředu a 3,5
mm vzadu. Zkontrolujte opotřebení na více místech (viz obr. str. 35).
!!! V A R O V Á N Í !!!
-
Brzdové kotouče s vyšším opotřebením než 0,4 mm způsobují riziko bezpečnosti. Nechte si ihned
po dosažení hranice opotřebení brzdový kotouč vyměnit.
Nechte si opravy na brzdové soustavě provést zásadně v odborné dílně KTM.
NÁDRŽKY NA BRZDOVOU KAPALINU:
Nádržky na brzdovou kapalinu přední a zadní brzdy jsou dimenzovány tak, že i při opotřebených
brzdových destičkách není nutné doplňování brzdové kapaliny. Pokud klesne stav brzdové kapaliny pod
minimální hladinu, znamená to netěsnosti brzdového systému nebo totálně opotřebené brzdové destičky.
Vyhledejte v tomto případě hned odbornou dílnu KTM.
BRZDOVÁ KAPALINA:
Brzdový systém je firmou KTM plněn brzdovou kapalinou „Motorex Brake Fluid DOT 5,1“ ,
jednou z nejkvalitnějších brzdových kapalin, které jsou v současné době k dostání v obchodech.
Doporučujeme používat tuto kapalinu i v pozdějším období. Kapalina „DOT 5,1“ je vyvinuta na bázi
glykoléteru a je barvena jantarem. Pokud nebude k dispozici při plnění kapalina „DOT 5,1“, je možno
použít v nouzové situaci brzdovou kapalinu „DOT 4“. Tuto kapalinu byste měli co nejdříve vyměnit za
kapalinu „DOT 5,1“.
V žádném případě nepoužívejte brzdovou kapalinu DOT 5. Její složení je na bázi silikonového
oleje a je barvena purpurem. Těsnění a brzdové hadičky motocyklů KTM nejsou na použití brzdové
kapaliny DOT 5 dimenzovány (viz obr. str. 35)!!!
!!! V A R O V Á N Í !!!
Nechte minimálně jednou za rok vyměnit brzdovou kapalinu. Pokud myjete častěji motocykl,
měli byste také častěji měnit brzdovou kapalinu. Brzdová kapalina má vlastnost absorbovat vodu. Ve
"staré" brzdové kapalině se proto z toho důvodu při nízkých teplotách bubliny a brzdový systém vypoví
službu.
Nastavení chodu naprázdno u přední brzdy
Chod naprázdno přední brzdy je možno změnit regulačním šroubem „1“.
Z toho důvodu může být nastavena pozice tlakového bodu (což je odpor, který musí být citelný, když
brzdové jsou destičky přitlačeny na brzdový kotouč) podle velikosti ruky (viz obr. str. 36).
Když se páčka ruční brzdy zatlačí dopředu, musí být k dispozici vůle minimálně 3 mm. V nutném
případě je třeba patřičně otočit seřizovacím šroubem „1“.
37
!POZOR!
Chod naprázdno páčky přední brzdy musí být minimálně 3 mm. Teprve pak se může uvést do
pohybu píst ve válci ruční brzdy (při silnějším odporu brzdové páčky). Pokud není vůle k dispozici,
vzrůstá v brzdovém systému tlak a brzda může z důvodu přehřátí vypovědět službu.
Kontrola množství brzdové kapaliny vpředu
Zásobní nádržka na brzdovou kapalinu je kombinována s válcem ruční brzdy na řídítkách a má
kontrolní okénko. Množství brzdové kapaliny nesmí při vodorovné poloze nádržky klesnout pod značku
„MIN“ kontrolního okénka (viz obr. str. 36).
!!! V A R O V Á N Í !!!
Pokud klesne množství brzdové kapaliny pod minimální hladinu, znamená to netěsnost v
brzdovém systému., eventuálně totálně opotřebované brzdové destičky.
Vyhledejte v tomto případě ihned odbornou dílnu KTM.
Doplnění brzdové kapaliny vpředu *
Uvolnit šrouby „2“ a odstranit víčko „3“ s membránou „4“. Uvést brzdový váleček do vodorovné
polohy a dolít brzdovou kapalinu DOT 5,1 (např. Motorex Brake Fluid DOT 5.1) do výše 5 mm pod
horní okraj zásobní nádržky. Namontovat zpět membránu, víčko a šrouby. Přetékající nebo rozlitou
brzdovou kapalinu umýt vodou (viz obr. str. 36).
!!! V A R O V Á N Í !!!
-
-
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ nesmí být použita brzdová kapalina „DOT 5“! Ta je vyvinuta na bázi
silikonu a je barvena purpurem. Těsnění soustavy a brzdové hadičky musí být z toho důvodu
speciálně vybaveny.
Skladujte brzdovou kapalinu mimo dosah dětí.
Brzdová kapalina může způsobit podráždění pokožky. Je třeba chránit pokožku a oči před stykem s
brzdovou kapalinou. Pokud stříkne brzdová kapalina do očí, je třeba řádně vypláchnout oči vodou a
vyhledat lékaře.
!POZOR!
-
Nedávejte brzdovou kapalinu do styku s lakovanými díly, brzdová kapalina napadá lak.
Používejte pouze čistou brzdovou kapalinu z nepoškozené nádoby.
Kontrola předních brzdových destiček
Brzdové destičky je možno nahlédnout zespodu. SÍLA OBLOŽENÍ NESMÍ KLESNOUT POD 1
MM (viz obr. str. 36).
!!! V A R O V Á N Í !!!
Síla obložení brzdových destiček nesmí klesnout pod hodnotu 1 mm, jinak může dojít k
vypovězení služby. Nechte si v zájmu Vaší vlastní bezpečnosti vyměnit včas brzdové destičky.
38
!POZOR!
Pokud budou brzdové destičky pozdě vyměněny, takže obložení bude zčásti nebo úplně
obroušené, brousí kovové části brzdových destiček brzdový kotouč. Z toho důvodu klesá brzdící účinek
a brzdový kotouč se zničí.
Výměna předních brzdových destiček *
Brzdovou čelist přitlačit k brzdovému kotouči, aby se brzdový pístek dostal do své základní
polohy. Odstranit pojistky „1“, vytáhnout čep „2“ a brzdové destičky vytáhnout z brzdové čelisti, brzdové
sedlo a nosič brzdového sedla vyčistit tlakovým vzduchem, zkontrolovat, zda nejsou poškozeny manžety
vodících čepů a vodící čepy v případě potřeby dotáhnout. Namontovat pravou brzdovou destičku a zajistit
čepem. Namontovat levou brzdovou destičku a čep zasunout až na doraz. Namontovat pojistky.
Dejte při montáži brzdových destiček pozor, aby kluzný plech „3“ seděl správně v nosiči
brzdového sedla a listové pero „4“ sedělo správně na svém místě (viz obr. str. 37).
!!! V A R O V Á N Í !!!
-
Chraňte brzdový kotouč před olejem a mastnotou, jinak by se silně snížil brzdný účinek.
Zkontrolujte po montáži, zda pojistky správně sedí na svém místě.
Po každé práci na brzdové soustavě uveďte v činnost páčku ruční, eventuálně nožní brzdy, aby se
brzdové destičky usadily a tlak se dostal do provozní hodnoty.
Změna nastavení základní polohy páčky nožní brzdy *
Základní poloha páčky nožní brzdy může být změněna přetočením dorazového šroubu „5“.
Tyčkou pístku „6“ pak musí být nastaven volný chod páčky nožní brzdy.
Páčka nožní brzdy musí mít volný chod 3 - 5 mm (měřeno vně). Teprve pak může tyčka pístku ve
válečku nožní brzdy pohybovat pístkem ( poznat při silnějším odporu páčky nožní brzdy) (viz obr. str.
37).
!!! V A R O V Á N Í !!!
Pokud není tento volný chod k dispozici, vytváří se při provozu v brzdovém systému tlak a z toho
důvodu bude bržděno zadní kolo. Brzdový systém se bude přehřívat a v extrémním případě může
vypovědět službu.
Kontrola množství brzdové kapaliny vzadu
Zásobní nádržka pro zadní kotoučovou brzdu se nachází na pravé straně motocyklu přímo na
brzdovém válci. V kontrolním okénku „A“nesmí být při vodorovně postaveném motocyklu viditelná
žádná vzduchová bublina (viz obr. str. 37).
!!! V A R O V Á N Í !!!
Pokud klesne množství brzdové kapaliny pod minimální množství, znamená to netěsnosti v
brzdovém systému, eventuálně totálně opotřebované brzdové destičky.
Doplnění brzdové kapaliny vzadu *
Jakmile je v kontrolním okénku „A“ viditelná vzduchová bublina, je nutno doplnit brzdovou
kapalinu. K tomu odstraňte šroub „7“.
39
Dolít brzdovou kapalinu DOT 5.1 (např. Motorex Brake Fluid DOT 5.1) až po značku „B“ uvnitř
zásobní nádržky a namontovat šroub (viz obr. str. 37).
!!! V A R O V Á N Í !!!
-
-
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ nesmí být použita brzdová kapalina „DOT 5“! Ta je vyvinuta na bázi
silikonu a je barvena purpurem. Těsnění soustavy a brzdové hadičky musí být z toho důvodu
speciálně vybaveny.
Skladujte brzdovou kapalinu mimo dosah dětí.
Brzdová kapalina může způsobit podráždění pokožky. Je třeba chránit pokožku a oči před stykem s
brzdovou kapalinou. Pokud stříkne brzdová kapalina do očí, je třeba řádně vypláchnout oči vodou
a vyhledat lékaře.
!POZOR!
-
Nedávejte brzdovou kapalinu do styku s lakovanými díly, brzdová kapalina napadá lak.
Používejte pouze čistou brzdovou kapalinu z těsně uzavřené nádoby.
Kontrola zadních brzdových destiček
Brzdové destičky je možno nahlédnout zespodu. SÍLA OBLOŽENÍ NESMÍ KLESNOUT POD 1
MM (viz obr. str. 38).
!!! V A R O V Á N Í !!!
Síla obložení brzdových destiček nesmí klesnout pod hodnotu 1 mm, jinak může dojít k
vypovězení služby. Nechte si v zájmu Vaší vlastní bezpečnosti vyměnit včas brzdové destičky.
!POZOR!
Pokud budou brzdové destičky pozdě vyměněny, takže obložení bude zčásti nebo úplně
obroušené, brousí kovové části brzdových destiček brzdový kotouč. Z toho důvodu klesá brzdící účinek
a brzdový kotouč se zničí.
Výměna zadních brzdových destiček *
Brzdovou čelist „1“ tlačit směrem k řetězovému kolu, aby se brzdový píst dostal do své základní
polohy. Odstranit pojistky „2“, vystrčit čep „3“ trnem ve směru řetězového kola z brzdové čelisti a
odstranit brzdové destičky. Brzdovou čelist řádně vyčistit tlakem vzduchu a zkontrolovat, zda nejsou
poškozeny manžety vodícího čepu.
Levou brzdovou destičku vsunout do brzdové čelisti a zajistit čepem. Vsunout pravou brzdovou
destičku a čep „3“ klepnutím až na doraz do brzdové čelisti. Namontovat pojistky „2“ (viz obr. str. 38).
!!! V A R O V Á N Í !!!
-
Chraňte brzdový kotouč před olejem a mastnotami, brzdný účinek by se tím velmi snížil.
Zkontrolujte po montáži, zda pojistky správně sedí na svém místě.
Uveďte po práci na brzdovém systému vždy v činnost páčku ruční, eventuálně nožní brzdy, aby se
brzdové destičky přitlačily na brzdový kotouč a aby se nastavil správný tlak.
40
Demontáž a montáž předního kola
Postavit motocykl na stojánek tak, aby se přední kolo nedotýkalo země,
Povolit oba upínací šrouby "4" na levé pěsti vidlice. Povolit šroub "5", teprve potom povolit pravé upínací
šrouby "6" na pravé pěsti vidlice. Držet přední kolo, vytáhnout osu kola "7". Opatrně vyjmout přední kolo
z vidlice (viz obr. str. 38).
!POZOR!
-
Při vymontovaném předním kole nepoužívat ruční brzdu.
Odkládejte kolo vždy tak, aby brzdový kotouč byl nahoře, jinak může dojít k poškození brzdového
kotouče.
Při montáži přední kolo zvednout do vidlice, zpolohovat a nasadit osu.
Namontovat šroub „5“, dotáhnout upínací šrouby „6“ na pravé pěsti vidlice, aby se zabránilo
protáčení osy kola. Matici utáhnout pevně momentem 40 Nm.
Upínací šrouby na pravé pěsti vidlice povolit. Sundat motocykl se stojánku, uvést v činnost přední
brzdu a několikrát zapérovat silně přední vidlicí, aby se srovnaly obě části vidlice.
Teprve potom je třeba dotáhnout upevňovací šrouby „5“ a "6" na pěstech vidlice pevně
momentem 15 Nm (viz obr. str. 38).
!!! V A R O V Á N Í !!!
-
-
Pokud nemáte při montáži k dispozici momentový klíč, nechte si utahovací moment upravit co
nejdříve v některé odborné dílně KTM. Uvolněná osa může vést k nestabilnímu chování motocyklu
za jízdy.
Po každé montáži předního kola uveďte v činnost páčku ruční brzdy, aby se tlak dostal do provozní
hodnoty.
Chraňte brzdový kotouč před olejem a mastnotou, jinak by se silně snížil brzdový účinek.
Demontáž a montáž zadního kola
Motocykl podepřít tak, aby se zadní kolo nedotýkalo země. Odšroubovat matici kola „1“,
odstranit napínák řetězu "2", vytáhnout osu „3“ tak daleko, až se zadní kolo nechá posunout dopředu.
Sundat řetěz z řetězového kola a zadní kolo opatrně sejmout z kyvné vidlice.
!POZOR!
-
Při vymontovaném zadním kole nepoužívat nožní brzdu.
Odkládejte kolo vždy tak, aby brzdový kotouč byl nahoře, jinak může dojít k poškození brzdového
kotouče.
Pokud vyjmete osu, je třeba závity osy a matice důkladně očistit a čerstvě namazat, aby se
zabránilo obtížnému chodu závitu.
Montáž následuje v logicky opačném postupu. Před utažením matice momentem 80 Nm je třeba
zatlačit zadní kolo dopředu, aby napínáky řetězu dolehly na napínací šrouby (viz obr. str. 39).
!!! V A R O V Á N Í !!!
-
Pokud nemáte při montáži k dispozici momentový klíč, nechte si utahovací moment upravit co
nejdříve v některé odborné dílně KTM. Uvolněná osa může vést k nestabilnímu chování motocyklu
za jízdy.
41
-
Po každé montáži zadního kola uveďte v činnost páčku nožní brzdy, aby se tlak dostal do provozní
hodnoty.
Chraňte brzdový kotouč před olejem a mastnotou, jinak by se silně snížil brzdový účinek.
Dotáhněte pevně matici kola předepsaným utahovacím momentem.
Kontrola napnutí drátů v kolech
Správné napnutí drátů je velmi důležité pro stabilitu kola a pro bezpečnost jízdy. Pokud je volný
jeden drát, není kolo kompaktní a v krátké době se uvolní ostatní dráty. Kontrolujte napnutí drátů v
kolech, zejména u nového motocyklu, pravidelně. Při kontrole klepněte krátce čepelí šroubováku na
každý drát (viz obr. str. 39). Přitom se musí ozvat jasný tón. Tlumené tóny ukazují na povolené dráty.
Nechte si podle potřeby dráty utáhnout a kolo vycentrovat v odborné dílně KTM.
!!! V A R O V Á N Í !!!
-
Pokud budete dále jezdit s povolenými dráty, mohou se dráty přetrhat a může se to projevit na
nestabilním chování při jízdě.
Příliš napnuté dráty mohou prasknout z důvodu lokálního přetížení. Dráty musí být napnuty
utahovacím momentem 5 Nm.
Pneumatiky, tlak v pneumatikách
Typ pneumatik, jejich stav a tlak vzduchu v pneumatikách ovlivňují chování motocyklu za jízdy.
Proto musí být před každou jízdou kontrolovány:
- Rozměry pneumatik najdete v technických datech a v typovém listu.
- Stav pneumatik musí být kontrolován před každou jízdou. Prohlédněte pneumatiky s důrazem na
řezné rány, najeté jehly a jiné špičaté předměty.
Minimální hloubka dezénu musí odpovídat zákonným normám Vašeho státu. Doporučujeme nechat
vyměnit pneumatiky nejpozději při hloubce dezénu 2 mm.
- Tlak vzduchu v pneumatikách by měl být pravidelně kontrolován při „studených“ pneumatikách.
Správný tlak vzduchu zaručuje optimální komfort při jízdě a maximální životnost pneumatiky (viz
obr. str. 40).
!!! V A R O V Á N Í !!!
-
Nechte si montovat jen ty pneumatiky, které jsou doporučeny firmou KTM. Jiné pneumatiky se
mohou negativně projevit na chování motocyklu za jízdy.
Přední a zadní kolo smějí být opatřeny pouze pneumatikami stejné konstrukce.
Poškozené pneumatiky musí být v zájmu Vaší bezpečnosti ihned vyměněny.
Ojeté pneumatiky působí nepříznivě na chování motocyklu za jízdy zejména na mokré vozovce.
Příliš nízký tlak vzduchu v pneumatikách vede k abnormálnímu opotřebení a k přehřívání
pneumatik.
terén
silnice sólo
Předepsaný tlak v pneumatikách
vpředu
1,0 bar
1,5 bar
vzadu
1,0 bar
2,0 bar
Kontrola/nastavení vzdálenosti magnetického senzoru
Vzdálenost mezi magnetem „2“ a senzorem „1“ musí být 2 – 4 mm. Pokud není tato hodnota
dodržena, způsobí to poruchy činnosti tachometru.
42
Tuto vzdálenost je možno upravit zašroubováním nebo vyšroubováním senzoru „1“ (viz obr. str.
40).
Baterie digitálního tachometru
K tomu je třeba sejmout masku světlometu a vymontovat elektronický tachometr. Odstranit
šroubový uzávěr „3“, vložit baterii (typ Duracell CR 2430) nápisem nahoru a namontovat šroubový
uzávěr (viz obr. str. 40).
Baterie (XC, EXC)
Baterie se nachází pod sedlem a je to bezúdržbový akumulátor.
Bezúdržbový znamená, že kontrola množství kyseliny odpadá. Je třeba pravidelně čistit kontakty a
v nutném případě nakonzervovat tukem, který nepodléhá okyselení. Velmi důležité pro dobu životnosti
baterie jsou stav nabití a druh nabíjení.
Vyjmutí baterie:
Nejprve odpojit MINUS pól baterie a potom PLUS pól. Sejmout víčko schránky filtru a vyháknout oba
gumové pásky "1" a vyjmout baterii.
Při montáži baterie vložit baterii příslušně podle typu baterie (viz obr. str. 41), namontovat
MINUS pól jako poslední.
!!! V A R O V Á N Í !!!
-
Pokud by z jakéhokoliv důvodu měl vystupovat z baterie elektrolyt (kyselina sírová), je vyžadována
maximální pozornost a opatrnost. Elektrolyt může způsobit těžké popáleniny.
Pokud se dostane elektrolyt na pokožku, je třeba ho spláchnout dostatečným množstvím vody.
Pokud vnikne elektrolyt do očí, je třeba oko vyplachovat minimálně 15 minut vodou a ihned
vyhledat lékaře.
Přestože se jedná o uzavřené baterie, mohou i tak z nich vystupovat explozivní plyny. Proto je třeba
držet baterie v bezpečné vzdálenosti od jisker nebo otevřeného ohně.
Poškozené baterie držet mimo dosah dětí a náležitě zlikvidovat.
!POZOR!
-
Uzavírací lišta "2" nesmí být v žádném případě odstraněna, jinak dojde k jejímu poškození.
Respektujte rozdílné způsoby montáže podle typů baterie:
Toplite – póly baterie dopředu
Exide – póly baterie dozadu
SKLADOVÁNÍ: Pokud bude motocykl na delší dobu odstaven, je třeba baterii vyjmout a nabít.
Skladovací teplota 0 - 35 st. Celsia, bez přímého osvětlení slunečními paprsky. Baterii nabít každé tři
měsíce! (viz obr. str. 41).
Nabíjení baterie
Také když není baterie zatížena, ztrácí denně na nabití. Při nabíjení baterie je třeba ji vždy odpojit.
Nabíjejte baterii podle údajů „3“ na tělese baterie. Síla proudu a doba nabíjení nesmí být překročeny.
Rychlonabíjení větší silou proudu se negativně projevuje na době životnosti.
Používejte k nabíjení speciální nabíjecí přístroje pro bezúdržbové baterie, jako např. nabíjecí
přístroj KTM (kat. číslo 58429074000). Navíc můžete tímto nabíjecím přístrojem testovat klidové napětí,
schopnost baterie startovat a generátor. Kromě toho není možné tímto přístrojem způsobit přebití baterie.
Když se startovalo s prázdnou baterií, je třeba ji neprodleně nabít. Při delší době stání ve vybitém
stavu nastává hluboké vybití a sulfatace a baterie se zničí.
43
Při delším skladování je třeba baterii každé tři měsíce nabít.
!POZOR!
-
Uzavírací lišta „2“ nesmí být v žádném případě odstraněna, protože se jinak poškodí.
Před nabíjením baterie odpojit vždy minusový pól, aby se zabránilo zničení palubní elektroniky.
Při nabíjení je třeba nejprve připojit baterii na nabíječku a teprve pak zapnout nabíječku. Po
nabíjení nejprve vypnout nabíjecí přístroj , potom odpojit baterii.
Při nabíjení v uzavřených místnostech je třeba se postarat o dobré větrání. Při nabíjení vyrábí
baterie explozivní plyny.
Pokud bude baterie nabíjena příliš dlouho nebo příliš vysokým napětím nebo příliš silným
proudem, dochází k úniku elektrolytu přes bezpečnostní ventily. Proto ztrácí baterie svoji kapacitu.
Rychlonabíjení by mělo být pokud možno vynecháno.
Pojistka (XC/EXC)
Pojistka "1" se nachází ve startovacím relé elektrického startéru "2" pod víčkem schránky
vzduchového filtru.
Po sejmutí víčka schránky filtru a ochranné čepičky "A" je možno pojistku vidět.
Touto pojistkou jsou jištěny následující spotřebiče:
- systém elektrického startování,
- klakson,
- směrová světla,
- elektronický tachometr.
Ve startovacím relé je umístěna také náhradní pojistka "3" (10 ampérů).
Přepálenou pojistku je třeba nahradit pouze pojistkou stejné hodnoty. Pokud se po provedené
výměně nová pojistka opět přepálí, je třeba neodkladně vyhledat odbornou dílnu KTM.
Pojistka má kapacitu 10 ampérů (viz obr. str. 42).
!POZOR!
V žádném případě nevkládat silnější pojistku, nebo pojistku „flikovat“ nějakou náhražkou.
Neodborné zacházení může zničit celou elektrickou soustavu!
Výměna žárovky světlometu/žárovky obrysového světla
Povolit oba gumové úchyty a masku světlometu odklonit dopředu. Vytáhnout žárovku obrysového
světla s objímkou "4" z reflektoru.Vytáhnout zástrčku „5“ žárovky a vyjmout gumový klobouček „6“.
Při výměně žárovky obrysového světla tuto jednoduše vytáhnout z objímky.
Žárovku lehce zatlačit, otočit cca o 30 stupňů proti směru pohybu hodinových ručiček a vytáhnout
z objímky.
Montáž se provádí v opačném pořadí než demontáž.
Pokud by měla být vyměněna žárovka obrysového světla, je třeba ji zasunout do objímky.
Žárovku s objímkou opět nasadit.
Masku reflektoru nasadit zpět na držák a připevnit gumovými úchyty (viz obr. str. 42).
Chladící systém
Díky vodnímu čerpadlu "1" v motoru je zabezpečen nucený oběh chladící kapaliny. Při studeném
motoru cirkuluje chladící kapalina jen ve válci a v hlavě válce. Jakmile dosáhne motor svoji provozní
teplotu (cca 70 st. Celsia), otevře se termostat „2“ a chladící kapalina začne být pumpována skrz oba
hliníkové chladiče.
44
Chlazení závisí na proudícím vzduchu. Čím nižší je rychlost jízdy, tím menší je chladící účinek.
Stejně tak snižují chladící účinek špinavá žebra chladiče.
Chlazení probíhá proudem vzduchu. Čím nižší rychlost, tím menší účinek chlazení. Účinek
chlazení snižují také zašpiněná žebra chladiče.
Tlak, vznikající v chladícím systému při zahřátí, je regulován ventilem „3“, umístěným v
uzavíracím víčku chladiče; z toho důvodu je přípustná teplota chladící kapaliny až do 120 oC, aniž by
se muselo počítat s poruchami funkce (viz obr. str. 43).
!!! VAROVÁNÍ !!!
-
-
Kontrolujte množství chladící kapaliny pokud možno při studeném motoru. Pokud musíte víčko
chladiče „1“ odstranit, když je motor horký, je třeba ho přikrýt hadrem a pomalu otevírat, aby se
mohl snížit v chladiči tlak. POZOR – NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ!!!
Neuvolňujte žádné hadice chladiče při horkém motoru. Unikající horká chladící kapalina a tlak
mohou způsobit vážné popáleniny.
Při popálení je třeba zasažené místo držet pod tekoucí studenou vodou.
Chladící kapalina je jedovatá! Skladujte chladící kapalinu, aby se nemohla dostat do rukou dětí.
Pokud jste chladící kapalinu spolkli, je třeba ihned vyhledat lékaře.
Pokud se chladící kapalina dostane do oka, je třeba oko ihned vypláchnout vodou a vyhledat
lékaře.
Jako chladící kapalina se používá směs 50% nemrznoucí směsi a 50% destilované vody.
Nemrznoucí směs musí snést teplotu minimálně - 25 st. Celsia. Tato směs zabezpečuje vedle ochrany
před zamrznutím také dobrou ochranu před korozí a proto by neměla být nahrazena čistou vodou.
!POZOR!
-
-
Pokud byla chladící kapalina vypuštěna nebo bylo několikrát doplněno více než 0,25 litru chladící
kapaliny, je po naplnění bezpodmínečně potřeba odvzdušnit chladící systém.
Do chladícího systému by měly být použity pouze vysoce kvalitní značkové nemrznoucí směsi (Shell
Advance Coolant). Pokud budou použity méně kvalitní nemrznoucí směsi, může dojít ke korozi a
tvorbě pěny.
V extrémních klimatických podmínkách, popřípadě v provozu chvíli stát, chvíli jet může dojít
k přehřátí; jako pomoc je nabízen jako dodatečná výbava pro modely s elektrickým startérem
elektrický ventilátor "4" (ptejte se u Vašeho prodejce KTM).
Kontrola množství chladící kapaliny
Chladící kapalina by měla dosahovat při studeném motoru cca 10 mm nad žebra chladiče (viz obr.
str. 43).
!!! VAROVÁNÍ !!!
Kontrolujte množství chladící kapaliny pokud možno při studeném motoru. Pokud musíte víčko
chladiče „1“ odstranit, když je motor horký, je třeba ho přikrýt hadrem a pomalu otevírat, aby se mohl
snížit v chladiči tlak. POZOR – NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ!!!
Odvzdušnění chladícího systému
Chladící kapalina může být vypuštěna odstraněním šroubu "5" na přední straně válce.
Při odvzdušnění chladícího systému je třeba dolít cca 0,8 l chladící kapaliny a odstranit
odvzdušňovací šroub "6". Odvzdušňovací šroub je možno nasadit zpět teprve tehdy, až začne z otvoru
vytékat chladící kapalina bez bublinek.
45
Nyní doplňte chladící kapalinu asi 10 mm nad lamely chladiče.
Po krátké jízdě je třeba ještě jednou zkontrolovat množství chladící kapaliny v chladiči (viz obr.
str. 43).
Odvzdušnění chladícího systému (250 SX-F)
Chladící kapalina může být vypuštěna odstraněním šroubu "1" na víčku vodního čerpadla.
Při odvzdušnění chladícího systému je třeba dolít cca 1,0 l chladící kapaliny a odstranit
odvzdušňovací šroub "2". Odvzdušňovací šroub je možno nasadit zpět teprve tehdy, až začne z otvoru
vytékat chladící kapalina bez bublinek.
Nyní doplňte chladící kapalinu asi 10 mm nad lamely chladiče.
Po krátké jízdě je třeba ještě jednou zkontrolovat množství chladící kapaliny v chladiči (viz obr.
str. 44).
Výměna skleněné vaty v koncovce výfuku *
Hliníkové koncovky výfuku jsou vyplněny skleněnou vatou, která zabezpečuje tlumení. Nechte si
tuto náplň pravidelně zkontrolovat v odborné dílně KTM (viz tabulka intervalů mazání a údržby).
V průběhu doby se přes otvory v děravé trubce vypařují vlákna zvukově izolačních látek do volné
přírody, tlumič „vyhořívá“. Vedle zvýšené hladiny hluku se proto také mění charakteristika výkonu. Na
příslušný výfuk naladěná zvukově izolační látka je k dostání ve Vaší odborné dílně KTM. Podle
zkušeností je třeba měnit přední náplň „3“ skleněné vaty častěji, než zadní vložku zvukové izolační látky
„4“.
K tomu je třeba sejmout koncovku výfuku s motocyklu a odstranit přední uzavírací víčko "5".
Vytáhněte přední balení skleněné vaty společně s vnitřní trubkou výfuku "6" z koncovky výfuku.
Vyčistěte přední vnitřní trubku výfuku.
K ulehčení vložení nové skleněné vaty si můžete sami zhotovit montážní přípravek "7" ze dřeva,
umělé hmoty nebo kovu. Montážní přípravek nasunout do vnitřní trubky a balení skleněné vaty přes něj
přetáhnout na trubku. Vnitřní trubku se skleněnou vatou nastrčit do koncovky výfuku tak, že vybrání
vnitřní trubky zapadne na výstupek "A". Balení skleněné vaty napěchovat tupým předmětem úplně do
koncovky výfuku a namontovat uzavírací víčko.
Při výměně zadní tlumící hmoty je třeba nejprve vyjmout z koncovky výfuku přední balení
skleněné vaty a vnitřní trubku výfuku. Potom je třeba odvrtat nýty a odstranit zadní víčko „C“.
UPOZORNĚNÍ: O - kroužky uzavíracích víček je třeba při každé opravě výfuku vyměnit. Balení
skleněné vaty jsou k dostání ve Vaší odborné dílně KTM.
Je třeba dbát na pevné nýtované spojení (používat originální nýty), respektive je třeba pečlivě
dotáhnout šrouby u víček. Tlumivka výfuku by měla být namontována bez napětí, než se dotáhnout
všechny upevňovací šrouby (viz obr. str. 44).
! VAROVÁNÍ !
Výfukové zařízení je při provozu motocyklu velmi horké. Započněte s pracemi na výfukovém
zařízení teprve po jeho vychladnutí, abyste se vyhnuli popáleninám.
Čistění odhlučňovače (XC/EXC USA)
Odhlučňovač by měl být vyčištěn při každé výměně balení skleněné vaty nebo minimálně jednou
za rok.
K tomu je třeba sejmout koncové víčko výfuku a eventuálně odstranit usazeniny v oblasti "B" (viz
obr. str. 44). Vyměnit O - kroužek a namontovat koncové víčko.
46
Čistění vzduchového filtru *
Vzduchový filtr musí být čištěn před každým soutěžním použití, bez ohledu na to, v jak silném
prašném prostředí byl použit. K tomu je třeba nadzvednout víčko schránky vzduchového filtru a
potáhnout dopředu.
Ramínko držáku filtru „2“ vyháknout dole, natočit do strany a škrtící sítko „3“ společně se
vzduchovým filtrem „4“ a držákem vzduchového filtru „5“ vyjmout ze schránky vzduchového filtru. U
modelů SX není škrtící sítko k dispozici (viz obr. str. 45).
!POZOR!
-
-
Vzduchový filtr nečistit benzínem nebo petrolejem, protože tyto látky rozežírají tento pěnový
materiál. KTM doporučuje pro ošetřování vzduchových filtrů výrobky firmy Motorex k čistění a
mazání vzduchového filtru.
Nikdy neuvádějte Váš motocykl do chodu bez vzduchového filtru. Infiltrovaná nečistota může
způsobit poškození motoru a zvýšené opotřebení motoru.
Pokud není vzduchový filtr správně namontován, může se špína a prach dostat do motoru a
způsobit jeho poškození.
Vzduchový filtr je třeba řádně vyprat ve speciální čistící kapalině a nechat dobře vyschnout. Filtr
pouze vymačkat, v žádném případě neždímat. Suchý filtr naolejovat vysoce kvalitním olejem na filtr.
Schránku na vzduchový filtr rovněž vyčistit. Zkontrolovat, zda není poškozená manžeta karburátoru a zda
pevně sedí.
Filtr namontovat na držák vzduchového filtru. Vzduchový filtr dát společně s držákem
vzduchového filtru do škrtícího sítka a to namontovat do schránky vzduchového filtru, přitom dát pozor
na správné vycentrování a připevnit ramínkem držáku filtru (viz obr. str. 45).
Kontrola nastavení tahu lanka ručního dekompresoru *
Nastartovat motor a při volnoběžných otáčkách pomalu táhnout páčku ručního dekompresoru tak
dlouho, až je cítit na páčce klepnutí ventilu. Vůle na páčce by měla být (měřeno vně) cca 10 mm.
V nutném případě je třeba upravit vůli.
K seřízení je třeba stáhnout zpět ochrannou čepičku "6", povolit kontramatici "7" a seřídit
odpovídajícím způsobem seřizovacím šroubem "8". Pevně dotáhnout kontramatici a natáhnout zpět
ochrannou čepičku (viz obr. str. 45).
!POZOR!
Kontrolujte nastavení lanka dekompresoru pravidelně (viz kapitola ošetření motocyklu). Pokud
není na páčce ručního dekompresoru žádná vůle, vede to k poškození motoru.
UPOZORNĚNÍ: Na autodekompresoru nejsou potřebné žádné seřizovací práce.
Nastavení tahu lanek plynu *
Na rukojeti plynu musí být vždy vůle 3 - 5 mm. Kromě toho se nesmí měnit volnoběžné otáčky při
běžícím motoru, pokud jsou řídítka natočena buď úplně doleva nebo úplně doprava.
Abychom mohli lanka seřídit, je třeba sejmout sedlo a nádrž s bočnicemi. Stáhnout zpět
ochrannou čepičku "9", povolit kontramatici "10" a seřizovacím šroubem "11" odpovídajícím způsobem
otáčet. Otáčení seřizovacího šroubu proti směru pohybu hodinových ručiček snižuje vůli, otáčení ve
směru pohybu hodinových ručiček zvyšuje vůli.
Dotáhnout pevně kontramatici a vyzkoušet chod rukojeti plynu z hlediska lehkého chodu.
Namontovat nádrž a sedlo (viz obr. str. 45).
47
Změna základního nastavení páčky spojky
Regulačním šroubem „1“ se nechá individuálně nastavit základní poloha páčky spojky. Tak může
být nastavena pro každou velikost ruky optimální pozice páčky spojky.
Když se otáčí regulačním šroubem proti směru pohybu hodinových ručiček, přibližuje se páčka
spojky k řídítkům. Když se otáčí regulačním šroubem ve směru pohybu hodinových ručiček, páčka
spojky se od řídítek vzdaluje (viz obr. str. 46).
!POZOR!
Oblast změny nastavení je ohraničena. Otáčejte regulačním šroubem pouze rukou a
nepoužívejte k tomu sílu.
Kontrola množství oleje hydraulické spojky
Ke kontrole množství oleje hydraulické spojky je nutno sejmout víčko. K tomu je třeba odstranit
šrouby „2“ a víčko „3“ s gumovým těsněním "4". Hladina oleje by měla být při vodorovné poloze
snímače 4 mm pod horním okrajem nádržky.
V nutném případě je třeba doplnit hydraulickým olejem SAE 10 (Motorex Kupplungs-fluid 75) (viz.
obr. str. 46).
!POZOR!
KTM používá do hydraulické spojky biologicky odbouratelný minerální hydraulický olej. Tento
olej nesmí být nikdy smíchán s jinými hydraulickými oleji. Používejte vždy originální hydraulický olej
KTM (k dostání ve Vaší odborné dílně KTM), jen tak může být zaručena optimální funkce ovládání
spojky. V žádném případě neplnit brzdovou kapalinou.
Odvzdušnění hydraulické spojky *
Když se odpor na páčce spojky zdá houbovitý, musí být ovládání spojky odvzdušněno.
Potřebujete k tomu odvzdušňovací stříkačku (speciální přípravek) a biologicky odbouratelný hydraulický
olej. Oboje je k dostání u Vašeho prodejce KTM.
Řídítka zarazit tak, aby se snímací váleček nacházel ve vodorovné poloze, odstranit šrouby „2“ a
sejmout víčko „3“ společně s gumovým těsněním „4“.
Naplnit odvzdušňovací stříkačku biologicky odbouratelným hydraulickým olejem (Motorex
Kupplungsfluid 75). Na hlavním válci odstranit odvzdušňovací šroub „5“ a namontovat odvzdušňovací
stříkačku. Nyní tlačit do systému olej tak dlouho, až z otvoru „7“ snímacího válečku začne vytékat olej
bez bublinek. Mezitím odsát olej ze zásobní nádržky snímacího válečku, aby se zabránilo přetečení oleje.
Po odvzdušnění odstranit odvzdušňovací stříkačku, namontovat odvzdušňovací šroub, upravit
hladinu oleje a namontovat víčko (viz výše) – (viz obr. str. 46).
!POZOR!
KTM používá do hydraulické spojky biologicky odbouratelný minerální hydraulický olej. Tento
olej nesmí být nikdy smíchán s jinými hydraulickými oleji. Používejte vždy originální hydraulický olej
KTM (k dostání ve Vaší odborné dílně KTM), jen tak může být zaručena optimální funkce ovládání
spojky. V žádném případě neplnit brzdovou kapalinou.
48
Nastavení karburátoru na volnoběžný chod (Keihin-FCRMX 37/39/41) *
Nastavení volnoběžného chodu karburátoru má velký vliv na chování motocyklu při startování.
To znamená, že motor se správně nastaveným volnoběžným chodem se nechá startovat snadněji, než
motor se špatně nastaveným volnoběžným chodem.
Volnoběžný chod se reguluje seřizovacím kolečkem „1“ a šroubem regulace složení směsi „2“.
Seřizovacím kolečkem se nastavuje základní poloha šoupátka. Šroubem regulace složení směsi je
regulována volnoběžná směs, která proudí přes volnoběžný systém do motoru. Otáčení ve směru
pohybu hodinových ručiček snižuje množství paliva (chudá směs), otáčení proti směru pohybu
hodinových ručiček zvyšuje množství paliva (bohatá směs).
ABYSTE NASTAVILI SPRÁVNĚ VOLNOBĚŽNÝ CHOD, POSTUPUJTE PODLE
NÁSLEDUJÍCÍCH BODŮ:
1. Šroub regulace složení směsi „2“ zašroubovat a nastavit na základní seřízení, udané firmou KTM
(viz technická data motoru).
2. Zahřát motor krátkou jízdou.
3. Seřizovacím kolečkem „1“ nastavit normální volnoběžné otáčky (1400 - 1500 ot./min.).
4. Otáčet šroubem regulace složení směsi „2“ pomalu ve směru pohybu hodinových ručiček, než
začnou klesat volnoběžné otáčky. Zapamatujte si tuto polohu a otáčejte nyní šroubem regulace
složení směsi pomalu proti směru pohybu hodinových ručiček, než volnoběžné otáčky opět začnou
klesat. Pak je třeba nastavit nejvyšší volnoběžné otáčky mezi těmito dvěma polohami Pokud by
došlo při tom k vyššímu nárůstu otáček, snižte volnoběžné otáčky na normální hladinu a postupujte
ještě jednou podle bodu 4. Extrémní sportovní jezdec nastaví šroub o 1/4 otáčky níže - ve směru
pohybu hodinových ručiček - proti této ideální poloze, aby byl motor při sportovním použití živější).
UPOZORNĚNÍ: Pokud se nedojde pomocí tohoto popsaného postupu k uspokojivému výsledku, je
pravděpodobné, že příčinou může být špatně dimenzovaná volnoběžná tryska. Pokud
a) je šroub regulace složení směsi zatočen až na doraz a nedošlo ke změně volnoběžných otáček, je
třeba použít menší volnoběžnou trysku,
b) motor zhasne, když je šroub regulace složení směsi ještě 2 otáčky otevřen, je třeba vybrat větší
volnoběžnou trysku.
Po výměně trysky je třeba přirozeně začít se seřízením od začátku.
5. Nyní je třeba seřizovacím kolečkem nastavit požadované volnoběžné otáčky.
6. Při větších změnách venkovní teploty a extrémních změnách nadmořské výšky je třeba opakovat
nastavení volnoběžných otáček (viz obr. str. 47).
Zásadní informace k opotřebení karburátoru
Šoupátko, jehla trysky a jehlová tryska podléhají díky vibracím motoru zvýšenému opotřebení.
Kvůli opotřebení dochází v karburátoru k chybné činnosti (např. přemazání). Tyto díly je třeba po 200
provozních hodinách vyměnit (viz obr. str. 47).
Nastavení šroubu regulace bohatosti směsi *
Šroub regulace bohatosti směsi je speciálně u modelů EXC těžko přístupný. Z toho důvodu je
k dostání odpovídající speciální nářadí.
Posaďte speciální přípravek na šroub regulace složení směsi „2“ na spodní straně karburátoru.
Zatlačte přípravek lehce nahoru a otáčejte seřizovacím kolečkem „3“, až se přípravek zasune do drážky
šroubu regulace bohatosti směsi „2“.
Nyní můžete provést seřízení. Na regulačním kolečku jsou uvedeny značky, kterými jsou lépe
patrné otáčky (viz obr. str. 47).
49
Kontrola hladiny (výšky) plováku *
K tomu je třeba vymontovat karburátor a odstranit plovákovou komoru. Karburátor držet šikmo
tak, že plovák přilehne k plovákovému jehlovému ventilu, ale nesmí ho zmáčknout (stlačit) - (viz obr. str.
47).
V této poloze by měla hrana plováku být paralelně k těsnící ploše tělesa plováku (viz. obr. str. 45).
Pokud výška plováku neodpovídá uvedené hodnotě, je třeba zkontrolovat plovákový jehlový
ventil a v nutném případě vyměnit.
Pokud je plovákový jehlový ventil v pořádku, je možno výšku plováku nastavit ohnutím páčky
plováku „4“.
Namontovat plovákovou komoru, namontovat karburátor a nastavit volnoběh.
Vyprázdnění plovákové komory karburátoru
Po každém mokrém čistění by měla být vyprázdněna plováková komora karburátoru, aby se
odstranila vniklá voda. Voda v plovákové komoře vede k poruchám činnosti.
Provádějte tuto činnost při studeném motoru. Zavřete palivový kohoutek
a zaveďte hadičku „1“ do nádoby, aby bylo možno zachytit vytékající palivo. Otevřete výpustný šroub
„2“, abyste vypustili palivo. Uzavřete opět výpustný šroub, otevřete palivový kohoutek a přezkoušejte
plovákovou komoru z hlediska těsnosti (viz obr. str. 48).
!!! V A R O V Á N Í !!!
-
-
-
Palivo je hořlavina vysokého stupně a jedovatá látka. Při manipulaci se vyžaduje zvláštní
pozornost. Nikdy neprovádějte práce na palivovém systému v blízkosti otevřeného ohně, jako jsou
např. hořící cigareta, apod.
Nechte motor vždy nejdříve vychladnout. Rozlité palivo je třeba ihned setřít. Palivem plité materiály
jsou rovněž velmi snadno zápalné. Pokud se dostane benzin do zažívacího traktu nebo stříkne do
očí, je třeba ihned vyhledat lékaře.
Palivo řádně odkliďte.
Popis schéma oběhu oleje (SX, XC, EXC)
Olejové čerpadlo "3" nasává motorový olej přes dlouhé olejové sítko "4" z olejového zásobníku
převodovky. Motorový olej je veden olejovým vedením "5" do hlavy válce k mazání vačkového hřídele
"6", množství oleje je regulováno šroubem s tryskou "7". Jeden olejová kanál odbočuje k dlouhému
olejovému filtru "8", kde jsou filtrovány z oleje hrubější částice. Potom se dostane motorový olej ke
krátkému olejovému filtru "9", který filtruje také ty nejjemnější částice. Vyčištěný olej je čerpán kolem
obtočného ventilu "10" k ojničnímu ložisku "11" a skrz trysku "12" je zespoda nastřikován na píst.
Druhé olejové čerpadlo "13" nasává motorový olej přes krátké olejové sítko "14" z tělesa klikové
hřídele a maže ozubená kola převodovky "15" (viz obr. str. 48).
Popis schéma oběhu oleje (SX-F)
Olejové čerpadlo "20" nasává motorový olej přes dlouhé olejové sítko "21" z olejového zásobníku
převodovky a dopravuje ho k olejovému filtru „22“, kde se filtrují ven nečistoty. Vyčištěný motorový olej
je čerpán kolem obtočného ventilu "23" k ojničnímu ložisku "24" a skrz trysku "25" je zespoda
nastřikován na píst.
Další dva kanálky vedou do hlavy válce. Jeden kanálek zásobuje hydraulický napínák řetězu „26“
a druhý vede ke stojanu ložiska vačkových hřídelí „27“, kde jsou olejem zásobovány ložiska vačkových
hřídelí a vlečné páčky (přes vstřikovací trysky).
Druhé olejové čerpadlo "28" nasává motorový olej přes krátké olejové sítko "29" z tělesa klikové
hřídele a maže ozubená kola převodovky "30" (viz obr. str. 48).
50
Kontrola množství motorového oleje
Množství motorového oleje je možno kontrolovat při studeném i teplém motoru. Motocykl je třeba
postavit na vodorovnou plochu kolmo (ne na postranní stojánek).
Při studeném motoru musí být motorový olej vidět na spodním okraji "A" kontrolního okénka.
Při teplém motoru musí motorový olej dosahovat až k hornímu okraji "B" kontrolního okénka.
V nutném případě je třeba motorový olej doplnit (viz obr. str. 48).
!POZOR!
Příliš málo motorového oleje nebo kvalitativně méně hodnotný olej vedou k předčasnému
opotřebení motoru.
Motorový olej
Dříve byly pro 4-taktní motocykly používány motorové oleje z oblasti osobních automobilů,
protože neexistovaly žádné vlastní specifikace pro motocykly. Rozdílné technické směry vývoje si
vyžádaly vlastní specifikaci pro čtyřtaktní motocykly – normu JASO T903 MA. Jak jsou u osobních
automobilů požadovány dlouhé intervaly výměny, stojí u motocyklových motorů v popředí vysoká
účinnost výkonu při vysokých otáčkách. U většiny motocyklových motorů jsou převodovka a spojka
mazány stejným olejem. Norma JASO MA těmto speciálním požadavkům vyhovuje.
Používejte pouze plně syntetické značkové oleje, které splňují nebo překračují kvalitativní
požadavky normy JASO MA (údaj na obalu). KTM doporučuje Motorex Power Synt 4T ve viskozitách
10W/50 (pro teploty nad 0 st. Celsia, resp. 5W/40 (pro teploty pod 0 st. Celsia) - (viz obr. str. 49).
!POZOR!
Příliš málo motorového oleje nebo kvalitativně méně hodnotný olej vedou k předčasnému
opotřebení motoru.
Výměna motorového oleje *
UPOZORNĚNÍ: Při výměně motorového oleje musí být vyčištěno krátké a dlouhé olejové sítko a
musí být vyměněny oba olejové filtry (250 SX-F: jen jeden olejový filtr).
Výměnu motorového oleje je třeba provést při provozní teplotě motoru.
!!! V A R O V Á N Í !!!
Motor, zahřátý na provozní teplotu a olej v něm se nacházející jsou velmi horké - nespalte se.
Motocykl postavit na vodorovnou plochu. Uzavírací šroub "1" odstranit a nechat olej vytéci do
nádoby.
Uzavírací šroub (s magnetem) řádně vyčistit.
Jakmile vytekl všechen olej, vyčistit těsnící plochy, namontovat uzavírací šroub společně
s těsnícím kroužkem a dotáhnout pevně momentem 20 Nm.
ČIŠTĚNÍ KRÁTKÉHO OLEJOVÉHO SÍTKA:
Krátké olejové sítko "2" je nasunuto v imbusovém uzavíracím šroubu "3" na spodní straně motoru.
Nastrčte do uzavíracího šroubu imbusový klíč a klepněte několikrát na klíč, aby se uzavírací šroub
uvolnil. Vyjmout olejové sítko, díly řádně vyčistit a vyfoukat tlakovým vzduchem. O - kroužky
zkontrolovat z hlediska poškození a v nutném případě vyměnit. Namontovat zpět olejové sítko
s uzavíracím šroubem a pevně dotáhnout momentem 10 Nm.
51
ČIŠTĚNÍ DLOUHÉHO OLEJOVÉHO SÍTKA:
Dlouhé olejové sítko je nasunuto do uzavíracího šestihranného šroubu "4" vedle čísla motoru.
Vymontovat uzavírací šroub s olejovým sítkem, díly řádně vyčistit a vyfoukat tlakovým vzduchem.
O - kroužky zkontrolovat z hlediska poškození a v nutném případě vyměnit.
Při montáži dlouhého olejového sítka ho nasaďte na cca 300 mm dlouhý imbusový klíč nebo něco
podobného. Zastrčte imbusový klíč otvorem do díry v protilehlé stěně bloku motoru. Nyní zasuňte
olejové sítko až na doraz do bloku motoru. Odstraňte imbusový klíč. Namontujte uzavírací šroub a
dotáhněte pevně momentem 15 Nm (viz obr. str. 49).
!POZOR!
Sítko je zabudováno šikmo dolů, při nesprávné montáži ztrácí svoji filtrovací účinnost a
v důsledku toho dojde ke zvýšenému opotřebení motoru.
Výměna olejového filtru
Odstraňte šroub "1" a odkloňte zásobní nádržku na brzdovou kapalinu na stranu. Postavte pod
motor nádobu, do které může odtékat olej. Odstraňte 4 šrouby "2" a sejměte obě víčka olejových filtrů.
Kleštěmi na ségrové kroužky můžete nyní vytáhnout vložky olejových filtrů "3".
Víčka olejových filtrů, těsnící plochy O - kroužků a blok motoru je třeba očistit. O - kroužky víček
olejových filtrů je třeba zkontrolovat z hlediska poškození a v nutném případě vyměnit.
UPOZORNĚNÍ: Motor 250 SX-F má jenom jednu vložku olejového filtru „3“.
Motocykl položit na stranu a oba prostory pro olejové filtry naplnit do poloviny motorovým
olejem. Dlouhý olejový filtr vložit dopředu a krátký olejový filtr vložit dozadu do prostorů pro jejich
uložení.
Namastit O - kroužky víček olejových filtrů a víčka "4" namontovat. Našroubovat šrouby a
dotáhnout pevně momentem 6 Nm.
Umístit na své místo zásobní nádržku brzdové kapaliny a šroub dotáhnout momentem 8 Nm.
Postavit opět motocykl.
Odstranit šroubení "5" na víčku spojky a naplnit 1,2 litru (250 SX-F: 1,1 litru) plně syntetického
motorového oleje (Motorex Power Synt 4T 10W/50).
Nastartovat motor a zkontrolovat všechny šroubové spoje a víčka olejových filtrů z hlediska
těsnosti.
Nakonec zkontrolovat množství oleje a v nutném případě upravit (viz obr. str. 50).
PORUCHY A JEJICH ODSTRANĚNÍ
Když si necháte provést na Vašem motocyklu předepsané údržbové práce, je třeba sotva očekávat
poruchy. Pokud se přece jen vyskytne chyba nebo porucha, doporučujeme Vám lokalizovat chybu a
postupovat podle návodu na zjištění poruch a jejich odstranění.
Upozorňujeme ale na to, že mnoho prací není možno provést samotným řidičem. V případě
pochybností se obraťte, prosím, na prodejce firmy KTM.
Porucha
Motor se neprotočí
(elektrický startér)
Příčina
Chyba v obsluze
Přepálená pojistka
Vybitá baterie
Pomoc
Zapnout nouzový vypínač (jen Austrálie)
Sejmout levou bočnici a víčko schránky filtru
a vyměnit pojistku ve startovacím relé
Nabít baterii a zjistit příčinu jejího vybití vyhledat
odbornou dílnu KTM
52
Nízká teplota okolí
Motor se protočí, ale Chyba v obsluze
nechce naskočit
(elektrický startér)
Motor nechce naskočit
(startovací páka)
Motocykl byl delší
dobu mimo provoz,
proto je v plovákové
komoře staré palivo
Přerušená dodávka
paliva
„Uchlastaný motor“
Znečistěná nebo
mokrá zap. svíčka
Příliš velká vzdálenost mezi elektrodami zapalovací svíčky
Vadná zapalovací
svíčka nebo
zapalovací „fajfka“
Prodřený kabel
zkratování ve svazku, nouzový vypínač
nebo zkratovací
tlačítko vypnutí
motoru poškozené
Zoxidovaný spoj.
kabel od generátoru
k zapalovací cívce
Voda v karburátoru,
eventuálně ucpané
trysky
Motor nastartovat startovací pákou
Otevřít palivový kohoutek, natankovat palivo, nebyl
použit sytič nebo zařízení pro start s horkým
motorem, dbát na pravidla pro startování (viz návod
na obsluhu)
Lehce zápalné součásti paliva se při delším stání
vypařily
Pokud nebyl motocykl déle jak 1 týden používán,
mělo by být staré palivo z plovákové komory
vypuštěno. Když bude plováková komora naplněna
čerstvým palivem, motor ihned naskočí
Uvolnit hadičku na karburátoru, zavést do nádoby a
palivový kohoutek opět otevřít.
-pokud vytéká palivo, je třeba vyčistit karburátor,
- pokud nevytéká palivo je třeba zkontrolovat
odvzdušnění nádrže, event. vyčistit pal. kohoutek
Aby mohl motor "lehce čerpat", je třeba vytáhnout
páčku ručního dekompresoru, dát plný plyn, 5-10 x
prošlápnout startovací páku, event.
2 x 5 sekund startovat elektrickým startérem a
potom startovat motor, jak je popsáno v návodu
Pokud motor nenaskočí, vyšroubovat zapalovací
svíčku a vysušit.
Vyčistit nebo vyměnit zapalovací svíčku
Seřídit vzdálenost elektrod na 0,6 mm
Vymontovat zapalovací svíčku, připojit kabel
svíčky, svíčku držet na kovové části motoru (lesklé
místo na motoru), použít startovací páku, při tom se
musí objevit na zapalovací svíčce silná jiskra
- pokud se jiskra neobjeví, nejprve vyměnit
zapalovací svíčku
- pokud se jiskra neobjeví, sejmout „fajfku“ ze
zapalovacího kabelu, držet asi 5 mm od kovové
části motoru a použít startovací páku,
- pokud se objeví jiskra, je třeba vyměnit „fajfku“,
- když se jiskra neobjeví, je třeba nechat přezkoušet
zapalování
Sejmout palivovou nádrž, černožlutý kabel odpojit
od kabelu nouzového vypínače nebo zkratovacího
tlačítka vypnutí motoru a vyzkoušet zapalovací
jiskru
Když se jiskra objeví, je třeba hledat chybu
v okruhu zkratování
Sejmout sedlo a palivovou nádrž, očistit kontakt
a ošetřit sprayem na kontakty
Vymontovat karburátor a vyčistit
53
Motor nedrží
volnoběžné otáčky
Ucpaná volnoběžná
tryska
Překroucené
regulační šrouby na
karburátoru
Vadná zapalovací
svíčka
Vadné zapalování
Motor netočí do
Motor běží obtížně,
vyšších otáček
protože je špinavá
nebo opotřebovaná
jehla plováku
Povolené trysky
karburátoru
Vadné elektronické
nastavení zapalování
Motor má příliš nízký Je částečně přerušena
výkon
dodávka paliva nebo
špinavý karburátor
Netěsní plovák
Silně znečistěný
vzduchový filtr
Výfukové zařízení
netěsní, je deformované nebo je
v koncovce výfuku
příliš málo skleněné
vaty
Příliš malá vůle
ventilů
Ztráta komprese
z důvodu příliš těsně
seřízeného ruč.
dekompresoru
Vadné elektronické
nastavení zapalování
Motor vynechává
Nedostatek paliva
Motor je nadměrně
horký
Rozmontovat karburátor a vyčistit trysky
Nechat si seřídit karburátor
Vyměnit zapalovací svíčku
Nechat si přezkoušet zapalování
Rozmontovat karburátor a zkontrolovat
opotřebení
Pevně dotáhnout trysky
Nechat si přezkoušet zapalování
Vyčistit a přezkoušet palivový systém
a karburátor
Vyměnit plovák
Vyčistit, eventuálně vyměnit vzduchový filtr,
vyhledat odbornou dílnu KTM
Zkontrolovat nepoškození výfukového zařízení,
vyměnit vatu ze skleněného vlákna v koncovém
dílu tlumiče
Seřídit vůli ventilů
Seřídit nastavení tahu lanka ručního dekompresoru
Nechat si přezkoušet zapalování
Vyčistit a přezkoušet palivový systém
a karburátor
Motor nasává falešný Zkontrolovat pevné usazení sací příruby
vzduch
a karburátoru
Příliš málo chladící
Doplnit chladící kapalinu (viz úkoly ošetřování),
kapaliny v chladícím přezkoušet těsnost chladícího systému
systému
Příliš málo vzduchu Pokračovat plynule v jízdě
na žebra chladiče
Chladící systém není Odvzdušnit chladící systém
odvzdušněn
Silně zašpiněná žebra Žebra chladiče umýt proudem vody
chladiče
Tvorba pěny
Vyměnit chladící kapalinu, použít značkovou
v chladícím systému nemrznoucí směs
54
Prasklá hadička
u chladiče
Vadný termostat
Hadičku zkrátit, eventuálně vyměnit
Přepálená pojistka
ventilátoru (XC
Desert)
Poškozený
termospínač (XC
Desert)
Poškozený ventilátor
(XC Desert)
Nadměrná spotřeba
oleje
Všechny zapnuté
žárovky jsou spálené
Klakson, směrová
světla a elektrický
startér nefungují
Vybitá baterie
Vymontovat termostat a nechat zkontrolovat
(teplota otevírání 70 st. Celsia), eventuálně vyměnit
Vyměnit pojistku a vyzkoušet ventilátor z hlediska
funkce (viz níže)
Vyhledat odbornou dílnu KTM.
Zkontrolovat funkčnost ventilátoru. K tomu
nastartovat motor a přemostit kontakty na
termospínači (pravý chladič dole), vyhledat
odbornou dílnu KTM.
Prasklá hadička
Odvzdušňovací hadičku uložit tak, aby nemohla
odvzdušnění motoru prasknout, eventuálně vyměnit
Příliš velké množství Zkontrolovat množství oleje, v nutném případě
oleje
upravit
Příliš řídký motorový Použít hustší motorový olej, dbejte pokynů
olej (viskozita)
v odstavci „Motorový olej“
Odstranit sedlo a palivovou nádrž a zkontrolovat
Vadný kondenzátor
nebo regulátor napětí spoje, nechat přezkoušet kondenzátor a regulátor
napětí
Přepálená pojistka ve Sejmout levou bočnici a víčko schránky filtru,
startovacím relé
vyměnit pojistku
Baterie nebyla
Sejmout sedlo a palivovou nádrž a zkontrolovat
dobíjena alternátorem připojení regulátoru napětí, nechat regulátor napětí
a alternátor zkontrolovat v odborné dílně KTM
ČISTĚNÍ A MYTÍ
Myjte motocykl pravidelně, abyste zachovali horní vrstvu plastikových dílů hezkou.
Používejte k tomu nejlépe teplou vodu, do které je přidán v obchodě dostupný
a obvyklý mycí prostředek, a mycí houbu. Velká špína může být odstraněna měkkým proudem vody.
!POZOR!
Dejte pozor při použití vysokotlakého čistícího prostředku na to, aby proud vody nepřišel na žádné
elektrické montážní díly, konektory, lanka, ložiska, karburátor, atd. Voda se jinak dostane díky
vysokému tlaku do těchto dílů a způsobí poruchy, resp. vede k jejich předčasnému zničení.
-
Před každým mytím musí být uzavřena trubka výfuku, aby se zabránilo vniknutí vody do výfuku.
K čistění motocyklu by měly být použity čistící prostředky, běžně dostupné
v obchodech. Na silně znečistěná místa je třeba navíc použít štětec.
Poté, co opláchnete motocykl po umytí mírným proudem vody, je třeba ho osušit tlakem vzduchu a
hadrem. Jeďte potom chvilku s motocyklem, až dosáhne motor provozní teplotu a vyzkoušejte při tom
také brzdy. Díky teplu se voda vypaří také z nedostupných míst motoru a z brzd.
55
-
Odstraňte také ochranná víčka ze součástí řízení, aby se i tady mohla voda, která do řízení vnikla,
odpařit.
Po vychladnutí motocyklu je třeba všechna místa s ložisky a všechna kluzná místa naolejovat a
namazat tukem. Řetěz je třeba rovněž ošetřit sprayem na řetěz.
Abychom předešli poruchám v elektrické soustavě, je třeba ošetřit nouzový vypínač, zkratovací
vypínač motoru, vypínač světel a konektory sprayem na kontakty.
KONZERVACE PŘED PROVOZEM V ZIMNÍM OBDOBÍ
Pokud bude motocykl používán i v zimě, je třeba počítat s posypem soli na
vozovkách a je
třeba provést opatření proti agresivnímu posypu solí:
- motocykl řádně umýt a nechat oschnout,
- motor, karburátor, kyvnou vidlici a všechny ostatní holé a pozinkované díly (kromě brzdových
kotoučů) ošetřit ochranným protikorozním prostředkem.
!!! V A R O V Á N Í !!!
Žádný ochranný protikorozní prostředek nesmí vniknout na brzdové kotouče, jinak se silně sníží
účinek brzd.
!POZOR!
Po jízdě na solí posypaných vozovkách je třeba motocykl řádně umýt studenou vodou a nechat
dobře oschnout.
SKLADOVÁNÍ
-
Pokud chcete motocykl odstavit na delší dobu, musíte provést následující opatření:
Řádně vyčistit motor, jak je uvedeno v kapitole ČISTĚNÍ A MYTÍ.
Vyměnit motorový olej, krátký a dlouhý olejový filtr (starý motorový olej obsahuje agresivní
nečistoty).
Zkontrolovat kvalitu a množství nemrznoucí směsi.
Nastartovat a zahřát ještě jednou motor, zavřít palivový kohoutek a počkat, až motor sám ukončí běh.
Potom otevřít výpustné šrouby na plovákové komoře, aby se odstranily poslední zbytky paliva.
Odstranit zapalovací svíčku, otvorem na svíčku nalít do válce cca 5 ccm motorového oleje. Uvést v
činnost 10x startovací páku, aby se olej dostal
a rozdělil na stěnu válce a namontovat zpět zapalovací svíčku.
Píst nastavit do polohy komprese, aby se uzavřely ventily.
Pohonnou hmotu vylít z nádrže do odpovídající nádoby.
Upravit tlak vzduchu v pneumatikách.
Naolejovat všechna ložiska všech ovládacích páček, stupaček, atd. a řetěz.
Vyjmout baterii a nabít (viz kapitola Baterie)
Místo pro skladování by mělo být suché a nemělo by podléhat velkým výkyvům teploty.
Motocykl zakryjte nejlépe plachtou nebo dekou, která propouští vzduch. Nepropustné materiály v
žádném případě nepoužívejte, případná vlhkost by nemohla unikat pryč a způsobila by proto korozi.
56
!POZOR!
Je velmi špatné nechat motor odstaveného motocyklu krátkodobě v chodu. Motor se přitom
nedostatečně zahřeje, při spalovacím procesu se kondenzuje vznikající vodní pára a způsobuje rezavění
ventilů a výfuku.
Uvedení do provozu po odstavení
-
Namontovat nabitou baterii (dát pozor na polaritu, červená = plus pól).
Seřídit hodiny v tachometru.
Nalít do nádrže čerstvou pohonnou hmotu.
Přezkoušet motocykl jako před každou jinou jízdou (viz NÁVOD K JÍZDĚ).
Motocykl krátce a opatrně projet.
UPOZORNĚNÍ: Přezkoušejte před sezónním uložením motocyklu všechny díly z hlediska funkčnosti a
opotřebení. Pokud jsou potřebné servisní práce nebo opravy, měly by být provedeny v době uložení (nižší
vytížení dílen). Tak můžete předejít dlouhému čekání v dílnách na začátku sezóny.
Download

Manuál - Náhradní díly KTM