KYJOVské
Měsíčník pro občany Kyjova
/ vydává město Kyjov / zdarma / 1. březen 2013
noviny
3/2013
BARVITÝ FAŠAŇK V KYJOVĚ
První únorovou neděli jste mohli
potkat v ulicích města průvod masek
a krojovaných chlapců doprovázených
muzikanty. Fotografie i na straně 8.
Foto Ivo Cencinger
MILÍ ČTENÁŘI
KYJOVSKÝCH NOVIN,
Ocenění pro kyjovské gymnázium
Velkou radost do Klvaňova gym−
názia a zdravotnické školy přineslo
hodnocení ze strany zřizovatele. Vy−
plynulo z něj, že i po sloučení patří
škola mezi špičku v Jihomoravském
kraji.
„Výsledek nás těší, ale zároveň
i zavazuje do budoucna, protože kon−
kurence je velká. Musíme na sobě
pracovat i nadále a vytvářet co nej−
lepší podmínky. Úroveň školy je
velmi dobře nastavená a navíc z ní
vyčnívají špičky, jako jsou například
skvělé výsledky našeho chemika Ka−
mila Maršálka a celé řady dalších stu−
dentů. Máme také skvělé výsledky ve
sportovních soutěžích. Velmi dobře
si naši studenti vedou v celé řadě
všech srovnávacích testů,“ vyjmeno−
vala hlavní body úspěchu ředitelka
Klvaňova gymnázia a Střední od−
borné školy zdravotnické a sociální
Kyjov Renáta Soukalová.
Největší přínos kladného hodno−
cení zřizovatele spočívá podle ředi−
telky především v zájmu kraje o fi−
Z obsahu / Výročí deportací
strana 2 / Co s Jančovkou? strana 3
Kyjovské noviny / březen 2013
nanční rozvoj školy. V posledních
letech do Kyjova doputovalo téměř
40 milionů korun na půdní vestavbu
nebo sanace zemní vlhkosti. Do bu−
doucna budova potřebuje ještě opra−
vit osvětlení, podlahy a okna. Kvůli
tepelným úsporám bude nutné i za−
teplení budovy. To vše má podle ře−
ditelky obnášet opět částku kolem
40 milionů korun. Po optimalizaci má
Klvaňovo gymnázium společně se zdra−
votnickou školou bezmála 900 stu−
−vh−
dentů a stovku pracovníků.
/ Třídění bioodpadu
v poslední době jsem se setkal
s několika dotazy na téma odkupu
tenisových kurtů v Boršově a budouc−
nosti jejich existence. V průběhu
minulého roku se na nás obrátili
majitelé s návrhem na prodej. Po
věcné stránce jsme souhlasili s pře−
vzetím 4 antukových kurtů do vlast−
nictví, a to z jednoho prostého dů−
vodu. Jde o scelené pozemky ležící
v intravilánu obce, které jsou aktivně
využívány jak dospělými sportovci,
tak také mládeží, a byla by velká
škoda, pokud by nesloužily dál
svému účelu. Pak je zde také smysl
zcela obchodní. Jde o dobrou inves−
tici, kterou v případě potřeby možná
někdy v budoucnu zhodnotí naši ná−
stupci tím, že na předmětných
pozemcích změní účel využití k aktu−
álním potřebám. Každopádně, a to
je třetí důvod, jsme nechtěli, aby
tyto pozemky uchvátili spekulanti.
Město ani jeho organizace nebudou
toto sportoviště provozovat a mít
s ním žádné provozní náklady.
Stejně jako hřiště u letního kina
poskytne tyto do užívání subjektu,
u kterého bude vyžadovat péči řád−
ného hospodáře a maximální napl−
nění účelu využití.
Posláním radnice není organizo−
vat život ve městě, ale poskytnout
vhodné zázemí, finanční nebo mate−
riální pomoc, prostě vytvářet vhodné
podmínky a prostředí. To je také
hlavní motivace, proč v orgánech
města řešíme další možný odkup
nemovitosti. Tou je sál naproti hos−
pody Jančovka. Chceme dát prostor
také slušným alternativním kulturním
proudům a umožnit, aby vedle spor−
tu, sociálních aktivit či občanských
iniciativ i kultura pozitivně působila
na dobré klima v našem městě. Ni−
kdy se nezavděčíme všem, ale vní−
máme, že tato část mozaiky v na−
bídce možností v Kyjově schází.
Milí spoluobčané, to co chybí
v těchto dnech mně, a nejsem jistě
sám, je pořádná porce sluníčka. Tak
věřím, že vůně jara nás již brzy pří−
jemně omámí.
František Lukl,
Váš starosta
strana 4
strana 1
Radnice
Kyjov si připomněl tragické výročí deportací
Setkání v Kyjově se účastnili také zástupci Židovské obce Brno v čele
s předsedou Jáchymem Kanarkem.
Město Kyjov si připomnělo 70 let
od počátku deportací židovských oby−
vatel z regionu do nacistických vyhla−
zovacích táborů. Smutné setkání,
které připomnělo jednu z největších
tragédií, při níž přišly o život tisíce
lidí.
Vzpomínky jsou stále živé, připo−
mněli si je spolu s pamětníky, kteří
tyto hrůzy přežili, zástupci Židovské
obce Brno, kyjovští studenti i obyva−
telé z regionu Slovácka.
Součástí vzpomínkového pro−
gramu byla diskuse s pamětníky,
položení květin u památníku v areálu
Nemocnice Kyjov, výstava s židov−
Pavel Fried se setkal také se studenty,
aby jim vyprávěl o smutné historii.
skou tématikou a dojemný vzpomín−
kový pořad.
„Když se hovoří o šesti milionech
zabitých, jsou to jenom čísla, ale ty
představy, jak ti lidé zahynuli, to jde
velice obtížně popisovat. Těžko se
hovoří o scénách, které se odehrá−
valy v plynových komorách, o tom,
co se dělo v duších dětí, když viděly,
jak jsou ponižováni jejich rodiče
a prarodiče, které milovaly. O tom je
vždycky velice složité hovořit. Člověk
nemůže hovořit bez toho, aby se mu
ty věci znovu a znovu nevybavovaly,“
popsal těžké vzpomínky Pavel Fried,
který prošel Terezínem.
Pro židovské pamětníky bylo se−
tkání se studenty důležité v tom, aby
věděli o dávných hrůzách nevinných
lidí. „Myslím si, že nejdůležitější je,
aby si to mládež připomínala, byť
to je pro ni prožitek, který se těžko
uchopí. Já tomu rozumím, ale zapo−
menout na to by byla obrovská ško−
da,“ je přesvědčen bývalý předseda
Židovské obce Brno Petr Weber.
Ohlédnutí za prvními transporty
židovských obyvatel z Kyjovska do
vyhlazovacích táborů otevřelo po le−
tech také skutečnost, že v králov−
ském městě kdysi stávalo skutečné
židovské město. Historické materi−
ály uvádí, že počátky usídlování Židů
v Kyjově se nedají přesně určit. Ra−
bín Duschak, který v Kyjově půso−
bil do roku 1877 popsal, že se ži−
dovská obec v Kyjově konstituovala
v roce 1603. Fakt, že Kyjov býval
v minulosti domovem také pro židov−
ské obyvatelstvo, dnes dokládají
už jen fotografie v muzeu a perga−
menová Tóra nebo vzpomínky pa−
mětníků.
„Synagogu, kterou mnozí kyjovští
občané ještě znají, byla vystavěna
v roce 1852. V roce 1943 za války
Památník obětem deportací se nachází
v areálu kyjovské nemocnice.
došlo ke zničení jejího vnitřního vy−
bavení oddíly SA. Potom už syna−
goga obnovena nebyla a v roce
1962 byla zbourána,“ doplnila udá−
lost starou něco přes padesát let
Blanka Pokorná z Vlastivědného
muzea v Kyjově.
Otevřena byla i otázka obnovy ži−
dovského hřbitova, který býval v mís−
tech dnešní nemocnice a nedo−
choval se z něj ani jediný kámen.
„Pokud jednáme se zástupci Židov−
ské obce, vždycky toto přijde na pře−
třes. Na začátku minulého roku jsme
proto nechali zpracovat studii, která
nějakým způsobem upravuje celé to
místo,“ prozradil ředitel Nemocnice
Kyjov Petr Svoboda.
Cena projektu na obnovu židov−
ského hřbitova v Kyjově jako pamá−
tečního místa se pohybuje v řádu půl
milionu korun. Nemocnice Kyjov se
spolu s vedením Židovské obce
snaží najít prostředky na realizaci
tak, aby prostor, kde dnes stojí skla−
dové hospodářství nemocnice, mohl
být upraven na malý park s lavič−
kami a byl tak důstojnou vzpomínkou
a místem odpočinku bývalých obyva−
−vh−
tel města.
Historii Židů v Kyjově přiblížila výstava v Radniční galerii, kterou z velké části
zajistila rodina Weberova z Kyjova.
Vzpomínky na transport
Třiadvacátý leden 1943 se ne−
smazatelně zapsal do našich pa−
mětí. V ten den před sedmdesáti lety
vyjel z Uherského Brodu první trans−
port označený „Cn“ a v něm byla ti−
sícovka židovských vězňů, soustře−
děných předtím v Kyjově a okolních
obcích, mužů, žen, starců i dětí.
Ve dnech 27. a 31. ledna 1943 ná−
sledovaly další dva transporty z Uher−
ského Brodu, označené jako „Co“
a „Cp“, které vyložily svůj lidský „ná−
strana 2
klad“ na nádraží v Bohušovicích. Že−
lezniční vlečka do Terezína ještě
nebyla dokončena, takže zbývající
3 kilometry museli vězňové urazit
i se svými zavazadly pěšky. Ve třech
soupravách z nákladních vagonů bylo
deportováno téměř 3000 osob, vět−
šina z nich jen s krátkým zastave−
ním v Terezíně pokračovala dále na
východ do vyhlazovacích táborů. Pře−
žily necelé dvě stovky z nich…
Petr Weber
NA RADNICI PROBĚHLA DISKUSE SE ZÁSTUPCI CÍRKVÍ
Ve středu 6. února 2013 se starosta města setkal s představiteli církví
v Kyjově. Duchovní společně diskutovali o problémech jednotlivých církví a ná−
hledu na některé události. Jedním z témat bylo také kulturní dění ve městě.
Kyjovské noviny / březen 2013
Jančovka nadějí pro mladé
Diskuse kolem obecně závazné
vyhlášky otevřela také další otázku:
Kam v Kyjově směřovat hudební
a uměleckou scénu, zaměřenou na
ty, které neláká folklór? Jeden z mož−
ných návrhů padl při setkání veřej−
nosti s představiteli města.
Obecně závazná vyhláška, kterou
město Kyjov chystalo zavést s ohle−
dem na rušení nočního klidu a výtrž−
nosti kolem nočních podniků, spus−
tila lavinu diskusí o tom, kde se mají
bavit mladí lidé, pokud zrovna nehol−
dují výhradně folklóru nebo tradiční
kultuře. Jednou z možností je sál
u hospody Jančovky a její odkoupení
od současných majitelů, tedy ob−
jekt, kde ještě doposud alternativní
scéna probíhala.
„Ukazuje se, že určitá skupina
lidí, která není úplně nadšená z folk−
lóru a národopisu, postrádá mož−
nost vyžití a jedním ze způsobů, jak
to napravit, je například vstoupit
v jednání s majiteli Jančovky o od−
kupu. My už jsme o tom na zastupi−
telstvu v rámci volné rozpravy deba−
tovali. Samozřejmě alfou a omegou
je cena. Důležité přitom pro nás je
to, že se našla skupina lidí, která by
to dokázala provozovat, to vidím jako
naprosto zásadní. Město může bu−
dovu koupit, ale potom musí být ně−
kdo, kdo udrží životaschopnost toho
projektu a vidím, že jsou tady lidé,
kteří jsou toho schopni,“ řekl sta−
rosta Kyjova František Lukl.
Skupina lidí, která s nápadem
přišla může následně žádat o do−
tace na provoz, nemůže ale zafinan−
covat nákup nemovitosti ani plně
financovat provoz. Proto je řešení
situace v rukou radnice.
„Máme představu, že by prostor
zůstal obecně tak, jak je dneska sál.
K tomu by přibyl nějaký bar. Samo−
zřejmě se to musí spravit, udělat
nějaké odhlučení a vůbec stavební
úpravy, aby to mělo nějakou tvář.
Chceme tam pro mládež vytvořit
alternativu, kde by znělo napří−
klad techno, bigbít, hiphop a prostor
by dostala i divadelní scéna,“ na−
stínil plán jeden z iniciátorů Igor
Rychlík.
−vh−
TURISTŮM V REGIONU MÁME CO NABÍDNOUT
Město Kyjov se i v letošním roce představilo na veletrzích cestovního
ruchu v Brně, Bratislavě a v Praze. V rámci expozice Jihomoravského kraje
prezentovalo turistické oblasti Slovácka. Za Region Slovácko ředitelka Jana
Lancůchová a manažerka Lázní Hodonín Iva Kljunič Briešťanská. Za IC Kyjov
Lukáš Plachý a Michaela Rivolová.
Sociální věci
Postižení hodnotili sezónu
Setkání občanů s představiteli města na téma kulturní život ve městě.
Kyjovská radnice řeší
Třetí lednový pátek si zvolili pro
svou výroční schůzi tělesně posti−
žení z Kyjovska. Zhodnotili na ní čin−
nost v uplynulém roce a dověděli se,
jaké novinky pro ně připravila vláda
v tomto roce.
Na velké změny se budou muset
připravit okresní organizace Svazu
tělesně postižených, které poskytují
sociální služby. V případě kyjovské
centrály kvůli nim uvažuje její před−
sedkyně Karla Zbořilová o založení
obecně prospěšné společnosti. Akti−
vit, mezi které patří nejrůznější kurzy
a pracovní nebo sportovní terapie, by
se ovšem změny dotknout neměly.
Kyjovská pobočka nabízí pomoc
nejen lidem z Kyjova, ale i okolním
obcím. V současné době má přib−
ližně tři sta členů, kterým výrazně po−
máhá se zapojením do běžného ži−
−red−
vota.
noční život ve městě
Město Kyjov už nějaký čas žhavě
probírá otvírací dobu nočních provo−
zoven. Nejdříve vyrukovalo s vyhláš−
kou, která by podniky omezovala vý−
razným zkrácením provozního času,
po níž následovala velká vlna připo−
mínek, nejen ze strany provozova−
telů, ale i veřejnosti.
„Je nezbytné odstranit kyselé
plody noční zábavy v Kyjově a jsem
rád, že si to uvědomuje nejenom
město a jeho zástupci, ale naštěstí
i provozovatelé, kteří začali za námi
chodit s vlastními návrhy na řešení.
Chceme proto s každým konkrétně
sepsat dohodu, ve které budou ne−
gativa popsána a také doplněny
návrhy řešení, jak je odstranit a eli−
minovat,“ uvedl starosta Kyjova Fran−
tišek Lukl.
Kyjovské noviny / březen 2013
Účinnost zmiňované vyhlášky se
tak posunula k 1. dubnu. Pokud se
jednotliví provozovatelé podniků do−
mluví s radnicí na konkrétních pra−
vidlech, která budou dodržována,
nebude nutné ji zavádět. Výsledek
jednání oceňují i provozovatelé. „Vy−
jasnili jsme si stanoviska. To vidím
jako krok správným směrem,“ po−
chvaloval schůzku s radnicí Petr Ku−
kulka, provozovatel restaurace.
Smyslem jednání je podle rad−
nice především nastavit společná
pravidla pro každého. Někteří provo−
zovatelé se přitom zavázali například
zřídit kamerový systém do svých
provozoven, garantují úklid kolem
každé z nich a také to, a že budou
respektovat čas ukončení hudební
−vh−
produkce.
Fénix nabízí svoji pomoc
Na letitou tradici Integrované psy−
chiatrické ambulance (IPA) v Ne−
mocnici Kyjov, p.o. navazuje nově
vzniklé centrum Fénix. Od února
mohou opět občané navštěvovat za−
řízení, kde v jednom místě najdou od−
borníky z řad psychiatra, klinických
psychologů, psychoterapeutů a od
dubna i specialisty z oblasti návyko−
vých nemocí – adiktologa. Sociálně
– psychiatrické centrum Fénix však
bude nabízet od 1. dubna i další služ−
by, a to především denní stacionář.
Obracet se o pomoc mohou nejen
osoby postižené duševní poruchou
včetně závislostí, ale i jejich opatrov−
níci, blízcí a veřejnost. To, že zaří−
zení pro tuto skupinu obyvatel v regi−
onu chybí, potvrdily analýzy potřeb
z komunitního plánování rozvoje so−
ciálních služeb v regionu. Město Ky−
jov se zájmem o takovou službu
nabídlo nádherné prostory bývalého
Zemědělského učiliště v Kyjově na
ulici Urbanova 625/8 (nad letním ki−
nem), které od letošního roku tato
obecně prospěšná společnost užívá.
Kontakty:
ředitel a psychiatr MUDr. Jaroslav
Kliment: mobil 724 229 696
vedoucí denního stacionáře
Mgr. Kahánková: 606 777 659
sestra IPA: 606 777 669
www.fenix−centrum.cz
strana 3
Z jednání orgánů města
Informace z lednových jednání Rady města Kyjova
Údaje jsou upraveny z důvodu
ochrany osobních údajů.
76. SCHŮZE RADY MĚSTA KYJOVA
konaná dne 7. ledna 2013
Rada města si pozvala:
„ zástupce obchodní společnosti
Lesy města Kyjova, s. r. o., kteří
informovali radní o činnosti spo−
lečnosti. Jednatelé informovali
o průběhu všech zasedání, které
již proběhly. Jednalo se zejména
o výběrových řízeních na doda−
vatele prací a odběratele dříví
a jejich vyhodnocení o uzávěrce
za měsíc leden.
77. SCHŮZE RADY MĚSTA KYJOVA
konaná dne 21. ledna 2013
Rada města doporučila
zastupitelstvu schválit:
„ podání žádosti o dotaci na projekt
„Rekonstrukce tělocvičny ZŠ J. A.
Komenského“ a zajištění financo−
vání projektu ve výši 100 % finanč−
ního krytí projektu;
„ realizaci projektu „Regenerace
sídliště Za Stadionem – 1. eta−
pa“ a dofinancování projektu „Re−
generace sídliště Za Stadionem
– 1. etapa“ realizovaného v rámci
programu Podpora bydlení – pod−
program Podpora regenerace pa−
nelových sídlišť pro rok 2013 ve
výši minimálně 30 % rozpočtových
nákladů;
„ realizaci projektu „Stavební úpravy
objektu č. p. 385 na ul. Riegrova“
a dofinancování projektu „Stavební
úpravy objektu č. p. 385 na ul.
Riegrova“ realizovaného v rámci
programu Podpora bydlení – pod−
program Podpora výstavby podpo−
rovaných bytů pro rok 2013. Pro−
jekt řeší stavební úpravy objektu
bývalé elektrárny na bytový dům
se startovacími byty a klubovnou.
Cílem vzniku vstupního bytu je
zajištění sociálního bydlení pro
osoby v nepříznivé sociální situ−
aci tak, aby jim byl umožněn pří−
stup k nájemnímu bydlení. Počet
vzniklých bytových jednotek je 8.
Celková výše této akce je cca
12 mil. Kč, skutečnou cenu sta−
vebních prací určí výběrové řízení
na zhotovitele díla, přičemž podíl
hrazený z dotačního programu
„Podpora bydlení – podprogram
Podpora výstavby podporovaných
bytů pro rok 2013“ spravovaného
Ministerstvem pro místní rozvoj,
může být až 550 000 Kč na je−
den byt. V případě schválení po−
dané žádosti (předpoklad − kvě−
ten 2013), by fyzická realizace
akce byla zahájena do konce
r. 2013.
Rada města schválila:
„ vyhlášení a provedení výběrového
řízení na dodavatele čistícího vozu
pro město Kyjov v rámci realizace
projektu „Snížení imisí – poří−
zení čistící komunální techniky –
Město Kyjov,“ spolufinancova−
ného z prostředků SFŽP a FS. Cel−
kové náklady toho projektu jsou
ve výši 3,9 mil. Kč, na které byla
městu Kyjovu přiznána dotace ze
SFŽP a Fondu soudržnosti ve výši
3,1 mil. Kč (tj. 90 % z uznatelných
nákladů projektu, které jsou ve
výši 3,5 mil. Kč). Jediným hodno−
tícím kriteriem bude celková cena
dodávky vč. DPH, výběrové řízení
bude provedeno formou otevře−
ného řízení, tudíž nebudou oslo−
vovány žádné konkrétní firmy;
„ vyhlášení a provedení výběrového
řízení na dodavatele varovného sys−
tému v rámci realizace projektu
„Zlepšení systému povodňové
služby a preventivní protipovod−
ňové ochrany na území města
Kyjova“, spolufinancovaného
z prostředků SFŽP a FS. Součástí
tohoto projektu je také zhotovení
digitálního povodňového plánu,
který bude realizován v návaznosti
na varovný systém. Celkové ná−
klady tohoto projektu budou činit
cca 6,4 mil. Kč, na tyto nám byla
přiznána dotace ve výši 90 %. Vý−
běrové řízení proběhne také for−
mou otevřeného řízení.
Rada města souhlasila:
„ s uzavřením mandátní smlouvy na
provedení výběrového řízení na
zhotovitele stavby „Zateplení ob−
jektu Domu kultury ve městě
Kyjově“ se společností OHK ser−
visní, s.r.o., se sídlem Kyjov, Sva−
toborská 591. Výběrové řízení
proběhne v únoru – dubnu 2013,
stavební práce by mohly začít
v červnu a při předpokládané
délce trvání prací cca. 5 měsíců
by v říjnu 2013 mohla být stavba
dokončena;
„ s uzavřením smlouvy o dílo na
zpracování digitálního povodňo−
vého plánu města Kyjova se spo−
lečností ENVIPARTNER, s.r.o., se
sídlem Brno, Štýřice, Pšeník 376/
11, v rámci realizace projektu
„Zlepšení systému povodňové
služby a preventivní protipovod−
ňové ochrany na území města Ky−
jova“, spolufinancovaného z pro−
středků SFŽP a FS.
Ekologie
Nový systém třídění bioodpadu z domácností
Z důvodu zákonných povinností
vyplývajících ze zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech a z nutnosti napl−
nění povinností ČR ve vztahu k EU, bylo
rozhodnuto ze strany vedení všech
42 členských obcí Dobrovolného
svazku obcí Severovýchod, sdružují−
cích všechny obce a města Kyjovska
a dalších měst a obcí svozové ob−
lasti společnosti EKOR, s.r.o. Kyjov,
o zavedení odděleného sběru, svozu
a využití BRKO (bioodpadu z domác−
ností).
Co tento systém znamená?
Jedná se o systém třídění biolo−
gicky rozložitelné složky ze směsného
komunálního odpadu (SKO) z domác−
ností, a to přímo u zdroje vzniku od−
padu v každé domácnosti. Dále systém
zahrnuje oddělený svoz této komodity
od ostatního, již nevytříditelného od−
padu a jeho následné využití na zaří−
zení k tomu určeném, tedy kompos−
tárně. Toto zařízení bude vybudováno
v areálu Centra zpracování odpadu
v Těmicích za významného finančního
přispění EU v průběhu letošního roku.
Kdy bude systém spuštěn?
Se zavedením výše uvedeného sys−
tému se počítá od počátku dubna. Do
té doby budou na jednotlivé obce do−
dány nádoby (popelnice) o obsahu
120 l, hnědé barvy, speciálně upra−
vené pro ukládání bioodpadu. Nádoby
jsou uzpůsobeny pro tento účel tak, aby
materiál do nich umisťovaný nehnil
a následně nezapáchal mezi frekvencí
svozu. Zároveň budou opatřené nálep−
kami s informacemi o tom, co se do
nich má a nemá ukládat.
Kontejnery na bioodpad
Od dubna 2013 bude v Kyjově
zaveden systém odděleného sběru
a svozu biologicky rozložitelných ko−
munálních odpadů. Každá domác−
nost (číslo popisné) dostane do bez−
platné výpůjčky od města Kyjova
nádobu na sběr těchto bioodpadů.
Svoz bioodpadů bude probíhat zdar−
ma, pravidelně každých 14 dní. Ná−
doby na bioodpad o objemu 120 l
budou vydávány od 11. 3. 2013 do
29. 3. 2013 v pracovní dny od 8.00
strana 4
do 15.20 v sobotu 16. 3. 2013
a 23. 3. 2013 od 8.00 do 13.00
v areálu kompostárny firmy EKOR,
s. r. o. (směr na Milotice za vlako−
vým přejezdem).
K vyzvednutí nádoby si pro kont−
rolu čísla popisného prosím při−
neste platný občanský průkaz.
Děkujeme všem občanům za spo−
lupráci při zavedení tohoto nového
systému sběru bioodpadů.
Město Kyjov
Jak bude systém fungovat?
Provoz systému bude obdobný jako
u svozu SKO. Domácnosti budou mít
navíc ještě jednu (hnědou) popelnici na
biodpad, do níž budou odkládat pouze
biologicky rozložitelné složky odpadu.
Systém svozu těchto nádob bude v re−
žimu 1x za 14 dnů. Nový systém bude
zároveň měnit četnost svozu u obcí,
kde se dosud vyvážely popelnice SKO
v četnosti 1x týdně na četnost svozu
SKO 1x za 14 dnů. Ze zkušeností
z obcí, kde tento systém funguje už
více než 3,5 roku, je tato frekvence
svozu naprosto dostačující. To zajistí
i výrazně vyšší úsporu obcím, u nichž
k této změně dojde. Pro občany to bude
tedy znamenat jednoduchý systém,
kdy jeden týden se bude svážet SKO
a druhý týden BRKO. U bytových domů
o větším počtu bytů (předpoklad 10
a více) budou umístěny kontejnery na
BRKO o obsahu 770 l. Systém svozu
bude stejný.
Co systém přinese?
Za prvé přinese plnění Plánu odpa−
dového hospodářství ČR a Jihomorav−
ského kraje a závazků, k nimž se ČR
zavázala vůči EU. S tím souvisí i řádné
nakládání s odpadem v souladu s le−
gislativou ČR a EU. Velmi důležitým
přínosem je však úspora pro obce dů−
sledným tříděním biologicky rozložitel−
ného odpadu ze SKO samotnými ob−
čany. Ukládání odpadu na skládku je
totiž dražší způsob nakládání s od−
pady než jejich materiálové využití. To
znamená, že čím více se vytřídí využi−
telného odpadu z popelnic, tím menší
náklady bude mít obec v systému na−
kládání s odpady, což může mít dopad
na cenu místního poplatku. V nepo−
slední řadě bude možné kompost vy−
užít na zkvalitnění půdy po stránce
obohacení živinami a zlepšení půdní
struktury vyčerpaných pozemků.
Co tedy je biologicky rozložitelný
odpad?
Biologicky rozložitelným odpadem
pro náš systém jsou veškeré biodegra−
dabilní odpady a materiály rostlinného
původu bez příměsí ostatních nerozlo−
žitelných látek a znečištění jinými lát−
kami, zvláště nebezpečnými.
Co do bionádob patří?
Ze zahrad: tráva, listí, zbytky rost−
lin, větve, kořeny, piliny, seno, sláma,
zemina z květináčů, popel ze dře−
va, apod. Z domácností: především
zbytky zeleniny a ovoce, květiny bez
ostatních dekorací vazeb, čajový odpad
včetně sáčků, kávové sedliny, sko−
řápky z vajec a zbytky jídel rostlinného
původu (pečivo, rýže, těstoviny, apod.)
Co do bionádob nepatří?
Maso ani cokoliv živočišného půvo−
du, veterinární odpad, mikrotenové
a igelitové sáčky a veškeré plasty, sklo,
potištěný papír, kovy, jakékoliv neroz−
ložitelné materiály, rámy z oken a jiné
natřené dřevěné předměty, apod.
Na závěr je třeba upozornit, že za−
vedení systému nezdraží nakládání
s odpady obcím, ale naopak je zlevní
a že občané nebudou platit nic navíc!
−red−
Kyjovské noviny / březen 2013
Názory a stanoviska
Noční život kyjovský − viděno z druhého břehu
Patřím k těm, kteří mnoho let vy−
stupují na veřejnosti a zejména na
zasedáních kyjovského zastupitel−
stva k problematice pořádku a ru−
šení nočního klidu v souvislosti s ne−
přetržitým provozem heren, barů
a podobných zařízení. Moje motivace
je velmi jednoduchá, více než 15 let je
dům, ve kterém bydlím na kyjovském
hlavním náměstí, z obou stran „oz−
doben“ dvěma takovými podniky,
v dosahu 1 minuty chůze z domov−
ních vrat mohu zaklepat na další
nejméně pětici náleven s jednoru−
kými bandity i jejich mnohem sofisti−
kovanějšími mladšími bratříčky. A to
vše v městské památkové zóně,
která by měla být výkladní skříní kul−
turnosti města a jeho obyvatel. Tyto
podniky jsou a vždycky budou, ať se
jejich provozovatelé zaklínají čímko−
liv, zdrojem problémů, které nelze
vyloučit, lze je jen utlumit na přijatel−
nou míru. Nebudu rozebírat obecně
společenské faktory, sociální pato−
logii z herní závislosti, kriminalitu, dro−
gy. Omezím se na prozaický fyzikální
faktor – hluk. A to hluk jak z vnitřního
provozu, tak od hostů (spíše „hos−
tů“) po opuštění hospod na ulici.
Jakkoliv se to může zdát podivné,
staré historické domy na náměstí
sice mají vnější zdi kolem 60 cm, ale
zvuk se jimi šíří jak ozvučnicí kytary.
Takže mám−li lože u správné stěny
(a v mém domě jsou z tohoto po−
hledu všechny stěny správné), slyším
nejen narážet pípu, ale mohu skoro
i uhádnout značku piva. O ostatních
akustických projevech typu hudební
produkce, stolních her nebo jen de−
bat nad pivem či jinou tekutinou ani
nemluvě. Komentovat hlasové pro−
jevy návštěvníků, když už podnik ko−
nečně nad ránem opustí, je nadby−
tečné, odposlouchávám pohodlně
mobily i bez policejních prostředků.
Vždy jsem tvrdil, že nástroje k po−
tlačení (znovu zdůrazňuji potlačení,
zamezit tomu úplně nepůjde nikdy)
těchto negativních jevů jsou. Jak
platný zákon o obcích, starý i noveli−
zovaný loterijní zákon, živnosten−
ský zákon, vyhlášky o nočním klidu
a další. Chyběla vůle je použít a jít
do střetu s podnikatelskou lobby.
A to ani ne tak s místní kyjovskou,
to jsou jen malé ryby, ale též si hájí
svůj rybník. Mnohem zdatnějším pro−
tivníkem na celostátní úrovni byl a je
herní průmysl. Přesto se našla od−
vážná města (zde v kraji nejblíže
Břeclav, ale byla i jiná), která šla se
svou kůží na trh a začala vydávat své
omezující vyhlášky. Přes počáteční le−
gislativní porážky, kdy tyto vyhlášky
rušily krajské úřady a soudy včetně
Ústavního, celospolečenská nálada
přinutila i zákonodárce a soudy ke
změně postoje.
Takže konečně se rozhoupal i Ky−
jov. Zaplať pánbůh, dodávám jako
řadový občan. Nesporně k tomu
notně přispěla i již neudržitelná situ−
ace kolem „domu hrůzy“ u vlako−
vého nádraží. Čerstvě vyhlášená OZV
3/2012 o regulaci provozu hostin−
ských zařízení se připravovala po
řadu měsíců v průběhu roku 2012.
Patrně i jako reakce na její nepoda−
řenou předchůdkyni, která měla
regulovat „jen“ provoz výherních au−
tomatů a která byla schválená v po−
době, kdy neregulovala prakticky nic
a ještě ji novela loterijního zákona
smetla ze stolu dřív, než se stala účin−
nou. To, že byla nakonec vyhláška
o provozní době hostinských zaří−
Kdo je kdo?
Abych byla v naší nevyzrálé de−
mokratické společnosti „in“ mohla
bych také napsat „who is who,“ ale
jsem normální člověk, člověk, který
žije v České republice a měl by mlu−
vit česky a srozumitelně. Ale proč
jsem se nejen intuitivně rozhodla
ozvat? Odpověď je naše historicky
první přímá volba prezidenta ČR.
Místo toho, aby byl všude klid a mír
a každý se rozhodl po svém, objevili
se v nočních hodinách i v Kyjově kryp−
todemokrati či pseudohumanisti,
kteří vyvěšovali pamflety a ničili pla−
káty jednoho z prezidentských kan−
didátů. Kdo se choval slušně? Ti, co
plakáty s panem Schwarzenbergem
nechali netknuté, či ti, co strhávali
a přikrášlovali plakáty s panem Ze−
manem? Pokrytectví, zloba a zášť
jsou zakořeněny v českém národě.
Je to asi náš fenomén, který snadno
nevymizí. Kdo se skrývá za těmito la−
tentními podlými ataky? Kdo se ne−
umí lidsky, názorově, profesně, ani
sportovně postavit na stranu vítěze,
trpí asi nějakým hendikepem...
Milena Horáková
Poděkování
Jako řadoví občané města Kyjo−
va, ale v tomto případě se zvláštním
vztahem k tématu, bychom rádi vy−
slovili upřímné poděkování a uznání
městu Kyjovu a jeho představitelům
za důstojnou vzpomínku na bývalé ky−
jovské spoluobčany židovského pů−
vodu, deportované před 70 lety do
Terezína a dále do vyhlazovacích tá−
borů německé Říše. Byl to především
František Lukl, který neformálně
Kyjovské noviny / březen 2013
přednesený návrh z podzimu 2012 si
vzal za své a spolu s řadou spolu−
pracovníků a pomocníků jej přetvořil
v „Pietní vzpomínkový den“ 23. 1.
Jména všech ani neznáme, nemů−
žeme opomenout alespoň vedoucí
kyjovského muzea Blanku Pokornou,
Danu Sedláčkovou a vedoucí od−
boru školství a kultury Ilonu Slanino−
vou. Milí kyjovští, ještě jednou dík!
Věra a Petr Weberovi
zení schválena na prosincovém za−
sedání kyjovského zastupitelstva,
možná překvapilo i předkladatele.
A tak není divu, že se v zákulisí i na
veřejnosti objevila různá stanoviska.
Od schválení k vyhlášení uplynulo
neuvěřitelných 7 týdnů, tedy sedm−
krát delší doba, než se kdykoliv v mi−
nulosti spotřebovalo na kteroukoliv
jinou vyhlášku. A že ještě než se vy−
hlásila, už byla posunuta její účin−
nost o maličkost, čtvrt roku.
Aby bylo jasno, Já naprosto rozu−
mím tomu, že podnikatel hájí svůj
byznys. Je ovšem komické, až pod−
pásové, když k tomu používá argu−
menty o zvyšování nezaměstnanosti
(protože jeho hospoda bude muset
zavřít už o půlnoci místo ve dvě ráno)
nebo o snížení podpory cykloturisti−
ky, když nebude provozovat hrací pří−
stroje celou noc apod. Svoboda jed−
noho končí tam, kde začíná svoboda
druhého, učí klasická filosofická flos−
kule. Ty máš ústavou dané právo
vydělávat peníze legální činností,
já mám podle stejné ústavní listiny
právo na nerušené užívání mého ma−
jetku. Což přeloženo značí, že chci
aspoň po nějakou část noci spát ne−
obtěžován provozováním tvého byz−
nysu. Takže se musíme sejít u něja−
kého kompromisu, jinak by to byla
svoboda jen pro jednoho. Přijatá vy−
hláška by takovým společným průse−
číkem být mohla. Nechme ji nějakou
dobu, rok − dva, působit a pak se
znovu podívejme, jestli se něco změ−
nilo, jestli jsou občané – noční spáči
spokojenější, jestli má městská po−
licie méně práce, jestli na úřadech
práce přibyli nezaměstnané servírky
a barmani, jestli hospodští a kavár−
níci vyhlásili úpadek a tak. Jaký bude
objektivní dopad vyhlášky, to teď je
asi nespočitatelné. Čím jsem si však
naprosto jist je, že kvůli ní se ne−
zhroutí kulturní život ve městě, aniž
by se město vína a folklóru stalo
Petr Weber
mrtvým.
Společnost
Ples města Kyjova 2013
Poděkování dárcům malé tomboly
Autodíly Král
BOMO, dětské zboží
Alena Bednárková
Boty Bařinová,
prodejna Hodonín a Kyjov
Bukovanský mlýn
Bytový textil, Škodák
Body styl Patricie Kocková
Bytový textil paní Růžičková
Comintex, spol. s r.o.
Čajovna & Galerie, Jindřich Pleva
Český zahrádkářský svaz
Drogerie paní Rybová
Delta mlýny s.r.o.
Domov Horizont
Elektro Riesz
Emos Trading a.s.
Eva Navrátilová, Gratulant
Euronics Kyjov
Elektros Pavel Svoboda
Foto Horváth
Foukalová Zdeňka, oděvy
DH Gloria – Zdeněk Gurský
Holičství ONYX,
Markéta Borovcová
Ištoková Martina –
zahradní architektura
Jana Kuchařová
*Romance* svatební agentura
Josef Krist Spektrum
Kadeřnictví Talašová a spol.
Kadeřnictví Jitka
Kadeřnictví Marcela, Kyjov
Klígl, spol. s r. o.
Kolaříková Jarmila,
prodejna oděvů
Komerční banka
Kosmetické služby,
Miroslava Lupačová
Kožená Galanterie,
Fukanová−Šrahůlková
Králíčkova cukrárna
Králíková Jana *Kuchyňka*
Kreatin, Pavla Chytilová
Krejčovský salón „Trio“,
Zálešáková Věra
Květiny Kamelia
Lidová jizba, Kyjov
Lila, Svatoslava Baďurová
Marie Luňáková,
koupě a prodej zboží
Max Style, kadeřnické služby,
Zlatá ulička
Mary Kay – Veronika Štefánková
Military muzeum generála
Sergěje Jana Ingra
Miss cosmetic Hodonín,
Martina Klobásková
Moravec Jiří, JM sport
MUDr. Jeřábková Helena
Netbol s.r.o.
Něha, Moravská ulička
Nemocnice Kyjov
Oděvy – textil Zdeněk Briešťanský
Oděvy Desigual
Outlet Kyjov
Optika pan Rašták
Pekárna Bachan
Petrů Věra
Podlahářství Josef Pilát Svatobořice
Pizzerie u Martina
Prodej vodo−topo, Pavel Průša
Régio, cestovní kancelář
RM textil Rostislav Marek
Římskokatolická farnost Kostelec
Satelitní technika elektro Kyjov
Sedlář spol. s r.o.
Stenley s.r.o.
Studio Bodyshape
Šiki tiskárna
Škromach Zdeněk
Taxi Kyjov 775 614 472
Tonstudio Rajchman
Top centrum
To Hoai Nam obchodní činnost
Vigoss cz s.r.o.
Vinařství Spielberg Archlebov
Vinařství Václav Šalša
Vinařství Štěpán Maňák
Zemědělské družstvo Vícov,
výroba masa a uzenin Lešany
Zlatnictví Aurum
strana 5
Děti, mládež a škola
Pexeso přilákalo děti
2x foto Zdeněk Šmýd
Maršálek je nejlepší chemik
Kamil se spolužáky při oslavě svého úspěchu v loňském roce.
Student Klvaňova gymnázia v Ky−
jově Kamil Maršálek potvrdil, že
patří mezi špičku své věkové kate−
gorie v oboru chemie. V loňském roce
se dostal mezi stovku nejlepších
z celého světa a letos se stal nejlep−
ším chemikem ČR v národním kole
chemické olympiády.
V prostorách brněnské Masary−
kovy univerzity čekalo na pět desí−
tek mladých chemiků mnoho úkolů:
„Asi nejzajímavější byl ten, když jsme
zkoumali koncentrace léčiva v těle
pacienta. Měli jsme za úkol zjistit,
v jakých intervalech musíme podá−
vat lék pacientovi, aby koncentrace
léčiva neklesla pod určitou mez,“
řekl Kamil Maršálek, který si svým
úspěchem otevřel dveře na meziná−
rodní olympiádu, která se uskuteční
v létě v Moskvě.
−vh−
Divadlo pro mateřské školy
v ZŠ J. A. Komenského
Foto archiv ZŠ
S cílem dostat školáky od počí−
tačů k jinému druhu zábavy uspořá−
daly pracovnice kyjovské knihovny
akci s názvem Mastíme pexeso.
V Bohuslavicích poměřilo svou pa−
měť patnáct dětí.
Soutěžili mezi sebou děti před−
školního věku, prvňáci a druháci i děti
starší. Na všechny čekaly dárky v po−
době knih. „Byla to snad pro děti
zajímavá chvíle pro oddech a pro
získání nových poznatků. Děti do−
staly nová pexesa, která ještě ne−
Poslední den před pololetními
prázdninami pozvaly děti z drama−
tického kroužku pod vedením uči−
telky Evy Pokorné mezi sebe děti ky−
jovských mateřských škol, aby jim
zahrály dvě pohádky, které nacvi−
čily. Děti viděly pohádky Tři zlaté
vlasy děda Vševěda a Červenou
Karkulku.
Dramatický kroužek je velmi oblí−
bený, navštěvují ho děti od první do
páté třídy. Šanci vystoupit dostávají
Užitečné informace
z kyjovské radnice
strana 6
všichni, kteří kroužek navštěvují. Malí
diváci byli velmi pozorní a doufáme,
že se jim ve škole líbilo. Předškoláci
se zde už cítí jako doma, protože se
mnozí z nich se svými rodiči účast−
nili pohádkových odpolední, která
byla věnována přípravě na nástup do
první třídy. Potlesk diváků na konci
představení povzbudil všechny herce
do další práce, a proto se můžeme
brzy těšit na další pohádku.
Hana Čumbová,
učitelka
www.mestokyjov.cz
znaly, takže někdo se seznamo−
val s přírodou, ti starší měli hrady
a zámky a nejmladší hráli nejjedno−
dušší pexeso s obrázky denního ži−
vota,“ upřesnila knihovnice Anežka
Zimková.
Děti se mohou těšit i na další
podobné akce. Knihovna chce v je−
jich pořádání pokračovat. Pouze při
společných aktivitách mohou totiž
podle slov Zimkové udržovat sku−
tečné kamarádské vztahy.
Zdeněk Šmýd
Rekordní zápisy prvňáčků
Kyjovské základní školy už mají
alespoň předběžnou představu o tom,
kolik dětí nastoupí do prvních tříd
se začátkem nového školního roku.
K zápisům jich přišlo nejvíce za po−
sledních 8 let.
Rodiče, kteří své děti chtěli zapsat
do některé z kyjovských škol, na to
měli dva dny – většina si pro jistotu
zvolila raději hned první den a navíc
počáteční hodinu, na chodbách škol
tak bylo pořádně rušno.
Sloučením dvou základních škol do
ZŠ J. A. Komenského nastala změna
v tom, že se zápisy konaly v jedné
budově centrálně. Přišlo více než 100
dětí. Do ZŠ Dr. Joklíka k letošnímu
zápisu přišlo 51 budoucích školáků.
K zápisu do malotřídní školy v Bohu−
slavicích přišlo tentokrát 9 dětí.
Celkem bylo do první třídy zapsá−
no na všech kyjovských školách 163
dětí, 35 z nich ale bude mít nejspíš
nástup do školy odložen o rok. −vh−
Kyjovské noviny / březen 2013
Kultura
Kontroverzní výstava
rozděluje návštěvníky
Kontroverzní výstava, která se
zatím objevila jen na málo místech
České republiky, zaplnila prostory
Galerie Čajovny v Kyjově. Fotograf
Pavel Jelínek svým objektivem za−
chytil velmi netradiční umění svazo−
vání, které přichází z Japonska.
Už při samotné vernisáži vzbudily
fotografie japonského shibari velké
emoce. „Reakce jsou obvyklé a bý−
vají opravdu různé. Od lidí, kterým se
2x foto Zdeněk Šmýd
Foto Pavel Jelínek
to velmi líbí, až po ty,
kteří cítí přímo zhnuse−
ní,“ říká Jelínek, který
se k tomuto tématu do−
stal po klasickém figu−
rálním aktu. K shibari ho
přivedl muž, který si
uměleckým jménem říká
Tengu no Deshi.
„Shibari je způsob ja−
ponského vázání, které
vychází z japonského
bojového umění Hoji − ji−
tsu, které se využívalo
na bojištích při svazo−
vání zajatců a v justič−
ním systému. Z Hoji − ji−
tsu vzniklo Kimbaku,
které se dá volně přelo−
žit jako erotické otroctví.
Erotické otroctví se vět−
šinou používalo na pro−
stitutky, které se něčím
provinily a byly za to tý−
rané. Z Kimbaku na
konci 19. a na začát−
ku 20. století vytvořil
mistr provazů dnes zná−
mé shibari. Shibari už je
volná tvorba, konsensuální pro oba
partnery, jak pro tu modelku, tak
pro Navašiho (toho, kdo vytváří umě−
lecké svazování). Je to dobrovolné
a je to o prožitcích a pocitech. Pro−
vazem se energie v těle zastaví
a uvolní, je to pocitová záležitost,“
vysvětlil Tengu no Deshi.
Výstavu fotografií shibari mohou
návštěvníci v Kyjově zhlédnout až do
−vh−
desátého března.
Obrázky pro radost
Radniční galerie nabízí možnost
dobití energie. Své abstraktní malby
v ní prezentuje Bohdana Škrháková
ze Ždánic. Jak říká, její obrázky mají
člověka uklidnit a navodit dobrou
náladu.
Výstava Radniční galerie v Kyjově
se jmenuje Obrázky pro radost a jak
se dosavadní návštěvníci shodli, vy−
zařuje z nich klid. Podle kurátora vý−
stavy Tomáše Prusenovského je na
dílech nejkrásnější její bezelstnost
a výraz radosti, který do svých děl
autorka vkládá. I když jsou obrazy
abstraktní, motiv je často patrný na
první pohled. Někdo vidí anděla, jiný
motýla nebo přírodní živly. Inspirace
k malířce chodí většinou nenadále
a ona se jen nechává vést.
„Když začnu, nevím, co kreslím.
Opravdu, nikdy to nevím. Potom se
i já sama divím, co z toho vznikne,
ale strašně se na to vždycky těším,“
Zdeněk Šmýd
přiznala autorka.
VŮNĚ VIZOVICKÉHO PEČIVA
Výrobu tradičního vizovického pe−
čiva přijel do lidové jizby v Kyjově před−
stavit Petr Hába, který tradiční po−
stupy výroby převzal po své mamince.
Vizovické pečivo je artiklem, které
si už dlouhá léta zachovává svou po−
dobu. Na omak jemné těsto z mouky
a vody se šikovností zručného vý−
robce může po chvíli přeměnit v pro−
pracované kousky.
„Do pečiva nedávám žádná barvi−
va, je to jednoznačně jenom mouka
s vodou. Co se týká vzorů, tak drobná
zvířátka jsou tradičními vzory, která
mají symbolický význam. Tradiční
jsou i větší kompozice jako třeba bet−
lém nebo věnce,“ vysvětlil Hába.
Dříve mělo toto pečivo i hlubokou
symboliku. O ježkovi se říkalo, že
vypíchá zlo z domu, žába, že čistí
vodu, veverka byla symbol dobré hos−
podyňky a třeba kohout byl symbol
−vh−
určený pro pány.
Kyjovské noviny / březen 2013
Publikace mapuje památníky války
Kyjovské Slovácko v pohybu před−
stavilo publikaci, která mapuje pa−
mátníky II. světové války na Kyjov−
ském Slovácku a v jihozápadní části
Slovenska v regionu Podhoran.
„Snažili jsme se o to, aby to ne−
byl jenom nudný soupis. Kniha je
proto hodně obrázková. Na fotkách
jsou uvedeny nejen lokality památní−
ků, ale i GPS souřadnice. Na zpest−
ření a přilákání více zájemců jsme
zvlášť významné památníky opatřili
povídkami, které se nám podařilo
sesbírat z různých kronik a od pamět−
níků,“ řekl manažer Kyjovského Slo−
vácka v pohybu Aleš Konečný.
Na slovácké straně se autorům
podařilo zmapovat 97 objektů, na
slovenské o něco méně. Publikace
bude distribuována do obcí v re−
gionu, do škol, knihoven a informač−
ních center. Kyjovské Slovácko při−
tom dokončuje další z rozsáhlých
projektů, který bude mapovat při−
bližně dvě desítky venkovských
muzeí na Slovácku.
−vh−
strana 7
7x foto Ivo Cencinger
Takový byl letošní kyjovský fašaňk
strana 8
Kyjovské noviny / březen 2013
Správa a údržba nemovitostí
Úklidová služba Pavla Kohútová Kyjov
Úklid bytových a nebytových prostor
Mytí oken, výloh
Čištění koberců a čalouněného nábytku
Hospodyňské práce
Půjčovna čisticích strojů na čalounění a koberce
Telefon: 728 933 369
Kyjovské noviny / březen 2013
www.uklid.yc.cz
Doprava v Kyjově zdarma
Placená inzerce / strana 9
KYJOVSKÝ
MAGAZÍN
dvě premiéry týdně
VYSÍLÁME
24 hodin denně
hodina
čas vys.
16.00
16.01
16.12
16.23
16.33
16.41
16.57
začátky vysílání v
B 16 / 19 / 22 / 1 / 4 / 7 / 10 / 13
název pořadu
Znělka
Magazín Hodonín –
premiéry ÚT, PÁ
Magazín Hodonín – repríza
Kyjovský magazín –
premiéry ÚT, PÁ
Kyjovský magazín – repríza
Veselský týdeník –
premiéra ST
VTX ZL, UH, UB
vysílací schéma uvidíte v TVS
úterý a pátek
vždy po 16.20
Všechny časy vysílání
Kyjovského magazínu:
denně v 01.20, 04.20,
7.20, 10.20, 13.20,
16.20, 19.20, 22.20
Kyjovské magazíny
a veškerá čísla
Kyjovských novin
najdete na stránkách
www.tvslovacko.cz
Programy
Kulturní, vzdělávací a společenský servis / březen 2013
ale také strhující show. Uslyšíte
šlágry ze světa klasické hudby,
filmu, jazzu, ale i směsici gagů
a nejrůznějších divočin.
Slovem ze záznamu provází
Arnošt Goldflam.
MĚSTSKÉ KULTURNÍ
STŘEDISKO KYJOV
ne 3. 3. v 15.00
divadelní sál
FRANTIŠKOVO ČAROVÁNÍ
S MAJDOU
Na Kouzelnou školku s Majdou
a Františkem navazuje divadelní
představení Františkovo čarování
s Majdou. V hodinovém pořadu
se střídají vtipné dialogy Majdy
a Františka a jak název napovídá,
půjde o legrace spojené s mírným
napětím. Pořad provázejí známé
písničky z Kouzelné školky.
ne 3. 3. ve 20.00
divadelní sál
ŽENY PŘEŽIJÍ
Hrají: V. Kotek, J. Krausová,
J. Schneiderová, A. Šišková.
strana 10 / Placená inzerce
Psychologicko − konverzační ko−
medie o světě žen, které jsou už
dávno dospělé. Spojuje je nejen
přátelství, ale i problémy ve vzta−
zích. Mají šarm, styl, inteligenci,
zkušenosti a snaží se mít i pravdu.
út 5. 3. v 19.30
divadelní sál
BRNO BRASS INSTRUMENTS
Hudebně dramatický pořad přináší
nejen bravurní hudební výkony,
po 11. 3. v 19.00
divadelní sál
EVA PILAROVÁ
Koncert trojnásobné slavice
obdařené nezaměnitelným
a barevně zajímavým sopránem
o rozsahu tří oktáv, oplývající
navíc vynikající pěveckou techni−
kou. S přibývajícími léty se
Eva Pilarová stále více orientuje
především na žánrovou oblast
jazzu a swingu, do Kyjova však
přiveze také spoustu hitů
a šlágrů.
po 11. 3. v 17.00
Čajovna & Galerie
VERNISÁŽ VÝSTAVY
EVY PILAROVÉ
− Fotoobrázky
Eva Pilarová osobně zahájí
výstavu fotografií, které sama
nazývá fotoobrázky.
Zpěvačka využívá přednosti
digitálního fotoaparátu a navíc
své snímky následně dotváří
v počítači.
Výstava potrvá do 1. dubna.
Kyjovské noviny / březen 2013
út 12. 3. v 19.00
divadelní sál
ŽADOVJÁCI
Seriál dechových hudeb
Hudba vznikla v Žádovicích v roce
1955 a brzy se zařadila mezi
přední amatérské dechové or−
chestry. Její kvality byly zúročeny
vítězstvím v celostátní soutěži
Zlatá křídlovka v r. 1978. Součas−
ným kapelníkem a uměleckým
vedoucím je Ladislav Svoboda.
ne 17. 3. v 15.00
divadelní sál
VYLETĚLA HOLUBIČKA
XXIII. ročník soutěže
dětských zpěváků
Zazpívají děti z Kyjova a okolí,
zpěváky doprovází cimbálová
muzika Friška s vedoucím
Davidem Vašulkou.
Pořadem provází Ladik Šimeček.
po 18. 3. v 8.30 a 10.00
divadelní sál
SNĚHURKA
Představení pro děti od 3 do 12 let
(MŠ, ZŠ i veřejnost). Klasická
pohádka, jejíž děj každý zná.
Divadlo Andělská Hora ho zpra−
covalo srozumitelně a s množ−
stvím písniček. Představení bylo
oceněno na Českém pohádkovém
festivalu 2009 Hlavní cenou
za inscenaci pro děti.
so 23. 3. ve 14.00
estrádní sál
JOSEFSKÝ KOŠT VÍN
Začátek 50. ročníku je stanoven
na 14 hodin, v 16 hodin bude
slavnostní vyhlášení výsledků
a předání cen a pak bude hrát
cimbálová muzika. Zveme také
všechny vinaře z okolí, aby došli
pomoct při degustaci, která se
koná v pátek 15. 3. v 17 hodin
v Klubu Vetropack Moravia Glass.
ne 24. 3. ve 14.00
Masarykovo náměstí
JARNÍ ZPÍVÁNÍ V KYJOVĚ
S OCHUTNÁVKOU VÍN
A ZABÍJAČKOVÝCH SPECIALIT
10. ročník setkání krojovaných
mužských sborů. Zazpívají:
Mužský sbor Slováckého krúžku
Brno, Ženský sbor Zpěvulenky
z Čeložnic, Ženský sbor z Dolních
Dunajovic, Smíšený pěvecký sbor
z Kostelce, Mužský sbor z Hluku,
Mužský sbor ze Ždánic a domácí
Mužský sbor Kyjov. Pořadem
provází ženský sbor Tragačnice.
čt 28. 3. v 19.30
Čajovna & Galerie
MAREK DUSIL
Koncert pražského písničkáře
a muzikanta, hrajícího vlastní původní tvorbu.
ne 31. 3. ve 20.00
estrádní sál
VELIKONOČNÍ BESEDA
U CIMBÁLU
s CM Jury Petrů a Slováckým
souborem Kyjov.
Kyjovské noviny / březen 2013
Zpívání – tančení – půlnoční
šlahačka.
Připravujeme na duben:
út 9. Dechová hudba Svatobořáci
– Seriál dechových hudeb;
po 15. Kožíšek je jako nový,
dobře sluší Krampolovi –
celovečerní zábavný pořad;
po 15. Hra kouzel a magie –
dopolední program pro děti;
22. − 28. Týden s Armádou.
RADNIČNÍ GALERIE
od 11. 3. do 31. 3.
DÁMSKÁ JÍZDA
Výstava amatérských výtvarnic
pod vedením Dagmar Pucharové
ze ZUŠ Kyjov představí výtvarné
práce na téma textil.
Otevírací doba: po − pá
10.00 − 12.00 a 14.00 − 16.00,
so a ne 14.00 − 16.00.
VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Školám a školkám doporučujeme
rezervaci návštěvy předem na tel.
518 612 338.
Výrobky si lze zakoupit a jejich
výrobu vyzkoušet.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
4. až 8. 3.
BŘEZEN − MĚSÍC ČTENÁŘŮ
první týden v měsíci bude
amnestie upomínek a zápisné
zdarma a budou se konat tyto
přednášky:
st 3. 3. v 15.00
studovna − čítárna
PRAKTICKÁ EKUMENIE
PO ŠVÉDSKU
Přednáška MUDr. Jiřího Holáska −
vzpomínky jednoho z lékařů
švédského krále. Pořádáno
společně s Moravsko−slezskou
křesťanskou akademií.
st 6. 3. v 17.00
studovna − čítárna
ZMĚNA STRAVY −
ŽIVOTNÍ VÝZVA
přednáška Sama Fujery.
st 13. 3. v 17.00
studovna − čítárna
DECH JAKO MOST SPOJUJÍCÍ
ČLOVĚKA S BYTÍM
přednáška Ing. Zdeňka Zamazala.
po 11. 3. až ne 7. 4.
VAJÍČKO MALOVANÉ
Z LÁSKY DAROVANÉ
Výstava tradiční techniky
zdobení kraslic na Hodonínsku
v současnosti.
po − pá 9.00 − 12.00 a 13.00 −
16.00, ne 12.30 − 16.30
st 20. 3. až pá 22. 3.
9.00 − 12.00 a 13.00 − 16.00
VELIKONOCE SE BLÍŽÍ
st 20. 3.: Marie Otradovcová
(medový perník), Ludmila Koči−
šová (figurky ze šústí), Václav
Němec (dřevěné píšťalky a dře−
věné šperky), Danuška Partyková
(vizovické pečivo), Drahomíra
Pokerová (gravírované kraslice),
Dagmar Chlapečková (vosková
batika – halůzkové kraslice),
Věra Dupynová (háčkované
kraslice).
čt 21. 3.: Milena Jurigová (kras−
lice lepené slámou), Anna Boři−
lová (velikonoční a staročeský
perník), František Kordula (výroba
březových košťat), Ludmila Hol−
ková (figurky ze šústí), Jaroslav
Crla (odrátovaná keramika),
Marie Káčerová (vosková batika –
horňácké kraslice), Marie Haná−
ková (vosková batika – vnorovské
kraslice)
pá 22. 3.: Zdenek Bilavčík
(pletení pomlázek, výrobky
z proutí), Marie Pribišová (perník
s marcipánovou polevou), Jitka
a Pavel Hutěčkovi (vyřezávané
dřevěné velikonoční ozdoby), Iveta
Skalková (odrátované kraslice),
Jiří Kusý (kraslice zdobené vos−
kovým reliéfem), Dagmar Feiwal−
dová (dírkované a gravírované
kraslice), Rozálie Blažková
(užitkové a dekorativní předměty
z provázku z kukuřičného šústí).
út 19. 3. v 17.00
přednáškový sál
KRAJEM VINIC
A POUTNÍCH MÍST –
od Svatého Antonínka
ke kyjovské dolině
Slavnostní představení
nově vydané knihy spisovatelky
Aleny Bartošíkové, zúčastní se
i Mons. Jan Peňáz − zážitky
z prošlapané cesty hlavního
organizátora poutních cest v ČR,
na závěr proběhne autogramiáda
knihy Aleny Bartošíkové a knih
Mons. P. Jana Peňáze.
ne 24. 3. v 15.00
studovna − čítárna
VELKOMORAVSKÉ HRADIŠTĚ
ve světle nových objevů
archeologie Velké Moravy
Přednáška PhDr. Mariana Ma−
zucha, PhD. společně s Moravsko−
slezskou křesťanskou akademií.
V měsíci březnu
pořádá oddělení pro děti a mládež
Městské knihovny Kyjov
VYRÁBĚCÍ DVOHODINKU
– ruční práce a tvorba pro děti,
rodiče, sourozence, babičky
i dědečky – prostě všechny, kteří
mají chuť přijít mezi nás, strávit
čas s novými kamarády a u toho
se něco nového naučit, používají
se předlohy z knih ručních prací,
které jsou k dispozici ve zdejší
knihovně.
13. 3. – Zvířátka květináčů,
20. 3. – Hravé jaro,
27. 3. – Velikonoce,
od 13.00 do 15.00 hodin,
vstup volný, oddělení pro děti
a mládež.
V rámci celostátní akce
„Březen – měsíc čtenářů“
S KYJOVSKOU KNIHOVNOU
VŽDY ALL INCLUSIVE
– pobídkové balíčky pro občany
a návštěvníky knihovny v měsíci
březnu 2013.
Akce pro podporu čtenářské
gramotnosti občanů.
ČAJOKAVÁRNA NĚHA
čt 14. 3. v 18.00
PSYCHOSOMATIKA V PRAXI
Přednáška Jitky Čulíkové.
Témata: Psychosomatika,
Bachova květová terapie,
míchání esencí.
čt 28. 3. v 18.00
BESEDA S CHIROPRAKTIKEM
VINCENCEM LÁSZLÓ
Témata: Energetická ochrana
organismu, pálení žáhy, bolesti
kloubů a páteře, geopatogenní
zóny.
MŠ A ZŠ KYJOV,
ZA HUMNY 3304
po 4. 3. a út 5. 3. od 8.10 do 14.00
sál školy
JARNÍ BAZÁREK
Sběr oblečení, hraček, dárkového
zboží, zdravotních pomůcek aj.
bude probíhat ve třídě III P (druhé
patro) do 1. března 2013 včetně.
CENTRUM PRO RODINU
KYJOV
po 4. 3., 11. 3., 18. 3. a 25. 3.
od 19.00 do 20.30
IZRAELSKÉ TANCE
Rozjímání při poslechu žalmů,
bez nutnosti mít partnera a hlavně
bez nutnosti umět taneční kroky.
po 4. 3. až st 6. 3.
MINIBAZÁREK
DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
Možnost nakoupit nebo prodat
jarní a letní zboží za velmi
výhodnou cenu. Sběr věcí na faře
do 1. března (včetně) dopoledne
mezi 11.00 a 12.00 nebo
odpoledne mezi 14.00 a 16.00.
Od každého prodávajícího
přijmeme maximálně 40 kusů
zboží. Neprodané zboží lze
zanechat na charitní účely.
út 5. 3., 12. 3., 19. 3. a 26. 3 v 19.00
CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ
Pro všechny nastávající maminky
v každém období těhotenství.
pá 8. 3., 15. 3., 22. 3. a 29. 3.
od 16.30 do 17.15
DĚTSKÁ SCHÓLIČKA
Seznámíte se s novými písničkami
a hlavně novými kamarády.
po 11. 3. od 16.00 do 17.30
KERAMIKA PRO KAŽDÉHO
Bez kruhu a dle vlastní fantazie si
můžete vyrobit krásné dekorační
věci.
po 18. 3. od 16.30 do 18.00
KORÁLKOVÁNÍ
Jedinečná příležitost vyrobit si
krásný šperk dle vlastního návrhu.
čt 21. 3. od 16.00 do 18.00
PLETENÍ Z PEDIGU
Výrobky z proutí a ratanu,
dekorace do každé domácnosti.
čt 25. 3. v 15.00
SENIOŘI
Všichni, kteří chtějí aktivně pro−
žívat své stáří, jsou srdečně zváni.
Jednou za 14 dnů ve st od 19.00
probíhají pod záštitou CPR
MANŽELSKÉ VEČERY
Projekt, který probíhá
ve 28 zemích světa.
strana 11
Kino Panorama Kyjov/březen 2013
pá 1. 3. v 17.30 a 20.00,
so 2. 3. v 17.30, ne 3. 3. v 17.30
a 20.00, so 9. 3. ve 20.00,
ne 10. 3. ve 20.00, ne 17. 3.
v 17.30, čt 21. 3. ve 20.00
a ne 24. 3. ve 20.00
BABOVŘESKY
ČR 2013, 90 min. Místní zbožné
ženy v čele s drbnou Horáčkovou
čekají příjezd nového váženého
starého důstojného pána, ale z auta
vyskočí mladý, sportovní, asi třice−
tiletý kluk...
so 2. 3. ve 20.00
LET
USA 2013, 138 min. Whip Whita−
ker je zkušený pilot, který do−
stane dopravní letadlo z mohut−
né bouře. Radost je ale před−
časná, letadlu postupně začnou
vynechávat funkce...
ne 3. 3. ve 15.30 (3D)
a ne 10. 3. v 17.30 (3D)
HLEDÁ SE NEMO
USA 2013, 100 min.
Film oceněný Oscarem za nej−
lepší animovaný film, se vrací
na velké plátno ve formátu 3D.
Nabízí zábavnou a poučnou cestu
mořského klauna za ztraceným
synem jménem Nemo.
út 5. 3. v 19.00
LINCOLN
USA/Indie 2012, 150 min.
Film popisuje poslední čtyři
měsíce života největšího ame−
rického prezidenta Abrahama
Lincolna. Odhaluje jeho nej−
riskantnější rozhodnutí zrušit
otroctví.
st 6. 3. v 9.30 a 15.00
Bijásek:
KRTKOVA POHÁDKOVÁ
DOBRODRUŽSTVÍ
ČR 62 min. Krtek a zápalky − Kr−
tek a medicína − Krtek hodiná−
řem − Krtek a muzika − Krtek a kar−
neval − Krtek a koberec − Krtek
a buldozer.
st 6. 3. v 19.00
Filmový klub:
NADĚJNÉ VYHLÍDKY
VB/USA 2012, 128 min.
Pip je sirotek z chudých po−
měrů, začne pracovat u velmi
bohaté slečny. Její chráněnka
však ním pohrdá. Pip získá jmění
a rychle se mění v povýšeného
snoba.
ambasádu v Pákistánu. Drsnými
metodami se snaží najít vodítko
k dopadení teroristy Usamy bin
Ladina.
čt 7. 3. v 17.30, so 9. 3. v 17.30,
ne 10. 3. v 15.30, 15. 3. v 17.30,
čt 21. 3. v 17.30
ČTYŘLÍSTEK
VE SLUŽBÁCH KRÁLE
ČR 2012, 90 min. Fifinka, Myš−
pulín, Piňďa a Bobík se dostávají
na plátno v dobrodružném pří−
běhu se spoustou humorných
a gagových situací, nečekaných
zápletek a překvapení.
čt 7. 3. ve 20.00,
pá 8. 3. v 17.30 a 20.00
NÁDHERNÉ BYTOSTI
USA 2013, 123 min. Ethan se
zamiluje do záhadné krásky Leny,
která má nadpřirozené schop−
nosti, které však příliš nejdou do−
hromady s tak přízemním citem,
jakým je láska...
út 12. 3. v 19.00
BÍDNÍCI
VB 2013, 157 min. Bývalého ga−
lejníka Jeana Valjeana propustí
na podmínku, ale za zády bude
mít posedlého inspektora Javer−
ta. Ten ctí zásadu, že zloděj zů−
stane vždy zlodějem.
st 13. 3. v 19.00
Filmový klub:
HAŠIŠBÁBA
F 2013, 87 min. Paulette je
zapšklá stará babka žijící sama
na předměstí Paříže. Důchod má
malý, exekuce jí zabavila skoro
všechen nábytek. Rozhodne se,
že začne prodávat hašiš.
čt 14. 3. v 17.30 a ne 17. 3. ve 20.00
TERAPIE LÁSKOU
USA 2013, 122 min. Učitel děje−
pisu Pat Solatano prošel psy−
chickou krizí, během níž přišel
o všechno – ztratil dům, práci,
manželku i svůj dosavadní život.
A tady teprve začíná příběh...
čt 14. 3. ve 20.00 a pá 15. 3. ve 20.00
30 MINUT PO PŮLNOCI
USA 2013, 157 min. Agentka CIA
Maya se přesune na americkou
Podrobné informace o promítaných filmech
v Kině Panorama najdete na stránkách
strana 12
Předprodej a rezervace vstupenek denně půl hodiny
před prvním představením a mezi představeními. Tel. do
pokladny: 518 612 945, kancelář kina: 518 612 010,
e−mail: [email protected], www.kino−kyjov.cz
so 16. 3. v 17.30 (2D) a 20.00 (3D)
JENÍČEK A MAŘENKA:
LOVCI ČARODĚJNIC
USA/N 2013, 83 min. Středo−
věké městečko sužují obvyklé do−
bové problémy, včetně únosů
místních dětí, jež prý mají na svě−
domí čarodějnice obývající okolní
hluboké lesy...
ne 17. 3. v 15.30
Bijásek:
ZVONILKA −
TAJEMSTVÍ KŘÍDEL
USA 2012, 76 min. Fantastický
příběh, ve kterém se Zvonilka vy−
dává napříč zapovězenou hranicí
do tajemných Zimních lesů, kde
se setkává s celou řadou nových
zimních víl…
st 20. 3. v 19.00
Filmový klub:
STOCKHOLM EAST
Švédsko 2013, 95 min. Dojemný
a podmanivý milostný příběh
dvou lidí, které spojuje tragédie.
Johan a Anna se vydávají na ne−
bezpečnou cestu vášně a lží.
pá 22. 3. v 17.30, so 23. 3.
ve 20.00, ne 24. 3. v 17.30
a so 30. 3. v 17.30
MARTIN A VENUŠE
ČR 2013, 120 min.
Mladá a nadějná výtvarnice Ven−
dula se seznámí s Martinem.
Společně založí rodinu. Martin
buduje kariéru ve firmě vyvíje−
jící hračky a Vendula se stará
o rodinu.
ne 24. 3. v 15.30 (3D)
KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM
ČR 2012, 85 min. Děj se pře−
nese ze středověké Prahy do po−
hádkového sýrového království
a kromě starých známých postav
se mohou diváci těšit na řadu po−
hádkových bytostí.
út 26. 3. v 19.00, st 27. 3. v 19.00
Filmový klub:
HLEDÁ SE PREZIDENT
ČR 2013, 90 min. Ústřední osou
filmu je cesta hlavních kandidátů
na prezidenta České republiky od
začátku jejich volební kampaně
až k rozhodujícímu okamžiku volby.
čt 28. 3. v 17.30 (3D), pá 29. 3.
v 17.30 (2D), ne 31. 3. v 17.30 (3D)
CROODSOVI
USA 2013, 100 min. Dobrodružná
animovaná komedie vypráví pří−
běh první pravěké rodiny na světě,
která se jmenuje Croodsovi. Taťka
Grug miluje a chrání svou rodinu.
čt 28. 3. ve 20.00, so 30. 3. ve 20.00
SMRTONOSNÁ PAST:
OPĚT V AKCI
USA 2013. John McClane vyrazí
do Moskvy, aby pomohl synovi
Jackovi. Oba mají brzy na krku vl−
čáky z místního podsvětí a pro−
měňují ruskou metropoli ve váleč−
nou zónu.
pá 22. 3. ve 20.00
GAMBIT
USA 2013, 89 min. Harry se chys−
tá ukrást obraz jednomu boháči
a spojí se proto s Nicole. Je jí ale
tak okouzlen, že následuje série
několika chyb, které narušují jeho
plán.
so 23. 3. v 16.30
NESPOUTANÝ DJANGO
USA 2012, 165 min. Příběh
z amerického Jihu dva roky před
občanskou válkou. Otrok Django
se setká s lovcem odměn, dokto−
rem Schulzem, který je na stopě
vražedným bratrům.
pá 29. 3. ve 20.00
a ne 31. 3. ve 20.00
HOSTITEL
USA 2013. V blízké budoucnosti se
usídlí na naší planetě neviditelní
parazité, jež po implantaci do lid−
ského těla ovládají mysl člověka,
Melanie se jim snaží uprchnout...
ne 31. 3. v 15.30
Bijásek:
SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK
Španělsko 2012, 90 min. Malý
gorilí sameček Snížek je sně−
hově bílý. Chce utéct ze ZOO
a navštívit čarodějku, která by mu
mohla splnit jeho největší přání:
být obyčejnou gorilou...
www.kino−kyjov.cz
Kyjovské noviny / březen 2013
Společenská rubrika
Média
NAROZENÍ
Ema Lupačová
Petr Balaštík
19. 1. 2013
31. 1. 2013
JUBILANTI
Soňa Voráčová
Marie Ježová
Františka Šafaříková
Marie Konrádová
Radoslav Troutmann
Ladislav Kozák
Vladimír Rajda
Marie Kammerová
František Šimeček
Karel Selucký
Zdenka Záhumenská
Anežka Davidová
Marie Gistrová
Helena Preislerová
Blažena Hadová
Jaroslav Hlaváč
František Chytil
Miroslav Jakoubek
František Jelínek
Štěpán Otáhal
Oldřich Dubný
99
98
96
92
91
91
85
85
85
80
80
80
80
80
75
75
75
75
75
75
75
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
TV Slovácko, šťastná třináctka!
Začátek roku se často i ve firmách
nese ve znamení těch nejrůznějších
předsevzetí a plánů. Někdy mají
přísně ekonomická hlediska, jindy
souvisí třeba se změnou výrobního
programu, technologie nebo port−
folia zákazníků. V případě TV Slo−
vácko se začátek roku 2013 nesl
především ve znamení zásadního
rozšíření naší dostupnosti pro vás,
naše diváky.
Po mnohaletém úsilí se nám hned
na začátku ledna podařilo podepsat
smlouvu s největším kabelovým ope−
rátorem v České republice, společ−
ností UPC. Výsledkem našeho ujed−
nání je to, že od pátku 1. února je
v nejnižší digitální programové na−
bídce ve Zlínském i Jihomoravském
kraji samostatný kanál s nonstop
programem TV Slovácko. Všichni,
kteří sledujete televizi prostřednic−
tvím tohoto kabelového operátora,
byste náš program měli automatic−
ky objevit v nabídce programů svého
set top boxu.
Jen o týden později jsme za−
znamenali další smluvní „úspěch“.
Od 10. ledna jsme výhradními doda−
vateli zpravodajského pořadu ve
vysílání nové stanice TV Pohoda.
Denně od 18.00 do 18.15 (a pak
v dalších 4 reprízách) se mohou di−
váci ve Zlínském a Jihomoravském
kraji podívat, jaké nové reportáže
naše štáby zaznamenaly.
A jen pro pořádek doplňuji, že
stále pokračuje a rozvíjí se naše spo−
lupráce se satelitní programem
RT.CZ (ASTRA 3B, 23,5°E, frek−
vence 12.1680 GHz), který se vě−
nuje výhradně regionálnímu zpravo−
dajství. Novinkou v naší spolupráci
je jen to, že od 1. února jsme i tady
stanovili premiérový čas denních
zpráv TV Slovácko na 18.00 hod.
A co vyplývá z těchto zdánlivě ne−
záživných informací pro vás, naše di−
váky? Ať už ke sledování televize po−
užíváte kabel, satelit nebo digitální
příjem „ze vzduchu“, všude můžete sle−
dovat i regionální zprávy TV Slovácko.
Ve Zlínském a Jihomoravském kraji
máme od 1. února téměř 100%
pokrytí. Tak neváhejte a najděte si
zprávy ze svého města ve své televizi!
Aktuálně jsme totiž jedinou televizí,
která na Slovácku vyrábí a vysílá
pravidelné regionální zpravodajství.
A kdybyste přeci jen měli dojem, že
na přesné časy v televizních progra−
mech nemáte štěstí, podívejte se na
naše zprávy ON−LINE na adrese www.
tvslovacko.cz nebo si výběr některých
reportáží prohlédněte na našem FB
Jan Dudek, ředitel TVS
profilu.
ÚMRTÍ
Jan Med
10. 6. 1945 – 7. 1. 2013
Miroslav Wolf
28. 8. 1921 – 22. 1. 2013
Jan Matyáš
17. 2. 1946 – 23. 1. 2013
Antonín Klečka
16. 12. 1934 – 30. 1. 2013
Marie Konrádová
30. 1. 1921 – 16. 2. 2013
Inzerce
PRODÁM BYT 2+kk v osobním vlast−
nictví v Kyjově − 62 m2. Byt je po re−
konstrukci v nadstandardním vyba−
vení. Cena bez nábytku 1 650 000 Kč,
cena s nábytkem 1 800 000 Kč. Kon−
takt emailem: [email protected]
PRODÁM KIA PICANTO, rok výroby 10/
/2010, šedá metalíza. 4x airbag, au−
torádio s bluetooth, najeto 12 000 km.
K vybavení patří letní pneumatiky
s disky. Cena 126 000 Kč. Kontakt
e−mailem: [email protected]
PRODEJ BYTU 2+1 v os. vl. 56 m2 +
sklep 1 − 7 m 2 + sklep 2 − 5 m 2
v Kyjově okr. Hodonín, 1. patro
v centru. Bytovka − 6 bytů ve vcho−
du. Dům má celkem 24 bytů
(4 vchody) + zahradu. Cihlový, cel−
kově zateplený (okna, fasáda, skle−
py, střecha), Kuchyň − masiv, vl.
plyn. kotel, klimatizace. Po celkové
rekonstrukci (elektrika, plyn, voda).
Náklady: inkaso 2000 Kč, fond
oprav − 1600 Kč. Volný k nastěhování
v květnu 2013. Cena: 1 100 000 Kč.
Tel.: 733 145 785.
PRODÁM BYT 3+1 v Hýslých, 5 km
od Kyjova, cena 280 tis. Tel.
724 288 277.
NABÍZÍM venčení a hlídání pejsků, hlí−
dání dětí, doučování češtiny a ang−
ličtiny pro žáky základní školy a po−
moc v domácnosti starším lidem.
Cena dohodou. Svatobořice−Mistřín,
Kyjov, Hodonín, případně blízké
okolí. [email protected]
nebo 608 947 218.
PRODÁM novou líheň pro drůbež,
2200 Kč, tel. 733 483 672.
Kyjovské noviny / březen 2013
Jak naladit Televizi Slovácko?
VLASTNÍ DISTRIBUCE TV SLOVÁCKO
Uherské Hradiště, Uherský Brod
Staré Město, Kunovice a okolí
Na většině bytových domů je již
instalována anténa systému MMDS
a signál TV Slovácko je sloučen do STA
(společná televizní anténa). V rámci za−
chování možnosti příjmu i na starších
TV přijímačích je signál šířen nejen di−
gitálně, ale i analogově. Znamená to,
že stačí na starších TV přijímačích
spustit ladění kanálů a TV Slovácko se
automaticky naladí.
Majitelé STB (set top box) od spo−
lečnosti TV Slovácko pak mají vysílání
k dispozici i v digitální podobě.
Individuální příjem v těchto lokali−
tách je možný jen s anténou MMDS.
Ostatní domácnosti bez antény MMDS
mohou zpravodajství TV Slovácko přijí−
mat prostřednictvím pozemního vysí−
lání nebo satelitu, viz informace níže.
KABELOVÝ PŘÍJEM UPC
Zlín, Otrokovice, Uh. Hradiště,
Hodonín, Brno, Vyškov
Program TV Slovácko vysílá na no−
vém vlastním kanálu v kabelové síti
UPC na pozici 122. Ve Veselí nad Mo−
ravou je pozice analogového kanálu TV
Slovácko nezměněna.
JINÉ MOŽNOSTI PŘÍJMU KABELEM
Kyjov a obce na Kyjovsku, Ostrožská
Nová Ves, Ostrožská Lhota, Bzenec
Zde je možný příjem TV Slovácko
v místní kabelové síti.
V Ostrožské Lhotě se jedná o ana−
logový signál v kabelové síti NOEL.
V Ostrožské Nové Vsi a Bzenci jde
o kabelové rozvody společnosti KT.CZ.
V Kyjově a okolí je k dispozici digi−
tální signál pro všechny zákazníky sítě
SELF (Moravianet). V některých byto−
vých domech města je signál poskyto−
Kabelová televize Moravianet
Kabelová televize Moravianet
připravuje významnou modernizaci
svých služeb. Proto musí v násle−
dujícím období dojít ke změnám ve
vysílání, které se dotknout analogo−
vého i digitálního vysílání a promít−
nou se do všech stávajících progra−
mových nabídek. Jsou připraveny
nové cenově výhodné nabídky digi−
tálních televizních stanic, upravené
podle žánrů, takže si zákazník může
vybrat a platit jen za ty, které ho za−
jímají. Zákazníci mají možnost vybí−
rat z více než 100 stanic. Pokud si
ale z nové palety nabídek přece jen
nevyberou, nevadí, využívají aktuální
služby beze změny.
V kabelové televizi Moravianet
je stále možné sledovat analogové
vysílání. Nyní je pro zákazníky nově
připraveno 19 vybraných stanic s nej−
vyšší sledovaností. Tyto stanice mo−
hou nyní sledovat všichni zákazníci
Moravia Televize zdarma jako dopro−
vodnou službu k objednané digitální
nabídce.*
Nabídka digitálního vysílání bude
dále rozšířena o stanice, které budou
dostupné na televizorech s DVB−T
tunerem nebo DVB−T set top boxem.
Zákazníci tak budou moci plně vyu−
žít i televize, které nejsou vybaveny
pro přímý příjem signálu z kabelové
televize. Všichni zákazníci Moravia
Televize budou moci sledovat tyto
stanice v plné digitální kvalitě na
všech těchto televizorech v domác−
nosti zdarma.*
Změna programové skladby ana−
logového vysílání proběhne k 18. břez−
nu 2013. Nové nabídky digitálního
vysílání budou v platnosti od 2. dubna
2013. Ke sledování nové digitální
programové skladby je třeba televi−
zory přeladit.
Self servis, spol. s r. o. –
provozovatel služeb Moravianet, www.moravianet.cz
*nelze
na optických sítích
ván i v analogové formě. Zde je pak
TVS možno přijímat i na starších TV
přijímačích bez STB. Bohužel seznam
domů, kde tato možnost je, nemá naše
společnost k dispozici. V analogo−
vém režimu je od pondělí 11. února
Televize Slovácko (KTV) přemístěna
z kanálu S8 na S5.
V digitálním režimu se po uvedení
settopboxu do továrního nastavení
a novém automatickém naladění ob−
jeví TV Slovácko na 82. místě progra−
mové nabídky, frekvence 298Mhz
(298000Khz).
JINÉ MOŽNOSTI PŘÍJMU
ZPRAVODAJSTVÍ TV SLOVÁCKO
Satelit
Televize Slovácko je součástí vysí−
lání Regionalnitelevize.cz (vždy v 18.00,
22.00, 02.00, 06.00, 10.00 a 14.00).
Satelit ASTRA 3B, frekvence 12168
polarizace Vertikální symbolová rych−
lost (SR) 27500, FEC 3/4 bez kódo−
vání.
Digitální (DVB−T) vysílání −
standardní „vzdušné“ vysílání. Součást
vysílání TV Pohoda (vždy v 18.00,
22.00, 06.00, 7.30 a 12.00 hod.).
TV Pohoda je šířena v rámci multi−
plexu 4.
Zlínský kraj: vysílače Zlín − Jižní
Svahy a vysílač Rovnina − Uherské Hra−
diště: Kanál 42
Jihomoravský kraj: vysílač Brno,
Hodonín a Znojmo: Kanál 46
−red−
Poděkování
DĚKUJI tímto celému chirurgickému
oddělení nemocnice v Kyjově za
ukázkovou péči po úraze mé ma−
minky. Děkuji, děkuji, děkuji!
S úctou Dr. Soňa Menšíková
CHCEME PODĚKOVAT všem, kdo při−
šli doprovodit na poslední cestě
pana Antonína Klečku, za projev
soustrasti a květinové dary. Také
děkujeme pracovníkům Charity Ky−
jov za velkou pomoc v jeho těžké
nemoci.
Rodina Klečkova
strana 13
Sport
Jiskra usiluje o lepší prostředí
v prostorách kyjovského stadionu
Podle Klimka je dotace na první
část projektu vcelku reálná. I proto
kyjovské zastupitelstvo schválilo
poskytnutí půjčky, kterou by Jiskra
měla zaplatit činnosti související
s přípravou projektu.
„Městu Kyjovu plynou určité fi−
nanční prostředky z provozování
výherních hracích přístrojů. Bylo
jasně dáno, že částka z nich nebude
klubům deponována na jejich pro−
vozní náklady, ale že díky ní bu−
dou podpořeny investice ve sportu.
Proto jsme rozhodli u TJ Jiskra Kyjov
o půjčce 750 tisíc Kč na vyhotovení
projektového dokumentace, stejně
tak i fotbalu na zakoupení nové
časomíry. Obě tyto částky by měly
být vráceny do rozpočtu města,“
vysvětlil starosta Kyjova František
Lukl.
Pokud by Jiskra obdržela dotaci
z ministerstva školství, musí se ihned
začít stavět, aby budova byla zreali−
zována během kalendářního roku.“
−vh−
Reprezentační kempy
Štěpánský běh pokračuje!
Před padesáti lety vše začalo tím,
že se atleti z Kyjova o vánočních svát−
cích sešli, aby se proběhli. Z akce se
stal vyhlášený závod, který měl pade−
sátým ročníkem skončit. Místní odcho−
vanci a fanoušci to naštěstí nedopustí.
Zakladatelem sdružení Štěpánský
běh se stal Pavel Klimeš. „Už při
49. ročníku Štěpánského běhu Alois
Vrbovský prohlásil, že uspořádá ještě
poslední padesátý ročník. Jako jeho
svěřenec, který tady začínal před čtyři−
ceti lety, jsem se s tím nechtěl smířit
a navíc jsem byl osloven Janem Kund−
ratou, Rostislavem Moudrým a Ja−
nem Turečkem, jestli bychom do toho
nešli a pokračovali v tomto běhu,“ pro−
zradil své pohnutky Klimeš.
Vznikla skupina, která založila
občanské sdružení a v tradici závodů
na Štěpána v Kyjově bude pokračo−
vat. Zakladateli sdružení jsou: Jan
Kundrata, Rostislav Moudrý, Pavel
Klimeš a Jan Tureček. Nástupci Vr−
bovského doufají i v podporu města
či vedení Klvaňova gymnázia, kde by
měl v budoucnu být hlavní stan. V při−
lehlém parku počítají s různými bě−
žeckými kategoriemi s tím, že trasa
hlavního závodu zůstane přesně za−
chována tak, jak ji běžci znají z mi−
Zdeněk Šmýd
nulých let.
Nečesánek druhý na světě
Foto archiv HBK
Kmenta a Matěj Fraňo, byli
trenérem reprezentace po−
zváni přímo do druhého kem−
pu, neboť reprezentovali naši
republiku již v minulém roce.
Máte−li chuť zatrénovat si
s reprezentanty České repub−
liky, neváhejte, přijďte a při−
veďte také vaše děti. Máme
v týmu kluky i holky již od pěti
let. Vyzkoušíte na vlastní kůži
co je to hokejbal a možná vás
hra chytne. Pokud ne, nic se
neděje. Těší nás váš zájem.
Na konci měsíce února se naplno
rozjely soutěže všech mládežnických
kategorií HBK Kyjov. Jarní část sou−
těže bude nejdůležitější pro katego−
rii starší žáci. Ti mohou letos pomýš−
let na metu nejvyšší. Pokud vše
půjde jako v podzimní části, utkají se
v závěrečném jarním turnaji o titul
mistra České republiky. Zveme vás
také na mistrovské zápasy star−
šího dorostu. Skvělá podívaná, kde
nastupují i naši reprezentanti. Jste
srdečně zváni. Více informací na−
jdete na www.hokejbal−kyjov.cz.
Foto MěÚ Kyjov
Projekt v řádu dvaceti milionů ko−
run – tak vypadá plán Sportovního
a školícího centra, které se chystá
zrealizovat v prostorách městského
stadionu TJ Jiskra Kyjov. Objekt má
navázat na již započatou rekonstrukci
stadionu, v rámci které dnes mohou
sportovci využívat moderní zázemí
s ubytovnou, posilovnami a šatnami.
Rozhodující ovšem bude získání do−
tace.
„Po jednáních a možných návrzích
architekta jsme dospěli k tomu, že
bude nejlepší postupovat po eta−
pách. V první části by se postavila
budova, která bude mít v sobě dva
sportovní sály, takové malé tělo−
cvičny. Sloužila by jak na sporto−
vání, tak například i na školicí kurzy
popř. kulturní akce. Výstavba větší
haly na míčové sporty, která by byla
umístěna v prostoru současné haly
na basketbal, to už je vzdálená bu−
doucnost v horizontu tak 10 let,“ je
přesvědčen předseda výkonného vý−
boru Jiskra Kyjov Jiří Klimek.
Martin Vaculík,
Jakub Nečesánek se svým otcem a současně trenérem při vyhlášení nejlepších
sportovců Kyjova. Níže společná fotografie z letošního mistrovství světa.
Foto archiv J. Nečesánka
Zimní hokejbalová přestávka je
nenávratně pryč. V jejím průběhu se,
stejně jako loni, naši svěřenci zúčast−
nili reprezentačních kempů U14 a U16.
Jednotlivé kempy mají několik kol,
kde jsou postupně vybíráni ti nejlepší,
kteří budou mít tu čest reprezentovat
naši republiku na MS v hokejbale. Za−
tímco první kemp U14 proběhl v zá−
věru měsíce února, kempy U16 od−
startovaly již v lednu. Prvního kempu
U16 v Plzni se zúčastnili na fotografii
zleva Tomáš Fiala, Jan Kamrla, David
Kučera, Jakub Fraňo, Roman Simer−
ský a Maarten Přikryl. Další dva: Aleš
HBK Kyjov
Klub českých turistů Jiskra Kyjov
Pravidelné vycházky
za každého počasí.
5. 3. Vnorovy − Bzenec−Přívoz
(6 km) − odjezd 8.37,
vlakové nádraží
12. 3. Vacenovice − Rohatec (9 km) −
odjezd 9.15, bus
19. 3. Čeložnice − Zavadilka − Koryčany
(7,5 km) − odjezd 8.23, bus
26. 3. Radějov − rozhledna Travičná −
Lučina (4 km) − odjezd 8.37,
vlakové nádraží
2. 4. Bzenec−Přívoz − Strážnice (6,5 km)
− odjezd 8.37, vlakové nádraží
Úspěšně si vedl na mistrovství
světa v halové akrobacii v němec−
kém Coburgu kyjovský junior Jakub
Nečesánek.
V AM Aero – muzikál (létání na
hudbu) obsadil v celkovém pořadí
10. místo, v kategorii do osmnácti
let byl dokonce stříbrný. V kategorii
F3P – přesná akrobacie skončil Ne−
česánek na 26. místě bez rozdílu
věku, což znamenalo 7. příčku mezi
juniory. Šampionátu se zúčastnili
zástupci z 15 zemí, kteří do soutěže
−red−
vyslali 49 pilotů.
Kyjovské noviny – vydavatel město Kyjov, Masarykovo nám. 30, IČ 00285030. Zhotovuje J. D. Production, s. r. o., redakce Kyjov, Masarykovo nám. 30, redaktorka Veronika Hollerová, tel. 777 781 788, e−mail:
[email protected], Hynek Zdeněk, 607 708 147, Zdeněk Šmýd, 606 057 816. Inzerce: tel. 777 786 787, 777 711 005. Povoleno OÚ Hodonín dne 25. 1. 1993, reg. zn. 3706002/93. Evid. č. MK ČR E10475.
Grafický design & typografie KAM Studio Kyjov, tisk NP agentura Staré Město. Náklad 5 100 ks. Vychází 1x měsíčně. Neautorizované fotografie: Veronika Hollerová. Uveřejněné příspěvky občanů nemusí být totožné s názory
redakce. Redakce si vyhrazuje právo upravovat a zkracovat příspěvky, aniž by byl změněn jejich smysl. Nevyžádané materiály redakce nevrací. Adresy inzerentů nesdělujeme. Uzávěrka tohoto čísla: 15. 2. 2013.
strana 14
Kyjovské noviny / březen 2013
KAMEROVÉ
A ZABEZPEČOVACÍ
SYSTÉMY
domácí i firemní
Svatoborská 428, Kyjov
(naproti STK), tel.: 518 610 351
www.amedeo.cz (eshop)
KOMBI ZA CENU
KRÁTKÉ VERZE
329.990,Akční nabídka
FORD CHAMPIONS EDITION
AUTOSPOL
Kyjovské noviny / březen 2013
Malinovského 884, 686 01 Uh. Hradiště
Salon: 572 554 523 Mobil: 724 920 130
www.ford-uh.cz
E-mail: [email protected]
Placená inzerce / strana 15
PŘÍLEŽITOST
KLIDNÉ BYDLENÍ
VÝHODNÁ NABÍDKA
Velkometrážní byt 3+1, Kelčany 83 m2, v přízemí, vlastní topení, nová
plast. okna.
Cena. 480.000,- Kč
Tel: 605 248 207
Byt 3+kk
k pronájmu, Kyjov
- 86 m2,
s vlastním
topením, 3. NP, po rekonstrukci, kompletně vybaven, ihned k nastěhování.
Cena: 8.000,- Kč/měs. + inkaso
Tel. 605 248 207
Pěkný byt 1+1 s lodžií, Kyjov 2.NP, 36 m2. Byt je v dobrém udržovaném stavu. Celý dům prošel
revitalizací. Cena: 740.000,- Kč
Tel. 605 248 207
SKVĚLÁ NABÍDKA
Slunný byt
2+1,
Kyjov - 4.NP,
52 m2,
ihned k nastěhování,
v původním udržovaném stavu, dům
je po „revitalizaci“
Cena : 890.000.,- Kč
Tel: 605 248 207
BYDLENÍ I REKREACE
Chata u obce
Čeložnice
- 400 m2,
obýv. místnost s krbem,
WC, sprch.
kout, kuch. kout, terasa, ložnice- 6 lůžek, veřejný vodovod, el. 220/380 V.
Cena: 800.000,- Kč
Tel: 605 207 131
KLIDNÉ BYDLENÍ
RD 4+1
u
lesa,
Vracov po rekonstrukci,
plyn. kotel
i kotel na tuhá paliva. Za domem
dílna, letní kuchyně, garáž, zahrada
854 m2.
Cena: 1.990.000,- Kč
Tel. 605 248 205
RD
5+1,
Vnorovy - po
rekonstrukcích, velká
zahrada,
ovocný sad, posezení ve dvoře pod
pergolou, garáž, stodola, průjezd
k parkování. Cena: 1.750.000,- Kč
Tel. 725 000 545
PŘÍLEŽITOST
PŘÍLEŽITOST
Byt 3+1,
Kostelec
- 1.NP, 61
m2, nová
k u c h .
linka, rekonstrukce koupelny, jádro
zděné, 2 balkony, 2 sklepy, garáž pod
bytem, vl. el. vytápění.
Cena: 950.000,- Kč
Tel. 605 248 205
Byt 3+1,
Svatobořice-Mistřín
62m2,
3.NP, plast.
okna, nové rozvody elektřiny, kuchyně z masivu vč. vest spotřebičů, koupelna s roh. vanou. Cena:
1.151.000,- Kč Tel. 605 248 200
SKVĚLÁ PŘÍLEŽITOST
RD 4+1,
Žádovice samostatně stojící,
prakticky
řešený, přízemní dům, zastřešená terasa, garážová vrata na dálk. ovl.,
zahrada.
Cena: 3.290.000,- Kč
Tel: 605 248 204
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
RD 4+kk
Čejkovice - kol.
12/2012,
samostatně stojící, použity špičkové materiály a technologie, energ. tř. náročnosti
A. K domu pozemek 566 m2.
Cena: 3.290.000,- Kč
Tel. 605 207 131
Byt 3+1, 69 m2, Vracov - 3.NP,
69,7 m2, velmi udržovaný, plast.
okna, jádro zděné, vlastní topení –
ústř. plyn., ve dvoře garáž. Cena:
1.000.000,- Kč Tel. 605 248 205
ZAJÍMAVÁ NABÍDKA
LUKRATIVNÍ NABÍDKA
Byt 2+1,
Bzenec
- 50 m2,
po rekonPozemek v centru Bzence, 2514 m2
strukci, 2
sklepy, plast. okna, nová koupelna - rovinatý, IS na parcele, oplocený. Na+ WC, vlastní plyn. kotel. Za domem chází se kousek od Bzeneckého zámku.
Cena: 2.212.320,- Kč
menší zahrada. Cena: 890.000,- Kč
Tel. 605 248 204
Tel. 605 248 204
PĚKNÉ BYDLENÍ
RD 6+1,
Domanín klidná část,
přízemní,
vjezd, uzavřený dvůr.
IS před domem, zahrada s ov. stromy.
Vhodný k částečné rekonstrukci.
Cena: 590.000,- Kč
Tel. 605 248 203
strana 16
KLIDNÉ BYDLENÍ
RD 4+1
Svatobořice-Mistřín
- řadový,
k l i d n á
ulice, nepodsklepený, dvůr, hosp.
stavby, zahrada 825 m2 s možností jako stavební pozemek. Cena:
1.290.000,- Kč Tel. 605 248 205
SKVĚLÁ NABÍDKA
KLIDNÉ BYDLENÍ
Víceúčelový RD,
Mistřín
- k podnikání i k byKrásný byt 2+1 k pronájmu, Kyjov dlení, čás2
tečně podsklepený, má 2 NP. V přízemí 62 m , 3.NP, po celkové rekonstrukci,
s vl. topením, na sídlišti s hodně zelení.
prodejna a chladící box, plast. okna.
Cena: 8.000,- Kč/ měs.
Cena: 2.210.000,- Kč
Tel. 605 248 200
Tel. 605 248 204
PĚKNÉ BYDLENÍ
PĚKNÉ BYDLENÍ
VÝHODNÁ NABÍDKA
RD
3,5+1,
Želetice
- s průjezdovou
garáží,
d v o r e m a sklípkem. Dům prošel
rozsáhlými rekonstrukcemi, ihned
k bydlení.
Cena: 1.300.000,- Kč
Tel. 725 000 545
NEPŘEHLÉDNĚTE
Byt 3+1, Kyjov - velmi pěkný, 8. NP,
68,8 m2. V r. 2002 celková rekonstrukce- koupelna, kuchyně, plast.
okna.
Cena: 1.350.000,- Kč
Tel. 605 248 200
Kyjovské noviny Placená
/ březeninzerce
2013
Download

Kyjovské noviny 3/2013 - On-line vysílání / program