Čechtické noviny
Čechtice, Černičí, Dobříkovice, Chrastovice, Jeníkov, Jizbice, Krčmy, Malá Paseka, Nakvasovice,
Nové Práchňany, Otročice, Palčice, Růžkovy Lhotice, Staré Práchňany, Sudislavice, Zhoř.
Příjemné prožití vánočních svátků všem
našim spoluobčanům
přejí pracovníci úřadu městyse.
Palčice
Palčice (německy Paltschitz) je malá vesnice, část městyse
Čechtice. Nachází se asi 5,5 km na západ od Čechtic v oblasti prameniště Sedlického potoka, který poskytoval obživu pro několik mlynářských rodin, ale byl důležitý i pro sklárny (na drcení křemene), které
byly postaveny s povolením vrchnosti na konci 1 8. století na okraji vesnice. Palčice byly obklopeny lesy od nepaměti, pouze na východní straně
byly osázeny až v polovině 1 9. stolení. Lesy a množství dřeva, to byl důvod, proč zde sklárny byly vybudovány.
Sousední vesnice Zhoř s Jizbicí byly za husitských válek odejmuty z vlastnictví Vyšehradské kapituly a přešly do světského vlastnicví.
První zmínka o vesnici Palčice je zachycena roku 1 436, kdy došlo
k ukončení husitské revoluce. Několik obyvatel zmítajících se v době nesmírně chaotické a nebezpečné dostalo povolení usídlit se v klidné lesnaté části blízko zbožného místa Zhoř, které po husitských válkách bylo
dlouho podobojí. V nadmořské výšce 598 m se několik mužů rozhodlo
vypálit část lesa a založit vesnici Palčice – možná to byla vesnice lidí
Palčových, možná byl název (je to pravděpodobnější) odvozen od vypálené mýtiny na založení vesnice.
Roku 1 436 zapsal císař Zikmund na den svatého Klimenta mnoho
vsí, mezi nimi se připomínají i Palčice, rytíři Mikuláši Trčkovi z Lípy a na
Lipnici. Ten koupil v roce 1 436 i hrad na Lipnici a roku 1 442 také Vlašim
a Načeradec. Díky svému bohatství, ale i díky svým názorům lidským
i politickým, byl rytíř ve velké vážnosti v celých tehdejších Čechách. Byl
vírou podobojí a v tom ho následovala nejen jeho rodina, ale i poddaní.
V ohledu politickém se rytíř klonil k Zikmundovi, později k Jiřímu z Poděbrad. Panství drželi Trčkové až do roku 1 547, kdy potomci Burian
a Ferdinand Trčkové z Lípy rozprodali dědictví po rytíři jednotlivým
osobám. Palčice spolu s Křivsoudovským panstvím koupil Jindřich
Kekule ze Stradonic. Od něj převzal majetek za 4 250 kop grošů čes-
Společenská rubrika
Blahopřejeme občanům, kteří v měsíci
prosinci oslaví 80 a více let:
Milada Kalašová
Marie Holečková
Čechtice
Malá Paseka
1 2/201 4
kých rytíř Štěpán Střela z Rokyc – mezi zbožím jsou jmenovány i Palčice. Císař Rudolf mu vše potvrdil roku 1 576 do dědičného užívání. Od
této doby se Palčice staly součástí dědičného křivsoudovského panství
společně s Nakvasovicemi. Po roku 1 622 byl majetek Jindřicha Střely
z Rokyc (potomek předchozího Střely) částečně zkonfiskován pro účast
na vzpouře a za odhadní cenu jej koupil Hugo z Halleweilu. Od roku
1 672 do roku 1 694 vlastnila vesnici spolu s rozsáhlým panstvím
hraběnka Johana Barbora Eusebia z Caretto a Millesimo. Od ní je zpět
koupil František Antonín Josef hrabě z Hallweilu, roku 1 702 přešly do
vlastnictví hraběti Janu Leopoldu Donátovi z Trautsonu. Ten roku 1 766
prodal panství spolu s Palčicemi hraběti Karlu Josefu Palmovi, následně
je získal roku 1 844 ve veřejné dražbě do majetku Vilém Vincenc kníže
z Ausperga. Od roku 1 847 je zapsáno vlastnictví jizbických pozemků na
rod Auerspergů ze Žlebů – Čeněk Karel Auersperg – na meznících bývalých aušperských pozemků se dosud nachází monogram K. A. Dvůr
v Jizbici byl zčásti rozprodán a některé pozemky se začaly zalesňovat.
Poslední pole patřící k jizbickému dvoru byla mezi Zhoří a Palčicemi. Ta
byla zalesněna kolem roku 1 900. Současný vzrostlý les v této lokalitě je
tedy prvním lesem na bývalých polích jizbického statku.
Nejstarší záznamy v matrice jsou z roku 1 683, kdy bylo zaznamenáno narození dítěte. Matrika byla vedena v Čechticích. K faře
v Čechticích patřili křesťané až do roku 1 800, poté byla vedena matrika
na Zhoři.
V době berní ruly jsou v Palčicích zmiňováni tři dobře hospodařící rolníci. Třicetiletá válka je tedy nijak zvlášť neohrozila. Je zachován
záznam o Šimonu Šťavovi, (dodnes se drží místní pojmenování Za
Šťavovi) který vlastnil 50 strychů polí, měl dva tažné voly, čtyři krávy,
čtyři ovce a čtyři svině. Další dva rolníci měli 45 strychů polí a po dvou
tažných volech. Z nich Šimon Benda měl ještě 2 strychy lesů, choval
šest krav a čtyři jalovice. Jiřík Bohouš vlastnil 7 strychů porostlin, choval
tři krávy, pět jalovic a šest sviní.
Počty obyvatel a domů: V období mezi roky 1 780 – 1 790 měly
Palčice 6 domů s cca 60 obyvateli, v roce 1 848 – 1 04 obyvatel v 21 domech, v roce 1 850 – 1 69 obyvatel ve 21 domech (z toho 40 pracujících
ve sklárně). Při sčítání v roce 1 869 zde žilo 80 obyvatel v 21 domech,
dále v roce 1 880 – 81 obyvatel, následně v roce 1 890 – 94 obyvatel ve
21 domech. V novém století v roce 1 91 0 – 75 obyvatel ve 1 2 domech,
v roce 1 930 – 63 obyvatel v 11 domech, v roce 1 950 – 46 obyvatel v 11
domech, v roce 1 961 – 52 obyvatel, v roce 1 970 – 38 obyvatel ve 1 2
domech, v roce 1 980 – 27 obyvatel v 1 0 domech, v roce 1 991 – 8
obyvatel. Pokles pokračuje i v novém tisíciletí. V roce 2001 zde bylo
trvale přihlášeno 5 obyvatel, v roce 2011 jen 4 lidé (2 ženy) ve 3 domech
a v roce 201 4 jen 3 obyvatelé ve dvou domech. Většina domů dnes
slouží k rekreaci .
Z mnoha zdrojů zaznamenala Lenka Proschková
Z Čechticka
Ze vzpomínek paní Marie Průšové
z Palčic
Palčice byly od nepaměti spojeny historií se Zhoří (ves byla
ke Zhoři přifařená a přiškolená) a k ní přináležející samotě Jizbici.
Později patřila k vesnici Nakvasovice. Spojení bylo udržováno
i směrem na jih s Bukovou, Tiskem a Pravonínem. Lemování
křížky a božími zastaveními můžeme kolem bývalých cest sledovat
dodnes. Z Palčic lidé nacházeli dříve hlavní spojení se světem přes
Nakvasovice. Cesta sem byla pěkně udržovaná. Na Zhoř vedla
cesta lesem, který má název Smrčiny. Později přestala být
frekventovaná. V těchto místech byl po první válce otevřen lom na
kámen, který se používal na stavbu pevných kamenitých silnic. Tak
byla přebudována úvozová cesta z Palčic na rozcestí k Jizbici
a Zhoři, a pak cesta z Jizbice na Zhoř na pevnou kamenitou silnici.
Tím význam cesty přes Smrčiny na Zhoř zanikl. Před první
světovou válkou byly Palčice dokonce předurčeny stát se důležitou
dopravní tepnou směrem na Načeradec. Byla zde vyměřována
silnice – široká cca 5 metrů - směrem od Čechtic a pak dále kolem
palčické hájenky na Bukovou a Načeradec. Inženýři dokonce
udělali průseky lesem směrem na Bukovou, ke stavbě však nikdy
nedošlo. Vlastně proto se dodnes těmto místům říká „Nad silnicí“
a „Pod silnicí“. Prostě historii nikdo nesmaže.
Dříve se žilo na vesnici veseleji, než je tomu dnes. Tak tomu
bylo i v Palčicích. Obyvatelé se scházeli za hezkých večerů na
návsi u zvoničky, kde je bavil zpěv. Kdo uměl, hrál k tomu na
harmoniku, nebo třeba na lupínek, mladí si pískali písničky.
Zvoničku si však nepředstavujte v Palčicích jako výraznou stavbu.
Byl to zvonek umístěný na dřevěném sloupu. Ale místo kolem něj
bylo prostě kouzelné. Často se kluci ale scházívali i jinde a hráli
karty, vyprávělo se, vzpomínalo se. V zimě se ženy, ale i děti
a zčásti i muži setkávali u draní. Když bylo třeba, mlátilo se ve
stodolách obilí – nejprve cepy, později mlátičkami. Koledovalo se,
pálily se čarodějnice, stavěly se májkyR
A vůbec, na vesnici to prostě žilo!. V Palčicích byla stará
dřevěná hospoda, která v roce 1 91 2 vyhořela do základů. Snad
jenom zázrakem od ní nechytl náš rodný dům (u Kletečků). Obě
stavení oddělovala pouze metrová ulička. Moje maminka na tuto
událost vzpomínala, jak pověsila křížek na zeď našeho stavení
a hlasitě se modlila. Po požáru byla postavena nová hospoda na
pozemnku pod židovnou, č. p. 21 . Vlastnila ji rodina Kubálků. Staří
se touto hospodou živili. Pomáhala jim jejich dcera, provdaná
Škrabánková. Mladý Karel Škrabánek se živil krejčovinou.
Hospoda měla krásný vesnický název „Hostinec v zeleném háji“.
Byl tu kuželník, hráli se karty, zpívalo se, pořádaly se zde muziky.
Chodila sem mládež až z Jelenova (Hirschental, místní dodnes
používají název Heršindol) a Tisku a Bukové.
Předválečná léta nepřinesla jen požár hospody, ale i požár do
lidských srdcí. Na zkušenou odjela v roce 1 911 slečna Marie
Holečková (narozená roku 1 893 v Palčicích, zemřela roku 1 983
v USA). Osmnáctiletá dívenka jela poznat svět. Útočiště našla
v USA. Dva roky před ní však do USA odcestoval mladý muž pan
Josef Průša. Jel za svou nevěstou, která však záhy zemřela. Marie
a Josef se v Novém světě setkali, později v roce 1 91 3 uzavřeli
sňatek, ale na naši vesničku nikdy nezapomněli.
Veselý život na vesnici částečně přerušila první válka. Sice se
tajně nějaká ta tancovačka uspořádala, ale celá vesnice byla
otřesena tím, když se pan Josef Kubálek z č. p. 21 a Václav
Smetana z č. p. 3 nevrátili domů. Štěstí měl pan Rudolf Průša, který
se účastnil bojů v Itálii. Padl zde do zajetí, a tím se mu podařilo
válku přežít a vrátit se domů. Po válce se postupně do vesnice
veselí vrátilo.
Ve vesnici jsme měli i obchod U Slunců. Provozovali jej
Slunečkovi v č. p. 6 až do roku 1 938. Slunečkovi se později
přestěhovali do Bukové, prodali dům Klimperovům, ti však už
obchod neobnovili a zabývali se hospodařením. Dům dodnes stojí,
bydlí v něm potomci rodiny Klimperů, Tulachovi.
V létě se chodilo na poutě, to byla pro všechny událost. Na
povýšení Svatého Kříže (neděle po 1 4. září) byla pouť na Zhoři.
Průvodem se šlo cestou na Zhoř, kde byla spousta stánků, střelnice,
houpačky, kolotoč, kolem hřbitovní zdi byly stánky perníkářů,
cukrářů, pekařů. V kostele proběhla slavnostní pouťová mše a pak
už nebránilo nic tomu, aby se večer sešli všichni na pouťové.
Muzika hrála na Zhoři u Šveců. A sešli se skoro všichni z Palčic,
Zhoře, Jizbice, Nakvasovic, ale i přespolňáci.
Poutě však byly slaveny i na Jizbici. Pamatuji si, jak jsem jako
malá holčička šla v krásných šatečkách za družičku právě ke
kapličce na Jizbici. Vpředu byl nesen křížek, za ním šel pan farář,
modlili jsme se, zpívali a u kapličky v Jizbici byla pak sloužena mše.
Posvícení na Terezu (císařské – Podle Marie Terezie) se drží
vlastně pořád. Kdo by na vesnici nedržel posvícení, nepatří už
mezi starousedlíky. Koláče, spoustu dobrot, setkání s celým
příbuzenstvem. Dneska se možná už lidé nevidí tak často, jako
tomu bylo dřív. Ale bylo to kouzelné.
Druhá světová válka zanechala v Palčicích také své stopy. Jednak
vyhořel nám všem milý kostel na Zhoři. Bylo to 23. 3. 1 943. To byla
pro všechny ohromná rána. Dodnes si toto datum uchovávám
v paměti. Nestalo se tak následkem války, ale čistě náhodou.
Z komína sousední školy přelétla jiskra na šindelovou střechu
kostela. Vzácné věci byly zachráněny, nebo alespoň částečně
zachráněny. Lustr, který věnovala palčická sklárna kostelu v dobách
ne zrovna největší prosperity, byl zachráněn. Avšak další události
nás ještě čekaly. I když nebyl z vesnice nikdo totálně nasazený,
ani jinak zapojený do válečných událostí, konec války přinesl své.
Rusové, projíždějící přes ves v roce 1 945, nám pobrali koně, sebrali
poslední jídlo, které jsme měli, ale obdivovali i naše krásné malé
děti. Často si stýskali, že právě takové opustili ve svých domovech.
Maminky měly o ně pochopitelně strach. Těsně po válce se odehrálo
v Palčicích neštěstí. Dvacetiletý mladík Josef Zelenka nalezl nějakou
munici a rozhodl se, že se podívá, jak to vypadá uvnitř. Došlo
k velké explozi, při které byl smrtelně zraněn. Než upadl do
bezvědomí, stačil jen tiše poznamenat: „Já jsem se zabil.“ Jak
a kdo ho dopravil do nemocnice do Pelhřimova, to už si nepamatuji.
Ošetřující lékař konstatoval, že zranění jsou opravdu vážná, a také
po dvou dnech Josef zemřel. Byla zasažena i jeho matka na rukou,
rány však naštěstí nebyly smrtelné.
Po druhé válce bylo veseleji. V roce 1 947 se začal opravovat
náš kostel na Zhoři a hned poté se stavěla naše milovaná kaplička
Panny Marie Růžencové v Palčicích. Peníze na stavbu věnovala
naše rodačka paní Marie Průšová, rozená Holečková, ta dívka, co
odešla do USA. To jí bylo 54 let. Kaplička byla postavena, avšak
na vysvěcení si počkala až do 11 . 5. 2002. Díky Bohu, bylo vše
dokonáno dle jejího přání, i když se toho již nedožila. Kaplička je
věnována rodičům jak Marie, tak Josefa a Panence Marii. Z jejího
odkazu se může těšit nadále její rodina, která dodnes Palčice
navštěvuje. Paní Marie viděla kapličku v roce 1 966, poté jí už
zdravotní stav nedovolil se znovu vrátit a potěšit se pohledem na
svou rodnou vísku. Její dobročinnost a lásku ke své milované
vesnici ukončila smrt v roce 1 983. Její rodina však vzpomíná a vrací
se k nám.
Tak to je příběh mojí vesničky, kterou miluji a celý život jsem ji
nedokázala, ale ani nechtěla, opustit. Vše, co je mi drahé, je tady.
Jsou to mé kořeny, které sahají sedm generací zpět.
Podle vyprávění Marie Průšové z Palčic zapsala L. Proschková
Děkuji za laskavé a poutavé vyprávění.
Náves v Sudislavicích
Stavení č. p. 20, stavba z roku 1 922,
Palčice, foto 201 4
Čechtické noviny
1 2/201 4
Strana 2
Informace pro občany
Panna Marie Růžencová
Vysvěcení 11 . 5. 2002,
Palčice
Zápis z ustavujícího zasedání
Zastupitelstva městyse Čechtice
dne 05. 11 . 201 4 v sokolovně TJ Sokol
v Čechticích
Přítomno 1 5 členů OZ
1 . Zahájení provedl pan František Novotný a konstatoval, že
členové OZ jsou přítomni v nadpoloviční většině, určil
ověřovatele zápisu (Marie Málková Mgr. a Jiří Kořínek),
zapisovatelku (Renata Kolandová).
2. Byla jmenována mandátní komise (Marie Smutná, Jana
Šandová a Ladislav Průša) a komise volební (Petr Šanda,
Marie Dvořáková, Petr Smítka Ing.). Předsedou mandátní
komise byla zvolena Marie Smutná. Předsedou volební
komise Petr Šanda.
3. Mandátní komise prověřila zápis registračního úřadu MěÚ
Vlašim a ověřila Osvědčení o zvolení za člena
Zastupitelstva městyse Čechtice a doporučila tuto zprávu
schválit. Tato zpráva byla schválena. /1 5 pro/
4. Do rukou pana Františka Novotného složili členové
Zastupitelstva městyse slib.
4.1 Schválení program ZM
5. Politické strany přednesly své návrhy na starostu, zástupce
starosty a členy rady. Zastupitelstvo úřadu hlasovalo
o způsobu volby.
Byla odhlasována tajná volba. /1 5 pro/
Starostou městyse byl zvolen
pan František Nebřenský /1 4 pro, 1 se zdržel hlasování/
Místostarostkou městyse byla zvolena
paní Marie Marhanová /1 4 pro, 1 se zdržel hlasování/
Strany navrhly své zástupce do Rady městyse Čechtice.
Za členy Rady byli zvoleni:
Marie Málková Mgr. /1 4 pro, 1 se zdržel hlasování/
Pavel Holejšovský Ing. /1 5 pro/
Pavel Studnička /1 5 pro/
6. Zastupitelstvo úřadu schválilo počet pracovníků úřadu
městyse:
počet uvolněných pracovníků 2 /1 5 pro/
počet pracovníků městyse 4 /1 5 pro/
7. Členové Zastupitelstva městyse souhlasili s tím, že
v platnosti zůstává stávající Jednací řád OZ. /1 5 pro/
Čechtické noviny
Křížek z roku 1 91 2
při bývalé cestě na Zhoř
8. ZM zvolilo finanční, kontrolní, kulturní a sociálně bytový
výbor:
Finanční výbor:
Lenka Vopěnková /předsedkyně/ /1 5 pro/
Eliška Tesárková /1 5 pro/
Jana Vošická /1 5 pro/
Kontrolní výbor:
František Novotný /předseda/ /1 5 pro /
Miloš Kos Ing. /1 5 pro/
Martin Slunečko Ing. /1 5 pro/
Kulturní výbor:
Josef Kolanda Ing. /předseda/ /1 5 pro/
Milan Hájek /1 5 pro/
Renata Kolandová /1 5 pro/
Sociálně-bytový výbor:
Ludmila Kasperová Mgr. /1 5 pro/
Marie Marhanová /1 5 pro/
Marie Smutná /1 5 pro/
9. Zastupitelstvo městyse pověřuje:
k zastupování městyse v EKOSU, PEVAKU, MIKROREGIONU
ŽELIVKA a ÚPRAVNĚ VODY ŽELIVKA, a.s.
Františka Nebřenského /1 4 pro, 1 zdržel/
k zastupování městyse u BENEBUSU
Marii Marhanovou /1 4 pro, 1 zdržel/
1 0. Zastupitelstvo městyse Čechtice schvaluje od 05. 11 . 201 4
neuvolněným zastupitelům odměnu neuvolněného
zastupitele dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 sb.
/1 5 pro/
11 . Zapisovatelka paní Renata Kolandová přednesla návrh na
Usnesení.
Zastupitelstvo městyse Čechtice návrh schválilo. /1 5 pro/
1 2. V závěru ustavujícího zasedání poděkoval starosta za
důvěru a vyslovil přesvědčení, že ZM bude dobře pracovat.
1 2/201 4
Strana 3
Informace pro občany
Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala panu
Pavlu Studničkovi za velice příjemnou, klidnou
a bezpečnou dopravu žáků ZŠ Čechtice na
plavecký výcvik na Šumavu.
I. Blažková a kol.
Nepořádek U Vojtěcha, ale
i u kapličky na Jizbici – i takto
se chovají naši spoluobčané
Tříkrálová sbírka
Počátkem ledna 201 5 opět vyjdou v Čechticích
a dalších našich osadách koledníci se zapečetěnými
pokladničkami. Výtěžek sbírky je tradičně určen
především na pomoc nemocným, handicapovaným,
seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak
sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména
v regionech, kde se sbírka koná. Přibližně desetina
výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do
zahraničí.
Sbírka probíhá
podlefoto
standardních
pravidel.
Kaplička
U Kněžny,
L. Proschková
201 Na
4
úvod požehnají koledníkům v jednotlivých diecézích
biskupové a kněží. Skupinku tvoří zpravidla tři
koledníci v dětském věku, převlečení za bájné krále
(mudrce z východu), kteří se podle tradice přišli
poklonit do Betléma novorozenému Ježíškovi.
Vedoucím skupinky musí být dospělá osoba,
vybavená průkazem koledníka.
Skupinka
chodí od
Křížek na
cestě na Současně
Mohelnici,
domu k domu nebo koleduje
v ulicích.
nápis do úředně
koledníci prosí o finanční příspěvek
K
úctě
a chválecharitním
Boží
zapečetěné válcovité kasičky, opatřené
logem.
(křížek Nebřenských)
Zápis z rady č. 1 6/201 4
v Čechticích dne 1 8. 11 . 201 4
1 . Rada pověřuje starostu k podpisu Smlouvy č. 1 421 3524 o
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR.
2. Rada pověřuje starostu k podpisu Smlouvy č. 1 4220396
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR.
3. Rada bere na vědomí připravovaný rozpočet Pečovatelské
služby Benešov na služby v DPS Čechtice na rok 201 5.
4. Rada schvaluje zakoupení 2 ks starších lodních kontejnerů, které by byly použity na výstavbu skladovacích a parkovacích prostor na pozemku u ČOV Čechtice.
5. Rada schvaluje přípravu nové vyhlášky o likvidaci komunálního odpadu a vyhlášky o stočném, které by byly platné
od 1 . 1 . 201 5.
6. Rada schvaluje finanční příspěvek na podporu činnosti ve
výši Kč 1 000,- Svazu zdravotně postižených Vlašimska.
7. Vzhledem k tomu, že firma, která byla díky nejnižší cenové
nabídce vybrána výběrovou komisí, neuzavřela smlouvu
na stavební úpravy BD č. p. 1 92 -– vytápění, rada pověřuje starostu objednáním těchto prací v bytech obecní bytovky u firmy Vodoinstalace Šťastný. Tato firma byla ve
výběrovém řízení jako druhá v pořadí.
8. Rada schvaluje rozpočtové opatření č.1 0/201 4 dle přílohy.
9. Rada bere na vědomí informaci starosty o zvýšení nákladů
na tisk Čechtických novin a shodla se na tom, že je třeba
zvýšenou kvalitu novin zachovat a hledat zefektivnění. O
konečném řešení rozhodne zastupitelstvo.
Čechtické noviny
Kdo vlastně spravuje
vodovodní přípojky?
Zákon 274 /2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu v § 3 odst. 1 popisuje vodovodní přípojku
jako samostatnou stavbu tvořenou úsekem od odbočení
z vodovodního řadu až po vodoměr. Podle odstavce 3 tohoto
paragrafu je vlastníkem přípojky vlastník pozemku nebo
budovy nebo budovy připojené.
Vlastníkem vodovodního řadu je Městys Čechtice, správce
vodovodního řadu je Vodak Humpolec.
1 2/201 4
Strana 4
Školní okénko
Redakce: Jakub Mazaný a Vít Šimon (8. třída)
Autor grafiky: Vít Šimon (8. třída)
Vánoce, Vánoce přicházejí...
Makronky
Medové kornoutky
Suroviny na těsto:
37 dkg hladké mouky
24 dkg moučkového cukru
8 dkg medu
2 vejce
1 /2 kávové lžičky jedlé sody
Suroviny na krém:
Suroviny na dohotovení:
250 ml slazeného mléka čokoláda na vaření
1 celé máslo
strouhané ořechy
20 dkg práškového cukru
Postup práce:
Na vál vysypeme naváženou mouku, cukr a jedlou sodu.
Přidáme dvě vejce a rozpuštěný med. Ze surovin
vypracujeme těsto, které necháme dvě hodiny odpočinout
v lednici. Poté těsto vyválíme na tenký plát, ze kterého
vykrájíme kolečka. Musíme péct po malém množství,
abychom je stihli zatočit do kornoutků, protože těsto rychle
tuhne.
Po upečení všech kornoutků si začneme připravovat
krém. Do hrnce postavíme plechovku slazeného mléka a
natočíme vodu, aby byla plechovka potopená. Po hodině
vaření plechovku otočíme a vaříne další hodinu. Po dvou
hodinách slijeme horkou vodu. Nejlépe až druhý den si
připravíme krém. Vyšleháme máslo s cukrem a přidáme
zkaramelizované mléko a promícháme. Potom plníme
kornoutky krémem a poté necháme chvilku v lednici
ztuhnout. Nakonec ztuhlé kornoutky namočíme v rozpuštěné
čokoládě na vaření a v ořechách.
Pak popřejeme dobrou chuť.
Jakub Boudník, 5. třída
Jáhlové kuličky
Suroviny na těsto:
1 3 dkg jáhel
1 /2 l mléka
5 dkg pokrájených rozinek
5 dkg mletých oříšků
5 dkg másla
5 dkg kokosu
5 dkg třtinového cukru
špetka soli
kakao
Jáhly namočíme v mléce se solí na 1 5 minut. Potom
přidáme kokos, ořechy, cukr, máslo a vytváříme těsto.
Z něho děláme malé kuličky, které nakonec obalíme
v kokosu a kakau. Je to dobré a zdravé vánoční cukroví.
Jiří Zeman, 5. třída
Čechtické noviny
Suroviny na těsto:
250 g mandlí
50 g hl. mouky
2 bílky
50 ml vlažné vody
200 g krupicového cukru
potravinářská barva
Postup práce:
Oloupané mandle nameleme společně s moukou na
hladkou směs. Bílky vyšleháme s polovinou cukru a za
stálého šlehání přilejeme cukrový rozvar uvařený z druhé
poloviny cukru a vody. Nakonec přidáme mandle s moukou
a potravinářskou barvou, pomocí zdobícího sáčku
nastříkáme na plech pokrytý papírem na pečení jednotlivé
bochánky. Před pečením je důležité bochánky nechat lehce
zaschnout. Díky tomu získají typickou prasklinku po obvodu.
Pečeme na 1 50 °C v předehřáté troubě na 1 0 minut.
Petr Souček, 5. třída
Pepparkakor neboli švédské
perníčky
Suroviny na těsto:
250 g třtinového cukru
700 g hladké mouky
1 50 g Hery
0,75 dl javorového sirupu
0,75 dl vody
1 lžíce mleté skořice
1 lžíce mletého zázvoru
1 čajová lžička mletého hřebíčku
1 ,5 čajové lžičky jedlé sody
Postup práce:
Do hrnce dejte třtinový cukr, sirup, vodu a krátce povařte.
Až se cukr rozpustí a všechny suroviny se spojí, nechte
v této směsi roztát heru. Za stálého míchání přidejte skořici,
zázvor a hřebíček. Následně nechte tuto směs vychladnout.
Pak jí smíchejte s moukou a sodou a vypracujte vláčné těsto,
které nechte v chladnu odpočinout do následujícího dne.
Druhý den na pomoučněném válu vyválejte tenký plát,
z něhož vykrajujte formičkami perníčky. Pečte ve vyhřáté
troubě na 1 75 °C zhruba na 8 až 1 0 minut.
Vojtěch Šindelář, 5. třída
1 2/201 4
Strana 5
Základní škola
Dokončení povídky E. A. Poe
V hodině literatury četla osmá třída povídku Rukopis nalezený v lahvi od Edgara Allana Poea. A žáci se pokusili o její
dokončení.
Povídka je vyprávěna v první osobě. Loď, na níž se vypravěč plaví, je při bouři zničena. Pět dní a pět nocí se její torzo zmítá
na vlnách. Šestého dne se potopí, avšak vypravěč je vymrštěn na prazvláštní gigantickou loď, která se na místě objeví. Tento
„Bludný Holanďan“ je z podivného porézního materiálu a dosahuje skutečně obřích rozměrů. Neobyčejná je i posádka, která
je poznamenána sešlostí staroby a na vypravěčovu přítomnost vůbec nereaguje. Povídka končí slovy:
„Pochopit hrůznost toho, co prožívám, je, myslím, zhola nemožné; a přece zvědavost, která mne nutí proniknout záhady
těchto strašlivých končin, překonává i mé zoufalství a smíří mne nakonec i s tou nejobludnější vyhlídkou na smrt. Je zřejmé,
že se ženeme za nějakým úchvatným posláním – za nějakým tajemstvím, jehož dosažení znamená zkázu. Snad nás tento
proud unáší přímo k jižnímu pólu. Je nutno přiznat, že pro tuto domněnku, jakkoli napohled fantastickou, mluví mnoho okolností.
Mužstvo chodí po palubě neklidným, třaslavým krokem, ale výraz jejich tváří obráží spíše dychtivost naděje než netečnost
zoufalství.
Zatímco nám vítr stále duje do zad, a protože máme stožáry plné plachet, celá loď se chvílemi doslova vznáší z vln!
Ó, hrůzo, hrůzoucí! Vpravo i vlevo se náhle otvírá led a my závratně kroužíme v nesmírných soustředných kruzích po okraji
gigantického amfiteátru, jehož stěny se pnou a ztrácejí ve tmě a dálce. Ale už mi nezbývá mnoho času, abych se zamýšlel
nad svým osudem! Kruhy se rychle zmenšují – řítíme se do šíleného propastného víru – uprostřed řevu a hukotu a burácení
oceánu a bouře loď se kymácí – ó Bože! – a klesá!“
(Z angličtiny přeložil Josef Schwarz)
Zde uvádíme několik pokusů o dokončení.
Lucie Vesecká
Když jsme se potápěli, myslel jsem, že je to můj konec. Ačkoli to vypadalo, že jsme pod vodou, mohli jsme dýchat. I když
tohle mi přišlo podivné, víc mi vrtalo hlavou, proč se ti lidé pohybují jako zombie.
Když jsem šel do podpalubí, narazil jsem tam na člověka, kterého jsem zde ještě nepotkal. Byl ale jiný, nechodil jako
ostatní, choval se jako úplně normální člověk. Vypadal nezvykle, a tak jsem se schoval za velikou truhlu. Když odešel, začalo
mě zajímat, co je v té truhle, a tak jsem ji otevřel. Bylo v ní pár otrhaných hadrů a papírů, ale nejvíce mě zaujal medailonek.
Na jeho jedné straně byla vyrytá lebka a z druhé strany bylo napsáno: Budete prokleti! Pod tím byl nápis: El medallón debe ser
enterrado en la playa.
Jakub Mazaný
Z posledních sil jsem se chytil kusu rozbité lodi, který vyplaval na hladinu. Ten mě odnášel na vzdálený ostrov. Když jsem
doplul na břeh, padnul jsem vysílen na zem. Potom mě někdo odnesl k sobě domů. Byl to nějaký člověk z kmene, který žil
v lese v domcích z bambusu. Když mě vyléčili z té únavy a šrámů, převlékli mě do suchého oblečení. Zamiloval jsem se do
krásné dcery náčelníka. Zeptal jsem se, jestli bych si ji mohl vzít za ženu a on svolil, protože jsem se mu líbil. Narodily se nám
dvě děti a žili jsme spolu šťastně až do smrti.
Veronika Holejšovská
Avšak stal se zázrak. Vysoké vlny společně s ledem nás vysvobodily. Led je velmi pevný. Můžeme po krách chodit. Všechna
posádka se sebere a po ledě odchází. Pár lidí únavou z dlouhé cesty umírá. Nikdo už nemůže. Jdeme snad vstříc jisté záhubě,
to už se nikdo nedovíR
Anna Paťhová
Byli jsme zajati ve víru. Nevím, kde jsem, pomalu ani to, jak jsme sem dostali. Ale běhá mi z toho mráz po zádech. Jsem
zajatý v bezmoci. Na palubě je vše jako předtím. Nevím proč! Vír udělá na lodi alespoň nějakou škodu. Jakoukoli. Ale tady nic.
Loď s posádkou, jakoby nic nevnímala a žila pořád stejně dál. Nechápu to, a tak se radši rozloučím se svým životem, než abych
žil v tomhle divném – nevím, jak to popsat – možná v divném životním prostředí. Je to zvláštní úkaz a já v něm již nebudu žít.
Lenka Bumbálková, Pavla
Koubíková, Žaneta Marešová,
Renata Kubálková, soutěž
v tvorbě adventních věnců
Čechtické noviny
Zahájení adventu v Čechticích 30. 11 . 201 4 – Rozsvícení vánočního stromečku
1 2/201 4
Strana 6
Základní škola
Ohlédnutí za projektovým dnem
Charita – 22. 1 0. 201 4
Interview with Steven Volf
Projektový den s názvem Charita se konal 22. 1 0. 201 4. První
a druhé třídy prošly několika stanovišti v tělocvičně, kde ve skupinách
děti plnily různé úkoly. Starší žáci zhlédli filmy z projektu Jeden svět na
školách, absolvovali přednášku o Červeném kříži a besedu o zemětřesení a následné pohromě na Haiti v roce 201 0 s přímou účastnicí pomoci při této katastrofě.
Uvádíme některé ohlasy projektového dne:
Druhou projektovou hodinu k nám zavítaly dvě paní. Byly to bývalé
zástupkyně Červeného kříže pro okres Kolín. Vyprávěly nám o historii.
Pak nastala debata o současném stavu této organizace. Když přišly v roce 2002 povodně, prý na to vůbec nebyl Červený kříž připravený. Vše
se nakonec vyřešilo. Prý to bylo nejkrásnější období. Ne kvůli tomu, že
se stalo neštěstí, ale proto, že viděli, jak si lidé dokáží pomáhat. Moc
mne to zaujalo a doufám, že taky jednou budu u toho, abych mohla a
uměla pomoci .
Adéla Růžková
Jak to bylo na Haiti: O projektovém dnu jsme měli přednášku o katastrofě na Haiti. Dozvěděla jsem se, že v roce 2006 na Haiti bylo zemětřesení. Proto tam jeli dobrovolníci, aby jim pomohli. Zaujalo mě, jak
hodně lidí tam neumí číst, ale ani psát a počítat. A nebo, že tam nemají
elektřinu. Dobrovolníci na Haiti přivezli speciální kozy, které rodily čtyři
kůzlata. Učili domorodce, jak je zaopatřit, aby z nich měli velký užitek.
Když se kozám narodila kůzlata, vrátili je zpět a chovali si kůzlata – později pro mléko. Na Haiti se lidi snaží o to, aby po zemětřesení obnovili
svůj ostrov. Tato přednáška byla velmi zajímavá.
Lucie Vesecká
Projektový den a pomoc v tělocvičně: Ve středu 22.1 0. jsme ve škole měli projekt jménem Charita. Jako program byly dvě besedy, zajímavý
film a kreslení. Některých věcí jsem se nemohla bohužel účastnit jelikož
jsem šla pomoci s několika děvčaty paní učitelce Matulové a Sýkorové,
které připravily pro mladší děti zábavné hry v tělocvičně. Já jsem pomáhala na stanovišti paní učitelce Lohrové. S dětmi jsem u stolu přiřazovala zvířatka a povídala jsem si s nimi o tom, jak žijí. Moc mne to s dětmi
bavilo. Bylo hezké, jak děti spolupracovaly a snažily se. Když všechny
úkoly splnily, dostaly za odměnu čokoládu. Jsem moc ráda, že jsem
mohla pomoci. Moc jsem si to užila.
Anna Fialová
Úvahy žáků 9. třídy nad filmem Krev v mobilech
Tento film nás informoval o tom, jak lidé vlastníma rukama těží minerály a ty jdou do našich mobilů. Takhle to vypadá dobře, ale ve skutečnosti v dolech, kde se těží minerály, umírají tisíce lidí na špatné
pracovní podmínky. Dělníky, nosiče a ostatní lidi napadávají vojáci, kteří jsou schopni zabít a opravdu zabíjejí. Ženy jsou hojně znásilňovány
a jejich manželé často i před nimi zabiti. Děti tam pracují už od 1 4 let.
Do míst často vtrhnou vojáci a střílejí zbraněmi. Krev je všude, ale lidé
se o to moc nestarají. V dolech tak umírá mnoho lidí, proto název ,,Krev
v mobilech", jelikož se tam udřou, nebo je zastřelí vojáci. Ti také vtrhávají do měst nebo vesnic a berou si mladé chlapce. Klukům může být okolo deseti let a jdou na převýchovu do války. Je to tam všude kruté.
Z minerálů, které muži, ženy, mladíci i děti vytěží, se dělají součástky do
mobilů. Lidé dřou za pár ,,korun" a my z toho máme mobily. Nejhorší je,
že za peníze z mobilů si armáda koupí zbraně, a jde to pořád dokola.
Mělo by se to zlepšit. Mělo by se s tím něco udělat, hlavně vláda by měla pomoci.
Veronika Kuklíková
Tento film mě překvapil. Vůbec jsem netušila, co se děje, aby se
mohla vyrobit elekronika. Opravdu zarážející byl počet mrtvých mužů
a dětí, ale také počet znásilněných žen. Nechápu jak je možné, že je
život na jedné planetě v každé oblasti tak odlišný. Konkrétně se film odehrával ve Finsku, kde má sídlo firma Nokia, dále v Kongu, kde se tyto
minerály těží. Očekávala jsem, že firma Nokia nebude chtít poskytnout
rozhovor, ale že to bude trvat rok, jsem si opravdu nemyslela. Pracovníci firmy (někteří) ani nevědí, co se děje, a ten, kdo to ví a souhlasil s rozhovorem, se snažil mlžit. Ale asi si neuvědomil, kolik lidí to uvidí, a že
bude hodně vidět ta faleš a zastírání skutečnosti. Pozastavuji se nad
tím, jak lidé v mém okolí, samozřejmě i já, jsou vyřízení z práce. Ale
oproti pracovníkům z rozvojových zemí dělají minimum. Další věc, která mne hodně překvapila je, že tímto způsobem je financována válka
probíhající v Kongu. Lidé si vydělají peníze, ale moc z toho nemají, protože vojáci jim je berou. Proto jsou obyvatelé Konga stále chudí. Podmínky pracovišť by jim za to ani nestály, jenže oni nemají na výběr. Podle
mě by měli poslat do války ty, co využívají místní obyvatele. Poslat je na
ta pracoviště, aby měli stejné životní podmínky. Myslím si, že by se potom dívali na věc jinak. Ale to se bohužel nestane. Někdo považuje za
řešení, že nebude používat mobil. Ale k čemu to je, když se k takové věci rozhodne jeden z milionu lidí? V dnešní době se lidé nevzdají mobilů, a pokud to udělá jeden, stejně se nic nezmění. Jediné řešení je
změnit vládu. Ovšem to se nestane, jelikož tito zástupci v rozvojových
zemích jsou spokojeni. Jak jeden muž ve filmu řekl: ,,Je pro nás jednodušší vést politiku ve válce než v míru."
Nikol Slunečková
Čechtické noviny
Od 1 . listopadu 201 4 působí na naší škole anglický resp.
americký učitel Steven Volf. Jeho úkolem je pracovat s žáky
v hodinách angličtiny nebo jiné hodiny obohacovat anglickými vstupy.
Působí na 1 . i 2. stupni ZŠ Čechtice.
Stevena Volfa pro vás zpovídaly Nikola Filipová a Veronika
Holejšovská z 8 třídy.
N + V: Kolik vám je let?
Steve: Je mi 28 let.
N + V: Kdy máte narozeniny?
Steve: Narozeniny slavím v květnu.
N + V: Máte sourozence?
Steve: Já mám mladší sestru.
N + V: Jaké je vaše oblíbené jídlo?
Mé nejoblíbenější jídlo je pizza.
N + V: Jaká je vaše oblíbená písnička?
Steve: Moje oblíbená písnička je: Pumped up Kicks od Foster
The People.
N + V: Umíte hrát na nějaký hudební nástroj?
Steve: Neumím hrát na žádný nástroj.
N + V: Jaký je váš oblíbený předmět?
Steve: Nejradši mám tělocvik.
N + V: Jaký sport máte nejradši?
Steve: Můj oblíbený sport je fotbal.
N + V: Máte rád česká jídla?
Steve: Ano, mám je rád, ale jen někdy.
V + N: Učíte rád?
Steve: Ano.
V + N: Chybí vám Los Angeles?
Steve: Samozřejmě, že mi chybí.
V + N: Potkal jste někdy nějakou známou osobnost?
Steve: V Los Angeles? Ano, potkal jsem herce z filmu
Hangover, ale nepamatuji si jeho jméno.
V + N: Plánujete nějaké výlety po ČR?
Steve: Jistě, ale zatím nevím kam.
V + N: Stýská se vám?
Steve: Maličko, ale protože jsem nedávno bydlel v Praze, víc
mi chybí Praha.
V + N: Vybíral jste si, že půjdete sem do Čechtic?
Steve: Ne, nevybíral jsem si. (směje se)
V + N: Viděl jste zde v Čechticích nějaká zajímavá místa?
Steve: Ano, viděl. Byl to Velký kámen v lese a viděl jsem dva
rybníky – U Vojtěcha a Očko.
K zajímavostem, na které se v rozhovoru nedostalo, patří, že na
jedné škole v Americe, kde působil, trénoval žáky fotbal, takže hraje
opravdu dobře, jak potvrdí ti, kteří s ním hráli. Opatřil si brusle a chodí
bruslit. A z Prahy si přivezl kolo a vyráží do okolí Čechtic na kole.
English corner with Steven Volf:
How do I like Cechtice?
I am slowly starting to adapt to Cechtice. It is a small
village and it is much different from Prague. Cechtice is
a small community of people. I like the quietness of the town
and the Castle is interesting and nice.
How do I like the school in Cechtice?
The school in Cechtice is rather small and is always
buzzing like bees around a beehive. I am starting to adapt to
the school schedule. There are many activities and interesting
subjects that are being taught at the school and it provides
a safe place for children.
Steven Volf
1 2/201 4
Strana 7
Informujeme...
MC Jakoubek slaví šesté výročí
S několika maminkami jsme si uvědomily, že Jakoubek na čechtické faře trvá letos v listopadu už šestý rok. Určitě to
může být příležitost pro krátkou bilanci.
Před šesti lety jsme začínaly úplně provizorně: několik kamarádek s dětmi, improvizovaný program a pár hraček, které
jsme každá přinesla z domova. Hledaly jsme cestu, jak má naše mateřské centrum vypadat, jak sestavit program, aby se líbil
maminkám i dětem.
Dnes máme pocit, že naše úsilí nebylo zbytečné. Maminky s dětmi chodí na programy rády. Vznikají přátelství mezi
dětmi, která pokračují ve školce a škole, společně se setkávají i celé rodiny. Za zmínku také stojí, že některé maminky samy
připravují programy a obohacují tím ostatní o to, co umí. Ostatní zase poskytují materiální zázemí, svačinky, úklid... Zvláště
poslední roky vnímáme, že Mateřské centrum Jakoubek je takové společné dílo, kde má každá své důležité místo.
Zajímavosti:
- Mateřským centrem prošlo cca padesát maminek.
- Nejvíce mateřské centrum navštěvují maminky z okolních vesnic a z Křivsoudova .
- Největší počet dětí účastnících se programu bylo dvacet devět.
- Z pravidelných programů vyvstala angličtina pro předškolní děti, příměstké tábory pro nejmenší, pečení perníčků pro
misie, zahradní slavnosti...
- Obvykle dochází na setkání jedenáct maminek.
- Přišli mezi nás i dva tatínkové .
- Největší zájem je vždy o přednášky Mgr. Hany Imlaufové z Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny.
Aktuální program na prosinec:
5. 1 2. 201 4 od 9.30 hod – Čteme s nečtenáři – Husa Líza a vánoční hvězda – M. Říhová
Těšíme se opět na viděnou Marie Říhová a Ludmila Kasperová
Vybíráme z našich křestních jmen
Šimon – 22. prosinec
Eva – 24.prosinec
Jméno Šimon má 1 3 91 4 lidí, je na 1 38. místě a
věkový průměr je 1 0 let. Obsadilo 1 42. místo v roce 201 2.
Svátek má 22. 1 2. a 28. 1 0.
Původ: hebrejský, význam: naslouchající
Jméno Eva má 1 55 511 lidí, je na 11 . místě a věkový
průměr je 51 let.
Svátek má 24. 1 2.
Původ: hebrejský, význam: živá
Adam – 24.prosinec
Štěpán – 27. prosinec
Jméno Adam má 41 91 2 lidí, je na 68. místě a věkový
průměr je 1 3 let. 70. místo v r. 201 2.
Svátek má 24. 1 2.
Původ: hebrejský, význam: člověk, země, půda
Čechtické noviny
Jméno Štěpán nosí 21 373 lidí, je na 11 2. místě a
věkový průměr je 21 let. V roce 201 2 obsadilo 11 3. místo.
Svátek má 26. 1 2.
Původ: řecký, význam: ten, komu je dán věnec, vítěz
Gratulujeme nositelům
jmen!
1 2/201těchto
4
Zpracoval Vít Šimon, 8.Strana
třída
8
Sport pro všechny
Ohlédnutí za fotbalovým
podzimem TJ Sokola Čechtice
1 . A – mužstvo mužů v okresní soutěži 3. B třídě po
podzimu zaujímá třetí místo se sedmibodovým mankem na
vedoucí Sokol Postupice. V soutěži devětkrát zvítězilo a
čtyřikrát prohrálo, skóre 36:26, dosáhlo 27 bodů, stejně jako
druhá Kondrac "B".
2. B – mužstvo mužů ve 4. třídě okresní soutěže pod
vedením trenéra Michala Vlčka si vedlo také celkem úspěšně.
Ve skupině D se po podzimní části umístilo na pěkném šestém
místě s dvanácti body za tři vítězství, tři remízy a čtyři porážky
při skóre 22:24.
3. Fotbaloví dorostenci druhým rokem hrají v krajské
1 . A třídě, po podzimní části obsadili jedenácté místo, dvě
vítězství, dvě remízy a osm porážek, skóre 1 6:37 – osm bodů.
Už dávno jsou pryč časy, kdy učitel tělocviku na místní škole
vedl žákovské a dorostenecké fotbalové mužstvo. Dnes
všechno zůstává na nadšencích pro fotbal a na bývalých
hráčích Sokola.
Trenérem mužstva dorostu a A mužstva dospělých je opět
Jaroslav Borek. Jeho jsme požádali o krátká hodnocení půl
sezony fotbalových soutěží 201 4/201 5. K mužstvu dorostu
uvedl: ,,V první polovině loňského podzimu jsme jako nováček
dosahovali výborných výsledků, na naše zápasy chodilo hodně
lidí. Pak z věkových důvodů několik našich klíčových hráčů
muselo dorost opustit a přišli postupně nezkušení mladíci ze
žáků, kteří hráli pouze v okresním přeboru, kde však byla jen
čtyři mužstva. Během půl roku více než polovina mužstva
musela být vystřídána těmito mladíky, kteří v žácích hráli soutěž
6 + 1 . Naučit je herní systém na velkém hřišti nebylo a není
snadné. Styl hry a fotbalová orientace jim chyběla. Krajská
soutěž je rychlejší, herně kvalitnější a také nákladnější. V tomto
duchu bych rád poděkoval vedení Městyse Čechtice za
poskytnutí dopravy a autobusu a vůbec za podporu tohoto
sportu. Jsem rád, že tito funkcionáři si uvědomují, že bez
mládeže a vlastně dorostu se ani fotbal hrát nedá. Když dám
dorostenecké mužstvo dohromady, tak z věkových důvodů mi
hráči záhy odchází. Základem pro dorost má být mužstvo
starších žáků, které však chybí. Celý podzim jsme nebyli
kompletní, pořád mi několik hráčů chybělo z různých důvodů,
těžko se mi vytvářela herní koncepce. Až ke konci podzimu se
tým kompletně sešel a některé zápasy nebyly úrovní špatné.
Například v Sázavě s vedoucím mužstvem tabulky jsme sehráli
výborný zápas se šancemi 9:3 pro nás, ale ani z vyložených
super šancí chlapci neskórovali a prohráli jsme 2:4. Zažil jsem
řadu starostí při nedostatku kvalitních hráčů, kteří přišli ze
žákovských kategorií. Starosti mi nadělala absence klíčových
hráčů i včetně zranění. Tabulka je hodně vyrovnaná, stačí
vyhrát dva zápasy a posun je možný až o pět míst nahoru.
Našim cílem je udržet pro Čechtice tuto kvalitní soutěž i pro
další sezónu!"
První ročník
pingponkového turnaje –
čtyřhry
Všechny příznivce stolního tenisu zveme na
turnaj,
který se uskuteční 6. prosince 201 4
v čechtické sokolovně od 1 0 hodin .
Startovné 1 00 Kč, občerstvení zajištěno.
Přihlášky na tel. čísle 777 1 90 21 4, 604 481 050.
Čechtické noviny
K A mužstvu se trenér Jaroslav Borek vyjádřil slovy:
,,Po dlouhých letech hrajeme na špici 3. třídy okresní
soutěže, a to vesměs s odchovanci čechtického fotbalu.
Klíčoví hráči nám citelně chyběli ve čtyřech zápasech,
které jsme také prohráli. Chci poděkovat hráčům
i dorostencům, kteří vypomáhali v A i B týmu mužů, kde
probíhala navzájem dobrá spolupráce. Vyšší třída by
určitě Čechticím slušela. Důležitá bude kvalitní zimní
příprava dorostu i dospělých".
Poděkování za vedení mužstev patří všem trenérům
Sokola Čechtice a přeji jim v jarní části mnoho
fotbalových úspěchů.
–red. a J. Borek–
Ping pong v Otročicích
Za podpory ÚM Čechtice zveme všechny příznivce stolního tenisu
do KD Otročice na tradiční turnaj. Devátý ročník soutěže jednotlivců
Otročice Open 201 4 se bude konat v sobotu 20. 1 2. 201 4. V 9 hodin
začíná klání dětí do 1 5 let, od 1 3 hodin hraje kategorie dospělých.
Přijďte si v předvánoční čas poměřit síly se známými soupeři
i novými talenty, oddychnout od všeho shonu a rozhýbat zlenivělá těla.
Šestý ročník čtyřhry Otročice Challenger 201 5 proběhne 3. 1 . 201 5.
Hrajeme od 1 0 hodin.
Poslední přihlášky přijímáme na místě turnajů, nejpozději hodinu
před začátkem hry. Všechny hráče prosíme o přezouvání do sportovní
obuvi.
Všechny srdečně zveme.
Pořadatelé
1 2/201 4
Strana 9
Kultura v našem regionu
Základní umělecká škola
Zruč nad Sázavou
Vás srdečně zve
na tradiční
předvánoční koncert
žáků,
který se bude konat
ve středu 1 7. 1 2. 201 4
od 1 7 hodin.
Místo konání bude upřesněno
(klubovna, nebo prostory
zámku).
Vánočně naladěná Sebranka
Uplynul další rok a vánoční svátky ťukají na dveře. Ještě nežli vkročí do Vašich
domovů, přijměte pozvání malého dechového orchestru Sebranka na vánoční
koncert. Uskuteční se již tradičně v Kulturním domě Blaník ve Vlašimi tentokrát
v pátek 1 9. prosince od 1 8.00.
Těšit se můžete na mnoho hudebních dárků v podobě nových i dobře známých
písniček, nebudou chybět ani sólové skladby a v závěru koncertu přijdou také
Lesní
víla
vánoční překvapení.
Ale ty prozradit pochopitelně nemůžeme. Co prozradíme rádi,
je, že malý dechový orchestr Sebranka se těší na setkání s Vámi, přáteli dechové
hudby, kteří si najdou chvíli v předvánočním shonu a přijdou si společně zazpívat
lidové písničky.
Pokud tedy přijmete pozvání na koncert anebo chcete-li někomu věnovat lístky
jako vánoční dárek, budou k zakoupení v předprodeji v KD Blaník od začátku
prosince. Na viděnou a na slyšenou se těší malý dechový orchestr Sebranka!
Jiří Pavelka
Odečty vody 201 4
Na začátku měsíce prosince se
budou opět provádět odečty
vodoměrů. Občanům, kteří nebudou
doma, naši pracovníci zanechají ve
schránce odečtový lístek (stejný jako v
létě) a občané vyplněný lístek dopraví
ke zpracování na Úřad městyse
Čechtice osobně nebo poštou. Dále je
zde možnost zaslat odečet z www
stránek obce v sekci AKTUÁLNĚ.
Poplatky za odebranou vodu se
budou vybírat od 1 5. ledna 201 5
zároveň s poplatkem na popelnici.
PUTOVÁNÍ ZA
BETLÉMY
Ve středu 1 0. prosince 201 4
se uskuteční
Putování za betlémy do
Třeště.
Zájemci se mohou přihlásit
na Úřadu městyse Čechtice
nebo na tel. 31 7 853 320.
Kultura v našem regionu
Vánoční jarm a rk
ZŠ Čechtice Vás srdečně zve na tradiční
vánoční jarmark, který se uskuteční
Závěrečné taneční
našich studentů
T. Kletečková, 8. třída
Fotosoutěž 201 4
Fotosoutěž byla uzavřena. Postupně zveřejňujeme
zajímavé fotografie. Příspěvek od Simony Stivínové, název
"Vzpomínka na květen 201 4".
1 6. 1 2. 201 4 od 1 6 hodin
v prostorách školy.
Budete si moci zazpívat s naším sborem,
vyrobit si vánoční ozdoby v dílnách a koupit si
výrobky, které pro vás jednotlivé třídy
připravily.
Těšíme se na Vaši účast.
Lucie Boudníková, 8.
Čechtické noviny
1 2/201 4
Strana 11
Informace pro občany
Prodej vánočních stromků
Ukončení roku 201 4
Prodej vánočních stromků bude zahájen
v pondělí 1 5. prosince 201 4 od 8 hodin
na radnici.
Vánoční setkání důchodců
spojené s vystoupením dětí v MŠ
Zveme všechny důchodce, kteří se chtějí podívat na
vánoční vystoupení našich nejmenších dětí. Koná se
v pondělí 1 5. prosince 201 4 v MŠ ve 1 4.00 hodin.
Zlatnictví
Snubní prsteny
Prodej a opravy šperků
Zakázková výroba
Výkup zlata
Vše za výrobní ceny!!!
U pozorn ěn í
Upozorňujeme občany, že do
1 9. prosince 201 4
je nutno uhradit veškeré platby, které
mají vůči Úřadu městyse Čechtice.
(nájmy, kontejnery, apd.)
Děkujeme Vám za pochopení.
Prodám...
Jana Míková, tel. +420 603 449 474
po dohodě – sobota + neděle, možno i večer
E-mail: [email protected]
www.zlatnictvi-prsteny.cz
Provozovny:
Ládví – Kamenice, Luční ul., Praha-východ
Jeníkov 2, Čechtice, okres Benešov
3 ks kamenných koryt s úvazy na dobytek
délka 2 metry, cena za kus Kč 6 000,–
dále
prodám svářecí soupravu EINHELL BT-GW
1 50, CO, ARGON, KARGON, včetně provozních
doplňků. Jedenkrát použitá, v záruce.
TEL.: 732 71 9 363
Zimní tvoření v klubovně
Dílnička se v prosinci konat nebude. Na lednovou
dílničku připravujeme ukázku pletení z papíru.
Přijďte 30. 1 . 201 5 – poslední pátek v měsíci do
klubovny, kde si sami pletení z papíru vyzkoušíte.
Prodám
CHAMELEONA JEMENSKÉHO
Mláďata z nepříbuzných rodičů.
Cvrčci, vitamíny a minerály zdarma.
Možnost trvalého odběru cvrčků
a moučných červů.
Tel.: 606 922 1 08
Čechtické noviny – Vydává Úřad městyse Čechtice – povoleno pod číslem MK ČR E 1 0759 – odpovědná redaktorka Renata
Kolandová. Redakce a grafická úprava Mgr. Bc. Lenka Proschková. Fotografie na první až třetí straně: Palčice. L. Proschková.
Tisk ZŠ Čechtice. Uzávěrka je vždy 20. dne předcházejícího měsíce. Redakce neodpovídá za obsah článků a formulace autorů.
Počet výtisků 600 ks. V prosincovém čísle se zaměřujeme na naši obec Palčice. V následujících číslech se zaměříme na obec
Zhoř a Jizbice. Barevný výtisk naleznete na www.mestys-cechtice.cz
Čechtické noviny
1 2/201 4
Strana 1 2
Download

čtěte zde - Základní škola Čechtice, okres Benešov