Odhalení busty Franze Kafky
Ročník 20 číslo 1
Na samém konci minulého roku jsem
slíbila redakci Poděbradských novin,
že se pokusím připomenout čtenářům,
co významného se v našem městě událo za posledních dvacet let a jak se v té
době postupně měnila tvář Poděbrad
do současné podoby.
Bylo to mnohem těžší, než se mi na první
pohled zdálo, byť jsem k tomu měla po
ruce mnoho fotografií, starší čísla novin,
výpisky ke své knížce o Poděbradech
z roku 2008 i nejnovější rukopis „Zmizelých Poděbrad“, který nakladatelství
Paseka připravuje k vydání během tohoto
ledna. V nově připravené obrazové publikaci jsem se snažila o splnění hlavního
požadavku nakladatele – vybírat jen objekty a celkové pohledy, které už neexistují,
dávno či nedávno zanikly. Při psaní textů
jsem si najednou uvědomila, jak lehce se
mi vybavovaly Poděbrady mého dětství
a mládí, zatímco události posledních let
jsem těžko dávala dohromady, pracně
vzpomínala, vše mi splývalo a překrývalo se. Knížka o zmizelých Poděbradech
končí osmdesátými lety minulého století a tak se nyní pokouším napsat stručné
pokračování, ovšem ne hlavně o tom, co
zmizelo, ale naopak co v Poděbradech za
posledních dvacet let přibylo. Píši to nejen
pro oživení své paměti, ale i pro všechny
čtenáře, zajímající se o město, ve kterém
žijí a kterým není lhostejné, jak Poděbrady vypadají. Proto také nechávám na čtenářích, aby spravedlivě posoudili, zda se
udělalo dost nebo málo, jestli se opravdu
naše město mění k lepšímu a obstojí ve
srovnání s ostatními městy v naší zemi.
Dokumentarista Miroslav Janek besedoval ve FK
6. ledna 2011
Vítězná sezóna Rallyesportu Poděbrady
www.podebradskenoviny.cz
Proměny Poděbrad za posledních dvacet let
MIKROINTERVIEW
Zdeněk Havlas
Předseda Divadelního spolku Jiří
Divadelní spolek
Jiří Poděbrady si
v letošním roce
připomene velké
kulaté jubileum.
Ochotníci oslaví
150 let nepřetržité
činnosti souboru.
Spolek patří k nejstarším nositelům
kulturních tradic
ve městě. K této příležitosti připravují
členové spolku celou řadu aktivit. Nejen
o nich hovoří Zdeněk Havlas.
Poděbradský zámek a náměstí na prodejné pohlednici kolem roku 1970
Zámek
Strohou, klasicistní stavbu s charakteristickou věžní bání jsme v minulosti příliš
nevnímali. Její šedivá oprýskaná fasáda
nevadila nám a od roku 1953 ani elektrotechnické fakultě ČVUT, která měla
v celém paláci a v západním podhradí své
učebny a děkanát. Vzpomínám, že tehdy finanční hodnota celého zámku byla
800 000 Kč. Generální oprava celého
objektu začala už v roce 1973 výměnou
taškové krytiny za měděnou na zámecké věži. Pokračovalo se v osmdesátých
letech kompletní výměnou střech, úpravami v interiérech i novou okrovou fasádou, tentokrát už za peníze Karlovy univerzity, která v roce 1984 zámek získala
pro Ústav jazykové výchovy zahraničních
studentů. Od ní se také po jedenáctiletém vyjednávání podařilo městu získat
do svého vlastnictví celé severovýchodní
podhradí s Divadlem Na Kovárně. Jediná městská scéna, i když se na ní kona-
cena 7 Kč
ly akce celostátního významu, se v roce
1987 octla v takovém stavu, že se divadlo
muselo zavřít – na dlouhých třináct let.
V tom čase město dokončilo rekonstrukci
východního křídla podhradí, nastěhovalo
tam své Kulturní a informační centrum
a ze Sokolovny přestěhovalo biograf.
Přes všechny potíže bylo nakonec divadlo
v nové podobě v roce 2001 znovu otevřeno. Teprve nyní i první nádvoří mohlo dostat definitivní, důstojnou podobu.
K té také velmi přispěla instalace zrestaurované staré městské kašny se střikem
od Bohuslava Schnircha (1884), která se
předtím z náměstí několikrát stěhovala.
V roce 2002 byla celá rekonstrukce této
části zámeckého podhradí završena úpravou a zpřístupněním hradního příkopu,
v němž byl vybudován nový vstup do
divadla. Do posledního dvacetiletí spadá
také otevření dvou stylových restauračních prostor v suterénu pod severním pod-
hradím a v bývalém středověkém sklepení pod jižním palácovým křídlem, které
původně využívala menza jako skladiště.
V roce 1994 byla obnovena stará hradní
studna na vnitřním nádvoří a opatřena
novou skruží s tepanou mříží. Po listopadu 1989 také, byť jen příležitostně, konečně může poděbradská veřejnost navštívit
parkově upravenou zámeckou zahradu.
I. městská čtvrť – Jiřího náměstí
Velké změny v historickém jádru našeho města byly nastartovány na začátku
osmdesátých let minulého století. Jako
první v roce 1982 zmizelo stoleté městské
skladiště v jihozápadním rohu náměstí,
postavené jako první poděbradské sokolovna, na jehož místě byl upraven hlavní vchod do celého areálu nové radnice.
V letech 1985 – 1986 se začaly postupně bořit domy na severní straně Husovy
ulice, a to od nárožního domu č. p. 31/I
až k bývalé ulici Přemyslově, založené
v 19. století na zavezených městských
příkopech. Za své vzal tehdy i rozlehlý
dům s pamětní deskou Zdenky Havlíčkové, zvaný „stará pošta“ i jeho rozlehlé
zázemí. V té době už měl totiž vypracován Krajský projektový ústav pod vedením arch. Josefa Matyáše megalomanský
projekt na nový Kulturní dům. Poděbrady
přece potřebovaly důstojné prostředí pro
stranou podporované celostátní přehlídky uměleckého přednesu „Neumannovy
Poděbrady“, osobně zaštítěné tehdejší
prominentní herečkou Jiřinou Švorcovou. Do Poděbrad měly být soustředěny
i další akce celostátního významu a stranické sjezdy. Proto rychlým zbořením
celé historické drobné zástavby i v okolí
vzniklo velké volné prostranství a v červnu 1990 se začaly přesně v místech středověkého opevnění hloubit pro kulturní
dům základy. Hrubá stavba s tehdy neuvěřitelně vysokým rozpočtem 50 milionů
korun byla skutečně podle plánu dokončena v roce 1993. Do změněných poměrů se však tato obrovská stavba nehodila
a vyvstal velký problém s jejím využitím.
Dokončovací práce už probíhaly mnohem
pomaleji a skončily úpravou parkoviště
v roce 1996.
pokračování na straně 2
Připravit program oslav důležitého
výročí nebude asi maličkost?
Tak významné výročí bychom chtěli připomenout opravdu důstojně a proto program vzpomínkových oslav a divadelních
představení rozložíme na celý rok 2011.
Ostatně v tomto roce se bude konat už
čtyřicátý ročník FEstivalu Mladého Amatérského Divadla a nelze zapomenout ani
na 540. výročí úmrtí českého krále Jiřího
z Poděbrad. Na programu tohoto jubilea
se spolek bude také podílet. Když se ale
vrátím k našemu výročí, tak v první řadě
vydáme klasický stolní kalendář. Ten
obsahuje podstatné informace a fotky
z historie spolku. Samozřejmě, že přibližuje i novodobé události a současnost
souboru. Dále uspořádáme koncem ledna slavnostní členskou schůzi. Chceme pozvat bývalé členy spolku, přátele
z okolních divadelních souborů a další
hosty. Půjde o přátelské setkání široké
ochotnické rodiny naplněné vzpomínáním a například promítáním záznamů
z některých divadelních her.
Uvede váš soubor nějakou speciální
premiéru?
Ve stádiu příprav a zkoušek je jedna z nejúspěšnějších her novodobé historie spolku
Králobraní. Zhruba před deseti lety jsme ji
uvedli v autorské režii Ladislava Langra.
Nyní ji připravíme znovu, ale pochopitelně ve zcela jiném hávu. Jednak to bude
klasické kukátkové divadlo a potom režie
se ujal profesionální činoherní a muzikálový herec i režisér Lumír Olšovský.
Hru uvedeme také s ohledem na zmíněné
výročí krále Jiřího z Poděbrad. Věříme, že
atraktivní titul přiláká diváky a pro soubor
bude spolupráce s profesionálním režisérem po všech stránkách velkým přínosem.
Premiéra se uskuteční začátkem dubna.
Přichystáte ještě nějaké další premiéry?
Náš soubor byl osloven vedením Akademie věd České republiky a připraví
ve spolupráci s profesionálními umělci
inscenaci nazvanou Oxygen (Kyslík).
pokračování na straně 3
Štěstí, zdraví a úspěchy v roce 2011
přejí
svým čtenářům
Poděbradské noviny a KIC Poděbrady
UDÁLOSTI
stránka 2
S plastovými víčky za úspěchem
V rámci krajské informační kampaně na podporu třídění odpadu na území
Středočeského kraje vyhlásila letos v říjnu společnost EKO-KOM, a. s. ve spolupráci
se Středočeským krajem soutěž pro základní a střední školy.
Téma bylo zvolené příhodně – vytvořit
znak svého města či obce z odpadových
materiálů. Na Hotelové škole v Poděbradech se do této netradiční disciplíny zapojili žáci dvou tříd – 1.D a 3.C. Do uzávěrky soutěže se nejaktivnějším zástupcům
tříd podařilo vytvořit reliéfní mozaikové
znaky Poděbrad z nashromážděného
materiálu – víček PET lahví, plastových
sáčků, igelitových tašek, plastových kuliček, brček, kartonu i polystyrenu.
V konkurenci dalších 141 znaků ze
Středočeského kraje se dílko třídy 1.D
(s hlavními autory Davidem Alltmanem,
Robertem Novotným a Michalem Holečkem) probojovalo do první čtyřicítky
nejlepších znaků. Kluci na vytvoření
svého znaku spotřebovali cca 300 ks
plastových víček, 700 ks brček,
1500 ks plastových kuliček, 100 ks
plastových dílů stavebnice a také notnou dávku trpělivosti při lepení všeho
materiálu na velký 1 x 1,5 m veliký
karton. Čtyřicet nejlepších znaků bylo
z jednotlivých škol koncem listopadu svezeno do Zámecké galerie města Kladna, kde od 1. prosince 2010 do
9. ledna 2011 probíhá krajská výstava.
Největší radost nás však ještě čekala…
Hodnotící komise sestavená ze zástupců krajského úřadu a společnosti EKOKOM vybrala nejlepších deset znaků
a náš znak obsadil úžasné 10. místo, za
což autory čekají věcné ceny a jejich
znak poputuje na celostátní výstavu
znaků do Brna na veletrh GO a Region-
tour 2011, který se uskuteční ve dnech
13. – 16. ledna 2011.
Současně se soutěží vyhlásila Agentura
Dobrý den Pelhřimov s. r. o. také pokus
o vytvoření největší webové galerie znaků
měst a obcí České republiky vyrobených
z tříděného odpadu. Do tohoto rekordního
pokusu se zapojilo téměř 400 škol z celé
České republiky a zatím bylo vytvořeno
991 znaků. Celá akce vyvrcholí opět na
veletrhu GO a Regiontour 2011 v Brně.
Podrobnosti k soutěži i rekordu najdete na
www.znakymestaobci.cz.
Text a foto Mgr. Jitka Soukalová
6. ledna 2011
Cizí jazyky a mezinárodní spolupráce na GJP
V dnešním světě se člověk bez jazyků neobejde, a tak nezbývá než se je naučit, ale jak? Způsobů máme několik. Zůstat u běžné
školní výuky a doufat, že škola má schopného rodilého mluvčího na konverzační hodiny v rámci seminářů, nebo dokonce na
výuku v běžné hodině. Druhou možností je zaplatit si kurz u jedné z firem, které tyto možnosti nabízejí, anebo být vynikající
student, či studentka a díky sponzorskému daru se do ciziny podívat.
Taková možnost se naskytla i studentce
Gymnázia Jiřího z Poděbrad Denise Klímové, která se díky právě sponzorskému
daru dostala do Anglie. Dar na její výjezd
poskytl bývalý lektor na GJP Jan Kneisl
v současné době právník žijící v USA.
Tento výjezd však nebyl ojedinělým, protože pan Kneisl tímto způsobem sponzoruje studenty již pátým rokem. Její zpověď z cesty do země Shakespeara Vám
nyní přinášíme.
(jan)
s kterou jsem mohla mluvit a zdokonalovat se v angličtině.Z výletů byly nejhezčí
skalní útesy nad mořem „Sedm sester“,
prohlídka katedrály v Canterburry a také
vodní hrad Bodram. Nezapomenutelný
pro mne byl jednodenní výlet do Londýna
s prohlídkou nejznámějších památek.
Domů jsem se vrátila se vzpomínkou na
spoustu krásných zážitků, na setkání s přátelskými lidmi z mnoha zemí a také s certifikátem o úspěšném studiu anglického jazyka.
Denisa Klímová, studentka GJP
Splněný sen
Projekt Wiesbaden – Poděbrady
Díky sponzorskému daru pana Jana Kneisla z USA, bývalého lektora na GJP se mi
splnil můj dávný sen – přeplout kanál
La Manche a navštívit Velkou Británii.
O prázdninách mi nebylo ještě 18 let, proto jsem využila služeb cestovní kanceláře
Student Agency a vybrala jsem si čtrnáctidenní pobyt s dopoledním kurzem angličtiny na škole Embassy CES v malém
přímořském městečku Hastings. Byla
jsem ubytovaná v milé anglické rodině,
Letos na podzim také proběhla tradiční výměna studentů Gymnázia Jiřího
z Poděbrad s Martin-Niemöller-Schule
v německém Wiesbadenu.
V neděli 7. listopadu jsme se sešli na
poděbradském nádraží a pochopitelně jsme neunikli zvědavým pohledům
kolemjdoucích, protože na skupinu jedenácti lidí s kufry v naší nádražní hale
často nenarazíte. Čekala nás dlouhá, ale
naštěstí ne moc strastiplná cesta a večer
už jsme byli na místě. Německá skupina
na nás už čekala a po přivítání jsme se
rozjeli do rodin. Znovu jsme se setkali až
druhý den ve škole, kde jsme se věnovali
různým seznamovacím aktivitám a také
jsme hovořili o filmu Goethe, který jsme
shlédli následující večer. Životopis tohoto
slavného německého spisovatele a básníka jsme si poté doplnili v jeho rodném
domě ve Frankfurtu.
Ve čtvrtek jsme navštívili Mohuč, kde
jsme viděli pestré kostýmy účastníků
místního martinského karnevalu. Také
jsme se zúčastnili výuky v německé škole,
která se od té české trochu lišila - hlavně
v tom, že studenti dostávali větší slovo
v hodinách a pracovali na různých projektech.
Letošní výměna nese téma „kultura“
a to jsme při naší návštěvě v Německu
opravdu dodrželi. Už teď se těšíme na
březen, kdy přijede německá skupina do
Poděbrad a už nyní vymýšlíme pestrý
program.
Iva Kavková, studentka 7.V GJP
Vánoční Vala
Již potřetí se 16. prosince konal jarmark ZŠ Na Valech s tradičním názvem Vánoční Vala.
Znak města Poděbrady z odpadkových
materiálů
pokračování ze strany 1
Až po deseti letech se našlo konečné řešení. Obludnou stavbu, které se díky barvě
fasády začalo říkat „Růžový slon“, po
deseti letech převzala obchodní akciová
společnost SLH Poděbrady a obchodem
zůstala dodnes, nyní využívaná obchodním řetězcem Albert.
Rok po demolicích v Husově ulici (1988)
došlo na dva řadové patrové domy přímo
uprostřed náměstí – na známé lahůdkářství U Dobrých a sousední Weywarovo
železářství, kde byl v té době bufet. I na
toto exkluzivní místo už totiž existoval
velkorysý projekt z projekční kanceláře
architekta Matyáše, který se jako nový
městský urbanista ještě nedlouho předtím, dokonce i přede mnou, rozplýval nad
novorenesanční čistotou poděbradského
náměstí.
PN
ta Františka Jandy o elegantním propojení
historického středu města s lázeňským
areálem.
Do lázeňského prostředí mezi Divadelní ulicí, Obereignerovou vilou a Libuší
na protější straně ulice Na Valech zapadá také dobře nenápadná budova České
pojišťovny, postavená v roce 1997 na
volném místě, kam do požáru v roce 1937
zasahovala budova Jiříkova divadla.
K stavebním počinům posledního dvacetiletí v I. městské čtvrti můžeme ještě přidat přístavbu známého řeznictví a lidové
jídelny U Doušů, provedenou krátce po
listopadu 1989, která zůstává zatím nevyužitá. Dále na jižní straně Husovy ulice
byla v roce 1998 zbořena část měšťanského pivovaru, bývalý hostinec, kde měla
učňovská škola kuchař-číšník svou jídelnu. Stavba nového
moderního učňovského
střediska
s jídelnou byla
zahájena
krátce
na to. Posledními
většími stavebními akcemi, které
podstatně přispěly
k lepšímu vzhledu celého Jiřího
náměstí v letech
2009 a 2010 byly
velké rekonstrukce
dvou starobylých
Domy na severní straně Husovy ulice, zbořené v letech 1985 - 1986
domů – nárožníSoučasně s těmito historickými domy (se
ho č. p. 17/I, rozšířeného o novostavbu
základy z poloviny 15. století) se bořily
v prostoru k Bílé růži a domu č. p. 32/I.
i jejich zadní trakty a další přízemní stavby
v severozápadním rohu náměstí.
z doby okupace v Divadelní ulici. V živé
I jako celek se Jiřího náměstí proměnilo,
paměti má ještě většina z nás oblíbený
a ať máme připomínky, proměnilo se
automat Jitřenku a Vyhnalovo papírnick lepšímu. Kdo si dnes ještě dovede předtví. I na tomto zplanýrovaném pozemku
stavit fádní a oprýskané fasády většiny
od náměstí až po Valy se záhy začal realidomů, které spravovaly různé celonárodzovat další megalomanský Dům družstev.
ní organizace jako Restaurace a jídelny,
Také tentokrát poznamenaly změněné
Pramen, Masna, Domácí potřeby. Jejich
poměry po listopadu 1989 osudy celézájem se soustředil na době odpovídající
ho projektu a výstavba byla v roce 1992
zařízení vnitřních prodejních prostor, patpro nedostatek finančních prostředků
ra a zadní trakty je už tak nezajímaly. Ty
zastavena. Až po čase se nedokončených
zůstávaly většinou poloprázdné, zamčené.
objektů ujaly poděbradské lázně, kteK podstatnému zlepšení přispěli až noví
ré tu nyní mají své generální ředitelství,
majitelé a správci a pak hlavně nové
část balneoprovozů i ubytování v hotelu
vedení města, které na jaře 1992 zahájilo
G-Rex. Nemohu si odpustit politování
velkorysou rekonstrukci celého náměstí
nad tím, že už asi navždy nehezký třípata přilehlé Palackého ulice. Nové usporový nárožní dům s provokujícími štíty
řádání a předláždění celého prostoru
bude rušit malebný
maloměstský
ráz náměstí. Na
jeho pokračování
do Divadelní ulice
jsem si už zvykla
a dokonce i hotel
G-Rex,
nárožím
obrácený do parku,
spolu s novějším
lázeňským
penzionem odpovídá
i představě autora
urbanistického plánu z 30. let minulého století, architekBývalé Weyvarovo železářství krátce před demolicí v roce 1988
Po zkušenostech z předchozích ročníků jsme se přichystali na vysokou
návštěvnost této akce z řad rodičů
a příznivců školy. Byl dán větší prostor samotnému jarmarku a rozšířena
nabídka prodávaných uměleckých
výrobků vytvořených žáky.
Každý z návštěvníků si tak mohl prohlédnout vánoční výrobky a zakoupit
je. Finanční prostředky z prodeje se
následně použijí na rozvoj výtvarných aktivit žáků naší školy.
Součástí jarmarku byla vystoupení
pěveckých sborů Kvítek a Kvíteček,
která zpestřovala příjemnou atmosféru této akce. Ze strany návštěvníků
byl velký zájem nejen o výrobky
žáků, ale také o staročesky prostřený vánoční stůl připravený školní
družinou. Hosté se mohli občerstvit
tradičním štrúdlem, ti dospělí pak
svařeným vínem pro zahřátí.
Naše poděkování patří všem účinkujícím, dětem, rodičům a ostatním návštěvníkům našeho jarmarku, kteří nás
přišli v předvánočním čase podpořit
a svou hojnou účastí společně vytvořili příjemnou adventní atmosféru plnou
dobré nálady a předvánoční pohody.
Za rok se těšíme na shledanou.
Text a foto ZŠ Na Valech,
Poděbrady
„Šťastný nový“ začal ohňostrojem
Poděbrady vstoupily do nového roku
2011 už tradičním ohňostrojem, na který se před budovou Centrálních lázní
na kolonádě sešli lidé z celého města.
Podívaná na obloze trvala přesně
11 minut, 26 vteřin a proběhla pod bedlivým dohledem hasičů.
Ačkoli se teplota ještě v devět hodin večer
pohybovala kolem sedmi stupňů pod
nulou, na půlnoc se jako na zavolanou asi
o tři stupně oteplilo. Obsah četných lahví
šampaňského v rukou slavících diváků by
ale tak jako tak zmrznout nestačil.
(red)
K organizovanému ohňostroji se přidaly výbuchy rachejtlí, které si nakoupili sami Poděbradští a které tu a tam lomozily
už od šesté večerní. Zatímco někteří oslavující si přinesli téměř profesionální pyrotechniku, jiným stačily prskavky.
a nové osvětlení tehdy zajistilo Ředitelství
dálnic Praha a místní firma G+B. Město
nezapomnělo ani na hlavní ozdobu náměstí, unikátní Schnirchův pomník krále Jiřího. Ke stému výročí jeho slavnostního
odhalení před průčelím zámku se postaralo o nákladné zrestaurování a v létě 1996
o jeho neméně slavnostní znovuodhalení.
Rovněž městská knihovna v historické
staré radnici, rozšířená o informační centrum, se postupně nenápadně zvelebuje,
aby se stala důstojným kulturním stánkem. To se bohužel už nedá říci o sousední, ještě před listopadem 1989 jedné
z nejreprezentativnějších budov ve městě,
bývalé Občanské záložně, nad kterou stále
visí velký otazník. (Pokračování příště)
Jana Hrabětová
PN
AKTUALITY
6. ledna 2011
stránka 3
Třináctá komnata Ladislava Langra
Otevřený rozhovor s nově zvoleným starostou Poděbrad
udělat s kýmkoliv, kdo jim padl do oka.
Já tu smůlu měl. Však také právě proto
Vrchní soud už před 14 lety pravomocně
rozhodl, že jsem byl evidován v rozporu
se skutečností, a tudíž protiprávně. Žádné
evidence, seznamy a lustrace, zkrátka nic
nemůže být v demokracii postaveno nad
rozhodnutí nezávislého soudu! Opakoval
jsem to už tisíckrát, jenže pravda není tak
šťavnatá jako ubohé pomluvy. Ti, co mě
stále čas od času špiní a odvolávají se na
nic neříkající evidenci pana Cibulky, se
vlastně svou hloupostí sami stali nástrojem dávno neexistující StB. Za to, že jsem
odmítl se ušpinit, jsem dnes špiněn! To
jsou paradoxy.
Po městě se šušká, že jste byl evidován
jako agent Státní Bezpečnosti. Jak to
tedy bylo s vaší údajnou spoluprácí
s StB?
Pokud nevěříte občanu Langrovi, najděte
si na internetu jediný věrohodný zdroj,
kterým je Archiv bezpečnostních složek
ČR. Pokud mě tam objevíte, okamžitě
rezignuji na svůj mandát. Ti, kteří mě
znají, si v případě takových pomluv jen
klepou na čelo. Ti ostatní, co na mě za
bukem vykřikují, si především léčí svoje mindráky, že v životě nic nedokázali,
a tak alespoň z bezpečí anonymity špiní
a pomlouvají druhé. Pokud to snad opravdu dělají v horlivém nadšení pro očistu
společnosti, tak bych jen chtěl připomenout, že jsem v roce 1987 našel odvahu
odmítnout spolupráci s StB. Přitom se
zdaleka nepovažuji za hrdinu. Udělal jsem
to, i když jsem tušil, že to zřejmě bude
pro mě mít existenční důsledky. Překvapivě, ty důsledky přišly až v době, kdybych se tím, že jsem nepodepsal smlouvu
s ďáblem, mohl chlubit. Estébáci, když
jsem odmítl být jejich donašečem, se mi
pomstili s odkladem. Svévolně mě zařadili do své evidence. Možná si teď říkáte,
že vám tady vyprávím báchorky. Jenže
na straně tohoto příběhu stojí můj neskartovaný svazek, který na mě vedla StB
a podle kterého rozhodoval soud! Není
tam jediný autentický doklad, že bych
něco na někoho hlásil, že bych podepsal
závazek, nebo snad kasíroval peníze.
Takovým způsobem ze mě udělali černou
duši, jen aby vykazovali aktivitu. Mohli to
Hovoříte o soudním rozhodnutí, jenže
v podobných případech soudy většinou
vynášejí očišťující rozsudky.
Dovedete si představit, že by se kdokoliv šel soudit o svou čest, kdyby si nebyl
absolutně jistý, že na nikoho nedonášel,
nikomu neublížil a nic nepodepisoval?!
Opravdu si myslíte, že by někdo šel k soudu, aby byl dvojnásob a právem zostuzen
pravomocným rozsudkem, že byl agent?
Kdo to nechápe, tak tomu opravdu není
pomoci.
Můžete tedy jasně prohlásit, že máte
tedy v tomto ohledu čisté svědomí?
Po tom všem humbuku v poslední době
mě podobné otázky už opravdu urážejí. Všichni tvrdí, že chtějí slyšet pravdu.
Jenže pod onou pravdou si nepředstavují
nic jiného než přiznání. V tom opravdu
sloužit nemohu, protože kdybych se takto
přiznal, tak neříkám pravdu. Takže opravdu už naposledy: Moje svědomí je v tomto ohledu absolutně čisté!
Dobře, ale jak to bylo s vaším členstvím
v KSČ?
Třebaže je to už jedenadvacet let, svou
tehdejší naivitu nechci zlehčovat. Ovšem
právě tak dlouho jsem stál zcela mimo
politiku a věnoval se jen dobrovolným
občanským aktivitám v kultuře a ve sportu. Po celou tu dobu jsem se snažil žít tak,
jak mě vychovali moji rodiče, tedy slušně. Na své tří a půlleté angažmá v KSČ
rozhodně pyšný nejsem. O své minulosti
nemlžím, neskrývám ji a nesnažím se hříchy mládí omlouvat nebo zlehčovat. Do
žádné jiné strany jsem se kvůli politickým
ambicím nikdy netlačil, ale letos jsem
v nezávislém uskupení nabídl své služby občanům rodného města. Vím dobře,
že moje bývalé členství v KSČ mě může
v některých očích diskvalifikovat. Ale
ať hodí kamenem, kdo je bez viny. Já
k tomu můžu jen dodat, že jsem v životě nic neukradl, nikoho nezabil, nebral
úplatky a nikomu vědomě neublížil. Ve
volbách jsem se neschovával za stranickou anonymitu modré, oranžové nebo jiné
barvy. Šel jsem s vlastní kůží na trh. Každý, kdo mě volil, moc dobře věděl, koho
volí. O to víc a s velikou pokorou si vážím
vůle poděbradských voličů. Nemůže být
v Poděbradech silnější argument než mandát vítěze voleb. Získaná důvěra je pro mě
nesmírný závazek. Právě proto nesmím
ztrácet čas pomluvami, chci pracovat!
K tomu jsem od občanů dostal mandát.
Je vám také občas vyčítáno špatné
hospodaření v době, kdy jste působil
v KICu. Jak to bylo?
Položte si jednoduchou otázku. Kdyby
čísla skutečně vypovídala o mém lehkomyslném hospodaření s městskými
penězi, myslíte si, že bych pět minut po
té, co jsem předložil valné hromadě v čele
s ing. Ďurčanským a ing. Soukupovou
zdánlivě tak špatné výsledky, byl ještě jednatelem KICu? Stručně řečeno –
v roce 2007 jsem v KICu dosáhl nejnižší
historické ztráty cca 115 000 Kč. Usnesením valné hromady na návrh ing. Soukupové však byly v účetnictví společnosti provedeny jednorázově mimořádné
povinné odpisy hmotného investičního
majetku KIC v hodnotě 2 452 385,95 Kč
(za devět let dopředu) a v tomto duchu
valná hromada uložila KICu číselně
upravit výkazy hospodaření. Bývalí
představitelé města to moc dobře vědí,
ale proč by to vysvětlovali, že? A rok po
té bývalá místostarostka ing. Soukupová
zase vymyslela, že běžná dotace pro KIC
bude rozdělená na uznatelné a neuznatelné náklady. V době, kdy čerpání dotace
už probíhalo v plném proudu, mi najednou ze schválené dotace město odmítlo
uznat skoro dva miliony korun za činnosti, které byly v podstatě totožné jako
v předcházejícím roce.
Obraťme list. Nestýská se Vám někdy
po práci v České televizi?
Práce v televizi byla nesmírně zajímavá.
Byla to krásná léta a vrchovatě naplnila moje očekávání. Dnes je to uzavřená
kapitola, i když stále s řadou lidí udržuji
Chcete se stát členem Svazu důchodců České republiky?
Ustavující schůze Svazu důchodců ČR, o. s. základní organizace Poděbrady, se koná ve středu 19. ledna 2011 od 10.00 hodin
v sále Domu dětí a mládeže v ul. Za Nádražím.
Členství ve SDČR nevylučuje možnost být i nadále členy SPCCH, Svazu
diabetiků a dalších seniorských organizací. Vezměte si s sebou přezůvky, psací
potřeby a 50 Kč na členské příspěvky za
rok 2011. Další informace o SDČR otiskujeme níže.
(J. Richter)
Zpráva pro seniory
Svaz důchodců České republiky je
občanské sdružení, které bylo založeno
v r. 1990. V letošním roce tedy slavíme již
20. výročí našeho trvání a naší činností se
můžeme opravdu pochlubit. Od prvních
začátků, kdy jsme kladli důraz především
na sociální oblasti života důchodců, se
v průběhu posledních let činnost základních místních, městských či regionálních
organizací v celé republice zaměřila více
i na společenské akce, na setkávání přátel,
zájezdy nebo společné dovolené v tuzemsku i v cizině. V mnoha organizacích
pořádáme besedy podle zájmů členů, dále
společenská odpoledne s tancem nebo
poslechem hudby a různými soutěžemi,
jezdíme společně do divadel, na koncerty.
Činnost našich organizací je rozmanitá,
jak rozmanitý je život v tom kterém regionu. Spolupracujeme se seniorskými organizacemi v tuzemsku i v zahraničí. Jsme
zakládajícími členy Rady seniorů České republiky a z tohoto členství plníme
v zastoupení seniorů vyjednávací, konzultativní, dohadovací, informační, iniciativní, kontrolní, mezigeneračně sjednocující
a poradní funkce ve vztahu k vládě, k rezortům, k parlamentu a dalším ústavním
činitelům České republiky. Podporujeme
jednotlivé členské organizace v jejich práci k zajištění důstojného způsobu života
ve stáří, k ochraně práv a jistot, uspokojování potřeb třetí generace. Svaz důchodců České republiky ani Rada seniorů ČR
nesdružuje politické strany a politická
hnutí, jsme nepolitická organizace. V celé
republice máme více než 120 organizací,
v každém kraji republiky máme ustavenu
Krajskou radu SDČR. Tyto krajské rady
metodicky řídí jednotlivé organizace
v krajích, předsedové a předsedkyně krajských rad jsou zároveň volenými členy
Ústřední rady SDČR. Nejvyšším orgánem
je sjezd, který se koná zpravidla každé tři
roky.
Kde nás najdete
Svaz důchodců ČR má vlastní webové
stránky www.sdcr.cz, kde najdete mnoho příspěvků o činnosti našich organizací. Na této web stránce je také čtvrtletně
v elektronické podobě vydáván Zpravodaj, který si můžete z internetu i stáhnout.
Můžeme ho však zájemcům posílat i poštou, objednávky přijímá sekretariát.
V rámci celorepublikové činnosti pracují pro naše členy komise – organizační, sociální, tisková, rekreační. A právě
rekreační komise již dlouhodobě sjednává
pro členy SDČR z celé republiky výhodné
rekreační pobyty, poznávací zájezdy nebo
i relaxační pobyt v lázních. S poskytovateli
dojednáváme smluvní ceny a různé slevy.
Nabídku rekreací v tuzemsku i v zahraničí
uveřejňujeme také na webu www.sdcr.cz
v rubrice Rekreace. Bohatá nabídka na
r. 2011 Vás přesvědčí o tom, že naši členové-důchodci mohou trávit dovolenou
a zasloužený odpočinek v krásných destinacích a za přijatelné ceny. V případě
dalšího zájmu můžeme nabídku rozšířit
i během roku 2011, podrobnosti opět
najdete na www.sdcr.cz. Sekretariát
SDČR má adresu: nám. W. Churchilla 2,
113 59 Praha 3, budova Odborových svazů
3. patro, č. dv. 337. telef. 234 462 082-4,
e-mail adresa [email protected]
Úřední hodiny jsou Út, St a Čt 9.00 –
14.00 hod. Na této adrese a telef. číslech
pracují i někteří členové rekreační komise, kteří poskytují zájemcům podrobné
informace, a to vždy v Út a Čt od 14.00 do
15.30 hod. Rekreační pobyty lze na této
adrese v uvedené dny také přímo zakoupit, zájemcům poskytujeme informace
telefonicky a písemně.
Jak se stát členem
Členem Svazu důchodců ČR se může stát
každý občan České republiky důchodového věku, případně i invalidní důchodce.
Přihlášku obdrží v základní organizaci,
nejbližší jeho bydlišti, kde po zaplacení
členské známky na příslušný rok dostane
i legitimaci. Členský příspěvek na r. 2011
je 50 Kč. Informace o místech základních organizací podají pracovnice sekretariátu nebo předsedové krajských rad.
Kontaktní údaje jsou na webové stránce
www.sdcr.cz.
Vážení, přijďte mezi nás! Získáte nejen
nové přátele, nebudete se mezi námi cítit
osaměle, ale můžete se aktivně do společenského života mezi vrstevníky také
sami zapojit. V každé základní organizaci budete srdečně vítáni. Naše ústřední
heslo: „Důchodci důchodcům, aby nikdo
nebyl sám“ tuto snahu plně vystihuje.
Na další spokojené členy Svazu důchodců
České republiky, o. s., se těší
Hana Němcová, místopředsedkyně
Zastupitelstvo
on-line
Město Poděbrady se stává otevřené občanům. Díky instalaci nejmodernějšího automatizovaného systému Public stream firmy
Mediawork můžete i v roce 2011 sledovat
jednání zastupitelstva města on-line přímo
na stránkách www.mesto-podebrady.cz,
nebo ho později shlédnout z archivu. Díky
automatickému systému nemusíte sledovat
celé zasedání, ale v archivu můžete vyhledat pouze body, které vás zajímají.
(red)
STRUČNĚ
přátelské i pracovní vazby. Například
poslední půlrok jsem zpracovával pět velkých mediálních analýz na přímou zakázku od Rady České televize. V televizi jsem
získal spoustu praktických zkušeností,
které jsem později využíval i ve své další
novinářské i pedagogické práci. Televizní žurnalistiku jsem pět let vyučoval na
Univerzitě Karlově a posledních sedm let
jsem také externě učil na Vyšší odborné
škole herecké v Praze obor moderování
a rétorika. Jsem autorem jediných odborných skript u nás, které se věnují právě
moderování. Mezi mé úspěšné žáky patří
třeba Marcela Augustová, Robert Záruba,
Lucie Výborná a myslím, že i z té mladší
generace brzy přibudou další talentovaní
herci a moderátoři, kteří se už začínají
objevovat v médiích. Za všechny vzpomenu třeba Ondřeje Pšeničku, který hrál
hlavní roli pošťáka Jarouška v televizním seriálu Poste restante režiséra Karla
Smyczka, nebo Annu Stropnickou, která hraje v Ordinaci v Růžové zahradě 2.
Samozřejmě, že s nástupem do funkce starosty skončila i moje externí pedagogická
práce, protože se nyní chci plně věnovat
práci pro Poděbrady.
Známé jsou vaše aktivity kolem tenisu
a ochotnického divadla. Budete v nich
pokračovat i ve funkci starosty?
Dost dlouho jsem zvažoval jak se postavit ke svým sportovním a kulturním aktivitám, které se ve své podstatě odrazily
v získané důvěře poděbradských voličů.
Například nový starosta sousedního Nymburka ing. Miloš Petera nadále zůstává
předsedou fotbalistů Polabanu Nymburk.
Přestože bych to mohl vzít jako použitelný
precedens, ihned po volbách jsem rezignoval na funkci předsedy správní rady
tenisového klubu LTC Poděbrady. Nyní
jsem jen členem správní rady. Na únorové
valné hromadě rezignuji i na toto členství
ve správní radě. Pokud jde o ochotnické
divadlo, tam jsem žádné funkce nezastával, a když mi někdy snad zbude trochu
času, tak se možná vrátím k nějaké příležitostné režii. V každém případě, pokud
se zúčastním nějakého rozhodování
o otázkách tenisu nebo divadelního spolku, vždycky se zdržím hlasování. Ve volbách jsme hlásali transparentnost, proto
takové řešení považuji za správné.
Děkuji Vám za rozhovor a přeji hodně
úspěchů ve funkci starosty.
Milan Čejka
pokračování ze strany 1
Tuto hru napsal americký vědec Carl
Djerassi společně s nositelem Nobelovy ceny - Roaldem Hoffmannem právě
o Nobelově ceně za objev kyslíku. Po
několika staletích se tato záležitost může
jevit jako nedůležitá, ale zůstává stejně
aktuální jako dřív, vždyť stále přetrvává
touha být první. Režie se v tomto případě ujme Pavel Trávníček ve spolupráci
s Liborem Žídkem. Česká premiéra se
uskuteční v květnu v Praze za účasti autora. Samozřejmě, že ji pak následně nabídneme i poděbradskému obecenstvu. Po
úspěšné komediální hříčce Tajná schůzka u hraběte Chotka na Kačině napsal
Ladislav Langr její nepřímé pokračování.
Takže podobně jako vloni se tato fraška
bude uvádět v sezóně jak na zámku Kačina, tak i v Poděbradech. Konečně na podzim bychom rádi uvedli legendu z ruské
historie, kterou Karel Havlíček Borovský
nazval Křest svatého Vladimíra. Tohoto
projektu včetně zajímavé úpravy se ujal
režisér Jan Pavlíček.
Padla tady zmínka o čtyřicátém ročníku FEstivalu Mladého Amatérského
Divadla. Plánujete něco výjimečného?
Rozhodně bude mít slavnostnější ráz, protože dlouholetá tradice zavazuje. Opět bychom rádi pozvali vyspělé soubory z celé
Školy otevřou svoje brány. Na Den
otevřených dveří zve Střední odborná škola v Boučkově ulici. Zájemci o studium
zde získají potřebné informace ve středu
12. ledna mezi 14. a 17. hodinou. Škola
bude ještě otevřena v sobotu 15. ledna
od 9 do 12 hodin. Poděbradské EKO
Gymnázium uvítá budoucí studenty
ve středu 26. ledna mezi 11. a 17. hodinou.
Po předchozí dohodě s vedením školy lze
gymnázium navštívit i v jiném termínu.
(čej)
Město Poděbrady prostřednictvím komise
Sboru pro občanské záležitosti již dlouhá
léta navštěvuje naše spoluobčany s blahopřáním u příležitosti významných životních jubileí, zlatých a diamantových svateb. Pokud byste rádi, aby zástupci města
popřáli vašim blízkým k jejich životnímu
jubileu, obraťte se osobně nebo telefonicky na Městský úřad Poděbrady, odbor
školství a kultury (tel. 325 600 231), kde
sdělíte osobní údaje jubilanta, do kterých
z legislativních důvodů nemají možnost
zaměstnanci Městského úřadu nahlížet.
Odbor školství a kultury
Zápis do 1. tříd
na ZŠ Na Valech
Poděbrady
pro
školní rok 2011/
2012 se uskuteční
v pondělí 17. ledna
a v úterý 18. ledna
vždy od 13 do 17 hodin. Náhradní termín si můžete domluvit
telefonicky na č. 325 613 001.
K zápisu přineste, prosím, rodný list dítěte.
Mgr. Špinka Vlastimil, ředitel školy
Studenti GJP
bodují v šachu
Po vítězství v okresním kole je čekal další úspěch. Na krajské úrovni vybojovali
13. prosince v Neratovicích 2. místo
a postupují na Mistrovství České republiky středních škol. Tak vysoko se studenti
gymnázia nedostali už desítky let. O to
větší je radost úspěšného týmu ve složení
Martin Vesecký (4.B), Tadeáš Baláček
(1.A), Miroslav Mengr (7.V), David
Omáčka (7.V) a Petr Formánek (5.V) pod
vedením profesora Ing. Ladislava Mrázka. Přejeme hodně úspěchů i v celorepublikovém turnaji!
(red)
České republiky se zajímavými inscenacemi. Jinými slovy chceme divákům
nabídnout vysokou kvalitu. O přesném
programu této zářijové přehlídky budeme
včas informovat.
Všechny připravované tituly jsou spíše
pro dospělé. Nezapomínáte trochu na
nejmenší diváky?
Na našem současném repertoáru máme
čtyři pohádkové příběhy. Jenom připomenu Sněhovou královnu, Ježibaby z Babína
a Hrátky s čertem. Před krátkým časem
měla premiéru pohádka Peklo v pekle.
Domnívám se, že zatím můžeme dětem
nabízet zajímavé inscenace.
Při takovém výročí se veřejnosti
obvykle nabízejí ke shlédnutí různé
dokumenty, fotografie, plakáty a další zajímavosti. Uspořádáte nějakou
výstavu?
Tuto příležitost nepromarníme a výstavu
k výročí určitě uspořádáme. K dispozici máme bohatý archiv souboru, některé zajímavé dokumenty, plakáty a další
exponáty jsou v Polabském muzeu.
Čím oslavy zmiňovaného výročí
vyvrcholí?
Zřejmě v říjnu uspořádáme slavnostní
večer s bohatým programem. Jednalo by
se o vzpomínkový komponovaný pořad věnovaný novodobé
historii spolku.
Do
programu
zařadíme úryvky z některých
inscenací. Zároveň
bychom
chtěli
předat
i nějaká spolková ocenění.
Členové Divadelního spolku Jiří
Děkuji za rozhovor a přeji
celému souboru
hodně úspěchů,
zkrátka „zlomte
vaz“.
Milan Čejka
AKTUALITY / PUBLICISTIKA
stránka 4
PN
6. ledna 2011
Odhalení busty Franze Kafky
KAUZA: Židovský hřbitov v Kluku
Pro mnohé je možná
překvapením, že se na Jiřího náměstí nachází rodný
dům matky Franze Kafky.
Nově tento fakt připomíná
i busta, která byla slavnému spisovateli židovského
původu odhalená 16. prosince za účasti zástupců
vedení města Poděbrady
a židovské obce.
Při příležitosti této události
přinášíme několik článků,
které s životem židovské
komunity v Poděbradech
a jejich okolí více či méně
souvisejí.
Dovolujeme si čtenáře
upozornit, že myšlenky vyjádřené v některých zmíněných článcích jsou názory
a stanoviska autorů.
(red)
Po nedávných volbách byli do vedení Městského úřadu v Poděbradech zvoleni noví lidé. A s každou volbou se pojí také naděje
občanů na budoucí lepší, rozumnější a spravedlivější vládu nad městem.
Dějiny Židů v Poděbradech
Ono dědictví můžeme pracovně pojmenovat jako Kauza Židovský hřbitov v Kluku. Chceme-li dobře celé věci porozumět,
musíme se vrátit o několik staletí zpět. Do
sedmnáctého století, kdy se v Poděbradech usidlují první Židé. Židovská obec
s modlitebnou pro celé panství sídlila od
17. století do první poloviny 19. století
na předměstí Malé Zboží. V roce 1890
bydlelo v Poděbradech 142 Židů. Při reorganizaci v roce 1883 dostala Židovská
náboženská obec v Poděbradech stanovy a rabinát a její obvod zahrnoval celý
poděbradský soudní okres. O několik let
později byly k poděbradské obci připojeny i obvody zrušených obcí v Sadské
a v Pečkách. Významný nárůst židovského
obyvatelstva byl zaznamenán od počátku
října 1938, kdy do centrálních Čech začali proudit uprchlíci z nacisty obsazených
Sudet. 7. října 1930 dosáhl jejich počet
spolu s místními Židy 1300 osob.
Židé se v Poděbradech rodili, žili a také
umírali. Proto na konci 19. století bylo
rozhodnuto zřídit židovský hřbitov na
katastru obce Kluk. Roku 1898 židovská
obec zakoupila pozemky vedle evangelického hřbitova. Hřbitov dnes tvoří nejzápadnější sekci komplexu městských hřbitovů společně s evangelickým oddělením
a největší katolickou částí zřízenou roku
1903. Stavbu katolického hřbitova projektoval známý pražský architekt Josef
Fanta (autor Hlavního nádraží v Praze),
který pro židovskou obec navrhl i obřadní
síň, márnici a obydlí hrobníka. Na tomto
hřbitově se pohřbívalo od roku 1898 až
do roku 1942. K dalším pohřbům docházelo až po válce, kdy se Židé, kteří přežili
holocaust, vrátili do Poděbrad a většinou
žili v pensionu Luxor. Poslední poválečné
pohřby se konaly v sedmdesátých letech
minulého století.
Kauza židovského hřbitova se zrodila až
během války. V prvé řadě nacistické předpisy zakazovaly Židům opouštět katastr
své obce a protože hřbitov se nacházel
v katastru obce Kluk, nemohli poděbradští
své mrtvé navštěvovat. Na začátku roku
1944 se obrátilo tehdejší vedení města
Poděbrady na Der Auswanderungsfond
für Böhmen und Mähren (Vystěhovalecký fond pro Čechy a Moravu), což byla
nacistická organizace pověřená správou
ukradeného a konfiskovaného židovského
movitého i nemovitého majetku. S touto
organizací vedení města uzavřelo kupní
smlouvu a odkoupilo od nacistů židovský hřbitov včetně obřadní síně, márnice
a obydlí hrobníka. Z kupní smlouvy, která se zachovala, zjišťujeme, že za tento
majetek zaplatili poděbradští konšelé
37 000 korun protektorátní měny. Smlouvu
podepsali Dr. Messner za stranu kupující
a dr. Karl Reisinger za stranu prodávající.
To ovšem předpokládá pevné odhodlání nově zvolené reprezentace provést po
bývalém vedení důkladný úklid radnice
neboť: „Každá dobrá hospodyně, když se
nastěhuje do nového bytu, začne především smejčit a uklízet po bývalém nájemníkovi.“
Nejinak by tomu mělo být i na poděbradské radnici, protože se může stát, že
pokud nové vedení zanedbá onen úklid,
může mu v budoucnu vypadnout, a to
v nejméně příhodné chvíli, z některé
úřední skříně několik dlouho ukrývaných
kostlivců neřešených problémů.
Je nutno si ale především položit přímou
otázku, zda na poděbradské radnici kostlivci existují? Odpověď je bohužel pozitivní. Ano jsou tam a několik desítek let se
jejich existencí nikdo seriózně nezabýval.
Poradit si s tímto dědictvím je jedním
z vážných úkolů nového vedení města.
Dílo architekta Josefa Fanty
V malém počtu mohli Židé v Poděbradech bydlet od třicetileté války, ale židovská obec s modlitebnou pro celé panství sídlila od 17. století do první poloviny
19. století na předměstí Malé Zboží.
rodiny patřily rodiny Poriasů, Roubíčků,
První Žid známý jménem byl výběrčí
mýta Mojžíš Lewit, který v Poděbradech
Katzů a Kantorů. Nejstarším známým
předkem rodiny Poriasů (psáno též Božil v letech 1636 – 1649. Druhým byl
Jakub Kostelecký, kterému roku 1644
rias) byl Josef, který se v knihách připomíná již od roku 1750 jako ochranný Žid
královská komora pronajala místo výběrměsta Poděbrad. Byl usazen na Nymčího cla a výběrem cla v Poděbradech se
živil až do roku 1656.
burském předměstí a živil se obchodem
střižním zbožím. Rod Roubíčků přišel
Koželužna a vinopalna
do Poděbrad roku 1850. Nejstarší předek
Roku 1656 je zmíněna v Poděbradech
Moritz společně s bratrem Leopoldem
koželužna, kterou měl v nájmu také Žid,
koupili právovárečný dům č. 40/I, jinak
jenž z ní platil ročně 40 zlatých a dalse zabýval hospodářstvím a živil se proších 30 zlatých platil z obchodu s kůžemi
nájmem panského dvora Blata. Nejstarší
zvířat. Roku 1661 získal do pronájmu
známý předek rodiny Katzů Aron Katz
koželužnu Žid Josef Marek se ženou Filos manželkou Kateřinou roz. Herschemenou. Po roce Marek ovdověl, podruhé
lovou pocházeli z Kovanic. Jeho vnuk
se oženil s Kateřinou z Mladé Boleslavi,
Aron obchodoval obilím a měl přezdívzemřel nejspíše na morovou nákazu v roce
ku „obilní král“. Nejstarší známý předek
1682. Roku 1691 byl hledán nový nájemrodiny Kantorů Abraham Kantor měl
ce a tehdy do Poděbrad přišel Žid Mojžíš
v nájmu panskou vinopalnu, poté ji získal
Schay se ženou Helenou, který si pronado nájmu jeho syn Šalamoun. Syn Josef
jal koželužnu a obchod kůžemi. Židé byli
s manželkou Sarou vedl polní hospodářtaké nájemci místní vinopalny.
ství a vedle toho si v letech 1832 – 1835
Na periferii města Poděbrad byly někdy
pronajímal společně se svým švagrem
v této době Petrem Huberkem z HendersLazarem Boriasem městský pivovar.
dorfu založeny dvě židovské chalupy.
Roku 1702 na poděbradském panství bydVíceméně klidné soužití
lelo 23 Židů starších deseti let, roku 1724
Počet Židů ve městě ve druhé polovině
bylo na panství usazeno 22 rodin (celkem
19. století pozvolna stoupal, roku 1880
92 osob).
zde žilo 153 Židů (3,4 % všech obyvatel
Před polovinou 18. století se objevily snaměsta), poté v důsledku vystěhovávání
hy Židy z panství zcela vypovědět a Židé
do větších obchodních center zase klese tak dostali do těžkého postavení. Židé
sal, takže roku 1890 tu bydlelo 142 Židů,
podali císaři prosbu o odvolání příkazu
roku 1900 - 112 Židů (2,0 %), roku 1910 s tím, že se nemají kde usadit, že jim hro80 Židů, roku 1921 - 65 Židů a roku 1930
zí, že se budou muset po zemi potulovat
již jen 49 Židů (0,6 % všech obyvatel).
nebo se budou muset vystěhovat. Žádost
Při reorganizaci v roce 1883 dostala
jménem všech Židů podepsali David
židovská náboženská obec v Poděbradech
Podmocký a Amšl Joachim z Poděbrad
stanovy a rabinát, její obvod zahrnoval
a Heřman z Opolan. Z nařízení královské
celý poděbradský soudní okres. Roku
komory bylo 10. července 1744 zavede1893 byl k židovské náboženské obci
no nové šetření, které se protahovalo, na
v Poděbradech připojen obvod zrušených
straně Židů stál i hejtman poděbradskéžidovských obcí v Sadské a v Pečkách.
ho panství, a výsledkem bylo, že Židé
V podstatě v Poděbradech Židé bydleli
v tichosti na panství zůstali.
poklidně až na menší nepokoje koncem
19. století, vyvolané Hislnerovou aférou,
Panská i obecní židovna
až do druhé světové války. Byli respektoVe druhé polovině 18. století v Poděbravanou náboženskou menšinou, což se prodech Židé bydleli v panské židovně č. p. I
jevilo např. za první světové války, kdy do
a obecní židovně č. p. II.
Poděbrad přišli uprchlíci z válkou sužovaRoku 1793 ve městě žily rodiny obchodné Haliče, tedy také polští Židé. Obyvaníka pálenkou a kůžemi Abrahama Kantotelé Poděbrad byli vůči všem uprchlíkům
ra, nájemce obecního domu a obchodníka
velmi soucitní, sbírali peníze, potraviny
lněným a dalším zbožím Josefa Boriase
i oblečení a vytvořili výbor, který sebrané
a obchodníka tabákem Abrahama Schika.
peníze a věci uprchlíkům rozděloval.
Od konce 18. století se na poděbradském
Problémy pro poděbradské Židy začínapanství začalo usazovat více Židů. Výhojí až v průběhu roku 1938, o čemž bude
dy zvyšování židovských daní se začala
pojednávat následující díl.
domáhat i poděbradská obec a vydržovala
Mgr. Blanka Rozkošná
ochranné Židy na Nymburském předměstí. Vedle zmíněných židoven ve Zboží byl
usazen Žid v bývalé pastoušce č. p. 56/II,
snad již od roku 1750, tedy od doby, kdy
byla obecní pastouška přeložena na Kostelní předměstí. Kolem roku 1784 postavila obec novou židovnu v Přemyslově
ulici. Nájemným Židem byl Josef Borias, se kterým byla uzavřena smlouva na
30 let. Na městské židovně se vystřídal
Boriasův rod ve třech generacích, posledním byl Marek Borias, kterého zastihl roku
1832 požár, jež zničil celou židovnu.
Nejstarší z rodů
Roku 1829 v Poděbradech bydlelo
29 Židů, na celém poděbradském panství
pak 65 židovských rodin, v roce 1836 žilo
jen v Poděbradech 53 Židů.
Před polovinou 19. století, zřejmě roku
1843, do Poděbrad přesídlila židovská
obec z Malého Zboží a byla zde zřízena
modlitebna v obytném domě.
Mezi nejstarší poděbradské židovské
Plán vinopalny z poloviny 19. století
Náhrobky rozprodat, hřbitov zorat
A jak si nový vlastník hřbitova počínal,
víme také. Využil toho, že v době uzavření kupní smlouvy už byli poděbradští
Židé odvezeni do vyhlazovacích táborů
a nebylo tedy nikoho, kdo by za pohřbené soukmenovce orodoval. A tak došlo
k neuvěřitelné lumpárně. Mnohdy umělecky cenné a honosné náhrobky rozprodává
město místním kamenickým dílnám (firmě Bohumil Havlíček z Poděbrad, firmě
Klára Drabinová ze Světlé nad Sázavou
a sturmbannführerovi NSFK Walter Ulbrichovi). A aby dílo zkázy bylo dovršeno,
tak pozemek zbavený náhrobků nechá
město zorat a dokonce je zde zaseto obilí.
Je to dokonalá ukázka toho, jak důkladně
si tehdejší vedení města osvojilo německý termín ausradieren (vygumovat), který
nacisté používali pro dokonalé vyčištění
nepřátelského prostoru tak, aby nezůstala
po bývalém osídlení žádná stopa. Klasickou ukázkou, jak se tento termín naplňoval, bylo vyvraždění Lidic a srovnání celé
vesnice se zemí.
Dne 9. 7. 1945 žádá Židovská náboženská obec v Poděbradech o převod částky
60 000 korun, které MNV za prodané
náhrobky získalo. Existuje i koncept dopisu MNV Poděbrady z 13. 7. 1945 adresovaného ŽNO V Poděbradech s dnes už
jen těžko uvěřitelným obsahem, z kterého
vyplývá, že MNV požadoval ustoupení od
restituce židovského majetku výměnou za
částku, kterou v roce 1944 stržil za prodej
náhrobků.
Jak po válce přibývalo pohřbených a ubývalo pozůstalých začal i zbytek hřbitova
pustnout. Komunistický režim neměl
zájem připomínat židovskou komunitu
a o hroby se nestaral, dokonce tehdejší
MěNV větší část hřbitova zlikvidoval,
aby rozšířil plochu pro nežidovské hroby z nichž plynuly příjmy ze hřbitovních
poplatků.
Záměrně zapomenutá záležitost
Dne 31. ledna 1946 potvrzuje Ministerstvo ochrany práce a sociální péče
Židovské obci v Poděbradech, že ruší
přikazovací výměry Ústředí pro židovské
vystěhovalectví (Der Auswanderungsfond für Böhmen und Mähren) z 10. 11.
1941, kterým byl židovský majetek převeden na tento úřad, a vyhovuje žádosti
židovské obce v Poděbradech o restituci
několika nemovitostí a pozemků (č. 153
k. ú. Nymburk, dům č. p. 153 na parcele
č. 117 a modlitebna na parcele č. 564, dále
nemovitosti ve vl. č. 112 k. ú. Kovanice,
hřbitov č. 296, dům č. p. 97 na parcele
č. 32 a pastvinu č. 297/2). Je nesporné, že
analogicky by ministerstvo postupovalo
i v případě hřbitova v Kluku.
Na základě žádosti z roku 2000 získala
Židovská obec v Praze darovací smlouvou od poděbradské radnice část pozemku židovského hřbitova, kde byla označená místa hrobů z poválečných pohřbů.
Židovská obec v Praze má totiž náboženskou povinnost zajišťovat trvalou nenarušitelnost ostatků. Z existujících matrik
zemřelých a zachovalých plánů hřbitova
jasně vyplývá, že v další, nyní zatravněné části hřbitova, který je stále v držení
města, je minimálně dalších 150 hrobů,
na které se vztahuje ochrana dle závazných židovských náboženských předpisů. Je ilustrativní, že uprostřed této části
pozemku stojí pseudogotický pomník
z konce 19. století, připomínající založení
hřbitova. Protože byl znám úmysl města
hřbitov upravit a rozšířit, bylo zde reálné
nebezpečí, že plocha židovského hřbitova bude připojena k stávajícímu hřbitovu
a rozprodána na jednotlivá hrobová místa, což Židovská obec v Praze nemůže za
žádných okolností připustit. V roce 1989
dokonce město odprodalo část bývalého židovského hřbitova do soukromého
vlastnictví. Bývalá parcela č. 102/7 dnes
102/4 za 19 536 Kč. Dále parcelu st. p. 64
spolu s částí bývalé 102/6/95 m2 zastavěné plochy a 75 m2 ostatní plochy a to prostřednictvím PS Nymburk s. p. za dalších
155 512 korun. Město tedy i po odečtu
rozprodaných výměr stále drží ze židovského hřbitova rozlohu 3302 m2. Nastává výměna dopisů mezi Pražskou židovskou obcí a vedením města Poděbrady.
V odpovědích města se jako červená niť
táhne neochota vrátit zbytek židovského
hřbitova těm, kterým nesporně náleží.
Proveďme si rekapitulaci celé kauzy. Tu
můžeme rozdělit na několik souvisejících
aspektů.
Aspekt morální
Za protektorátu, v době největší tísně,
kdy jsou Židé okradeni o veškerý majetek, jsou jim upřena základní lidská práva
a nakonec jsou posíláni do vyhlazovacích táborů, aby se tak naplnilo nacistické
„konečné řešení židovské otázky“, vedení
města výhodně kupuje od nacistického
úřadu židovský hřbitov. Tedy nemravným
způsobem využívá situace, kdy se vlastníci hřbitova, poděbradští Židé, nemohou
bránit.
Náhrobky svých zemřelých spoluobčanů
město nechá odstranit a rozprodá je kamenickým firmám. K takovému hyenismu
není nutno už nic dodávat, mluví samo za
sebe.
Aspekt finanční
Konfiskace židovského majetku byla samozřejmě z hlediska československého
právního řádu protiprávní a mohla se
uskutečnit jen díky tomu, že v protektorátu platily říšské zákony, které nám byly
vnuceny. Kdo se na těchto konfiskacích
jakkoliv obohatil, měl by svůj majetkový
prospěch vrátit a své protektorátní jednání revokovat a okradeným se minimálně
omluvit. Nic takového poděbradská radnice neučinila ani po válce ani po listopadové revoluci. Naopak, jak je možné
z dokladů zjistit, dále z této nemorální
majetkové držby i desítky let po válce
finančně profituje. Ve své korespondenci
se Židovskou obcí v Praze si ještě drze
klade různé nedůstojné podmínky.
Aspekt náboženský
Jak již bylo výše řečeno, je povinností každé židovské obce a každého Žida
respektovat náboženské předpisy, které
zcela jasně určují, že s ostatky zemřelých
souvěrců nesmí být nikdy manipulováno
a musí zůstat navždy na místě původního pohřbu. To jsou vážné věci, které naše
i zahraniční židovská komunita vnímá
velmi citlivě. Je v živé paměti, jak před
několika lety byly při výstavbě nového
objektu pojišťovny ve Vladislavové ulici
v Praze objeveny části zřejmě nejstaršího
pražského židovského pohřebiště. Možnost narušení těchto hrobů vyvolala celosvětovou akci na jejich záchranu včetně
demonstrací na místě samém.
Aspekt společenský
Poděbradská radnice by si měla uvědomit,
že se doba zcela změnila a v mezinárodním měřítku bylo učiněno mnoho, aby
se křivdy způsobené evropským Židům
napravily. Švýcarské banky musely kapitulovat a odtajnit tzv. spící konta, která
byla založena Židy, kteří pak zahynuli,
a peníze poskytnout židovským organizacím, které z nich financují potřebné sociální programy. Sjednotily se celoevropské předpisy, které zavazují všechna
muzea, galerie, nadace či soukromé sbírky,
aby vydaly umělecké poklady, které byly
nacisty ukradeny a nejrůznějším legálním či méně legálním způsobem se octly
v těchto sbírkách. Tak se i po mnoha desítkách let naplňuje spravedlnost. Co bylo
jakkoliv ukradeno, musí být vráceno.
Aspekt sémantický
Po prostudování listinných materiálů
týkajících se této kauzy mne nejvíce irituje to, že v korespondenci se Židovskou
obcí v Praze používá město Poděbrady
termíny: darovací smlouva, ochota darovat atp. To svědčí o tom, že vedení města
nic nepochopilo. Ukradený majetek se má
vracet! Ten, kdo kradl, nebo se na krádeži
i jinak podílel, má za povinnost nemravně
nabytý majetek vrátit a tento akt spravedlnosti nelze nahradit líbivým eufemismem
o darování.
Resumé
V letošním roce uplyne 67 let od okamžiku, kdy na ostudné smlouvě mezi městem Poděbrady a nacistickým úřadem
oschl inkoust. Uplynulo mnoho vody ve
Vltavě i Labi a celá kauza židovského
hřbitova není dosud uzavřena. Ostudné
chování několika generací poděbradských
konšelů již dostatečně naplnilo číši naší
trpělivosti. Město Poděbrady je krásné
a má bohatou historii. Jeho lázeňství má
evropskou pověst a je nesporně v zájmu
celého města, lázní i poděbradských občanů, aby tato skvrna na pověsti byla co
nejrychleji odstraněna. Město Poděbrady usiluje o navýšení turistického ruchu
a lázně usilují o mezinárodní klientelu.
To nejhorší, co může toto úsilí zhatit, je
nevůle města napravit tuto starou křivdu.
Před několika dny jsem využil příležitosti odhalení busty Franze Kafky na domě
jeho prarodičů na poděbradském náměstí
a sešel se s novým vedením města. Pana
starostu Dr. Langra, prvního místostarostu Mgr. Uhlíře i druhého místostarostu Dr. Mikolandu jsem seznámil s výše
uvedenou kauzou. Zástupci města projevili pro požadavek pražské židovské obce
pochopení a přislíbili, že jakmile obdrží
novou písemnou žádost, budou se v městských orgánech celou záležitostí vrácení
židovského hřbitova vážně a neodkladně
zabývat.
Nové vedení města má nyní po mnoha
desetiletích možnost spravedlivým rozhodnutím očistit čest Poděbrad, kterou
kauza hřbitova vážně poškodila.
PhDr. Milan Kalina
Židovská obec v Praze
PN
PŘÍLOHA PN
6. ledna 2011
stránka I
Informace z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Poděbrady konaného ve středu dne 1. prosince 2010
1. Zahájení
Ustavující zasedání zastupitelstva města
bylo zahájeno státní hymnou, ustavující
zasedání zastupitelstva města řídil druhý
nejstarší člen nově zvoleného zastupitelstva Ing. Josef Kutil.
Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční
většina všech členů zastupitelstva města (26 přítomných) a zastupitelstvo je
tedy schopno usnášení. Omluvena byla
MUDr. Husáková.
Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli určeni Mgr. Jindra Malíková
a p. František Pokorný.
Rozhodnuto bylo o navrženém veřejném
způsobu hlasování.
Ing. Soukupová (odstupující 1. místostarostka), poděkovala všem za dosavadní
spolupráci a odstupujícímu starostovi
Ing. Ďurčanskému za vykonanou práci
pro město a předala mu městskou cenu
„Křišťálový štít“. Seznámila přítomné
s otevřeným dopisem nově zvoleným
zastupitelkám a zastupitelům města Poděbrady, který reaguje na malý počet zastoupení žen v radě města.
2. Volba mandátové komise, zpráva
mandátové komise
Návrhy na členy mandátové komise:
p. Miloslav Hájek navrhl Bc. Tomáše
Holuba - přijal
Mgr. Lubomír Zíta navrhl JUDr. Kláru
Jiráskovou - přijala
Ing. Josef Kutil navrhl p. Karla Růžka přijal
Hlasování o složení mandátové komise:
26 pro (z 26 přítomných)
JUDr. Klára Jirásková - předsedkyně
komise
Bc. Tomáš Holub - člen komise
p. Karel Růžek - člen komise
S výsledky práce mandátové komise
seznámila přítomné její předsedkyně Klára Jirásková.
Mandátová komise zkontrolovala a ověřila platnost mandátů zvolených členů
zastupitelstva. Nebyl ověřen mandát
MUDr. Husákové, která byla z dnešního
jednání omluvena.
Hlasování o zprávě mandátové komise:
26 pro (z 26 přítomných)
3. Složení slibu členů zastupitelstva
města
Podle § 69 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, složili všichni členové zastupitelstva v Poděbradech zákonem stanovený slib, který potvrdili všichni přítomní
svým podpisem.
4. Volba návrhové komise pro vypracování návrhu na usnesení
Návrhy na členy návrhové komise:
p. Miloslav Hájek navrhl Mgr. Ondřeje
Malovce - přijal
Mgr. Ivan Uhlíř navrhl Mgr. Ivo Bártla
- přijal
p. Jaroslav Votava navrhl Bc. Tomáše
Holuba - přijal
Mgr. Ondřej Malovec - předseda komise
Mgr. Ivo Bártl - člen komise
Bc. Tomáš Holub - člen komise
Hlasování o složení návrhové komise:
25 pro 1 se zdržel (z 26 přítomných)
5. Volba starosty města a jeho zástupců
Volba starosty města – kandidáti:
PhDr. L. Langr navrhl, aby byli zvoleni
dva místostarostové
Hlasování: 26 pro (z 26 přítomných)
Ing. Kutil – dotaz, které funkce budou
uvolněné
Mgr. Uhlíř – navrhl, aby funkce 1. místostarosty byla uvolněná a funkce 2. místostarosty neuvolněná
Hlasování: 20 pro 3 proti 3 se zdrželi
(z 26 přítomných)
RNDr. Mikolanda navrhl na starostu města zastupitele, který získal v komunálních
volbách největší počet hlasů, PhDr. Ladislava Langra, který kandidaturu přijal.
p. Michl – starosta bude zastupovat město navenek, domnívá se, že vzhledem
k minulosti PhDr. Langra to není nejvhodnější kandidát na post starosty a volbu nepodpoří
Ing. Fiala – Poděbrady si dvacet let po
revoluci zaslouží jiného starostu, než
nabízí koalice
Mgr. Zíta – jako vítězná strana ve volbách
vše probírali, vyšlo se z toho, že člověk,
který dostal od voličů nejvíce hlasů, by
měl dostat možnost získat post starosty,
rozhodující je vyjádření nezávislého soudu, který vynesl rozsudek, že PhDr. Langr
byl v seznamech StB evidován neoprávněně a v rozporu se skutečným stavem
věci.
Návrh přednesený RNDr. Mikolandou na
obsazení funkce starosty města je i jeho
návrhem.
Mgr. Novák – sdělil většinový názor
místní organizace ČSSD, která respektuje vítěze voleb a gratuluje k vítězství, ale
ČSSD je zastáncem poměrného demokratického zastoupení stran ve vedení města,
proto se zdrží hlasování při volbě vedení
města a členů RM
Hlasování: 16 pro 7 proti 3 se zdrželi
(z 26 přítomných)
Nadpoloviční většinou byl zvolen do
uvolněné funkce starosty města pan
PhDr. Ladislav Langr.
Nově zvolený starosta převzal řízení ustavujícího zasedání. Poděkoval za projevenou volbu a Ing. Kutilovi za zahájení
dnešního jednání, dále poděkoval za práci
odstupujícímu vedení radnice.
Volba zástupců starosty – kandidáti:
1. místostarosta – uvolněná funkce
Ing. Veberová navrhla na funkci 1. místostarosty a zároveň statutárního zástupce
starosty kandidáta pana Mgr. Ivana Uhlíře, který kandidaturu přijal.
Hlasování: 16 pro 10 se zdrželo
(z 26 přítomných)
Nadpoloviční většinou byl zvolen
do uvolněné funkce 1. místostarosty
Mgr. Ivan Uhlíř.
2. místostarosta – neuvolněná funkce:
Mgr. Malovec navrhl na funkci 2. místostarosty kandidáta pana RNDr. Miloše
Mikolandu, který kandidaturu přijal.
Hlasování: 16 pro 10 se zdrželo
(z 26 přítomných)
Nadpoloviční většinou byl zvolen do
neuvolněné funkce 2. místostarosty pan
RNDr. Miloš Mikolanda.
6. Volba členů rady města
Počet členů rady města je dle zákona
o obcích v rozmezí od 5 do 11 členů
a nesmí být vyšší než 1/3 počtu členů
zastupitelstva.
p. Votava - navrhl, aby nová rada města
měla 9 členů
p. Exner - navrhl, aby rada města měla
7 členů
Hlasování o návrhu p. Exnera: 2 pro
17 proti 7 se zdrželo (z 26 přítomných)
– nebylo přijato
Hlasování o návrhu p. Votavy: 21 pro
2 proti 3 se zdrželi (z 26 přítomných)
Zastupitelstvo města rozhodlo o 9 členné
radě města.
Návrhy na členy rady města:
Bc. Tomáš Holub navrl Mgr. Lubomíra
Zítu - přijal
p. Karel Růžek navrhl p. Tomáše Kalendu
- přijal
Mgr. Ivo Bártl navrhl Ing. Tomáše Klíra
- přijal
p. Miloslav Hájek navrhl p. Jaroslava
Votavu - přijal
MUDr. Zdeňka Rychetníková navrhla
Ing. Janu Veberovou - přijala
Ing. Josef Kutil navrhl Mgr. Ondřeje
Malovce - přijal
Hlasování o navrženém Mgr. Malovcovi:
17 pro 1 proti 8 se zdrželo (z 26 přítomných)
Hlasování o navržené Ing. Veberové:
16 pro 10 se zdrželo (z 26 přítomných)
Hlasování o navrženém p. Votavovi:
16 pro 10 se zdrželo (z 26 přítomných)
Hlasování o navrženém Ing. Klírovi:
16 pro 10 se zdrželo (z 26 přítomných)
Hlasování o navrženém p. Kalendovi:
16 pro 1 proti 9 se zdrželo (z 26 přítomných)
Hlasování o navrženém Mgr. Zítovi:
16 pro 10 se zdrželo (z 26 přítomných)
Všichni navržení kandidáti na členy RM
kandidaturu přijali a všichni byli zvoleni
do rady města nadpoloviční většinou hlasů.
7. Pověření členů ZM přijímat prohlášení o uzavření manželství, stanovení
místa a doby pro uzavírání manželství
Prohlášení o uzavření manželství činí
snoubenci dle ust. § 4 zákona č. 94/1963
Sb. před starostou, místostarostou nebo
pověřeným členem zastupitelstva města.
Návrhy na pověřené členy ZM k přijímání
prohlášení o uzavření manželství:
Mgr. Ivan Uhlíř navrhl p. Tomáše Kalendu - přijal
Mgr. Ondřej Malovec navrhl JUDr. Kláru
Jiráskovou - nepřijala
pí Emílie Třísková navrhla Mgr. Jaromíra
Nováka - přijal
Mgr. Jaromír Novák navrhl pí Emílii Třískovou - přijala
Hlasování o navržené pí Třískové: 25 pro
1 se zdržel (z 26 přítomných)
Hlasování o navrženém Mgr. Novákovi:
25 pro 1 se zdržel (z 26 přítomných)
Hlasování o navrženém p. Kalendovi:
20 pro 2 proti 4 se zdrželi (z 26 přítomných)
Mgr. Malovec podal protinávrh, aby úředně určeným místem na oddávání bylo určeno kterékoliv místo v Poděbradech – reagovali Ing. Kabátková a Ing. Ďurčanský.
Mgr. Malovec po vysvětlení vzal svůj
protinávrh zpět.
Zastupitelstvo města Poděbrady pověřilo
přijímat prohlášení o uzavření manželství
tyto další členy ZM: Emílii Třískovou,
Mgr. Jaromíra Nováka a Tomáše Kalendu
a rozhodlo, že úředně určenou místností
pro uzavírání manželství je obřadní síň
v budově radnice, Jiřího náměstí 20,
Poděbrady, dnem stanoveným pro uzavírání manželství je sobota, mimo státních
svátků a soboty následující po státním
svátku, v době od 9:00 do 17:00 hodin,
jednotlivé obřady následují v běžných
časových intervalech.
Hlasování: 26 pro (z 26 přítomných)
7a. Volba předsedy a členů finančního
výboru
O předsedovi a členech finančního výboru bylo hlasováno dílčím hlasováním.
Návrhy na předsedu finančního výboru:
Mgr. Ivan Uhlíř navrhl na předsedu
finančního výboru p. Václava Michla
- nepřijal
Mgr. Lubomír Zíta navrhl na předsedu
finančního výboru Ing. Janu Veberovou
- přijala
Hlasování o navržené Ing. Veberové:
24 pro 2 se zdrželi (z 26 přítomných)
Předsedkyní finančního výboru byla zvolena Ing. Jana Veberová.
Návrhy na členy finančního výboru:
p. Tomáš Kalenda navrhl Miloslava Hájka - přijal
Mgr. Jaromír Novák navrhl Ing. Karla
Machovce - souhlas v zastoupení
JUDr. Klára Jirásková navrhla Ing. Františka Smetanu - souhlas byl potvrzen telefonicky Mgr. Uhlířovi
Mgr. Uhlíř navrhl Ing. Čestmíra Rakušana - přijal
Ing. Josef Kutil navrhl Doc. Jana Urbánka
- přijal
Mgr. Ivo Bártl navrhl Ing. Evu Klírovou
- písemný souhlas
Mgr. Lubomír Zíta navrhl p. Václava
Vávru - přijal
Ing. Tomáš Klír navrhl p. Ladislava
Vomáčku - přijal
Hlasování o navrženém p. Vomáčkovi:
26 pro (26 z přítomných)
Hlasování o navrženém p. Vávrovi:
22 pro 4 se zdrželi (z 26 přítomných)
Hlasování o navržené Ing. Klírové:
25 pro 1 se zdržel (z 26 přítomných)
Hlasování o navrženém Doc. Urbánkovi:
26 pro (z 26 přítomných)
Hlasování o navrženém Ing. Smetanovi:
26 pro (z 26 přítomných)
Hlasování o navrženém Ing. Rakušanovi:
26 pro (z 26 přítomných)
Hlasování o navrženém Ing. Machovcovi:
24 pro 2 se zdrželi (z 26 přítomných)
Hlasování o navrženém p. Hájkovi:
23 pro 3 se zdrželi (z 26 přítomných)
Hlasování o zřízení finančního výboru:
26 pro (z 26 přítomných)
7b. Volba předsedy a členů kontrolního
výboru
O předsedovi a členech kontrolního výboru bylo hlasováno dílčím hlasováním.
Hlasování o zřízení kontrolního výboru:
26 pro (z 26 přítomných)
Návrhy na předsedu kontrolního výboru:
Ing. Petr Fiala navrhl na předsedu kontrolního výboru p. Václava Michla - přijal
p. Miloslav Hájek navrhl na předsedu
kontrolního výboru Ing. Josefa Kutila
- přijal
Hlasování o navrženém Ing. Kutilovi:
15 pro 6 proti 5 se zdrželo (z 26 přítomných)
Předsedou kontrolního výboru byl zvolen
Ing. Josef Kutil.
Návrhy na členy kontrolního výboru:
RNDr. Miloš Mikolanda navrhl Ing. Petra
Fialu - nepřijal
p. Karel Růžek navrhl p. Jiřího Felkra
- přijal
p. Tomáš Kalenda navrhl p. Petra Krále
- přislíbil souhlas
Mgr. Ivan Uhlíř navrhl p. Václava Michla
- nepřijal
Mgr. Ivo Bártl navrhl pí Zuzanu Kroupovou - přijala
JUDr. Klára Jirásková navrhla p. Jiřího
Uhra - přijal
Ing. Tomáš Klír navrhl Mgr. Janu Šlapákovou - přijala
Mgr. Lubomír Zíta navrhl Ing. Tomáše
Klíra - přijal
Ing. Jana Veberová navrhl Ing. Petra Ulvra
- přijal
Mgr. Ondřej Malovec navrhl Mgr. Jaromíra Nováka - přijal
Hlasování o navrženém Mgr. Novákovi:
23 pro 3 se zdrželi (z 26 přítomných)
Hlasování o navrženém Ing. Ulvrovi:
26 pro (z 26 přítomných)
Hlasování o navrženém Ing. Klírovi:
19 pro 7 se zdrželo (z 26 přítomných)
Hlasování o navrženém p. Uhrovi:
22 pro 4 se zdrželi (z 26 přítomných)
Hlasování o navržené pí Kroupové:
23 pro 3 se zdrželi (z 26 přítomných)
Hlasování o navržené Mgr. Šlapákové:
24 pro 2 se zdrželi (z 26 přítomných)
Hlasování o navrženém p. Královi:
23 pro 3 se zdrželi (z 26 přítomných)
Hlasování o navrženém p. Felkrovi:
24 pro 2 se zdrželi (z 26 přítomných)
7c. Zřízení místních výborů v okrajových částech města
O předsedovi a členech místních výborů
v okrajových částech města bylo hlasováno dílčím hlasováním.
Hlasování o zřízení místního výboru
v městské části Kluk s počtem 3 členů:
25 pro 1 se zdržel (z 26 přítomných)
Návrhy na členy místního výboru v městské části Kluk:
Ing. Jana Veberová navrhla pí Soňu Duškovou - přijala
Ing. Tomáš Klír navrhl p. Romana Vávru
- přijal
Bc. Tomáš Holub navrhl pí Simonu
Navrátilovou - předložil písemný souhlas
pí Třísková požádala, zda by se navržení
členové místních výborů mohli představit
Ing. Ďurčanský - navržené usnesení
bude napříště vyžadovat revokaci, počet
členů by neměl být omezen - reagoval
Mgr. Malovec, Ing. Ďurčanský navrhl určit
vrchní hranici členů místních výborů
p. Exner – podal protinávrh na stažení
tohoto bodu z programu jednání
Hlasování o protinávrhu p. Exnera: 12 pro
11 proti 3 se zdrželi (z 26 přítomných)
– nebylo přijato
Hlasování o navržené pí Navrátilové:
20 pro 6 se zdrželo (z 26 přítomných)
Hlasování o navrženém p. Vávrovi:
23 pro 3 se zdrželi (z 26 přítomných)
Hlasování o navržené pí Duškové:
22 pro 4 se zdrželi (z 26 přítomných)
Ing. Jana Veberová navrhla na předsedkyni místního výboru v městské části Kluk
pí Soňu Duškovou.
Hlasování o navržené pí Duškové: 19 pro
1 proti 6 se zdrželo (z 26 přítomných)
Předsedkyní místního výboru v městské
části Kluk byla zvolena pí Soňa Dušková.
Hlasování o zřízení místního výboru
v městské části Přední Lhota s počtem
3 členů:
19 pro 7 se zdrželo (z 26 přítomných)
Vzhledem k pochybnostem se o zřízení
místního výboru v městské části Přední
Lhota s počtem 3 členů hlasovalo opakovaně.
Hlasování: 26 pro (z 26 přítomných)
Návrhy na členy místního výboru v městské části Přední Lhota:
Mgr. Lubomír Zíta navrhl p. Antonína
Špinara, p. Josefa Kvasnicu a Mgr. Františka Laluchu
Hlasování o navržených p. Špinarovi,
p. Kvasnicovi a Mgr. Laluchovi:
21 pro 5 se zdrželo (z 26 přítomných)
Mgr. Lubomír Zíta navrhl na předsedu
místního výboru v městské části Přední
Lhota p. Antonína Špinara.
Hlasování o navrženém p. Špinarovi:
21 pro 1 proti 4 se zdrželi (z 26 přítomných)
Předsedou místního výboru v městské
části Přední Lhota byl zvolen p. Antonín
Špinar.
Hlasování o zřízení místního výboru
v městské části Polabec s počtem 3 členů:
25 pro 1 se zdržel (z 26 přítomných)
Návrhy na členy místního výboru v městské části Polabec:
Mgr. Ivan Uhlíř navrhl p. Miroslava Dubinu, Ing. Petra Ulvra a p. Zdeňka Froňka
Hlasování o navržených p. Dubinovi,
Ing. Ulvrovi a p. Froňkovi:
22 pro 4 se zdrželi (z 26 přítomných)
Mgr. Ivan Uhlíř navrhl na předsedu místního výboru v městské části Polabec pana
Miroslava Dubinu.
Hlasování o navrženém p. Dubinovi:
21 pro 5 se zdrželo (z 26 přítomných)
Předsedou místního výboru v městské
části Polabec byl zvolen p. Miroslav
Dubina.
Hlasování o zřízení místního výboru
v městské části Velké Zboží s počtem
3 členů:
25 pro 1 se zdržel (z 26 přítomných)
Návrhy na členy místního výboru v městské části Velké Zboží:
RNDr. Miloš Mikolanda navrhl pí Jindřišku Šutkovou, pí Ninu Zákosteleckou
a p. Karla Jaroše
MUDr. Helena Štrobl Syrovcová navrhla
Mgr. Janu Mračkovou
Mgr. Malovec - navrhl rozšířit počet členů místního výboru ve Velkém Zboží na
4 členy
Hlasování o návrhu Mgr. Malovce: 24 pro
1 proti 1 se zdržel (z 26 přítomných)
Ing. Ďurčanský - byl již odhlasován počet
3 členů místního výboru, pokud budou ve
Velkém Zboží 4 členové, musí se revokovat předchozí hlasování
Hlasování o zrušení počtu 3 členů místního výboru ve Velkém Zboží:
26 pro (z 26 přítomných)
Hlasování o zřízení místního výboru ve
Velkém Zboží s počtem 4 členů:
26 pro (z 26 přítomných)
Hlasování o navržené Mgr. Mračkové:
15 pro 1 proti 10 se zdrželo (z 26 přítomných)
Předsedkyní místního výboru v městské části Velké Zboží byla zvolena
Mgr. Jana Mračková.
Hlasování o zřízení místních výborů
v okrajových částech města jako celku:
25 pro 1 se zdržel (z 26 přítomných)
8. Zpráva návrhové komise
Po skončení činnosti návrhové komise její
předseda Mgr. Malovec přednesl návrh
usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva.
U s n e s e n í č. 109/2010:
Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání:
I. r o z h o d l o,
že hlasování zastupitelstva města
1. 12. 2010 nebude tajné, a tedy v sou ladu s jednacím řádem probíhalo
veřejně;
II. o d s o u h l a s i l o
zprávu mandátové komise přednese nou JUDr. Klárou Jiráskovou;
III. v z a l o n a v ě d o m í
složení slibu všech 26 přítomných
členů zastupitelstva města;
PŘÍLOHA PN
stránka II
IV. r o z h o d l o,
že budou voleni 2 místostarostové,
s tím, že statutárním zástupcem sta rosty bude 1. místostarosta,
dále rozhodlo, že starosta a 1. mís tostarosta budou funkce uvolněné,
funkce 2. místostarosty bude funkcí
neuvolněnou;
V. z v o l i l o
starostou města PhDr. Ladislava
Langra,
1. místostarostou Mgr. Ivana Uhlíře,
2. místostarostou RNDr. Miloše Mi kolandu;
VI. r o z h o d l o,
že rada města bude mít 9 členů
a z v o l i l o tyto další členy rady
města:
Mgr. Lubomíra Zítu,
Tomáše Kalendu,
Ing. Tomáše Klíra,
Jaroslava Votavu,
Ing. Janu Veberovou,
Mgr. Ondřeje Malovce;
VII. p o v ě ř i l o
přijímat prohlášení o uzavření manžel ství tyto další členy zastupitelstva města:
Emílii Třískovou,
Mgr. Jaromíra Nováka,
Tomáše Kalendu;
a r o z h o d l o, že úředně urče nou místností pro uzavírání manžel ství je obřadní síň v budově radnice,
Jiřího náměstí 20, Poděbrady,
dnem stanoveným pro uzavírání
manželství je sobota, mimo státních
svátků a soboty následující po státním
svátku, v době od 9:00 do 17:00 ho din, jednotlivé obřady následují v běž ných časových intervalech;
VIII. r o z h o d l o
o zřízení finančního výboru a zvolilo
jeho předsedkyní Ing. Janu Vebero vou a jeho dalšími členy:
Miloslava Hájka,
Ing. Karla Machovce,
Ing. Čestmíra Rakušana,
Ing. Františka Smetanu,
Doc. Jana Urbánka,
Ing. Evu Klírovou,
Václava Vávru,
Ladislava Vomáčka;
IX. r o z h o d l o
o zřízení kontrolního výboru a zvolilo
jeho předsedou Ing. Josefa Kutila
a jeho dalšími členy:
Jiřího Felkra,
Petra Krále,
Mgr. Janu Šlapákovou,
Zuzanu Kroupovou,
Jiřího Uhra,
Ing. Petra Ulvra,
Ing. Tomáše Klíra,
Mgr. Jaromíra Nováka;
X.
a)zřídilo místní výbor v městské části
Kluk, s počtem členů 3;
zvolilo tyto členy místního výboru
v Kluku:
Soňu Duškovou,
Romana Vávru,
Simonu Navrátilovou;
zvolilo předsedkyní místního výboru
v Kluku Soňu Duškovou;
b)zřídilo místní výbor v městské části
Polabec, s počtem členů 3;
zvolilo tyto členy místního výboru
v Polabci:
Miroslava Dubinu,
Ing. Petra Ulvra,
Zdeňka Froňka;
zvolilo předsedou místního výboru
v Polabci Miroslava Dubinu;
PN
c)zřídilo místní výbor v městské části
Přední Lhota, s počtem členů 3;
zvolilo tyto členy místního výboru
v Přední Lhotě:
Antonína Špinara,
Josefa Kvasnicu,
Mgr. Františka Laluchu;
zvolilo předsedou místního výboru
v Přední Lhotě Antonína Špinara;
d)zřídilo místní výbor v městské části
Velké Zboží, s počtem členů 4;
zvolilo tyto členy místního výboru
ve Velkém Zboží:
Jindřišku Šutkovou,
Ninu Zákosteleckou,
Karla Jaroše,
Mgr. Janu Mračkovou;
zvolilo předsedkyní místního výboru
ve Velkém Zboží Mgr. Janu Mračko vou;
XI. v z a l o n a v ě d o m í
konání dalšího zasedání zastupitel stva města Poděbrady dne 22. 12.
2010 od 16:30 hodin.
Hlasování: 25 pro 1 se zdržel (z 26 přítomných)
6. ledna 2011
9. Závěr
PhDr. Langr, starosta
požádal odstupující vedení na domluvení
způsobu předání funkcí
obyvatelé Poděbrad rozhodli již podruhé
ve volbách, že chtějí změnit směr, kudy se
bude město ubírat, dále přečetl citaci z rozsudku vyjádření Krajského soudu v Praze
k platnosti komunálních voleb. Nové
vedení města se zasadí o komunikaci,
obrušování hran, odstranění nevraživosti a
nastavení smysluplné práce pro město.
„Slušnost není slabost“, PhDr. Langr by
byl rád, aby toto v budoucnu platilo.
Ing. Ďurčanský
poděkoval Ing. Soukupové, pí Třískové
a všem spolupracovníkům za dlouholetou
spolupráci a za práci, kterou pro město
udělali
tlumočil pozdrav od MUDr. Husákové,
a jakmile to její zdravotní stav dovolí,
zúčastní se zasedání zastupitelstva města.
PhDr. Langr ukončil jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva města v 19:30
hodin. Další zasedání ZM se uskuteční
dne 22. 12. 2010 od 16:30 hodin.
Informace z 20. zasedání rady města, které se konalo ve středu dne 1. prosince 2010
1. Zahájení
První jednání nově zvolené rady města zahájil a řídil starosta PhDr. Ladislav
Langr.
2. Rozdělení působnosti funkcí v Radě
města Poděbrady pro volební období
2010 - 2014
U s n e s e n í č. 533 /2010:
Rada města Poděbrady po projednání
v z a l a n a v ě d o m í
rozdělení přímé působnosti jednotli vých členů rady takto:
Starosta PhDr. Ladislav Langr
- krizové řízení, kontrolní odbor
a Městská policie
1. místostarosta Mgr. Ivan Uhlíř
- statutární zástupce starosty, dopra va, výstavba, investice
2. místostarosta RNDr. Miloš Mikolanda
- lázeňství, životní prostředí, technic ké služby
Radní:
Ing. Jana Veberová
- finance, granty, organizace úřadu
a památková péče
Tomáš Kalenda
- sport, mládež, cest. ruch a propagace
Ing. Tomáš Klír
- majetek města, městská realit ní a. s., investice
Mgr. Ondřej Malovec
- legislativní a právní supervize
Jaroslav Votava
- územní plánování a výstavba
Mgr. Lubomír Zíta
- kultura, školství, zdravotní a sociál ní oblast, KIC s. r. o.
3. Pokračování jednání v záležitosti
zrušení výpovědí sportovním klubům
U s n e s e n í č. 534 /2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. v z a l a n a v ě d o m í ,
že výpovědi z nájmu městských
pozemků oddílu kuželek a kopané
TJ Bohemia Poděbrady, oddílu teni su TJ LTC Poděbrady a oddílu kopané
Slovanu Poděbrady nabyly právní
moci a nemohou být zrušeny,
II. u l o ž i l a
starostovi města
zahájit a organizovat jednání se všemi
neziskovými subjekty města o sjed nocení nájemních smluv na pozem cích a v objektech města s respektem
k dobrovolné práci uvedených sub jektů. Do ukončení jednání nebudou
činěny kroky k předání nemovitos tí.
4. Jmenování druhého jednatele společnosti TSMP s. r. o.
U s n e s e n í č. 535/2010:
Rada města Poděbrady ve věci města Poděbrady jako jediného společníka
obchodní společnosti a ve funkci valné
hromady obchodní společnosti Technické
služby města Poděbrad s. r. o. se sídlem
Poděbrady, Kozinova 1/II, okres Nymburk, PSČ 290 01, IČ 25798278 po projednání
a) j m e n o v a l a
pana Tomáše Kalendu do pozice
druhého jednatele společnosti Tech nické služby města Poděbrady s. r. o.
s platností od 2.12.2010
b) u l o ž i l a
dosavadnímu jednateli TSMP s. r. o.
panu Josefu Martinicovi pokyn, aby
svá rozhodnutí předem konzultoval
s jednatelem panem Tomášem Kalen dou s tím, že v případě kolize má před nost rozhodnutí jednatele pana Tomá še Kalendy.
5. Pozastavení rozhodnutí Rady města
Poděbrady učiněných dosavadní radou
ode dne 17. 10. 2010 do zvolení nové
rady 1. 12. 2010
U s n e s e n í č. 536/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a
I. U všech rozhodnutí rady města Podě-
brady učiněných radou města, které
skončilo funkční období 1. 12. 2010,
v období od 17. 10. 2010 (včetně) do
1. 12. 2010 (včetně), ať již formou
usnesení, či jakoukoliv jinou formou,
se až do odvolání pozastavuje jejich
účinnost.
II. U všech rozhodnutí starosty města
Poděbrady učiněných starostou měs ta Ing. Jozefem Ďurčanským dle § 107
zákona o obcích v období od 17. 10.
2010 (včetně) do 1. 12. 2010 (včetně),
ať již jakoukoliv jinou formou, se až
do odvolání pozastavuje jejich účinnost.
III.Městskému úřadu Poděbrady a všem
jeho úředníkům a zaměstnancům se
ukládá nečinit žádné úkony v soula du s rozhodnutími, jejichž účinnost
byla pozastavena dle bodu I. a II.
tohoto usnesení.
IV.Body I., II., a III. tohoto usnesení se
netýká těch rozhodnutí, u nichž by
pozastavení účinnosti či nečinnost
bylo v rozporu se zákonem.
V. Tajemníkovi MěÚ se ukládá před ložit starostovi města neprodleně
přehled a přesné znění všech usnese ní učiněných dosavadní radou města
od 17. 10. 2010 do 1. 12. 2010 včet ně, se zprávou o stavu plnění těchto
usnesení.
VI.Starostovi se ukládá předložit na nej bližším zasedání rady města výše uve dený soupis s doporučením, která
z uvedených rozhodnutí ponechat
v platnosti a účinnosti, a která zrušit.
VII. Starosta je pověřen v případě nutnos ti, zejména hrozící škody, rozhodnout
o zrušení pozastavení účinnosti někte rého z dotčených rozhodnutí dle bodu
I. a II. shora.
6. Předložení seznamu neukončených
smluvních závazků města k subjektům, stav jejich plnění a osob zastupujících město ve statutárních orgánech společností s majetkovou účastí
města Poděbrady a v dalších orgánech
a institucích
U s n e s e n í č. 537/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
u l o ž i l a prostřednictvím tajemníka
MěÚ Poděbrady
vedoucím odborů MěÚ
předložit seznam všech neukonče ných smluv a závazků města k subjek tům poskytujícím městu (MěÚ) služby
a dodávky (projekční, stavební, dozo rové, právní, úklidové, servisní),
jména všech osob zastupujících měs to v dozorčích a správních radách,
příp. dalších orgánech, institucích
a výborech, kde má město své zástup ce, s termínem 3. 12. 2010 do 12 ho din, na sekretariát starosty.
Informace z 21. zasedání rady města, které se konalo v pondělí dne 6. prosince 2010
1. Zahájení
Dnešní jednání rady města zahájil a řídil
starosta PhDr. Ladislav Langr.
2. Kontrola zápisu
Pan starosta PhDr. Langr provedl kontrolu usnesení z minulého jednání rady města
a spolu s 1. místostarostou Mgr. Uhlířem
se aktuálně vyjádřili k některým schváleným usnesením.
3. Návrh rozpočtu na rok 2011
U s n e s e n í č. 538/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
doporučila
zastupitelstvu města schválit rozpočet
města Poděbrady na rok 2011.
4. Změna zástupců města Poděbrady
v orgánech, kde je město Poděbrady
zastoupeno
U s n e s e n í č. 539/2010:
Rada města Poděbrady po projednání ve
funkci jediného akcionáře Městské realitní Poděbrady, a. s.
r o z h o d l a ke dni 6. 12. 2010
I. odvolat z představenstva společnosti
Městská realitní Poděbrady, a. s.
a)Ing. Jiřinu Soukupovou
b)Ing. Václava Šeberleho,
II. jmenovat do představenstva společ nosti Městská realitní Poděbrady, a. s.
a)Ing. Tomáše Klíra
b)Ing. Ivanu Hamplovou.
U s n e s e n í č. 540/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. u l o ž i l a
Mgr. Stanislavu Vavřičkovi, právní-
kovi MěÚ prostudovat statuty násle dujících organizací: VaK Nymburk,
a. s., Svaz měst a obcí, Mikrore gion Poděbradské Polabí, Místní sku pina Mezilesí, Svaz historických sídel
Čech, Moravy a Slezska, Sdružení
lázeňských míst ČR a předložit mate riál na prvním zasedání rady města
v roce 2011,
II. p o v ě ř i l a
Mgr. Stanislava Vavřičku, právní ka MěÚ prověřit, jakým způsobem
jsou nominováni a odvoláváni zástup ci města ve statutárních orgánech spo lečností se 100% účastí města.
5. Zproštění mlčenlivosti pana B. R.
U s n e s e n í č. 541/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a
I. revokovat usnesení rady města Podě brady č. 433/07 ze dne 7. 11. 2007
v části III. a), b),
II. zprostit pana B. R. mlčenlivosti ohled ně všech informací, které se do 6. 12.
2010 dozvěděl v souvislosti s posky továním právní pomoci městu Podě brady, a to tak, že povinností mlčenli vosti není pan B. R. vázán ve vztahu ke
- všem členům zastupitelstva města
Poděbrady
- všem členům kontrolního výboru
zastupitelstva města Poděbrady
- orgánům činným v trestním řízení
- všem orgánům státní správy.
6. Novelizace Statutu městských cen
U s n e s e n í č. 542/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. n a v r h l a
zastupitelstvu města schválit noveli zovaný Statut městských cen,
II. u l o ž i l a
vedoucí odboru školství a kultury
Ing. Krebsové
a) zajistit zveřejnění výzvy pro před kládání návrhů na ocenění k 31. lednu
2011
b) doplnit statut o grafický návrh jednot livých cen a ten předložit radě města
ke schválení.
7. Prověření smluv na údržbu městské
zeleně č. 17/2009 až č. 25/2009, zajišťovaných firmou Zahrada nad Metují,
s. r. o.
U s n e s e n í č. 543/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
uložila
Mgr. Stanislavu Vavřičkovi, právní kovi MěÚ prověřit smlouvy na údržbu
městské zeleně č. 17/2009 až
č. 25/2009 zajišťovaných firmou
Zahrada nad Metují, s. r. o. s ohledem
na zákon o veřejných zakázkách.
8. Zrušení návrhu o přidělení grantů
z Fondu sportu, kultury a volného času
města Poděbrady
U s n e s e n í č. 544/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. z r u š i l a
usnesení rady města č. 509/2010
o přidělení grantů z Fondu sportu, kul tury a volného času města Poděbrady,
II. u l o ž i l a
Mgr. Lubomíru Zítovi, Tomáši Kalen dovi a Ing. Blance Krebsové, vedoucí
odboru školství a kultury, aby ustano vili speciální komisi z řad členů
zástupců neziskových aktivit, která
připraví aktualizované znění pravidel
pro přidělování grantů a předloží je
do rady města. Jeho součástí bude
zohlednění registrovaných dětí a mládeže.
9. Změna schválené dotace pro vydávání Poděbradských novin
U s n e s e n í č. 545/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
a)zrušit usnesení rady města č. 516/2010
s návrhem na schválení dotace pro
vydávání Poděbradských novin
b)schválit dotaci na vydání lednového
a únorového čísla v roce 2011,
II. u l o ž i l a
vedoucí odboru školství a kultury
Ing. Krebsové vypsat výběrové řízení
na provozování nezávislých Podě bradských novin na radnici – čtrnácti deník od března 2011 s podmínkami
stanovenými vlastníkem vydavatel ského oprávnění s tím, že roční dotace
nepřesáhne 300.000,- Kč.
9a. Výběr dodavatele (MŠ Polabec)
Odloženo.
10. Informace o pozastavených rozhodnutích rady města
U s n e s e n í č. 546/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
z r u š i l a
usnesení rady města č. 457/2010 na
směnu pozemků v lokalitě „Bažantni ce“ v Poděbradech.
U s n e s e n í č. 547/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
z r u š i l a
usnesení rady města č. 456/2010 na
odsouhlasení výsledků poptávkového
řízení „Údržba zeleně VV15“.
U s n e s e n í č. 548/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
o d v o l a l a
v návaznosti na usnesení č. 536/2010
pozastavení účinnosti všech rozhod nutí Rady města Poděbrady učině ných dosavadní radou ode dne 17. 10.
2010 do 1. 12. 2010 s výjimkou těchto
usnesení: č. 460/2010, č. 488/2010
(bod 2), č. 496/2010, č. 532/2010
které jsou dále pozastaveny.
11. Informace o činnosti TSMP
s. r. o.
Uvedl p. Kalenda, doplnil PhDr. Langr
– podali informaci, že pan Josef Martinic, jednatel TSMP s. r. o. podal k 31. 12.
2010 žádost o odchod ze své funkce jednatele TSMP s. r. o.
12. Zřízení právní komise
U s n e s e n í č. 549/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. z ř í d i l a
právní komisi města,
II. j m e n o v a l a
právní komisi města v tomto složení:
předseda: Mgr. Ondřej Malovec
členové: JUDr. Andrea Fialová,
JUDr. Lucie Brejchová Faridová,
JUDr. Petr Kazda, Mgr. Barbora
Benešovská.
13. Předání podnětu o hrozící pokutě
městu
U s n e s e n í č. 550/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
uložila
odboru KM prošetřit daný podnět.
PN
PŘÍLOHA PN
6. ledna 2011
stránka III
Informace z 22. zasedání rady města, které se konalo v pondělí dne 13. prosince 2010
1. Zahájení
Jednání rady zahájil a řídil starosta města
PhDr. Ladislav Langr.
2. Kontrola zápisu
Pan starosta PhDr. Langr provedl kontrolu usnesení z minulého jednání rady
města.
3. Zavedení grafického manuálu města
Poděbrady do praxe v oblasti merkantilií městského úřadu
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a
o postupném zavádění grafické ho manuálu města Poděbrady do pra xe v oblasti merkantilií městského
úřadu.
Nepřijato
4. Schválení nájemce nebytových prostor v č. p. 1130/III v Poděbradech
U s n e s e n í č. 551 /2010:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a
o nájemci nebytových prostor č. 408
ve 4. patře budovy č. p. 1130/III
na náměstí T. G. Masaryka v Poděbra dech o výměře 21,40 m2, kterým se
stane společnost Pražské silniční
a vodohospodářské stavby, a. s.,
IČ 45273910.
Smlouva bude uzavřena od 1. 1. 2011
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
3 měsíců.
5. Schválení převodu jednotky
č. 1137/14 v domě č. p. 1137/III,
ul. Kunštátská v Poděbradech
U s n e s e n í č. 552/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
n a v r h l a
Zastupitelstvu města Poděbrady roz hodnout o převodu bytové jednotky
č. 1137/14 v domě č. p. 1137/III, uli ce Kunštátská v Poděbradech o veli kosti 2+1, výměry 70,95 m2 a spolu vlastnického podílu 388/10000 k po zemku č. kat. st. 2496/6 o výměře
310 m2, podle zák. č. 72/1994 Sb.
v platném znění a v souladu se „Zása dami“ z vlastnictví města Poděbrady
do vlastnictví nájemce.
6. Schválení provedení převěsu mezi
č. p. 1152/III a č. p. 1325/III, ul. Budovcova v Poděbradech
U s n e s e n í č. 553/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a
povolit provedení převěsu mezi
č. p. 1152/III a č. p. 1325/III, ulice
Budovcova v Poděbradech firmě
LICA s. r. o. Nymburk, Na Přísta vě 267, Nymburk za podmínky, že
žadatel předloží správci vyhovují cí statické posouzení a technické řeše ní uchycení na domy.
7. Zveřejnění záměru města prodat
bytovou jednotku č. 268/9 v domě č. p.
268/II, ul. Dr. Horákové v Poděbradech
U s n e s e n í č. 554/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a
zveřejnit záměr města Poděbrady pro dat bytovou jednotku č. 268/9 v domě
č. p. 268/II, ulice Dr. Horákové
v Poděbradech vč. podílu na spo lečných částech budovy a pozemku
č. kat. st. 1600 o výměře 1.013 m2 ve
výši 385/10000 podle zák. č. 72/1994
Sb., v platném znění, za minimální
cenu 590 tisíc Kč.
8. Schválení zveřejnění záměru města prodat bytovou jednotku č. 268/21
v domě č. p. 268/II, ul. Dr. Horákové
v Poděbradech
U s n e s e n í č. 555/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a
zveřejnit záměr města Poděbrady pro dat bytovou jednotku č. 268/21
v domě č. p. 268/II, ulice Dr. Horá kové v Poděbradech vč. podílu na
společných částech budovy a pozem ku č. kat. st. 1600 o výměře 1.013 m2
ve výši 308/10000 podle zák. č.
72/1994 Sb. v platném znění, za mini mální cenu 590 tisíc Kč.
9. Schválení zveřejnění záměru města prodat bytovou jednotku č. 345/1
v domě č. p. 345/III, ul. Na Hrázi
v Poděbradech
17. Souhlas s žádostí o finanční podporu dle Výzvy 57 ROP Střední Čechy
U s n e s e n í č. 556/2010:
U s n e s e n í č. 562/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a
zveřejnit záměr města Poděbrady pro dat bytovou jednotku č. 345/1 v domě
č. p. 345/III, ulice Na Hrázi v Podě bradech vč. podílu na společných čás tech budovy a pozemku č. kat. st. 3230
o výměře 214 m2 ve výši 1/2 podle
zák. č. 72/1994 Sb. v platném znění
za minimální cenu 900 tis. Kč.
Rada města Poděbrady po projednání
I. p o v ě ř i l a
starostu města přepracovat projekt
„Historické slavnosti města Poděbra dy“
II. s o u h l a s i l a
s předložením žádosti o finanční pod poru dle Výzvy č. 57 Regionální ope rační program NUTS 2 Střední Čechy,
prioritní osa 2 Cestovní ruch, oblast
podpory 2.3. Propagace a řízení turis tických destinací
III.p o v ě ř i l a
starostu města podpisem žádosti
o finanční podporu dle Výzvy č. 57
Regionální operační program NUTS 2
Střední Čechy.
10. Schválení zveřejnění záměru města prodat část nebytového prostoru
(půdy) v domě č. p. 658/II, ul. Studentská v Poděbradech
U s n e s e n í č. 557/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a
uzavřít smlouvu o výstavbě - pře stavbě společného nebytového prosto ru (půdy) o výměře cca 38 m2 v domě
č. p. 658/II, ulice Studentská v Podě bradech vč. příslušného podílu na
společných částech budovy a pozem cích č. kat. st. 1519 o výměře 244 m2
a č. kat. 1520 o výměře 460 m2 pod le zák. č. 72/1994 Sb. v platném znění
a „Zásad převodů bytových a nebyto vých jednotek a spoluvlastnických
podílů ke společným částem budov
a pozemkům z vlastnictví města Podě brady“.
11. Schválení žádosti o souhlas s podnájmem nebytového prostoru v č. p.
90/II, ul. Husova v Poděbradech
U s n e s e n í č. 558/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
s o u h l a s i l a
s uzavřením smlouvy o podnájmu
nebytového prostoru ve 2. nadzem ním podlaží (cca 4 m2) v č. p. 90/II,
ulice Husova v Poděbradech mezi
nájemcem Nemocnicí Nymburk s. r. o.,
Boleslavská 425, Nymburk, a podná jemcem firmou TRANSMED s. r. o.,
za stejných podmínek.
12. Umístění zařízení a prodeji trdelníků na nám. T. G. M. – kolonáda
ODLOŽENO.
13. Prodloužení smlouvy k provozování
osvětlení
U s n e s e n í č. 559/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. s o u h l a s i l a
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě
o nájmu veřejného osvětlení č. 103/
2009 s Povodím Labe, státní podnik,
Hradec Králové, pro zajištění společ ného osvětlení části cyklostezky
s využitím upravených světelných
bodů v místě horní rejdy pravé strany
vjezdového kanálu hydroelektrárny
na řece Labi v Poděbradech na období
do 29. 2. 2012
II. p o v ě ř i l a
statutárního zástupce města podpisem
Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu
veřejného osvětlení č. 103/2009
s Povodím Labe.
14. Schválení zániku věcného břemene
U s n e s e n í č. 560/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
n a v r h l a zastupitelstvu města, aby
I. rozhodlo o uzavření smlouvy o zániku
věcného břemene mezi J. J. jako
vlastníkem nemovitosti stavební par cely č. 3725 v k. ú. Poděbrady, a měs tem Poděbrady, Jiřího náměstí 20/I,
290 31 Poděbrady, IČ 00239640, jako
oprávněného z věcného břemene, pod le které se bezplatně ruší věcné bře meno spočívající v snášení, trpění
položení kanalizačního sběrače odvá dění vody a splašků ze stavební par. č.
3725 v k. ú. Poděbrady.
II. pověřilo starostu města k podpisu
smlouvy o zániku věcného břemene.
15. Vyslovení souhlasu s podnájmem
(nebytové prostory v č. p. 845/III)
STAŽENO.
16. Zrušení usnesení
č. 486/2010
rady města
U s n e s e n í č. 561/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a
zrušit usnesení rady města č. 486/2010.
18. Výběr dodavatele „Dodávka notebooků pro ZŠ TGM Poděbrady“
U s n e s e n í č. 563/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
na návrh hodnotící komise vyloučit
nabídky společností:
Alwer Office s. r. o., IČ 27895122,
varianta č. I
Comfor Stores, a. s., IČ 26290944
z důvodu nesplnění zadávacích pod mínek – kompatibilita operačního
systému Windows 2003 server.
II. p o t v r z u j e
pořadí dodavatelských firem:
1. Alwer Office s. r. o., IČ 27895122,
varianta č. II.,
2. Dateco, s. r. o., IČ 25792032,
3. DP Comtel, s. r. o., IČ 25113437,
4. AutoCont CZ, a. s., IČ 47676795,
5. C Systém CZ, a. s., IČ 27675645,
6. Kenast, s. r. o., IČ 27243397,
7. Future Line, s. r. o., IČ 25682555,
III.r o z h o d l a
o výběru nejvhodnější nabídky
v rámci veřejné zakázky malého roz sahu na dodávku „Dodávka note booků pro ZŠ TGM Poděbrady“ takto:
název uchazeče: Alwer Office s. r. o,
varianta č. II.
IČ: 27895122,
IV. p o v ě ř i l a
starostu města podpisem smlouvy
o dílo s vítězným uchazečem.
zastupitelstvu města, aby schválilo
podání žádostí o dotace do fondů Středočeského kraje s uvedenými rozpočty a 5% spolufinancováním žadatele.
Fond sportu, volného času a primární
prevence:
Dotace na spotřebu energií - sportovní
areál Ostende
Rozpočet: maximální výše 100 000, spolufinancování: 5 % 5 000,Humanitární fond: Komunitní plánování
Rozpočet: maximální výše 50 000, spolufinancování: 5 % 2 500,Fond životního prostředí a zemědělství:
Výsadba izolační a rekreační zeleně
Rozpočet: 700 000, spolufinancování: 5 % 35 000,Fond kultury a obnovy památek: Celková obnova hřbitovní kaple v Kluku
v Poděbradech
Rozpočet: maximální výše 2 000 000, spolufinancování: 5 % 100 000,Fond cestovního ruchu a podpory podnikání: P+R u nádraží Poděbrady
Rozpočet: maximální výše 2 000 000, spolufinancování: 5 % 100 000,II. u l o ž i l a
RNDr. Mikolandovi, členovi rady
města, aby společně s vedoucím odbo ru ŽP MěÚ projednal navýšení žádos ti z Fondu životního prostředí a země dělství na maximální výši.
20a. Schválení dodatku č. 2 ke Smlouvě
o dílo č. 232/2010 ze dne 9. 9. 2010
U s n e s e n í č. 568/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
č. 232/2010 ze dne 9. 9. 2010, jehož
předmětem je prodloužení termínu
pro předání díla do 30. 4. 2011 s tím,
že se zároveň sjednává odkládací
podmínka pro účinnost tohoto dodat ku a to tak, že tento dodatek nabývá
účinnosti okamžikem, kdy Výbor
Regionální rady Středočeského kraje
odsouhlasí změnu smlouvy o poskyt nutí dotace na tento projekt rovněž
s posunutím termínu předání do 30. 4.
2011
II. p o v ě ř i l a
starostu města podpisem dodatku č. 2
ke Smlouvě č. 232/2010 ze dne
9. 9. 2010 s firmou J. I. H. - Ing. Jiří
Huptych, IČ 41157834.
19. Další postup u podpořených žádostí
o dotaci z RUP
20b. Schválení dodatku č. 2 ke Smlouvě
o dílo č. 193/2010 ze dne 12. 7. 2010
U s n e s e n í č. 564/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě
o dílo č. 193/2010 ze dne 12. 7. 2010,
jehož předmětem je prodloužení ter mínu pro předání díla do 15. 4. 2011.
II. p o v ě ř i l a
starostu města podpisem dodatku č. 2
ke Smlouvě č. 193/2010 ze dne 12. 7.
2010 s firmou HALKO stavební spo lečnost, s. r. o.
Nepřijato
Rada města Poděbrady po projednání
I. v z a l a n a v ě d o m í
informace o rozhodnutí o poskytnutí
dotace Výborem Regionální rady
regionu soudržnosti Střední Čechy,
II. p o v ě ř i l a
a)vedoucí odboru rozvoje a územního
plánování
předložit Zastupitelstvu města Podě brady materiály schválené Radou měs ta Poděbrady usnesením č. 413/2010,
b)vedoucího odboru dopravy
vypracováním písemné smlouvy
o uznání závazků VaK Nymburk, a. s.
za neopravenou západní část T. G. M.
do rady města dne 3. 1. 2011.
U s n e s e n í č. 565/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. v z a l a n a v ě d o m í
informace o rozhodnutí o poskytnutí
dotace Výborem Regionální rady
regionu soudržnosti Střední Čechy
II. p o v ě ř i l a
vedoucí odboru rozvoje a územního
plánování
předložit Zastupitelstvu města Podě brady materiály schválené Radou měs ta Poděbrady usnesením č. 496/2010.
U s n e s e n í č. 566/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. v z a l a n a v ě d o m í
informace o rozhodnutí o poskytnutí
dotace Výborem Regionální rady
regionu soudržnosti Střední Čechy
II. p o v ě ř i l a
vedoucí odboru rozvoje a územního
plánování
předložit Zastupitelstvu města Podě brady materiály schválené Radou měs ta Poděbrady usnesením č. 497/2010.
20c. Výběr dodavatele (MŠ Polabec)
U s n e s e n í č. 569/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
p o t v r d i l a
pořadí stanovené hodnotící komisí ve
zprávě o posouzení a hodnocení nabí dek pro veřejnou zakázku na stavební
práce „Nová mateřská škola pro
50 dětí, Poděbrady – Polabec“ takto:
1. FLAVIUS spol. s r. o., IČ 26740371,
2. ATOS spol. s r. o., IČ 62028081,
3. STAVOKA Kosice a. s.,
IČ 25275119,
4. Stavby Kühn s. r. o., IČ 63144719,
5. Polabská stavební CZ, s. r. o.,
IČ 26115875,
6. STAFIKO Poděbrady s. r. o.,
IČ 61680346,
7. TOST.CZ, s. r. o., IČ 25956019,
8. PROSTAV s. r. o., IČ 25105914,
9. Šumavská stavební společnost Vola ry s. r. o., IČ 25182196,
10. STAMAT spol. s r. o., IČ 16577566,
11. KOMPRES s. r. o., IČ 42756120,
12. PMS, spol. s r. o., IČ 18622569,
13. REAL Kolín s. r. o., IČ 26772809.
21. Určení nájemce bytu ve vlastnictví
města Dr. Horákové 47/II, byt č. 48
ODLOŽENO.
U s n e s e n í č. 567/2010:
22. Určení nájemce bytu ve vlastnictví
města Ostrovní 1235/III
Předkládá: Ing. Blanka Krebsová, vedoucí odboru ŠK MěÚ
ODLOŽENO.
Rada města Poděbrady po projednání
I. n a v r h l a
23. Určení nájemce bytu ve vlastnictví
města Fügnerova 1072/III
20. Schválení podání žádostí z Fondů
Středočeského kraje pro rok 2011
Předkládá: Ing. Blanka Krebsová, vedoucí odboru ŠK MěÚ
ODLOŽENO.
24. Přidělení bytu v DPS
U s n e s e n í č. 570/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
rozhodla
přidělit byt pro dvě osoby v domě
s pečovatelskou službou v Tyršově
ulici, Poděbrady.
25. Prodloužení nájemních
k bytům ve vlastnictví města
smluv
U s n e s e n í č. 571/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a
I. prodloužit v souladu se Zásadami pro
uzavírání smluv o nájmu bytů ve vlast nictví města schválenými usnesením
rady č. 323/2010 nájemní smlouvu
k bytu č. 43, Za Nádražím 67, Podě brady. Smlouva bude uzavřena od
2. 2. 2011 do 1. 2. 2013. Nájemné
bude navýšeno o 10 %.
II. prodloužit v souladu se Zásadami pro
uzavírání smluv o nájmu bytů ve
vlastnictví města schválenými usne sením rady č. 323/2010 nájemní
smlouvu k bytu č. 33, Dr. Horákové
47, Poděbrady. Smlouva bude uzavře na od 1. 2. 2011 do 31. 1. 2013.
Nájemné bude navýšeno o 10 %.
III.prodloužit v souladu se Zásadami pro
uzavírání smluv o nájmu bytů ve
vlastnictví města schválenými usne sením rady č. 323/2010 nájem ní smlouvu k bytu č. 6, Na Valech 622,
Poděbrady. Smlouva bude uzavřena
od 1. 2. 2011 do 31. 1. 2013. Nájem né nebude navýšeno o 10 % vzhledem
k věku žadatelky.
IV.prodloužit v souladu se Zásadami pro
uzavírání smluv o nájmu bytů ve
vlastnictví města schválenými usne sením rady č. 323/2010 nájemní
smlouvu k bytu č. 7, Za Nádražím 67,
Poděbrady. Smlouva bude uzavřena
od 1. 2. 2011 do 31. 1. 2013. Nájemné
bude navýšeno o 10 %.
26. Výběr provozovatele školní prodejny ZŠ Na Valech
U s n e s e n í č. 572/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. s o u h l a s i l a
s pronájmem nebytových prostor
v suterénu budovy ZŠ Poděbrady,
Na Valech 45, okres Nymburk,
o výměře 10 m2
II. r o z h o d l a
v rámci veřejné výzvy na provozova tele školní prodejny občerstvení pro
žáky a zaměstnance školy v objektu
ZŠ Poděbrady, Na Valech 45, okres
Nymburk takto:
Provozovatelem prodejny bude paní
Marie Luxemburková.
27. Nové složení bytové komise
U s n e s e n í č. 573/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. z ř í d i l a bytovou komisi,
II. j m e n o v a l a
a)předsedu bytové komise pana Milo slava Hájka
b)členy bytové komise ve složení:
Ing. Ivana Hamplová, Adam Havlí ček, Pavel Polnický, Zuzana Kroupo vá, Marie Kašparová, Martina Pod lešáková, Jana Fadrhoncová, Jarosla va Drahokoupilová, Emílie Třísková.
28. Nové složení komise Sboru pro
občanské záležitosti
U s n e s e n í č. 574/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. z ř í d i l a Sbor pro občanské
záležitosti
II. j m e n o v a l a
a)předsedu SPOZ Marii Chromečko vou
b)členy Sboru pro občanské záležitosti
ve složení: Jiřina Šebová, Marie
Pletková, Jaroslava Bezděčná, Miro slava Adamcová, Irena Homolová,
Hana Borecká, Dagmar Manželová,
Emílie Třísková.
29. Schválení dotace na vydávání Poděbradských novin
U s n e s e n í č. 575/2010:
I. z r u š i l o
usnesení č. 545/2010 ze dne 6. 12.
2010, konkrétně bod I. písm b)
PŘÍLOHA PN
stránka IV
II. n a v r h l o zastupitelstvu města, aby
a) r o z h o d l o
o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu města Poděbrady
na rok 2011 Kulturnímu a informač nímu centru, s. r. o. na základě výsled ků dotačního řízení vyhlášeného usne sením RM č. 436/2010 ze dne 4. 10.
2010 na činnosti související s vydává ním Poděbradských novin do 28. 2.
2011.
b)s c h v á l i l o
znění „Smlouvy o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace“ mezi Městem
Poděbrady, IČ 00239640 a Kultur ním a informačním centrem, s. r. o.,
IČ 26421666 včetně přílohy č. 1
a přílohy č. 2 k této smlouvě na zákla dě, které Město Poděbrady poskytne
Kulturnímu a informačnímu centru,
s. r. o. účelovou neinvestiční dotaci.
c)p o v ě ř i l o
starostu města podpisem „Smlouvy
o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace“.
30. Schválení dotace na provozování
kina v Poděbradech
STAŽENO.
35. Zrušení usnesení ZM č. 52/2010
ze dne 14. 4. 2010
U s n e s e n í č. 576/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
n a v r h l a zastupitelstvu města
I. zrušit usnesení ZM č. 52/2010 ze dne
14. 4. 2010
II. vzít zpět žádost o poskytnutí dotace
pro projekt „Projekt realizace tech nologického centra a elektronické
spisové služby města Poděbrady“
z Integrovaného operačního progra mu v rámci výzvy č. 06 na „Rozvoj
služeb eGovermentu v obcích“, regis trační číslo CZ.1.06/2.1.00/06.0 6882
III.pověřit starostu města podpisem pří slušných dokumentů nutných k zpět vzetí žádosti o finanční podporu pro
„Projekt
realizace
technologic kého centra a elektronické spisové
služby města Poděbrady“.
36. Změna v zastoupení města ve Školské radě ZŠ TGM
ODLOŽENO.
37. Změnu v zastoupení města ve Školské radě ZŠ Na Valech
ODLOŽENO.
38. Určení výše odměny pro neuvolněného 2. místostarostu
U s n e s e n í č. 577/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
n a v r h l a zastupitelstvu města
I. stanovit výši odměny pro funkci neu volněného místostarosty,
II. rozhodnout, že odměna bude vypláce na počínaje 23. 12. 2010.
39. Stanovení výše odměn neuvolněným
členům ZM
U s n e s e n í č. 578/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
n a v r h l a zastupitelstvu města
I. stanovit výši měsíčních odměn pro
neuvolněné členy ZM od 1. 1. 2011
takto:
a)člen ZM 750,- Kč
b)člen RM 2.000,- Kč
c)předseda výboru/komise 1.000,- Kč
d)člen výboru/komise 400,- Kč
II. rozhodnout,
a)že odměny za různé funkce se nesčí tají a neuvolněným členům ZM bude
poskytnuta pouze jedna odměna, a to
za funkci, jež je finančně nejlépe
ohodnocena
b)že za členství v jakékoliv výběro vé (hodnotící) komisi resp. výboru se
odměny neposkytují
c)že výše uvedené odměny se nevztahu jí na funkci 2. místostarosty.
40. Rozhodnutí o způsobu výplaty
odměny po skončení funkčního období
U s n e s e n í č. 579/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a
vyplácet odměnu po skončení funkč ního období pro starostu a 1. místosta rostku měsíčně do výše stanovené
právním předpisem.
41. Určení termínů zasedání rady
a zastupitelstva města v roce 2011
U s n e s e n í č. 580/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. s c h v á l i l a
termíny zasedání RM v roce 2011
takto:
3. 1., 31. 1., 14. 2., 14. 3., 28. 3., 11. 4.,
9. 5., 23. 5., 6. 6., 11. 7., 8. 8., 26. 9.,
10. 10., 24. 10., 21. 11., 5. 12.
II. d o p o r u č i l a
zastupitelstvu města schválit termíny
zasedání ZM v roce 2011 takto:
19. 1., 2. 3., 27. 4., 22. 6. 14. 9., 9. 11.,
21. 12.
42. Užívání závěsného státního odznaku oddávajícími členy ZM
U s n e s e n í č. 581/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
s t a n o v i l a,
že pan Mgr. Ivan Uhlíř, 1. místosta rosta, RNDr. Miloš Mikolanda,
2. místostarosta a členové zastupi telstva města: pan Tomáš Kalenda,
paní Emílie Třísková, pan Mgr. Jaro mír Novák a Ing. Václav Šeberle,
tajemník MěÚ, mohou užívat při
občanských obřadech závěsný odznak
se státním znakem ČR.
43. Ustanovení a personální zajištění
Komise pro životní prostředí
U s n e s e n í č. 582/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. z ř í d i l a
Komisi pro životní prostředí, poradní
orgán rady města
II. j m e n o v a l a
předsedou Komise pro životní pro středí Ing. Borise Cacaru
III.j m e n o v a l a
členy komise: Ing. Svatopluk Čech
Marie Hájková
Ing. Josef Kutil
Zdeněk Langr
Ing. Pavel Loucký
Jarmila Loucká
Miroslav Malovec
Ing. Miroslav Petzold
Jaroslav Sedláček
Tomáš Sehnal
Mgr. Hana Sochůrková
PaedDr. Zdeněk Souček
Růžena Uhrová
Ing. Pavel Znamínko
Ing. Michaela Znamínková.
k založení do 5 pracovních dnů
ode dne zasedání komise,
2)Mgr. Lubomíru Zítovi, členovi rady
města, zajistit zřízení Rady seniorů
a handicapovaných občanů, Komise
pro kulturu a školství, Sociálně zdra votní komise
3)panu Tomáši Kalendovi, členovi rady
města, zajistit zřízení Komise pro lázeň ství a cestovní ruch, Komise pro sport
4) Ing. Janě Veberové, člence rady měs ta, zajistit zřízení Komise pro regene raci městské památkové zóny.
Termín splnění výše uvedených ter mínů: rada města 3. 1. 2011.
43a. Ustanovení a personální zajištění
Komise urbanistiky a dopravy
45. Přidělování a pronájmů městských
bytů
U s n e s e n í č. 583/2010:
U s n e s e n í č. 586/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. z ř í d i l a
Komisi urbanistiky a dopravy
II. j m e n o v a l a
předsedkyní Komise urbanistiky
a dopravy Ing. Ilonu Fliedrovou
III.j m e n o v a l a
další členy komise: Ing. Jan Spěváček
Ing. arch. Petr Molhanec
Zdeněk Pinkas
Miroslav Dubina
Ladislav Vomáčko
Ladislav Nermuť
Dušan Zezulka
Ing. Martin Píša
Ing. Jaroslav Futera.
Rada města Poděbrady po projednání
I. p o z a s t a v i l a
účinnost a realizaci usnesení rady
města č. 280/2010
43b. Ustanovení a personální zajištění
Komise pro strategický rozvoj a investice
U s n e s e n í č. 584/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. z ř í d i l a
Komisi pro strategický rozvoj a investice
II. j m e n o v a l a
předsedou Komise pro strategický
rozvoj a investice pana Václava Michla
III. j m e n o v a l a
další členy komise: Jaroslav Votava ml.
Petr Urban
Věra Sýkorová
Tomáš Kočí
Jan Sussmann
Martin Höck
Mgr. Jan Doležal
Mgr. Lucie Slauková
JUDr. Klára Lukavcová
Ing. Martin Benešovský.
44. Informace o komisích města
U s n e s e n í č. 585/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. v z a l a n a v ě d o m í
informace o komisích města
II. u l o ž i l a
1) předsedům všech komisí města zříze ných od 1. 12. 2010:
a) zpracovat jednací řád komise do
14 dnů od data jejího zřízení
s výjimkou komise pro projedná vání přestupků (jednací řád bude
zveřejněn na internetu města)
a předložit jeho kopii radě města,
b) zajistit předání zápisu z jedná ní komise do sekretariátu starosty
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás informovali o činnostech a službách,
které pro naše město zajišťují
Technické služby města Poděbrad s. r. o. v těchto úsecích:
Odpady
Svoz směsného a tříděného komunálního odpadu
Provoz sběrného dvora a prodej odpadových nádob
Svoz odpadků a výsyp košů z veřejných prostranství
Provoz mobilních stanovišť sběru velkoobjemového
a biologicky rozložitelného odpadu
Mobilní svozy nebezpečných odpadů a úklid černých
skládek
Čištění komunikací
Strojní čištění komunikací náležících městu zametacími
vozy
Strojní a ruční čištění veřejných prostranství a chodníků
Čištění a opravy dešťových vpustí
Čištění železničních podchodů
Údržba komunikací
Opravy silnic náležících městu systémem TURBO
Opravy chodníků
Montáž a opravy dopravního značení
Zimní posypovou službu – údržbu silnic a chodníků
náležících městu
PN
Provoz a údržba veřejného osvětlení
Údržbu lamp pouličního osvětlení
Vánoční výzdobu města
Osvětlení vybraných akcí města
Provoz a údržba sportovišť
Provoz a údržbu Zimního stadionu
Provoz a údržbu Městské sportovní haly BIOS
Provoz a údržbu dětských hřišť
Provoz a údržbu hřiště Na Valech
Ostatní činnosti
Provoz Penzionu Na Ostende
Provoz a údržbu minerálních pramenů
Provoz a údržbu parkovišť na náměstí Jiřího
a u OD Růžový slon
Provoz a údržbu veřejných toalet na náměstí Jiřího
a v ulici Labská
Výlep plakátů na veřejných výlepových plochách
Děkujeme Vám za vstřícný přístup usnadňující uvedené činnosti a zejména pomoc při zimní údržbě chodníků.
Přejeme všem úspěšný a šťastný rok 2011.
Zaměstnanci Technických služeb města Poděbrad s. r. o.
Kozinova 1/II, 290 01 Poděbrady
Telefon: 325 630 040 • E-mail: [email protected]
6. ledna 2011
II. p o v ě ř i l a
vedoucí odboru ŠK MěÚ
prověřením realizace usnesení rady
města č. 280/2010.
46. Jmenování člena právní komise
U s n e s e n í č. 587/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
j m e n o v a l a
pana Mgr. Zdeňka Hosu členem práv ní komise.
47. Určení výše nájemného
U s n e s e n í č. 588/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
určila
nájem za ubytování barmské rodiny
ve výši 2.000,- Kč/měsíčně + energie.
Nájemní smlouva se uzavírá na dva
roky.
Zápis do prvních tříd
Vážení rodiče,
ve dnech 17. a 18. ledna 2011 proběhne v Základní škole T. G. Masaryka
v Poděbradech ve Školní ulici i v budově na Žižkově zápis do prvních tříd (místo zápisu je možné zvolit podle vlastního
uvážení). Naše paní učitelky přivítají
budoucí prvňáčky vždy v době od 13.00
do 17.00 hodin.
Povinná školní docházka začíná počátkem
školního roku, který následuje po dni,
kdy dítě dovrší šestý rok věku. K letošnímu zápisu, pro školní rok 2011/2012, se
dostaví děti, které se narodily 31. srpna
2005 a dříve.
Dítě, které dosáhne šestého roku věku
v době od září 2011 do konce června 2012,
může být přijato k plnění povinné školní
docházky již ve školním roce 2011/2012,
je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného
v období od záři do konce prosince 2005
k plnění povinné školní docházky je
také doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení, podmínkou při-
jetí dítěte narozeného od ledna do konce
června roku 2006 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
a odborného lékaře, která k žádosti přiloží
zákonný zástupce dítěte.
Děti, které se již zúčastnily zápisu v naší
škole v loňském roce, nemusí u nás zápis
opakovat.
Zákonný zástupce je povinen přihlásit
školou povinné dítě k zápisu do školy
a přinést s sebou svůj občanský průkaz
a rodný list dítěte.
V době zápisu si mohou příchozí prohlédnout školu, učebny a další zařízení,
které je našim žákům k dispozici. Rodiče
mohou přímo na místě využít doporučení
speciálního pedagoga.
Náhradní zápis bude 2. února 2011 od
13.00 do 17.00 hodin. Ze závažných
důvodů lze s vedením školy dohodnout
i jiný termín.
Na setkání s novými žáky, se těší všichni
pracovníci Základní školy T. G. Masaryka v Poděbradech.
Mgr. Vlastislav Sýkora
zástupce ředitele
Občanům po těžkém úrazu může
pomoci projekt Amadeo
Stává se to. Nečekaný pracovní úraz či dopravní nehoda omezí zdravotní stav
našich blízkých. Automobil či motocykl viníka způsobí vážnou újmu na zdraví
a dotyčný nemusí být ani řidič, ale třeba jen chodec, aby se ocitl v nezáviděníhodné
situaci.
Jak jednat v takové situaci, sděluje autor
Projektu pomoci po těžkém úrazu ing. Jan
Malík. Náhradu lze požadovat tři až pět
let po úrazu, tedy až od roku 2005/2006.
U těžce poškozených často vzniká nárok
na větší odškodné než pojišťovna přiznává a toto lze čerpat dodatečně. Většina lidí
se domnívá, že bez předchozího úrazového pojištění nemůže žádat nic. Tak tomu
právě není.
kované zastoupení poškozeného ve sporu
s pojišťovnou. Finanční krytí případných
právních služeb projektu se většinou
sjednává s postiženým až po vyplacení
odškodného pojišťovnou.
Telefonickou konzultaci si mohou občané sjednat na telefonu: 723 203 036
s Ing. Janem Malíkem - vedoucím projektu, nebo prostřednictvím e-mailu:
[email protected]
Bezplatné konzultace
Projekt pomoci nabízí bezplatné telefonické konzultace občanům s trvalými
následky po těžkém pracovním úrazu, po
nezaviněné autohavárii, u těžkých úrazů
žáků a studentů ve škole. Konzultace jsou
určeny také pomoci pozůstalým poškozených.
Bezplatné telefonické konzultace zahrnují poradenství v řešení situace po úrazu,
objektivní zhodnocení již vyplaceného odškodného, posouzení lékařských
posudků a bodového ohodnocení, nezávislou lékařskou konzultaci se znalcem
z oboru a v případě nutnosti zprostřed-
Co možná nevíte…
Na vyplacení náhrady nemá vliv, zda
poškozený měl v době úrazu sjednánu
úrazovou nebo životní pojistku.
Spolujezdci viníka nehody (včetně rodinných příslušníků) mají plný nárok na
náhradu škody na zdraví, ale viníka se
jejich nárok po finanční stránce většinou
nikterak nedotkne.
Nárok na odškodnění má i chodec, který
sám způsobí dopravní nehodu, když vstoupí do vozovky, bude mu však zohledněna
případná spoluvina, nicméně má nárok na
částečné plnění.
(red)
PN
LIDÉ / KULTURA
6. ledna 2011
stránka 5
Miroslav Janek přivezl poetický dokument
Je známý především jako ten, kdo dokončil projekt Občan Havel, a tím vdechl desítkám hodin materiálu konečnou podobu. Mimoto ovšem natáčel v USA, Itálii
i Německu; vystřídal profesi střihače, kameramana i režiséra. Miroslav Janek má s filmem řadu zkušeností o které se 20. prosince podělil s návštěvníky Filmového klubu
v Poděbradech.
V rámci dalšího dokumentárního večera
promítl svůj snímek Chačipe. Za tímto
názvem se skrývá vymyšlené zaklínadlo
a také padesátiminutový film z dětského
domova, na jehož natáčení se podílely
samotné děti. Právě v tom je Chačipe unikátní – málokterý dokument spoluvytvářejí
jeho aktéři. O tom však více v rozhovoru.
Jak jste se dostal k námětu filmu Chačipe?
Velkou oklikou. Český podnikatel Jiří
Wald koupil ve francouzské Provence ve
vesnici Audabiac s asi 50 stálými obyvateli veliký dům. Tedy spíš tvrz, kde před
tím bydleli mniši. Stavení zrekonstruoval
a dvěma českým domovům umožnil, aby
tam jezdily na prázdniny; jako k babičce na tři neděle. Jeden kamarád, výtvarník, měl za úkol sehnat lidi uměleckého
zaměření, kteří by tam s dětmi nějakou
nenásilnou formou vedli tvůrčí dílny. Tak
oslovil i mě. Původně jsem s dětmi chtěl
fotografovat, ale fotografka už tam byla.
Pak mě napadlo, že s nimi vyzkouším jednoduchou filmovou animaci. Jenže to je
docela drahá záležitost. Tak jsem si řekl,
že se za nimi pojedeme podívat a kdyby to
v takovém prostředí šlo, mohl bych
požádat o grant a natočit s dětmi a o dětech celý film. Tak jsme jeli do domova. Naprosto mě fascinovalo, jak se děti
chovají ke kameře i k člověku, co tam
přijde, takže jsem sednul a napsal námět,
na který jsme dostali grant. Po dvou a půl
letech sběrného natáčení a práce s dětmi
dokument vznikl. Děti si samy vymýšlely
příběhy, které se v animacích odehrávaly. Potom jsem jim tam jenom nechával
kameru a procházel si, co natočily.
Když jsme si dokončený film pustili,
zjistil jsem, že výsledek přesně odpovídá
námětu, který vznikl na základě půldenního kontaktu s dětmi, což se u dokumentu
stává naprosto výjimečně.
A právě příběhy, které si děti vymyslely, natočily a já je použil v dokumentu,
nesmírně vypovídají o nich samotných
a situacích, kterými musely projít.
Amatérské filmy jste točil už od čtrnácti let, byl jste už tehdy rozhodnutý, že se
budete věnovat filmu?
Tehdy jsem nepřemýšlel o tom, čím se
budu živit, to až když se blížila maturita a šlo do tuhého, jak už to v sedmnácti
chodí. Tatínek, který mě základům filmu
naučil, pak zjistil, že nepřipouštím jinou
možnost. Několikrát jsem se přihlásil na
FAMU, kam mě nevzali, protože naše
rodina měla špatný kádrový posudek.
Tatínek by ze mě tehdy měl raději inženýra, ale já se zasekl a chtěl film.
Co vás na něm tolik zaujalo?
Čirá radost, že se někam namíří kamera,
vybere se kousek reality a udělá se z ní
úplně jiná realita. Radost z tvorby, a to
i když jsem do sedmnácti neviděl ve své
rodné Úpici v Podkrkonoší kloudný film.
Například takového Bergmana jsem objevil, teprve když jsem přišel do Prahy.
Původně jste ale netočil dokumenty…
Ne, ne. Úplně původně jsem točil krátké,
hrané příběhy a nepříběhové okamžiky.
Když jsem v roce 1980 utekl do Ameriky,
tak se něco přetrhlo, pro hrané filmy jsem
najednou neměl náměty.
První dokument jsem udělal až na prázdninách v Čechách po listopadu 89. Kamarád mi nabídl, ať natočím pro ČT Ostrava
film o malé vesnici Nečtiny, kde se konaly mezinárodní divadelní dílny v odsvěcené barokní kapli. Ve filmu se propojil
vesnický život a práce divadelníků. Od
producentky tohoto filmu mi pak přišly
další nabídky. Tak jsem se stal dokumentaristou, za kterého jsem teď tady v Poděbradech.
Pochopitelně, jako kameraman nebo střihač jsem pracoval na dokumentech i dřív,
ale režijně a takhle „autorsky“ teprve od
zmíněného filmu.
V letech 1976 až 79 jste pracoval jako asistent filmového střihu v Československé
televizi. Pak jste emigroval do Německa,
odtamtud po roce do USA. Bylo to těžké
rozhodnutí – odejít z rodné země?
Z hlediska práce pro Československou
televizi ne. Měl jsem pocit stagnace,
na FAMU mě nebrali… Těžké to bylo
z hlediska osobního. Odejít znamenalo
napořád. Odcházel jsem s tím, že se sem
nikdy nevrátím, že tady nechám příbuzné,
rodinu, kamarády a že jdu do neznáma.
Takové osudové rozhodnutí je dnes, když
můžete jet, kam chcete, těžko představitelné. Po třech letech v Minneapolis mě
ale maminka navštívila a ukázalo se, že to
až tak osudové není.
Jak těžké byly začátky v Americe?
Myslím, že jsem klikař. Čtyři měsíce po
příjezdu jsem měl první džob. Žil jsem
v Minneapolis, kde je relativně malá
komunita a kde zafungovalo cosi, čemu
se říká „word of mouth“. To znamená, že
se povědomí o mně rozšířilo a pak drnčel
telefon s dalšími nabídkami.
Na druhou stranu jsem od první chvíle dotíral na různé filmové společnosti,
snažil se s nimi domluvit pohovor, psal
jim: „jsem tady, umím stříhat.“ Navzdory tomu ten první džob přišel přes osobní kontakt. Známý mě vzal na míchačky
zvuku. Sympatický majitel míchací haly
mi řekl, že u něj den před tím byla společnost, která shání střihače. Hned jim zavolal a domluvil mi pohovor.
Poloamatérským způsobem jsem také
pokračoval v autorské práci. Zjistil jsem,
že tam existují granty, ze kterých jsem
čerpal peníze pro vlastní filmy.
Spolupracoval jste se slavným režisérem Godfreyem Reggiem a hudebníkem Philipem Glassem. Co bylo největší zkušeností, kterou jste si z práce
s nimi odnesl?
Pracoval jsem s nimi na trilogii celovečerních dokumentů, ve kterých nepadne
jediné slovo, a bylo pro mě zkušeností
vytvářet film, který musí vyprávět bez
komentáře – výhradně obrazem, zvuky
Adventní čas v Bételu
Modlitebna Církve bratrské, Bétel, byla v předvánočním čase plná akcí.
Nejprve 5. prosince proběhla Mikuláš2011 opět v Bételu. Více informací a přiská párty aneb po stopách Mikuláše. Děti
hlášku najdete na www.cb.cz/podebrady.
z celého města tak mohly putovat po staAdventní čas zakončila tradiční Půlnočnovištích a plnit různé úkoly. Za odměnu
ní bohoslužba, která proběhla 24. 12.
si odnesly bohatou Mikulášskou nadílku.
v deset hodin. V tuto dobu chodí do našeProgram, uzpůsobený i menším ratolesho kostela nejvíce lidí a letošní rok nebyl
tem, proběhl bez čertů.
výjimkou; jediné místo nezůstalo prázd11. prosince se už potřetí v Bételu a po
né. Za zpěvu koled a vánočního slova se
čtvrté v Poděbradech konal koncert hralidé pozastavili a připomněli si narození
deckého komorního tucteta, zpívajícího
Ježíše v Betlémě. Po skončení bohoslužpředevším spirituály. Zpěváci se na zkoušby přišel čas na povídání, svařák nebo
ky sjíždějí z celé republiky. Posluchači
čaj.
slyšeli vánoční koledy, ať klasické nebo
Text a foto Petra Geldnerová
novodobé a také
spirituály. Účast
byla velká a zpěváci odcházeli za
velkého potlesku.
Další akce měla
sportovnější ráz.
Vánoční pingpongový turnaj se koná
každý rok. Hraje
se ve 4 kategoriích – muži, ženy,
junioři a dorost.
Soutěžící
zcela
naplnili kapacity
a leckdy šlo o velmi
vyrovnané zápasy.
Další turnaj, tentokrát novoroční,
proběhne 29. 1.
Mikulášská nadílka v modlitebně Bétel
a hudbou. Velkým zážitkem bylo i jakési
dost ilustruje. Není to tak, že tady budu
profesionální blaho. Vše se muselo dotáhbloumat v Poděbradech a čekat, až mě
nout do absolutní preciznosti, obraz i hudněco osvítí, a potom řeknu: Jo, to by stálo
ba rostly a na vše byl dostatek času.
za natočení. Jednou z mých zásad je nemít
Liší se nějak vztah lidí k dokumenv počátku žádnou ideu, které se člověk za
tárnímu filmu v Americe a u nás
každou cenu drží, a nenechat se tak svázat
v Čechách?
a zaslepit.
Asi by se daly vystopovat nějaké odlišJak si při natáčení získáváte důvěru
nosti, ale to je otázka spíš pro filmového
aktérů? Jak docílíte toho, aby se i před
vědce. Já tam točil řadu dokumentů jako
kamerou chovali přirozeně?
kameraman a ta práce ani ohlas u diváků
Na to nemám žádný univerzální recept,
se příliš nelišily.
nejdřív se s nimi snažím promluvit a říct
V Americe je několik dokumentárních
jim, co a proč natáčím. A snažím se je
režisérů, kteří dovedou do kin dostat minatočit v situacích, kdy se chovají přiroliony lidí. I u nás jdou čas od času do kina
zeně a které o nich něco vypovídají.
na dokument tisíce
diváků. Úspěch se
vždycky zakládá na
kombinaci tématu,
které
společnost
souží, a známé, silné osobnosti režiséra. Oproti tomu na
obou stranách oceánu vznikají dokumenty, které nejsou
úplně pro každého
diváka. Například
Chačipe, to je taková dokumentaristická poezie, která
jen těžko nadchne
masy.
Režisér, kameraman a střihač Miroslav Janek si rozuměl
V Americe jste i s obsluhou kavárny u Zámeckého biografu, kde promítal svůj film
Chačipe a besedoval s diváky.
učil na soukromé
škole Film in the Cities, u nás učíte na
V Poděbradech nejste poprvé. Při
katedře dokumentu FAMU. Podobá se
jakých příležitostech jste se už do měsfilmová výuka u nás a v USA?
ta podíval?
Škola, na které jsem učil, byla taková
Pocházím z Podkrkonoší a v Poděbradech
trochu serióznější lidová škola uměvždycky stavěl autobus, který mě vozil
ní, zatímco FAMU je akademie, kde se
do Prahy. To bylo první setkání s měsstudium zakládá na kontinuitě pěti let.
tem. V místních lázních se také léčili oba
Takže způsob výuky příliš porovnávat
moji rodiče. S tatínkem jsem chodil na
nemůžu. Pravda je, že v Americe to brali
procházky podél Labe. A ve vesnici koulidé nesmírně vážně a pracovali zodposek odtud, v Opolanech, jsem se účastnil
vědně.
zabijačky. Hrála tam hudební skupina
Máte široký rozsah námětů svých
složená z venkovských muzikantů. Jejich
dokumentů – od kultury až k sociálním
vystoupení mě s kamarádem, scenáristou
tématům. Kde berete inspiraci?
tak zaujalo, že jsme potom napsali scéNerad bych to nazýval inspirací. Je to
nář a o vesnických muzikantech natočili
dílem setkání mé osoby a mé životní
dokument Previanti. I když v něm vystuenergie s tím námětem. Prostě mi to přepují úplně jiní muzikanti, než jsem tehdy
jde přes cestu, nebo mi to někdo nabídne.
potkal nedaleko odtud.
Příklad, jak jsem se dostal k Chačipe, to
Text a foto Tomáš Bruner
FORUM ČTENÁŘŮ
Komu Poděbrady dluží
Byli tři lékaři. Pod tímto titulkem
vyšel na začátku září roku 2005
v poděbradských novinách můj článek, ve kterém jsem upozorňoval na
dluh, který mělo vedení města vůči
svému zasloužilému spoluobčanu
MUDr. Vojtěchu Sailerovi.
Dr. Vojtěch Sailer (1898) byl oblíbený poděbradský lékař a za protektorátu,
v rámci boje proti odbojovým skupinám,
jej gestapo zatklo společně s dalšími
poděbradskými lékaři MUDr. Kryšpínem
a MUDr. Filipem. Ti všichni byli poté
odsouzeni a převezeni k výkonu trestu do
terezínské Malé pevnosti, kde tehdy byla
policejní věznice gestapa. Ani vězeňský úděl neodradil tyto lékaře od plnění
jejich občanské, vlastenecké a lékařské
povinnosti. Pomáhali svým spoluvězňům
a mnohým zachránili život. Jejich odbojovou činnost i průběh věznění popsal
po válce Dr. Sailer v knize vzpomínek
nazvané prostě „Byli tři lékaři“.
Když válka skončila pomáhal Dr. Sailer
léčit bývalé vězně, věnoval se i pozůstalým po obětech nacistické zvůle a plně se
zapojil do nelehkého díla poválečné obnovy. Od roku 1947 pracoval jako závodní
lékař poděbradských skláren. Dr. Sailer
bydlel ve vile Astra v bývalé Wilsonově (nyní Školní ulice). Poté co ovdověl
a ztratil syna, zemřel takřka zapomenut
v domově důchodců.
V Poděbradech je celkem 192 názvů ulic
a veřejných prostranství. Dvě z těchto ulic
připomínají české vlastence, bojovníky
proti nacismu a výborné lékaře MUDr.
Kryšpína a MUDr. Filipa. Proč ale město
neuctilo i památku třetího významného
lékaře MUDr. Sailera, je otázkou. Ale ať
tomu bylo v minulosti jakkoliv, nyní je
čas tento dluh splatit a jednu z poděbradských ulic po Dr. Sailerovi pojmenovat.
Pojmenování takové ulice by bylo jistě
malou slavností – důstojnou připomínkou
poděbradského protinacistického odboje.
Před šesti lety jsem tehdejšího starostu
i místostarostu žádal o vhodné řešení této
nespravedlnosti a oba slíbili nápravu.
Potvrdilo se ovšem staré pořekadlo „Slibem nikoho nezarmoutíš“ a zůstalo vše
při starém. Připomínám tímto článkem již
podruhé dluh města vůči svému občanu,
který se tak významně zapsal do místního
protinacistického odboje.
PhDr. Milan Kalina
Otevřený dopis zastupitelstvu města Poděbrady
Vážené zastupitelky a zastupitelé, objektivní
okolnosti mi neumožňují se osobně zúčastnit Vašeho dnešního jednání. Dosavadní
činnost Vámi zvolené rady města mne však
nutí reagovat alespoň tímto způsobem.
V prvé řadě jsem velmi znepokojena jejím usnesením č. 535/2010 z 1. prosince
2010, kdy ihned, aniž by se seznámila
s aktuálními výsledky hospodaření společnosti, bez jakéhokoliv výběrového
řízení dosadila na místo druhého jednatele společnosti Technické služby města
Poděbrady, s. r. o. jednoho z Vás, pana
Tomáše Kalendu.
Tato společnost vykazovala v říjnu t. r.
účetní zisk ve výši cca 1,4 mil. Kč. Její jednatel pan Josef Martinic ji přitom 8. ledna
2009 přebíral od pana Michala Biskupa
s rekordní ztrátou vyšší než 2 miliony Kč.
Důvod krizového řízení tedy neexistoval,
pro získání kontroly činnosti společnosti
radou města stačilo jmenovat nového člena dozorčí rady (např. na místo uvolněné
k 1. 12. t. r. panem Pavlem Kellerem). Pan
Kalenda, dle mých informací, nemá zkušenosti s řízením společnosti podobného
typu a velikosti, a ani se nemůže prokázat
potřebnou profesní kvalifikací. Vzhledem
ke schválené odměně, jež představuje roční náklad pro společnost, tedy město, cca
800 tisíc Kč, se celé jmenování spíše jeví
jako „trafika“ koaliční smlouvy.
Vzhledem ke skutečnosti, že všechna místa i řadových úředníků městského úřadu
jsou obsazována na základě výběrového
řízení, považuji tento postup za vysoce
nemorální a během svého působení na
radnici jsem se s ním nesetkala.
Zastupitelky a zastupitelé, ve všech
Vašich volebních programech se skloňovala transparentnost. Dokažte, kdo dal své
jméno na kandidátku s touto ideou a kdo
s vidinou vlastního prospěchu jen jako
vějičku na důvěřivé voliče. Zastavte klientelismus na radnici a mrhání lidskými
zdroji všemi možnostmi.
Ing. Jiřina Soukupová,
22. prosince 2010
Z DENÍKU
POLICIE ČR
Vloupání do vozidel
V průběhu měsíce
prosince poděbradští policisté dokumentovali tři případy vloupání do
osobních vozidel.
Došlo k nim v ulicích Jiráskova, Růžová
a Zahradní v Poděbradech. V prvním případě pachatel nezjištěným způsobem překonal uzamčené dveře nákladního vozidla
Renault Mascott a poté z podlahy odcizil
položený látkový batoh s osobními věcmi
a finanční hotovostí 500 Kč. Ve druhém
případě se pachatel pokusil odemknout
dveře osobního auta Škoda Fabia, ale „ku
štěstí“ majitele vozidla se mu to nepodařilo. Ve třetím případě se vloupal do
osobního vozidla Škoda Fabia, ze kterého
odcizil airbag u spolujezdce.
Krádeže peněženek
Dne 6. 12. 2010 v dopoledních hodinách došlo v budově Centrálních lázních
v Poděbradech ke krádeži peněženky.
Pachatel nezjištěným způsobem vnikl do
převlékárny a z odložené bundy odcizil
peněženku s doklady a finanční hotovostí
5 100 Kč.
Chvilka nepozornosti stačila také v nočních hodinách dne 10. 12. 2010 pachateli k tomu, aby odcizil volně odloženou
kabelku v prostoru baru IRISH PUB
v Poděbradech. Krádeží se obohatil
o mobilní telefon Nokia N81, parfém
Playboy a finanční hotovost. Celková
způsobená škoda dosahuje 5 900 Kč.
Vloupání do rekreačních chat
V období od 10. 12. do 16. 12. 2010
došlo k vloupání do pěti rekreačních chat
v zahrádkářské kolonii IV v Poděbradech. Pachatel zde odstranil visací zámek
u vstupních vrat na oplocený pozemek
kolonie, následně u tří chat vypáčil vstupní
dveře do chaty a u dvou rozbil skleněnou
výplň okna. Jednotlivé chaty prohledal
a odcizil z nich elektrické nářadí, motorovou pilu, prodlužovací kabely a elektrické přímotopy. Celková způsobená škoda
byla předběžně vyčíslena na 40 000 Kč.
Alkohol za volantem
Dne 23. 12. 2010 v odpoledních hodinách policisté při silniční kontrole
v Poděbradech zastavili řidičku motorového vozidla, u které orientační dechovou
zkouškou zjistili alkohol v krvi nad 1 ‰.
Žena si na obvodním oddělení v Poděbradech vyslechla obvinění z trestného činu
„ohrožení pod vlivem návykové látky“.
Za její jednání jí hrozí až jednoletý trest
odnětí svobody.
Vloupání do prodejny
K vloupání do prodejny textilu došlo
24. 12. 2010 v odpoledních hodinách
v Poděbradech. Pachatel nezjištěným
předmětem rozbil skleněnou výplň dveří zadního vchodu do prodejny, otvorem
vlezl dovnitř a z prodejny odcizil 36 ks
náramkových hodinek, 96 párů náušnic, 80 ks prstýnků, 1 ks dárkového setu
s peněženkou, hodinkami a tužkou. Škoda
byla předběžně vyčíslena na 21 000 Kč.
(ls)
Krasobruslit
může každý
Kurzy krasobruslení na poděbradském
zimním stadionu jsou v plném proudu.
V úterý 7. prosince zavítal na led Mikuláš
a dál pokračuje i nábor nových účastníků
všech věkových kategorií i skupin dětí
od 4 let.
Pokud máte o tento umělecký sport zájem,
stačí přijít na zimní stadion každé úterý od
15:30 a každou sobotu od 7:30. Po dohodě je
možné domluvit i baletní a taneční průpravu.
Abyste mohli zahájit trénink, budete
potřebovat především speciální brusle.
(red)
KULTURA
stránka 6
ZÁMECKÝ BIOGRAF
6. – 7. 1. / Čt – Pá / 19.00 / CESTA /
Drama / USA / od 12 let / titulky /
113 min. / 70 Kč
Svět je v ruinách po jaderné katastrofě.
Otec se synem putují tímto světem, aby
se zachránili před stále větší zimou a ustavičným větrem. Pátrají po zbytcích civilizace. Na své pouti se setkají mimo jiné
s vražednými gangy, ale i s kanibaly...
Režie: John Hillcoat
Hrají: Viggo Mortensen, Kodi SmitMcPhee, Charlize Theron
8. – 9. 1. / So – Ne / 19.00 / THE SOCIAL
NETWORK / Drama / USA / přístupný /
titulky / 120 min. / 75 Kč
Na podzim roku 2003 si Mark Zuckerberg,
který má za sebou Harvard a je géniem
v oblasti počítačového programování,
sedá k počítači a horečně začíná pracovat
na nové myšlence. To, co v návalu blogování a programování začíná v jeho pracovně, se brzy stane globální sociální sítí
a revolucí v komunikaci.
Režie: David Fincher
Hrají: Jesse Eisenberg, Justin Timberlake,
Andrew Garfield
10. 1. / Po / 19.00 / PŘEDSTAVENÍ
FILMOVÉHO KLUBU
Bližší informace o chystaném filmu se dozvíte
na speciálních plakátech.
50 Kč (s legitimací FK),
75 Kč (bez legitimace)
11. – 12. 1. / Út – St / 19.00 / DÍVKA,
KTERÁ SI HRÁLA S OHNĚM /
Thriller / Švédsko, Dánsko, Německo /
od 15 let / titulky / 129 min. / 70 Kč
Prostřední díl trilogie Milénium Stiega
Larssona. Pokračování příběhu novináře Mikaela a Lisbeth. Tentokrát dochází
k vraždě mezi kolegy od novin zabývajícími se odhalováním obchodů s bílým
masem, a všechny stopy zločinu vedou
k Lisbeth.
Režie: Daniel Alfredson
Hrají: Noomi Rapace, Michael Nyqvist,
Lena Endre
13. – 14. 1. / Čt – Pá / 19.00 / ĎÁBEL /
Horor / USA / od 15 let / titulky /
80 min. / 70 Kč
V jeden obyčejný den se potká pět lidí ve
výtahu. Všichni mají za sebou svou minulost - někdo horší, někdo lepší. Poklidná atmosféra nevinné jízdy se změní
v okamžiku, kdy ve výtahu uvíznou
a začnou se dít děsivé věci.
Režie: John Erick Dowdle
Hrají: Chris Messina, Logan MarshallGreen, Jenny O’Hara
15. – 16. 1. / So – Ne / 19.00 /
OBČANSKÝ PRŮKAZ / Komedie /
ČR / přístupný / 137 min. / 75 Kč
Hořká komedie režiséra Ondřeje Trojana
Občanský průkaz na motivy stejnojmenné
knihy Petra Šabacha sleduje osudy čtveřice dospívajících mladíků, jejich přátel,
lásek a rodičů. Od okamžiku, kdy v patnácti letech dostanou občanský průkaz, až
do chvíle, kdy se v osmnácti snaží uniknout vojně a pokoušejí se získat modrou
knížku.
Režie: Ondřej Trojan
Hrají: Libor Kovář, Matouš Vrba, Jan
Vlček
17. – 18. 1. / Po – Út / 19.00 /
NA MAMUTA! / Komedie / Francie /
přístupný / titulky / 92 min. / 75 Kč
Gérard Depardieu nasedá na legendární
motorku Mammut z roku 1973 a „řítí“ se
za bývalými zaměstnanci získat potvrzení potřebná k vyřízení zasloužené
penze. Jenže seniorská vyjížďka se brzy
promění v bláznivou road-movie plnou
bizarních setkání, vzpomínek na bývalou
lásku (Isabelle Adjaniová) a nečekaných
zvratů.
Režie: Gustave de Kervern, Benoît
Delépine
Hrají: Gérard Depardieu, Yolande
Moreau, Benoît Poelvoorde
19. 1. / St / 19.00 / NESVATBOV /
Dokumentární / ČR / přístupný /
72 min. / 70 Kč
Starosta středně velké vesnice se snaží dát
dohromady třicátníky, kteří zbyli na ocet.
Slovenská vesnice Zemplínske Hámre pomalu ale jistě vymírá. Její starosta,
generál ve výslužbě, se ale nechce vzdát.
Ke svému boji s třicátnickou samotou
používá různé prostředky: nabízí nemalou
finanční odměnu za každé nově narozené
dítě, nabádá místním rozhlasem k plození dětí a nakonec uspořádá seznamovací
večírek pro „nezavrabčené“.
Režie: Erika Hníková
20. – 21. 1. / Čt – Pá / 19.00 /
BENGA V ZÁLOZE / Komedie / USA /
od 12 let / titulky / 107 min. / 75 Kč
Dva naprosto odlišní detektivové
Gamble (Will Ferrell) a Hoitz (Mark
Wahlberg) z New York City, kteří musí
kvůli nešťastným okolnostem pracovat
jako partneři, se neustále snaží vystoupit ze stínu geniálních top-policistů
Dansona (Dwayne Johnson) a Manzettiho (Samuel L. Jackson). Když se jim
však konečně naskytne příležitost ukázat, co umí, něco v jejich plánu se přeci
jenom pokazí.
Režie: Adam McKay
Hrají: Mark Wahlberg, Will Ferrell,
Samuel L. Jackson
22. – 23. 1. / So – Ne / 19.00 /
ZELENÝ SRŠEŇ / Akční / USA /
přístupný / titulky / 116 min. / 75 Kč
Britt Reid (Seth Rogen) je synem jednoho z nejvíce prominentních a uznávaných
mediálních magnátů v Los Angeles a je
dokonale šťastný, že vede bezstarostný
život bez cíle plný večírků – dokud jeho
otec (Tom Wilkinson) záhadně nezemře
a nezanechá Brittovi své obrovské mediální impérium.
Režie: Michel Gondry
Hrají: Seth Rogen, Cameron Diaz, Jay
Chou
24. 1. / Po / 19.00 / DOKUMENTÁRNÍ
VEČER S HOSTEM
Závěrečný večer filmového dokumentu. Další
info na speciálních plakátech.
40 Kč (s legitimací FK),
50 Kč (bez legitimace)
25. – 27. 1. / Út – Čt / 19.00 /
PARANORMAL ACTIVITY 2 /
Horor / USA / od 15 let / titulky /
91 min. / 70 Kč
Hlavní roli mají znovu hrát kamery, které
mají znepokojeným majitelům ukázat, co
nekalého se děje v jejich domově, když
klidně spí. Lze předpokládat, že děsivější
domácí video si lze představit jen těžko.
O hrůzyplnosti filmu svědčí už to, že po
stížnostech diváků přestala některá americká kina zařazovat do reklamních bloků
jeho upoutávku.
Režie: Tod Williams
Hrají: Katie Featherston, Gabriel
Johnson, Micah Sloat
28. – 30. 1. / Pá – Ne / 17.00 /
NA VLÁSKU / Animovaný / USA /
přístupný / 92 min. / 75 Kč
Animovaná hudební komedie plná efektů
a dobrodružství o dívce, která má kouzelné vlasy zlaté barvy dlouhé víc než 70
stop. Princezna Locika je unesena z hradu svých rodičů již jako dítě a zamčena
v tajné věži a touží po dobrodružství. Nyní
je ve věku teenagera s bujnou fantazií
a odhodlá se s pomocí temperamentního
bandity provést velký husarský kousek.
Režie: Byron Howard, Nathan Greno
Hrají: Mandy Moore, Zachary Levi,
Donna Murphy
31. 1. / Po / 19.00 / PROJEKT
FRANKENSTEIN / Drama / Maďarsko,
Rakousko, Německo / od 12 let / titulky /
105 min. / 70 Kč
Hlavní hrdina sedmnáctiletý Rudi se vrací po letech domů a doufá, že u matky
nalezne lásku i odpověď na to, kdo je jeho
otcem. Není tam ale vítán a jen shodou
okolností se ocitne na konkursu, kde známý filmový režisér hledá nové tváře pro
svůj film. Tichý a zvláštní mladík tvůrce
zcela ohromí. Ale strašná událost, která
následuje, změní všechny plány a Rudi
se stane monstrem na útěku - hledaným
vrahem.
Režie: Kornél Mundruczó
Hrají: Rudolf Frecska, Lili Monori,
Kornél Mundruczó
Připravujeme:
FOTŘI JSOU LOTŘI; TRON LEGACY;
RODINKA; CIZINEC; AMERIČAN
Komorní duo
v Divadle Na Kovárně
Pátým vystoupením pokračuje sedmnáctý cyklus koncertů krásné hudby,
který připravuje Společnost Otakara
Vondrovice.
V úterý 11. ledna od 19 hodin se v Divadle Na Kovárně představí Komorní
duo ve složení Josef Špaček - housle a Jan
Bartoš - klavír.
Přední koncertní umělci nabídnou skladby Igora Stravinského, Bedřicha Smetany
a Camille Saint-Saënse.
(čej)
PN
Ve Sborovně se sejdou Pavel
Trávníček a Kateřina Kornová
Sborovna je původní česká komedie, která řeší problematiku učňovské mládeže
prostřednictvím učitelského sboru.
Je to nemilosrdná
mozaika celé naší
společnosti, která
nejen pobaví, ale
přinutí diváka se
zamyslet, v čem to
vlastně žijeme.
Autor nás zavedl
do sborovny učitelského
sboru
v odborném zemědělském učilišti.
Zde se učitelé snaží
zvládnout naprosto nezvladatelné
žáky, neboť padly
všechny morální
a etické hodnoty.
Současná učňovská
mládež je sice plná
Pedagogická komedie – to je hra Sborovna, jejímž autorem
vulgarismů, ale ani
je Jaromír Břehový
učitelský sbor není
Pivoňků bude čím dál víc. A to je i cíl
ideální. Ředitel je zkorumpovaný flegmaautora. Varovat slušné a vzdělané lidi
tik, sborovnou vládne cynismus...
před stupiditou, drzostí a mocí peněz. PříŽák Pivoňka a jeho finančně silní rodiče
nosem pro diváka bude uvědomění si, že
ovšem školu téměř rozvrátí. Na scéně se
všechno tohle vidí denně kolem sebe, ale
objevuje nová zástupkyně ředitele, ktenic s tím nikdo neudělá.
rou rodiče podplatí, a ta dosáhne toho, že
Obsazení: P. Trávníček, L. Xaver Vesedosavadní zástupkyni ředitel propustí.
lý, P. Jindrová, U. Kluková, K. Kornová,
Dojde k malé směšné stávce učitelskéH. Tunová, M. Fialková.
ho sboru, ale pomůžou jim žáci, kteří si
Režie: P. Trávníček.
na mobil natočí sexuální hrátky ředitele
Uvádí: Divadlo Na Kovárně 3. února
a jeho nové zástupkyně.
od 19.30 hodin.
Žák Pivoňka ovšem zůstává a život ve
(red)
škole běží. Autor ovšem varuje: Pozor!
6. ledna 2011
DIVADLO
NA KOVÁRNĚ
11. 1. / Út / 19.00 / RECITÁL BRATŘÍ
ŠPAČKŮ
Další z řady abonentních koncertů pořádaný společností Otakara Vondrovice, o. s.
Cena vstupenky: 80 Kč
13. 1. / Čt / 19.30 / ODCHÁZENÍ
– Pestrá řada
Originální a humorný příběh Václava Havla
o odchodu jednoho a příchodu druhého politika k moci. Umět včas odejít je někdy stejně
složité jako umět se v pravou chvíli vrátit.
Představení Divadelního souboru Domu
kultury Krupka, oceněný mj. Budějovickou Thálií, režie Jana Urbanová, nositelka
zlatého odznaku J. K. Tyla za celoživotní
přínos ochotnickému divadlu.
Cena vstupenky: 100 Kč
21. 1. / Pá / 19.30 / AMADEUS
– Výběrová řada
Známá hra Petera Shaffera o osudovém
setkání dvou skladatelů různých povah
a talentů proslavená filmem Miloše Formana. Na straně jedné uznávaný, svým
významem však jenom průměrný dvorní
skladatel Salieri, na straně druhé geniální,
ale chudý a trochu nezvladatelný Mozart.
V režii Jana Pechy hrají O. Brousek ml.,
V. Záveský, R. Filásková, R. Tyleček,
Č. Gebouský, S. Schuller, V. Mrva, L. Typlt,
J. Novák, H. Hamplová, D. Šolbová.
Představení Divadla A. Dvořáka, Příbram
Cena vstupenky: 290 Kč
23. 1. / Ne / 15.00 / KOMINÍČEK
A ŠTĚSTÍ
Pohádka o kominíčkovi, který hledal štěstí, které ale vlastně už měl.
Cena vstupenky: 60 Kč
Náhradní
představení
27. 1. / Čt / 19.30 / SUGAR ANEB
NĚKDO TO RÁD HORKÉ
– Zábavná řada
Jevištní inscenace slavného muzikálu
s živým hudebním doprovodem. Liberto
Peter Stone, hudba Jule Styne, texty písní
Bob Merrill. Hrají K. Urbanová, P. Brychta, V. Buriánek, V. Zawadská, J. Čapka,
M. Vaňkátová. Uvádí Divadlo Metro.
Cena vstupenky: 290 Kč
Divadelní představení Sugar aneb Někdo
to rád horké neproběhlo v plánovaném
termínu 6. prosince, neboť herečka jedné
z hlavních rolí, Valerie Zawadská, onemocněla.
Avšak diváci o hru nepřijdou, mohou se
na ni těšit v náhradním termínu: 27. ledna
od 19.30 hodin v Divadle Na Kovárně.
(red)
Připravujeme:
24. 2. DEZERTÉR Z VOLŠAN
(O. Navrátil, K. Špráchalová, D. Nová,
J. Jurištová a další)
28. 2. BESÍDKA
(D. Várva, M. Šteindler, J. F. Burda,
F. Váša a další)
Sugar aneb Někdo
to rád horké
Lidové divadlo v moravském
nářečí
Událostí divadelní sezóny bude v Libici nad Cidlinou komedie lapidárně nazvaná
PO VŠEM HOVNO, PO VČELÁCH MED.
Tuto rozvernou inscenaci hranou v moravském nářečí přiveze legendární Ořechovské divadlo z Ořechova u Brna.
Komedie si vtipným způsobem bere
na paškál nejrůznější lidské nectnosti,
s kterými se setkáváme dnes a denně.
„Pomluva, závist i lidská blbost jsou
zpracovány tahem mistrného štětce
Vlastimila Pešky, tedy režiséra a principála v jedné osobě. Autor má nezaměnitelný rukopis i cit pro komediální
nadsázku s překvapivě vypointovanými
komickými situacemi.
V komedii také zazní nejedna píseň,
dokreslující a glosující zajímavou dějovou mozaiku. Toto představení lze jen
a jen doporučit! Název komedie není
žádnou vulgaritou, jak by leckdo očekával. Naopak jde o vtipné lidové rčení,
tradující se na moravském venkově již
celá staletí,“ uvedla Helena Vondrušková
z pořádajícího divadelního souboru Vojan.
Úspěšná komedie se už dočkala více než
padesáti repríz na mnoha místech celé
České republiky.
V libickém kulturním domě bude
uvedena v sobotu 29. ledna od 17 hodin.
(čej)
Pěvecký sbor a orchestr GJP
cestoval a získal „sourozence“
Pěvecký sbor a orchestr Gymnázia Jiřího z Poděbrad měl ve druhé polovině
loňského roku napilno.
Absolvoval návštěvu ve Švédsku, přibyl
mu „sourozenec“ složený z absolventů
gymnázia a nechyběla ani řada koncertů.
Více už ve zprávách od samotných studentů.
(tbr)
Návštěva ze Švédska a ve Švédsku
Společný česko-švédský projekt s hudebním zaměřením „Poděbrady-Örnsköldsvik
Music Express“ (Gymnázium Jiřího
z Poděbrad a gymnázium Nolaskolan) byl
v roce 2009 přijat českou národní agenturou pro evropské projekty a také evropskou agenturou pro vzdělávací projekty
a na švédské straně švédskou národní
agenturou. Obě školy tak získaly finanční
podporu na dvouletou spolupráci v rámci
programu Comenius.
Projekt je spojen s řadou povinností
v průběhu celých 2 let. Vrcholem projektu a spolupráce je pobyt v zemi partnerů.
Švédské studenty jsme přivítali v dubnu
2010 v Poděbradech, hudebníci z Gymnázia Jiřího z Poděbrad vycestovali do
Švédska na přelomu srpna a září 2010.
Ve Švédsku jsme prožili skvělých 11 dní
díky pečlivě připravenému programu
pod vedením 12 švédských pedagogů,
velmi přátelským vztahům mezi českými a švédskými studenty, vřelému přijetí
v rodinách a především vydařeným koncertům. Slunečné počasí jen umocnilo
dojmy z Malmö, Lundu, Stockholmu,
Uppsaly a Örnsköldsviku. Jednacím
jazykem celého projektu je angličtina
a samozřejmě jazykem porozumění se
stala hudba. Koncerty a oficiální i neoficiální společné hudební aktivity předčily
naše očekávání a jsou výraznou motivací pro hudební práci a studium jazyků na
poděbradském gymnáziu v budoucnu.
Pavla Suchánková,
předsedkyně PS GJP
Seznamte se se SAGem
Řady zpěváků a instrumentalistů se
v Pěveckém sboru a orchestru GJP rozrůstají, proto připravili hudebníci z poděbradského gymnázia pro adventní koncerty 2010 malé překvapení - premiérově
se posluchačům představil nově založený
pěvecký sbor SAG (Sbor absolventů
gymnázia). Existence dvou sborů – studentů GJP a absolventů GJP je příležitostí
„ušít repertoár více na míru“ a zároveň
zůstává společné koncertování zpěváků
a instrumentalistů. Adventní koncerty
2010 vyvrcholily benefičním koncertem
pro Diakonii Libice n. Cidlinou v Evangelickém kostele v Poděbradech, provedením České mše vánoční „Hej, mistře“
Jakuba Jana Ryby na zámku v Loučeni.
Lenka Podoláková, SAG
PN
KALEIDOSKOP / SPORT
6. ledna 2011
stránka 7
Díla, která nám svět může závidět
Československý filmový plakát. To je pojem s unikátním významem, který
dalekosáhle přesahuje hranice užitého umění.
Stejnojmenná výstava přináší nejzdařilejší z filmových plakátů, vzniklých od
60. let do roku 89 minulého století, do
Poděbrad. Na její vernisáži se 29. prosince v Galerii Ludvíka Kuby sešla řada
osobností, mezi nimi i senátor Pavel
Lebeda.
Čím jsou unikátní
Za to, že u nás vznikaly jedinečné plakáty, vděčíme souhře několika faktorů.
V tehdejším Československu neexistoval volný trh ani klasická reklama, takže
pro filmové poutače neplatila striktní
pravidla, například povinnost zobrazit
herce, kteří se ve filmu objeví.
Výtvarníci tak mohli do plakátů transformovat vlastní volnou tvorbu, kterou
v té době ovlivňovaly nové umělecké
směry, například pop art, lettrismus
nebo český informel.
Výroba plakátů pro ně byla často jediným způsobem, jak se umělecky vyjádřit, jelikož jim tehdejší režim neumožňoval svobodnou tvorbu.
Příběh starý 45 let
Občas se stalo, že výsledný plakát neodpovídal filmu a hovořil vlastním jazy-
kem. Jeden z vystavovaných autorů, Josef
Vyleťal, prý dokonce někdy tvořil svá
díla, aniž by znal děj filmů. Stačilo mu
vědět, jak se snímek jmenuje.
Není divu, že se pak režisér Jan Němec
rozlítil, když uviděl Vyleťalův plakát
ke svému filmu O slavnosti a hostech
(1966). Vyleťal na to prý reagoval slovy, že Němcův film zapadne, kdežto
jeho plakát bude slavný ještě celých
dalších dvacet let.
Minimálně druhá část proroctví se naplnila. V poděbradské Galerii Ludvíka Kuby
Vyleťal opravdu visí, místo „Slavností“
tam však najdete jeho surrealistické dílo
ke známému hororu Alfreda Hitchcocka
Ptáci z roku 1963.
Krom toho galerie vystavuje více než dvacet dalších výtvarných prací. Na jedenáct
plakátů narazíte i ve Filmové kavárně při
Zámeckém biografu.
Výstavu, která potrvá do 30. ledna,
uspořádal KIC Poděbrady ve spolupráci s městem Poděbrady, CFC ateliérem,
Lázněmi Poděbrady a filmovou galanterií Terryho ponožky, která exponáty
zapůjčila.
Text a foto Tomáš Bruner
Návštěvnice vernisáže obdivují plakát Káji Saudka
Úžasný plakát, příšerný film
Senátor za volební obvod Kolín MUDr. Pavel Lebeda na vernisáži výstavy
filmových plakátů.
„…zajisté je tady
mnoho
odborníků na filmové
plakáty, já o nich
budu hovořit jen
jako žasnoucí laik
a pamětník.
Začnu malou příhodou. Na konci
50. let mě upoutal
úžasný plakát se
surrealistickými rysy. Plakát na jakýsi
sovětský film.
A mně se jako studentovi nezdálo, že by
tak úžasné výtvarné dílo mohlo propagovat něco nehodnotného. Na ten film jsem
šel a pak musel dvě hodiny sledovat pří-
šernou slátaninu o pracovním a válečném
hrdinství při vlastenecké válce a při budování komunistické společnosti.
Tak jsem posléze pomalinku pochopil,
že filmové plakáty jsou něco úplně jiného. Že jsou jakousi platformou výtvarníků, kteří se nechtějí prostituovat
v socialistickém realismu, a tak tvoří
sobě pro radost, aby se mohli prezentovat a aby mohli oslovit publikum
i v době vládnoucího socialistického
realismu, ve kterém neměli ani možnost
vystavovat.
To je, myslím, jedna z příčin, která vedla
ke vzniku pojmu československý filmový
plakát…“
(redakčně upraveno)
Co to vlastně byl československý filmový plakát
Kurátor výstavy Pavel Rajčan na vernisáži výstavy filmových plakátů.
„…Jde o celosvětový
unikát
a fenomén. Plakáty tímto stylem,
výtvarným způsobem, v této míře
a v této kvalitě
vznikaly
pouze
v Polsku a v tehdejším Československu.
Od padesátých let se ve všech zemích
západní Evropy i v Americe vytvářely
plakáty, které znáte z dnešní produkce.
To znamená plakáty s fotografiemi herců.
Nebyla to výtvarná díla, ale jenom takové
upoutávky na zboží, na film.
V Československu se od počátku 60. let
výrobě plakátů věnovali přední výtvarní
umělci. Pracovali na plakátech filmových,
divadelních, výstavních a dalších. Často
z existenčních důvodů, protože nemohli
vystavovat ani prodávat vlastní díla. Práce na poli užitého umění tak pro ně byla
jediným zdrojem obživy.
Plakáty vytvářeli pro Ústřední půjčovnu
filmů, což byl monopolní filmový distributor. Zpravidla dodávali tři návrhy, ze
kterých odborná komise vybrala jeden,
který se pak vytiskl.
Dělali je bez použití počítače, všechny práce, včetně použitých písem, jsou
ručně kreslené. Kreativita autorů zvlášť
vyniká v dnešní době, kdy máme v počítači několik stovek fontů a předvolených
funkcí.
To, co tady na výstavě vidíte, je kolekce
asi dvaceti „best of plakátů“ nejlepších
československých autorů, k nimž jmenovitě patřili například Milan Grygar, Karel
Teissig, Karel Vaca nebo Josef Vyleťal.
Z ikon československého plakátu zde
vidíte například Něžnou od paní Olgy
Poláčkové-Vyleťalové nebo Sladký Život
Karla Vacy.
Jde o unikáty naší kultury a užitého umění. Bohužel mírně pozapomenuté. Český
stát by mohl jezdit po celém světě a pořádat výstavy stejně jako Polsko, které je na
své plakáty nesmírně hrdé.
My se věnujeme archivování a vystavování plakátů v rámci našich třech kin, které máme v Praze, Aero, Světozor a Oko.
Ve filmové galanterii Terryho ponožky
provozujeme tuto sbírku. Během pěti let
se nám podařilo uspořádat asi 70 výstav,
v ČR i v zahraničí. Ve Španělsku, Japonsku, Americe, Itálii. Všude, kam plakáty
dovezeme, sklidí velký obdiv...“
(redakčně upraveno)
Vítězná sezóna rallyesportu Poděbrady
V motoristickém světě není jméno Václava Dunovského už žádnou neznámou. V žádném případě to ale neznamená, že by pro něj sezóna 2010 byla procházkou růžovým sadem a že by mu všechno vesele spadlo
do klína. Pojďme se podívat, jak probíhaly závody v loňském roce a jaká vlastně byla sezóna 2010.
Václav Dunovský už po několik let přesvědčivě dokazuje, že patří k hrstce talentovaných pilotů v českém motoristickém
rybníce. Letošní sezónu ale provázela velká změna. Na místo spolujezdce naskočil
nováček Petr Machů. „S Petrem jsme se
svezli pár závodů v loňském roce a oba
jsme byli natěšení, že spolu odjedeme
celou sezónu,“ popisuje Dunovský situaci
z kraje roku 2010.
Jenže nový spolujezdec nebyl jedinou
novinkou v týmu Rallyesport Poděbrady.
Dunovský s Machů přesedlali na celou
sezónu sprintů do nového vozu. Tím se
stala Suzuki Ignis S1600. Posádka se tak
rázem přehoupla do jiné skupiny i třídy.
Nový domov v rally jim už nedělala třída
N2, ale A6. Stejná s rokem 2009 zůstala
spolupráce se zlínským týmem Sparrowracing team, který spolehlivě po celý rok
Suzuki Ignis S1600 servisoval.
Mistrovství ČR Sprintrally obsahovalo
devět soutěží. Poděbradsko-zlínská posádka závodila o umístění ve skupině A a třídě A6. Nutno podotknout, že ve třídě A6
byla celou sezónu obrovská konkurence
a každou soutěž jsme se těšili z napínavého sportu. Pojďte si přečíst, jak se posádce dařilo v jednotlivých sprintech.
Prvním závodem byla Horácká rally
v okolí Třebíče. Po čtyřměsíční pauze bez
závodění nebyl skok zpět do rally vůbec
snadný. Dunovský pěkně rozjel soutěž
a ke konci sprintu byl na druhém místě ve
třídě. První závod v sezóně je ale přece
jen první závod… „S prvním závodem
přišla i má první chyba. Nevešel jsem se
na úzký mostek a Ignis jsem pěkně obouchal,“ dodává Dunovský. I přes problémy
na mostku si Dunovský s Machů udrželi
druhé místo a získali první body do seriálu MČR ve sprintrally.
ThermicaRally Lužické Hory – druhý
závod plný napětí, krizí a šťastného konce.
Po velkém souboji s jezdci Janem Dohnalem a Antonínem Novákem se Václav po
poslední rychlostní zkoušce nečekaně ocitl
na prvním místě ve třídě A6. „Byla to krásná, perfektně uspořádaná soutěž. Nakonec
z toho byla naše radost. Vítězství bylo
nečekané, ale skvělé. Zůstali jsme však
nohama na zemi, neboť jsme dobře věděli,
že je potřeba se pořád zlepšovat, protože
během sezóny se všichni zrychlují,“ vzpomíná Václav na závod na severu Čech.
Impromat Rallysprint Kopná – Oblíbená Kopná byla pro Dunovského tentokrát
velmi náročná. Zima a mokro klukům
moc nesedlo. Závodní sobotou se nakonec
protrápili na třetí místo v A6. Dunovský:
„Vzpomínám si, kolik chyb a krizových
situací nás na Zlínsku potkalo. Na to, co
se dělo na trati, jsem byl se třetím místem
velmi spokojený.“
pokračování na straně 8
SPORT / ZÁBAVA
stránka 8
Velká neznámá v Nymburce,
ale i v Poděbradech
Jak se bojovalo O zlatou vánočku 2v1
TJ Sokol Poděbrady pořádal 12. 12. celorepublikovou soutěž O zlatou vánočku 2v1.
Koncem měsíce listopadu přivítal do České republiky univerzitní tým ledního hokeje. Hokejisté z Turecka si za své místo působení vybrali právě náš okres a přímo
jeho hlavní město. Ovšem přípravný zápas sehráli i s celky Poděbradského poháru,
ale hlavně také proti účastníkovi krajské ligy mužů, HC Stadion Poděbrady.
Někteří mohou poprvé slyšet spojení univerziádní tým, a proto se nejprve krátce
podíváme na historii a záměr Univerziády.
Prakticky se jedná o Olympijské hry, které
se ale hrají ob dva roky, dělíme je na zimní a letní a mohou se jich účastnit studenti
univerzit s věkovým limitem do 26 let.
Na rozdíl od Olympijských her zde máme
pouze osm základních sportů pro zimní
a dvanáct pro letní hry. Hostitelská země
si ale může vybrat další tři sporty (pro
letní hry je povoleno i více sportů), které
zařadí do repertoáru her.
Historicky první hry ještě pod názvem
Světové univerzitní hry proběhly v roce
1923 v Paříži, kde ovšem byly pouze
sporty z atletického odvětví, a následně
pod stejným názvem pokračovaly až do
roku 1939, kdy v důsledku války musely být zrušeny. Celkem záhy po vzniku
se dostalo i na ženy, které poprvé mohly
na hrách startovat v roce 1930 v Německém Darmstadtu. Po válce se o obnovu
her postaral Mezinárodní svaz studentstva
založený v Praze roku 1946, ve stejném
roce zároveň proběhly letní hry v Paříži.
Tento stav vydržel bohužel jen dva roky,
kdy se svět rozdělil železnou oponou,
a vedle MSS díky politickým neshodám
vznikla Mezinárodní federace univerzitního sportu (FISU), která pořádala hry
odděleně v „demokratické“ části světa.
V roce 1956 pak došlo ke sjednocení her
pod hlavičkou FISU. Hry se do roku 1978
pořádaly na střídačku. Letní v lichém roce
a v sudém zase zimní, nicméně zimní hry
z roku 1980 se uskutečnily až v roce 1981
a od té doby jsou letní i zimní hry ve stejném roce jednou za dva roky. Nejbližší
zimní hry se uskuteční v lednu roku 2011
právě v domovině hokejového hosta a to
v Tureckém Erzurumu, jež leží na východě země.
Nyní ale zpátky k hokeji. Pro mnohé
z nás je turecký hokej velkou neznámou,
zejména proto, že seniorský tým se nikdy
nezúčastnil hlavní soutěže Mistrovství
světa. Sama hokejová federace vznikla
v Turecku roku 1991 a do Mistrovství
světa nakoukl seniorský tým teprve v roce
2002 v divizi II. sk. A, kterou zakončil
na posledním místě a sestoupil do nově
vytvořené divize III. V současné době
seniorský tým nastupuje v divizi III., kdy
po střídavých úspěších postoupí a zase
sestoupí. V prvním utkání se univerziádní
tým utkal s juniory Nymburka a podlehl
vcelku jasným skóre 11:3. Následný zápas
s trojnásobným mistrem krajského přeboru Prahy byl ze začátku více než vyrovnaný. První gól padl již v první minutě
a byl překvapivě z hokejek Turků. Vyrovnání přišlo až ve čtvrté minutě a tento stav
vydržel až do deváté minuty první třetiny,
nicméně následovalo několik slepených
gólů a Bohemians Praha porazila výběr
Turecka 20:7. Vyrovnané utkání sehrálo
Turecko až s účastníkem Poděbradského
poháru HC Hornets Nymburk. Po tahanici o vítězství nakonec Hornets vyhráli
o gól 4:3. Stejný výsledek a soupeř ze
stejné regionální soutěže a ze stejného
města jako ten předchozí. A i prohra pro
Turecko v zápase, ve kterém původně měl
nastoupit A-tým NED Hockey Nymburk.
6. prosince přišlo na řadu střetnutí s poděbradským celkem HC Stadion. V první
třetině Turci dokázali držet jednogólovou
ztrátu a držet tak šanci na dobrý výsledek.
O úvodní gól se již ve druhé minutě postaral Struhala po přihrávce Vašáta. Hlavně
aktivní hrou ve druhé třetině Poděbrady
strhly rafičku vah definitivně na svou
stranu a po gólech Pittela, Fialy, Skokana,
Drahoňovského M. a druhém gólu Struhaly vyhrály 6:1. Za Turky ve třicáté sedmé minutě korigoval Serkan. Turecko se
po prohře s dorostem Nymburka dočkalo
výhry až proti dvěma ryze amatérským
týmům Křečhořské vosy (4:2) a Piraně
Benátky (7:2).
Za zmínku pak stojí ještě utkání s amatérským celkem HC LastMinut Poděbrady
ve kterém Turci remizovali 3:3 a utkání proti soupeři HC Stadion Poděbrady,
HC Žabonosy, které porazily výběr Turecka 7:0. Zápas proti Žabonosům byl závěrem soustředění Turků, kteří se vrací do
pořadatelské země, kde se zúčastní Zimní
univerziády konané ve dnech 27. ledna až
6. února 2011.
(jan)
KŘÍŽOVKA
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Vodorovně:
A – Herec; pruh látky nošený kolem
krku; dravá mořská ryba. B – Citoslovce
cvaknutí; nemajetný; kouzlit. C – Proces zrození; mřížové dveře; lesní plod.
D – Město ve starověké Mezopotámii; mylné zdání; přivlastňovací zájmeno; bývalý
tenista (Jan). E – Kulovitá bakterie; čili;
rozdíl mezi nominální hodnotou a tržní
cenou; tnutí. F – Asijský sokolík; jemný
likér; ostrov mezi Korsikou a Itálií; ledovcová usazenina. G – Latinsky „země“;
ženské jméno (26. 7.); planeta; předložka.
H – Záporná elektroda; biograf; hltavě pít.
I – Násilně odvedeni; provinění; jednotka
el. napětí. J – Vyrobený ze silonu; žijící
(-é); čajová růže.
Nápověda: ALAŠ; ATA; ÁŽIO; RAM; TIL
a Ája umístilo na 1. místě a starší trio Simi,
Emma a Terka na 2. místě. V kategorii
jednotlivkyň sportovní aerobik 8 – 10 let
skvělé 1. místo obsadila Natálka Vinecká
a 3. místo Andrejka Štěpánková. V kategorii 10 – 11letých na 1. místě skončila
Alžběta Kárová a na 3. místě Ája Pinkasová, v kategorii 12 a více let bodovala na
2. místě Adéla Svobodová. Blahopřejeme
vítězům a všem děkujeme za účast!
(red)
Aerobic: Úspěch na Zlatém poháru
v Hradci Králové
V neděli 5. 12. se děvčata z našeho
oddílu zúčastnila soutěže Zlatý pohár
v Hradci Králové v kategoriích jednotlivkyň a mini týmů sportovní aerobik.
V nejmladší kategorii 8 – 9 let se na
2. místě umístila Andrea Štěpánková
a na 3. místě Natálka Vinecká, v kategorii 10letých děvčat se na krásném
a zaslouženém 1. místě umístila Andrejka Pinkasová, v kategii 11 – 13 let vybojovala Alžběta Kárová 3. místo, Kačka
Martínková 4. místo a Adéla Svobodová
5. místo. Minitým ve složení Ája, Bety
a Kačka přivezl zlaté medaile! Bronzový pohár přivezla Kateřina Martínková za celkové umístění v soutěži Zlatý
pohár, kde se sčítalo umístění v masteru
a v solu. Blahopřejeme a děkujeme čertovské porotě!!
Monika Sobotková
Svisle:
1 – Římských 1100; praskat; díl. 2 – Jmé-
no pěvce Žídka; divadelní úloha; a také
ne. 3 – Jméno spisovatele Twaina; monopolní sdružení. 4 – Vzdělávací instituce;
obilovina. 5 – Povzdech; jméno herečky Medřické; arabské město a přístav.
6 – Indiánská zbraň; pranice; souhlas.
7 – Islámské tradice; peníze vložené
do hry; římská čtyřka. 8 – TAJENKA.
9 – Ačkoliv; květina s trny; spojka.
10 – Operační paměť; listnatý strom;
zájmeno osobní. 11 – Pálenka z rýže;
ochrana zboží; akademie věd. 12 – Víření (knižně); mající rozlohu 100 m2.
13 – Uzřít; Brit. 14 – Stupeň vyspělosti
v džudu; mravouk; avšak. 15 – Zn. čist.
prostředku; bláznit; tahle.
Autorka: Iva Böhmová
Rally Krkonoše se konala po měsíční
pauze od Kopné. Bylo tak dostatek času
na soustředění a přípravu. Krkonošská
soutěž Václavovi moc slušela. Ačkoli se
mu nepodařilo dohnat rychlého Dohnala a skončil tak „až“ druhý ve třídě, byl
Dunovský nadmíru spokojen: „Krkonoše
mě úplně nadchly. Na Honzu Dohnala
jsme tenkrát opravdu neměli, ale závod
jsme si parádně užili a ještě z toho bylo
druhé místo.“
Rally Vysočina – závod poznamenaný
sluncem, vedrem a proudem šampaňského. Po celý sprint se Dunovský tahal
o vteřinky s Dohnalem. Laťka byla velmi vysoko. Dohnal soutěž nedokončil
a z vítězství se znovu radovali Václav
s Petrem. Na Vysočině si Dunovský
poprvé dojel i pro první místo v celé
skupině A a 11. místo v absolutním
pořadí. Nebylo divu, že najednou bylo
v Kunžaku málo šampaňského. „Vysočina byla napínavá. Byli jsme s Janem
Dohnalem pořád na dostřel. Pak přišla
moje chyba a nakonec Honzův odstup.
Je možné, že kdyby dojel, mrzela by mě
ta chyba mnohem víc, protože jsme tam
ztratili dost času na to, aby si Honza
první místo udržel,“ komentuje Václav
vítězství z Kunžaku.
Ve Fuch Oil Rally Agropa s centrem
v Pačejově skončila posádka ještě dřív,
než se stihla pořádně rozjet. Dunovský si
v propršeném závodě ustlal hned v první rychlostní zkoušce v příkopě. „Byla to
smůla. Na všechno jsme byli připravení
a pak se to takhle zvrtlo. Ale i takové jsou
závody v rally. O to víc jsme se těšili do
Vyškova,“ dodává Václav.
Admiral Rally Vyškov. Velmi zajímavá
soutěž, na které se Dunovský s Machů
chtěli zase blýsknout. Průběh byl napínavý, ale kvůli různým chybám ze strany
Václava, muselo klukům stačit třetí místo
6. ledna 2011
Hokej
Pokračování krajské hokejové ligy svedlo dohromady celky Králův dvůr a HC
Poděbrady. Domácí Karlův Dvůr opanoval první třetinu, měl více ze hry, lepší
kombinace a další herní činnosti, ale ve
dvanácté minutě šli gólem Skokana do
vedení hosté. Domácí družstvo mělo možnost srovnat na začátku druhé třetiny, ale
nevyužili dvojnásobnou přesilovku, stejně s přesilovkou naložili i na začátku třetí
třetiny a hosté začali trestat. Dvěma góly
ve čtyřicáté třetí minutě strhly Poděbrady
vedení na svou stranu a utkání dotáhly
do zdárného konce a vítězství 5:1. Branky: 12. Skokan; 43. Pittel, 43. Skokan,
57. Zeman, 60. Šebesta.
Následující kolo sice Poděbrady prohrály, ale podaly sympatický výkon a i díky
dvanácti bodům na kontě už si vzhledem
k vývoji sezóny pro poslední celek tabulky HC Zlonice, jež má na kontě nula bodů,
Poděbrady udrží v soutěži i pro příští
sezónu. Nyní ale zpátky k utkání proti
Spartaku Vlašim. V první třetině domácí
Poděbrady sice hýřily aktivitou, ale stejně jako Dvůr v minulém utkání, aktivita
nic nemusí znamenat. Spartak totiž na
konci třetiny vedl již 2:0. Druhá třetina už
ale patřila Poděbradům, které výborným
výkonem zvrátily dosavadní stav utkání a srovnaly na 2:2. Ale poslední slovo
měl stejně Spartak. Ke konci utkání měli
domácí možnost srovnat, ale přesilovku
pět na tři nevyužili a prohráli utkání 3:2.
Branky: 30. Skokan, 44. Malý
V posledním utkání před redakční uzávěrkou sehrály Poděbrady v měsíci prosinci
utkání proti UHK LEV Slaný. Na začátku
utkání se Poděbrady prezentovaly pečlivou obranou a ta se jim dařila až do sedmé minuty utkání. Tento stav se podařilo
udržet až do poloviny druhé třetiny, kdy
Slané přidalo další gól. Logicky bylo třeba otevřít obranu a začít hrát více aktivně
dopředu, čehož Slané využilo a přidalo
další dva góly. Poděbrady v utkání nedokázaly vstřelit žádnou branku a Slané
vyhrálo 4:0.
Fotbal
pokračování ze strany 7
www.lusk.cz
2
Hala Bios Na Ostende tak patřila aerobiku. Celkem v soutěži
odstartovalo 200 dětí
v dopolední části
a 92 soutěžících odpoledne v klání mini
týmů a jednotlivců
s vlastní skladbou.
V dopolední soutěži
master class, které
se zúčastnila většina
dětí z oddílu Sokol
Poděbrady, si nejlépe
vedla z nejmladších
dětí ve věku 4 – 5 let
Barborka Jirečková
na 3. místě, v kategorii 6 – 7 let Anička
Vitoušová na 3. místě, v kategorii 8letých
Dominika Heránová na 4. místě. V kategorii 9 – 10 let své kvality opět potvrdila
Niki Skopalíková na 1. místě a Andrejka Pinkasová na 4. místě. V kategorii
11 – 13 let byla na 4. místě Bety Kárová
a v kategorii 14 a více let na 4. místě Tereza Poláčková.
V odpolední soutěži minitýmů a jednotlivců s vlastní skladbou se mladší trio
poděbradských sokolek Kačka, Bety
Úspěšné dívky s trenérkou
Člověk je hloupý, jakmile přestane … (TAJENKA).
C. A. Helvétius
1
PN
ve třídě A6. Útěchou se ale staly nejlepší
časy, které Dunovský zajel v závěru soutěže.
AZ pneu Rally Jeseníky znamenala
obrovskou radost v okolí šternberských
kopců. Krásná soutěž přinesla Dunovskému s Machů nejen první místo v A6
a desáté místo v absolutním pořadí, ve
Šternberku se navíc stali i mistry A6
v MČR Sprintrally 2010. Ale i do posledního závodu sezóny si nechali jedno překvapení. Získají i titul ve skupině A?
Závěrečným podnikem sezóny byla
alza.cz Rally Part Vsetín. Tady nás
čekalo velké počítání. Šanci na titul
ve skupině A měli Dohnal, Brynda
i Dunovský. „Ve Vsetíně se dělá úžasný sport. Hrozně jsem se těšil, že si to
užijeme. Což jsme také udělali. Akorát nás potkala smůla v podobě defektu a následné půlminutové penalizaci
za špatně projetý retardér. To jsme už
nemohli dohnat, takže se musíme smířit
s „pouhým“ mistrovským titulem ze třídy A6 a ten Áčkový nechat Bryndovi,“
žertuje Dunovský.
Před sezónou by si nikdo netroufnul hádat
tak dobrý výsledek, jaký si zajistili Václav Dunovský s Petrem Machů. První
úplná sezóna ve voze Suzuki Ignis S1600
ve třídě A6 a skupině A. Byl to obrovský
skok ze třídy N2 (Honda Civic VTI). Ale
Synovský pevně dopadl nohama na zem
a zajistil si ve své první sezóně mistrovský titul. Porazil přitom velké soupeře
Jana Dohnala s Martinou Škardovou na
Suzuki Swift S1600 či Antonína Nováka
s Jiřím Vajďákem na Citroënu C2 S1600.
Přes drobné problémy zvládli Dunovský s Machů celou sezónu pouze s jedním výpadkem. Třešničkou na dortu tak
byla účast na Setkání mistrů na okruhu
v Sosnové, které si užili zejména sponzoři
a fanoušci.
V sobotu 11. prosince proběhl v městské hale BIOS v Poděbradech již dvacátý ročník fotbalového miniturnaje Kevin
cupu. Pořádajícím týmem jako každý rok
byl FCS Poděbrady, který do svého týmu
nalákal dva ligové fotbalisty. Prvním
z nich byl Tomáš Hartig z Bohemians
Praha 1905 a druhým již dnes exligový
Tomáš Kuchař, který momentálně nastupuje v celku Loko Vltavín z České fotbalové ligy. Systém pro letošní ročník byl
následující: Dvanáct týmů bylo rozřazeno
do dvou skupin, kde se každý celek střetl
s každým a nejlepší čtyři týmy postupovaly do dalších bojů. Pořádající celek se
umístil na děleném pátém až osmém místě spolu s Čjejdou, FCS Nový Bor a FC
Marek, čtvrté místo obsadil Karas Team,
třetí patřilo Klukům z Kluku a bitvu o první místo svedli Mazáci a Voslové. Mazáci
dlouho vedli, ale ani ne minutu před koncem Voslové srovnali na 2:2, čímž utkání
pokračovalo penaltovým rozstřelem. I zde
bylo utkání vyrovnané a po šesti proměněných penaltách vyhráli Voslové, Mazáci proměnili pouze pět kopů.
Box
Daniel Vencl (32), rodák z Poděbrad,
vybojoval na Mistrovství České republiky v boxu v kategorii do 91 kilogramů
bronzové místo. Podle vyjádření boxera
z Policejního klubu Praha jde o jeho největší úspěch v kariéře. Vencl dokázal projít kvalifikací a musel se poklonit pouze
před dvěma borci z Prostějova, kde se
mistrovství konalo.
(jan)
Obrovský podíl na úspěchu však nemá
jen sama posádka. „Velký dík patří
hlavně závodnímu týmu Sparrowracing
team pod vedením Oldřicha a Tomáše
Hrabcových. Sparrow perfektně připravil Suzuki Ignis na každý sprint sezóny.
Dalšími
nepostradatelnými
jsou
v tomto koloběhu naši sponzoři, kterým děkujeme za obrovskou důvěru
a podporu. Své splnila i poděbradská
část vedení týmu a nedílnou součástí závodů jsou i naši fanoušci. Všem
vám moc děkujeme za úžasnou sezónu a doufáme, že nám zachováte svou
přízeň, která nás žene až na vrchol,
i v příští sezóně,“ shodují se Václav
Dunovský a Petr Machů.
Zuzana Eliášová
Poděbradské noviny Vydavatel KIC Poděbrady s. r. o., IČO 26421666, redakční práce a sestavení čísla Tomáš Bruner, korektury a grafická úprava: Jitka Niebauerová. Redakční rada a stálí spolupracovníci: MgA. Čestmír Církva,
Milan Čejka, Karel Liška, Jakub Nesvadba, Miloš Novák, Lucie Procházková, Ondřej Průša, Jaroslav Richter, Lucie Škarvadová, Delie Šťastná. Inzerce: [email protected]
Adresa redakce: Poděbradské noviny, Jiřího náměstí 1/1, 290 01 Poděbrady, telefon: 325 612 505, www.ipodebrady.cz, e-mail: [email protected]
Tisk: Tiskárna Petr Pošík. Registrační číslo: MK ČR E 10868* Příští číslo vyjde ve čtvrtek 3. 2. 2011.
Download

Proměny Poděbrad za posledních dvacet let