Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky
Ročník 15
Číslo 9
Rok 2014
ÚVODNÍK
Svátek povýšení sv. Kříže
"Mami, proč má ten pán na zádech to letadýlko?" zeptal se v kostele jeden malý chlapeček své maminky.
Hošíka zaujal knězův ornát a zvláště to, co se tak krásně vyjímalo na jeho zadní části. To letadlo stoupá přímo
do nebe! Kdopak v něm asi letí? ,,To není letadlo, ale kříž," šeptne poněkud zahanbeně maminka a doufá, že
kloučka nikdo nezaslechl. Co by si o nich lidé pomysleli?
Tato dětská nevědomost není vůbec pohoršující. Když se zamyslím nad chlapcovou otázkou, napadne mě
spousta věcí. Ano, Kristův kříž, vzhledem ne nepodobný letadlu, se mění z nástroje mučení a smrti v nástroj
přemožení smrti, ve znamení života za smrtí, ve vítězství velikonoční neděle, v symbol spásy a vykoupení. V
přerod pozemského v nadpozemské.
Symbolika kříže je složitá a hodně bohatá. Je možné se o ní dočíst v mnoha různých knihách, ale dopracovávat
se k ní lze i díky vlastním zkušenostem. Jak jsem ji zpočátku vnímala já? Zdála se mi nepochopitelně drastická.
Proč lidé nosí na krku symbol Kristova umučení? Pohled na obraz či sochu Pana Ježíše na kříži mě deptal.
Teprve za hodný čas jsem zahlédla i druhou stranu mince, její jasnou líc. Nebýt onoho strašného ukřižování
nebylo by ani Kristova zmrtvýchvstání, ani nanebevstoupení! A kdo by dnes věděl o Božím Synu? Pan Ježíš
podstoupil smrt, aby nám mohl nabídnout život věčný. Úplně nevinný tolik vytrpěl kvůli nám, hříšníkům, kvůli
mně osobně. Aby učinil mé bytí, vystlané Boží láskou, smysluplné a snesitelné. Plné tajemství, očekávání a
naděje. Vždyť vědomí, že spojím-li své každodenní starosti s křížem Kristovým, určitě je ponesu v síle
Kristově, tolik pomáhá a tolik povzbuzuje!
Čtrnáctého září slavíme svátek Povýšení svatého kříže ( svátek původně na paměť vztyčení kříže při svěcení
Konstantinova kostela na Kalvárii roku 335, později upomínka na opětovné získání Kristova kříže - nalezeného
ve 4. století sv. Helenou, roku 614 ukořistěného Peršany po dobytí Jeruzaléma - po vítězství východořímského
císaře Heraklia nad Peršany roku 628. Viz: Církevní rok a lid. obyčeje, str.72).
Povýšení svatého kříže - což už samotný název svátku nevede k zamyšlení? Třeba sloveso ,,povyšovat" - to
nese několik významů. Člověk může být povýšen v práci, jiný se zas cítí povýšen nad běžné starosti, někdo se
možná povyšuje - vyvyšuje nad druhé. A kříž Ježíšův? ,,Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být
vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný." (Jan 3,14-15)
I.Š.
http://farnostdobrouc.sweb.cz/
CO SE DĚLO
Letošní, už dvacátý orelský tábor, který probíhal opět v Travné u Javorníka se konal ve dnech od 8. - 15. srpna
pro mladá orlata ve věku 6 – 12 let, a druhý turnus tábora, který byl již pro ty starší, následoval hned po něm.
To bylo letos poprvé, co se tábor dělil na dva turnusy a podle mého se to osvědčilo.
Jako téma táboru pro mladá orlata se letos vybral Asterix a Obelix. Hlavním úkolem pak bylo, aby děti našly
suroviny pro výrobu zázračného lektvaru, po němž se stanou nepřemožitelnými. Dále pak musely různými lstmi
bojovat proti římským vojákům a zachraňovat své unesené spolutáborníky.
Všech 23 dětí bylo rozděleno do 3 družstev, která si pojmenovali Travnix, Modří panteři a Gladiátoři. Co se
týče jakéhosi rozvrhu dne, bylo velmi těžké jej dodržovat. A to jak pro děti, tak pro vedoucí. Například budíček
na 8 hodin dělal všem problém. Jen s tím rozdílem, že děti byly připraveny již v 7 hodin, zatímco vedoucí,
unaveni z předchozího večerního vymýšlení programu, měli problém vůbec vstát z postele. Nemluvě o
každodenním běhání po lese v nejrůznějších hrách.
I přes nepřízeň počasí během téměř celého tábora nám na několik málo dní vylezlo sluníčko a my si tak mohli
skrz hry vychutnávat krásy okolních lesů. V nich jsme hráli
nejrůznější bojové hry, například boj o pevnosti nebo boj o
prasátko (jedna z nejoblíbenějších – cílem bylo, aby děti
,,vystřílely“ vedoucí papírovými koulemi a zmocnily se tak
prasátka, které jim do týmu přineslo určitý počet bodů). Pokud
však počasí nepřálo, měli jsme pro děti připraveny
odpočinkové hry uvnitř fary. Například měly hádat podle
hlášek pohádkové postavy nebo podle písničky určit, o jakou
pohádku se jedná.
Na konci tábora se měl uskutečnit dvoudenní výlet s přespáním
nedaleko fary. Po cestě měly děti plnit nejrůznější úkoly a
v cíly bojovat o poklad, který střežili římští vojáci a který byl
pečlivě zakopán v lese. Přespání se bohužel nepovedlo podle
plánu, ale zato měly všechny děti zážitek z toho, že pršelo jako z konve. Poklad nakonec ale všechny děti
našly. Večer se pak konala hostina na počest vítězství, kde kofola tekla proudem .
Obrovský dík za uskutečnění a za zdárné ukončení tak patří především našim kuchařkám, sestře Evě Fojtíkové
a Věrce Fojtíkové, dále také našim zásobovačům bratru Zděnkovi Lakomému a sestře Pavle Pečínkové, a za
duchovní podporu P. Josefu Novotnému. A v neposlední řadě také Kájovi Fojtíkovi, Ráďovi Nádvorníkovi a
Kače Kameníkové za organizaci a nakonec i všem vedoucím, kteří se starali o mladá orlata, aby ve zdraví
přežila a mohla s námi, dá-li pán Bůh, jet i příští rok.
Vojtěch Lakomý
CO SE DĚJE
Pamětní deska
V době, kdy čtete tento článek, jsou závěrečné práce na
přípravách anebo je již pamětní deska odhalena. Před
malou chvílí jsem se vrátil s panem Ing. Indrou
z kontrolního dne přímo u výrobce tohoto doplňku na
fasádě našeho farního kostela. Tohoto úkolu se zhostili
pánové otec Petr a syn Štěpán Hemzalové z Konice.
Rodinná firma, kde se řemeslo předává z generace na
generaci. Um rodiny je obohacen i o kovářské práce,
které budou součástí pamětní desky jakožto kovářských
kotevních prvků. Během jednání bylo očividné, že
svému řemeslu rozumí a to co dělají, dělají srdcem.
Jejich práci budete nebo jste již mohli ohodnotit sami.
Dovolil bych si ohodnotit i samotný mistrovský návrh
pana Ing. Indry. Je vidět životní zkušenost a opět práce,
kde každý navržený detail má své opodstatnění a
jakákoli úprava by znamenala zborcení smyslu celého
díla. Pan Ing. Indra je hlavním architektem
arcibiskupství olomouckého. Sám jsem měl možnost
několikrát pracovat podle jeho návrhu a než jsem se
dostal k samotné podstatě projektu, vždy jsem se musel
pokochat jejím zpracováním. Můžu říci, že v dnešní
počítačové době by spousta programů pro projektanty
měla problém něco takového zpracovat. Návrh na
podnože pod sochy panny Marie jsou rovněž jeho
dílem. (Pozn. zatím je osazena jediná, druhá je
vzhledem k nákladům stále ještě ve výrobě.)
Ve stručnosti k samotné desce. Materiálem se stal
Božanovský pískovec. Nejedná se o žádný dovozový
materiál, tento materiál byl skutečně vytěžen z naší matičky české půdy. Rozměry 1050 mm x 800 mm tl.
80mm. Náklady cca 40 tis. Cena bude přepočítána podle konečného množství písmen. Od původního návrhu se
text pozitivně ztenčil.
Dá se říci, že v případě pamětní desky otci Josefu Olejníkovi si můžeme být jisti, že nemusíme dávat přívlastek
made in China, tento výrobek byl vyroben skutečně u nás. Přikládám část návrhu pamětní desky.
T. Zendulka
KALENDÁŘ ZÁŘÍ
Pondělí, 15. září
Neděle, 31. Srpna, XXII. neděle v mezidobí
08:30 - Velká Bystřice - tichá adorace
15:00 - Velká Bystřice DPS - mše (otec Bohumír
09:00 - Velká Bystřice svátost smíření
Vitásek)
09:30 - Hlubočky - mše/zástup
Středa, 17. září
10:00 - Velká Bystřice - Pontifikální mše a žehnání
15:30 - Mrsklesy - mše v kapli
pamětní desky P.J.O.
Čtvrtek, 18. září
17:00 - Bukovany - mše
14:30 - Velká Bystřice/kostel - svátostné požehnání
18:00 - Přáslavice - mše
a žehnání aktovek dětem
Pátek, 19. září
15:00 - Velká Bystřice/farní zahrada - farní
odpoledne
17:00 - Hlubočky - mše
Pondělí, 1. září
18:00 - Velká Bystřice - mše
15:00 - Velká Bystřice DPS - mše (otec Bohumír
Sobota, 20. září
Vitásek)
07:00 - Pouť do Bukovan u Kyjova
Čtvrtek, 4. září
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní platností/zástup
16:00 - Bukovany - tichá adorace
Neděle, 21. září, XXV. neděle v mezidobí
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
17:00 - Bukovany mše (zástup)
18:00 - Přáslavice - modlitba růžence
08:00 - Velká Bystřice - mše
09:30 - Hlubočky - mše
Pátek, 5. září
17:00 - Hlubočky - mše/zástup
11:00 - Bukovany - mše
18:00 - Velká Bystřice - mše/zástup
11:00 - Bystrovany - mše (otec Rudolf)
Sobota, 6. září
Pondělí, 22. září
Travná u Javorníka- svatební mše (Jan Fojtík a
15:00 - Velká Bystřice DPS - mše (otec Bohumír
Martina Pohlídalová)
Vitásek)
Dub n. M. - svatební mše (Jan Juráň a Klára
Středa, 24. září
Kouřilová)
15:30 - Mrsklesy - mše v kapli
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní platností - zástup
Čtvrtek, 25. září
otec Ambrož Šámal OPraem.
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše
Neděle, 7. září, XXIII. neděle v mezidobí
09:00 - Velká Bystřice - mše v rámci festivalu
Pátek, 26. září
17:00 - Hlubočky - mše
LIDOVÝ ROK - zástup
18:00 - Velká Bystřice - mše
09:30 - Hlubočky - mše - zástup
Sobota, 27. září
11:00 - Bystrovany - mše (otec Rudolf)
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní platností
Pondělí, 8. září, Svátek Narození Panny Marie
15:00 - Velká Bystřice DPS - mše/ zástup
Neděle, 28. září, Slavnost sv. Václava
Čtvrtek, 11. září
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
17:00 - Bukovany - mše/zástup
08:00 - Velká Bystřice - mše
18:00 - Přáslavice - modlitba růžence
09:30 - Hlubočky - mše
Pátek, 12. září
11:00 - Bukovany - mše
17:00 - Hlubočky - mše/zástup
11:00 - Bystrovany - mše (otec Rudolf)
18:00 - Velká Bystřice - mše/zástup
Pondělí, 29. Září, Svátek sv. archandělů Michaela,
Sobota, 13. září
Gabriela a Rafaela
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní platností
15:00 - Velká Bystřice DPS - mše (otec Bohumír
Vitásek)
Neděle, 14. září, Svátek Povýšení sv. kříže
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
Středa, 1. října
15:30 - Mrsklesy - mše v kapli
08:00 - Velká Bystřice - mše
09:30 - Hlubočky - mše
Čtvrtek, 2. října
11:00 - Bukovany - mše
17:00 - Bukovany - mše
11:00 - Bystrovany - mše (zástup)
18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 3. října
17:00 - Hlubočky - mše
18:00 - Velká Bystřice - mše
Neděle, 5. října, XXVII. neděle v mezidobí
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše
09:30 - Hlubočky - mše
Sobota, 4. října
11:00 - Bukovany - mše
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní platností
11:00 - Bystrovany - mše (otec Rudolf)
Změna program vyhrazena. Sledujte prosím nedělní ohlášky nebo www.farnost-vbystrice.cz!
POZVÁNKY
*****************************************************************************************
POUŤ DO BUKOVAN U KYJOVA
KDY:
v sobotu 20. září 2014
ODJEZD:
v 7 hodin od školy ve Velké Bystřici, svoz z ostatních obcí
bude zajištěn
NÁVRAT:
cca 19.30
CENA:
230 Kč
PROGRAM:
návštěva nově postavené kaple sv.
Jana Pavla II, případě obce Žarošice a vinného sklípku
PŘIHLÁŠKY:
na obvyklých místech nebo u otce josefa do 15. Září 2014!
Stavba svatostánku má v obci Bukovany svou historii. V letech 1935 - 1936 proběhla první sbírka pro stavbu
kostela, který měl stát na soukromém pozemku, v sadě pod dnešním Bukovanským mlýnem u Močidla. Měl být
společný pro Bukovany a sousední obci Ostrovánky. Přišla však válka a záměr vzal za své. Druhá sbírka
započala v roce 1946, kdy měl kostel stát na obecním pozemku, v místě dnešního fotbalového hřiště. Sbírka
byla ukončena v roce 1947. Tato snaha postavit v Bukovanech kostel se opět nezrealizovala a finanční
prostředky byly použity na novou střechu kostela Panny Marie v Kyjově. Myšlenky, postavit v obci kapli, se
ujal až rodák z Bukovan Ing. Josef Kouřil, který má k její realizaci svůj osobní vztah. V roce 2007 byla z jeho
podnětu provedena v obci anketa o stavbě kaple. Z výsledku ankety je výrazně patrný zájem občanů, včetně
jejich příslibu finančního příspěvku. Na základě těchto zjištění byla 2. září 2008 svolána první informativní
schůzka za účasti odborné veřejnosti, zainteresovaných občanů z Bukovan, starosty obce a místostarostky, kteří
dospěli k názoru vytvořit pro vybudování kaple občanské sdružení. Registrace Občanského sdružení
Bukovanská kaple tak byla provedena 26. 1. 2009. Pro realizaci záměru výstavby kaple Zastupitelstvo obce
Bukovany schválilo v roce 2012 uzavření Smlouvy o výpůjčce pozemku pro stavbu kaple, který se nachází
mezi Sokolovnou a obecním úřadem. Ještě na podzim tohoto roku začala stavba kaple, která trvala neuvěřitelný
jeden rok.
23. září 2012 – požehnání základního kamene kaple Jana Pavla II. děkanem Mgr. Svatoplukem Pavlicou
4. července 2013 – byl předán do Bukovan dar - relikvie bl. Jana Pavla II., od J. E. Stanislava kardinála
Dziwisze z Krakowa
20. října 2013 – posvěcení kaple Jana Pavla II. arcibiskupem olomouckým Mons. Janem Graubnerem
Jana Šimečková, starostka obce
http://www.obecbukovany.cz/
*****************************************************************************************
NÁBOŽENSTVÍ
V pondělí 22. 9. 2014 se bude konat na faře ve Velké Bystřici informativní schůzka ohledně náboženství.
*****************************************************************************************
FARNÍ ODPOLEDNE - NEDĚLE 31.8.2014
14.30 hod – SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ s žehnáním aktovek,
15.00 hod – SETKÁNÍ NA FARNÍ ZAHRADĚ s bohatým doprovodným programem a občerstvením. Farní
zahrada bude otevřena pro všechny bez rozdílu věku, vyznání a názoru.
Prosíme o možnost příspěvku na občerstvení. Hotové pokrmy můžete přinést po mši svaté nebo před
požehnáním na faru. Pan Bůh zaplať za Vaši účast a ochotu při zajišťování farního dne!
Vychází 31. 8. 2014, uzávěrka dalšího čísla 24. 9. 2014. Příspěvky do Děníčku (články, fotky z akcí, připomínky apod.) posílejte na [email protected] Farní
webové stránky www.farnost-vbystrice.cz, příspěvky na web (fotky z akcí, články, připomínky apod.) posílejte na [email protected] Redakční rada:
Eva Krätschmerová, Miloslav Krätschmer , P. Josef Opluštil; Jazyková korektura: Vojtěch Lakomý. Vydává Římskokatolická Farnost Velká Bystřice pro vnitřní
potřebu farnosti. Cena: dle zvážení
Download

Září 2014 - Farnost Velká Bystřice