KNIHA_vobornikovi.ai 3 4.4.2012 19:53:20
Poděkování
Děkujeme partnerovi Univerzitě Hradec Králové a Tvořivé škole o. s.
za podnětnou partnerskou spolupráci po dobu trvání projektu i za konzultace při tvorbě publikací.
Děkujeme všem pedagogům i žákům a studentům Univerzity Hradec
Králové a lektorům a učitelům Tvořivé školy za příspěvky, které vzešly
z aktivit projektu
PaedDr. Hana Voborníková, manažer projektu
Řemeslo má zlaté dno a čisté ruce
Podorlický Vzdělávací Institut s. r. o.
I N V E S T I C E
D O
R O Z V O J E
V Z D Ě L Á V Á N Í
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
-1-
Tvořivost a volba povolání
Tvořivá škola – partner projektu Řemeslo má zlaté dno a čisté ruce
Tvořivá škola nabízí učitelům a školám konkrétní postupy, jak vytvářet a v praxi realizovat výuku, pomáhá především metodicky, ale i formou kurzů zaměřených na osobní rozvoj pedagogických
pracovníků. Čerpá z odkazu J. A. Komenského, české reformní pedagogiky, z moderních výzkumů
učení, ale především z praktických zkušeností českých učitelů. Program plně koresponduje s požadavky Rámcového vzdělávacího programu.
Základem metodiky Tvořivé školy je soubor konkrétních činnostních postupů, které podporují
zapojení všech žáků do výuky, motivaci k celoživotnímu učení a postupný rozvoj klíčových žákovských
kompetencí.
Svým charakterem jsou činnostní postupy ideální pro postupný rozvoj všech klíčových žákovských kompetencí, které budou žáci v životě potřebovat.
Základy kompetence pracovní formuje např. tím, že všichni žáci opakovaně pracují s konkrétními předměty – pomůckami. Učí se pomůcky ukládat, uspořádat na lavici, třídit. Některé si také
sami vyrábějí. Žáci s pomůckami modelují a vymýšlejí praktické situace, jsou vedeni k dodržování pravidel při práci s nimi.
Jednotlivé postupy jsou předem připravenými problémovými situacemi, které žáci řeší, každý
svým vlastním způsobem, což přispívá k utváření kompetence k řešení problémů. Pomůcky přitom
slouží jako názor konkrétní problémové situace a žáci objevují různé způsoby jejího řešení. Žáci
s pomůckami pracují a podle svých schopností nacházejí řešení. Objevené poznatky následně aplikují
v praxi.
Kompetenci k učení se rozvíjí tím, že žáci s pomůckami pracují, pozorují je, třídí a rozlišují.
Samostatně vyvozují závěry, objevují znázorněné jevy a následně je procvičují. Práce s pomůckami
jim umožňuje poznávat proces učení a posuzovat vlastní pokrok. Díky propojení modelovaných situací se životem poznávají žáci smysl a význam učení se pro praktický život. Paralelně vytváříme návyky
pro práci s textem a ukazujeme žákům různé zdroje k získávání nových informací.
Kompetenci komunikativní je utvářena průběžně při všech činnostech tak, že žáci hovoří
o tom, co dělají. Jsou vedeni k vymýšlení a formulování zadání úloh, kladení otázek a odpovědí
v logickém sledu. Učí souvisle a výstižně vyjadřovat své názory, závěry a zároveň naslouchat spolužákům. Jsou podporováni při vyjadřování vlastních názorů a učí se akceptovat názory jiných
a diskutovat. Díky názorným pomůckám, které mají žáci před sebou na lavici, dobře rozumí tomu,
o čem hovoří a jsou schopni své názory zdůvodňovat.
-2-
To, že vývoj citů a schopnosti utvářet vztahy probíhá paralelně s vývojem myšlení, jako jeho
přímá nadstavba empiricky prokázal např. vývojový psycholog J. Piaget. Doložil, že rozvoj citů
a vztahů žáka není bez rozvinutého logického a operačního myšlení možný.
Kompetence sociální a personální a kompetence občanská jsou tak rozvíjeny při činnostním
učení průběžně. Abychom dosáhli harmonického rozvoje, dáváme všem žákům v maximální možné
míře možnost svobodně se ptát, zkoumat a objevovat. Všude, kde je to možné, jim umožňujeme samostatně se rozhodovat a pracovat – vyrábět si pomůcky, vymýšlet úlohy, vytvářet nástěnky, atp. Při
činnostních postupech prožívají žáci opakovaně pocit úspěchu, vytvářejí si o sobě pozitivní představy
a učí se vážit si sebe i svých spolužáků. Při práci striktně dodržujeme pravidlo „pro všechny stejně“,
čímž podporujeme dobré vztahy v kolektivu. Rozvoj Kompetence sociální podporuje fakt, že žáci velmi často pracují ve dvojicích nebo ve skupinách, což vyžaduje vzájemnou domluvu a respekt.
Činnostní učení nám umožňuje, aby každý žák mohl být tvořivý svým vlastním způsobem.
Stane se třeba kuchařem, ale bude to dělat tvořivě. Anebo bude soustružníkem, ale bude v tom opět
tvořivost. Nebude v tom nespokojenost. Bude vynalézavý v maličkostech. I při „pouhém“ uklízení bude naplněn klidem a radostí, stane se to určitým stavem bytí, takže cokoliv bude konat, bude mít příchuť tvořivosti.
Není možné, aby každý byl úspěšný tak, jak úspěch dnes většina lidí chápe, tj. bohatý
a mediálně známý. Ten, kdo je opravdu tvořivý, se o slávu nestará, nemá to zapotřebí. Je naplněný
a realizovaný tím, co dělá. Je tak spokojený s tím, čím je, a tam, kde je, že o touze po slávě nemůže
být ani řeč. Když je člověk tvořivý, mizí falešné ambice. Pokud je člověk tvořivý, již se stal tím, čím ve
své podstatě vždy chtěl být.
Zavádění a rozvoj efektivních činnostních postupů učení, prověřených našimi lektory v praxi,
je klíčovou aktivitou projektu Řemeslo má zlaté dno a čisté ruce, založenou na metodách pojmenovaných již J. A. Komenským. Jsou prověřené praxí a osvědčené pro svoji úspěšnost.
Téma volby povolání zpracované v projektech pro žáky již od 1. ročníku je ověřeným
a efektivním návodem, jak dětem usnadnit proces rozhodování o svém budoucím zaměstnání.
V současném množství informací se mohou stát jednoduchým průvodcem tohoto jinak velmi složitého procesu. Projekt byl podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Mgr. Čeněk Rosecký
ředitel a lektor Tvořivé školy
kontakt: [email protected]
-3-
Metodika projektů pro žáky
Pedagogové – výchovní poradci a kariéroví rádci, ale i učitelé málotřídek po exkurzích
pokračovali ve vzdělávání v kurzech, žáci v projektících „Čím budu“. Při setkáních, seminářích se
zaměstnavateli si vyměňovali zkušenosti, žáci nadšeně spolupracovali.
Někteří učitelé a žáci nás pozvali na návštěvu aktivit, nebo projektů nazvaných ČÍM BUDU.
Sledovali jsme se zájmem činnosti a přinášíme jejich postřehy.
Projekty se ukázaly jako dobrý nápad s propojením činností v různých předmětech. Jejich
příprava rozvířila fantazii učitelů i žáků. Ačkoli je to myšlenka velmi revoluční, začít volbu povolání už
v 1. třídě, rozběhl náš projekt Řemeslo má zlaté dno a čisté ruce aktivity a přináší příklady a návody
pro všechny školy, které to myslí s volbou povolání svých žáků dobře. Nelze opominout, že tlak na
žáka až v 9. ročníku, kdy si volbu žák vyzkouší poprvé, přestože má poradce nanejvýše zainteresované
jako jsou rodiče, je velmi nestabilní, je-li to poprvé.
Připomíná mi to situaci normálně bruslícího dítěte od školky, které, když mu řekneme v deváté
třídě, ať na bruslích předvede skok, že to hravě zvládne, protože za svého ježdění už několikrát
přeskočil překážku, např. spadlou rukavici a když se soustředí, hravě skok zvládne. Někdo ještě na
bruslích nestál.
Stejně tak je těžká volba po střední škole, zvláště všeobecného typu. Žáci se cítí u volby sami,
přitom stačí návod jak a kde hledat. Nejlépe je začít informací o nejžádanějších profesích. Informací
není málo, ale průzkumem jsme zjistili, že největší úlohu znalosti profesí hraje náhoda. Na našem
grafu jsou to ti, kteří se rozhodli sami. Na burzách středních škol na dotaz: „Co Tě baví, zajímá a víš,
čím chceš být?“ odpovídají žáci bezradně, že nevědí a krčí rameny. V závěrečných ročnících je péče
školy, zejména podpořena projekty dobrá.
Postupovali jsme díky spolupráci zkušených lektorů, výchovných poradců, kariérových rádců
a učitelů volby povolání od vyzkoušených námětů, které jsme postupně doplňovali:
První skupinou jsou žáci nejmenší – od první do třetí třídy.
Náměty motivace, které pedagogové uváděli:
Krteček, Ferda Mravenec, Neználek, Pohádky
Důležitý postup:
Motivace
Zadání
Projekty pro 1. – 3. ročník
Skupinová práce
Vyhodnocení
1. ročník
Profese historické – barvíř, ponocný, zejména profese
poznané v pohádkách – převozník, kupec, lazebník,
pastýř (Mikeš).
Prostřednictvím jednotlivých předmětů dramatizovat,
hádat, pantomimicky předvádět povolání – hra kufr
apod., malování, zpěv písniček o profesích.
-4-
2. ročník
profese služeb – prodavač, kadeřnice, autoopravář, dopravce, elektrikář, zedník, opravář, instalatér –
hra na řemeslníka podle toho, s jakým se setkali například v domácnosti, ve filmu… (např. film Lucie
postrach ulice apod.) – co všechno se může rozbít, co umí tatínek, maminka, a ostatní rodina, na co si
objednáváme – opět hra na řemeslníky, hádanky profesí, malování potřeb, sportovec, v předmětech
zpěv, cvičení, zdraví
Např. v čítance nakladatelství Nová škola Brno se hraje hra s lístky – zpracuj téma jako malíř, básník,
přírodovědec – zde žáci získávají zkušenosti
3. ročník
Prodavač v papírnictví, železářství, potravinách, apod., kuchař – číšník, autoopravář, brusič skla, např.
v matematice se počítají nákupy, objemy, hmotnost, vytváření představ o jednotkách – hra na povolání – koláže, hádanky kdo jsem, obrázkové hádanky, křížovky, hledání profesí na internetu – motivovat četbou (Hurá za Zdendou), seznámení s jazykovým pasem.Hra v čítance pokračuje, přibývají profese jako novinář, lékař, spisovatel.
Na základní škole v Rychnově nad Kněžnou jsme sledovali s prvňáčky u Mgr. Heleny Čermákové.
První témata jsou motivovaná pohádkami, které žáci dramatizují a poznávají tak profese.
Pro první seznámení s profesemi by neměla chybět pohádka. Pohádky dnes jsou stále nejdůležitějšími
příklady pro chování dětí, oslovují je, děti se s nimi ztotožňují a velmi nám pomáhají ve výchově. Pohádky většinou profese popisují, vysvětlují rozdíly chování, pomáhají pochopit vztahy nadřízenosti,
podřízenosti, pocit hrdosti na povolání, vysvětlují zásluhy.
Z nastavených témat se právě v této ukázce objevilo více témat, velmi prožitkové jsou písničky. Jak
můžeme sledovat, žáky aktivity baví a pracují s pochopením. Je třeba pracovat s tématy pochopitelnými tomuto věku, nechat žáky přijmout poznatky a nechat je zpracovat. V podstatě je
nejdůležitějším bodem projektu bod poslední – využití.
Je třeba využít práce, prezentovat, zpracovat, vracet se k nim, vystavit, zdokumentovat. Vrátit se
k volbě povolání poznámkami, otázkami. Žáci mají mít povědomí důležitosti takové volby. Zde je čas
na trénink volby. Trénovat volbu až jako dospělý je bohužel pozdě, což potvrdí jen Ti, kteří toto zmeškali. V nižších ročnících je výhodné použít barevné odpovědi obrázků. Motivovat můžou žáky předměty běžného života. Stačí správná motivace, poznámka, otázka. Viděli jsme, jak je práce baví, mají radost z nových poznatků.
-5-
Vlastní nápady se cení nejvíce, přinášejí mnoho radosti. Velmi podnětné jsou nápady přinesené
z domova. Takový domácí úkol, který vyplyne z diskuse rodiny, je spojovací nitkou s rodinou, která
mívá největší vliv na rozhodování žáků. Z dotazníků vyplývá, že si 30% žáků vybralo profesi na základě
svého přesvědčení, doporučení rodiny ovlivnilo 27% žáků, škola 12%. Téměř stejně uvádějí žáci ovlivnění kamarády 11%.
Tato stanoviska žáků jsou pocitová, je to směrování důvěry. A tak nás překvapí, že instituce, které by
měly pomáhat a jsou i proto zřízené nejsou zapsány do povědomí žáků.
-6-
Prvňáčci nás překvapili svým elánem, zájmem, pochopením, fantazií a znalostmi.
Takto pracují s náměty v hodinách českého jazyka, matematiky. Většinou si pamatujeme související
věci. Například diktát s poznáváním si zapamatujeme třeba i na celý život, zatímco ten „umělý“, naskládaný jen z mluvnických jevů nám neutkví ani na chvilku, než doma řekneme mamince, o čem to
bylo. Ani procvičené jevy v takovém cvičení nám nepomohou se naučit ničemu, jestli si je nepamatujeme.
Jak pracují žáci v základní škole v Trutnově s Mgr.
Janou Prokopcovou, patří ještě do skupiny nejmladších. Věnujeme se této skupině nejšířeji,
proto, že na počátku projektu ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO A ČISTÉ RUCE bylo povědomí, že první
stupeň se volbou povolání nezabývá. Objevili jsme takové aktivity v přípravách, nebo aktivovali jejich
zařazení do výuky. Školy, které se zapojily do projektu, přijaly do svého ŠVP docela odvážně zpracovaly svá témata pro volbu povolání.
Zvláště v této škole učitelé se zaměřují na volbu činnostních metod, protože si dobře uvědomují, že pozornost
žáků je potřeba posilovat a ne přetěžovat.
Jan Ámos Komenský:
Hybnou pákou vzdělávání je přizpůsobovat učivo žákovu nadání. Vyplatí se žákům přinášet podněty a náměty kvalitní. Nejdůležitější je chuť
a příjemná atmosféra, která napomáhá učení. Jan Ámos Komenský: Všechno co těší uprostřed učení, posiluje paměť.
Dobrá práce se chválí sama a tak obdivujeme učitelky,
které brilantně připravují náměty pro didaktickou techniku, kterou mají ve všech třídách a která je součástí moderní školy.
-7-
Didaktická technika, jako je interaktivní tabule, je mocný fenomén.
Počítač připojený na internet obstará spoustu pokusů, výletů, až
po pohled do kráteru sopky. Takováto práce s didaktickou technikou
opravdu je přínosná. Žáci výborně
reagují a zvláště k pohledu historických profesí, kterým se věnují
právě tady. Kdykoli bychom chtěli
vyzkoušet profese, takovéto představení by bylo dobrým předstupněm přijít připraven. Mluví-li někdo o své práci, který je jeho svět, vyzná se v terminologii, která se nám zdá být nesrozumitelná.
Žáci v Trutnově si hráli a bavili se, což mi opět připomíná výrok Jana Ámose Komenského: Vtisknuté
představy, přijaté s pozorností, utkví v paměti.
Ještě jednou Jan Ámos Komenský: V každém umění nechť je praxe důležitější než teorie.
Tentokrát jsme v Česticích
u Mgr. Heleny Horské. Tady vládnou činnosti a šikovné ruce. Děti nás přivítaly svými díly, chválíme
a obdivujeme jejich stavby.
Je vidět, že se baví a soutěží a to docela všichni. Dívky, stejně jako chlapci, jsou ambiciózní a staví zajímavé stavby. Opravdu stačí dobrý námět, žáci mnohdy zpracují téma
po svém a překvapí nás originalitou přístupu. Zde volba povolání proběhla velkou vlnou a žáci přispěli do našich soutěží
a získali a jistě ještě získají zajímavé ceny.
-8-
Žáci pozorují své vzory a učí se napodobováním, tlumočí názory rodičů, učitelů, kamarádů a ztotožňují se
s nimi. Odtud se rekrutují naši žáci, kteří se umějí rozhodnout sami. Diskuse, která přináší otázky, nutí
k zamyšlení. Naše soutěže na www.cimbudu.eu přinášejí velmi dobrý základ k diskusi a nabízejí zamyšlení nad výroky ostatních. Pokud lze někde začít, může
to být registrace, reakce na dotazník a pak příspěvek
do soutěže. Během hodnocení, bodování prací nutně
při hodnocení se musí hodnotitel zamyslet nad smyslem výroku. Stejně web
pomáhá i hodnotitelům –
pedagogům.
Jan Ámos Komenský: všemu se učí příklady, ukázkami a cvičeními.
Činností žáků bylo množství pro zařazení do vyučovacích předmětů jako český jazyk,
prvouka, pracovní cvičení a v neposlední řadě i přestávka. Žáci
se rozdělili podle zájmů a průběžně o přestávkách pokračují na
svých stavbách, ať už z Merkuru, jiných stavebnic. Pokračují také na jiných tématech, jako jsou kresbičky,
popisy. Pokračují v činnostech, které je baví. Takové
úkoly potěší a stávají se samostatnými. Přijímají
názory učitele i spolužáků. Seznamují se s novými
slovy, zjišťují význam, odvozují. Moderní
didaktická technika pomáhá slova vysvětlit,
přiřadit, ale přinese i zobrazení. Je to encyklopedie, která má téměř nekonečné
množství stran. Žáci pracovali se stromy
profesí své rodiny, velmi motivující je zachovat tradice, zajímat se o práci rodičů
a prarodičů. Děti si tak pěstují úctu k práci,
která je zdrojem obživy rodin. Dotazují se
a jde o pohled do reálného světa práce.
-9-
Žáci pracovali s nadšením a docela
jsme se neradi loučili. Sledovali jsme
žáky tvořivé, samostatné, což je nezbytný postup na málotřídkách. Je
to veliká přednost málotřídek pěstování samostatnosti.
- 10 -
Témata:
Pat a Mat
• Projekty pro 4. a 5. ročník
Kouzelné městečko
Neználek
Náměty: 4. ročník:
Klempíř, knihař, policista, hasič, zámečník, strojník, obráběč kovů, tesař, zedník, švadlena atd. – vyberou si několik profesí a vyrobí portfolia - obrázky výrobků, které profese zvládá (vybírá, čím by chtěl
být, nebo co by chtěl umět vyrobit).
Motiv – pokud přijde někdo o práci, co má udělat, jakou práci by mohl vykonávat – posouzení zájmů
a schopností – každý si zvolí profesi, řekne, co umí a dokáže, pak zkusí doporučit svým kamarádům
změnu profese, zdůvodní jeho schopnosti pro danou činnost. Rozhovor podle čeho se budu rozhodovat, čím budu – pochopení významu studia - možnosti žáka podle dosaženého stupně vzdělání (Kouzelné městečko).
5. ročník
1. volba – jít na gymnázium? Pochopení volby pro život, proč je lepší jít na obor, který mě zajímá –
může něco nového objevit, vymyslet, vynálezy (Jules Verne), význam vynálezů.
Pochopení významu úrovně vzdělání – možnosti uplatnění – možnosti profesního růstu – vždy demonstrujeme na příkladech z okolí dětí. Žáci si v projektu rozšíří znalosti o profesích, ohodnotí profese například napíší na volné lístky a různě je seskupují, až seskupí profese podle vzdělání, seznámí se
se školskými kvalifikacemi, vypráví si o výučním listu, maturitě, co je vysoká škola, ambice, podporování žáků při výběru. Co znamená ICT – velmi žádaná profese, členění profesí podle výrobků – oborů.
Navštívit úřad práce, mobilita, exkurze, návštěva absolventských webů – účast na diskusi na našem
zpětnovazebním webu, zúčastnit se exkurze.
Navštívili jsme i Mgr. Vladimíru Tichou v Kostelci nad Orlicí. Žáci byli pozorní a bylo zřejmé, že prošli
projektem a volba povolání je zajímavé téma.
- 11 -
„Tak pojď.“
Ředitel si sedl do křesílka, Petr si hověl v druhém. Sedělo se mu hezky, skoro tak dobře jako ve žlutém
automobilu Luboše Klementa. Přehodil si ještě nohu přes nohu jako tatínek, když četl doma noviny,
a zadíval se na skleněnou krabičku na stolku. Byla plná bonbónů.
„Vezmi si. Jíš bonbóny?“ řekl Petr a sáhl do krabičky.
„Tak co jsi chtěl?“
„Řediteli, nepotřebujete střílení trávou?“
Václav Mery se zatvářil udiveně. „Prosím tě….!“ Řekl.
„Slyšel jsem totiž, že je v Městečku všechno zadarmo, i zmrzlina. Za to má každý pracovat. Ferda
Smolík říkal, že mám dělat něco, co nejlépe dovedu. Umím ze všech kluků u nás ve třídě nejdál dostřelit trávou. Opravdu, střelím přes celou třídu, až na tabuli.“
Zarazil se, Všiml si totiž, že ředitel Mery není jeho návrhem nijak nadšen. Pokračoval proto s obavou.
„Jenže… třeba to není práce, viď? Přišel jsem proto za tebou. Jsi ředitel.“ P.Borovička: Kouzelné městečko
Představili nám svoje práce a velmi rádi hovořili
o Merkuru, jak a co sestavili a jak co funguje. Děvčata se pochlubila kompletním vybavením nábytkem, jiné technikou a vzájemnou spoluprací. Myslím, že žáci splnili všechny kompetence včetně
učení. Žáci poznávali a hádali profese, poznávali
nářadí. V 5. ročníku žáci opravdu by měli vědět,
jestli by chtěli studovat již nyní na gymnáziu, zda
zamýšlejí pokračovat na vysoké škole. Jejich výběr
je velmi ovlivněn názorem rodičů a v tomto věku
jsou opravdu mladí něco takového rozhodnout, leč
oni jsou ti, kteří zamíří v podstatě k vysokoškolskému studiu. Přestupem souhlasí s radami, ačkoli nevědí, čím chtějí být doopravdy. Pokud projdou alespoň jedenkrát ročně projektem ČÍM BUDU, je pochopení daleko jasnější. Žáci v 5. ročníku, budou-li samostatnější, zvládnou takové rozhodnutí, budou
si za ním stát. Někdy dokážou divy, mají-li motivaci a to především kladnou. Veškerý nátlak považuje
Jan Ámos Komenský: Jestliže necháme, aby byli žáci nuceni učit se pracně a s odporem, je to výsměch metodě učení.
Přínosem prezentací a popisu staveb je samostatné vyjadřování, fantazie a prostorová představivost,
vynalézavost. Žáci toužili odpovídat správně v hrách a soutěžích. Atmosféra ve třídách byla velmi pra- 12 -
covní a svědčila o porozumění žáků, výborné motivaci. Témata podle zpracování prostupovala jako
průřezová v ŠVP tak, že nacházela uplatnění a posílení všech jednotlivých kompetencí. Nejúspěšnější
úkoly byly praktické, vyžadující abstrakci rychle unavovaly. Jan Ámos Komenský: Lidská přirozenost
se těší z praktického provádění věcí.
Praktické činnosti předvedli žáci z Týniště postavením náměstíčka plného firem a profesí. Metoda je
velmi zajímavá a hlavně provedení zaujalo nejen žáky, jejich kamarády ve škole, ale i v sousedních školách. Jan Ámos Komenský: Lidské smysly láká, jsou-li
spojovány se svými předměty. Smysly žáků musíme
vždy dráždit tím, co je láká.
- 13 -
6. ročník
Sledujeme, co nás obklopuje, které profese
výrobu našich potřeb umějí vyrábět, třídíme
profese, o neznámých profesích si vyhledají
údaje, informují spolužáky, zjišťují, co se
studuje na středních školách, Zúčastnit se
exkurze , vybrat si profesi, ve skupinách
připravit prozkoušení profese (např. cukrář,
mechanik, spisovatel, učitel, montér, technik,
stavař, průvodce.
Dokáže ztvárnit nějakých technický výrobek ze
stavebnice).
Projekty pro 6.,7.,8.a 9. ročník
7. ročník
Průzkum podniků z okolí, říci, kdo kde pracuje, rozhovorem zjistit, co v práci dělá (hra na reportéra
a novináře), mohou mít i jen průzkum z internetu, přinést obrázek výrobku, popíší funkčnost výrobku,
článek o některém podniku v regionu z tisku, hra na odborníky, jaké profese se letos nejvíce shánějí
(účast na prezentaci firem v okrese), kolik si pracovník vydělává, seřadit profese podle výdělků –
orientace na webech, navrhnout fantazijní stroj.
Zúčastnit se exkurze, poznatky z exkurze zpracovat. Úřad práce, technická tvořivost.
8. ročník
Hra na úředníka z úřadu práce, jak doporučovat profese např. využít zkušenosti z exkurze, co budu
studovat, abych se stal, čím chci být? Jak dlouho budu studovat. Co budu umět? Od čeho závisí
bohatství společnosti.? Činnosti reklamní agentury. Zjistit potřebnost znalosti o výrobku, který mají
propagovat, pro koho je výrobek určen. Dramatizovat reklamní akci. Postup výroby – návod k použití.
Výrobek vyrobit, předvést.
9. ročník
Jak vybírat zaměstnavatele, umět posoudit benefity (např. možnost získat byt, rekreaci, pružná
pracovní doba) jak je důležité mít koníčky, vyplň si dotazník zaměstnavatele, aby věděl, jaké
dovednosti jsou požadovány. Zúčastnit se soutěže tvořivosti. Vytvořit „nový výrobek“ nebo
zdokonalit např. domácí spotřebič. Navrhnout nový design výrobku. Vytvořit pohyblivý model
dopravního prostředku.
- 14 -
Jsme v Kostelci nad Orlicí u Mgr. Hany Staré. Žáci si sami připravili pexeso, doplňovačky. Je vidět, že
se baví. Zapřemýšleli si nad vazbami, nářadím, pomůckami. Sami si připravili úkoly, ostatní se hlásí na
www.cimbudu.eu a hodnotí soutěže, připravují soutěžní práce, vyplňují dotazníky. Chválíme za samostatnost, pečlivou přípravu. Činnosti běžely jedna za druhou, a když se zeptáme, čím chtějí být, je vidět, že přemýšlejí a neodbývají nás „nevím“. Příjemná atmosféra plná nápadů nám napovídá, že vědí
všichni, koho se ptát, aby jim poradil s jejich volbou profese.
Paní učitelka dává volnost nápadům a žáci mají spousty příležitostí přemýšlet o výhodách a nevýhodách jednotlivých povolání, většinou šikovných řemesel pro šikovné dívky a chlapce.
Jak si vedou s projektíky pro žáky v Rychnově nad Kněžnou u Mgr. Radky Polívkové jsme prošli galerií
nádherných žákovských prezentací z exkurzí. Je výborné, že pracuje s různými ročníky. Soutěž je přehlídka ukázek pro 2. stupeň. Opravdu to funguje a tak sledujeme, co všechno se děje mezi skupinami,
při získávání bodů ze soutěžních úkolů. Na druhém stupni to prostě jde rychleji, s ostřílenými sedmáky, osmáky a deváťáky lze projít činností více. Ke zpracování prezentace je třeba uskutečnit akci,
v tomto případě exkurzi a úkoly by měli žáci znát již před exkurzí. Není dnes problém fotografií, odborných názorů a článků, ani statistik. Skupinová práce vede k soutěživosti, chuti zvýraznit talent. Výstava je lépe časově vymezená, vede k prohlédnutí hned, protože brzy bude jiná. Vedle hodnocení
pedagoga je také výborné hlasování, bodování spolužáky. Naučí se i hodnotícím pochvalným slovům,
protože někdy právě ta pozitivní chybí pro jejich vlastní hodnocení. Sbírají informace a píší prezentace z profesí, které je zaujaly a přinesly jim zábavu a radost z prací při vlastním zpracování.
- 15 -
Pozdravili nás plní nadšení v barevných družstvech. Žáci druhého stupně jsou velmi vynalézaví a sami dokážou připravit činnosti pro své
spolužáky. Pokud je necháme takto pracovat
již v přecházejících ročnících, zvyšujeme náročnost témat a atmosféra je živá, soutěživá,
přínosná. Žáci mohou zpracovat či připravit
obměny viz psané pexeso, či další. Dokážou
připravit činnosti pro své spolužáky. Pokud je
necháme takto pracovat již v předcházejících
ročnících, zvyšujeme náročnost témat a atmosféra je živá, soutěživá, přínosná.
- 16 -
Dokážou připravit činnosti pro své spolužáky. Pokud je necháme takto pracovat již v předcházejících ročnících, zvyšujeme náročnost témat a atmosféra je živá, soutěživá, přínosná.
- 17 -
Žáci mohou zpracovat či připravit obměny viz psané pexeso, či
další.
Příprava je důležitou fází, kdy žáci pro ostatní vymýšlejí, či spíše
vyhledávají novinky, věci, které sami neznají, si ověřují, vysvětlují, aby tak mohli „nachytat spolužáky“.
Otázka je frekvence, jak často si hrát? Tak tedy vždycky,
když je příhodná atmosféra, nejméně jedenkrát až dvakrát
ročně. Důležité je plánování, včasná příprava, zmínit se dva
týdny předem a dát prostor samostatnosti a námětům žáků.
Rozšíření povědomí o profesích a povoláních je nejdůležitější pro další činnosti navazující. Na náš dotaz, kolik jste poznali profesí a kolik nových v dotazníku motivuje žáky se
rozhlížet po neznámých profesích.
Otázka technických profesí se nabízí v této hře na interaktivní tabuli. Je to velmi těžké téma i pro
učitele, kteří se nesetkali s technickými profesemi, které znějí od zaměstnavatelů i úřadů práce,
v tisku, ve vládě a ve všech tabulkách nabízených a hledaných profesí a sice nejen u nás,
v královéhradeckém kraji, ale v celé republice a dokonce v celé Evropské Unii.
- 18 -
- 19 -
- 20 -
Dále následuje hloubka poznání profese. Většinou vystačíme s představami při popisu a vycházíme
ze zkušeností, odvozováním, vedením návodnými otázkami, typováním, nahlížením do encyklopedií,
článků, ať už na internetu, nebo v listinné podobě. Teprve komplexnější zpracování jednotlivých povolání vyžaduje konzultace, hlubší studium a nejvíce ze všeho osobní kontakt s profesí.
- 21 -
Zdroje se uzavírají, osobní zkušenost, návštěva prostředí je pravdivým zdrojem pro autora. Zpracovává-li žák stejné téma o jedné profesi, vedeme ho k využití předcházející práce tak, aby byla další na
vyšší úrovni. V rámci průřezových témat lze nechat dopracovat práci v dalším předmětu – např. výtvarné výchově, aby se mohl autor věnovat detailům, v případě společné práce dvojic i vést diskusi.
Pokud je diskuse mimo téma, hrajeme si s „ovladačem zvuku“ a zesílíme hovor k věci, zatímco vypínáme mimotématické hovory.
Příprava na volbu povolání zde paní lektorka Mgr. Radka Polívková pojala komplexně a ukázkově. Žáci sami
se dožadují informací, zpracovali jak jednotlivá povolání, tak zejména exkurze. Před exkurzí i po exkurzi dostávali průběžně úkoly, které pak zapracovali elektronicky, graficky, jak vidíme z fotografií. Veškeré činnosti
mohli ovlivňovat zájmem, zpracováním, rozdělováním
úkolů. Nezáleží na počtu žáků, ale na vzbuzení zájmu,
hloubce zájmu. Úkolem je vyzkoušet volbu povolání,
obhájit momentální stanovisko, diskutovat, naučit se
hledat informace, naučit se oslovit dospělého s promyšlenou otázkou. V českém jazyce, v rétorických
cvičeních, která málem vymizela je toto téma hodné zpracování. Výstupem je tedy přínos pro každého žáka osobní, utváří jeho osobnost, jestli obhajoval více či méně svůj postoj k profesi a nakonec mu
poslouží příklad spolužáka.
V Doudlebách u Mgr. Blanky Drtinové se rovněž žáci připravují na volbu povolání velmi
samostatně, diskutují, spolupracují. Mají prostor k vyjádření a před sebou návod, jak získávat informace od zaměstnavatelů, jak se ptát
zástupců středních škol: Čemu se na škole naučím, co ze mě může být, jak se mám na školu
připravit? Jaké předměty jsou pro mě důležité? Jaké budou přijímačky? Cvičili si paměť,
doporučovali si profese, odhadovali svá přání.
Dlužno říci, že v devítce je už nejvyšší čas, ale
doporučení od spolužáka může být podnětné.
- 22 -
Informace hýbou světem a vybrat si správně profesi pro
život je důležité, i když se vzdělávat chystáme celoživotně
a naučit se ještě můžeme ledacos. Poznávání své osobnosti a priorit začíná. Zdroje mají být různé, proto je dobré si zavést deníček na www.cimbudu.eu. Připravíme si
soutěžní práce. Je pravda, že tady převažují popisy práce.
No, a jelikož ještě všichni nevíme, která škola to bude,
chce se to učit, protože kdo se učí líp, může si víc vybírat.
- 23 -
1. ročník SŠ
Exkurze v podniku žákova možného uplatnění. Správnost volby své profese, co by si vybrali, kdyby se nedostali na tuto školu (další
možnosti zájmu), jak je důležité mít koníčky –
účastnit se soutěží z ekologie, přinést jakýkoli
výrobek, popsat ho, stanovit kdo a čím se
podílel na výrobku, určit profese, školy, které
museli studovat, potřebnost jazyků., jak je
důležitá maturita, možnosti dálkového studia.
Projekty pro I., II., III., IV. ročník SŠ
2. ročník SŠ
Náročnost na studia některých vyšších škol sledovat, vybírat si žádané a dobře placené obory, sledovat studovaný obor a jeho uplatnění v zahraničí. Zpracovat literárně, vyprávět příběh kamaráda, příběh z tisku. Zúčastnit se soutěže tvořivosti. Promýšlet nové mechanické, elektricky poháněné modely.
3. ročník SŠ
Práce s weby, návštěva absolventských webů, zhotovit podle návodu, nebo samostatně vytvořit ozdobný výrobek, nakreslit výrobek v kreslícím programu, popsat, vystavit, pomocí vizualizéru pro
deskriptivní ztvárnění.
4. ročník SŠ
Proč jít či nejít studovat na vysokou školu, co vím o škole na kterou se hlásím, co bych ještě chtěl studovat, volba několika škol, sledovat uplatnění zvoleného studia oboru.
Na střední se opět ptají: jaké to bylo v devítce? Jak jsem
se rozhodl? Od tradičního „nevím“ zjišťujeme, jak se
rozhodovali kolegové v naší anketě. Jezdíme na exkurze
a sledujeme, jak se uplatníme se svými zvolenými
profesemi.
Již v prvním ročníku si dokáží představit svoje hledání
místa, protože jsou plni očekávání. Připravili si aktivity,
natáčeli se a vedli pohovory. Aktivity k volbě povolání,
pohovory, hry na úřad práce, hry na zaměstnavatele.
Nejvíce se však zaměřili na výrobky. Návrhy, nové pojetí,
sestavit model, vyrobit. Ten život se nějak rozjel. Veškeré
soutěžní aktivity nadchly středoškoláky. Sestavovali si
představy a plánovali varianty a možnosti.
- 24 -
Hra na zaměstnavatele, personalisty, co sledují osobnostní rozvoj, jak se představit, co je europass
a co do něj napsat, jak s ním nakládat.
Příprava na povolání a instruktáže a pohovory.
Jak vědět co nejvíce, kdo mi nejlépe poradil. Pořád vede, že se všichni rozhodli sami a že se na
svoji profesi těší. Každý se potřebuje poradit,
utřídit si svá přání. Říci si, co je mým cílem a čeho
bych chtěl dosáhnout, kam se až dostat. Tohle je
pravá chvíle rozhodnutí.
Následkem nesprávné volby je pocit nespravedlnosti, že nemohl žák nastoupit na školu, kterou
chtěl, čas považuje za ztracený. Chtěl něco jiného
a prodloužil se mu čas dosažení, nebo dospěl k rozhodnutí
pozdě? Každopádně považuje takové plánování za prospěšné a nyní vidí, že teď mu příprava a plánování pomáhá.
- 25 -
Diskusní kruh a co tedy technika kolem nás? Se
žáky se vyplatí vést projektové aktivity, oceňují je
a baví je. Kdy je oslovila technika? Ačkoli zjistili,
že je obklopuje od rána do večera, netušili to, ale
technika je baví: jak funguje zubní kartáček, mobil, žaluzie, strojky v kuchyni a co teprve
v automobilu, tam je teprve příležitostí. Rozumíme technice? Žáci objevují nové a nové otázky.
- 26 -
Dodržujeme stále stejnou strukturu: motivační rozhovor a nastavení samostatné práce. Žáci se zamýšlejí nad svým uplatněním a uvažují nad svým osobním rozhodnutím čím být, co by chtěli a uměli
dělat. Bude jim více záležet na výsledcích ve škole, protože zjišťují, že by je určitě bavilo jít studovat
techniku na vysokou školu?
Chci být technikem, protože mě baví se "šťourat" ve
strojích. Tenkrát jsem dědovi spravil zkoušečku. Děda říkal, že se mi to nemůže podařit. Ale mně se to podařilo.
Stačilo propojit baterku s jednou věcičkou. Pak jsem musel ke spínači přidat moje vylepšení. Poznal jsem to tak,
že jsem ji zapnul a šestivoltová žárovka se rozsvítila.
Byl jsem rád, že se mně to podařilo. Teď ve škole jsem
zařídil, aby svítila světla u našeho výrobku. Rozchodil
jsem jeden motórek, ale nevím od jakého přístroje.
Jan Hofman, Základní škola a Mateřská škola Čestice Třída 4.
Vítejte v druhé části metodiky u námětů do projektů. Projekty jsou většinou jen nastíněny, vkládali
jsme do projektů s podobným průběhem další činnosti, které se nabízejí k realizaci. Jde více o burzu
námětů, než pevnou strukturu projektů. Některé konkrétní činnosti v předmětech ukazují, že nemusí
jít jen o projekt, ale problematiku můžete se žáky řešit v průběhu kteréhokoli předmětu, v nejrůznějších tématech či částech vyučovacích hodin. Záleží na vás, jak náměty začleníte. Všechny aktivity byly
prozkoušené a je na vás, kolik jich využijete. Seskupili jsme podobné postupy do následujících kategorií metod a postupů:
- 27 -
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
anketa (kam jít na školu, proč technickou profesi?)
AZ kvíz
básnička, písnička
čtení a sebekontrola, čtení, psaní, malování
diskusní kruh - čím budu – jaké profese se žákům líbí
domácí úkol-zjišťování údajů
doplň větu, hledání souvislostí – pozornost a paměť
družstva – pexeso
galerie prací
hádanky - Kdo vyrobí?, s popisem
hodnocení, sebehodnocení, hodnocení spolužáků, přínos hodnocení v kolektivu,
sebekontrola,
hra kufr, pantomima
IT – profese po písmenkách s hodnocením, IT losování, nápověda
Je dobré studovat na vysoké škole?
Kimovy hry
křížovka,
které zaměstnání potřebuje toto nářadí? – přemýšlej
metodika projektů pro žáky:
modely z Merkuru
moje profese na trhu práce
motivace ten dělá to a ten zas tohle, úkoly družstvům
my jsme malí řemeslníci – hádej profesi
posílaný dotazník – jak se znají navzájem
povolání kolik známe, řemesla a nářadí
poznávání hmatem, na IT
praktické rady na výstavu škol,
prezentace profesí, prezentace zástupců skupin
předvedení modelů,
přihlašování na web a soutěžní příspěvky
přiřaď k obrázku povolání
přivítání v kruhu, plán, dělení do skupin podle profese a nářadí a činnosti
psychologický dotazník
řemesla našich předků – Kdo se podílel na výrobě?
samostatná příprava
sebepoznání, doporučování profesí podle znalosti spolužáka
skupinové malování
soutěživost, prezentace
stavebnice o přestávce
strom profesí
technická a netechnická povolání
testy za domácí úkol
všímejte si kolem sebe techniky,
vyhledávání informací o historických řemeslech
výstavka
vystřihování a přiřazování
- 28 -
Začneme projekty pro první třídu. Dodržujeme základní postup a vybíráme metody k použití, třeba se
budou některé hodit i při výuce v sluníčku je třída, ve které byly aktivity prozkoušeny, projekty jsou
očíslované, záleží na vás, který nápad vás osloví.
Motivace
Zadání
1
Skupinová práce
Vyhodnocení
1. Plastelína
Práce žáků 1. ročníku
Práce žáků 1. ročníku
Práce žáků 1. ročníku
- 29 -
2. TECHNICKÉ POVOLÁNÍ - PROJEKTANT
1
Použít v předmětu: český jazyk, matematika, prvouka, výtvarná výchova.
Seznámit žáky s technickým povoláním – projektant.
Český jazyk
Pohádka o třech prasátkách (V říši pohádek, J. Barnaté)
-
povídání o tom, z čeho prasátka stavěla své domečky, komu domeček vydržel a proč tomu
tak je, každý umíme něco jiného, každý napíše na destičku, v čem je nejlepší, poté to řekne
všem ostatním
Spojovačka
-
žáky rozdělím do čtyř skupin a každá skupina dostane jednu obálku, v obálkách jsou názvy
různých povolání a věci, které vyrábí nebo potřebují ke své práci, mají za úkol je k sobě
správně přiřadit, žáci zdůvodňují
Pracovní list
-
na obrázcích je dům, zábradlí, okno, okap, stůl, židle, skříň, žáci píší psacími písmeny názvy
těchto věcí pod obrázky
tajenka – vyjde nám projektant
Prvouka
-
do hodiny přijde projektant, který bude žákům vyprávět, co všechno je náplní jeho práce
(projektuje prosklené fasády budov, střešní světlíky, protipožární stěny, zábradlí baráků,
schodiště, projekce celých domů), seznámí žáky s novými pojmy, vše doloží fotografiemi, vrcholem jeho návštěvy bude ukázat žákům, jak se dům kreslí v AutoCADu, sami si vyzkouší, dát
do bytu stůl, židle, zařídit dětský pokoj nebo kuchyň
Matematika
-
projektanti musí umět velmi dobře počítat a znát všechny geometrické tvary
Hra počtář
-
žáci jsou rozděleni do dvou řad, dostávají po dvojicích příklady, kdo odpoví jako první
správně, jde na konec řady, kdo odpoví špatně, jde si sednout do lavice
Počítání s penězi
-
za postavení domu se musí zaplatit, proto se musíme naučit počítat peníze
Geometrické tvary
-
žáci se rozdělí do čtyř skupin, každá skupina si najde tři čtverce, čtyři trojúhelníky, dva obdélníky, pak naopak žáci říkají, co mají, např. červený trojúhelník…
každý žák si z různých tvarů sestaví obrázek a poté nám popíše, co postavil
- 30 -
Výtvarná výchova
Domeček z makovice
malba vodovými barvami, kresba tužkou, tuší
motivace: malý brouček šel do světa, šel a šel a najednou se zatáhla obloha, začal foukat vítr
a ochladilo se, brouček uviděl zlomenou makovici a vlezl si do ní, makovice ho před deštěm
a bouří schovala, broučkovi se tam nějak zalíbilo, a tak si tam začal zařizovat domeček, přinesl
si tam obrázek na zeď, ze dřeva udělal kuchyňku…
Na závěr děti hodnotí práci a říkají, v čem je pro ně práce projektanta zajímavá.
-
Markéta Bockschneiderová
1
3. POVOLÁNÍ
Seznámit děti s různými druhy povolání
POMŮCKY:
Čas
tabule, kartičky s čísly a písmenky na matematickou křížovku, pracovní listy, kartičky na
matematické domino na tabuli i do lavic, papíry na kreslení, matematická lota, obrázky
povolání, kartičky s názvy povolání, bonbóny
Obsah hodiny
Poznámky
Pohybová chvilka:
1. Zahájení hodiny-pohybová chvilka
2. O čem se budeme bavit nám vyjde v matematické křížovce
3. MATEMATICKÁ KŘÍŽOVKA
- děti chodí k tabuli, vypočítají příklad, u příkladu je písmenko, které děti
dají na políčko s výsledkem příkladu.
- na tabuli nám vyjde-POVOLÁNÍ
10 minut
4. KOBEREC - děti se posadí na koberec
a) Děti dostanou hádanky na různé názvy povolání, poté ukážu vždy obrázek povolání, které je řešením hádanky a zeptám se dětí, co toto povolání dělá (např. lékař-léčí nemocné, zedník-staví stavby apod.)
b) Děti si dávají hádanky- jeden žák popíše nějaké povolání a ostatní hádají, jaké to je povolání.
10 minut
c) Hra-každé dítě dostane 1 kartičku, na které je napsaný buď název povolání, nebo co to povolání dělá. Děti chodí po třídě a hledají svoji dvojici
(např. sklenář-zasklívá okna). Až se najdou, posadí se ve dvojici do nějaké
lavice a budou přemýšlet o tom, jak nám své povolání pantomimicky
předvedou a až všechny děti najdou svoji dvojici a posadí do lavic, před-
- 31 -
Dobrý den, dobrý
den, dneska máme
krásný den. Ruce
máme na tleskání,
nohy máme na
dupání. Dobrý den,
dobrý den, dneska
zlobit nebudem.
- mám na tabuli
vede každá dvojice své povolání a ostatní hádají, jaké to je.
5. SOUTĚŽ DVOU DRUŽSTEV
-děti rozdělím na 2 družstva
-ukazujeme kartičky s obrázky povolání a děti je pojmenovávají. Kdo řekne první, ten má bod pro své družstvo.
10 minut
6. PRACOVNÍ LIST-ČJ (viz příloha)
Společně si projdeme úkoly v pracovním listě, procvičíme prsty před psaním a potom už děti pracují samy. Kdo má hotovo, PL odevzdá a jde si na
koberec přiřazovat kartičky názvů povolání k obrázkům aj.
1. Hra MATEMATICKÉ DOMINO na tabuli
- děti chodí k tabuli a přiřazují za sebe karty s příklady a výsledky
2. Hra MATEMATICKÉ DOMINO v lavicích
- dětem dám do dvojic dominové karty (kartičky s příklady a výsledky)
a dětí je přiřazují za sebe
- společná kontrola
5 minut
3. TROJICE
- každé dítě dostane 1 kartičku, na které bude buď název povolání, co to
povolání dělá nebo obrázek povolání. Děti chodí po třídě s kartičkou
a hledají svoji trojici, kterou tvoří název povolání, popis povolání a obrázek (najde se dvojice - chytí se za ruce a hledají společně třetího). Poté si
trojice najde místo někde ve třídě, dostane papír a na ten nakreslí společně obrázek svého povolání a k němu nalepí kartičku s názvem povolání a s popisem činnosti, kterou to povolání vykonává (např. obr. kuchařekuchař-vaří jídla)
10 minut
4. PRACOVNÍ LIST (učebnice Já a můj svět1. ročník-Nová škola-str. 68)
- Děti vyberou slova z nápovědy a přepíší je k obrázkům povolání a ke
každému přikreslí vhodný obrázek z řady obrázků uprostřed stránky
- kdo má dříve hotovo, vezme si 1 z jiných pracovních listů, které mám
připravené (různá okopírovaná cvičení z učebnice)
5 minut
5. MATEMATICKÉ LOTO
- děti jsou ve skupinkách po čtyřech- každá skupina řeší matematické loto-(přiřazuje příklady k výsledkům)- a pokud vyřeší správně, vyjde jim obrázek TECHNICKÉHO POVOLÁNÍ
- potom každá skupina řekne, jaké povolání má a co toto povolání dělá
- děti se projdou po třídě a podívají se, co komu vyšlo za obrázek
- 32 -
5 minut
1. HRA KUFR
-děti se rozdělí do dvou skupin
a) z každé skupiny půjde dvojice – jeden bude popisovat název povolání,
který mu ukážu na kartičce a ten druhý bude hádat- každá dvojice má 1
minutu, za každou správnou odpověď dostane skupina bod- potom se
zase skupiny vystřídají-dvojice se také střídají
b) to samé, ale povolání tentokrát děti nepopisují, ale pantomimicky
předvádí
Vyhrává skupina, která získá nejvíce bodů.
15 minut
2. PŘÍKLADY A VÝSLEDKY
- po třídě jsou rozvěšené 4 karty s čísly, děti si po řadách dojdou pro kartičku s příkladem, vypočítají ho a postaví se ke správnému výsledku
- společná kontrola - když je příklad správně, ostatní děti tlesknou, když
špatně, dřepnou si
- děti mi lístečky odevzdají, dojdou si do lavice pro tužku a červenou a
modrou pastelku a vrátí se zpět do svých skupinek
10 minut
3. SLOVNÍ ÚLOHY ve skupinkách (viz příloha)
- děti jsou ve 4 skupinkách
- do každé skupinky dám 1 slovní úlohu o technickém povolání a pracovní list, děti si slovní úlohu ve skupinkách přečtou a sami vyřeší. Poté se
skupinky posunou o 1 stanoviště a opět řeší jinou slovní úlohu. (pozn. posunou se tolikrát, kolikrát to časově vyjde)
-děti pracovní listy odevzdají
-za slovní úlohy dostane každá skupina 1-3 body, které se jim přičtou do
následující soutěže (podívám se, jak děti SÚ vyřešily, jak spolupracovaly,
jak byly potichu atd… podle toho dám dětem1-3 body)
10 minut
4. SOUTĚŽ
-děti jsou ve skupinkách
-každá skupinka dostane kartičky s písmenky A, B, C. Říkám otázky (z různých předmětů) a možnosti za A, za B za C. Na slovo TEĎ 1 z každé skupiny zdvihne kartičku s písmenkem. Za každou správnou odpověď dostane
skupina víčko od pet lahví. Poté si děti ve skupinkách víčka mezi sebou
rozdělí a budou házet víčka do krabice. Za každé víčko v krabici dostane
skupina bod. Vyhrává skupina, která získá nejvíce bodů.
- 33 -
1. KOBEREC- děti se posadí na koberec
a) pohybová chvilka
b) zeptám se dětí, jaké povolání mají jejich rodiče
c) zeptám se dětí, čím by chtěli oni být, až budou velcí
2. KRESLENÍ
Děti nakreslí pastelkami nebo voskovkami, čím by chtěly být, až budou
velcí. Nahoru na čtvrtku napíší: Chtěl(a) bych být………….
15 minut
3. Posadíme se do kroužku na koberec, prohlédneme si obrázky, děti
k nim mohou něco říct a zeptám se dětí, co se jim dnes líbilo, co je bavilo,
čím chtějí být.
všechny děti dostanou za odměnu
bonbón, děti
z vítězné skupiny dostanou 2 bonbóny
ZNÁZORNI ______________________________________________________
VYPOČÍTEJ ______________________________________________________
NAPIŠ ODPOVĚĎ _________________________________________________
Řidič autobusu vezl 15 dětí a na zastávce 5 dětí vystoupilo. Kolik dětí řidič vezl?
Zedníci postavili 10 velkých domů a 4 malé domy. Kolik domů postavili zedníci celkem?
Hodinář opravil 11 malých hodinek a 3 velké hodiny. Kolik hodin opravil hodinář celkem?
Automechanik opravil 12 osobních aut a 4 nákladní auta. Kolik aut opravil automechanik celkem?
Pavel dostal 3 zelená autíčka a 7 modrých. Kolik je to celkem?
Na zahrádce rostlo 13 jahod a Jana 3 utrhla.
Kolik jahod zůstalo?
- 34 -
1. POPLETENÁ PÍSMENKA - ROZLUŠTÍŠ NÁZVY POVOLÁNÍ?
VOKÁŘ
___________________________________________________________
ÍKZEDN
___________________________________________________________
DIŘIČ
___________________________________________________________
ISČAH
___________________________________________________________
2. PŘEPIŠ VĚTY
Komíny čistí kominík.
______________________________________________________________________
Dům postaví zedník.
_______________________________________________________________________
3. DOKONČI VĚTU
Koně okove______________________
4. NAKRESLI OBRÁZEK PODLE VĚT.
Nakresli tabuli.
Na tabuli je napsaná věta „Pekař peče chléb“.
Vedle tabule stojí paní učitelka.
Dita Kopecká
- 35 -
4. Cestička do školy
1
Prvouka, český jazyk, matematika, výtvarná výchova
Pomůcky: papírky – s povoláním a s typem oblečení, pomůcky k lepší dramatizaci, mazací tabulky
a fixy, pastelky, papír velikosti A4, pracovní sešit, školní, sešit, psací potřeby
Prvouka
- hádanka: „My jsme malí řemeslníci, vandrujeme po vesnici. Naše řemeslo začíná
K a končí Ř.“ (kovář).
- hra s papírky s povoláními, děti chodí jednotlivě k tabuli – losují si lísteček, na kterém je povolání – to ztvární pantomimicky před tabulí; ostatní děti hádají.
Český jazyk
- děti se rozdělí do skupin po čtyřech – v každém týmu mazací tabulka a fix, každý
skupina dostane balíček, ve kterém jsou papírky s druhem oblečení, které je typické
pro nějaké povolání – děti dané povolání píší na tabulky
- například: montérky (dělník, opravář, … ), zástěra (kuchařka, keramička, ...), sportovní dres (gymnastka, akrobat, cvičitelka, …), uniforma (policista, voják, …), černobílý hábit a růženec (jeptiška), …
- žáci zůstávají ve skupinách a vymýšlí větu, kde by všechna slova začínala písmenem
K; tato věta musí obsahovat nějaké povolání (činnost, název povolání, vykonavatel
povolání, …)
- například: Kuchař krájí klobásy a květák.
Kadeřnice krátí kadeře.
Kominík kroutí koštětem.
Knihovník kráčí ke krásným knihám.
Kosmonaut krouží kolem komety.
- děti se rozdělí do tří skupin; v rámci skupin zkouší děti vymyslet pohádku „O hladovém pekaři“; poté ji zahrají před celou třídou – dramatizace; společné rozebrání –
ponaučení, které vyplývá z pohádky
Matematika
- žáci počítají slovní úlohy do školních sešitů
•
•
•
Pekař ráno upekl 10 housek. 2 housky snědly myšky a 3 dal paní pošťačce,
která mu donesla dopis. Kolik housek mohl pekař prodat?
Zahradník zasadil 3 růže, 6 tulipánů a 1 narcis. Kolik kytiček mu na jaře rozkvete?
Fotbalista v 1. poločase dal 1 gól. V druhém poločase dal 3 góly. Kolik dal
fotbalista celkem gólů?
společná kontrola
- hra „Na kouzelníky“ – děti pracují ve dvojicích s fazolemi
- žáci rozděleni do týmu po čtyřech – každý tým má za úkol vymyslet a vypočítat
slovní úlohu, kde by se pracovalo; zapíší ji na tabulky
- 36 -
- s jednotlivými úlohami se poté pracuje v rámci celé třídy – skupina, která příklad
vymyslela – ho dramaticky předvede ostatním dětem – ty ho počítají na mazací tabulky
Výtvarná výchova – děti se zamýšlí nad povoláními, které budou na Zemi za 1 000 let; jedno povolání
si vyberou a nakreslí
Využití:
- poté každý žák předstoupí před třídu – prezentuje, co nakreslil a proč
Shrnutí celého dne, reflexe dětí a učitele
Použitý pracovní sešit: Cestička do školy II. – Alter
Bibliografická citace: REZUTKOVÁ, Hana. Cestička do školy II. : pracovní sešit pro prvouku v 1. ročníku
základních škol. Redaktorka Hana Staudková; ilustrovala Vlasta Švejdová. 1. vyd. Všeň : Alter, 1992.
16 s. ISBN 80-901207-9-2.
Radka Medlíková
1
5. PRÁCE DOSPĚLÝCH
Žák zná nejrozšířenější povolání a řemesla, ví, co obnáší, opakování matematických operací, analýza
a syntéza slov, nácvik nové písně, dramatizace
(spolupráce, kooperace, tolerance druhých, komunikace)
POMŮCKY: karty s povoláními a prostředky k nim potřebným, písmena na kartičkách pro dvojice, text
na doplňování, karty s povoláními
Prvouka, dále český jazyk, matematika, výtvarná výchova, hudební výchova
Motivace: „Dneska se mi děti zdál sen. A víte o čem? Představte si, že jsem nebyla paní učitelka, ale
pracovala jsem jako letuška. Víte co taková letuška dělá?“
Diskuze v kroužku, otázky: Děti už se vám někomu zdál podobný sen? Jaký?
Už si někdy přemýšlel nad tím, čím bys chtěl být?
Co dělají vaši rodiče?
Proč musí pracovat?
- hra: Řemesla – jeden žák si vymyslí řemeslo nebo povolání a to pantomimicky ukazuje, ostatní hádají, o které řemeslo jde
- 37 -
- každému dáme kartičky (viz příloha 1) – žáci mají za úkol přiřadit k sobě karty, které k sobě patří - to
rozvíjí diskuzi o daném povolání, co všechno musí dělat lékař, švadlena, ...
- hádanky: u každé se jednotlivě zastavíme a probíráme každé povolání zvlášť, čím je např. zajímavé,
jestli ho nevykonávají rodiče někoho ze třídy
•
•
•
•
•
Vezme nůžky – šmiky, šmiky, připraví tě o culíky. (kadeřnice)
Cihlu k cihle, lžíci malty, stavět dům je věcí party. (zedník)
Hází ježka do komína, aby z bytu prchla zima. (kominík)
Šicí stroj vesele klape, špulka tančí, nožka šlape. (švadlena, krejčí)
V zoologické zahradě krmí zebry v ohradě. (krmič)
- diskuze na téma, které povolání nemáš rád, proč ho děti nemají rády, co obnáší, apod.
- Víš, co dělají rodiče, známí? Povídej o jejich práci. Na lístkách máme napsaná jednotlivá méně častá povolání, žáci si je losují a společně hledají
znaky, kterými se dané povolání vyznačuje (viz
příloha 2).
český jazyk
- žáci doplňují do textu (viz příloha 3)
- žáci mají na stole ve dvojicích písmena (viz příloha 4), z nich sestavují jednoduchá slova (genetická
metoda), když slovo sestaví, vymyslí nějaké povolání, které by s ním mohlo souviset. př.: nos – lékař,
kosmetička; les – myslivec, matematika - hra na prodavače – nákup stojí 5 korun, kupující dává prodavačovi 20 – „Kolik vrátíš?“ – žáci si sami korunky vyrobí – stačí jim 20Kč, 10Kč, 5Kč, 2Kč a 1Kč (výroba frotáží)
hudební výchova
- nácvik písně: Dělání, všechny smutky zahání
výtvarná výchova
- nakresli čím bys chtěl být
- pokud dětí nevědí, mohou nakreslit jednoho z rodičů v práci
Zhodnocení
Cílem tohoto projektu je obeznámení s různými typy povolání, uvědomění si, co by mě zajímalo a co naopak ne. Nejde o vyčerpávající detaily jednotlivých zaměstnání, které si děti stejně nezapamatují. Především chci dosáhnout ucelených informací o jednotlivých zaměstnání prodiskutovaných tak, aby žáci sami přicházeli na to, co která práce obnáší.
- 38 -
Příloha 1
přiřaď, co k sobě patří
Příloha 2
PRŮVODČÍ
SPISOVATELKA
POLICISTA
TRENÉR
MODERÁTORKA
HASIČ
PILOT
NÁMOŘNÍK
ÚŘEDNICE
PLAVČÍK
VETERINÁŘKA
TRAKTORISTA
TLUMOČNICE
- 39 -
Příloha 3
Doplň vhodná slova do vět.
TELEVIZOR, HOUSKY, CHLEBA, BOTY, DŮM
Pekař peče ________________ a _______________.
Obuvník spravuje __________________.
Zedník staví ____________________.
Opravář opravuje __________________.
příloha 4
písmena k rozstříhání na čtverečky
H
L
E
S
N
O
O
K
M
A
P
D
Kateřina Marková
1
6. S ŘÍKADLY
Integrace hudební výchovy, výtvarné výchovy, tělesné výchovy, českého jazyka, matematiky.
Pomůcky: klavír, tempery, vodové barvy, štětce, hadřík, papíry, metodická říkadla, písničky
Seznámit děti s profesemi, rozvoj komunikačních a sociálních dovedností
Přivítání dětí, motivace: Děti se naučí básničku cukrář.
Cukrář je jedno z mnoha povolání. Co vyrábí cukrář? Znáte někdo nějakého cukráře?
Máte někdo v rodině cukráře?
Cukrář
Po dortu jak po papíře
kreslí sáčkem sladké mříže
a na piškotovém bříšku
ze šlehačky dělá stříšku
- Jaké profese ještě znáte? Co dělá Vaše maminka, tatínek, dědeček, babička nebo nějaký příbuzný?
(automechanik, popelář, strojvedoucí, prodavač, učitel, …)
- 40 -
- Čím byste chtěly být Vy, děti, až budete velké? Ale pozor, co pro to musíte udělat? Nestačí jenom
chtít, ale musíte se dobře učit! Co by mohl dělat ten, kdo se dobře učí a naopak ten, kdo se učit nechce?
Písničky: Děti znáte nějaké písničky, kde se objevuje nějaká profese?
(například: Dělání, Já jsem kováříček, Kováři, kováři, Já jsem malý mysliveček, Šel zahradník do
zahrady, Pásli ovce Valaši,…) – Společně si některé z nich zazpíváme.
Hádání profesí: Děti si zkusí vybrat nějaké povolání a představit nám ho nejprve slovně a poté i pantomimou (paní učitelka děti usměrňuje a případně pomáhá – děti si vyberou profesi a řeknou jí paní
učitelce a mohou se poradit.
Hra: Na tichou poštu (dítě si myslí nějakou profesi a posílá ji šeptem sousedovi, ten zase posílá to, co
slyšel dalšímu sousedovy, až se dojde nakonec a poslední vysloví profesi nahlas).
Báseň s pohybem: Pekař - ve dvojici, pokud možno chlapec a dívka
Pekař peče housky,
(pečeme housky, válíme
uždibuje kousky.
uždibujeme, jíme housky,
Pekařka mu pomáhá,
pekařka pomáhá válet
uždibují oba dva.
uždibují, jí oba)
Čím bych chtěl být, až budu velký: Děti se pokusí namalovat, čím by chtěly být, až vyrostou, a nebo
profesi, která je jim sympatická, kterou dobře znají. Na závěr si uděláme výstavu z obrázků a poté je
vyvěsíme ve třídě.
Zásobník říkanek:
Kuchaři
Radili se kuchaři,
co dobrého uvaří,
rozhodli se pro čočku,
byl to oběd pro kočku.
Námořníci
Námořníci v pruhovaném tričku,
nastupují ráno na rozcvičku.
Námořníci musejí mít páru,
aby mohli šplhat po stožáru.
Zvednou kotvy, napnou plachty vzhůru,
vydají se na zámořskou túru.
Možná by mě mezi sebe vzali,
podívejte, jaké já mám svaly.
Martina Černohousová
- 41 -
7. Lidská práce
1
Povolání a lidská práce neboli Ten dělá to a ten zas tohle
Osvojit pojem povolání, seznámit děti s různými druhy povolání.
Uvědomění si hodnoty a významu lidské práce. Seznámit děti s různými nástroji, náčiním a s dalším
potřebným vybavením pro výkon různých povolání.
český jazyk
Procvičit rozlišování hlásky na začátku slov.
Procvičit rozlišování počtu slabik a délky samohlásek ve slovech.
matematika
Procvičit řešení slovních úloh.
Rozvoj prostorového vnímání.
hudební výchova
Rozvoj schopnosti cíleně poslouchat hudbu.
Naučit se píseň Dělání, dělání.
výtvarná výchova
Vytvořit výtvarnou představu vysněného povolání.
Malba vysněného povolání temperovými barvami.
Kresba nářadí, náčiní a vybavení pro vysněné povolání.
pracovní výchova
Rozvoj jemné motoriky prostřednictvím trhání a lepení.
dramatická výchova
Rozvoj schopnosti vyjádření se pohybem.
Rozvoj schopnosti improvizace.
další cíle
Rozvoj komunikační schopnosti.
Rozvoj schopnosti kooperace ve dvojici a ve skupině.
Rozvoj sluchové paměti.
- 42 -
Pomůcky:
obrázky povolání pro pantomimu
pracovní listy - slovní úlohy
audiokazeta s písničkou z pohádky Císařův pekař a pekařův císař
čtvrtky formátu A3
noty s písní Dělání, dělání
obrázky povolání pro nástroje, nářadí a vybavení
pracovní list - nářadí a náčiní
měkký papír formátu A4, špejle
rozstříhané obrázky nářadí
dvojice kartiček - obrázek povolání a název povolání
kartičky s obrázky nářadí, náčiní a vybavení náležící ke dvěma povoláním na tabuli, magnety
videokazeta s písničkou Dělání, dělání
tabule:
sloupec s názvy povolání pro zápis tajnou řečí
slovní úlohy
velké obrázky dvou povolání
pro děti:
psací potřeby
igelit, pracovní oděv, tempery, kelímky, štětce, paletky, igelit, pracovní oděv, kelímky, tuž
Motivace:
1. příběh o panu Novákovi
Posadíme se do kroužku na koberec. Povím dětem, aby si udělaly pohodlí a pozorně
poslouchaly příběh, který jim prozradí, o čem si dnes budeme povídat.
Když byl pan Novák malý, moc rád chodíval ke svému dědečkovi o prázdninách do práce. Dědeček
ho vždy zavedl do malé, ale tiché a voňavé dílny, kde bylo spoustu zajímavých věcí. Uprostřed dílny stál velký těžký dřevěný stůl a na něm ležela spousta nářadí. Nejčastěji pilník, kleště, kladivo,
pilka a hoblík. Ten se panu Novákovi líbil ze všeho nejvíce, protože, když s ním dědeček pracoval,
bylo na stole plno voňavých dřevěných hoblinek. Pana Nováka bavilo sledovat, jak se
z neforemných kusů dřeva pod rukama dědečka rodí nejrůznější židle, stoličky, police a další dřevěné výrobky. Dnes se pan Novák věnuje stejnému povolání, jako jeho dědeček.
2. pojem povolání
Jakému povolání se věnuje pan Novák???
Truhlář se jedno z mnoha a mnoha povolání, které lidé vykonávají a právě o povoláních si dnes
budeme povídat.
- 43 -
povolání a práce rodičů
Rozhovor pokračuje v kroužku na koberci. Každé z dětí postupně poví, jaké povolání dělají jeho
rodiče. Zbytek třídy pak říká, co vlastně ve své práci rodiče dítěte dělají.
povolání a práce ostatních dospělých
1. hádanky
Děti se přemístí do lavic. Úkolem dětí je uhodnout z hádanek, které jim postupně říkám, název
povolání. Ten, kdo uhodne, nevykřikuje, ale přihlásí se. Jedno z dětí, které vyvolám, poví název
povolání nahlas.
Vezme nůžky - šmiky, šmiky,
kadeřnice
připraví tě o culíky.
Šicí stroj vesele klape,
špulka tančí, nožka šlape. švadlena
Cihlu k cihle, lžíci malty,
stavět dům je věcí party.
V zoologické zahradě
krmí zebry v ohradě.
Hází ježka do komína,
aby z bytu prchla zima.
zedník
zvěrolékař
kominík
2. povolání, která začínají na písmenko …
Děti jmenují povolání začínající na písmenko, které zadám. Souběžně si říkáme,
co lidé v daném povolání vlastně dělají.
př. p → popelář, pekař, pokrývač, prodavačka, pokladní, policista, průvodčí, politik
k → kuchař, kominík, kadeřnice, krejčí, komik, kostelník, kosmetička
z → zahradník, záchranář, zubař, zvěrolékař, zedník
3. pantomima
Děti chodí po dvojicích k tabuli. Každá dvojice si vylosuje obrázek nějakého povolání.
Úkolem dvojice dětí je beze slov napodobit, co v daném povolání lidé dělají. Ostatní děti hádají, o
jaké povolání jde.
4. zápis povolání tajnou řečí
Na tabuli budou napsána ve sloupci povolání, která již děti zvládnou přečíst.
Jedno z dětí, které vyvolám, přečte slovo a jde jej do vedlejšího sloupce zapsat tajnou řečí.
Poté zkusíme vymyslet další povolání, pro které by se zápis tajnou řečí také hodil.
Souběžně si u povolání, která jsme ještě nejmenovali opět říkáme, co lidé v daném povolání
vlastně dělají.
př. malíř
→ ∙─
→ kovář, notář, zpěvák, zedník
kominík → ∙ ∙ ─
→ kadeřník, úředník, zahradník, popelář
zpěvačka → ∙ ∙ ∙
→ herečka, kuchařka, učitel, prodavač, hlasatel
5. slovní úlohy
Budeme počítat slovní úlohy s probíranou tématikou. Každé z dětí dostane pracovní list se zadáním tří slovních úloh a vyhrazeným místem pro zkrácený zápis, výpočet a odpověď. Stejný záznam
je i na tabuli. Děti zkusí slovní úlohu vždy nejprve vypočítat samostatně do pracovních listů. Poté
provedeme výpočet společně na tabuli. Vyvolávám děti, které mi diktují, co mám zapisovat.
Př. Opravář dnes opravil 2 pračky a 4 ledničky. Kolik dnes opravář opravil elektrických spotřebičů?
- 44 -
výsledky a význam lidské práce
1. poslech písničky z pohádky Císařův pekař a pekařův císař
Při poslechu si děti snaží zapamatovat, o kterých povoláních se v písničce zpívá.
Z jaké pohádky byla tato písnička?
Jaká povolání jste si zapamatovali?
Co autor písničky myslel větou: „Ten dělá to a ten zas tohle a všichni dohromady
uděláme moc.“?
2. důležitost různých povolání
Jmenuji různá povolání a děti říkají, co by se stalo, kdyby je nikdo nedělal.
př. popelář, kuchař, uklízečka, učitel, spisovatel, švadlena
►Vyvodíme, že na světě je třeba všech povolání. Není dobré a špatné povolání,
protože všechna jsou třeba.
Co si představíte, pod slovy dobře odvedená práce?
Jakákoli práce, která se zdařila, dospěla k cíli, má očekávaný výsledek.
►Vyvodíme, že každá práce by měla mít smysl a směřovat k nějakému cíli, či výsledku.
mé budoucí povolání
1. snění o budoucím povolání
Děti zavřou oči a zvolí si, čím by chtěly být až budou velké. Myslí na to, co budou ve svém povolání dělat. Představují si sami sebe, jak své vysněné povolání vykonávají. Nahlas děti neříkají, jaké
povolání si zvolily.
2. malba vysněného povolání
Děti na čtvrtku formátu A3 namalují, jak vykonávají své vysněné povolání. Malba temperovými
barvami.
3. výstava obrázků
Děti chodí před tabuli, ukazují své obrázky a říkají, čím by chtěly být a proč.
4. zpěv písně Dělání, dělání
Práce by nám měla přinášet radost. Naučíme se písničku, ve které se o tom zpívá. Rozdám dětem
noty s písní Dělání, dělání a píseň jim zazpívám. Poté si povíme, v jaké pohádce se písnička zpívala. Píseň se naučíme. Zpěv doprovázím hrou na klavír.
nástroje, náčiní a potřebné vybavení
1. nářadí dědečka pana Nováka
Opět se posadíme do kroužku na koberec.
Ve většině povolání člověk používá nějaké nástroje, nářadí a vybavení.
Pamatujete si, jaké nářadí používal dědeček pana Nováka jako tesař?
2. společná práce
Ukazuji dětem obrázky povolání a děti jmenují, jaké nástroje, nářadí a vybavení lidé, kteří dané
povolání vykonávají, potřebují.
3. pracovní listy
Děti se posadí do lavic. V pracovních listech, ve kterých jsou nakreslena různá nářadí a náčiní.
Úkolem dějí je napsat, kdo s nimi ve svém povolání pracuje.
4. nářadí pro mé vysněné povolání
Děti si na měkký papír formátu A4 nakreslí nářadí, nástroje nebo vybavení, které budou potřebovat ve svém vysněném povolání. Každý nakreslí nejméně čtyři věci. Kresba tuží. Po dokončení
- 45 -
kresby děti nechají tuž zaschnout a věnují se následující činnosti. Po zaschnutí tuže nářadí vytrhají
a nalepí je na malby vysněného povolání.
5. rozstříhané nářadí
Každé z dětí dostane rozstříhaný obrázek nějakého nářadí. Úkolem dětí je obrázek složit.
Kdo je hotov, mně ukáže složený obrázek a vymění si ho za jiný s někým, kdo již také svůj obrázek
složil. Komu se podaří složit nejvíce obrázků?
závěrečné opakování
1. najdi kamaráda
Polovině dětí rozdám obrázky povolání a polovině názvy povolání. Děti chodí po třídě a hledají
obrázky a slova, která k sobě patří. Až děti utvoří dvojici, jdou si společně sednout na koberec. Až
se všechny dvojice usadí, jednotlivé dvojice dětí postupně ukazují své obrázky a názvy povolání
ostatním dětem. Zároveň nám poví, co je náplní daného povolání a čím je dané povolání užitečné.
2. soutěž skupin
Děti se rozdělí do dvou skupin. Každá skupina bude po třídě hledat kartičky s obrázky nářadí, náčiní a vybavení potřebným pro jedno ze dvou povolání, jejichž obrázky jsou na tabuli. Kartičky
předem ukryji v prostoru třídy. Děti budou kartičky ke svému obrázku připevňovat magnety. Čas
pro hledání ohraničím zvukovým signálem. Výsledek hledání si obě skupiny vzájemně zkontrolují.
Vyhrává skupina, která objevila více kartiček.
3. píseň Dělání, dělání s pohybovým doprovodem
Nakonec si zazpíváme písničku, kterou jsme se naučili společně s herci z pohádky.
Písničku pustím na videu. Děti budou při zpěvu napodobovat pohyby herců.
reflexe
Posadíme se s dětmi do kruhu na koberec. Zeptám se dětí, jaké činnosti se jim nejvíce líbily, jestli
se jim některé úkoly zdály obtížné. Ocením aktivní žáky.
Darina Snášelová
2
8. Pantomima (prvouka, ale i český jazyk)
1/ Zahrajeme si s dětmi na pantomimu. Nejprve předvedu dětem pantomimou povolání, které jsem
chtěla dělat jako malé dítě, poté vyberu děti, které chtějí předvést pantomimou jejich budoucí povolání
2/ Dále s dětmi probereme, proč by chtěly dělat určité povolání a jaké školy je zapotřebí. Poté se zeptám na povolání rodičů, zda je práce baví. Probereme s dětmi i povolání, které by nikdy dělat nechtěly.
3/ Rozstříhám si barevné pohlednice na určitý počet dílků (počet pohlednic odpovídá počtu plánovaných skupin, počet rozstříhaných dílků odpovídá počtu členů ve skupině). Všechny dílky promíchám
- 46 -
a vložím do sáčku. Každý žák si vytáhne jeden dílek a hledá další spolužáky, kteří mají dílky ze stejné
pohlednice. Tak jsem děti rozdělila do skupinek. Na druhé straně pohlednice mají název povolání. Děti mají za úkol si během pěti minut připravit scénku pro své spolužáky. (Učitel, doktor, zedník, pošťák
a policista.) Důležité je, aby se zapojily všechny děti ze skupinky. Ke konci scénky děti shrnou, co každé povolání přináší, jaké má kladné a záporné stránky, jaké je potřeba školy.
4/ Každému žáku rozdám papír s natištěnými obrázky, které jsou označeny písmeny. Jsou na nich
pomůcky, které jsou potřeba k určité práci. Pod obrázky jsou čísly označená povolání, které budou
děti přiřazovat k obrázkům.
a.
slabikář
5. policista
b.
pistole
4. učitel
c.
hadr na podlahu
3. uklízečka
Následuje společná kontrola.
5/ Závěrem si řekneme, že jsou i povolání, která dělají lidé neradi, ale jsou nuceni vzhledem k tíživým
životním situacím.
6/ Dětem rozdám papíry a ve volném čase namalují sebe ve vyvolené budoucí práci. Poté představí
svůj obrázek a ostatním povypráví, co nakreslily.
Barbora Binarová
9. Výběr povolání
2
A1 Úvodní povídání s dětmi, jaké povolání mají rodiče a co vlastně všechno při tomto povolání dělají.
A2 Rozdělíme žáky do 3 skupin. Každá z nich dostane lísteček s povoláním a mají společně vymyslet,
co všechno s tímto povoláním souvisí.
A3 Děti si vzájemně představí své poznatky a učitel/ ka jim pomáhá a opravuje nepřesnosti.
A4 Děti si zahrají na různá povolání a to na: prodavačku, učitelku, řidiče autobusu a kuchaře.
Prodavačka – Vybereme ze tří skupinek zástupce, ti přestavují prodavače a ostatní děti ve skupinkách představují zákazníky. Debatujeme s dětmi, co vše je možné prodávat a jak se k sobě chová prodavačka a zákazník (pozdrav, úsměv, …)
Učitelka – Vymění si místo se 3 vyvolenými dětmi a ty mají za úkol ostatním dětem vymyslet jakoukoli práci (kreslí si na tabuli, jednoduché příklady apod.)
Řidič – Dáme židličky do řady a v předu, zůstane jediná pro řidiče, děti kolem něho „ nastupují“, kupují si jízdenky, staví se na zastávkách, atd. (opět podporujeme zásady slušného chování – pustíme sednout dívku, pozdravíme…)
Kuchař – povídáme si o tom, co vše kuchař dělá, kde může pracovat atd.
- 47 -
A5 Předložíme dětem obrázky, ať je na základě předchozích aktivit popíší, poznají kdo to je a co vše
s tím souvisí. Viz. Příloha
A6 Popovídáme si s dětmi, čím by se tedy chtěly stát a proč.
Příloha
- 48 -
Čím budu
Představit žákům různá povolání, aby si sami vyzkoušeli rozhodovací proces.
Pracovní list
Úkol č.1 – zadání:
Zjisti, které dvě činnosti a věci patří k danému povolání.
A) Policista
činnosti:
věci:
B) Pekař
činnosti:
věci:
C) Kadeřnice
činnosti:
věci:
D) Učitel
činnosti:
věci:
E) Popelář
činnosti:
věci:
F) Pilot
činnosti:
věci:
G) Zubař
činnosti:
věci:
H) Pošťák
činnosti:
věci:
I) Uklizečka
činnosti:
věci:
J) Herec
činnosti:
věci:
K) Architekt
činnosti:
věci:
L) Zedník
činnosti:
věci:
M) Cukrářka
činnosti:
věci:
Úkol č.2 – zadání:
Které 2 povolání jsou zde velice podobná a jaká? Je to …………….. a ………………
Seznam činností: péct, zadělávat těsto, chránit, zatýkat, stříhat, obarvovat, vzdělávat, vychovávat,
vyvézt odpad, odvážet recyklovaný odpad, lítat, přistávat, vrtat, kontrolovat zuby, roznášet pohled, přijímat pošt. balíky, mést, mýt okna, hrát divadlo, učit se nazpaměť, navrhovat stavby,
kreslit, stavět, zdít, dělat zákusky, zdobit dort
Seznam věcí: pouta, pistol, mouka, pec, hřeben, nůžky, křída, třídní kniha, odpadky, popelice, letadlo,
padák, kaz, vrtačka, dopis, známka, koště, čistota, premiéra, scénář, statika, arch. plán, cihla,
malta, dort, cukr
- 49 -
Úkol č.3 – zadání:
Napiš 3 povolání, která bys chtěl dělat a stručně proč.
Např.: Chtěl bych být pilotem, jelikož chci cestovat po celém světě.
Chci být policistou, protože bych pomáhal lidem před zloději.
Zajímá mne práce kadeřnice, která má možnost dělat lidem různé účesy.
Jitka Hutníková
1. Povolání:
2. Povolání:
3. Povolání:
2
10. Některá povolání znám
mezipředmětové vztahy, průřezová témata – osobnostní a sociální výchova, klíčové kompetence
1. Ve škole
1.1. doplňovačka
1.2. zaměstnání v abecedě
1.3. diskuse o důležitosti práce
2. Vycházka
3. Návrat do školy - Svačina – kuchař, číšník
4. Počítání - účetní (práce s penězi)
5. Orientace v mapě
5.1. označení pracovišť
5.2. doplňková činnost pexeso
6. Závěrečné povídání na koberci
Projektu předchází úkol, který zadáme týden, 4 dny před realizací projektu:
„Zeptat se maminky nebo tatínka čím chtěli být a čím jsou dnes. Kde pracují.“
Žáci si přinesou do školy 20,- Kč.
Speciální pomůcky:
Nakopírovaná doplňovačka, SVAČINA-ubrus, tác, papírové tácky, mazací nože, housky, máslo, salám,
sýr, (potravinářská čepička, číšnická zástěra), paragon z nákupu, drobné peníze v mističkách. Papírové
peníze (kolečka)
kartičky ze čtvrtky 41 x 41 mm, malý míček na povídání v kruhu
Žáci – penál, pastelky, školní blok (papíry), 20,- Kč
- 50 -
1. Ve škole
1.1. ČJ doplňovačka na známky (háčky, čárky, kroužek)
Doplňovačka: (učitelka text přečte, po druhé žáci doplní slovo Přijde)
Ludvík je popleta.
___Přijde- uč.přečte ž. doplní_ do popírníctví a říká:
„Dobrý den, prosil bych jednu sůl“ . Pro pastelky šel do textilu. Když ho maminka poslala pro mléko,
chtěl ho koupit ve sportovních potřebách.
Ludv _ k je popleta.
_____________ do popírn _ ctví a ř _ ká:
„Dobrý den, prosil bych jednu s _ l“ . Pro pastelk_ šel do textilu. Kd _ ž ho maminka poslala pro mléko, chtěl ho koupit ve sportovn _ ch pot _ ebách.
- oznámkování ve dvojicích, odůvodnit pravopis. Co všechno Ludvík mohl a kde koupit
Papírnictví – papír, tužka, pastelky…
Textil – oblečení, látky, nitě, knoflíky
Potraviny – mléko, chleba…
Sportovní potřeby – sport. oblečení, boty, lyže…
1.2. Zaměstnání v abecedě
Organizace – dvojice, skupina (3, 4, 5)
Popis – žáci vymýšlí povolání na daná písmena
Písmena na tabuli i celá abeceda
P – pekař, prodavač
O – obuvník, opravář
Z – zedník, zemědělec
L – lékař, lékárník
Brainstorming – povolání dopisovat k písmenům P, O, Z, L
Nejdříve žáci postupně říkají povolání rodičů a ty zapisujeme k daným písmenům.
Dopsání povolání k ostatním písmenům z abecedy.
->Soupis zaměstnání necháme na tabuli.
1.3. Otázka
„Proč je práce důležitá, proč rodiče pracují?“
Popis: žáci diskutují a říkají názory, proč je práce důležitá.
- 51 -
2. Vycházka
Vycházka ven okolo známých pracovišť v okolí školy.
U Restaurace si můžeme krátce popovídat o chování a etice.
Když nějaký z rodičů umožní prohlídku svého pracoviště, jdeme na exkurzi.
Místo
Kdo
Co dělá
Co potřebuje
Jaké jiné zaměstnání
potřebuje
Potraviny
prodavačka
prodává
zboží
Dovozce, ředitel
Pohotovost
lékař
Léčí lidi
Obvazy, injekce
sestra
Pekárna
pekař
peče
Mouku,pec
zemědělec…
Pekařství
prodavačka
prodává
pečivo
dovozce…
Restaurace
Číšník…
roznáší jídlo…
zástěru...
kuchař…
Lékárna
lékárník
prodává léky
Léky, vitamíny
lékaře…
Pošta
Pošťák, poštmistr
Nosí poštu
Známky, obálky
3. Návrat do školy (svačina)
Restaurace – vrácení k povolání, etice
Kuchařka – hygiena –mazání housky máslem + salám sýr, -demonstrační ukázka – 1 houska jako vzor.
Číšník – chování k zákazníkovi, odkud správně nosit jídlo
Zákazník – chování v restauraci
Rozdělení žáků do 3 skupin – 1. kuchaři
– 2. číšníci
– 3. zákazníci – není práce! nebo degustátoři?
Pomůcky: ubrus, tác, papírové tácky, mazací nože, housky, máslo, salám, sýr, (potravinářská čepička,
číšnická zástěra)
Postupná výměna všech skupin
4. Výdaje za svačinu – účetní
Pomůcky: paragon z nákupu, drobné peníze v mističkách, papírové peníze (kolečka)
Žáci - papír, tužka, papírová kolečka
Housky:
kolik bylo potřeba celkem housek k svačině, kolik stojí houska v obchodě, kolik jsme zaplatili za všechny housky.
Salám:
balíček salámu vystačí pro 5 dětí, na housce 2 kolečka, kolik je v balíčku salámu? Balíček
stojí 20,- Kč, kolik zaplatí každý z vás?
Práce s kolečky
Sýr:
2 plátky na každé housce stojí 8 korun, jeden plátek stojí?
Máslo:
uč. když se rozpočítá, rozdělíme-to se budeme učit příští rok, bude každého stát 1 Kč.
- 52 -
Spočítej, kolik zaplatíš za svačinu.
Houska
2 Kč
Salám
4 Kč
Sýr
8 Kč
Celkem
2 · x = 2x
14 Kč
Před tabuli postavíme lavici jako banku s penězi. Budeme postupovat po lavicích. Jeden bankéř, druhý vkládá peníze – postup: ten co platil je bankéř, přijde další žák z lavice platit…
5. Orientace
5.1. Mapka centra města
Pomůcky: mapky města, centra z info-centra (nebo nákres města),
Žáci - psací potřeby (propiska)
Organizace: ve dvojicích, žáci si budou moc vybrat kde budou pracovat, lavice, koberec…
Orientace v plánku, zakroužkování známých budov, dokreslení lidí
Vypsání: pracoviště, zaměstnání
5.2. Doplňková činnost - výroba pexesa
Dvojice která je hotová, si přijde pro čtverečky 41 x 41 mm (instrukce na tabuli)
Vybere si z tabule zaměstnání a škrtne ho. Toto povolání zobrazí na čtverečky
Úkol - nakreslit povolání (př. 1 kartička pekař; 2. kartička pečivo…)
Cíl – vznikne tak pexeso povolání, které můžou hrát žíci o přestávce.
Pomůcky: nařezané čtvrtky 41 x 41 mm (povolání na tabuli)
Žáci – pastelky, tužka
6. Povídání na koberci
Děti si sednou do kruhu. Shrneme den. Předáváním míčku každý něco řekne ke dni a poví, čím chtěla
být maminka, čím je dnes a čím chce být žák sám. (přání můžeme sepisovat a pak ho vlepit do třídní
kroniky)
Problémové otázky
My zaměstnání nemáme, ale chodíme do školy – proč?
Je nějaká maminka doma s mladším sourozencem, pracuje? Je v zaměstnání?
Rozlišení práce – zaměstnání, domácí práce.
Je domácí práce důležitá? Co mezi ní patří? (kdyby děti nevěděly, předvedení pantomimy)
Diskuse s míčkem, děti si míček předávají, kdo má míček, může mluvit, ostatní naslouchají.
Závěr
Otázka.: „Jak dnes, s čím pomůžete mamince doma?“
Každý řekne, s čím pomůže (vynese koš, utře nádobí, uklidí myčku
Jana Pokorná
- 53 -
11. Švadlena
2
Motivace

ŠVADLENA, KREJČÍ
Přečtení kapitoly Jak
krtek ke kalhotkám
přišel z knihy Dětem
spisovatele Zd. Milera
2.ročník
Autor: Lenka Lohniská
Český jazyk - sloh

Didaktické hry
Sestavení obrázkové
osnovy a následné
vypravování podle
obr. osnovy



Svět práce
Český jazyk - sloh


- pexeso
- puzzle
- kostky

Vypravování
o povolání švadleny
a krejčího a srovnání
s výrobou kalhot
krtkovi.
/Na švadlenu děti
přišly,ale místo
krejčího říkaly
švadlen nebo švec/

Vyšívání písmenka
Šití na šicím stroji
Čtení

- 54 -
Shlédnutí DVD Krtek
a kalhotky
12. Různosti povolání
3.
Cílem je, aby si děti uvědomily, jaké by do budoucna chtěli vykonávat povolání. Která by jim nejvíce
vyhovovala a aby si také uvědomili klady i zápory jednotlivých zaměstnání.
Pomůcky: papír A3, barevné fixy (pastelky, voskovky), kartičky s jednotlivými povoláními, předměty,
které zobrazují jednotlivé povolání (štětec, lékařská sluchátka, želízka, hrnec, …)
1. S dětmi si sedneme do kroužku. A každého vyzveme, aby řekl alespoň jedno povolání, které zná.
2. Každé dítě řekne, jaké povolání by se mu nejvíce líbilo a nelíbilo a poté řekne proč.
Ostatní se mohou volně připojovat do diskuze, a říci svůj názor na dané povolání.
3. Pobavíme se o jednotlivých výhodách a nevýhodách povolání.
HRA: Na kartičky napíšeme jednotlivá povolání ( kuchař, zedník, zámečník, veterinář, aj).
Děti rozdělíme do skupinek po dvou nebo po třech.
Každá skupinka si vylosuje jednu kartičku s povoláním.
Za úkol před ostatními zobrazit vybrané povolání, bez použití slov (pantomima).
Ostatní se snaží uhodnout, co je to za povolání.
KRESBA: Dětem rozdáme A3 papíry.
Na papír nakreslí povolání, které se jim nejvíce líbí. (co by do budoucna chtěli dělat, čím by chtěli být).
A poté obrázek představí ostatním a popíší co je na obrázku.
HRA: Z pomíchaných písmen poskládat jednotlivé povolání.
Z E K D Í N (zedník)
N I K A D E Ř C E (kadeřnice)
CH A Ř K U (kuchař)
C I S P O L I TA (policista)
T E R I N Á Ř V E (veterinář)
L Í Ř M A (malíř)
U T E L Č I (učitel)
P O D K A T E L N I (podnikatel)
M E K O S T I Č K A (kosmetička)
U K Z E Č K A L Í (uklízečka)
HRA: Ukazujeme dětem jednotlivé předměty a oni hádají k jakému povolání to patří:
sluchátka → lékař
zednická lžíce → zedník
hrnec → kuchař
hřebínek → kadeřnice
ukazovátko → učitel
želízka → policista
Poté sami můžou říkat předměty a ostatní hádají k jakému povolání patří.
- 55 -
HRA: Říkáme hádanky o jednotlivých povoláních a děti hádají o jaké povolání se jedná.
Např. V tomto povolání musíme chodit v bílém oblečení. Každý den přijdeme do kontaktu s mnoho
lidmi, kterým chceme pomoci. Předepisujeme léky, léčíme. Když má někdo zdravotní problémy, tak
za námi dojde….. (lékař)
1) V tomto povolání musíme mít hodně znalostí v určitém oboru. Opravujeme a rozdáváme
známky. Naše pracovní prostředí je škola.…. (učitel)
2) V tomto povolání máme rádi zvířata a nesmíme se jich bát. Často chodíme v bílém oblečení.
Předepisujeme léky zvířatům a kontrolujeme, jestli jsou zdravá. Když má někdo problémy se
svým domácím mazlíčkem tak za námi dojdou pro radu a pomoc. … (veterinář)
3) Dochází za námi lidé, kteří chtějí změnit svůj emage, např. chtějí změnit barvu svých vlasů,
udělat nový sestřih. Náčiním je fén, hřeben, nůžky,… (kadeřnice)
4) V tomto povolání se nebojíme vystupovat před lidmi. Často při své práci měníme kostýmy,
účes. Za den můžeme mít i několik představení … (herec)
HRA:
Jeden z dětí si v duchu představí nějaké povolání.
Ostatní děti se ho ptají a snaží se uhodnout jaké povolání si vybral, čím je.
Dítě, u kterého hádají jeho povolání, může na otázky odpovídat pouze ANO – NE.
Např.
Dítě si vybere povolání lékaře.
Ostatní se ho ptají:
Potřebuješ štětec? … dítě odpoví NE
Pracuješ ve škole? … dítě odpoví NE
Nosíš bílé oblečení? … dítě odpoví ANO
Na základě těchto informací se snaží uhodnout dítětem vybrané povolání uhodnout.
Obměna hry: Jedno dítě odejde za dveře. A zbytek dětí se domluví, co budou za povolání. Jakmile se
dítě vrátí postupně se ptá ostatních a snaží se uhodnout čím jsou. Děti odpovídají opět pouze ANO –
NE.
Lenka Staňková
- 56 -
13. Moje budoucnost aneb jaká povolání znáš se zaměřením na
technické řemeslo hodinář
3
Žák zná nejrozšířenější povolání a řemesla, ví, co obnáší, zaměření na technické povolání – hodinář.
-
dramatizace, nácvik nové písně -> spolupráce, kooperace, tolerance druhých, komunikace
POMŮCKY: karty s povoláními a prostředky k nim potřebným, písmena na kartičkách pro dvojice, text na doplňování, karty s povoláními
prvouka, matematika, český jazyk, matematika, výtvarná výchova, hudební výchova
Motivace: uč. si s dětmi povídá o jednotlivých povoláních, co dělají rodiče a jestli by chtěl taky někdo
dělat to, co dělají jeho rodiče
Činnosti:
- hra: Řemesla – jeden žák si vymyslí řemeslo nebo povolání a to pantomimicky ukazuje, ostatní hádají, o které řemeslo jde
- každému dáme kartičky (viz příloha 1) – žáci mají za úkol přiřadit k sobě karty, které k sobě patří
- to rozvíjí diskuzi o daném povolání, co všechno musí dělat lékař, švadlena, ...
- proč ho děti nemají rády, co obnáší, apod.
- Víš, co dělají? Povídej o jejich práci.
- na lístkách máme napsaná jednotlivá méně častá
povolání, žáci si je losují a společně hledají znaky,
kterými se dané povolání vyznačuje -> spojuj společné znaky
český jazyk
-
každý v krátkosti napíše, jaké povolání by chtěl jednou vykonávat a proč.
matematika
-
hra na prodavače – nákup stojí 5 korun, kupující dává prodavačovi 20 – „Kolik vrátíš?“ – žáci
si sami korunky vyrobí frotáží – stačí jim 20 Kč, 10 Kč, 5 Kč, 2 Kč a 1 Kč
HODINÁŘ – vypravujeme si s dětmi o tom, co hodinář musí všechno znát ke svému řemeslu (že má
hodina 60 minut, minuta 60 sekund), musí znát, z čeho se hodiny skládají (mají v sobě ozubená kolečka, která do sebe přesně zapadají), musí pracovat s pinzetou a velmi opatrně, aby neztratil některé
části, protože pak by hodiny už nefungovaly správně
-
navážeme typy hodin (přesýpací, vodní, sluneční, digitální)
nácvik převodů jednotek – hra na hodináře
- 57 -
(pracovní list – viz příloha)
hudební výchova
- nácvik písně: Dělání, všechny smutky zahání
výtvarná výchova
výroba papírových hodin
- učitelka řekne např. 15:30 – žák ukáže půl čtvrté – převádění z digitálních hodin do ručičkových
Zhodnocení
Cílem tohoto projektu je obeznámení s různými typy povolání, uvědomění si, co by je zajímalo a co naopak ne. Nejde o vyčerpávající detaily jednotlivých zaměstnání, které si děti stejně nezapamatují. Především chci dosáhnout ucelených informací o jednotlivých zaměstnání prodiskutovaných
tak, aby žáci sami přicházeli na to, co která práce obnáší.
příloha 1
PRŮVODČÍ
POLICISTA
MODERÁTORKA
PILOT
ÚŘEDNICE
VETERINÁŘKA
TLUMOČNICE
SPISOVATELKA
TRENÉR
HASIČ
NÁMOŘNÍK
PLAVČÍK
TRAKTORISTA
MALÍŘKA
Jméno žáka: ..........................................
- 58 -
Jak plyne čas
1. K uvedeným obrázkům napiš názvy hodin a ostatních předmětů. Na jednom obrázku nám Šotek udělal neplechu, na kterém? Nakresli k němu hvězdičku.
2. škola mi začíná v 8 hodin ráno. Ve škole jsem až do oběda a na ten chodím ve 12 hodin. Po
obědě a chvíli volna mi ve 13 hodin začíná odpolední vyučování. To trvá do 15ti hodin. Kolik
hodin strávím ve škole?
3. Převeď jednotky.
1 rok = ___________měsíců
3 h = ______________min
2 měsíce = _________týdnů
3 a půl h = __________min
2 a půl týdne = ________dnů
2 min = ______________ s
1 a půl dne = ___________ h
1 a půl min = ____________ s
Hodnocení, bodování, využití na výstavičku.
Kateřina Marková
- 59 -
14. MATEMATIKA – hodinář, kominík a jiné
- děti nejdříve naučíme zvládat pojmy jako jsou hodina, minuta, den, kolik například má den hodin, kolik má hodina minut, kolik minut má půlhodina a kolik
sekund má minuta
3
- děti se naučí pomocí říkanky části hodiny :
„Čtvrt, půl, třičtvrtě, celá,
ukažte mi hodiny kolik to dělá?“
- děti si vyrobí hodiny – vystřihnou si kruh z tvrdého papíru, vystřihnou si 2 ručičky, jednu delší a druhou kratší, vybarví si je a pomocí patentu je připevní na vystřihnutý kruh - a počítají s nimi –
: Na svých hodinách mám 8 hodin a 15 minut, kolik budu mít na hodinách za 20 minut?
: Na hodinách mám 9 hodin, kolik hodin jsem tam měla před půl hodinou
- děti se vzájemně kontrolují a po kontrolu učitelky buď nechají hodiny ležet na lavici a učitelka vidí
zda mají správně nastaven čas nebo je zdvihnou nad hlavu
- obměna může být buď práce ve dvojicích, nebo se děti střídají v zadání v celé třídě
2. ČESKÝ JAZYK – kominík
Motivační hra – na kominíka – děti stojí ve dvou zástupech, první v zástupu se toho posledního
ptá: „Pane kominíku, pane kominíku, jsou komínky čisté?“ a ten poslední mu odpovídá : „Podívám
se, podívám, není to tak jisté!“ Jakmile to dořekne, prolézá dopředu mezi roztaženýma nohama
svých spoluhráčů. Děti mohou závodit v zástupech, který kominík pročistí dříve svůj komín, děti se
střídají, z posledního se stává první, který volá na posledního atd.
Doplňování i/í a y/ý do slov či vět v sešitě. Děti motivujeme povídáním si o kominíkovi, v čem
spočívá jeho povolání, zda je to důležitě povolání. Co dělá většina lidí, když kominíka vidí. Dětem povíme, ať si představí pod mezerami ve slovech, které mají vyplňovat již zmiňovanými písmeny komíny, které tím, že je vyplní vyčistí, když tam napíší správné i/í, y/ý. Při kontrole si děti počítají kolik mají komínků špatně a znovu je musí pročistit, tím že tam napíší tu správnou variantu písmene.
3. TĚLESNÁ VÝCHOVA – opravář
Pohybová hra – všechny sedí v kroužku na zemi, jeden je určen jako opravář a ten jde za dveře,
děti představují žárovky a určí jednu, která je prasklá, když jsou domluvení, zavolají: „Pane opraváři,
rozbila se nám žárovka!“ Opravář přijde a chodí kolem dětí v kroužku, naznačuje, že opravuje žárovky, tím že naznačuje, že dětem lehce otáčí s hlavou, pokud se trefí na prasklou žárovičku, prasklá žárovička vykřikne: „Prásk! “ a honí pana opraváře, pokud ho chytne, stává se opravářem, pokud ne,
opravář zůstává opravářem.
- šplh na laně – děti si představují, že jsou opraváři a u stropu musí něco opravit a c nejrychleji tam
vyšplhat
- žebřiny – to stejné si představují nad žebřinami
- opičí dráha – opravář musí překonat spoustu překážek, než se dostane na místo, kde je něco rozbité
a on to musí opravit
- 60 -
4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA – švadlena, krejčí
- s dětmi si povídáme o povolání krejčí, švadlenky, co je náplní jejich práce, jaké jsou výhody a jaké
nevýhody apod.
- děti dostanou šablony postavy, buď holčičky nebo kluka, podle toho kterého si vyberou
- ze zbytků látky si stříhají oblečení, které by se jim na jejich postavičkách líbilo
- postavičce pak nalepí vlasy z bavlnky a dokreslí detaily a připevní na špejli, kterou si můžeme ve třídě zapíchnout do květináčů jako ozdoby
5. PŘÍRODOVĚDA – ČLOVĚK A JEHO SVĚT – zahradník
- motivace písničkou: Šel zahradník do zahrady
- povídáme si o tom, co je náplní povolání zahradníka, co na zahrádce dělá, k čemu má všechny svoje
nástroje a taky o tom, že musí dobře znát ovoce a zeleninu, kterou na zahrádce pěstuje
- Kimova hra: pod šátkem jsou různé druhy zeleniny, na pár vteřin dětem ukážeme, co je pod šátkem
a pak děti jednotlivě chodí, popisují, co pod šátkem nahmataly a snaží se zeleninu popsat… stejně
s ovocem
6. Propojení s DRAMATICKOU VÝCHOVOU
Děti mohou sehrát scénku O veliké řepě.
ZÁVĚR: Ve svém projektu jsem sledovala náměty s povoláním, vždy jsme s dětmi o povolání podebatovali, našli na povolání klady a zápory, co je k němu potřeba vědět a mít. Často jsem použila jako
motivaci písničku či básničku, kterých je v literatuře nebo na internetu nepřeberné množství.
Děti se tak nenásilně zapojily do hodiny s radostí a větším zapálením a ani si nevšimly, že procvičují
například pravopis, ovoce a zeleninu, počty apod.
Alena Nývltová
15. Hádej řemeslo
- Použít průřezově v předmětu: hudební výchova, výtvarná výchova, český jazyk,
prvouka, dramatická výchova
- seznámit děti s různými profesemi, rozvoj komunikačních dovedností, spolupráce, fantazie
3
Pomůcky: pracovní listy, malá plyšová hračka, bílé čtvrtky A3, tuš, dřívko vodové barvy, klavír, pero
a papír, tabule a křídy
Činnosti žáků:
•
•
úvod, rozehřátí =
- obměna hry kompot: názvy profesí – pekař, kominík, zahradník a povolání
hlavní část, soustředění =
- komunitní kruh (KK) – Jaké povolání vykonávají moji rodiče? Právo mluvit má pouze dítě, které drží v ruce plyšovou hračku (koluje po kruhu)
- na základě KK soupis všech povolání (co dělají rodiče a další které děti znají) na tabuli
- další kolo KK – Čím bych chtěl/a být až budu velký/á?
- výtvarná činnost – nakresli své povolání (kolorovaná kresba dřívkem)
- 61 -
-
-
písničky o práci – znáte nějaké? (doprovod klavíru)
např. Dělání, dělání, Šel zahradník do zahrady, Pekař peče housky … atd.
hra „Hádej řemeslo“ – pantomima ve dvojicích. Dvojice jde za dveře, domluví se na určitém
povolání, které budou předvádět. Ostatní mají za úkol uhodnout o jaké se jedná povolání
pracovní list (viz příloha) – samostatná práce, práce ve dvojicích, společná kontrola
hra „My jsme malí řemes′níci …“ – ve dvojicích, dvojice jde za dveře a domluví se na určité
profesi. Poté předstoupí před ostatní s říkankou a ti hádají o jaké zaměstnání jde.
říkanka:
My jsme malí řemes′níci,vandrujeme po vesnici.
Naše řemeslo začíná na ___ (p)a končí na ___ . (ř)
-
-
čtení pohádky o povolání – „Pošťácká pohádka“ (Karel Čapek, Devatero pohádek) + inspirace
pro další práce s pohádkou: děti utvoří skupiny = vylosují si barevné lístečky, stejná barva tvoří skupinu (asi 5 dětí). Skupina má za úkol napsat pohádku o nějakém povolání, které si vyberou (pro inspiraci jim slouží všechna povolání, která jsme sepsali na tabuli). Dětem dáme základní „kostru“ pohádky = úvodní formuli (Bylo nebylo, Byl jednou jeden… apod.), závěrečnou
formuli (… a pokud neumřeli, žijí dodnes, …a zazvonil zvonec a pohádky byl konec… apod.),
připomene pohádkové postavy, které mohou v pohádce vystupovat (vodník, princezna, čaroděj, …).
reflexe činností, co si z tématu děti odnesly, výstavka obrázků na téma „moje povolání“, čtení
všech pohádek, které děti vymyslí
Pracovní list – povolání
1) Spoj slova, která patří k sobě:
pole
mouka
mlýn
pečivo
pekárna
obilí
prodejna
těsto
Jaká povolání tě napadnou, když vidíš tato slova???……………………………………………
2) Doplň do vět správná slova:
Pekař peče ____________________ a ______________________ .
Obuvník spravuje _______________________________________ .
Zedník staví ___________________________________________ .
Opravář opravuje ______________________________________ .
Učitel učí _____________________________________________ .
Cukrář peče _________________ a ________________________ .
Kuchař vaří ___________________________________________ .
Lékař předepisuje ______________________________________ .
Nabídka slov: televize, zákusky, chleba, léky, děti, dům, polévku, dorty,housky, boty
- 62 -
3) Napiš ke každému povolání co nejvíce věcí, které s ním souvisí…
Kadeřnice
………………………………………………………………………………………………...……………………………………………
………………………………………………………..........................................................................................
Kuchařka
………………………………………………………………………………………………...……………………………………………
………………………………………………………..........................................................................................
Žaneta Motlová
16. Povolání
Motivace
3
Činnosti
Využití
Je velice dobré, aby děti věděly o jednotlivých povoláních co nejvíce informací a uvědomily si
důležitost každého povolání. Aby některá nezesměšňovala a jiná povyšovala. Všechna povolání jsou
pro nás stejně důležitá a neobejdeme se bez nich.
−
−
−
−
Žák si rozvine své komunikační dovednosti, schopnost spolupráce a svou fantazii a tvořivost.
Žák se seznámí s různými profesemi a zdokonalí své znalosti o nich.
Vytvoří si vlastní názor na jednotlivé druhy povolání a pochopí jejich důležitost.
Naučí se sdělovat své názory bez ostychu před ostatními.
Prostředky: didaktické hry, zpěv písniček, manipulace s předměty
Mezipředmětové vztahy: český jazyk, prvouka, matematika, hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, cizí jazyk (AJ, NJ)
Na třídní schůzce jsem poprosila některé rodiče o umožnění exkurze či krátkého nahlédnutí
do chodu jejich zaměstnání. Dobrá by byla exkurze k dětské lékařce, zdravotní sestřičce, popelář,
prodavačka, řidič nákladního automobilu, truhlář, kuchař, …
Co dělají tvoji rodiče?
Moje maminka, můj tatínek….
−
−
−
na koberci budou obrázky jednotlivých povolání, děti to povolání vyberou a ukážou ostatním
pokud nebudou jmenována ostatní povolání, přestavíme si je
děti si vylosují obrázek s jedním povoláním a mají o něm pro druhé napsat, co nejvíce ví, jaké
předměty používá, kde a jak pracuje… a to všechno formou hádanky pro ostatní
- 63 -
Pohybová hra
Budu číst krátký příběh. Děti přitom leží na koberci a poslouchají, pokud ale řeknu nějaké
podstatné jméno, musí si co nejrychleji sednout. Úkoly budu obměňovat. Když uslyší podstatné jméno, tak udělají dva dřepy, jednoho žabáka, projdou se jako husa, vyskočí…
Připomenu dětem pomůcku, že si na podstatná jména mohou ukázat TEN, TA, TO a pokud to
jde, jedná se o podstatná jména.
Tatínek pracuje v pojišťovně. Uzavírá s klienty pojistné smlouvy. Když vznikne klientovi škoda,
třeba při záplavách nebo při požáru, pojišťovna mu ji nahradí. Tatínkova pracovní doba je nepravidelná, a tak na mě má hodně času. Někdy mi pomáhá s úkoly, jindy si čteme nebo vyprávíme. Taky
mě bere na výlety. K práci potřebuje auto, notebook a mobil.
O čem byl článek?
Pracuje někdo z vašich blízkých v pojišťovně?
Čím bys chtěl být až budeš dospělý? Proč?
Chtěl/la bych se stát…
Na tabuli jsou napsané věty, ve kterých chybí sloveso, děti jej mají dle smyslu doplnit.
Kuchařka……………..oběd.
Prodavačka……….…zboží.
Cukrářka……….……..cukroví.
Učitel……………….…..žáky.
Kadeřnice……….…….zákaznice.
Lékař ……………….……pacienty.
Fotbalisté……………..fotbal.
Co potřebují ke své práci? Jmenuj, přiřaď obrázek.
Úřednice
malíř
zedník
učitel
kuchařka
tesař
kadeřnice
řidička
obkladač
pekařka
lékař
elektrikář
Pantomima povolání
− dítě si vylosuje kartičku s povoláním, které co nejlépe předvede před třídou bez mluvení
− ostatní žáci hádají, o jaké povolání se jedná, nesmí vykřikovat, ale hlásit se
− při pantomimě se střídají, každý jde jednou
Kolotoč
Žáci dostanou kartičky se slovními druhy: stříhá, kuchař, vařečka, dobrý, třikrát, on, rychle,
pod, a, bác, kéž…). Všichni se posadí do kruhu na židličky. Pouze jedno dítě stojí uprostřed. Tento žák
vyvolává, např. podstatná jména „všichni co mají podstatné jméno se přemístí“. Jeho úkolem je zaujmout místo na židli. Podaří-li se mu to, dostane kartičku se slovem. V průběhu hry jsou dětem kartič-
- 64 -
ky obměňovány, aby neustále musely přemýšlet, jaký slovní druh mají. Po přemístění děti slova
přečtou abychom se přesvědčily, zda měnily své místo opravdu podstatná jména.
Ohmatej si
Děti sedí v kroužku za jejich zády jdu s košíkem s různými předměty. Děti sahají do košíku a
hmatem určí předmět a přiřadí k povolání. Ukáže předmět ostatním a ti mu poví, zda je to správně
nebo ne.
Dramatizace
Z různých látek, kostýmů, předmětů a pomůcek se děti ve dvojici promění v nějaké povolání.
Vyrobí si pro určité povolání typický oděv.
Spočítej, kolik je na obrázku zaměstnání, které…?
− opakování sčítání a odčítání
Kdo používá stejnokroj: 13 vojáků, 18 policistů př.: 13 + 18 = 31
Kdo používá společenský oděv: 2 úředníci, 1 sekretářka
Návrhy činností pro výtvarnou výchovu
− kresba nebo malba povolání
− ilustrace k příběhu, obrázku
Návrhy činností pro hudební výchovu
− zpěv písně : Já jsem kováříček, Dělání, Šel zahradník...
− skládání a zpěv vlastní písně o povolání
Návrhy činností pro tělesnou výchovu
− různé pohybové hry při vyučování, při kterých vykonávají určité cviky, protáhnou celé tělo
Návrhy činností pro cizí jazyk
− nová slovíčka (názvy povolání, činností, předměty, které užívají)
− hra her – popis povolání v AJ/ NJ děti hádají, o které povolání se jedná
− zpěv písní o povolání v AJ/ NJ
Na závěr projektu bych si povídala s dětmi o projektu, zda se jim líbil ano, ne a proč. Co nového jim projekt dal, co se dozvěděly a co naopak chybělo a chtěly by se ještě dozvědět.
Michaela Damborová
- 65 -
17. Úcta k povolání
Poukázat na hodnoty lidské práce a úcty k ní.
Poznávat přístroje a pomůcky k danému povolání.
3
Příběh – „Jak se autíčko předhánělo“
Bylo jedno červené nákladní autíčko, které převáželo pečivo do velkého města. Přijelo k obchodu,
který stál na vysokém kopci. Pan řidič autíčko zastavil a šel se zeptat do obchodu, jaké pečivo si paní
prodavačka pro své zákazníky přeje. Autíčko vezlo čerstvé rohlíky, pletýnky, koblihy s marmeládou,
koláče s povidly a tvarohem a voňavý chléb. Ale co se nestalo! Nedočkavé autíčko uvidělo pod kopcem jedoucí, pískající vláček. A řeklo si: „Možná, že vlak se chce se mnou předhánět, a proto na mne
píská. Jak, vláčku, chceš, můžeme se předhánět.“ Nákladní autíčko se rozjelo z kopce dolů. Uhánělo
z kopce dolů, jak nejrychleji mohlo. Vlak jel pod kopcem a závody vyhrával. „Jen počkej,“ říkalo si auto, „já tě doženu a předeženu“. Ani si nevšimlo, že kolem silnic jsou značky. Jedna z nich upozorňovala na klikatou zatáčku. Auto uhání a značky si nevšimlo. Vjelo do zatáčky velkou rychlostí, nestačilo ji
vytočit a narazilo do elektrického sloupu. Autíčko bylo celé potlučené a pomačkané, pečivo vysypané
a elektrický sloup celý nakřivo. Vlak pískl a uháněl dál svou cestou.
•
Otázky a odpovědi.
1. Proč se autíčko rozjelo?
(Možná odpověď: Chtělo závodit.)
2. Je možné, že se rozjelo proto, že pan řidič na něco zapomněl?
(O: Zatáhnout brzdu)
3. Může se na silnici závodit?
4. Co autíčko na silnici přehlédlo?
(O: značky)
5. Jaké to mělo důsledky?
(O: pomačkané autíčko, vysypané pečivo, porušený elektrický sloup)
6. Kdo opraví autíčko? Kdo opraví elektrický sloup? Kdo upeče nové pečivo?
•
Poznej povolání.
Odpovědi na otázky v 6. bodě žáci zjistí poskládáním puzzle s povoláním. Ve 3 skupinách. Každá
skupina bude mít jiné povolání (automechanik, pekař, elektrikář). Složí obrázek a řeknou ostatním, jaké povolání je na obrázku a obrázek popíší ostatním.
•
„Co potřebuji k práci?“
Každá skupinka bude pracovat dále „se svým povoláním“. Na předem určeném místě budou uloženy kartičky s obrázky, na kterých budou pomůcky k těmto třem povolání. Každá skupina bude
mít za úkol vybrat pro své povolání kartičky, u kterých si myslí, že jsou pro jejich profesi nezbytné.
A svůj výběr odůvodní ostatním.
(např. elektroměr, pojistka, dráty, šroubováky, zvedák, tlakoměr, pec, vál, mouka atd.)
- 66 -
•
Hrajeme si se slovy.
Skupiny zůstávají zachovány. Každá obdrží obálku se slabikami svého povolání a mají za úkol název povolání složit.
Otázky: Které povolání má nejvíce slabik? Které nejméně? Opakují se ve slovech nějaká písmena
a kolikrát? V názvu kterého povolání je schován dopravní prostředek? Atd.
•
Znáš jiná povolání?
Hra – Co dělám?
Nejdříve každá skupina představí pantomimou a charakteristickým pohybem „svoje povolání“
podle získaných poznatků. Dále předvádí žáci zvolené pování (třeba svých rodičů), ostatní hádají.
•
Pohybová hra Na kominíka.
Děti utvoří dva zástupy. První se ptá: „Kominíku, kominíku jsou komíny čisté?“ Poslední odpoví:
„Podívám se, není to tak jisté.“ Zároveň poslední prolézá tunelem z nohou vytvořený zástupem.
Opakuje se tak dlouho, až se všichni vystřídají.
•
Pekař.
Píseň s pohybovým vyjádřením:
„Pekař peče housky, uždibuje kousky. Pekařka mu pomáhá, uždibují oba dva.
Neuždibuj kousky, budou malé housky. Když to pekař udělá, je to velká ostuda.“
Po písni žáci z předpřipraveného těsta vyrábí housky, pletýnky a rohlíky. Výrobky jsou předány
kuchařkám ve školní jídelně, které je upečou a hotové vrátí žákům.
•
Elektrikář.
Pokus – Světelný spínač.
Žáci si zahrají na pana elektrikáře. Pod vedením učitelky se pokusí rozsvítit žárovku (pomůcky
jsou k dispozici pro každého žáka). Pomůcky pro jednoho: dřevěná destička, 2 kovové připínáčky, 1 kovová kancelářská spona, 3 izolované dráty, baterie, 1 lampička se žárovkou, kleště. Postup: Zapíchni oba připínáčky v odstupu asi 4 cm do dřevěné desky a pod každý připínáček zastrč
volný konec izolovaného drátu. Ohni kancelář.sponu konec vsuň pod jeden připínáček. Spoj konce obou drátů s baterií a žárovkou a třetí kus drátu spoj s lampičkou a baterií. Druhý konec kancelář. spony přitlač na druhý připínáček. A žárovka svítí.
•
Automechanik.
Návštěva se žáky dílny pana automechanika, který jim podá další zajímavé informace o svém povolání, ukáže různé nástroje a předvede výměnu kola.
Návštěvou autodílny je projektový den na téma povolání zakončen.
Martina Čapková
- 67 -
18. Krejčí králem
Žák rozpozná jednotlivá povolání, rozumí jim, a ví, co jednotlivá povolání obnášejí,
dále opakování matematických operací, zdokonaluje si čtení, rozvíjí slovní zásobu,
zlepšuje si vyjadřování, dramatizace.
Spolupráce, komunikace, tolerance, tvořivost…
3
Předmět – prvouka, matematika, český jazyk, výtvarná výchova, hudební výchova
Pomůcky – kartičky s povoláním, papír, pastelky, mazací tabulky, fixy, obrázky s povoláním, papírové
peníze, nějaké věci (vše co najdeme ve třídě nebo po domluvě co donesou žáci z domů) do obchodu,
pero, připravené texty, obrázky – ševce, pošťáka, encyklopedie
Motivace:
O chytrém krejčím
Byl jeden chudý krejčí. Nevedlo se mu dobře. Jednou ho okradli zloději, po druhé byl nemocen, a tak šlo jedno za druhým, až mu nezbylo nic, než náprstek a nůžky. Vydal se do světa. Přišel do
hospody, kde si dal hrnec mléka a nadrobil si do něho chleba. Ale ve světnici byla spousta much a některé mu lezly i do hrnku. Krejčí jim nakapal trochu mléka na stůl, aby mu daly pokoj. Mouchy se slétly na stůl, ale do mléka mu lezly dál. Krejčí se rozzlobil a čepicí plácl na stůl. Tak jich najednou zabil tři
sta. Zalíbilo se mu toto hrdinství a napsal si na čepici: Tři sta zabil jednou ranou.
Později přišel do velkého města a král se díval právě oknem. Vidí nápis na krejčíkově čepici.
"Jaký to silák," povídá král. "Takového potřebuji." Před nedávnem ukradli dva obři královské princezny a nikdo se neodvážil je osvobodit. I zvolal král krejčího do zámku a slíbil mu jednu dceru za manželku, jestliže je vysvobodí od obrů. Krejčí se sebral a šel. Když přicházel k zámku obrů, slyší těžké
kroky, a proti němu se žene obr. "Co tu chceš, človíčku?" Krejčí se nezalekl a povídá: "Jdu se podívat,
jak se máte." Obr ho vpustil do zámku a šel s ním do zahrady. Když si přečetl nápis na čepici, usmál se
a povídá: "Což abychom si změřili své síly!" Krejčí souhlasil. "Dobrá," řekl obr, "hoď kamenem, jak vysoko dohodíš." Nato krejčí: "Hoď napřed ty!" Obr vzal kámen, vyhodil jej a kámen spadl za tři hodiny.
Pak vytáhl krejčí z kapsy živého ptáka a vyhodil ho do výše. Obr čekal tři, čtyři hodiny, ale marně.
Myslel, že kámen vletěl do nebe. Kroutil nad tím hlavou a řekl: "Teď zmáčkněme v ruce kámen, až
bude z něho prach." Vzal kámen a rozmáčkl jej na prach. Krejčí řekl: "Já rozmáčknu kámen, až z něho
poteče voda." Vyndal z kapsy kus tvarohu, zmáčkl ho v ruce, až z něho voda kapala. Obr se již hněval.
"A teď, kdo z nás dříve doběhne tam k tomu rybníku." "Běž napřed," řekl krejčí. "Poběžím za tebou."
Obr běžel, až se všechno třáslo. Krejčí za ním jako pírko. Předběhl ho a přistrčil do cesty kládu. Obr se
v běhu nemohl zastavit, zakopl, udělal kotrmelec a už byl v rybníce. Tam se utopil.
Krejčí se vracel do zámku. Druhý obr mu vyšel naproti. Uvedl ho do síně a pozval na večeři.
Princezny posluhovaly u stolu. Když obr na chvíli odešel, přitočila se k němu mladší princezna a dala
mu prsten se slovy: "Dávej pozor! Až bude nejhůř, zatoč prstenem na prstě a řekni: Hlava dolů!"
Vtom se vrátil obr a povídá: "Ráno budeme spolu zápasit. Dobrou noc." Krejčí si ráno připravil prsten.
A když se obr na něj hnal se železnou holí, otočil prstenem a řekl: "Hlava dolů" - a obr se válel bez
hlavy na zemi.
Obě princezny se radovaly a krejčí je odvedl ke králi. Král měl velkou radost a dal vyšít chytrému zachránci zlatem na klobouk: Tři sta zabil a dva obry zahubil. Pak byla veliká svatba a když král
zemřel, stal se krejčí králem.
- 68 -
Otázky:
O čem byla pohádka? Kdo to byl švec? A co ten švec dělal? Potřebujeme ševce ještě v dnešní
době? Byli jste u něj někdy? Dále si popovídáme o tom, jaká jsou povolání, která potřebujeme k jaké
činnosti. Také se zeptám dětí, proč musíme chodit do práce a proč do školy? Jaké povolání se jim nejvíce líbí a také čím by chtěli být?
1. úkol – Pantomima - Herec
-
-
máme kartičky, na kterých máme povolání – výpravčí, spisovatelka, řidič kamionu, pilot, prodavač, řezník, hasič, učitel, zedník, číšník, plavčík, lékař, malíř, uklizečka, letuška, policista,
zdravotní sestra, kadeřnice, elektrikář, průvodčí
pantomimky to předvedeme, vybereme jednoho žáka ten si vybere kartičku a předvede pantomimicky, kdo uhodne, jde místo něj
2. úkol - Hra na prodavače
-
-
připravíme si papírové peníze s cedulky s cenami, žáci si vyberou věci a ty si ocení – např. sešit, tužka, aktovka, mléko, atd. vše co najdeme ve třídě a nebo mohou žáci donést nějaké
ovoce a zeleninu
jeden je prodavač a další nakupuje, pak se snažíme vyměnit žáky
na jaké povolání si hrajeme? Bavilo by vás dělat prodavače/ku?
žáci si procvičují matematiku – je to 3. třída, tak to musí uzpůsobit – sčítání, odčítání do 100,
násobilka
3. úkol - Pošta
-
-
zazpíváme si písničku – Jede, jede poštovský panáček.
po zazpívání si zkusíme napsat dopis podle toho v jakou dobu tento projekt realizuje, pokud
před vánoci můžeme napsat Ježíškovi, pokud po prázdninách, tak napsat babičce, dědečkovi
nebo kamarádce/kamarádovi z prázdnin, před prázdninami kamarádovi/kamarádce co budeme dělat o prázdninách
dopis napíšeme, dáme do obálky a napíšeme adresu, ve třídě si vytvoříme poštovní přepážku,
zvolíme jednoho žáka co bude za přepážkou(můžeme je vystřídat) a dopis pošleme
4. úkol – Učitel
-
ve třídě vytvoříme skupinky, kde v jedné skupince bude max. 4-5 žáků
učitelka má připravené texty o obratlovcích (ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci, každé skupince dá jeden text, ta má za úkol z toho vybrat nejpodstatnější informace a ostatním skupinkám je předvést a na závěr udělat opakování –pomocí otázek, křížovky – žáci si vše vymyslí
sami a musí spolupracovat ve skupince a v encyklopedii mohou vyhledat obrázky a ukázat
5. úkol – Malíř
-
každý žák dostane papír, vybere si zda chce pastelky nebo fixy a na papír namaluje čím by
chtěl být a na druhou stranu papíru může napsat, proč by si to svoje vybrané povolání zvolil
6. úkol – Truhlář
-
žáci si do školy donesou 2 skořápky od kokosu, popř. učitelka, provázky
v každé skořápce vyvrtáme 4 dírky a jedné skořápce ještě jednu nahoře, abychom mohli krmítko pro ptáčky zavěsit – udělá učitelka nebo se domluvíme s panem školníkem
obě skořápky k sobě svážeme provázky, aby mezi skořápkami vznikla mezera velká asi 10cm
do vrchní díry navlékneme provázek, ve skořápce uděláme uzel a tím provázek upevníme a
krmítko můžeme pověsit, až krmítko pověsíme, nasypeme do něho zrní pro ptáčky
- 69 -
7. úkol – Stavař
-
žáci budou sbírat dřívka od nanuků (sbírá i učitelka) a budou potřebovat lepidlo (herkules)
stavař staví mosty, tak si žáci ze dříve vyzkouší takový most vyrobit, nejprve necháme žáky ať
si to promyslí, pak když si nebudou vědět rady jim paní učitelka pomůže
z mostů pak uděláme výstavku ve škole
Reflexe – na konci dne reflektujeme co se komu líbilo a co ho nejvíce bavilo a pokusíme se zjistit,
co si žáci zapamatovali – jak se píše dopis, zda si pamatují ještě pohádku, kterou jsme na začátku
dne četli a co dělá ten švec, který v pohádce měl hlavní roli.
Zhodnocení – úkolem projektu je , aby žáci věděli, k čemu nám slouží povolání, jaká povolání
máme a k čemu je dané povolání potřebné. Žáci se v povolání budou více orientovat a mělo by
jim to pomoci, až se budou rozhodovat, jaké povolání si mají zvolit.
Na konci dne:
Pracovní list do skupin na zopakování tématu obratlovci:
OBRATLOVCI:
1. Ryby
jsou obratlovci, kteří žijí …………………………….. .
Pohybují se pomocí ……………………….. .
Dýchají ……………………… kyslík rozpuštěný ve ……………………… .
Tělo pokrývá …………………… se ……………………… .
Rozmnožují se ……………………. oplozenými …………………… .
Jejich tělesná teplota je závislá na …………………………….. .
Ryby žijí v …………………., ……………………… a ……………………… .
2. Obojživelníci
žijí ve …………………… i na ………………………… .
Z vajíček se líhnou ……………………, kteří dýchají …………………….. .
Dospělí obojživelníci dýchají ………………………… .
Povrch těla tvoří …………………….. bez ……………………. .
Teplota těla se mění podle ……………………… ………………………… .
Většina obojživelníků je zákonem ………………………………. .
Jsou to …………………………………………………………………………. .
- 70 -
3. Plazi
žijí na …………………….. .
Na kůži mají …………………………………………………… .
Dýchají …………………………. .
Mláďata se líhnou z …………………….., která samička naklade na …………………………, někteří se líhnou
z ………………………… v těle ………………………. .
Plazi jsou z hlediska způsobu výživy …………………………… ………. .
Většina z nich je zákonem ………………………………………….. .
Jsou to …………………………………………………………………………
4. Ptáci
se líhnou z ……………………….. .
Tělo mají pokryté …………………….., přední končetiny přeměněny v ………………………. .
Plíce mají rozšířené o …………………………………………………. .
Zobák je přizpůsoben …………………………………………. .
Tělesná teplota je ………………………………… .
5. Savci
nejdokonalejší skupina ……………………………. .
Rodí ………………… …………………………., která se po narození živí ………………………. .
Tělo mají porostlé ……………………, pohybují se po …………………………, převážně žijí na
………………………….., někteří ve ……………………… i na ……………………….. .
Jsou to …………………………………………………………………………...............…………………………………………………... .
5. Spoj čarami, co k sobě patří:
vlaštovka
plave
moucha
kůň
skáče
pes
štika
létá
žížala
hlemýžď
chodí
skokan
kachna
leze
včela
- 71 -
6. Doplň:
Samec
Samice
Mládě
Beran
…………………….
…………………….
………………………
kráva
…………………….
………………………
klisna
…………………….
srnec
…………………….
…………………….
………………………
…………………….
kůzle
kohout
…………………….
……………………..
………………………
…………………….
house
Eliška Andrlíková
3
19. Zaměstnání
1. den:
2. den:
exkurze na vlakovém nádraží - výpravčí, pracovník vlakového servisu (jak se vypravují vlaky,
jak vědí, na kterou kolej mají přijít, jak se vlaky spojují, jak se opravují, na co je třeba dát pozor); jízda vlakem – průvodčí/vlakvedoucí, strojvedoucí (jak se vlak řídí, jak se kontrolují jízdenky, co vše vidíme ve vlaku a co vidíme z vlaku ven); možno spojit s prohlídkou vlakového
muzea v Hradci Králové (jaké značky musí strojvedoucí znát, jaké jsou to tvary a barvy)
na základě všeho, co jsme včera viděli, slyšeli a zažili, budou probíhat tyto aktivity:
•
Hra na vláček
- Rozhodli jsme se, že si dnes zajdeme na výlet vláčkem …
- Paní u pokladny nám prodala jízdenky. Mechanik zkontroloval vlak. Výpravčí nás vypravil.
- Jedeme. Šu-šu-šu-šu… Kdo zatroubí? Petr. Tu-tú. Šu-šu-šu…
- Vyjíždíme z nádraží, už jsme venku z města… Jé, já vidím rozkvetlou louku. Vy taky něco
vidíte? Řeku. Ptáky. Ovce. Vesnici. Auto. Koleje.
- Co vidíme ve vláčku? Okno, dveře, sedačky, světlo, háčky, …
- Koho vidíme ve vlaku? Průvodčí, strojvedoucí.
•
Říkanka
Vlak
Jede, jede vláček, jede, jede vlak.
Volá milé děti, rychle nasedat.
Pojedeme k babičce, strýčkovi i tetičce.
Jede, jede vláček, jede, jede vlak.
Jede, jede mašinka, kouří se jí z komínka.
Jede, jede do daleka, kde na děti voda čeká.
- 72 -
•
Skupinová práce (1. část)
- rozdělíme se na skupiny po 3-4 žácích
- každá skupina dostane velký balící papír (A2) a namaluje vlak (jak jede v přírodě, jak stojí
na nádraží, jak se opravuje, jak to vypadá uvnitř vlaku)
- plakáty upevníme tak, aby je všichni viděli
- každý mluví, co nakreslil
- počítání příkladů z plakátů (kolik stromů, vlaků, dětí, koles, oken vidíme na tomto obrázku
/ na všech plakátech) – děti vymýšlí otázky
•
Písnička
VLÁČEK USÍNÁČEK (Inka Rybářová)
Ref:
Jede vláček usínáček, uhání,
veze děti do postýlek, ke spaní.
Ještě pusu na čelo mi rychle dej,
mašinka už houká a tak nasedej.
1.
Ještě pusu mámě, pusu tátovi,
v Hajánově krásné sny tě čekají.
Polštář krásně voní, láká peřina
i na obloze měsíc tiše usíná.
Tak pojď už honem spát...
Ref:
Jede vláček usínáček, uhání…
2.
Po lávce už prošel bílý beránek,
zamkl tvoje víčka klíčkem na zámek.
Slepička svolává, svoje kuřátka,
Večerníček mává, končí pohádka.
Tak pojď už honem spát...
Ref:
Jede vláček usínáček, uhání,
veze děti do postýlek, ke spaní.
Ještě pusu na čelo mi rychle dej,
mašinka už houká a tak nasedej!
- 73 -
•
Samostatná práce
- doneseme připravené obrázky lidí a věcí, co jsme viděli (okno, sedačka, jízdenka, koleje,
čepice, …, průvodčí, výpravčí, vlakový mechanik, strojvedoucí, prodavačka jízdenek)
- do sešitu si pod sebe napíšeme vše, koho a co jsme viděli na výletě vláčkem (pomůcka –
přinesené a namalované obrázky) - společně, aby všichni měli stejně
- vedle toho kdo to vyrobil (když to víme)
- vedle toho z čeho to vyrobil (když to víme)
- co je jejich práce (když to víme)
- společně zkontrolujeme, každý řekne, co ví a co neví nebo má špatně si opraví, řekneme
si, co se z čeho vyrábí a jak
•
Říkanka
Vláček
Jede vláček plný hraček
do kopců i do zatáček.
Pohádkový rychlovlak
houká, syčí jako drak.
Jezdí vláček tam i zpět.
Vrátí se nám v pořádku?
Veze totiž na výlet
zoologickou zahrádku.
•
Vyhodnocení a příprava
- povíme si, jestli se nám včerejší a dnešní výlet vláčkem líbil a jestli chceme ukázat rodičům, co všechno jsme viděli (samozřejmě, že ano !!!)
- vyrobíme si pomůcky na scénku z barevného papíru, výkresu, kusů látek, barev pomocí
připravených maket – čepice průvodčího, výpravčího, značky výpravčího, píšťalka, přilba a
nářadí mechanika, jízdenky, koleje, nádražní tabule, výhled z okna vlaku (použijeme namalované obrázky), výhled na cestu pro strojvedoucího, …
- nacvičíme scénku o výletě ve vlaku – z lavic a stoliček bude vlak, někteří budou cestující,
někteří výpravčí, strojvedoucí, průvodčí a mechanici: Byly jsme na výletě a jedeme domů,
koupili jsme si jízdenky, výpravčí nás vypravil, průvodčí zapískal a strojvedoucí rozjel vláček, jedeme, průvodčí nám zkontroluje jízdenky, přijedeme na další zástavku, vlak se nechce rozjet, přijde mechanik a opraví vlak, jedeme dál a přijdeme domů, vystoupíme a vlak
odjede. Zapojíme i písničky a říkanky.
- Prezentace - představení spolu s výstavou namalovaných obrázků a vyrobených pomůcek
předvedeme ostatním třídám (další třídy můžou mít jinak zaměřený projekt, tak se na
konci udělá představení všech tříd se všemi projekty)
- všechny třídy pak můžou předvést představení na rodičovském sdružení – rodiče je potřeba dopředu informovat o vystoupení dětí (a zajistit jejich činnost během rodič. sdružení)
Lýdia Bohušová
- 74 -
20. Seznámit děti s co nejvíce povoláními
Motivace: Divadlo, zpívání písniček, a učení nové básničky
3
Český jazyk:



V hodině českého jazyka si budeme povídat o tom, co dělají rodiče žáků, co se jim na jejich
povolání líbí či nelíbí.
Dál dětem rozdám do skupinek obrázky s pracujícím/i člověkem/lidmi. Řekneme si, jakou kdo
má profesi a děti pak budou vyprávět příběh.
Nakonec si povíme o přísloví
- Bez práce nejsou koláče – vyložíme si, co znamená, řekneme si k tomu říkanku a další příbuzná přísloví – Komu se nelení, tomu se zelení, Řemeslo má zlaté dno, Práce kvapná málo
platná...
Hudební výchova:

V hodině hudební výchovy si zazpíváme, zahrajeme na hudební nástroje, zatancujeme při
písničkách:
- Šel zahradník do zahrady
- Jede, jede poštovský panáček
- Dělání
Výtvarná výchova:


S dětmi si uděláme koláž. Vystříháme si postavy lidí z novin a časopisů, každý žák si vybere
nějaké povolání a podle toho bude dál hledat, vystříhat a lepit na čtvrtku k postavě různé
náčiní a pomůcky.
Vyrobíme si např. kadeřnické pomůcky (nůžky, hřeben...) zvětšené z kartonu, namalujeme si
je, vybarvíme a můžeme si s nimi zahrát i divadlo v dramatické výchově a později s nimi
vyzdobit třídu nebo je dát na nástěnku.
Dramatická výchova:


Zahrajeme si pantomimu na různá povolání – kuchař, pekař, prodavač...
Zdramatizujeme a zazpíváme si písničku Polámal se mraveneček
Lenka Matoušková
- 75 -
21. O letadélku
Matematika, český jazyk, čtení, sloh, výtvarná výchova
3
Pomůcky: barevné papírky na roztřídění dětí do skupin, pomocné papíry, pracovní
listy, papíry o velikosti A1
Pomůcky dětí: rýsovací potřeby, psací potřeby
Motivace – přečtení textu: Bohumil Říha: O letadélku Káněti (Veselé příhody Pekelských dětí a jejich
psa s malým letadlem)
VYPRÁVĚNÍ TŘETÍ
o návštěvě hangáru, při níž se náhle
zavřou vrata a děti nemohou ven
Vojta, Anežka, Pepíček Slámů a pes Kocijánek byli už skoro na letišti. Nedaleko stála veliká
kůlna. Také by se mohlo říci stodola, ale na letišti říkali téhle budově hangár a schovávali do ní letadla. Blízko hangáru stál ještě jeden menší domek. Vojta nevěděl, k čemu je. Ani Anežka to nevěděla, a
Pepíček teprve ne. Děti se zastavily u tabulky, která se k nim obracela svými písmeny.
„Cizím vstup zakázán,“ četla nahlas Anežka a obrátila se k Vojtovi: „Vojto, jsme cizí?“
„Ne,“ odpověděl Vojta, „my nejsme cizí. Přece dědeček Kozelků bydlí vedle nás na Peklech.
Dědeček není cizí a my taky ne.“
„Pepíčku, jsme cizí?“ptala se Anežka Pepíčka. Pepíček se zamyslil.
Po chvilce řekl: „Tady jsme cizí, a na Peklech ne. Pojďme domů! Já mám doma kolo a to je
lepší.“ „Kocijánku, nejsme tady cizí, viď?“ ptala se Anežka psa s krásně nakrouceným ocasem. Kocijánek tiše zavrčel a udělal haf! Pak si sedl na zadek a smál se na Anežku. Jemu se tady líbilo a s dětmi si
cizí nepřipadal. „Kocijánek taky myslí, že tu nejsme cizí. Půjdeme dál!“ prohlásila Anežka a obrátila
svůj zdvižený nosík k hangáru.
„To se ví,“ souhlasil Vojta.
„Inu“, řekl Pepíček, „Já půjdu s vámi.“
Tak tedy šli. Nejprve Vojta a u jeho nohou pobíhal Kocijánek, za nimi Anežka a nakonec Pepíček. Šli docela tiše, nejvýš snad nějaká travička se ohnula pod jejich bosýma nohama. Mířili
k hangáru. Vojta si už myslil na letadla, Anežka byla zvědavá na všechno a Pepíček vzpomínal, co by
tomu asi řekla maminka, kdyby ho viděla. Vzdychl si přitom nahlas, až se Anežka lekla.
„Co se ti stalo?“
„Maminka sem z Pekel nevidí, viď?“ šeptal Pepíček
„Ne, přece se nemůže dívat přes kopec.“
„To je pravda,“ souhlasil Pepíček. Ulevilo se mu a na maminku za chvíli zapomněl. Děti došly
k zadní stěně hangáru. Musely ho celý obejít, neboť vrata byla vpředu. Dozadu hledělo jen několik
malých čtvercových oken. Hlavy dětí k nim nedosahovaly. Nemohly se proto podívat dovnitř. Vojta se
psem Kocijánkem, Anežka a Pepíček obešli hangár. Nebylo je slyšet a snad je nikdo nespatřil. Nikde
nebylo vidět ani človíčka. Jako by před chvílí všichni lidé z letiště odletěli. Děti šly spokojeně k vratům,
jen Kocijánek měl oči vzhůru a tiše vrčel. Něco se mu nelíbilo. Vojta ho neslyšel. Chtěl už být honem
- 76 -
honem u letadel, a tak se stalo, že si psa nevšiml. A to byla chyba, neboť psi někdy vědí víc než lidé.
Konečně stály děti u vrat. Uviděly řadu letadel, která se skrývala v hangáru. Nejbližší z nich mělo vysoký podvozek a dívalo se na děti velmi přísně. Nehnulo se na něm nic. Ani vrtule, ani kolečko u podvozku.
„Vidíte?“ vydechl Vojta a hrnul se dovnitř.
„Jejda,“ řekla Anežka a běžela za ním.
„Počkejte,“ volal Pepíček šeptem, a když Vojta s Anežkou nečekali, utíkal s nimi také. Chtěl
letadlo vidět zblízka. I na svoje kolo zapomněl. Kocijánek běžel dál než děti, které se před letadlem
zastavily a prohlížely vrtuli. Kocijánek vlezl až pod letadlo a očichával kolečka podvozku. Když už měl
očichávání dost, zdvihl zadní nohu a jedno kolečko pokropil. Potom přiklusal k dětem zpátky. Náhle
se za dětmi ozval rachot a vrata hangáru se zavřela.
Děti se lekly a Kocijánek zaštěkal. Co se stalo? Kdo přirazil vrata? Jak se děti dostanou ven?
Otázky učitele: Jestlipak děti ví, v jakém prostředí se děti pohybují, jaké všechny věci tam patří, …
Děti se roztřídí do skupin podle barev, které mají na čele
-
-
dokončují text (píší na pomocné papíry)
dramatizace příběhu skupinou
práce s pracovním listem (viz. příloha č. 1)
navázání na poslední úkol v pracovním listě – děti pantomimicky předvádí pilota a
v kruhu si poté o této profesi povídáme – co takový pilot za povinnosti, ...
hra na letecké inženýry (viz. příloha č. 2) a protože inženýři musí umět počítat přesně, aby
se nestala nehoda – počítáme (viz. příloha č. 3)
uč. si s dětmi povídá o tom, že dnes už spoustu věcí dělají stroje (děti jmenují povolání,
kde se se stroji pracuje), děti se zamýšlí – jak by mohl vypadat za 1000 let stroj na výrobu
letadel – nakreslí na papír o velikosti A1 (pomocí „Živého obrazu“ ho poté představí
ostatním dětem)
zhodnocení celého dne
připravení dětí na druhý den – exkurze na šumperské letiště
- 77 -
Pracovní list
př. č. 1
Seřaďte jména dětí podle abecedy
_____________________________________________________________________
Vypiš podstatná jména z věty: „Vojta, Anežka, Pepíček Slámů a pes Kocijánek byli už skoro na letišti.“
__________________________________________________________________________________
Doplň slova opačného významu
Pes x ______________________
malý x ____________________
Peklo x ____________________
čistý x ____________________
Dědeček x __________________
kopec x ___________________
Zkus vymyslet věty, jejíž slova by začínala vždy na stejné písmeno a týkala se povolání
(např. Kadeřnice krátí kadeře)
__________________________________________________________________________________
Jak se jmenuje muž, který řídí letadlo?
____________________
př. č. 2
Př.
Pracovní list
Narýsuj letadlo z geometrických tvarů.
Promysli si jaké bude mít rozměry na papíře a jaké by mělo ve skutečnosti.
Vypočítej jak velký by si musel postavit hangár, kdybys tam chtěl uschovat tři letadla.
- 78 -
př. č. 3
Pracovní list
Slovní úlohy
Michal trénuje na leteckou přehlídku každý den 2 hodiny.
Kolik hodin trénuje týdně? Kolik hodin trénoval tento týden, když se 2krát tréninku nezúčastnil?
V přízemí řídící věže jsou 4 okna. V prvním patře je 4krát více oken. Kolik oken je v prvním patře?
Umíš vypočítat, kolik oken je v celém patře?
Eva a Petra si koupily vyhlídkový let sportovním letadlem. Eva zaplatila 53 Kč a Petra zaplatila 40 Kč.
Která z děvčat poletí delší trasu a o kolik Kč zaplatila víc? Kolik Kč stály oba lety dohromady?
22. VOLBA POVOLÁNÍ
3-5
Seznámit děti s různými povoláními, kterým by se v budoucnu mohly věnovat. Ukázat jim význam některých povolání.
Motivace:
Rčení: „Práce šlechtí člověka“, „Práce kvapná, málo platná“, „Komu se nelení, tomu se zelení“, „Bez
práce nejsou koláče“. Popovídáme se o nich, aby jim děti rozuměli.
Písnička „Dělání dělání“
Povolování:
pekař/ka, kuchař/ka, zedník, pošťák/pošťačka, kominík, švec/švadlena, zámečník, prodavač/ka, elektrikář, malíř, opravář televizorů
Rodinná výchova:
Povídání si o tom, čím by děti jednou chtěly být. Zda je nějaké povolání zaujalo. Zda některé
z povolání znají blíže, jestli vědí jaká je jeho náplň práce, kde tito lidé pracují, co vše musí umět. Popovídáme si o povolání rodičů.
Dvojice si jedno povolání vyberou a předvedou ho pantomimou. Nakreslí si, nebo si vybarví obrázky
jednotlivých povolání. Zahrajeme si pexeso.
Čeština:
Přečteme si básničky, povídky a pohádky. Rozdáme si obálky a zkusíme si napsat dopis.
- 79 -
Matematika:
Vypočítáme slovní úlohy, zahrajeme si na prodavače – naučíme se počítat peníze (použijeme papírové peníze) a řekneme se něco o jejich významu.
Výtvarná výchova:
Z vybarvených postaviček z papíru si vytvoříme figurky a zahrajeme si hru na život „dospělých.“
Prvouka:
Řekneme si něco málo o historii těchto povolání. Zhodnotíme jejich význam pro nás. Pustíme si film
nebo příběhy s ukázkou jednotlivých povolání. Řekneme si, kde tito lidé pracují, v jakém prostředí je
najdeme.
Přílohy:
PÍSNIČKY
Pekař/ka, kominík
Píseň: Pec nám spadla
Pec nám spadla, pec nám spadla,
kdopak nám ji postaví,
starý pecař není doma
a mladý to neumí.
Zavoláme kominíka,
ten má dobré nápady,
strčí štětku do komína
a už je to hotový.
Pošťák
Píseň: Poštovní panáček
Jede, jede poštovský panáček,
jede, jede, poštovský pán.
V předu má trubičku
v zadu má truhličku,
jede, jede do Rokycan.
Jede, jede poštovský panáček,
jede, jede, poštovský pán.
Má vrané koníčky
a na nich rolničky,
jede, jede do Rokycan.
- 80 -
Dělání
Princové jsou na draka/Svěrák,Uhlíř
Když máš srdce zjihlé, když máš potíže
Tak dej cihlu k cihle, těsto do díže
Upeč třeba chleba, postav třeba zeď
Žal se krásně vstřebá, začni s tím hned teď
Začni s tím hned teď
Dělání, dělání všechny smutky zahání
Dělání, dělání je lék
Dělání, dělání to nám úsměv zachrání
Dělání, dělání je lék
Kalamajka
Kalamajka mik mik mik,
oženil se kominík,
vzal si ženu Elišku
v roztrhaném kožíšku.
Kalamajka pěkná věc,
když je zima, šup na pec,
když je teplo, šup dolů,
kalamajku tancuju.
Kalamajka mik mik mik,
oženil se kominík,
koho si vzal za ženu?
Pastejřovic Mařenu.
ŘÍKADLA
Kominíček
Kominíčku, kominíčku, jsou komíny čisté?
Podívám se, není to tak jisté.
Šiju boty
Šiju boty do roboty, nemám chleba ani sýra,
všechno mi to kočka snědla!
Udělala kšššš!
Šroubek
Já jsem malý šroubek, vyvrtám si vroubek.
Já jsem malý šroubeček, vyvrtám si vroubeček.
- 81 -
Sviť, měsíčku, sviť
Sviť, měsíčku, sviť,
ať mi šije niť.
Šiju, šiju si botičky,
do sucha i do vodičky.
Pekař
Pekař peče rohlíky,
veliký - ták veliký.
Jako stromy v lese,
jako domy v městě,
každý se jich leká,
jsou veliký jak řeka.
Veliký jak vlak,
tak veliký, tak.
Říkanka kuchařská
Z komína se kouří, večeře se vaří.
Kuchařka si při tom říká: "Pro Mařenku, pro Jiříka,
i pro toho Řehoře, co tam křičí na dvoře."
Kuchařinka
Kuchařinka, kuchařinka, má tvářičku jak peřinka.
Kuchař, kuchař, kuchaříček, uvaří nám pár vajíček.
23. Hledání
Andrea Muchová
3-5
1. Hledání párů
Každý dostane lísteček a musí si bez pomoci řeči najít svou dvojici.
Např. prodavačka – zákazník, doktor – pacient, učitelka – žák, čtenář – spisovatel, řidič autobusu
– cestující, návrhář – modelka, atd.
2. Pexeso
Potřebujeme pexeso s různými druhy povolání. Ten kdo otáčí, řekne pomůcku, kterou to povolání
používá. Ten co otáčí podruhé tu stejnou kartičku, tak musí zopakovat to, co už bylo řečeno před
ním, a říct další.
3. Pantomima
Každý dostane lísteček s určitým druhem povolání a musí ho předvést ostatním pantomimou.
Ostatní hádají.
- 82 -
4. Hra na hádání
Každý si tajně vymyslí, co bude za povolání, a řekne jej p. učitelce, ta je potom všechny zamíchá
a napíše na papír. Ten dá někomu, kdo začne hádat, kdo co je. Pokud uhodne, tak se ten žák přidává k němu a pokračují s hádáním spolu a pokud neuhodne, tak předává papír tomu, koho se
ptal. Vyhrává to největší družstvo.
5. Vymýšlení písniček
Děti mají za úkol vymyslet ve skupinkách co nejvíc písniček, kde se objevuje nějaké povolání.
6. Scénka
Děti mají za úkol nacvičit scénku podle určitého scénáře.
Např. V obchodě – prodavačka odhalí zloděje a musí zavolat policii
Ve vlaku – cestující nemá lístek
V autodílně – chtěl(a) bych opravit auto
U lékaře – pacienta bolí...
7. Test (ve skupinkách)
A, Odhadnout kolik jednotlivá povolání dostávají peněz a seřadit je:
Prodavačka, lékárník, učitelka, právník, policajt, úředník, fotograf....
B, Uhádnout, co dělají některá povolání:
Modelka, designér, manager, ekonom, stylista, grafik, fotoreportér,...
Následná diskuze.
8. Básnička
Ve skupinkách děti vymyslí krátkou básničku na nějaký druh zaměstnání.
9. Kreslení
Každý si vymyslí, co by chtěl být a kreslí to na tabuli. Ostatní hádají co to je.
Magda Klusková
- 83 -
24. Chtěl bych být
−
−
−
−
4
Žák si rozvine své komunikační dovednosti, schopnost spolupráce a svou fantazii a tvořivost.
Žák se seznámí s různými profesemi a zdokonalí své znalosti o nich.
Vytvoří si vlastní názor na jednotlivé druhy povolání a pochopí jejich důležitost.
Naučí se sdělovat své názory bez ostychu před ostatními.
Mezipředmětové vztahy
český jazyk, matematika, přírodověda, pracovní činnosti
Pozn. (předměty budou propojeny, nebude to tak, že když bude matematika a bude se jen počítat,
činnosti budou propojeny tak, aby děti chvíli psaly, pak zase hovořily, aby lépe dokázaly udržet pozornost.)
Program
Nejdříve seznámím s programem. A také bych se jich zeptala, proč takový den máme, jestli je
něco napadá. Dostanou volný papír pro svoje poznámky a dále materiály a texty, ke kterým se vztahují úkoly.
Příběh o pečení chleba
Snad jste slyšeli i o tom, že to není tak dávno, kdy se pekl doma chleba. Tato práce vyžaduje
náramnou zručnost. Ten, kdo zadělával, mísil, obracel v peci, se celý den otáčel. Než se chléb začne
péci musí pekař připravit těsto, to se uhněte z kvásku, mouky a vody, ve které je rozpuštěná sůl. Při
hnětení se přidají do těsta další přísady nebo koření, například kmín. Potom se těsto nasází do ošatek, kde vykyne. Teprve nakonec přijde na řadu pec, kam se to uloží a peče. Nyní se však moc často
chléb doma nepeče.







Víte, kde se peče?
Co vše se v pekárnách peče?
Máte blízko vašeho domova nějakou pekárnu?
Pracuje někdo z vašich rodičů v pekárně? Jestli ano, přiblížíš, co tvůj rodič tam dělá?
Víte, kolik stojí nyní jeden rohlík a kolik jeden chleba, dříve stál méně nebo více.
Kdybych chtěla koupit 10 rohlíků, kolik by to stálo, kdyby jeden rohlík stál 2Kč.
Peče někdo z vašich maminek chléb doma, pomáháte jim?
Úkoly k textu?
1. Najděte slovesa v přítomném, minulém a budoucím čase.
2. Rozlište věty jednoduché a souvětí.
3. Vypište 10 podstatných jmen.
- 84 -
Až budu dospěly chtěl bych být…
Jmenuji se Jirka a až budu dospělý, chtěl bych se stát truhlářem. Pracoval bych v dílně, kde by
krásně vonělo dřevo. Dílna by byla dobře vybavena nářadím, ale také motorovou pilou, hoblovkou,
různými elektrickými vrtačkami a hlavně soustruhem. Na soustruhu bych vytvářel krásné a složité
součásti nábytku, aby nevypadalo zařízení všech bytů skoro stejně. Každý zákazník by si mohl z pestré
nabídky vybrat, co by se mu nejvíce líbilo. Všichni by byli spokojení.
•
Napište do sloupku vybavení, které by si Jirka přál do své dílny:
 Co vyrábí truhlář?
 Máte blízko vašeho domova nějaké truhlářství?
 Pracuje někdo z vašich rodičů v truhlárně? Jestli ano, přiblížíš, co tvůj rodič tam dělá?
 Napište podobně jako Jirka, čím byste chtěli být až budete dospělý, vypište tam i co budete
jednou potřebovat. Užijte podmiňovací způsob. (Potom si o tom povídáme)
•
Kde najdeme dřevo:
 Jaké druhy stromů znáte?
 Co jsou jehličnany?
 Co patří mezi listnaté stromy?
 Co vše můžeme v lese dělat?
 Jaké má les funkce?
 Hovořili jsme o dřevě, víte, co vše se dá ze dřeva vyrobit:
 Co máte nyní kolem sebe a je ze dřeva?
Spojovačka
Žáky rozdělím do čtyř skupin a každá skupina dostane jednu obálku, v obálkách jsou názvy
různých povolání a věci, které vyrábí nebo potřebují ke své práci, mají za úkol je k sobě správně přiřadit, pak si o nich povídáme.
Počítání s penězi
Za rohlík, za chleba, za nábytek a další výrobky se musí zaplatit, proto se musíme naučit počítat peníze. Stanovíme si ceny ke zboží, budeme si říkat kolik by to stálo, kdybych si ten výrobek koupila třikrát, sedmkrát (procvičíme násobilku), kolik by stál celý nákup (procvičíme sčítání)
Pantomima povolání
- dítě si vylosuje kartičku s povoláním, které co nejlépe předvede před třídou bez mluvení
- ostatní žáci hádají, o jaké povolání se jedná, nesmí vykřikovat, ale hlásit se
- při pantomimě se střídají, každý jde jednou
Práce v dílně
Na závěr jsem domluvila se školníkem, aby nám zapůjčil dílnu a byl nám nápomocen, jelikož
by si děti zkusily vyrobit svůj malý dřevěný výrobek, kterými bychom ozdobili okolí nástěnky, kde bude slovně shrnut projekt, který bude doplněn fotkami z průběhu tohoto projektu. A při výrobě bychom si mohli něco jednoduchého a známého zazpívat. A jak budu procházet mezi dětmi, tak bych se
jich optala, jak se jim projekt líbil.
Jana Machová
- 85 -
25. Veselý kopec
−
−
−
−
4-5
žák se seznámí s různými, i netradičními, povoláními, dovede o daných povoláních hovořit
žák si uvědomí, že všechna povolání jsou potřeba, žák dovede spolupracovat
s ostatními spolužáky
pomůcky – pracovní listy, papíry, internet, knihy o povoláních, lístečky s názvy povolání, nakopírované texty písní, atlasy, barevné papíry, tabule, hudební nástroje
mezipředmětové vztahy – český jazyk, matematika, vlastivěda, hudební a výtvarná výchova
1. den – návštěva Veselého kopce – skanzen se zachovalými řemesly
2. den – na koberci – povídání si o výletu na Veselý kopec – jaká řemesla jsme viděli
– co děláme nyní jinak, co k tomu potřebujeme
−
lístečky s povoláními – učitel, lékař, popelář, prodavačka, řidič autobusu, soudce, úředník, zedník,
policista, švadlena, zemědělec, elektrikář, návrhář nových strojů, plavčík, hasič, kosmonaut, veterinář, pojišťovací agent
− žáci si ve dvojicích vylosují povolání, pokud neví nic o daném povolání, mohou si lístečky vyměnit
(je jich připraveno více, než je ve třídě dvojic)
− ve dvojicích pantomimicky předvést daná povolání, možno použít rekvizity, ostatní hádají povolání
− dvojice, které již předvedly svá povolání, je postupně zapisují na tabuli
− ve dvojicích napsat obhajobu, proč je to jejich povolání důležité (cca A5)
− ve dvojicích přednášení obhajoby svých vylosovaných povolání
− v rámci celé třídy se dohodnout, která povolání jsou pro společnost nejdůležitější – 3 – 5 povolání, důležitá jsou všechna povolání
− píseň Dělání – zopakování slov a melodie písně, zazpívat píseň
− jaký je rozdíl mezi hrubou a čistou mzdou
− seřadit povolání podle platu
− zjistit, zda plat odpovídá odpovědnosti, kterou pracovník má
− platy v hrubé mzdě jsou následující: učitel 14 386 Kč, lékař – 34 841 Kč, popelář – 10 639 Kč, prodavačka – 9 974 Kč, řidič autobusu – 13 270 Kč, soudce – 50 731 Kč, úředník – 18 746 Kč, zedník –
15 387 Kč, policista – 30 427 Kč, švadlena – 9 987 Kč, zemědělec – 12 936 Kč, elektrikář – 20 447
Kč, návrhář nových strojů – 32 684 Kč, plavčík – 17 034 Kč, hasič - 29 382 Kč, kosmonaut – 40 833
Kč, veterinář – 24 521 Kč, pojišťovací agent – 32 745 Kč
− vylušti tajenku – spočítej výsledky a doplň písmeno (těžší varianta by byla, kdyby daná písmena
byla prohozena v rámci slov)
- 86 -
A
B
C
Č
90
59
518
1029 5
M
N
O
P
75
101
3
1483 12
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
D
R
E
F
G
H
CH
1404 27
190
253
Ř
Š
S
3210 1088 375
I
J
K
L
1832 1609 308
54
1058
T
U
Z
Ž
546
1222 1459 1444 329
V
Y
113 – 54 = _________
_______
77 . 4 = _____________
________
156 . 9 = __________
_______
1571 – 483 = _________
________
(23. 14) + 7 = ________
_______
96 : 32 = ____________
_______
107 + 1376 = ________
_______
476 + 746 = __________
_______
912 : 76 = __________
_______
74 + 47 – 67 = ________
_______
17 + 29 + 44 = _______
_______
753 : 251 = __________
_______
14 . 37 = ____________
_______
46 . 23 = ____________
_______
1703 – 299 = _________ _______
190 – 100 = __________
_______
174 – 87 + 14 = _______ _______
147 . 7 = _____________
_______
948 + 456 = __________ _______
1500 – 96 = __________
_______
756
ve skupinách – najděte na internetu nebo v knihách, co dříve dělal – rychtář, dráteník, švec, hrnčíř, šenkýř, uhlíř, horník, apatikář, poustevník, žoldnéř, šafář, hokynář, tkadlec, drožkař
povídání si o tom, jestli našli jednotlivá povolání, vysvětlení, co daná povolání znamenají, jestli se
vyskytují ještě dnes
ve skupinách – která povolání jsou typická pro určité kraje ČR – použijte atlas
na tabuli (balicí papír) napsat kraje – učitel
jednotlivé profese napsat pod kraje – žáci píší a zároveň kontrolují
vytvořit 3 dílny – hudební, výtvarná a literární – v rámci skupiny se domluvit na jednom povolání,
ve výtvarné dílně připraví koláž k dané profesi, v hudební dílně vymyslí krátkou píseň na povolání,
v literární dílně vymyslí báseň na dané povolání
dodělávání a prezentace jednotlivých dílen
píseň z pohádky Císařův pekař
vytvoření nástěnky s povoláními, které by chtěli žáci dělat
shrnutí projektu – všechna povolání jsou potřebná
ve volném čase mohou žáci vyplňovat křížovky
- 87 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 – ten, kdo opravuje věci
2 – ten, kdo pracuje na moři a chytá potravu
3 – ten, kdo létá do vesmíru
4 – ten, kdo zajišťuje teplo
5 – ten, kdo vytváří výtvarná díla
6 – ten, kdo staví domy
7 – ten, kdo pracuje na zahradě
8 – ten, kdo vyrábí sladkosti
9 – ten, kdo jezdí na koni
1
2
3
4
5
6
7
8
- 88 -
1 – ten, kdo je autorem knih
2 – ten, kdo dělá střechy
3 – ten, kdo léčí zvířata
4 – ten, kdo řídí vlak
5 – ten, kdo pracuje se dřevem
6 – ten, kdo pracuje se sklem
7 – ten, kdo pracuje ne úřadu
8 – ten, kdo pracuje s látkami
1
2
3
4
5
6
1–
2–
3–
4–
5–
6–
ten, kdo něco řídí
ten, kdo něco zkoumá
ten, kdo používá letadlo
ten, kdo opravuje věci ve škole
ten, kdo provází vlak, kdo kontroluje jízdenky
ten, kdo pracuje s vlasy
Lucie Flídrová
26. Různá technická povolání
−
−
−
−
−
seznámit děti s řemesly a povoláními, aby mělo co nejširší
povědomí o tom, jak různá mohou být
rozvoj úcty k jednotlivému povolání – naše technické povolání – šperkař a kovář
poznání, co dané povolání obnáší
geometrie, matematika, výtvarná výchova, hudební výchova
5
Motivace:
S dětmi budeme prohlížet obrázky různých povolání a povídat si o tom, co dělají jejich rodiče.
Přineseme různé pomůcky (nůžky, metr, cihlu atd.) a děti budou hádat, o jaké povolání by se
mohlo jednat. Pokládáme dětem doplňující otázky: „ A co takový zedník vlastně všechno dělá? A krejčí?“ – můžeme dát dětem úkol, ať se navzájem změří apod. Poté si zahrajeme pantomimu na dvě
družstva. Jedno družstvo si vytáhne zaměstnání a druhé se snaží uhodnout, o jaké povolání jde.
- 89 -
Poté plynule přejdeme, k našemu povolání.
„Nějaká povolání ale již tak obvyklá nejsou,
ale stále existují. Může to být např. kovář či
šperkař. Může vytvořit šperky různých tvarů…“
Dětem bychom pak ukázali geometrické obrazce a procvičovali bychom orientaci
v prostoru.
1) poznávání obrazců
2) jak daleko od tebe obrazec asi je?
3) kolik má rohů? Kolik má hran a kolik
stran?
4) výstavka šperků a kovaných věcí + jaké
tvary v nich můžeme pozorovat
5) rýsování sítí těles, vybarvení, stříhání, následné skládání a lepení
nebo odlévání těles do sádry
6) výstavka vyrobených „šperků“
S dětmi se naučíme písničku „O statečném kováři“.
Odpoledne, bych pak děti vzala ven, kde by byl kamarád, který studuje na uměleckého kováře. Ukázat dětem, jak se ková. Děti by si mohly práci i sami ozkoušet. A jako poděkování by zazpívaly
naučenou písničku.
Ritterová Tereza
27. Volba povolání
Integrace výtvarné výchovy, dramatické výchovy, hudební výchovy a německého
jazyka.
Seznámení s profesemi, rozvoj komunikační dovednosti.
Pomůcky: kytara, čtvrtka, pastelky, vodovky, štětec, nůžky, staré časopisy
Úvod: motivace dětí- zpívání písničky
5
Dělání dělání
Když máš srdce zjihlé,
když máš potíže,
tak dej cihlu k cihle,
těsto do díže.
Upeč třeba chleba,
postav třeba zeď,
žal se krásně vstřebá,
začni s tím hned teď,
začni s tím hned teď.
Dělání, dělání
všechny smutky zahání,
dělání, dělání je lék.
- 90 -
Dělání, dělání
to nám úsměv zachrání,
dělání, dělání je lék.
Děti říkají, jaká se objevují v písničce povolání... Kdo peče chleba? Kdo staví zdi? Znáš nějakého zedníka nebo pekaře?
Vyjmenuj nějaká další povolání... Co dělá tvoje maminka? Co tatínek? Děda? Babička?
Namaluj povolání:
Děti si rozmyslí, jaké povolání by chtěli vykonávat, až budou velcí. S sebou si přinesou staré časopisy.
Mají za úkol pomocí výstřižků a kreslení znázornit právě jejich vysněné povolání. Před samotným malováním se učitel každého žáka ptá co chce kreslit a proč.
• Práce žáků se potom mohou vystavit po třídě nebo na nástěnce v chodbě.
• Důležitá je pochvala každé práce.
Soutěž:
Žáci ve třídě se rozdělí do dvou skupin
• každá skupina dostane 3 lístečky, kde jsou napsaná povolání
• skupiny vyberou 1 zástupce, který bude povolání předvádět
• pokud 2 skupina povolání uhodne, má bod
• vítězí skupina s vyšším počtem bodů
Řekni to německy:
Žáci dostanou do dvojic vystřižené obrázky povolání.
Každá dvojce kromě obrázků ještě dostane slovník
• dvojce bude hledat ve slovníku německé výrazy, následně napíší na tabuli, co našli a ukáží
ostatním své obrázky, aby si mohli nová slovíčka napsat do sešitu.
Die Krankenschwester
Der Arzt
Der Lehrer
Der Pilot
Der Richter
Důležitá je následná kontrola, zda to žáci mají v sešitě napsané správně.
- 91 -
Závěr: pochvala všech za práci, zhodnocení: jaké povolání si si z hodin pamatuješ? Jaké povolání jsi
dříve neznal?
Michaela Prokopová
28. Technika
5
Představit vybraná povolání.
−
−
−
Je důležité, aby si děti vytvořily určitou představu o povoláních.
Pro děti je důležité, aby si u každého povolání, dokázaly představit, co je obsahem práce.
Je důležité, aby se děti rozhodovaly podle toho co je baví, aby si dokázaly představit s čím se kde
pracuje, jak je práce fyzicky či psychicky náročná, v jakém prostředí se pracuje a co je cílem jejich
práce.
Vybraná povolání:
1) Automechanik – velmi tradiční povolání, však dodnes plno dětí neví, co si pod tímto povoláním
mají představit.
2) Opravář jedno-stopových vozidel – toto povolání je velmi nové, v ČR se zatím moc nevyskytuje,
ale myslím si, že je velmi atraktivní.
3) Truhlář – Známé povolání, však některým lidem se zdá být nudné, ale je pravda, že pro toto povolání je důležitá manuální zručnost, a trpělivost.
4) Kuchař – Často si lidé myslí, že toto povolání může vykonávat každý, ale myslím si, že lidé, kteří vykonávají toto povolání, musí umět zvládat plno věci najednou.
5) Sportovní manažer – Pojem velmi zajímavý, práce, při které musíte ovládat plno sportu.
- 92 -
6) Sociální pracovník – Jedna ze zajímavých prací, je zapotřebí velká vůle a výdrž, na tuto profesi je
důležitá silná osoba, stálý kontakt s klienty.
7) Kadeřnice – Lidé si myslí, že je to typicky ženské povolání, ale vykonávají ho i muži.
8) Malíř pokojů – Toto povolání se stalo velmi opomíjené, ale myslím si, že v dnešní době by se lidé
s tímto zaměstnáním snadno uživili.
9) Zvěrolékař – Práce se zvířaty je velice oblíbená, ale vědí děti, co všechno to obnáší?
Myslím si, že je důležité, aby se dětem představily různé druhy prací, aby měly široký rozhled, a představu o nich.
1) Představení jednotlivých povolání:
−
−
Ke každé profesi, se pustí krátká video-ukázka. Děti na ní uvidí, jak vypadá konkrétní práce, s čím
dotyčný člověk pracuje, co je jeho úkolem a podstatou zaměstnání.
Společné a individuální rozhovory na určité povolání. (děti mají možnost ptát se na otázky ohledně zaměstnání, co je zajímá a co jím není jasné)
2) Děti mají možnost se setkat lidmi, kteří určité povolání vykonávají.
−
Mají možnost se zeptat na vzdělání, které je potřebné, kvalifikaci, zručnost, klady a zápory povolání.
3) Přiřazení obrázků k povolání.
−
Na papíře mají název povolání, ke kterému připojují obrázky. (na obrázcích jsou věci, se kterými
pracují, co vyrábí, jak vypadá konečná fáze jejich tvorby, oblečení které nosí, prostředí ve kterém
se vyskytují….)
4) Úkol
−
Děti mají za úkol nakreslit povolání, které se jim zdá být zajímavé.
5) Dětem jsou ukázány věci, se kterými dotyčný člověk pracuje. (mohou si je osahat)
6) Pantomima
−
Vždy je vybráno jedno dítě, které si vylosuje jedno z viz. výše uvedených povolání a zkouší ho
pantomimicky předvést, ostatní žáci hádají.
7) Každé povolání má svůj zvuk….
−
Vždy je vybráno jedno dítě, to si vybere jedno povolání z vis. výše uvedených a předvede zvuk,
který je pří práci slyšet.
- 93 -
8) Scénky

Děti si udělají dvojice či trojice. Vždy v každé skupině mají předvést modelovou ukázku vybraného
zaměstnání.
9) kolokvium

Děti mají možnost povídat o zaměstnáních, co je zaujalo, co se jim nelíbilo, a proč by určitou práci
chtěli vykonávat a proč ne.
Hlavním cílem projektu je vytvoření konkrétního obrazu o povoláních. Je důležitý systém kariérového
rozhodování žáků na základních školách, jíž na prvním stupni základní školy.
Pozitivní ovlivní orientace a uplatnění budoucích absolventů škol ve světě práce.
- 94 -
Ukázka povolání
Úkol – přiřaď obrázek k určitému povolání a vysvětli,
proč jsi to tak přiřadil!!!
Martina Motejlková
- 95 -
29. Práce mých rodičů
Seznámit děti s různými profesemi
5
Atmosféru bychom dětem navodili písničkami z pohádek – například „Ten umí to
a ten zas tohle“, „Dělání, dělání“… - klidně si zazpíváme.
Debata na téma – „moji rodiče pracují jako…“, kde by každé dítě charakterizovalo, co jeho maminka
s tatínkem dělají, kolik času spolu mohou díky tomu trávit a co se mu na jejich práci líbí a nelíbí.
Shrnutí, co všechno je potřeba umět a znát pro vykonávání určité profese – co je kladem a záporem
každé profese. – Děti se rozdělí do skupin a každé skupině bude určeno jedno povolání, které charakterizují. (př.: co musím umět a znát, když chci být lékařem, učitelem, číšníkem, …)
Beseda s pozvaným příslušníkem adrenalinové profese – policistou / hasičem.
Beseda s představitelem profese s vysokou odpovědností s doktorem / zdravotní sestrou.
Čím bych chtěl být – kreslení (pastelkami) profesí, které děti zaujaly = čím by se chtěly stát.
Výstava obrázků se zdůvodněním, proč dítě nakreslilo určité povolání = co se mu na tom nejvíce líbí.
Marie Visurová
5
30. Po exkurzích
Dříve než s žáky začneme plně probírat téma: volba povolání, budu mít
pro ně domluvené nějaké exkurze, aby sami viděli, co některá povolání obnášejí.
Podívat bychom se šli do pekárny, do výrobní firmy např.: výroba plastu, k hasičům. Kdyby
zrovna byl ve městě cirkus, snažila bych se domluvit i exkurzy tam:
1) aby žáci věděli, že i cirkusák je povolání a ne zrovna jednoduché.
2) a aby žáci uzavřeli den plný exkurzí něčím neobvyklým
Každá exkurze by byla zhruba na hodinku. Na exkurzy by žáci měli možnost prohlédnout si,
v jakém prostředí se povolání vykonává, ukázku toho povolání, krátké povídání zaměstnance a nakonec by měli možnost ptát se na věci, které je zajímají.
Kdyby nás na některou z exkurzí nepustili, snažila bych se aspoň někoho zdaného povolání
pozvat k nám do školy, kde by si s žáky povídal/a.
- 96 -
1. den
1. hodina
První hodinu bychom zahájili tím, že bychom si s žáky povídali zážitky z předešlého dne. Zajímaly by mě jejich dojmy z exkurzí. Která se jim líbila nejvíce, která nejméně. Zda si zapamatovali něco
zajímavého, co se dozvěděli. Dále by jsme si pověděli, zda by někdo chtěl mít povolání, na které jsme
se byli podívat nebo jestli některý z jeho rodičů má takové povolání .
V další části hodiny bych se žáků ptala, co dělají jejich rodiče a různá povolání psala na tabuli.
Tabuli bych měla rozdělenou na dvě poloviny: 1. pro maminky, 2. pro tatínky. Když by byla všech povolání na tabuli napsána, barevně by jsme si s žáky povolání rozdělili na: typická pro ženy, typická pro
muže a společná jak pro ženy tak pro muže.
2. hodiny
Druhá hodina bude zaměřena na výtvarnou výchovu. Každý žák si dobře promyslím, čím by
asi tak chtěl být a nechá si to pro sebe. Úkolem žáků bude navrhnout, na čtvrtku A4, znak pro svoje
povolání, které pak budou ostatní hádat.
3. hodina
Na začátku třetí hodiny, bych žáky rozdělila do skupinek po čtyřech. Žáci budou neustále pracovat se svým vybraným povoláním. Každá skupinka bude mít za úkol vymyslet na 4 povolání, které
ve skupince budou mít, co je vše zapotřebí umět a znát k danému povolání. A zda mají všechny 4 povolání něco společného. Ráda bych také po nich chtěla, aby se pokusili určit, jaké školy je zapotřebí
k určitému povolání. Také než začnou skupinky pracovat, vysvětlíme si, která škola co znamená a čím
je studium uzavřeno (výuční list, maturita, titul). Také si povíme k čemu nás opravňuje. ( zda se pracuje po ukončení školy fyzicky nebo duševně a zda po dané škole můžeme jít dál nebo ne,…)
4. hodina
Ve čtvrté hodině by nám každá skupinka řekla, co si ke každému povolání napsala. Opět budu
mít jednotlivá povolání napsaná na tabuli a budu k nim zapisovat potřebné věci. Když ostatní skupinky ještě něco napadne k povoláním, co neměli, mohou dodat. Jinak doplním já, když bude potřeba.
Také si k různým povoláním na tabuli napíšeme, jaké školy je zapotřebí. Zde mi půjde o to, aby žáci
aspoň trochu pochopili, že se neučí jen pro nás, ale hlavně pro sebe a pro dosáhnutí vyvoleného povolání.
V poslední hodině budou žáci opět pracovat ve skupinkách. Každá skupinka si vylosuje jedno
povolání, které se pokusí zdramatizovat. Dostanou dostatek času, aby se mohli domluvit na rolích
a na dramatizaci. Při dramatizaci budou vždy ostatní hádat o jaké povolání se jedná.
Cílem tohohle projektu je, aby žáci poznali různé druhy povolání, seznámili se s nimi, dověděli
se, co je k jednotlivým povoláním zapotřebí a hlavně, že je pro ně opravdu důležité učit se.
Radka Rychlá
- 97 -
31. Projekty pro všechny ročníky
1-9
Celkem bylo vybráno 15 řemesel, tedy
15 skupin žáků. Do skupin byli žáci většinou
rozděleni tak, aby v každé z nich byli zástupci
1.- 9.ročníku. Chtěli jsme, aby starší pomáhali
mladším a vyzkoušeli si tak práci ve skupině
s velkými věkovými rozdíly.
ŘEMESLO MÁ ZLATÉ
DNO
DEN ŘEMESEL
Vybraná
řemesla
Základní škola a mateřská škola, Všestary
Cílem této akce bylo seznámit žáky naší školy
s různými řemesly, s jejich historií a současností, ale
hlavně si měli vyzkoušet řemeslo
na „vlastní kůži“.
Přípravy na tento den začaly asi měsíc
před stanoveným termínem konání. Každý
z učitelů si vybral jedno řemeslo, které chtěl žákům
přiblížit. Vyrobil plakát s informacemi
o tom, co se žáci dozvědí, co se naučí, co budou
potřebovat a případně, co mají zjistit.
- 98 -
Barvíř
Dráteník
Florista
Keramik - hrnčíř
Košíkář
Kovář
Krajkářka
Lazebník
Papírník
Perníkář
Řezbář
Tkadlec
Truhlář
Vyšívačka
Zahradník
- 99 -
Papírníci
Zahradníci
Lazebníci - maséři
- 100 -
32. Celoroční projekt - ŘEMESLA
1-6
- 101 -
33. Projekt „Čím budu“
6-7
Představíme žákům sedm poměrně běžných a prestižních povolání
– zdravotní sestra/bratr, pracovník v oboru ekonomie, kadeřník/kadeřnice, kuchař-číšník,
policista/-ka, strojař/-ka, počítačový odborník/odbornice.
Žáci by se zároveň měli dozvědět, kterou školu si vybrat, pokud by se rozhodli pro danou profesi.
−
−
−
−
−
Rozdělíme žáky do malých skupin, po 3 – 4
žáci mají příležitost vyzkoušet si některé úkony sami
diskuze, během níž si žáci sdělí své dojmy, a která
slouží pořadatelům jako zpětná vazba, pomocí cílených otázek se
dozvědí, zda žáci chápou povolání.
Výběr školy a profil absolventa
Žáci studují na středních ekonomických či obchodních školách, popřípadě na lyceech. Školy
jsou stejně jako v případě ostatních škol státní i soukromé a výběr závisí jen na rozhodnutí žáka, respektive rodičů. Středoškolsky vzdělaný pracovník s velmi dobrým všeobecným i odborným vzděláním pro výkon obchodně-podnikatelských, finančních, bankovních a jiných odborných funkcí. Učební
plán vymezuje povinné vyučovací předměty a dále výběrové, které nabízíme podle personálních
možností a podle aktuálnosti. Třetí cizí jazyk (ruský, francouzský), společenskovědní základ, elektronický obchod, matematická cvičení, cestovní ruch a lázeňství. Tato nabídka může být v průběhu studia rozšířena podle zjištěného zájmu.
Praktická část
Žáci si spolu s opravdovým ekonomem zahrají na správní radu firmy. Ekonom profesionál jim
představí svůj projekt, k němuž žáci budou vyjadřovat své názory. Podle vlastních zkušeností a informací, které se ve skupině dozví, zkusí na základě ekonomem předloženého projektu sestavit svůj
vlastní, třeba na téma: Jak s rozpočtem 2 000 000 Kč co nejefektivněji a nejlépe vylepšit naši školu.
Tvorbu imaginárního ceníku produktů a služeb by měl na starosti ekonom.
Představení jednotlivých povolání
Kadeřník/kadeřnice
Povolání kadeřník/kadeřnice je poměrně známé, takže o něm i žáci budou nejspíš něco vědět. Proto by mohli s touto částí pomoci vedoucímu skupiny tím, že budou sami odpovídat podle
svých znalostí a zkušeností. Důležité je, aby žáci věděli, že na tuto profesi se budou připravovat na tříletém učebním oboru středního odborného učiliště. Studium je denní a po týdnu se střídá běžná výuka s praxí. Absolvent musí mít znalosti z českého a cizího jazyka, matematiky, zdravovědy, ekonomiky, občanské nauky, počítačových technologií a poměrně důležité jsou znalosti chemie. Po absolvování tříletého učebního oboru a obdržení výučního listu mají žáci možnost dvouleté nástavby a získání
maturity.
- 102 -
Profesionální kadeřnice předvedou buď na dobrovolníkovi, nebo na figuríně něco ze svého
umění. Žáci pak budou mít možnost si vyzkoušet česání např. na figurínách.
Kuchař-číšník
Kuchař-číšník je jedním z oborů tříletých středních odborných učilišť. Výuka probíhá stejně
jako v ostatních oborech vyučovaných na SOU formou týdenní výuky ve škole kombinovanou s týdenní praxí. Absolventi si často dodělávají maturitu nebo další nástavbu na různých hotelových školách, po jejichž absolvování jsou schopni vést vlastní podnik.
Praktická část se skládá ze tří částí. Profesionální kuchaři budou mít připravené ukázky několika kulinářských specialit, které před žáky dozdobí. V další části předvedou něco ze svého umění, jako
je např. nesení dvanácti talířů najednou. Žáci a přitom si zasoutěží. Každý žák dostane tácek s umělohmotnými kelímky naplněnými vodou, které přenese po určité trase.
Policista/policistka
Uchazeč se zájmem vykonávat službu v policii musí doručit na příslušné personální pracoviště
policie písemnou žádost o přijetí do služebního poměru a musí dále splňovat následující podmínky:
občanství České republiky, věk nad 18 let, bezúhonnost, minimálně střední vzdělání s maturitní
zkouškou, fyzickou, zdravotní a osobnostní způsobilost k výkonu služby není členem politické strany
nebo politického hnutí nevykonává živnostenskou nebo 6 jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost.
Při nástupu do služby skládá policista služební slib (viz příloha).
Policista i student policejní akademie přijdou v uniformě a žákům představí svou výzbroj
a výstroj. Kromě zbraně budou mít žáci možnost si celou výzbroj detailně prohlídnout. S jedním dobrovolníkem potom policista předvede zatýkání a sepsání protokolu s obžalovaným.
Strojař
Pojem strojař je velmi obecný. Vesměs zahrnuje různé obory, např. strojní zámečník, obráběč
kovů, … Jednotlivé obory se vyučují v rámci středních odborných škol či učilišť. Základní obor je tříletý
zakončený výučním listem, ale v případě zájmu je možné absolvovat ještě dvouletou nástavbu zakončenou maturitou. Úspěšní maturanti si mohou doplnit i vysokoškolské vzdělání ve svém oboru. Výuka
probíhá stejně jako v případě kadeřnictví dvojím způsobem. Klasická výuka ve třídách se po týdnu
střídá s týdnem praxe. K závěrečným zkouškám musí student předvést svůj vlastní výrobek. Absolvent
má základní znalosti jazyka a kromě manuální zručnosti zvládá také fyziku a matematiku pro svůj
obor.
Profese strojaře je ve školních podmínkách bohužel jen těžko předvádí, protože jde většinou
o práci s těžkými stroji. Do tohoto projektu by však zkušení pracovníci mohli přinést na ukázku jen
některé příruční nástroje a ukázat žákům práci s nimi. Žáci tak budou mít možnost zblízka si prohlédnout nejen nástroje, ale také hotové výrobky.
Informatik
Kybernetika se studuje na středních školách aplikované kybernetiky s maturitou a nabízejí tyto obory: výpočetní technika, virtuální grafika a automatizační technika. Školy jsou soukromé, ucha-
- 103 -
zeč zvládá problematiku svého oboru a najde velmi dobré uplatnění na pracovním trhu. Počítačový
odborník by mohl připravit několik ukázek z programů, v nichž je zvyklý pracovat, popřípadě jim ukáže, jak se takový program tvoří. Žáci by potom měli příležitost zkusit funkčnost těchto programů.
Zdravotní sestra
Budoucí zdravotní sestry a zdravotní bratři studují na střední zdravotnické škole, která je zakončena maturitou. Absolvent této školy musí kromě jiného mít také znalost jazyka. Své další vzdělání mohou maturanti získat
např. na vyšší odborné škole, kde získají titul diplomovaná sestra. Stejně důležité jako samo vzdělání je kladný vztah absolventa k lidem. V téhle skupině
budou žáci s profesionálními sestrami či studenty spolupracovat celou dobu.
Vyzkouší si např. dýchaní z plic do plic na figuríně nebo obvazování jednoduchých zranění.
Dotazníky
−
−
−
−
−
−
−
−
Pro všechny skupiny stejné: Otázka <-> Odpověď
Vykonává někdo z tvých příbuzných či známých toto povolání?
Líbí se ti tato profese?
Chtěl/a bys někdy toto povolání vykonávat?
Co se ti na tomto povolání líbí?
Co se ti nelíbí?
Myslíš, že si lidé této profese cení?
Ceníš si jí ty?
Charakteristika povolání
−
−
−
Které dovednosti by měl mít člověk ovládající toto povolání?
Vypište co možná nejvíc kladných stránek profese.
Vypište co možná nejvíc záporných stránek profese.
Hádání profese
Ekonom
a) pomocí fotografie
b) pomocí indicií: kravaťák
kalkulačka
podnik
účty
peníze
notebook
- 104 -
Kadeřník
a) pomocí fotografie
b) pomocí indicií: nůžky
natáčky
hřeben
křeslo
Kuchař-číšník
a) pomocí fotografie
b) pomocí indicií: vařečka
ubrousek
hlavní chod
podnos
Policista
a) pomocí fotografie
b) pomocí indicií: pistole
pouta
služební vůz
odznak
Strojař
a) pomocí fotografie
b) pomocí indicií: soustruh
vrtačka
šroub
zámek
Počítačový odborník
a) pomocí fotografie
b) pomocí indicií: grafická karta
počítač
internet
Zdravotní sestra
a) pomocí fotografie
b) pomocí indicií: nemocnice
modrobílá uniforma
injekce
- 105 -
Příloha - Služební přísaha Policie ČR
"Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního
postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů
České republiky nasadit i vlastní život."
Závěr
Po ukončení všech aktivit se žáci sejdou na jednom místě, a budou hodnotit projekt. Žáci
zodpoví dotazy pro zpětnou vazbu z aktivit, zda mají představu o vybraných povoláních. Vyhodnotí
také dotazníky jednotlivých žáků a učitelé výsledky zhodnotí. Vyučující se zároveň dozví, která povolání jsou dětem blízká nebo jsou podle nich prestižní.
Eva Prajsová
6-7
34. Některé druhy profesí
Projekt si klade za cíl rozšířit dětské obzory, děti určitým způsobem namotivovat pro další
studium, zpestřit běžné školní dny a seznámit je s alespoň některými druhy profesí – ukázat na náplň
jejich práce a případná rizika.
Návštěva hasičské základny v Hradci Králové. Děti se dozví, proč vůbec povolání jako hasič
existuje, jaké nosí oblečení, kdy vstává a chodí spát, co musí umět a dokázat, aby mohl pomáhat
ostatním lidem a jiné zajímavé a užitečné věci.
Poté si vyzkouší obléci hasičskou uniformu společně s helmou, vyzkouší si, jaké to je, když
někdo je těžce zraněn, nesmí se hýbat a na sobě musí mít například nafukovací dlahu...
Nakonec celé exkurze děti vytvoří skupinky po 6 členech a seznámí se s hasičským autem.
Po návštěvě základny následuje návštěva pekárny. Zde se děti seznámí s povinnostmi dobrého pekaře a viděly by například správný postup při pečení chleba a housek.
Prohlédnou si fotky z předešlého dne. Poté si povídají, co se jim líbilo a nelíbilo a čím by chtěly být oni samy, až budou velcí.
V rámci kuchyněk si každý zkusí upéct nějakou tu malou houstičku, chlebíček.
Prezentace výsledků činností, výměna pozic.
Kateřina Jirsová
- 106 -
35. Volba povolání
9
Návštěva zámečnické firmy Unikov – představení firmy ukázka výroby, rozhovor s pracovníky.
Návštěva úřadu práce – beseda, povídání si o pracovních nabídkách a uplatnění…
Návrat do školy, žáci vezmou papírky a napíší o každém žáku v čem vyniká a čím si myslí, že
by se měl živit, to odevzdají všichni žáci svému učiteli, dále napíší to co oni sami co by chtěli jednou
dělat to si nechají u sebe.
Každý žák řekne to co by chtěl v životě dělat ostatní žáci formou diskuse se snaží, donutit žáka
k odpovědi, proč to chce dělat, proč si myslí, že je to povolání pro něj vhodné… nakonec se přečte to
co si mysli, jeho spolužáci.
Povíme si jaké vzdělání je potřeba na různá povolání, vytvoříme diskusi na téma - Je důležité
mít vysokou školu, či ne? Chcete jít na Střední školu, či na Učňovský obor? Necháme žáky k daným
tématům vyjádřit. Řekneme i svůj názor: Můj názor je, že vysoká škola je důležitá pouze pro nějaké
druhy práce př: Pedagog, doktor …, řekla bych dětem, že i když půjdou na učňovský obor, kterých stále ubývá a přesto jsou, tak důležité pro nás, na trhu práce se mnohem více poptávají po šikovných
řemeslnících než po středoškolácích. A taková to práce se stala díky nedostatku schopných pracovníků, velice dobře placena.
Žáci dostanou učitelské noviny a podívají se, jakou školu potřebují na to, aby své vysněné povolání mohli dělat.
Ješinová Petra
36. Den řemesel
SŠ
Místo konání: Úřad práce, Den řemesel (hotel, sál apod.)
Dopoledne:
Žáci navštíví úřad práce, kde bude probíhat přednáška.
 Seznámení se s úřadem práce a jeho činností
 Ukázka různých druhů povolání a zaměstnání (pedagog, lékař, zedník, kuchař, dlaždič…). Ke
každému povolání, které bude žáky zajímat poskytne pracovník informace týkající se pozice
na trhu práce apod.
 „TEST“- všichni žáci budou mít možnost napsat si test pracovních předpokladů(na základě jejich odpovědí jim vyjde několik povolání, které se k jejich povaze hodí nejvíce…).
 Debata o testu a jeho výsledcích
- 107 -
 Každý z žáků řekne, čím by chtěl v životě být, jestli ho nějak překvapily výsledky testu, v čem
si myslí, že vyniká apod.
 Všichni dostanou materiály, které se týkají povolání, které je zajímá, výsledky svého testu, informační letáky úřadu práce atd.
Odpoledne:
Návštěva Dnu řemesel
 Žáci navštíví Den řemesel, kde se prezentují žáci středních odborných škol a učilišť.
 Zastoupeny jsou zde SŠ, SOŠ a SOU, která se nacházejí v okolí města školy…
 Své dovednosti zde prezentují automechanici, kováři, kuchařky, kosmetičky, zdravotní sestry,
instalatéři…
 Př.: Žáci si od zdr. sester mohou nechat změřit tlak a přitom se ptát co studium na SZŠ obnáší,
jak probíhá praxe a v neposlední řadě, jak jsou sami studenti spokojeni.
Následující dny:
Ve škole žáci poté dostanou za úkol napsat slohovou práci na téma: Mé budoucí povolání? Témat
zvolíme několik, aby si žáci mohli vybrat, všechny se však budou týkat povolání. Ve škole následně provedeme diskuzi s reflexí celého dne.
Tereza Šedivá
37. Hasič
SŠ
Výchovné cíle projektu:
Žáci si uvědomí, že existují profese, které jsou nebezpečné, že existují lidé, kteří nasazují svůj
život, aby zachránili třeba i ten náš. Ač tyto profese nepatří mezi moc frekventované, zaslouží si velkou pozornost.
Vzdělávací cíle projektu:
Žáci budou detailně seznámeni s profesemi, s jejich důležitostí pro lidskou společnost. Dále
budou motivováni k získávání dalších informací a rozšíří se jim tak pole přehledu o jednotlivých zaměstnáních, jejich náročnosti a požadavcích.
Základy hygieny, ochrany, bezpečnosti práce, první pomoci, dále biologie, chemie, fyzika, rozvoj komunikace a obhajoba svých názorů aj.
- 108 -
Program:
1. den
Žáci ve třídě budou seznámeni s programem, po úvodních slovech přijde do třídy hasič a bude žákům vysvětlovat různé zásady a pravidla, které jeho práce obnáší a poučí děti o správném chování při požáru, úniku plynu a dalších nehodách, která se jich mohou v běžném životě týkat (mimo jiné jim vysvětlí požární pravidla a zásady správného chování v budově školy). Poté zazvoní školní poplach a žáci podle pokynů hasiče opustí „nebezpečný“ prostor. Po seřazení před školou se žáci odeberou na místní cvičiště hasičů. Zde si projdou lehčím výcvikem a zkusí si práci hasiče – budou hasit hadicí na cíl. Po namáhavém výkonu se žáci posadí do kruhu na trávník a začne diskuze, žáci se mohou
začít ptát na své dotazy a přidávat své názory, prožité situace s touto tématikou.
Tří hodinový kurz požární ochrany je nejen vhodný pro rozšíření vědomostí o povolání hasiče,
ale bez nadsázky potřebný. Povolaná osoba „vyškolí“ žáky o správném chování např. při požáru, ale
zároveň je tento projekt zaměřen na předcházení vzniku takovýchto situací a jejich prevenci.
2. den
Program se bude podobně opakovat, žáci budou ve třídě podrobně seznámeni s povoláním
řidiče záchranné služby, dále jim budou sdělena hygienická opatření, a jak by se měli žáci chovat při
různých situacích, u kterých dojde k nejrůznějším zraněním. Poté se všichni rozdělí do 4 skupin a naučí se správně obvázat zlomeniny, řezné rány, na figurínách si nacvičí první pomoc a dovědí se také
o „pěti T“. Stejně jako první den bych zavedl diskuzi na téma povolání řidiče záchranné služby.
Dvou hodinové sezení s členem záchranné služby dá žákům potřebné informace první pomoci
a připraví je na situace, ve kterých by si předtím nevěděli rady. Zásady správné hygieny jsou potřebné
pořád, takže jejich zopakování zde beru jako upevnění běžných praktik, které by žáci v tomto věku už
měli plně ovládat.
Vojtěch Kawan
Použití námětů je možné jak převzetí nápadů, tak celých popsaných aktivit v časovém programu podle vlastního uvážení. Je důležité alespoň jednou ročně projít aktivitami pro usnadnění rozhodnutí žáků v závěru školní docházky. Ohlasy na konání projektů jsou od žáků velmi kladné, žáci projevují větší a větší zájem a neberou toto ani jako hraní.
- 109 -
Přejeme hodně úspěchů při volbě povolání vašich žáků v projektových aktivitách
Podorlický Vzdělávací Institut s. r. o.
zlepšuje atmosféru komunikace
na základních a středních školách královéhradeckého kraje
Metodiku sestavila z prací a průvodním slovem doplnila
PaedDr. Hana Voborníková, manažer projektu.
Metodika vznikla díky skvělé spolupráci pedagogů v aktivitách projektu
Řemeslo má zlaté dno a čisté ruce
I N V E S T I C E
D O
R O Z V O J E
V Z D Ě L Á V Á N Í
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
- 110 -
Download

Elektronická verze Sborníku projektů