NAČERADSKÉ
NOVINY
Ročník: 55
číslo: 3
Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec
BŘEZEN 2013
DŮLEŽITÉ INFORMACE
1. Městys Načeradec žádá spoluobčany o dodržování Obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, k zajištění udržování čistoty ulic a
jiných veřejných prostranství a k užívání zařízení sloužící potřebám veřejnosti. Na znečišťování
veřejných prostranství se z velké části podílejí také nezodpovědní pejskaři, kteří si po svém pejskovi
nedokážou uklidit. Uklízejte psí exkrementy po svých „miláčcích“. Upozorňujeme majitele psů na volné
pobíhání psů na veřejných prostranstvích – náměstí, Vlašimská ulice, U Paláce, u základní školy, na
hřišti. Jedná se o psy Čálkových, Kušty, Richtra, Šindelářové.
2. Úřad městyse Načeradec bude vybírat místní poplatky v době od 11.3.2013 do 22.3.2013 v úřední
hodiny.
3. Dne 27. března 2013 v době od 14,30 do 17,30 hodin v zasedací místnosti na Úřadu městyse
Načeradec poskytnou pracovníci Finačního úřadu Vlašim pomoc občanům s podáním daňového
přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2012.
4. Městys Načeradec žádá spoluobčany o dodržování Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na území obce Načeradec. Upozorňujeme na čl. 4 odst. 1 této vyhlášky: Fyzické osoby
jsou povinny vytříděné složky komunálního odpadu a zbytkový odpad odkládat do sběrných nádob a na
místa k tomu obcí určená: papír – sběrné nádoby MODRÉ barvy; plasty – sběrné nádoby ŽLUTÉ
barvy; sklo – sběrné nádoby ZELENÉ a BÍLÉ barvy; železo – se předává dobrovolným hasičům na
místech a v termínech stanovených obecním úřadem; nebezpečný odpad – se předává pověřené
osobě na místech a v termínech stanovených úřadem městyse; zbytkový odpad – typizované sběrné
nádoby o objemu 110, 240 a 1100 l. Neodkládejte vytříděné složky komunálního odpadu a zbytkový
odpad tam, kam nepatří. Neodkládejte odpad mimo sběrné nádoby a mimo kontejnery.
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE NAČERADEC
se koná ve čtvrtek dne 7.3.2013 od 18,00 hod ve školní jídelně v Načeradci.
Srdečně zveme naše občany.
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE V ÚNORU 2013
Mimo jiné rada projednala:
Rada městyse Načeradec schválila příspěvek 1000 Kč pro SRPŠ při ZŠ a MŠ Načeradec na činnost.
Rada městyse vzala na vědomí závazné stanovisko Správy CHKO Blaník Louňovice pod Blaníkem k
ohlášení udržovacích prací na objektu rodinného domu čp. 178 na pozemku p.č. st. 160 v obci Načeradec.
Správa CHKO Blaník souhlasí s ohlášenými udržovacími pracemi.
Rada městyse vzala na vědomí závazné stanovisko MěÚ Vlašim, odboru životního prostředí ke změně
stavby před dokončením „Stavební úpravy – Načeradec, komerční a ubytovací zařízení, čp. 104, p.č. 169/1,
k.ú. Načeradec“.
Rada městyse vzala na vědomí rozpis státní dotace v Programu regenerace Městské památkové rezervace
a Městské památkové zóny na rok 2013. Městys Načeradec obdrží 200 000 Kč.
Rada městyse vzala na vědomí zprávu starosty městyse Ing. Jiřího Jelínka o zajištění sociálního pohřbu
pana Daniela Majtlocha, posl. bytem Načeradec.
Rada městyse vzala na vědomí dodatečné povolení stavby „Přístavba rodinného domu čp. 71
v Daměnicích“. Souhlas s užíváním stavby vydal MěÚ Vlašim, odbor výstavby a územního plánování dne
11.2.2013.
Rada městyse vzala na vědomí oznámení veřejnou vyhláškou MěÚ Vlašim, odbor dopravy a silničního
hospodářství, které stanovuje na základě zákona o silničním provozu místní úpravu provozu na pozemních
komunikacích formou umístění svislého dopravního značení na silnici II. třídy č. II/127 v obci Načeradec,
k.ú. Načeradec. Ve směru od Vračkovic (za křižovatkou s místní komunikací ke hřišti) bude umístěno na
samostatný dopravní sloupek u nemovitosti čp. 129 – Nejvyšší dovolená rychlost – 30 km/h. Ve směru
výjezdu z náměstí na Vračkovice bude umístěno na samostatný dopravní sloupek u nemovitosti čp. 144 –
Nejvyšší dovolená rychlost – 30 km/h. Důvodem stanovení místní úpravy provozu je zvýšení bezpečnosti
silničního provozu a ochrana soukromého majetku.
Rada městyse jednala dne 25.2.2013 s ředitelkou základní školy v Načeradci. Po jednání v ZŠ doporučila
ředitelce jednat se spolky o návštěvě tělocvičny, pozvat vedoucí na jednání. Dále rada městyse doporučuje
zlepšit úklid šaten, tělocvičny a chodeb. Ředitelka ZŠ žádá o vyřešení zatékání z rovné střechy do
sborovny. Na jednání se řešil projekt Zateplení ZŠ z dotace.
Rada městyse projednala žádost Agrodružstva Načeradec na odkup pozemků v k.ú. Vračkovice. Projedná
Zastupitelstvo Městyse Načeradec.
Rada městyse projednala pronájem pozemků v k.ú. Horní Lhota Agrodružstvu Načeradec. Jedná se o
pronájem pozemků ve vlastnictví městyse po komplexních pozemkových úpravách (KPÚ). Rada městyse
projedná na dalším jednání.
Rada městyse vzala na vědomí informaci starosty městyse Ing. Jiřího Jelínka. Na základě jednání se
Státním pozemkovým úřadem o dokončení KPÚ Horní Lhota a KPÚ Pravětice, které jsou před dokončením
by bylo dobré pokračovat v KPÚ v dalších katastrech obce (k.ú. Daměnice, Slavětín, Řísnice a Zdiměřice)
a navázat na projekční práce zejména na plány společných zařízení. K žádosti o provedení KPÚ a bližší
informace na úřadu městyse.
Rada městyse vzala na vědomí NAŘÍZENÍ města Vlašimi č. 1/2013, o zákazu vstupu do lesa. Zakazuje se
vstup do lesa, lesní porost 442 Bb7, na pozemku p.č. 894 v k.ú. Louňovice pod Blaníkem. Les se nachází
v území, které má místní název Hřívy nebo Pod Hřivou. Zákaz se stanovuje na dobu 3 měsíců od vyhlášení
(na úřední desce ÚM Načeradec vyvěšeno dne 21.2.2013). V lese, do něhož je vstup zakázán, hrozí
zvýšené nebezpečí pádu stromů, které byly neoprávněně poškozeny nařezáním nebo vyříznutím klínu
z kmene stromu. Toto nebezpečí hrozí i ve vzdálenosti 50 m od hranic lesa. Jde o opatření potřebné
v zájmu ochrany zdraví a bezpečnosti občanů.
Informace společnosti Načeradské služby s.r.o.
ODEČTY VODOMĚRŮ V OBCÍCH NAČERADEC A HORNÍ LHOTA PROBĚHNOU VE DNECH: 27. 3. –
29. 3. 2013. V případě, že nemůžete v tomto termínu zpřístupnit nemovitost k odečtu vodoměru, zavolejte
stav vodoměru na tel. 734362070 nebo napište na e-mail [email protected]
OPĚT VÁS UPOZORŇUJEME NA VRÁCENÍ PODEPSANÉ SMLOUVY. Ještě jsou mezi Vámi tací, od
kterých se nám smlouva nevrátila zpět.
Poruchy vodovodních řadů (kanalizačních řadů) hlaste na tel. č. 734 362 070.
Ing. Jiří Jelínek
2 str., Načeradské noviny, březen 2013
TISKOVÁ ZPRÁVA
V Posázaví vznikne nová rozhledna, hřiště i multifunkční dům
Rozhledna s naučnou stezkou, multifunkční dům i nová zóna aktivního odpočinku
vzniknou v Posázaví díky dotacím ze Strategického plánu Leader (SPL). MAS
Posázaví, která Leader v regionu administruje, rozdělí mezi 13 vybraných projektů
dohromady 18,1 milionu korun. Vybrané projekty dnes schválil Programový výbor a
Plénum MAS Posázaví. V 10. výzvě k předkládání žádostí se o dotaci ucházelo 28 projektů.
„Jednalo se o 10. a zároveň poslední výzvu k předkládání žádostí o dotaci ze SPL pro období 2007– 2013,
zájem byl proto velký. Nebylo snadné rozhodnout, kde udělat ‚tlustou čáru’, tedy hranici mezi podpořenými
a nepodpořenými projekty,“ řekla ředitelka společnosti Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová. Její slova
potvrdila i dlouhá diskuse o možném přesunu peněz mezi jednotlivými Fichemi (podporovanými oblastmi),
která se na Programovém výboru rozproudila. Jediným limitem bylo 18 milionů korun, které měla MAS
Posázaví k dispozici.
Mezi podpořenými projekty je například rekonstrukce venkovní jízdárny Farmy Heroutice, ubytování
v soukromí s nabídkou degustace vín v Benešově nebo obnova zahradních pavilonů v zámeckém parku na
Jemništi. Jednalo se o projekty podnikatelů, kromě těchto zmíněných žadatelů ale podle výběrové komise
bohužel další podnikatelé této možnosti nevyužili.
Naopak velký přetlak byl ve Fichi „Aby se nám tu líbilo“, v níž se mohli zájemci ucházet o dotace na
rozvoj prostorů pro spolkovou činnost, přípravu zázemí pro občanské aktivity a vzdělávání,
zatraktivnění veřejných prostranství návsi a náměstí nebo zlepšení vzhledu obcí. V této Fichi
žadatelé předložili 11 žádostí, uspěly jen tři z nich. Mezi podpořenými je Multifunkční dům
v Daměnicích, rekonstrukce a přístavba sportovního sálu Domu dětí a mládeže v Benešově a
stavební úpravy knihovny v Neveklově.
Dotaci dostala také Rozhledna Špulka s naučnou stezkou na vrchu Březák. Obec Senohraby získala
peníze na 1. etapu záchrany Velké věže – dominanty hradu Zlenice, město Sázava s pomocí dotace opraví
městský hřbitov u sv. Anny a město Jílové revitalizuje městskou márnici na kolumbárium. Finanční pomoc
získala také zóna aktivního odpočinku v Netvořicích, hřiště v Čerčanech a virtuální muzeum a kniha
nazvané Třicetiletá válka v Posázaví.
Členové výběrové komise se shodli v tom, že rozhodování měli tentokrát těžké. Kvalita předložených
projektů byla podle nich vysoká, a to díky bohatým zkušenostem žadatelů, které získali v uplynulých šesti
letech. Mnoho záměrů vycházelo z úzké spolupráce různých zájmových skupin, nepostrádaly občanskou
angažovanost ani přesah do budoucna.
S pomocí Strategického plánu Leader vznikají v Posázaví nová hřiště, opravují se kapličky a hasičské
zbrojnice, budují vesnická muzea, staví naučné stezky. MAS Posázaví v letech 2008–2012 rozdělila
v devíti výzvách mezi projekty 72,8 milionu korun.
Jaroslava Tůmová, Posázaví o.p.s.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAČERADEC
Po prvním únorovém týdnu, který především uvítaly děti,
protože byly jarní prázdniny, nastalo testování Kalibro.
Toto testování se týká žáků 5. a 9. tříd. Jde o prověření
znalostí jak po stránce humanitní, přírodovědné i finanční
gramotnosti.
Velmi zajímavé hodiny žákům 2. stupně zpříjemnil pan
Pavel Jakubův na téma rumunský Banát. Rumunský Banát
je oblast v Jihovýchodní Evropě (Rumunsko, Srbsko,
Maďarsko). Je zde několik vesnic, kde žijí čeští občané,
hovořící česky a dokonce zde zaplatíte českou korunou.
Beseda byla velmi zajímavá. Díky fotografiím, kterých
s sebou přivezl spoustu, nám nechal nahlédnout do
skromného života tamějších obyvatel.
3 str., Načeradské noviny, březen 2013
Martina Píšová, učitelka ZŠ Načeradec
MATEŘSKÁ ŠKOLA NAČERADEC
Pohádkový týden
V týdnu od 11. 2. - 15. 2. 2013 proběhl v MŠ projektový týden “Z
pohádky do pohádky”. Děti si zahrály známé pohádky, zpívaly,
tančily a malovaly. Také jsme si vyrobili perníkovou chaloupku,
kterou děti vyzdobily namalovanými perníčky. Ve čtvrtek 14. 2.
2013 vyvrcholil program maškarním karnevalem. Děti tančily a
soutěžily a nechyběla ani sladká odměna a dobrá nálada.
Cirkusové vystoupení
V pátek 22. 2. 2013 k
nám do MŠ přijel cirkus s
kouzelníkem a opičkou.
Děti viděly mnoho kouzel a taky si užily spoustu legrace, ale
nejvíce je zaujala neposedná opička.
Den pro moji nejmilejší hračku
V úterý 26. 2. 2013 proběhl v MŠ „Den pro moji nejmilejší hračku “,
děti si přinesly svoje oblíbené hračky, které představily svým
kamarádům a řekly, proč mají tuto hračku nejraději. S hračkami si
hrály na schovávanou a hádaly, čí je která hračka. Den se nám
povedl a už se těšíme na další projektový den.
Návštěva místní knihovny
Ve středu 27. 2. 2013 jsme s dětmi navštívili knihovnu, kde jim
paní knihovnice připomněla, jak se správně chováme ke knihám,
co v nich najdeme, co se dovíme a nechyběla ani pohádka, kterou
jim paní knihovnice přečetla.
J. Koubíková, J. Lesinová a J. Smetanová, učitelky MŠ
4 str., Načeradské noviny, březen 2013
PŘEČETLI JSME….
Štve vás rozbitá silnice ve vašem okolí?
Zavolejte a urychlete tak její opravu!
Jaro se pomalu blíží a tající sníh tak jako každý rok odkrývá na komunikacích škody napáchané mrazivým
počasím. Pokud jste narazili během své cesty Středočeským krajem na rozbitou silnici, tak neváhejte a
obraťte se přímo na odpovědného cestmistra, ať právě tu vaši komunikaci, po které jezdíte, co nejdříve
opraví!
Středočeský kraj se prostřednictvím svých Správ a údržeb silnic stará o více než osm tisíc kilometrů silnic.
Přesto, že jde o tak vysoké číslo, kraj občanům umožňuje jednoduše dohledat, kdo je za jaký úsek
konkrétně odpovědný. Díky přehledné mapce a přímým kontaktům uvedeným na webových stránkách kraje
tak může každý motorista, chodec, ale třeba i starosta zavolat či napsat odpovědné osobě a dožadovat se
nápravy rozbité silnice.
„Naši cestmistři samozřejmě pravidelně sledují stav našich silnic a průběžně je spravují, ale protože náš
kraj má nejhustší dopravní síť v celé republice, uvítáme každou informaci. Navíc financí na opravu silnic
není nikdy dost a v praxi se tak přednostně opravují právě ty nejvíce poškozené úseky. Tím, že nás občané
upozorní, mohou pomoci k rychlejší opravě právě jejich komunikace,“ vysvětluje výhody zapojení občanů
hejtman Josef Řihák.
Kde hledat informace:
- na webových stránkách www.kr-stredocesky.cz
- na hlavní straně vlevo kliknout na odkaz Doprava a dále vybrat záložku Informace o silnicích II. a III. tříd
pro veřejnost
- na stránce je mapa, kde se po kliknutí na konkrétní úsek objeví údaje o příslušném cestmistrovství s
kontakty (telefonní číslo, e-mailová adresa) na zodpovědného cestmistra a odkaz na firmu, která údržbu
provádí.
http://www.krtredocesky.cz/portal/odbory/doprava/Informace+o+silnic%C3%ADch+II.+a+III.+t%C5%99%C3%ADd+pro+
ve%C5%99ejnost/
Kdy volat cestmistra? Pokud nejste spokojeni se stavem určité silnice, s dotazem, zda se plánuje oprava
silnice, s reklamací špatně provedené opravy silnice.
Protože zima pro cestáře ještě neskončila, nejsou v tuto chvíli přesně vyčísleny škody a náklady na zimní
údržbu, předběžné odhady ale hovoří o cca 400 milionech korun.
Středočeský kraj počítá s tím, že do oprav silnic letos investuje minimálně 1,7 miliardy korun.
Zdroj: http://www.kr-stredocesky.cz/portal/aktuality/informujte-cestmistry-o-poskozenych-komunikacich.htm?pg=1
MASOPUSTNÍ PRŮVOD V NAČERADCI
V Načeradci se konal dne 9. 2.
od 13,00 hodin MASOPUSTNÍ
PRŮVOD. Průvod uspořádalo
o.s. Kamarádi Načeradce ve
spolupráci se Základní školou
Načeradec. Za hudby a zpěvu
prošel průvod obcí. Pečlivé
přípravy
účastníků
masopustního průvodu byly
v ulicích
obce
odměněny
koblihy, koláčky nebo jinou
pochoutkou. Načeradští občané
si s účastníky průvodu zatančili
a připili na zdraví. Veselí, zpěv,
tanec a rej masek byl zakončen
v 16,30 hodin na náměstí.
Masopustní průvod se opět
vydařil. Příští rok se můžete přidat k nám i Vy. Děkujeme občanům Načeradce, kteří připravili zastávky
s občerstvením, děkujeme hudbě (p. Kůrka, p. Heřmánek, p. Smetana), dále děkujeme SDH Načeradec za
spolupráci. Velké poděkování patří MĚSTYSU NAČERADEC za zapůjčení traktoru a spolupráci při konání
masopustního průvodu.
Martina Švecová, o.s. Kamarádi
5 str., Načeradské noviny, březen 2013
Něco z minulosti………… SNAHA O ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNANOSTI V NAČERADCI A OKOLÍ
Již za prvé republiky měli ve svém programu v předvolebním období stavbu dráhy Plzeň - Brno. O
této stavbě se jednalo ještě po druhé světové válce a byla vytyčena i trasa kudy dráha měla vést.
Pod Roubíčkovem mělo být nádraží u cesty, která vede z Načeradce do Pravonína, byl na
pravonínském pastvišti patníček, ten tam ještě je. Když se začalo jednat o stavbě dálnice Praha Brno, přestalo se mluvit o dráze, říkalo se, že není důležitá. Brzy po druhé světové válce se začal
zajímat o Načeradec podnikatel v obuvnickém průmyslu pan Bačkora. Pravděpodobně chtěl využít
kraje ševců a navázat na tradici prvé republiky, jako domácí dělníci vyráběli ručně šité dámské
lodičky na vývoz. Prohlásil, že k vybudování i menší továrny v Načeradci chybí voda. Dovedných a
schopných ševců bylo v roce 1945 v Načeradci dostatek. V padesátých letech měly možnost
výdělku ženy v domácnosti. Podnik, který se zabýval výrobou kojeneckých souprav, dovážel do
Načeradce materiál a odvážel hotové výrobky. Na této výrobě pracovalo mnoho žen, většinou
mladších a svobodných, podnik pro ně uspořádal kurz pletení a na jeho ukončení obdržely
osvědčení. Ve Vračkovicích se tomuto povolání věnovalo hodně žen, hlavně mladých a
svobodných, pracovaly pilně a svědomitě, práci věnovaly každou volnou chvilku. Když bylo o
masopustním úterý loučení s masopustem, měly tanečnice pletení sebou, když byly volné a
netancovaly, pletly. Na schůzkách, v neděli odpoledne, nechyběly krabice s pletením pod paží,
mnoho se toho za nedělní odpoledne nenapletlo, ale volná chvilka se našla. Když se odváděly
hotové výrobky, které se platily hotově, byla menší slavnost. Pan Procházka byl jediný cukrář,
který prodával své výrobky mimo poutě, měl vlastní krám. Korporativně zajeli do Vlašimi,
v sousedství jatek byla profesionální kartářka, aby se dozvěděli něco o své budoucnosti. Jako
domácí dělníci, pracovalo několik ševců na lehké obuvi pro pražské baletky. Po ukončení výroby
v načeradské cihelně k 1. 3. 1974, se začal o objekt cihelny zajímat podnik, který se zabýval
stříkáním ocelových konstrukcí, místo jim vyhovovalo, ale nevyhovovala jim silnice s mnoha
zatáčkami, při dopravě dlouhých konstrukcí. Ještě jednu závadu tato činnost měla, zajímali se o
směr panujících větrů, cihelna je mimo obec, ale při stříkání asi přichází do ovzduší mnoho
škodlivých látek, to jsem vyslechl z rozhovoru těch dvou představitelů a tomu jsem nepřál a byla
by toho názoru jistě většina občanů.
Jan Doubek, Vračkovice
6 str., Načeradské noviny, březen 2013
SPORT
Rozlosování – TJ Blaník Načeradec –
jaro 2013
MUŽI.
den datum sraz/odj.
NE 24.3.2013 14:15
NE 31.3.2013 14:15
NE 7.4.2013 15:45
NE 14.4.2013
14:15
NE 21.4.2013
NE 28.4.2013
16:15
16:15
NE 5.5.2013
16:15
NE 12.5.2012
NE 19.5.2013
NE 26.5.2013
16:15
16:15
14:15
NE 2.6.2013
16:15
SO 8.6.2013
16:15
NE 16.6.2013
zač.
15:00 Blaník Ratměřice
15:00Křivsoudov Blaník
16:30 Blaník Pravonín
Nesperská
15:00
Blaník
Lhota
17:00 Blaník Bílkovice
17:00 Louňovice Blaník
Struhařov
17:00 Blaník
B
17:00 Čechtice Blaník
17:00 Blaník Postupice
15:00 Velíš
Blaník
Kondrac
17:00 Blaník
B
SK
17:00
Blaník
Načeradec
17:00 Blaník Tichonice
16:15
DOROST.
den datum sraz/odj. zač.
NE 7.4.2013 12:45 13:30 Blaník
NE 14.4.2013 9:15 10:15 Divišov
NE 21.4.2013 13:15 14:00 Blaník
NE 28.4.2013 9:00 10:15 Bystřice
NE 5.5.2013 13:15 14:00 Blaník
Poříčí nad
SO 11.5.2013 10:00 11:15
Sázavou
NE 19.5.2013 13:15 14:00 Blaník
SO 25.5.2013 9:15 10:15 Lukavec
NE 2.6.2013 13:15 14:00 Blaník
NE 9.6.2013
8:45 10:15 Lešany
Tichonice
Blaník
Mezno
Blaník
Neveklov
Blaník
Čechtice
Blaník
Čerčany
Blaník
Sedlec Prčice
ZVEME VÁS…..
Základní organizace včelařů Načeradec
pořádá v neděli 10. března 2013 od 10,00
hod. v klubovně "Chaloupka" v Načeradci (u hřiště) včelařskou přednášku.
Přednášet bude MVDr. Miloslav Peroutka, CSc, přednášející odborník a člen RV
ČSV Praha. Na tuto přednášku jsou srdečně zváni i ostatní občané. Výbor ZO ČSV
NE 16.6.2013
13:15
14:00
Blaník
Velikonoční besídka
V neděli 17. 3. 2013 pořádá Základní škola a mateřská škola
Načeradec ve spolupráci se SRPŠ při ZŠ a MŠ Načeradec od
13 hodin Velikonoční školní besídku v tělocvičně ZŠ. Vystoupí
na ní žáci jednotlivých tříd základní i mateřské školy, bude
připravena dětská tombola a také malé občerstvení. V rámci této
akce pořádáme i prodejní velikonoční výstavu.
Srdečně zveme k účasti nejen rodiče a prarodiče našich žáků, ale i
širokou veřejnost.
7 str., Načeradské noviny, březen 2013
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum v březnu oslaví…
5.3.2013
Jaroslava Lipkovská
Řísnice
85 let
16.3.2013 Jana Kšandová
Načeradec 70 let
23.3.2013 Jiří Hybš
Horní Lhota 75 let
25.3.2013 Marcela Šandová
Načeradec 70 let
28.3.2013 Karel Půta
Načeradec 70 let
Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví.
Narození
8.2.2013
Hermína Stolínová, Načeradec
Úmrtí
25.2.2013
Koubíková Anežka Načeradec
ve věku nedožitých 90 let
Poděkování
Děkujeme všem, kteří se naposledy přišli rozloučit s naším milovaným manželem a tatínkem
panem Ladislavem Fialkou z Načeradce dne 1. 2. 2013. Děkujeme za projevenou soustrast a
květinové dary. Velké poděkování patří SDH Načeradec. Jménem zarmoucené rodiny Hana
Fialková.
INZERCE
 Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět
prodává slepičky snáškových plemen Lohman
hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. Slepičky
pouze z našeho odchovu!! Stáří slepiček 16-18
týdnů, cena 149 – 170 Kč/ks – v začátku snášky
178 Kč/ks. Prodej se uskuteční v sobotu 30.
března 2013, Načeradec – náměstí – v 12,30
hod. Případné bližší informace: tel. 728605840,
728165166, 415740719.
Při prodeji slepiček - nová služba - výkup
králičích kožek – cena 22-35 Kč/ks.
 Provádím montáže elektroinstalace,
hromosvodů, elektrokotlů, boilerů, ak.
kamen i opravy, dále vodoinstalace a
topení
(vodárny,
vrty,
odpady,
podlahové topení, krbové topení,
ústřední topení a u všeho servis). Tel.
602431662,
605082917,
email:
[email protected]
 Jana Klimpellová, Horní Lhota 37
nabízí ke koupi červené a černé
slepičky a kohouty. Objednávky na
tel.
č.
607767654.
K odběru
v polovině dubna. Objednávky přijímá
již nyní.
 Prodám ovečku - připuštěná. Věk 10
měsíců. Tel.734479724.
Úřad městyse Načeradec, e-mail [email protected], tel. 317 852 335, mob. 734 362 070, www.naceradec.cz. Termín uzávěrky načeradských novin je vždy k 26.
v měsíci. Načeradské noviny vychází v prvním týdnu aktuálního měsíce. Neodpovídáme za obsah a formulace autorů. Sestavili: Ing. Jiří Jelínek, Martina Švecová.
8 str., Načeradské noviny, březen 2013
Download

NAČERADSKÉ NOVINY - Městys Načeradec