NAČERADSKÉ NOVINY
Ročník: 56
číslo: 9
ZÁŘÍ 2014
Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
blíží se komunální volby, tak bych chtěl zhodnotit uplynulé volební období, nebo jen 30
uplynulých měsíců. Po dostavbě kanalizace a ČOV v Načeradci začal rok zkušebního provozu
ČOV a bylo nutné vybrat budoucího provozovatele. Zastupitelstvo rozhodlo o provozování ve
své režii a k tomu byla založena společnost Načeradské služby s.r.o., která od 1.1.2013
provozuje ČOV a vodovod v Načeradci a vodovod v Horní Lhotě. Cena vodného a stočného se drží na
nejnižší hranici podle nastaveného finančního modelu. Tím šetříme peníze nás všech. V roce 2012 jsme
získali dotaci z Programu regenerace MPZ 460 tisíc korun na opravu kaple Panny Marie v kostele sv. Petra a
Pavla, 62 tisíc na dovybavení tělocvičny a na veřejně prospěšné práce 129.500,- Kč. Do konce roku byly
zaplaceny splátky na vodovodní řady v Načeradci. Bylo zažádáno o navrácení titulu Městys, který jsme
slavnostně převzali na jaře roku 2013. Společně s tím bylo dokončeno pojmenování ulic v Načeradci včetně
jejich označení. V prosinci byla pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce zakoupena Tatra 815 a bylo
zadáno vypracování projektové dokumentace pro novostavbu kabin a opravu koupaliště v Olešné. Se stavbou
kabin se započalo v říjnu 2013 a stavba byla zkolaudována v dubnu letošního roku. Celá stavba včetně
inženýrských sítí a vybavení ubytovny stála 5.971.000,- Kč. Rok 2013 byl již na získání dotačních peněz
úspěšnější, 400 tisíc bylo opět z Programu regenerace MPZ, 850 tisíc korun bylo z Ministerstva pro místní
rozvoj na zasíťování parcel pro stavbu rodinných domů, 213 tisíc bylo na úpravu komunikace a pročištění
potoka ve Vračkovicích, 540 tisíc bylo na pořízení lesní techniky, 38.400,- Kč byla dotace na službu v oblasti
lesnictví. Za náročnou práci při odstraňování povodňových škod a povodňové škody získal městys 180 tisíc a
na veřejně prospěšné práce 286 tisíc. V letošním roce jsme získali dotaci 1.782 tisíc z projektu „Omezení
prašnosti z plošných zdrojů v obci“ a byl pořízen zametací stroj včetně nástaveb, další 1.800.000 Kč je z
programu Leader na rekonstrukci školy v Daměnicích. V mateřské školce byly přes prázdniny rekonstruovány
umývárny a WC v obou patrech. Do konce letošního roku musíme proinvestovat 6 miliónů při zateplení
základní školy, kde práce začaly poslední týden v srpnu. A další 3 miliony na zateplení hasičské zbrojnice
v Načeradci, kde připravujeme výběrové řízení. 400 tisíc je letošní dotace z Programu regenerace MPZ na
opravu věže kostela sv. Petra a Pavla, kde práce také začaly v srpnu. 500 tisíc je krajská dotace na materiál
pro opravu hasičáren v Daměnicích, Pravěticích a Horní Lhotě. Na projekt „Snížení energetické náročnosti MŠ
Načeradec“ což představuje zateplení mateřské školy a výměnu oken a dveří máme v příštím roce alokováno
1.593.880 korun, na revitalizaci toku Horní Lhota je z programu Zlepšení stavu přírody a krajiny alokována
částka 2,73 milionů korun. Na tyto akce se připravuje výběrové řízení. Máme požádáno o dotace na obnovu
obecního majetku po živelných pohromách v roce 2013, připravujeme žádost o dotaci na obnovu obecního
majetku po živelných pohromách v letošním roce, projektovou dokumentaci a žádost o dotaci na výstavbu
chodníků podél silnice II.třídy od Horní Lhoty, Daměnic a Vračkovic. Zvýšil se i počet zaměstnanců pracujících
pro obec, nyní jsou 4 v trvalém pracovním poměru a další 4 z úřadu práce na veřejně prospěšné práce. Díky
schválenému RUDu (rozpočtovému určení daní) jsme získali do rozpočtu obce více peněz a všechny akce
jsme zvládli bez zadlužení. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podílejí na přípravě projektů a podávání
žádostí o dotační peníze, výběrových řízeních a realizaci samotného projektu, a také závěrečném
vyhodnocení akcí.
Ing. Jiří Jelínek, starosta městyse
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE V SRPNU 2014
Mimo jiné rada projednala:
Rada městyse vzala na vědomí zprávu o daňové kontrole, kterou provedl Finanční úřad pro Středočeský kraj,
oddělení dotací a finanční kontroly Benešov. Předmětem daňové kontroly byla kontrola skutečností
rozhodných pro vznik povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 218/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů u dotací poskytnutých v letech 2009 – 2012
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo 1175130173 – 10 TI
Načeradec ze dne 8.9.2009 (ve výši 500.000 Kč), č. 2171158403 - Dětská hřiště v Načeradci ze dne
28.7.2009 (ve výši 125.000 Kč), č. 217D115009091 – Sakrální památky Načeradce ze dne 9.7.2010 (ve výši
389.000 Kč), č. 217D115009343 – Úprava veřejného prostranství v Načeradci ze dne 13.8.2010 (ve výši
211.000 Kč) a č. 117D513000434 – 11 TI Načeradec ze dne 17.9.2012 (ve výši 550.000 Kč). Správce daně
konstatoval, že daňový subjekt použil dotace na stanovený účel v souladu s rozhodnutím a dodržel
kontrolované podmínky. Kontrolou závazných termínů, parametrů, finančních ukazatelů a vybraných
podmínek nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně.
Rada městyse projednala žádost o vyjádření k udělení licence od Krajského úřadu Středočeského kraje pro
ČSAD Benešov a.s., se sídlem Blanická 960, Vlašim na linku 350920 Pacov – Lukavec – Vlašim – Praha.
Rada městyse schválila.
Rada městyse vzala na vědomí informaci starosty Ing. Jiřího Jelínka o opravě hasičské stříkačky PS12
v Horní Lhotě (vývěva, rozdělovač).
Rada městyse vzala na vědomí územní souhlas Městského úřadu Vlašim (odbor výstavby a územního
plánování) pro stavbu „Změna rodinného domu č.p. 6 v Novotinkách a jímka na vyvážení“ na pozemku p.č.
2844 v k.ú. Horní Lhota.
Rada městyse vzala na vědomí oznámení Městského úřadu Vlašim (odbor životního prostředí) o zahájení
vodoprávního řízení k nakládání s podzemními vodami p.č. st. 133 v k.ú. Načeradec.
Rada městyse schválila žádost o stavební parcelu p.č. 210/143 v k.ú. Načeradec o výměře 830 m² pro M. Ch.,
bytem Načeradec a O. Č., bytem Vlašim (novostavba).
Rada městyse vzala na vědomí rozhodnutí č. 14210483-SFŽP Ministerstva životního prostředí o poskytnutí
dotace ze státního rozpočtu ve výši 88.548 Kč, prostředky EU kryté alokací schválenou EK ve výši 1.505.332,Kč a předpokládané zdroje financování městyse Načeradec ve výši 177.099,- Kč, celkové zdroje ve výši
1.770.979,- Kč na akci „Snížení energetické náročnosti MŠ Načeradec“.
Rada městyse vzala na vědomí akceptování žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu ŽP
projektu „Zateplení hasičské zbrojnice Načeradec“.
Rada městyse vzala na vědomí rozhodnutí Městského úřadu Vlašim (odboru výstavby a územního plánování)
o povolení změny stavby před jejím dokončením „Novostavba rodinného domu a oplocení“ na p.č. 210/116
v k.ú. Načeradec.
Rada městyse vzala na vědomí oznámení Krajského úřadu pro Středočeský kraj (odbor finanční kontroly) o
zahájení přezkoumání hospodaření městyse Načeradec za rok 2014 dne 14.10.2014.
Rada městyse vzala na vědomí žádost JSDH Načeradec o výměnu vozového parku AVIE 30 rok výroby 1974
za 9-ti místnou dodávku. Avie je 40 let stará a náklady na její udržení v provozu jsou stále vyšší.
Rada městyse uložila starostovi Ing. Jiřímu Jelínkovi napsat žádost na odkoupení části pozemku p.č. 210/145
v k.ú. Načeradec pro stavbu přípojky pro ATS v Načeradci.
VÝPIS USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE NAČERADEC DNE 14.8.2014
Zastupitelstvo městyse Načeradec schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2014.
Zastupitelstvo městyse schválilo Smlouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu svazku obcí
EKOSO v rámci přímé podpory v oblasti školství v částce 24.200 Kč. Smlouvu uzavřít mezi poskytovatelem
dotace EKOSO Trhový Štěpánov, IČ 49828029 a příjemcem dotace Městysem Načeradec, IČ 00232289.
Uložilo starostovi smlouvu podepsat.
Zastupitelstvo městyse souhlasilo s podepsáním smlouvy o dílo se zhotovitelem firmou MV Plast s.r.o.,
Kubelíkova 1224/42, 13000 Praha 3. Předmětem díla se zhotovitel touto smlouvou zavazuje pro objednatele
Městys Načeradec, IČ 00232289 provést stavební práce na úpravách budovy Základní školy Načeradec na
pozemku pč. 52/6 v k.ú. Načeradec, spojených s úsporou energie a snížením energetické náročnosti budovy,
které spočívají především v zateplení obvodového pláště budovy, zateplení ploché střechy nad 1. NP,
zateplení podlahy půdního prostoru na 3. NP nad budovou školy a ve výměně otvorových výplní v rámci
projektu „Snížení energetické náročnosti ZŠ Načeradec“. Cena díla je 5.908.480,62 Kč bez DPH
(7.149.261,55 Kč s DPH).
Zastupitelstvo městyse Načeradec schválilo dohodu o zrušení předkupního práva pro pozemky v k.ú.
Načeradec.Tuto dohodu městys uzavře jen na základě písemné žádosti povinného z předkupního práva.
Zastupitelstvo městyse Načeradec schválilo prodej části pozemku p.č. 925/5 o výměře 170 m² v k.ú. Slavětín
a pozemku p.č. st. 82 o výměře 20 m² v k.ú. Slavětín ve vlastnictví Městyse Načeradec, IČ 00232289
2 str., Načeradské noviny, září 2014
zapsaných na LV 10001 panu J. S., trvale bytem Lukavec za cenu 60 Kč/m², tj. celkem za 11400 Kč. Pozemky
jsou vyměřeny geometrickým plánem č. 69-132/2013 vyhotovený Ing. Kristýnou Líznerovou, Erbenova 1033,
Vlašim. Správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.
V souladu s ustanovením § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí je
poplatníkem daně z převodu nemovitých věcí kupující.
Zastupitelstvo městyse Načeradec schválilo prodat část pozemku p.č. KN 1075 o výměře cca 190 m² v k.ú.
Pravětice ve vlastnictví Městyse Načeradec zapsaný na LV 10001 paní Mgr. J. M., trvale bytem Votice za
cenu 60 Kč/m². Náklady spojené se zajištěním geometrického plánu hradí kupující. Správní poplatek za
podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující. V souladu s ustanovením §
1 odst. 1 písm. a) zákona č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí je poplatníkem daně z převodu
nemovitých věcí kupující.
Zastupitelstvo městyse Načeradec schválilo odložit jednání o koupi kabin na pozemku p.č. KN st. 258 v k.ú.
Načeradec na příští jednání.
VÝPIS USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE NAČERADEC DNE 22.8.2014
Zastupitelstvo městyse Načeradec schválilo navýšení rozpočtu stavby „Multifunkční zařízení Daměnice“:
1) Strop v předsálí ze sádrokartonu
2) Okno z předsálí do šatny
3) Odvětrání dveří ze sklepa
Zastupitelstvo městyse Načeradec schválilo koupi pozemku p.č. PK 690/12 o výměře 1286 m² v k.ú. Řísnice
za smluvní cenu 20.000 Kč. Návrh na vklad hradí kupující. Nabyvatel je poplatníkem daně z nabytí nemovitých
věcí.
Zastupitelstvo městyse Načeradec schválilo navýšení výdajů při stavbě „Zateplení ZŠ Načeradec“:
1) Hliníkové dveře do vstupů: hlavní vstup, boční vstup, vstupy pošta
2) Výměna oken ve sklepě ze dvora
3) Výměna oken - severní strana (původní jsou dřevěná)
4) Okna severní strana barva zlatý dub
Úřad městyse informuje
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou umístěny:
od 5.9.2014 do 12.9.2014
v Daměnicích
od 12.9.2014 do 19.9.2014
v Dolní Lhotě
od 19.9.2014 do 26.9.2014
v Načeradci – ulice Roubíčkov
od 26.9.2014 do 3.10.2014
v Načeradci – ulice V Parku
od 3.10.2014 do 10.10.2014
v Načeradci – ulice Na Podolí
od 10.10.2014 do 17.10.2014
v Olešné.
Ukládejte zde pouze velkoobjemový odpad. Nepatří tam nebezpečný odpad, jako např. lednice, televizory,
pneumatiky, barviva atd. Nepřeplňujte!!! Prosíme, pokud bude kontejner plný, nahlaste na úřadu městyse.
Oznamujeme občanům Dolní Lhoty, že dne 13.9.2014 budeme vybírat vodné opět u Heřmánků v čp. 11 od
9,00 do 10,00 hodin.
Připomínáme, že do konce měsíce září 2014 máte povinnost uhradit místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
Pokud máte zájem o kominíka,….. nahlaste se do 26.9.2014 na Úřadu městyse Načeradec nebo zavolejte
na tel. č. 734 362 070 nebo 317 852 335. Navštíví nás ve dnech 2. – 3. 10. 2014.
Středisková knihovna oznamuje, že od 1. října 2014 bude knihovna asi dva týdny zavřená. Jana Lapáčková
Vakcinace psů bude provedena:
o V úterý 9.9.2014 Horní Lhota 18:15 hodin, Dolní Lhota 18:45 hodin.
o Ve středu 10.9.2014 Vračkovice 18:15 hodin, Daměnice 18:45 hodin, Pravětice 19:15 hodin.
o Ve čtvrtek 11.9.2014 Slavětín 18:15 hodin, Řísnice 18:45 hodin, Zdiměřice 19:15 hodin.
o V sobotu 13.9.2014 Načeradec 13:00 hodin.
Cena za očkování jednoho psa je 100,- Kč (1-roční vakcinace) a 160,- Kč (2-roční vakcinace).
Vítání občánků
Sbor pro občanské záležitosti při Městysi Načeradec pozval na den 27.9.2014 od 10,00 hodin rodiče s dětmi
na „Vítání občánků“ narozených v měsících 10/2013 – 08/2014. Bude přivítáno šest občánků.
Načeradské služby s.r.o.
ODEČTY VODOMĚRŮ V OBCÍCH NAČERADEC A HORNÍ LHOTA PROBĚHNOU VE DNECH 25. – 26. 9.
2014. V případě, že nemůžete v tomto termínu zpřístupnit nemovitost k odečtu vodoměru, můžete k nahlášení
stavu vodoměru využívat e-mailovou adresu [email protected] nebo tel. 734362070. Děkujeme za
spolupráci.
3 str., Načeradské noviny, září 2014
Základní škola Načeradec
Školní rok 2014 – 2015
Po letních prázdninách se žáci 1. září 2014 sešli se svými učiteli, rodiči a hosty na slavnostním
zahájení nového školního roku 2014 – 2015 v tělocvičně školy.
V době prázdnin pedagogičtí pracovníci i správní zaměstnanci čerpali dovolenou. V mateřské škole se
ale rozhodně neodpočívalo. Náš zřizovatel Městys Načeradec tam realizoval rekonstrukci sociálních zařízení v
obou třídách. Paní uklízečky i paní učitelky potom měly plné ruce práce, aby připravily školku na nový školní
rok. V základní škole byly vymalovány potřebné třídy a chodby a byl proveden úklid školy.
Provoz školní jídelny byl přerušen pouze na jeden týden.
Pedagogický sbor od 25. srpna 2014 se začal připravovat na nový školní rok a provedl komisionální
přezkoušení žáka, který konal opravné zkoušky ze dvou předmětů.
Do první třídy byli přivítáni tito žáci: Marek Burkhard, Jan Duda, Lukáš Dušánek, Milan Kadeřábek,
Adam Kříženecký, Aleš Kříženecký, Natálie Mikešová, Radim Peška, Martin Řásný, Markéta Smetanová,
Simona Štětinová, Karolína Švandrlíková, Johanka Vašíčková a Karel Vávra. Jejich třídní paní učitelkou bude
Mgr. Martina Ctiborová, která bude stále vykonávat funkci koordinátorky ŠVP. V naší škole je již tradicí, že od
začátku školní docházky budou mít velké kamarády. Žáci 9. třídy, kteří přivítali nové prvňáčky kytičkou, se jim
budou po celý školní rok věnovat a pomáhat.
Do naší školy nastoupili čtyři noví žáci,
a to do 2. a 6. třídy.
V pedagogickém sboru máme nového
pana učitele Mgr. Milana Dvořáka. Bude učit
matematiky, přírodopisy, chemie a informatiky
na druhém stupni. Touto cestou děkuji panu
učiteli Bc. Lukáši Dubinovi za jeho práci.
Ve 2. třídě bude vyučovat paní učitelka
Mgr. Jana Švárová, která bude i nadále
vykonávat funkci metodika prevence, ve 3.
třídě Mgr. Jana Svobodová, která je i
výchovnou poradkyní. Čtvrtou třídu povede
paní učitelka Jana Tichá a 5. třídu paní
učitelka Mgr. Drahomíra Nováková. V 6. třídě
je třídní učitelkou Mgr. Marie Fišerová, třídní
učitelkou 7. třídy je paní Hana Hajná a v 8.
třídě Mgr. Jitka Lorencová. Třídním učitelem
9. ročníku je Ing. Pavel Jakubův, který je i
správcem počítačové sítě. Asistentkami
pedagoga jsou paní Dana Štekerová a Marie Zhorná.
Ve ŠD je i v tomto školním roce vedoucí vychovatelkou paní Marie Zhorná a další vychovatelkou paní
Dana Štekerová.
V kolektivu správních zaměstnanců nedošlo k žádným změnám - jsou to paní Slavatová, Havelková a
pan Maceška. Zaměstnanci ŠJ jsou stále ve složení – vedoucí ŠJ paní Helena Sibalová a kuchařky paní
Filipová, Vacíková a Vítková. Budou se starat o pořádek ve škole a o dobré stravování pro naše žáky, i pro
další strávníky.
I letos se žáci budou vyučovat podle ŠVP Cesta k poznání ve všech ročnících. V učebním plánu
dochází ke dvěma změnám – nebudeme již vyučovat volitelný předmět Výchova k rodičovství a Seminář z ČJ
v 6. třídě. Budeme mít nově Seminář z Českého jazyka v 9. třídě a v 6. ročníku se výuka Zeměpisu rozšíří o 1
hodinu.
Chci poděkovat za celoroční spolupráci SRPŠ a těším se na spolupráci i v tomto školním roce.
Také chci poděkovat zástupcům Městyse Načeradec za jejich podporu činnosti školy. V MŠ došlo k
rekonstrukci sociálních zařízení během školních prázdnin. Blíže vás bude informovat v samostatném článku
zástupkyně pro MŠ paní Jaroslava Koubíková. Dále díky finanční podpoře Městyse Načeradec bude jezdit v
době školního vyučování školní autobus.
V tomto školním roce nás čeká rekonstrukce školní budovy – výměna oken a zateplení budovy.
Na závěr chci popřát žákům, rodičům, pedagogům a ostatním přátelům školy pohodový a úspěšný
školní rok.
Ing. Bc. Jana Beránková, ředitelka školy
Šťastné vykročení do nového školního roku, hodně štěstí a úspěchů přeje všem dětem,
zaměstnancům, učitelům a učitelkám Základní a mateřské školy Načeradec Úřad městyse
Načeradec.
4 str., Načeradské noviny, září 2014
Mateřská škola Načeradec
Posledním červnem a několika červencovými dny utichlo štěbetání dětských hlásků v naší mateřské škole.
Nastal čas prázdnin a příjemného odpočinku. To však neplatilo pro budovu MŠ,
kde naopak nastaly přípravy na dlouho očekávanou rekonstrukci, na kterou se
všichni moc těšili.
Rekonstrukce byla zahájena 21. července, práce probíhaly podle stanoveného
časového plánu od bourání, odklízení omítek a starých obkladů, až k vytváření
samotného krásného, moderního interiéru umýváren a WC.
Začal nový školní rok, děti se vrátily do
své mateřské školy a jejich reakce byly
stejné jako ty naše, plné nadšení a
obdivu.
Tímto bychom všichni radi poděkovali
zřizovateli MŠ Městysi Načeradec a dále
všem, kteří se podíleli na pečlivém
provedení všech prací. Těšíme se na
další spolupráci při vylepšování mateřské
školy, aby se stala ozdobou pro městys
Načeradec a snad i nejhezčí MŠ v okolí.
Vždyť škola i školka jsou vizitkou vedení
každé obce. Děkujeme.
Jaroslava Koubíková, Jaroslava Lesinová a Jana Smetanová, učitelky MŠ
Loučení s prázdninami
Dne 30. srpna 2014 proběhlo na hřišti v Načeradci tradiční
„Loučení s prázdninami“. I tentokrát pro příchozí připravilo o.s.
Kamarádi Načeradce bohatý program. V 12:30 hodin vypuklo
loučení. Děti procházely od startu „loukou a lesem“. 7
stanovišť postaviček z louky a 7 stanovišť postaviček z lesa
mělo pro děti připraveno úkoly. Za splnění děti obdržely
sladké odměny nebo i různé předměty. Potkat jste mohli
berušky, slunečnice, včely, ježka a jablko, motýla, krtka a
myš, vodníka a rusalku, vílu a skřítka, jahodu a borůvku,
bludičku a pána lesa, strom a kůrovce, mochomůrky, hejkaly,
myslivce a lišku. Na hřišti dále bylo připraveno malování na
obličej. Kdo chtěl, mohl si dojít zaskákat do skákacího hradu.
V 15:45 hodin vypuklo představení šermířské skupiny Burdýři.
Představilo nám hru „Piráti“, ale v úsměvném podání
s hudebním doprovodem. Odpolední program zakončilo taneční vystoupení o.s. Kamarádů Načeradce
v kostýmech „louka a les“. Celým odpolednem nás provázel DJ Novák z Vlašimi. V 19:00 hodin začal večerní
program. Hudební skupina „Šakalí dech“ hrála pro děti i pro
dospělé. Před devátou hodinou večerní přišel na řadu
ohňostroj.
Chtěla bych touto cestou moc poděkovat všem zúčastněným,
všem aktérům „louky a lesa“, obsluze a všem, kteří se podíleli
na přípravě – členům o.s. Kamarádi Načeradce. Občanské
sdružení děkuje těmto sponzorům: Středočeskému kraji
(finanční příspěvek), Městysi Načeradec (zakoupení
ohňostroje, zapůjčení hřiště a jiné….), Janě Havlíčkové
(ubytovna Načeradec – finanční příspěvek). Děkujeme též
ostatním sponzorům za příspěvek ve formě daru: Petrovi
Svobodovi Praha, Hotelu Štamberk Pravětice, firmě JIRFA
s.r.o. Praha, firmě Motoron Křížov, Jarce Kulichové
Načeradec, rodině Maceškových Načeradec, rodině
Deckerových Praha, Zdeňkovi Smetanovi Řísnice, Agrodružstvu Načeradec, firmě Zeelandia, firmě RECTA
s.r.o. Načeradec, Mysliveckému sdružení Načeradec a SDH Načeradec.
A co říci závěrem? Akce se opět vydařila. Ti, kteří se přišli poslední prázdninový víkend podívat na hřiště do
Načeradce, nelitovali. Děti se nejvíc těšily na soutěže a odměny, malování na obličej, skákací hrad a pak na
večerní ohňostroj. Dospělí zase na představení Burdýřů. Doufáme, že i v příštích letech se na Vás budeme
moci těšit my, tak jako vy na nás. Foto na www.naceradec.cz
Martina Švecová, předsedkyně o.s. Kamarádi Načeradce
5 str., Načeradské noviny, září 2014
Komunální volby
Sdružení nezávislých kandidátů „NÁŠ ŽIVOT“
Myslíte si, že jsou investice v obci vynakládány hospodárně a do potřebných projektů?
Jsou výběrová řízení na zhotovení projektů průhledná?
Udržuje obec veřejný prostor podle Vašich představ?
Informuje Vás vedení radnice včas a dostatečně?
CO CHCEME PROSADIT
 chceme více investovat do veřejného prostoru – oprav chodníků a místních komunikací, veřejného
osvětlení, školy a školky a do údržby veřejného prostoru ve všech spádových obcích
 hospodařit s prostředky obce vždy v rámci jejích možností bez zadlužení
 více řešit dopravní situaci v obci, například omezení překračování rychlosti semaforem nebo
výstražnými tabulemi
 pokusit se vyřešit dlouholetý neřešený problém s rozestavěnou budovou na náměstí v Načeradci;
rozhodnout se, k jakým účelům bude sloužit.
Budova bývalé školy v Horní Lhotě - zahájit diskusi s občany, jednat s úřady s cílem připravit projekt
pro její využití a rekonstrukci
 zprůhlednit výběrová řízení jasně nastaveným systémem s účastí všech zájemců při vyhodnocování;
do komisí k výběrovým řízením zapojit i místní občany
 jasně a pravdivě informovat členy zastupitelstva o zamýšlených záměrech vedení obce. Důrazně
odmítáme silové prosazování rozhodnutí vedení radnice bez diskuse v rámci zastupitelstva.
Více, přehledněji a pokud možno v předstihu informovat obyvatele obcí prostřednictvím Načeradských
novin a webových stránek o zamýšlených projektech s možností vyjádření se občanů
 nebudeme využívat obecní byty pro sociální bydlení ani přihlašovat trvalé bydliště na adresu městyse
Načeradec pro nově přistěhovalé. Chtěli bychom v rámci možností městyse podpořit občany
v produktivním věku
 efektivněji využívat dotačních programů; připravíme podklady pro vytvoření nového záložního zdroje
vody v Načeradci
 pokusíme se zrušit nebo alespoň zmenšit památkovou zónu (zjednodušení komunikace s úřady, …)
Sdružení nezávislých kandidátů „Náš život“ bude hospodařit s penězi a majetkem obce ku prospěchu
všech obyvatel. Chceme zvelebovat prostředí obce a občanům vycházet vstříc s jejich potřebami, požadavky
a transparentně rozhodovat o projektech. Chceme ovlivnit chod všech obcí, protože tu bydlíme stejně jako Vy.
Komunální politiku budeme dělat slušně, poctivě a hlavně pro naše občany.
Volte Sdružení nezávislých kandidátů „Náš život“
Ing. Karel Svoboda
Řísnice
Jaroslav Svoboda
Daměnice
Ing. Bc. Jana Beránková Načeradec
Jiří Jelínek
Načeradec
Mgr. Miroslav Vondrák
Načeradec
František Doubek
Načeradec
Ing. Lukáš Vítek
Načeradec
Michaela Krejčová Načeradec
Josef Holý
Olešná
Martin Kmošek
Načeradec
Petra Bartoníčková
Načeradec
František Kaltounek Načeradec
Lenka Blehová
Horní Lhota
Lukáš Pohorský
Pravětice
Michal Duda
Načeradec
6 str., Načeradské noviny, září 2014
Sport
Fotbalová sezóna 2014/2015 začala
SK Načeradec, OP Ferdinand, okr. Benešov
Rk. Tým
1. Maršovice A
2. Neveklov A
3. Jankov A
4. Struhařov A
5. Sokol Přestavlky A
6. Vrch.Janovice A
7. Dolní Kralovice A
8. SK Načeradec
9. Chocerady A
10. Pravonín A
11. Mezno A
12. Jírovice
13. Popovice A
14. Křivsoudov A
Záp
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Skóre Body
9: 2
6
6: 0
6
7: 2
6
7: 4
6
5: 1
4
6: 4
3
4: 4
3
3: 3
3
2: 2
3
2: 3
1
3: 8
0
0: 6
0
2: 9
0
0: 8
0
TJ Blaník Načeradec, III. tř., okr. Benešov
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Tým
Teplýšovice B
Trh. Štěpánov A
Postupice A
Blaník Načeradec
Bílkovice
Čechtice A
Ratměřice
Kondrac B
Myslič
Chotýšany A
Tichonice A
Louňovice A
Keblov
Divišov B
Záp
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Skóre Body
9: 2
6
5: 0
6
3: 1
4
2: 1
4
3: 4
3
7: 9
3
3: 3
2
3: 3
2
3: 3
2
2: 3
1
1: 2
1
0: 3
1
3: 7
1
0: 3
0
SK Načeradec, OS - st. žáci 6+1, okr. Benešov
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Tým
Bystřice
Tichonice
Postupice
Miličín
Bílkovice
SK Načeradec
Ostředek
Mezno
Záp
1
1
1
1
1
1
1
1
Skóre
9: 0
8: 0
6: 0
1: 0
0: 1
0: 6
0: 8
0: 9
Body
3
3
3
3
0
0
0
0
Turnaj v plážovém volejbale
Dne 23.8.2014 uspořádal volejbalový oddíl při TJ
Blaník Načeradec turnaj v plážovém volejbale. V 9:30
hodin se na kurtu sešlo 6 dvojic. Hrálo se systémem
každý s každým. Čekalo nás celkem 15 zápasů. Po
sečtení všech uhraných setů skončil na prvním místě
Petr Blažek a Tomáš Holý, na druhém místě skončila
dvojice Věra Sýkorová a Láďa Hejný a na třetím místě
skončil Lukáš Vítek a Ondřej Soukup. Každý ze šesti
týmů si odnesl dárkový balíček.
Počasí nám přálo až do posledního setu, kdy začalo
pršet. Ale nakonec se vše dohrálo ve zdraví
s konstatováním, že se turnaj vydařil. Doufejme, že se
v příštím roce opět sejdeme.
Více foto na www.naceradec.cz,odkaz fotogalerie
Za organizátory: Martina Švecová a Tomáš Petřík
Mladí fotbalisté Táborska U12 trénovali pod Blaníkem
Načeradec - První srpnový týden si trenéři Táborska kategorie U12 Vladimír Dobranský, Jiří Kolář a Matěj Pěknice
pozvali na soustředění do středočeského Načeradce na 20 mladých fotbalistů z FC MAS Táborsko a případných
adeptů širšího kádru z jiných klubů. Soustředění se, tak trochu symbolicky, neslo ve znamení slova poprvé. Pro
většinu hráčů to byla jejich první příprava s pobytem mimo domov, pro trenéra Koláře první zkušenosti s takhle
nízkou věkovou kategorií a pro provozovatele načeradského sportovního areálu úplně první fotbalové soustředění v
zcela nově postavené ubytovně a restauraci v bezprostřední blízkosti fotbalového hřiště.
A přesto, že vše bylo poprvé, dopadlo to, dle slov trenéra Koláře, na jedničku: „Rád mohu konstatovat, že já osobně
mám za sebou jedno z nejpovedenějších soustředění, které jsem s mládežníky absolvoval. Chlapci, bez ohledu na
svůj věk, přistoupili k přípravě naprosto profesionálně. Ukázali, že chtějí hrát fotbal a především mě překvapili svojí
fotbalovou kvalitou. A vzhledem k tomu, že předpokládaný širší výběr těchto hráčů nebyl zdaleka kompletní, čeká
nás s kolegy Matějem a Fanym zcela jistě velmi těžké nominační rozhodování. Pokud se týče vlastního zázemí pro
soustředění, tak opět mohu jenom vyjádřit maximální spokojenost. Celý areál se nachází v nádherné lokalitě s
úchvatným výhledem na horu Blaník. Městys Načeradec vybudoval přímo na hřišti moderní tribunu se šatnami,
ubytovnou a restaurací. Pro nás to znamenalo, po velmi rozumném přístupu starosty městyse Načeradec Ing. Jiřího
Jelínka, možnost prakticky neomezeného využití solidní travnaté plochy jak pro organizované tréninky, tak i pro
„fotbálek“ v osobním volnu našich svěřenců. Stejně tak byl fantastický přístup provozovatelky ubytovny a
restaurace, díky kterému jsme chlapcům mohli nabídnout krom výborného stravování i třeba opékání skutečně
tradičních špekáčků od místního výrobce nebo zcela nový zážitek v podobě tréninkového výběhu ke koupacímu
biotopu v sousední vesničce.“ Na závěr nezbývá než trenérům a jejich svěřencům popřát, aby zkušenosti a síly
nabyté pod bájnou horou Blaník zúročili i v sezoně 2014/2015.
Čerpáno z internetu (http://www.fctaborsko.cz/)
7 str., Načeradské noviny, září 2014
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum v září oslaví…
4.9.2014
27.9.2014
Blažková Ludmila
Slabý Josef
Horní Lhota
Načeradec
70 let
70 let
Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví.
Inzerce
Pozvánky
Rady a porady
Cestovní agentura RINA nabízí:
- zahraniční rekreační pobyty s prodloužením léta - Chorvatsko, Itálie,
Španělsko
- jednodenní zájezdy:
- Litoměřice, Zahrada Čech:pátek 12. září a pátek 19. září 2014.
Odjezd - Vlašim, nádraží 6,15 hod. Cena á 260,- Kč
- České Budějovice - HOBBY podzim - pátek 17. října 2014.
Odjezd Vlašim, nádraží 6,15 hod. Načeradec 6,30 hod.
Cena á 200,- Kč.
Informace, přihlášky: Frant.Richtr-tel.603274762, mail:[email protected] nebo potraviny - Ilona Hauzerová
KATALOG PROJEKTŮ
Předáváme Vám informace Místní akční skupiny Blaník.
V pátek 29. 8. 2014 byla odevzdána pracovní verze strategie k připomínkám. Strategii platnou k tomuto
datumu najdete na http://www.masblanik.cz/Strategie.aspx pod názvem: "Strategie komunitně vedeného
rozvoje MAS Blaník na roky 2014 - 2020". Zde také najdete připomínkový formulář.
Strategie byla zpracována za pomocí projektu financovaného z OPTP č. CZ.1.08/3.2.00/14.00280 s názvem
"Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník" s výší dotace
750.000,- Kč.
Na www stránkách MAS Blaník najdete více informací ke katalogu. V rámci přípravy strategie MAS Blaník
2014-2020 byl vytvořen formulář pro vkládání projektových záměrů na území MAS Blaník. Prosíme, vylpňte
své náměty, nápady, záměry do formuláře v nabídce v panelu vpravo. Každý záměr - projekt vkládejte do
nového formuláře. Trvá to jen pár minut! Katalog bude přílohou strategie a pomůže zmapovat potřeby a cíle
subjektů působících na území MAS Blaník. Více si přečtete na: http://www.masblanik.cz/
Úřad městyse Načeradec, e-mail [email protected], tel. 317 852 335, mob. 734 362 070, www.naceradec.cz. Termín uzávěrky načeradských novin
je vždy k 26. v měsíci. Načeradské noviny vychází v prvním týdnu aktuálního měsíce. Neodpovídáme za obsah a formulace autorů.
Počet výtisků: 420
8 str., Načeradské noviny, září 2014
Download

NAČERADSKÉ NOVINY