NAČERADSKÉ
NOVINY
Ročník: 54
číslo: 9
informační zpravodaj OÚ Načeradec
ZÁŘÍ 2012
Z JEDNÁNÍ RADY OBCE V SRPNU 2012
Mimo jiné rada projednala:
Rada obce projednala žádost p. Taťány Gresserové, bytem Kostelec nad Černými lesy o souhlas s dělením
pozemků a souhlas s odprodejem části pozemku v k.ú. Daměnice p.č. 1272/12 ve vlastnictví obce
Načeradec. Projedná zastupitelstvo obce.
Rada obce projednala žádost p. Marie Tiché, Načeradec o odprodej části pozemku p.č. 1464 v k.ú.
Načeradec ve vlastnictví obce Načeradec. Projedná zastupitelstvo obce.
Rada obce souhlasí s ohlášením změny užívání stavby – bývalá cihelna, dnes Sběrna kovového odpadu,
provozovatel p. Hakl, Křivsoudov.
Rada obce Načeradec projednala a potvrdila další trvání přičlenění pozemků obce Načeradec
k Honebnímu společenstvu Horní Lhota a následný pronájem Mysliveckému sdružení Horní Lhota na dobu
dalších deseti let a dále zvolila nového zástupce obce Načeradec do vedení Honebního společenstva
Horní Lhota p. Křemena Josefa, místostarostu obce a pověřila ho zastupováním na Valné hromadě, která
se bude konat v roce 2013.
Rada obce souhlasí s cenovou nabídkou na dodávku a montáž měřiče tepla na vytápěcím okruhu DPS
Načeradec v kotelně MŠ Načeradec v částce 13615 Kč.
Rada obce vzala na vědomí jednání ohledně úpravy místní komunikace a přilehlých pozemků p.č. 210/44,
210/45, 210/49, 210/50, 210/51, 210/10 a 210/40 v k.ú. Načeradec. Jednání všech majitelů jmenovaných
pozemků se konalo v pátek 17.8.2012 na OÚ Načeradec. Bylo projednáváno zaměření pozemků,
parkování v ulici a dopravní značení v ulici. Do 10.9.2012 mají majitelé pozemků dodat na OÚ písemné
vyjádření k parkování v ulici Vinohrad.
Rada obce vzala na vědomí oznámení p. Jiřího Nepraše, Praha o postupné rekonstrukci chalupy v Olešné
čp. 22.
Rada obce vzala na vědomí nesouhlas majitelů se zrušením parkovacích míst před objekty bývalá
cukrárna, hospoda, potraviny, lékárna a drogerie na náměstí v Načeradci. Majitelé těchto nemovitostí se
vyjádřili ke studii náměstí v Načeradci.
Rada obce vzala na vědomí změnu smluvních podmínek. Obec Načeradec požádala SFŽP ČR o změnu
smluvních podmínek ke Smlouvě č. 08018511 o poskytnutí podpory na akci Kanalizace a ČOV Načeradec.
Dne 16.8.2012 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby kanalizace a ČOV k vydání kolaudačního
souhlasu a povolení užívání ČOV v trvalém provozu. Vzhledem k tomu, že MěÚ Vlašim, odbor ŽP si
vyžádal k vydání kolaudačního souhlasu předložení dalších dokladů a stanovisek. Obec proto požádala
SFŽP ČR Praha o změnu smluvních podmínek – termín dokončení akce na 31.12.2012 a termín
předložení ZVA na 31.3.2013.
Rada obce vzala na vědomí Dodatek č. 1 ke smlouvě č 08018511 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
v rámci Operačního programu ŽP, kde se mění bod 5, písm. e) týkající se provozování ve znění:
„Vodohospodářská infrastruktura bude nejméně po dobu deseti let od ukončení realizace akce
provozována v rámci vlastnického modelu……..“
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NAČERADEC
se koná v úterý dne 25.9.2012 od 19,00 hod ve školní jídelně v Načeradci.
Srdečně zveme naše občany.
Ing. Jiří Jelínek, starosta obce
VÝPIS USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 21.8.2012
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu svazku
obcí EKOSO v rámci přímé podpory v oblasti školství v částce 24200 Kč uzavřít mezi poskytovatelem
dotace EKOSO Trhový Štěpánov, IČ 49828029 a příjemcem dotace Obcí Načeradec, IČ 00232289. Částka
24200 Kč bude použita v oblasti školství.
Zastupitelstvo obce schvaluje spoluúčast obce v částce 92278 Kč při poskytnuté účelové dotaci ze státního
rozpočtu z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2012 - obnova kulturní památky kostela sv. Petra a
Pavla v Načeradci – oprava krovu a střechy boční kaple P. Marie ve výši 260 tis. Kč.
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 2016/1 v k.ú. Horní Lhota o výměře 68 m² dle
geometrického plánu č. 129-2060/2009 vypracovaným Geodetickým sdružením s.r.o. Příbram II paní
Andree Šundové, bytem Praha.
Podmínky prodeje části pozemku p.č. 2016/1 v k.ú. Horní Lhota o výměře 68 m²:
- kupující uhradí dohodnutou částku 95 Kč/m² obci Načeradec při podpisu kupní smlouvy.
- kupující hradí náklady spojené s převodem na Katastru nemovitostí a uhradí daň z převodu nemovitostí.
Zastupitelstvo obce Načeradec přijímá dar. Darem je část pozemku p.č. 1273 v k.ú. Daměnice o výměře 20
m² ve vlastnictví SJM Jany a Františka Smetanových, Daměnice, který darují manželé Smetanovi bytem
Daměnice Obci Načeradec dle geometrického plánu č. 91-14/2011 vypracovaným Janem Vostřákem,
Benešov. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti hradí Obec Načeradec. Geometrický plán
obec nehradí.
Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje vyvěsit záměr obce prodat část pozemku p.č. 1464 KN v k.ú.
Načeradec o výměře cca 169 m² ve vlastnictví obce Načeradec. Geometrický plán zajistí p. Marie Tichá,
Načeradec.
Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje vyvěsit záměr obce prodat část pozemku p.č. 708/8 KN v k.ú.
Řísnice o výměře 52 m² dle geometrického plánu č. 50-617/2012 vypracovaným Ing. H. Přibylovou – SVIP,
Praha 10.
Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje směnit pozemek p.č. 1808/2 KN v k.ú. Načeradec o výměře 97
m² ve vlastnictví Obce Načeradec (na straně jedné) a pozemek p.č. 794/1 KN v k.ú. Načeradec o výměře
97 m² ve vlastnictví OKZ Holding, a.s., se sídlem České Budějovice, Krajinská 221/37, PSČ 37001, IČ
26209012 zastoupeným insolvenčním správcem Ing. Václavem Svobodou, Na Zlaté stoce 1596/10, 37005
České Budějovice (na straně druhé). Tuto směnu uskutečnit na základě geometrického plánu č. 3311/2012 vyhotoveným Janem Vostřákem, Benešov. Obě strany se budou podílet ½ na vkladu do katastru
nemovitostí a ½ na znaleckém posudku směňovaných pozemků.
Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje prodat pozemek p.č. 925/1 PK o výměře cca 115 m² v k.ú.
Slavětín u Načeradce a pozemek p.č. 44/5 PK o výměře 40 m² v k.ú. Slavětín u Načeradce do SJM Fresl
Martin, bytem, Jesenice a Freslová Dagmar, bytem Jesenice,
Podmínky prodeje pozemku p.č. 925/1 o výměře cca 115 m ² v k.ú. Slavětín u Načeradce a pozemku
p.č.44/5 PK o výměře 40 m² v k.ú. Slavětín u Načeradce:
- kupující zajistí geometrický plán, který bude upraven tak, aby dopravní značka „Dej přednost v jízdě“ stála
stále na pozemku p.č. 44/5 PK v k.ú. Slavětín v majetku Obce Načeradec.
- kupující uhradí částku 60 Kč/m² obci Načeradec při podpisu kupní smlouvy
2 str., Načeradské noviny, září 2012
- kupující hradí náklady spojené s převodem na Katastru nemovitostí a uhradí daň z převodu nemovitostí
Zastupitelstvo obce Načeradec souhlasí prodat část pozemku p.č. 1754/22 v k.ú. Načeradec o výměře 17
m² ve vlastnictví obce Načeradec (prodávající) pí Ireně Roubové, bytem Načeradec, (kupující) dle
geometrického plánu č. 330-99/2011 vypracovaným Ing. Kristýnou Líznerovou, Lidická 733, 25801 Vlašim.
Podmínky prodeje části pozemku p.č. 1754/22 v k.ú. Načeradec o výměře 17 m²:
- kupující uhradí dohodnutou částku 200 Kč/m² obci Načeradec při podpisu kupní smlouvy.
- kupující hradí náklady spojené s převodem na Katastru nemovitostí a uhradí daň z převodu nemovitostí.
Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje prodat pozemek p.č. 3 KN v k.ú. Pravětice o výměře 65 m² panu
RNDr. Vladimíru Bažilovi, bytem, Praha.
Podmínky prodeje pozemku p.č. 3 v k.ú. Pravětice:
- kupující uhradí částku 60 Kč/m² obci Načeradec při podpisu kupní smlouvy
- kupující hradí náklady spojené s převodem na Katastru nemovitostí a uhradí daň z převodu nemovitostí.
Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje prodej pozemků dle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne
10.1.2011 podepsanou mezi Obcí Načeradec, IČ 00232289 a manželi Petrem Smetanou, a Vlastou
Smetanovou oba bytem Načeradec.
Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje prodat pozemky:
- dílu „m + r“ p.č. 1766/3 o výměře 14 m² v k.ú. Načeradec, dílu „n“ p.č. 210/47 o výměře 10 m² v k.ú.
Načeradec, dílu „l“ p.č. 210/47 o výměře 80 m² v k.ú. Načeradec, dílu „p“ p.č. 1766/3 o výměře 7 m² v k.ú.
Načeradec oddělené dle geometrického plánu č. 226-2523/2001 ze dne 20.9.2001, vypracovaným Ing.
Miloušem Kotalem, Praha 10.
Podmínky prodeje: pozemky prodat do SJM Petr Smetana a Vlasta Smetanová oba bytem Načeradec,
cena dohodou – dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě 1080 Kč, návrh na vklad do Katastru nemovitostí
hradí kupující, daň z převodu nemovitostí hradí kupující.
Ing. Jiří Jelínek, starosta
UŽITEČNÉ INFORMACE
Vodohospodářská infrastruktura v obci Načeradec a Horní Lhota
V usnesení rady obce uvádíme, že obec Načeradec požádala o změnu smluvních podmínek SFŽP ČR a
žádá o termín dokončení akce na 31.12.2012. Proto vodohospodářskou infrastrukturu obce Načeradec
bude přebírat společnost Načeradské služby s.r.o. až od 1.1.2013. Jedná se o vodojem a vodovodní řad
Načeradec, ČOV Načeradec, vodojem a vodovodní řad Horní Lhota. Z tohoto důvodu Vám budou zasílány
smlouvy na odběr vodného a stočného v měsíci listopadu 2012. Uzavírány budou mezi Vámi, majiteli
nemovitostí v obcích Načeradec a Horní Lhota, a firmou Načeradské služby s.r.o.
Vodoměry byly odečítány v obcích Načeradec a Horní Lhota od 31.8. 2012 do 5.9.2012. Bude následovat
další odečítání, přibližně koncem prosince. Včas Vás budeme informovat.
Studie náměstí a studie hřiště
V příloze načeradských novin SRPEN 2012 jsme Vám představili vytvořenou studii náměstí v Načeradci a
studii hřiště v Načeradci. Umožnili jsme Vám vyjádřit se a tímto ukončujeme připomínkování.
Upozornění
Upozorňujeme na přerušení dodávky elektřiny dne 17.10.2012 od 7,30 hod do 17,00 hod v Načeradci:
Lhotecká ulice – levá strana k Brázdovi (směr Horní Lhota), Pravonínská ulice, V Parku, Vinohrad
k Maceškovi, Zámecké náměstí, Roubíčkov, Vožická ulice, Benzina, Pod školou, Základní škola, zámek.
Pokud máte zájem o kominíka,…..
…… nahlaste se do 30.9.2012 na obecním úřadě v Načeradci nebo zavolejte na tel. č. 734 362 070 nebo
317 852 335.
Kontejnery na velkoobjemový odpad
Velkoobjemový kontejner bude umístěn:
od 13.9.2012 do 20.9.2012 v Daměnicích
od 20.9.2012 do 27.9.2012 v Dolní Lhotě
od 27.9.2012 do 4.10.2012
v Načeradci na náměstí
od 4.10.2012 do 11.10.2012
v Načeradci u „Chaloupky“ (hřiště)
od 11.10.2012 do 18.10.2012
v Načeradci na bytovkách
od 18.10.2012 do 25.10.2012
v Načeradci na Podolí
od 25.10.2012 do 1.11.2012 v Olešné.
Ukládejte zde pouze velkoobjemový odpad. Nepatří tam nebezpečný odpad, jako např. lednice, televizory,
pneumatiky, barviva atd. Nepřeplňujte!!!
Obecní úřad Načeradec
3 str., Načeradské noviny, září 2012
NĚCO Z MINULOSTI…………
Utíkejte pytláci již jsou tady četníci
Četníci byli strážci zákona za Rakouska za první republiky a po druhé světové válce, než byli nahrazeni
Veřejnou bezpečností, byli v Načeradci i v okolí, v Kamberku a Pravoníně. Když šel četník patrolou, měl přilbu a
pušku s nasazeným bodákem. Ještě po druhé světové válce chodil po hranici pan Karel Kotek polní cestou,
z Vračkovic na Mraviště, cesta dělala hranici katastru, okresu a kraje. Při obchůzce se četník hlásil u starosty,
jestli se v obci neděje něco protizákonného. Vyšetřovali také dopravní nehody, kterých se s porovnáním
k dnešní době stávalo velmi málo, u jedné jsem byl přítomen, v roce 1942. Naváželi jsme řezivo do vagonu
nákladním automobilem, řidičem byl pan Kuchař, později narozeni ho znali jako řidiče sanitky. V 50 letech
obdržel MNV v Načeradci sanitku, dar ministerstva zemědělství, jako odměnu za vzorné splnění zemědělských
výrobků Načeradskými zemědělci, asi tři roky sloužila sanitka občanům Načeradce a okolí, řidičem byl pan
Kuchař, sanitka s řidičem byla předána OÚNZ. Silnice pod Jinošovem měla v lese nepřehlednou zatáčku a pod
ní stály na silnici dva nákladní automobily vedle sebe. Výkupní závod z Mladé Vožice jel z Vlašimi, stál na pravé
straně a měl poruchu. Pan Říha jel z Louňovic do Vlašimi, chtěl si s posádkou pohovořit a tak zastavil vedle
nich. Pan Kuchař, když viděl situaci, pronesl jednu větu:„Ježíš Maria, já to nezastavím.”, a tak jsme se zastavili o
Vožici. Pan Říha podal osvědčeného heslo: „Kdo uteče, ten vyhraje.“, okamžitě ujel. Dva zbývající řidiči se
nejdříve oslovovali vysokými tituly, ale na konec se shodli, že je nutné dojít pěšky do Vlašimi pro četníky, pěšky
se nikomu nechtělo. Z Vlašimi jel mladík na kole a byl ochotný pro četníky dojet, brzo se vrátil se vzkazem, že
pan četník za chvíli přijede, šel domů pro kolo. Když přijel, nejdříve se ptal, jestli bylo málo frekvence a nebo
moc a potom všechno změřil a sepsal. Trvalo to hodně dlouho, než jsem obdržel obsílku k soudu jako svědek.
Jel jsem do Vlašimi na kole a u soudu jsem si budovu dobře prohlédl, byla to účelně zařízený soud i věznice pod
jednou střechou. Věznice byla jen pro menší hříšníky a pytláky, těžší případy měl Tábor. Pytláci se v soudním
jednání vyznali a bylo dost těžké usvědčit je, když hajný pytláka přímo nedržel a jen ho pronásledoval, ale
nechytil, bylo zajímavé soudní jednání. Na jedné straně hajný, ten byl pod přísahou a platil za dva svědky. Na
druhé straně hříšník s manželkou, a to bylo nerozhodně, tak bylo nutné zajistit ještě jednoho svědka a to bylo
lehké. Zorky nebyli drahé 10 za 1 Kč a něco na zahřátí a svědek byl stoprocentní, odsvědčil, že v době, ve které
hajný uváděl, že pytláka pronásledoval, byli oba manželé doma a on byl u nich na návštěvě. Jeden vězeň, který
krátký čas ve Vlašimském vězení přebýval, si stěžoval, že výhled z vězení byl jen na Československý kostel a
bylo tam velké množství blech. Soudní líčení bylo krátké, Vožice se nedostavila, písemně prohlásila, že žádné
odškodnění nežádá. Hlavním viníkem byl pan Říha, zablokoval silnici a po nehodě ujel a měl nepoškozené auto
a mohl případné raněné odvézt. Bez viny nebyl také pan Kuchař, od místa, kde viděl stát dva automobily, byla
vzdálenost 30 m a na tuto vzdálenost měl zastavit. Pan Říha, když po nehodě ujel, uvolnil silnici, ale žádný
automobil dlouhou dobu po silnici nejel, takový byl provoz na silnicích. Odsouzení, kteří nastupovali do
Vlašimského vězení, musel doprovázet četník. Byl ohleduplný předem se s ním dohodl, že do autobusu
nastoupí každý zvlášť a v autobusu se neznají. Občané, kteří zestárli, nemohli pracovat, přišli podle
domovského práva na domovskou obec. Někteří byli dopravování šupem. Doprovázel je četník a jedna četnická
stanice ho předávala druhé, až do domovské obce. Jednoho nešťastníka pamatuji u nás, jmenoval se Josef
Stupka a všichni mu říkali Pepík Obecní. Pracoval ve Vídni na stavbě, z výšky mu spadla cihla na hlavu, ztratil
sluch a téměř i řeč, do domovské obce přišel šupem, bydlel v obecní pastoušce a na stravu chodil po chalupách.
Každý zemědělec měl určeno podle výměry pozemků počet dnů v roce, kdy bude živit obecního chudého.
V mobilizaci, v roce 1938, roznášeli mobilizační vyhlášky četníci, mobilizaci záložníku do čtyřiceti let vyhlásil
prezident republiky 23. září. K nám přinesl vyhlášku v časných ranních hodinách cizí četník s Načeradským
ponocným, vzbudili nás, domnívali se, že je otec starostou, ale on již starostou nebyl, vedl jsem je ke
Křemenovům, byl jsem první z vesnice, který četl mobilizační vyhlášku a viděl první slzy, paní Křemenová měla
dva syny a oba rukovali. Za druhé světové války bylo mnoho našich občanů totálně nasazených na práci
v Německu, snažili se uprchnout a skrývali se v okolí svého bydliště. Četníci měli rozkaz vypátrat je a předat
Německým úřadům, čekal je trest a pracovní tábory. Četníci jim pomáhali, jak to bylo možné, upozorňovali je,
kdy je přijdou kontrolovat. Vyprávěl mi jeden kamarád, který byl také nasazen a uprchl, jak pan vrchní dlouho
čistil a oklepával boty na zápraží, když šel na kontrolu, aby mu poskytl možnost útěku. Vzpomínám na pana
vrchního Půchu, v roce 1948 vyšlo nařízení, že všichni padli, kteří jsou pohřbeni mimo hřbitovy, musí odpočívat
na hřbitovech. V Načeradci byl pohřben Sovětský voják u pomníku padlých. Jeho exhumaci zařizoval pan
vrchní, přišel za mnou na pilu a požádal mě o pomoc, nemohl jsem odepřít. Mimo mě pracoval na exhumaci
Němec od Sklenářů a pan Antonín Zelenka dohlížel na krumpáče a lopaty, aby byly dobře protažení, že jsou
napadení. Pan vrchní přísně dbal na desinfekci, zem z hrobu prosypával chlorovým vápnem a dělníci museli pít
desinfekci z láhve. Rakev byla celá, uvázal jsem na ni provazy a vytáhli ji, pan Charvát udělal velkou rakev,
vešel se do ní voják s rakví, pan Dvořák převezl vojáka na hřbitov s urnou a vojáka jsme pohřbili po druhé.
Četnická stanice v Načeradci byla u Charvátů a skončila u Bednářů, ale tam již byla stanice Veřejné
bezpečnosti.
Jan Doubek, Vračkovice
4 str., Načeradské noviny, září 2012
KRONIKY OBCÍ
Psalo se před 50-ti lety….. výpis z KRONIKY Načeradce. Rok 1962 -1963
POKRAČOVÁNÍ z minulého čísla Načeradských novin……….
poznámka: zápis z těchto dvou let je spojený a je to poslední zpráva, kterou zapsal kronikář pan František
Postřihač
Zápis je opsaný v přesném znění. Výpis z kroniky je poplatný svojí době.
Zemědělství 1963
Rostlinná výroba 1963. Již v průběhu r. 1962 převzal řízení rostlinné výroby Stanislav Přibyl z Vračkovic čp. 3, také
absolvent jednoročního běhu v oboru pěstitel – chovatel zřízeného pro funkcionáře při Střední zeměd. technické škole
v Benešově. Uvedu jen některá opatření.
1. JZD Načeradec bylo zařazeno mezi družstva, jimž se přidělí téměř dvojnásobné množství strojených hnojiv. To
umožňuje dáti na 1 ha 130 kg čistých živin. V r. 1963 se to projevilo ve sklizni sena – celkem 94,90 vagonu oproti 65
vag. z r. 1962 a ve sklizni brambor po 1 ha 186,4 q oproti 129,73 q v r. 1962. U zrnin se očekává výsledek v příštích
letech.
2. Zaoralo se 30 ha luk v Penčinách po melioraci. Tím zmizela i řada hrází bývalých rybníků.
3. Půda byla silně zaplevelena. Pomocí herbicidů a orby s předradličkou docíleno, že pšenice a jařiny byly bez
plevelů, což zase usnadnilo kombajnovou sklizeň.
Živočišná výroba 1963: Vzestup projevil se hlavně u mléka, vepřového masa a v chovu jalovic. U mléka zvýšila se
výroba o 238 l na 1 krávu, u vepřů o 9,93 kg na 1 ha zeměd. půdy. Dokončena výstavba porodny prasnic ve
Vračkovicích, zadaptována stáj pro prasata v čp. 91 a zřízeny 2 výmlatové body na Roubíčkově a u kolny ze
louňovskou silnicí.
MNV, KSČ
Spolupráce s MNV a KSČ a s ostatními místními složkami byla velmi dobrá, veškeré rozhodování bylo společné, MNV
a KSČ zajišťoval během roku brigády z místních občanů ve špičkových pracích a pomáhal vždy, kdy toho bylo třeba.
Zrušení provozoven
Obec opět zchudla. Po zrušení truhlárny, která patřila Okresnímu stavebnímu podniku, odstěhoval se i poslední
zakázkový obuvník Eduard Melichar a v místě zůstala sběrna obuvi k opravě.
Výstavba obce
Upraven chodník od radnice ke škole, opraveny cesty po průtrži mračen z 17. 6. 1962 a velká péče byla věnována
úpravě a i zmodernizování domu čp. 105, který je ve správě obce.
Kultura
V kulturní činnosti je třeba zaznamenati v r. 1962 provedení dětského divadla Začínáme žít od Makarenka a Molierova
Lakomce sehraného dospělými, obě hry za režie Bohumila Štorce, učitele. Obě dobře sehrané s pěknou výpravou
byly obohacením osvětové práce. V r. 1963 nastala stagnace, nebylo sehráno ani jedno jediné divadlo a to ani
místními, ani cizími. 1. máj 1962 byl slaven v Načeradci. JZD Načeradec pochlubilo se v průvodu svou mechanizací a
zařadilo stroje pro kompletně mechanizovanou sklizeň obilí a pro ošetřování a sklizeň brambor. 1. máj 1963 byl slaven
v Louňovicích.
Včelaři – 50 let trvání organisace
10. března 1963 oslavila Základní organisace Čs. Svazu včelařů své 50. výročí založení. Byla založena na jaře r.
1913 z podnětu učitele Karla Vilímka. Znamenala převrat ve včelařově práci a přechod k modernímu včelaření. Do té
doby se včelařilo ponejvíce v úlech (ro)nerozborných s plásty vystavěnými jen na loučkách a včelař navštěvoval včely
jen jedenkrát v roce a to z jara, kdy plásty vyřezal a med vyvářel. Přes to bývala úroda každoroční a ne malá.
Včelařský spolek během svého trvání uspořádal řadu přednášek a kursů, 2 výstavy, vysázel lipami náves v Olešné,
akáty na Cikáně, k Horní Lhotě a ve staré cihelně, provedl v r. 1964 kurs medového pečiva, výjezdy po Čechách
apod. Předsedou v této době je Josef Bejbl, truhlářský dělník, místopředsedou Frant. Postřihač, pisatel těchto řádků a
jednatelem Josef Tichý, ml. z čp. 84.
Meliorace
Již v r. 1944 bylo založeno Meliorační družstvo, jehož předsedou byl Jan Zamrzla z čp. 192. To dalo vypracovati
projekt, k jehož realisaci se přikročilo až v této době. Stavba byla zadána Krajskému podniku zemědělských meliorací
v Praze. Nezačalo se však úpravou toků, jak to bylo třeba, ale pokládáním drenáží v Penčinách a Louňově. Chyběl
soustavný dozor ze strany JZD a tak provedení zvláště v Penčinách nebylo kvalitní. Také udržování odpadů až do
zřízení toků bylo namáhavé a nákladné. Po zmeliorování Penčin byly všechny dosavadní louky zorány a na nich se
přechodně polařilo. S tím a s celkovou úpravou zcelování půdy souvisí i rozhrnutí hrází po bývalých rybnících. Byla
jich tu ještě řada, některé již zpola odstraněné, ale znatelné. O jejich počtu svědčí zpráva uveřejněná učitelem
Josefem Batelkou v časopise Pod Blaníkem, roč. 1924-25 na str. 136. Píše: „Na paměť zaznamenávám aspoň jména
rybníků, která jsou dnes vesměs zapomenuta, aneb jinými, novějšími nahrazena. Na Brodci v Prokopsku, vedle cesty
k Trepce (dnes při silnici k Slavětínu), byly za sebou rybníky: Kubínský, Chobotský, Panský, Hluboký, Mlejnský za
Volešnou, Kačin, v Louňově rybník a rybníček, Janšovský, Volšinka, v Lužích a Siročinský. Na Kamenném potoce pak
byly: Trubecký, Brázovský, Knězův, Lukášův, Kamenný, Brusnice a Batkův (později Adamův, dnes Klokočkův).“
Odkud čerpal tyto názvy neuvedl. To je počátek, příští léta řeknou více nejen o další úpravě, ale jistě a to hlavně o
vyšší sklizni a o tu jde.
---pokračování příště--- Vypsala Jana Lapáčková, kronikářka obce Načeradec
5 str., Načeradské noviny, září 2012
HASIČSKÁ KRONIKA OKRESU BENEŠOV
VYBÍRÁME Z HASIČSKÉ KRONIKY – Doplněk za období let 1999 - 2009
Okrsek č. 29 - Načeradec
Sdružuje celkem 6 sborů dobrovolných hasičů se 158 členy, z toho 22 žen a 16 mladých hasičů. Okrskový
výbor pracuje ve složení: starosta ing. Jiří Jelínek z Horní Lhoty, nám. starosty Vlastimil Šauer ze
Slavětína, velitel Jan Král z Načeradce, zást. velitele Josef Janouš z Daměnic, strojník Milan Koubík z
Daměnic, ref. prevence Petr Maceška z Načeradce, jednatel a ref. žen Zdena Čechotová z Načeradce,
hospodář Zdeněk Ctibor z Horní Lhoty, ref. mládeže Antonín Hlinský z Načeradce, ref. MTZ Ladislav
Bráza z Vračkovic, člen výboru Jan Zamrzla z Načeradce, členové KRR Michal Kolář z Řísnice, Jaroslav
Fiala z Pravětic a Jiří Hergesell z Vračkovic.
Minule jsme Vám vybrali SDH Načeradec, v tomto čísle pokračujeme SDH Daměnice.
Daměnice
Sbor dobrovolných hasičů v Daměnicích byl založen v rámci oslav pořádaných ve zdejší obci dne 28.
října 1928 na paměť 10. výročí československé samostatnosti. Sbor čítal 16 přispívajících a 23 činných
členů. První členská schůze byla svolána na 27. listopadu 1928. Sbor se od samého počátku založení
potýkal s finanční tísní. Především se v prvé řadě muselo vyřešit zajištění finančních prostředků pro chod
sboru. Byly pořádány sbírky v okolních vesnicích a o mimořádné dary žádali členové i některé peněžní
ústavy. Bylo také rozhodnuto o uspořádání prvního hasičského bálu v Daměnicích. Bál se konal dne
12. února 1929 v sále místního hostince. A byl vhodným způsobem jak získat další finanční prostředky.
Sbor se po necelém roce trvání začal zajímat o zakoupení hasičské motorové stříkačky. Z nabídek
výrobců byl vybrán Bohumil Mára z Tábora, se kterým se sbor nakonec dohodl na koupi stroje za částku 31
000 Kčs, kterou si členové samozřejmě museli vypůjčit za přispění ručení obce. Slavnostní předání
stříkačky proběhlo 3. listopadu 1929.
Během tří let od založení se naplno rozběhly veškeré aktivity dobrovolných hasičů. Sbor vlastnil zásadní
věc, kterou byla motorová stříkačka. Ačkoliv tato skutečnost znamenala zadlužení sboru na několik let,
byla tato investice pro sbor jen přínosem. Sbor se po 20-ti letech svého trvání zasadil o postavení
pomníku obětem 1. Světové války, i když muselo být odhalení několikrát posunuto kvůli sílícímu vlivu
nacismu a příchodu další světové války. V poválečném období se díky velkému přílivu mladých členů sbor
opět pravidelně účastnil hasičských soutěží. Mezi největší úspěchy patřila účast družstva nejmladších
členů v krajském kole žáků v roce 1953 na Českém Šternberku.
Na soutěžní úspěchy navázala až další generace hasičů v letech 1975 - 1977. V těchto letech nenašel
sbor na okrskových soutěžích žádného přemožitele a patřil k nejlepším v okrese. Navíc se právě tato
generace podílela zcela zásadním podílem na dalším chodu obce. Tím nejdůležitějším bodem bylo
zrealizování přestavby místní školy na kulturní budovu s tanečním sálem a knihovnou. Členové sboru
odpracovali na této rekonstrukci více než 2500 hodin. Celý komplex budovy školy a přilehlé zahrady začali
hasiči využívat k pořádání tanečních zábav, o které byl v okolí velký zájem.
Jednou z největších akcí na přelomu milénia bylo setkání rodáků pořádané v červnu 2000. Sbor
vypomáhal s rekonstrukcí parku a dále dokončil úpravu kolem budovy školy. Sjelo se přes 250 rodáků, kteří
ocenili dlouholetou práci celého sboru, kterému s organizací setkání vypomáhala téměř celá obec. V
období po roce 2000 se sbor snažil zejména zachovat stávající tradici hasičských bálů, které se pořádají
pravidelně v tanečním sálu. Pro potřeby sboru byla zakoupena stříkačka PS-12, která dala větší šanci
novým členům k lepším výkonům v hasičských soutěžích. Sbor má od roku 2003 soutěžní družstvo mužů,
které se účastní většiny soutěží v celém okrese. Mezi největší z dosažených úspěchů se řadí vítězství na
okrskové soutěži v Louňovicích a následné druhé místo na okresní soutěži ve Vlašimi v roce 2008. V nově
vzniklé Benešovské hasičské lize patřilo v roce 2009 družstvo mužů ke stabilním účastníkům všech
závodů.
Členská základna k 1. lednu 2009. Celkový počet 23 členů.
Výbor SDH v roce 2009: starosta Stanislav Vítek, velitel Josef Janouš, zást. velitele Milan Koubík, strojník
Vladimír Dědeček, jednatel Lukáš Vítek, hospodář František Smetana.
- - - V příštím čísle Vás seznámíme s dalším výběrem z kroniky. Josef Křemen - - -
PLATBA ZA VODNÉ
Dne 15. září 2012 od 10,00 hodin bude probíhat výběr za vodné v obci Dolní Lhota u Heřmánků
čp. 11. Marie Svobodová, pokladní
6 str., Načeradské noviny, září 2012
MATEŘSKÁ ŠKOLA NAČERADEC
Září je symbolem pro začátek nového školního roku. Učitelé
a děti se vracejí do svých škol. Nejinak tomu je i v naší mateřské
škole. Během prázdnin provedl náš zřizovatel, Obec Načeradec,
další rekonstrukci budovy. Nechal vyměnit okna v celém 1. patře,
vymalovat a také položit nové linoleum ve třídě druhého oddělení.
Obsazení mateřské školy pedagogickými a provozními
pracovníky zůstává beze změn. Změny však nastanou v dětském
kolektivu. Pro školní rok 2012/13 je zapsáno 41dětí.
Pro některé děti to bude první delší odloučení od rodičů. Budeme
se proto snažit, aby se v prostředí mateřské školy cítily všechny
děti spokojeně, bezpečně, aby nebyly stresovány zbytečným
spěchem.
A co si přát na závěr? Klidný školní rok, spokojené děti a spokojené rodiče.
Koubíková Jaroslava
ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAČERADEC
Školní rok 2012 – 2013
Po letních prázdninách se žáci 3. září 2012 opět sešli se svými učiteli, rodiči a hosty na
slavnostním zahájení nového školního roku 2012 – 2013 v tělocvičně školy.
V době prázdnin čerpali pedagogičtí pracovníci i správní zaměstnanci dovolenou.
O prázdninách zřizovatel Obec Načeradec provedl různé potřebné úpravy ve škole – výměnu
starého pletiva v šatnách základní školy, vybudování nového sociálního zařízení u tělocvičny pro místní
spolky, byly vymalovány potřebné třídy a chodby ve škole. V mateřské škole byla vyměněna okna v jednom
patře a probíhá výměna lina.
Provoz školní jídelny byl přerušen na 14 dní z důvodu čerpání řádné dovolené a 2 dny byl
prováděn sanitární úklid. Od 27. srpna 2012 se pedagogický sbor
začal připravovat na nový školní rok.
Do první třídy byli přivítáni tito žáci: Jana Bednářová,
Jaroslav Beran, David Bergmann, Sofie Brožková, Martin Duda,
Adéla Dušková, Daniel Dvořák, Štěpán Filip, Michal Janda, Ondřej
Jankásek, Eliška Kontová, Kristýna Kudryová, Jiří Mašek, Jana
Peclinovská, Veronika Valášková, Anežka Vašíčková, Jiří
Vostruha. Třídní paní učitelkou bude Mgr. Jana Svobodová. Žáci
9. třídy budou opět patrony prvňáčků. Po celý školní rok se jim
budou věnovat, pomáhat jim a organizovat společné výlety.
V naší škole jsme také přivítali 2 nové žáky, kteří nastoupili do 5. a
6. třídy. Ve 2. třídě bude vyučovat paní učitelka Jana Tichá, ve třetí
třídě Martina Píšová za dlouhodobě nemocnou paní učitelku Mgr. Lenku Jedličkovou, 4. třídu povede paní
učitelka Mgr. Martina Ctiborová a 5. třídu paní učitelka Jana Švárová s asistentkou pedagoga Danou
Štekerovou. V 6. třídě je třídní učitelkou Mgr. Jitka Lorencová, třídním učitelem 7. třídy je Bc. Lukáš Dubina,
DiS., který je i správcem počítačové sítě a v 8. třídě Mgr. Marie Fišerová. Třídní učitelkou 9. ročníku je Jana
Rozkošná a asistentkami pedagoga jsou paní Dana Štekerová a Marie Zhorná. Ve
ŠD
je
vedoucí
vychovatelkou paní Marie Zhorná a další vychovatelkou Dana Štekerová. V tomto školním roce se žáci
budou vyučovat ve všech ročnících podle ŠVP Cesta k poznání.
Změnou v našem pedagogickém sboru je, že Jana Švárová bude vykonávat funkci metodika
prevence za dlouhodobě nemocnou Mgr. Lenku Jedličkovou a výchovnou poradkyní je jmenovaná Mgr.
Jana Svobodová.
Zaměstnanci ŠJ jsou ve složení – vedoucí ŠJ paní Helena Sibalová a kuchařky paní Filipová,
Vacíková a Vítková. U správních zaměstnanců ZŠ nedošlo ke změně – jsou to paní Slavatová, Havelková
a pan Maceška. Budou se po celý školní rok starat o dobré jídlo a pořádek ve škole.
O MŠ vás bude v samostatném článku informovat zástupkyně pro MŠ paní Jaroslava Koubíková.
Dále bude jezdit v době školního vyučování každé ráno z Vlašimi školní autobus, díky kterému
mohou do naší školy chodit i žáci z Vlašimi, pro které bylo problematické dojíždění v časných ranních
hodinách.
Chci touto cestou poděkovat zástupcům Obce Načeradec za jejich podporu činnosti školy.
Přeji žákům, rodičům, pedagogům a ostatním přátelům školy pohodový a úspěšný školní rok.
V Načeradci dne 3. září 2012
Ing. Bc. Jana Beránková, ředitelka školy
7 str., Načeradské noviny, září 2012
UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE PSŮ
Na základě stížností na volné pobíhání psů na veřejném prostranství v jednotlivých
částech obce připomínáme všem majitelům psů znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2009,
která mimo jiné ustanovuje podmínky, kterými se chovatel nebo občan, jemuž bylo zvíře
svěřeno, má a musí řídit.
Pohyb psů na veřejném prostranství je upraven Obecně závaznou vyhláškou obce Načeradec č.
1/2009, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezené prostory pro
volné pobíhání psů v obci Načeradec, jejíž text je přístupný na obecním úřadu a také na webových
stránkách obce www.naceradec.cz. Mimo jiné stanovuje v čl. 3 následující pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství v obci:
1) Na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce je možno vodit psy pouze na vodítku.
2) V zájmu zajištění veřejného pořádku a ochrany zeleně v obci se stanovuje chovatelům a vlastníkům
psů povinnost zajistit, aby se psi volně nepohybovali na veřejném prostranství v zastavěných částech
obce.
3) Zakazuje se vstupovat se psy do následujících zařízeních obce sloužících potřebám veřejnosti:
Základní a mateřská škola, knihovna, dům s pečovatelskou službou, obecní úřad, obecní budovy,
sportovní areál, dětská hřiště, koupaliště.
PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ se dopouští podle tohoto právního předpisu ten majitel psa, který jej
nechá volně pobíhat bez dozoru.
Důvodem, proč je pohyb psů na veřejném prostranství upraven obecně závaznou vyhláškou je
skutečnost, že často dochází k poškozování lidského zdraví při napadení psem. Proto je volný pohyb psů
legislativně upravován. Majitel psa je také povinen učinit taková opatření proti úniku z oploceného
prostoru, z vodítka, aby nedošlo k napadení člověka, ale i k napadení psů navzájem. Pes musí být zajištěn
takovým způsobem, aby dále nemohl poškodit cizí majetek, nemohl obtěžovat a ohrožovat na zdraví jiné
občany.
Dovolujeme si tímto zdvořile požádat majitele psů o dodržování platné Obecně závazné
vyhlášky č. 1/2009 obce Načeradec. Děkujeme občanům naší obce a návštěvníkům za respektování této
vyhlášky. Obecní úřad Načeradec
FOTBAL V NAČERADCI – VÝSLEDKY SOUTĚŽE
III. TŘÍDA, OKRES BENEŠOV, ODD. B: Blaník Načeradec, SK Načeradec
TÝMY
HRACÍ
DEN
DATUM A ČAS
Ratměřice - Bl. Načeradec
NE
26.8.2012 17:00
Pravonín - SK Načeradec
NE
26.8.2012 14:00
SK Načeradec - FK Bílkovice
SO
1.9.2012 17:00
Bl. Načeradec - Křivsoudov
NE
2.9.2012 17:00
VÝSLEDKY
3 : 2 (1 : 1)
0 : 1 (0 : 0)
6 : 1 (3 : 0)
2 : 5 (1 : 1)
Blaník Načeradec – dorost – okresní přebor, okres Benešov
TÝMY
HRACÍ
DEN
DATUM A ČAS
VÝSLEDKY
Tichonice - Bl. Načeradec
NE
26.8.2012 10:15
8 : 3 (2 : 2)
Bl. Načeradec - Divišov
NE
2.9.2012 14:00
2 : 1 (0 : 0)
SK Načeradec - okresní soutěž – ml. žáci 5+1 odd. B
TÝMY
SK Načeradec - Pravonín
HRACÍ
DEN
NE
DATUM A ČAS
2.9.2012 10:15
VÝSLEDKY
0 : 13
Žádost o spolupráci……
Obec Načeradec opravila střechy střídaček na hřišti v Načeradci. Na opravy zničeného majetku
obce se vynakládají nemalé částky. Žádáme Vás, abyste si těchto věcí vážili. Pokud uvidíte
nějakého vandala, upozorněte nás na něho. Děkujeme. Obec Načeradec
8 str., Načeradské noviny, září 2012
LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Dne 25. srpna 2012 proběhlo v Načeradci již tradiční „Loučení
s prázdninami“, tentokrát pod názvem „CESTA KOLEM SVĚTA“.
Program začal od 12,30 hodin, kdy děti procházely „Cestou kolem
světa“. 18 stanovišť – států z celého světa – bylo rozmístěno na
hřišti v Načeradci. Na každém stanovišti děti obdržely za splnění
úkolu odměnu. Tomáš Kunc z Tábora nás provázel slovem a
hudbou. V 15 hodin a
v 16,45 hodin vystoupili
Šelmberští
dvořané
s ukázkou
tanců
a
šermířství. Děti se také těšily na pohádku pod názvem „Pohádka s
refrénem", kterou zahrálo Divadélko Kůzle z Kutné Hory od 15,45
hodin. Tím program nekončil. V 17,30 hodin nám organizace ZKO
Vlašim ukázala výcvik psů v hodinovém vystoupení. Od 19 hodin
začala zábava pro děti a dospělé, hrála hudební skupina PROFIL.
Před devátou hodinou večerní přišel na řadu ohňostroj. Na hřišti
bylo připraveno bohaté občerstvení.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem zúčastněným, všem aktérům „Cesty kolem světa“, obsluze a
všem, kteří se podíleli na přípravě – členům o.s. Kamarádi Načeradce. Děkuji těmto sponzorům: Obci
Načeradec, Středočeskému kraji, P. Svobodovi Praha, L. Fůssovi Praha, Pekárnám Český Šternberk,
Turek a Benea Vlašim, Hotelu Štamberk, firmě JIRFA s.r.o. Praha, Motoronu Křížov a ostatním sponzorům.
Dále mediálnímu sponzorovi Rádiu Blaník. Moc děkuji TJ Blaník Načeradec za možnost využití hřiště a
kabin.
Martina Švecová, předsedkyně o.s. Kamarádi Načeradce
BENEŠOVSKÁ HASIČSKÁ LIGA V NAČERADCI „O POHÁR STAROSTY OBCE NAČERADEC“
Čtvrtý ročník Benešovské hasičské ligy s Ferdinandem se konal v sobotu 11.8.2012. Vše
vypuklo v 12,30 hodin na hřišti v Načeradci, kde se přihlášené SDH utkali v jeho pátém
kole. Počasí zrovna moc nepřálo, byla zima, ale hlavně že nepršelo. Po rozlosování
soutěž začala, a to družstvy
chlapců.
Celkem
se
zúčastnilo 23 družstev mužů.
První skončilo družstvo SDH Jankov, druhé
místo obsadili domácí SDH Načeradec a třetí
místo obsadilo družstvo SDH Radětic. Poté se
rozběhla soutěž děvčat. Do Načeradce přijelo
bojovat 12 družstev. Domácí SDH obsadil
šesté místo. Na prvním místě skončilo družstvo
děvčat z SDH Jankov, na druhém krásném
místě skončili děvčata z Daměnic a na třetím
místě se umístilo družstvo děvčat z SDH
Dalovy.
Hodně úspěchů v dalších kolech Benešovské
hasičské ligy. Obec Načeradec
Zvu Vás na pravidelné hodiny ZUMBY.
Začínáme 4.9.2012 od 19,00 hodin v tělocvičně ZŠ Načeradec (pravidelně každé úterý).
Vstup: 40 Kč. Přijďte se odreagovat, pobavit, zformovat postavu….
Více na www.mishamisha.cz
9 str., Načeradské noviny, září 2012
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum v září oslaví…
Lidmila Vyhnánková, Daměnice
Věra Zíková, Načeradec
16.9.2012
28.9.2012
70 let
75 let
Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví.
Úmrtí rodáků z Horní Lhoty
Dne 20. července 2012 zemřel ve věku 77 let pan Bohuslav Hybš.
Dne 3. srpna 2012 zemřel ve věku 79 let pan Miloslav Vokoun.
INZERCE

PRODEJ MACEŠEK – cena 8 Kč/ks, od konce září 2012 až do dušiček. Charvátová J., Načeradec,
tel. 733748670

PROVÁDÍME:
zateplování fasád, montáž sádrokartonových systémů, montáž minerálních pohledů, zednické
práce. Ondřej Boháč, tel. 731589039, e-mail: [email protected]
PRODÁM ZIMNÍ PNEU 165/70 R13 na Škoda Felicia, včetně disků, zánovní – vzorek 6 mm, tel.
723183944
V obci Načeradec je otevřena Sběrna kovového odpadu v průmyslovém areálu v bývalé pile
(cihelna). Výkupní dny: úterý a čtvrtek od 13,00 do 17,00 hodin a sobota od 9,00 do 13,00 hodin.
PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen Lohman hnědý,
Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. Slepičky pouze z našeho
odchovu!! Stáří slepiček 15-17. týdnů; cena 159 – 170 Kč / ks. Prodeje se uskuteční: v neděli 7.
října 2012, Načeradec – u OÚ
– v 12,30 hod Případné bližší
informace – tel: 728605840
728165166 415740719



POZVÁNKA
ZO ČSCH Načeradec pořádá na
„Chovatelském areálu“ o načeradském
posvícení v neděli 16. září 2012 od
13,00 hodin posezení při dechovce
(hraje FOFR) a všeobecnou burzu.
Občerstvení
zajištěno.
Vstup
dobrovolný. Na tuto akci jste všichni
srdečně zváni. Těšíme se na Vás. Za
ZO ČSCH Načeradec vyřizuje Fr.
Richtr.
VAKCINACE PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
bude provedena:
v úterý 11.9.2012 v obcích:
ve čtvrtek 13.9.2012 v obcích:
Horní Lhota 18,00 hod
Slavětín
18,00 hod
Dolní Lhota 18,30 hod
Řísnice
18,30 hod
ve středu 12.9.2012 v obcích:
Zdiměřice
19,00 hod
Vračkovice 18,00 hod
v sobotu 15.9. 2012 v obci:
Daměnice
18,30 hod
Načeradec
13,00 hod
Pravětice
19,00 hod
Cena za očkování jednoho psa je 100,-Kč (1-roční vakcinace), 160,-Kč ( 2-roční). MVDr. Jiří Smrčina
obecní úřad Načeradec,
e-mail [email protected], tel. 317 852 335, mob. 734 362 070, www.naceradec.cz. Termín uzávěrky načeradských novin je vždy k 26.
v měsíci. Načeradské noviny vychází v prvním týdnu aktuálního měsíce. Neodpovídáme za obsah a formulace autorů. Sestavili: Ing. Jiří Jelínek, Martina Švecová.
10 str., Načeradské noviny, září 2012
Download

NAČERADSKÉ NOVINY