ČÍSLO 6
ČERVEN 2012
strana 2
strana 3
strana 6
strana 7
Radnice
informuje
Anglické
Gymnázium Brno
v Králově Poli
Příhraniční slavnosti
připomněly události
před 67 lety
Dobrovského
fasády sklízí
úspěch
Královopolské tunely? HOTOVO!
Královopolské tunely budou pro automobilovou dopravu uvedeny do provozu v průběhu září letošního roku a zcela tak změní pohyb aut na území města Brna.
Stavba totiž současně řeší dopravní vztahy mimoměstské vnější, tranzitní a cílové a vnitroměstské a tím značně odlehčí stávajícím komunikacím.
V tomto okamžiku je samotná výstavba tunelů dokončena. Do září bude
probíhat montáž technologie, revize
a bezpečnostní zkoušky. Stavba se
od svého počátku potýkala s překážkami, které ji zařadily na seznam děl
nemajících v naší zemi obdoby. Hustá
povrchová zástavba se souvisejícími
inženýrskými sítěmi, specifické geologické podmínky v podobě brněnských neogenních jílů však nebyly
jedinými komplikacemi, s nimiž se
museli realizátoři projektu vypořádat.
Byla to také např. žaloba Sdružení
VMO Brno, která dostavbu téměř
o rok zpozdila.
Královopolské tunely, původně
lidově označovány jako tunely Dobrovského, jsou součástí většího a pro
Brno ještě významnějšího projektu –
Velkého městského okruhu, resp. jeho
části – Velkého městského okruhu
Dobrovského.
Mezi zajímavosti spojené s tímto
projektem například patří, že první
návrh tunelu vznikl již v roce 1993.
V tomto období byla zpracována varianta hloubeného jednosměrného
tunelu. Vzhledem k negativním zkušenostem ze zahraničí a vysoké míře
rizikovosti takového řešení se však
od této varianty ustoupilo a vznikl
projekt na dva ražené tunely. Jejich
délka je 1 258 m a 1 239 m.
V sobotu 9. června od 18.00 hodin
se můžete organizovaně projet tunelem na kolečkových bruslích. Sraz je
u domu Poděbradova 26.
Bezpečnost na prvním místě
Další technickou zajímavostí stavby je budova technologického centra,
která má sedm podlaží podzemních,
jedno nadzemní a dva výdechové
komíny vysoké 25 m. Díky instalovaným obřím ventilátorům umístěným
Královopolský portál prosince 2009
Vážení občané, dovolujeme si vás pozvat na setkání zastupitelů MČ
Královo Pole s občany, které se uskuteční ve velké zasedací místnosti
ve středu 20. 6. 2012 od 17.00 hodin.
Rovněž vás zveme na jednání Zastupitelstva MČ Brno-Královo Pole,
jež proběhne tamtéž v pondělí 25. 6. 2012 od 16.30 hodin.
Královopolský portál duben 2012
v 6.podzemním podlaží budovy technologického centra bude do komínů
odsáváno například v případě požáru
až 250 m3 vzduchu za sekundu. V tunelech funguje tzv. pístový efekt vytvářený provozem vozidel a vzniká
zde tedy přirozený průvan. V případě
zvýšené koncentrace zplodin a požáru
bude pomocí instalovaných čidel automaticky spuštěna ventilace odvádějící zplodiny a kouř. Toto „mozkové
centrum“ tunelu je uspořádáno jako
bezobslužné a plně automatické s napojením na Centrální technický dispečink. SOS skříně umístěné na mnoha
místech v ostění tunelu umožňují přímé spojení se složkami záchranného
systému.
Nouzově bude umožněn v každé
rouře tunelu obousměrný provoz –
např. z důvodu oprav nebo údržby,
tunely jsou propojeny na čtyřech
místech označenými únikovými
chodbami. V tunelech je signál všech
mobilních operátorů a jeden kanál je
ponechán volný pro případného dalšího. Na rádiu zde řidiči naladí zelenou vlnu. Povrch vozovky je z betonu
 ten je v případě požáru odolnější
než asfalt, uvolňuje se z něj také
méně zplodin. Bezpečnost v tunelu
hlídá 114 kamer. Požární vodovod
je na rozdíl od jiných brněnských tunelů stále zavodněn a vybaven nadzemními požárními hydranty, které
budou v zimním období vyhřívány,
aby nedošlo k jeho zamrznutí. Vzhledem k délce tunelu musí být vždy
připravený k okamžitému zásahu.
Požární zkouška je plánována na 27.
června. Tunely mají mezistrop, který
slouží jako vzduchotechnický kanál
pro odvádění znečištěného vzduchu.
V místech, kde ústí do technologického centra, je obložen protipožárním
materiálem, který musí odolat žáru
po dobu až 180 minut, což je doba nezbytně nutná pro případnou evakuaci
jak tunelu, tak i – v extrémním případě – obydleného území nad tunelem.
Únikové cesty jsou plně osvětleny
leddiodovými svítidly. Četněji osazená svítidla při vjezdu do tunelu
mají zase přispět k přizpůsobení zraku řidičů na jiné světelné podmínky.
Během celé stavby byla prováděna
kontrolní měření pohybu povrchu
i samotného tunelu, která budou i nadále pokračovat v rámci tzv. „Monitoringu po stavbě“, jež ve stanovených
termínech a na stanovených geodetických profilech bude probíhat po dobu
ještě minimálně pěti let.
pokračování na str. 2
Motto měsíce: „Je lépe jeden pohár navíc zaplatit, než vypít.“ Švýcarské přísloví
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 6/2012
1
 Radnice informuje  Radnice informuje  Radnice informuje  Radnice informuje  Radnice informuje  Radnice informuje  Radnice informuje 
ČISTĚNÍ ULIC – TERMÍNY 2012
BLOK č. 1 – 1. 6., 3. 9., 4. 10. – Floriánova, Hostinského, Hrubého, Chaloupkova, Chelčického, Kollárova, Košinova, Malátova, Metodějova, Šafaříkova, Škárova, Veleslavínova, A. Macka, Mojmírovo nám. vč. parkoviště,
Rostislavovo nám. (od Škárovy po Chaloupkovu), Božetěchova – slepá před
č. 65, 67, Palackého tř. k ZUŠ, Poděbradova
BLOK č. 2 – 4. 6., 4. 9., 5. 10 – Blahoslavova, Božetěchova, Dalimilova, Mánesova vč. park. u kolejí VUT, Kamanova, Volfova, Bystřinova, Galandauerova
vč. parkoviště, Tylova, Budovcova vč. parkoviště, před nádražím ČD, Kosmova
– vnitroblok
BLOK č. 3 – 7. 6., 7. 9., 18. 10. – B. Němcové, Ramešova, Havlišova, Bulharská,
Hlaváčkova, Riegrova, Hutařova, Červinkova, Herčíkova, Slovanské nám., Kubešova, Berkova, Srbská 48–70 vč. parkoviště
BLOK č. 4 – 15. 6., 14. 9., 19. 10. – Ruská, Mečířova, Sadovského, Svatopluka
Čecha, Vackova, Vodova (od Svat. Čecha po Červin.), Skácelova, Hradecká (souběh s radiálou), Hradecká – techn. park, U Vodárny
BLOK č. 5 – 18. 6., 14. 9., 23. 10. – Jungmannova, Matulkova, Máchova, Pešinova, Podešvova, Slovinská, Těšínská, Tyršova, Purkyňova (od Skácel. po Červin.),
Vodova (od Svat. Čecha po koup.), Charvatská, Husitská vč. parkoviště, Purkyňova–Vodova–Skácelova (vnitroblok)
BLOK č. 6 – 21. 6., 18. 9., 25. 10. Klatovská, U Červeného mlýna, Domažlická,
Chaloupeckého nám., Chlupova, Reissigova, Kartouzská vč. parkoviště, Šelepova, Šumavská vč. parkoviště, Klusáčkova, Dobrovského, Tererova
BLOK č. 7 – 27. 6., 21. 9., 26. 10. – Ptašínského vč. parkoviště, Rybníček, Skřivanova, Kabátnikova vč. parkoviště, Střední, Vnitřní, Sportovní vč. parkoviště,
Sportovní (za Aralem), Sportovní (parkoviště), Staňkova část, propojka Střední
– Sportovní, Cimburkova mimo ZÁKOS
BLOK č. 8 – 28. 6., 25. 9. 30. 10. – Mojžíšova, Fibichova, Myslínova, Žleb,
Křivého, Högrova,Kepákova, Černíkova, Sladkovského
ČISTĚNÍ PARKOVIŠŤ – TERMÍNY 2012
1. BLOK – 8. 6., 10. 9., 31. 10. – B. Němcové, Dalimilova, Božetěchova, Bystřinova, Mánesova, Herčíkova 17, Herčíkova, Palackého tř. (za Zágrebem)
2. BLOK – 22. 6., 17. 9., 1. 11. – Purkyňova (od Dobrovského po Skácelovu),
Srbská (u konečné trolejbusu), Srbská (před stadionem), Purkyňova (před pol.
domem Eden)
3. BLOK – 29. 6., 24. 9., 2. 11. – Kociánka (u Střelnice), Rybníček (naproti
Boby), Tábor (vnitrobloky vč. komunikace), Chodská, Generála Píky
Zasedání Rady mìstské èásti Brno-Královo Pole
V dubnu tohoto roku zasedali radní MČ Brno-Královo Pole dvakrát.
22. řádná schůze se konala 16. 4. O necelé dva týdny později, 25. dubna na
23. mimořádné schůzi se jednalo o dalších 10 bodech.
V oblasti majetkové Rada například vyhověla nájemcům bytového domu
Dobrovského 88, Brno a doporučila schválit přeřazení domu do seznamu domů
určených k prodeji. Doporučila dále schválit záměr zahájit investiční akci „rekonstrukce výtahů a opláštění výtahových šachet v bytových domech Chodská
7 a 9.“ Doporučila souhlasit s podáním žádosti o odstranění objektů v areálu
Kadetka na ulici Božetěchova 1937 z důvodu havarijního stavu objektu. Padlo
U NÁS PRODEJEM ZBOŽÍ SLUŽBY NEKONČÍ, ALE ZAČÍNAJÍ
SPORÁKY MORA OD 4.190 Kč
PLYNOVÉ PODOKENNÍ
TOPIDLO MORA JIŽ ZA 4.850 Kč
VELKÝ VÝBĚR VAŘIČŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ NA PROPAN-BUTAN
široký sortiment náhradních dílů a příslušenství na spotřebiče značek
MORA, FAGOR, KARMA, GORENJE … (termočlánky, výměníky, plechy, rošty, knoflíky…)
KOŠINOVA 10, BRNO, TEL.: 549 210 297-8
otevřeno: po–pá 8–16 hod.
parkování zdarma
CEJL 68, BRNO, TEL.: 545 214 600
otevřeno: po–pá 8.30–16.30 hod.
www.levnesporaky.cz
2
rozhodnutí týkající se oprav mateřských školek. V územních záležitostech například souhlasila s investičním záměrem výstavby Minerva parku. Rada také
doporučila schválit bez výhrad celoroční hospodaření MČ Brno-Královo Pole
za rok 2011. Schválila návrh řešení opravy středního pásu ul. Husitské včetně
nového řešení plakátovacích ploch s předpokládaným termínem realizace v roce
2013. Schválila také rozdělení finančních prostředků určených ZMČ Brno-Královo Pole ve schváleném rozpočtu roku 2012 na dotace subjektům zajišťujícím
volnočasové aktivity občanů: na sportovní činnost 390 tis. Kč, na kulturní činnost
430 tis. Kč, na zájmovou činnost dětských organizací 150 tis. Kč, sbor dobrovolných hasičů 60 tis. Kč, pro oblast sociální 400 tis. Kč. O rozdělení jednotlivým
organizacím budou jednat příslušné komise. Schváleným bodem jednání byl také
letní provoz mateřských škol a družin. Podrobnou informaci o nich jsme přinesli
v minulém vydání Královopolských listů. Prolistovat si je můžete na www.kralovopole.brno.cz. Na mimořádném zasedání Rady 25. 4. mezi nejdůležitější body
patří schválení uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby v MČ Brno- Královo
Pole s Úřadem práce ČR a schválení uzavření smlouvy se spol. Lidl o realizaci
hřiště v parku Božetěchův sad v rámci Projektu dětská hřiště.
Kompletní zápisy ze zasedání RMČ Brno-Královo Pole ze dne 16. 4. 2012
a 25. 4. 2012 naleznete na www.kralovopole.brno.cz.
(op)
dokončení ze str. 1
Královopolské tunely? HOTOVO!
Co jste o Královopolských tunelech možná nevěděli…
• investorem stavby je ŘSD ČR a Statutární město Brno
• zhotovitelem Sdružení VMO Dobrovského ve složení OHL ŽS a. s., METROSTAV a. s. a SUBTERRA a.s.
• inženýrskou činnost zajišťuje společnost Brněnské komunikace, a. s.
• první varianta realizace výstavby tunelů vznikla již v roce 1993
• průzkumné štoly jako příprava před
vlastní ražbou se hloubily v letech
2002–2003
• ražba tunelů byla zahájena v lednu
2008
• rychlost ražby plného profilu na obou
tubusech současně byla průměrně
50 m měsíčně
• tunel je v hloubce 4–28 m pod povrchem
• rozměry tunelu jsou navrženy tak,
aby odpovídaly celoevropské dopravní síti, jsou zde dva jízdní pruhy
o celkové šíři 8,5 m a obslužný chodník na každé straně 1,15 m. Průjezdná výška je 4,5 m
• velikost výrubu při ražbě byla výrazně větší – jeho šířka je 13,75 m, výška je 11,19 m
• u cca 100 nemovitostí nad tunely
bylo instalováno preventivní statické zajištění, na dalších místech byly
provedeny tryskové a kompenzační
injektáže pro omezení vlivu tzv. poklesové kotliny, další objekty v blízkém okolí byly při ražbě pravidelně
monitorovány
• vlastní tunelové roury představují cca
360 000 m3 vytěžené horniny
• na stavbu bylo použito cca 147 000 m3
prostého betonu, 151 000 m3 železobetonu, 10615 tun tuhé ocelové
výztuže, 32 700 tun betonářské
výztuže, 2870 tun svařované ocelové
sítě do betonu
• při ražbě tunelu bylo dosaženo neuvěřitelné přesnosti 1,5 cm
• provoz tunelu se odhaduje na 30 milionů Kč ročně
• ve výklenku u vjezdu do tunelů ze
strany Žabovřesk bude bdít nad bezpečným provozem soška svaté Barborky, ochránkyně tunelářů
• stavba se rozkládá na ploše cca
17.000 m2
(op), foto (op) a archiv
Brněnských komunikací
Starožitnosti
Starožitnosti
Svatopetrská 22a, 617 00 Brno-Komárov
(u hotelu Bílá růže; tram. 9, 12 – pátá zastávka od hl. nádraží (Konopná)
! IHNED proplácíme veškeré starožitnosti V HOTOVOSTI !
OBRAZY, RÁMY, NÁBYTEK, HODINY ì VEŠKERÉ KAPESNÍ A NÁRAMKOVÉ HODINKY
DO R. 1980 ìêZLATÉ A STŘÍBRNÉ MINCE, HODINKY, ŠPERKY, TABATĚRKY, PUDŘENKY,
PŘÍBORY; NÁDOBÍ AJ. ìêČESKÉ GRANÁTY, BIŽUTERII, VYZNAMENÁNÍ, MEDAILE,
BANKOVKY ì VEŠKERÉ SKLO, PORCELÁN, KERAMIKU, BRONZ, CÍN, SLONOVINU
(figury, poháry, korbely, vázy, těžítka, lampy aj.) ì ČÍNSKÉ A JAPONSKÉ obrázky, figurky,
vykuřovadla ì ALPAKU SE SKLEM, LUSTRY, RÁDIA, GRAMOFONY, FOTOAPARÁTY,
HUDEBNÍ NÁSTROJE, KNIHY, POHLEDY a spoustu dalšíhch předmětů
VŠE I POŠKOZENÉ ZE SKLEPŮ, PŮD, BYTŮ I CELÉ POZŮSTALOSTI
! TEL.: 737 171 367 !
e-mail: [email protected]
OTEVŘENO: Po–Čt 9.30–17.00 Pá 9.30–14.00
PŘIJEDEME – ZAPLATÍME – ODVEZEME
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 6/2012
DEN ZEMĚ SLAVILY I KRÁLOVOPOLSKÉ DĚTI
ANGLICKÉ GYMNÁZIUM BRNO V KRÁLOVĚ POLI
Na Gymnáziu Slovanské náměstí existuje již od roku 2007 čtyřletý obor zaměřený na rozšířenou výuku v anglickém jazyce. Jedná se o třídy s označením X, kde
jsou některé předměty vyučovány v anglickém jazyce, jako je například historie,
geografie, tělesná výchova a částečně biologie či chemie
I děti z královopolských mateřských školek byly pozvány na ZŠ Jana Babáka, aby
se zúčastnily programu v rámci Dne země uspořádaného na hřišti školy 24. dubna.
Děti plnily úkoly na 15 stanovištích, jako památku na tento den si odnesly vlastnoručně zasazenou sazenici muškátu – i to byl jeden z úkolů. Z těch ostatních můžeme
uvést třeba malování křídou, hod na cíl, ošetřování plyšáků, zatloukání hřebíků,
trénink paměti nebo jízdu na koloběžce mezi kužely. Škola vidí v této akci pozitivní
efekt pro obě strany – pořadatele i pro návštěvníky. Program totiž připravují sami
žáci školy, ti také doprovázejí děti mezi stanovišti. Z problémových žáků se tu
stávají vzorní a pozorní průvodci předškolních dětí.
Akce se každoročně zúčastní kolem 250 dětí. Jsou sem zvány i děti ze tří královopolských školek, jež jsou pro tuto základní školu kmenové (MŠ Dobrovského,
MŠ Chodská 5 a 15). Na organizaci Dne země se podílí cca 30 žáků 8. tříd, kteří
připravují úkoly a cca 25 žáků 8. a 5. tříd zastávajících roli průvodců dětí mezi
stanovišti. Letos přišli vypomoci i bývalí deváťáci, kteří pomocí s organizací Dne
země strávili své studijní volno.
Text a foto: (op)
KRÁLOVOPOLŠTÍ SOKOLI PŘEDVEDLI CO UMÍ
A ZVOU NA SLET
Celostátní soutěž ve šplhu s názvem Olympijský šplh se uskutečnila v nákupním
centru Olympia 14. dubna. Za TJ Sokol Královo Pole se zúčastnili 3 cvičenci. V kategorii dorostenců získal 5. místo Jakub Nantl. V rámci doprovodného programu
na pódiu vystoupil královopolský oddíl akrobatického rokenrolu.
Přebor jednoty ve sportovní gymnastice předškolních dětí se konal 24. dubna
v tělocvičně TJ Sokol Královo Pole. Zúčastnilo se ho 17 dětí a všechny dostaly
diplom a malou odměnu.
Poslední dubnovou akcí byl župní přebor v sokolské všestrannosti, který uspořádala župa Dr. J. Vaníčka dne 28. dubna. Soutěžilo se ve sportovní gymnastice,
atletice a šplhu. Za TJ Sokol Královo Pole se nejlépe umístili Bořivoj Bergman
v kategorii I., Ondřej Bergman v kategorii II., a Jakub Nantl v dorostu. Všichni získali 1. místo ve sportovní gymnastice, atletice i ve šplhu. Žákyně získaly v kategorii
II. 1. místo ve sportovní gymnastice a šplhu a 2. místo v atletice, v kategorii III.
první místo ve šplhu. Všichni postupují na republikový přebor. Po 10 letech oddíl akrobatického
rokenrolu TJ Sokol Královo Pole získal 5. května
v Praze titul mistra České republiky v kategorii B.
O tento úspěch se postaral pár – Michal Bozděch
a Veronika Seménková.
Všesokolský slet se uskuteční 17. 6. v sokolovně na Kounicově ulici, svá vystoupení předvede
i 23 královopolských cvičenců.
(op)
Historicky první maturanti 4. X
Projekt „Anglické gymnázium Brno“
se podílí na rozvoji a zkvalitnění vyučovacího procesu tohoto bilingvního (dvojjazyčného) oboru ve všech
směrech. Během posledních třech let
vznikají výukové materiály v anglickém jazyce, existuje dvojjazyčný
interaktivní výukový portál a učitelé
působící v projektu absolvovali stáže
na zahraničních školách, nejčastěji
ve Velké Británii. Klíčové aktivity
projektu jsou hrazeny z ESF Operačního programu pro konkurence
schopnost.
Hlavním cílem projektu je zkvalitnění a modernizace vzdělávání se zaměřením na zkvalitnění výuky cizích
jazyků prostřednictvím vzdělávacího
programu čtyřletého studia s výukou
vybraných předmětů v anglickém
jazyce. Toho by mělo být dosaženo
aplikací nových vyučovacích metod
v předmětech vyučovaných v anglickém jazyce včetně zavedení nových
pedagogických přístupů a týmové
práce učitelů.
Komunikace v anglickém jazyce je ve třídách X velmi intenzivní,
a to díky přítomnosti zahraničních
studentů. Za krátkou historii tohoto
oboru to byli studenti např. z USA,
Brazílie, Mexika, Německa, Norska. V letošním školním roce je to
studentka z japonského Nagana či
student z Floridy. Aby byla výuka intenzivní a efektivní, je počet studentů
ve třídách mezi 20 až 25. V loňském
školním ukončili studium oboru první maturanti, kteří úspěšně studují
jazykové či humanitní obory, ale
také medicínu, veterinární či právní
obory.
Text a foto: Mgr. Tomáš Sargánek,
koordinátor projektu
I KRÁLOVO POLE OŽILO MAJÁLESY
Květen je pro studenty ve znamení Majálesů.
I Královo Pole se stalo místem studentského veselí. Už 2. května se konal tradiční majáles na VFU
Brno. Program byl stylový – například slavnostní otevření Anatomického muzea, ukázky práce
s koňmi a psy, nechyběly ani hudební produkce. Studenti VUT svolali Majáles o den později,
3. května. Na programu byl tradiční majálesový
průvod, podstata oslav byla vystavěna na vystoupeních hudebních skupin, která se odehrávala
na dvou pódiích. Připraveny byly i doprovodné
atrakce.
(red.)
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 6/2012
4421 VW DEL PorscheBrno Beetle_133x92,5_T.indd 1
5/11/12 5:27 PM
3
NEZVANÍ HOSTÉ
V posledních dnech došlo na území
obvodního oddělení PČR Brno Královo Pole ke zvýšení počtů vloupání
do bytů a rodinných domů, kdy pachatelé vnikají do domů v nočních
hodinách a často v době, kdy majitelé
domů jsou v domě přítomni. Šetřeny
jsou případy vniknutí do domů na ulici
Myslínově, Volfově a Högrově. Pachatelé využívají jejich spánku a do bytu
se dostávají nezajištěnými dveřmi, a to
včetně dveří ze zahrad nebo dvorů,
případně neuzavřenými okny. Následně dům prohledají a odcizují zejména
nalezené kabelky s peněženkami a doklady, notebooky, mobilní telefony,
tedy věci, které jsou volně a viditel-
V KRÁLOVĚ POLI SI ODBYLA KONCERT LUCIE BÍLÁ
ně odloženy, ale je oznámen i případ
odcizeného jízdního kola. Poškození
ponechávají vstupní dveře domů nebo
zadní vchody zcela neuzamčené a spoléhají na „pevné kliky – koule“. Pachatelé však takto pouze zavřené a neuzamčené dveře dokáží snadno překonat.
Nepodceňujte tedy řádné uzamčení
dveří a zajištění oken i v době, kdy
se nacházíte ve svém domě. Pomůžete tak zvýšit ochranu svého majetku a v případech, že se nezvaný host
do Vašeho domu dostane, volejte neprodleně na linku 158.
Npor. ing. Petr Kuča
Vedoucí OOP PČR Brno Kr. Pole
KRÁLOVOPOLŠTÍ HASIČI BYLI NASAZENÍ DO PRVNÍ LINIE
Druhá polovina března byla ve znamení nebývalého sucha, enormní počet
požárů trávy, polních i lesních porostů zaměstnal hasičské jednotky na celém
území ČR. Ani Královu Poli a nejbližšímu okolí se požáry nevyhnuly. Jednotka
sboru dobrovolných hasičů městské části Brno-Královo Pole byla v této době
povolána k šesti událostem.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů kolem 4 hodin; požár byl lokalizován
MČ Brno-Královo Pole byla povolána a posléze zlikvidován úsilím 4 profe26. března k požáru hrabanky při ulici sionálních a 3 dobrovolných jednotek
Kociánka směrem k Soběšicím. Když požární ochrany.
jej dostali pod kontrolu, byl ohlášen
Zatímco probíhalo hašení požáru,
požár porostu při ulici Podhájí za Zami- v zasedací místnosti královopolské radlovaným hájkem. Oheň, který se rychle nice Zastupitelstvo MČ Brno-Královo
šířil, zachvátil zahrádky i lesní porost Pole jednalo o návrhu na výstavbu hana ploše přibližně 300×400 m a zničil sičské zbrojnice a garáží pečovatelské
dřevěnou zahradní chatku. První cis- služby. Bude-li tento záměr naplněn,
ternový automobil SDH Brno-Královo naši hasiči budou mít pro svoji práci lepPole vyrazil k místu události od mís- ší podmínky v modernějších prostorách.
ta předchozího zásahu po příjezdové
Hasičskému sboru Lidická a Sboru
cestě směrem od Soběšic; druhý vůz, dobrovolných hasičů Brno-Královo
který vezl vodu a druhé družstvo jako Pole v Kostelní zmole bylo předáno
zálohu k předchozímu požáru, změnil za zásah poděkování jejích obyvatel.
trasu a dorazil k místu nové události Více informací o činnosti Sboru dobod Zamilovaného hájku. Obě družstva rovolných hasičů Brno-Královo Pole
královopolské jednotky byla nasazena najdete na internetové adrese www.sdna hašení požáru v první linii, což ob- hkralovopole.cz.
nášelo hašení s pomocí vodních proudů
MUDr. Tomáš Gescheidt,
a dohašování pomocí lopat. Zásah trval
zástupce velitele JSDH
„Lucko, Lucko, Lucie,
Lucie!“ volala asi padesátka fanoušků směrem
k šatně po skončení koncertu na vysílenou Lucii
Bílou v brněnské hale
Vodova. Marně. Po přeloženém vystoupení, 14 dnů
po akutní operaci, nebyla
´zlatá slavice´ zdaleka
fit. Mezi věrné fanoušky
nezavítala a teprve po 30
minutách od skončení
koncertu poslala po hlídací službě aspoň hrst svých
podepsaných fotografií.
„Mrzí mě to, chtěla jsem
jen autogram. Lucka sice
odvedla
profesionální
výkon, ale jinak bylo vše
suché, bez života, zklamalo mě to. Za ty peníze
(700 korun – pozn. red.)
bych už na takový koncert nešla,“ řekla ve frontě
čekající na podpis jedna
z nespokojených divaček.
Petr Podroužek,
foto: autor
NOVÁ PĚŠINA PŘI ULICI RAMEŠOVA
MODERNIZACE VÝTAHŮ
V rámci oprav bytových domů městské části Brno-Královo Pole bylo na konci
dubna uvedeno do provozu 10 nových výtahů na ulici Tábor 43–63. Výše investice se pohybuje kolem 20 milionů korun. Výtahy odpovídají standardům
platných technických norem, jsou tišší a bezpečnější – dveře výtahu jsou součástí kabiny. Při použití nouzové signalizace je navázáno přímé spojení s operátorem přes GSM bránu. Výtahy jsou ve standardním barevném řešení. Stejná
modernizace je naplánována i na ulici Bystřinova.
(op)
www.befitbrno.cz tel.: 541 211 702
DOPOLEDNÍ I ODPOLEDNÍ CVIÈENÍ
Taneèní-fitness studio Lidická 81 (budova META) 602 00 Brno
Studio-Zumba  Zumba Gold  Body Form  Pilates 
Chi-toning  Port De Bras  Power Jóga 
Fitness Jóga  Body Styling  Body Balance
Rehabilitaèní a zdravotní cvièení,
pùlhodinky posilování
Slevy na vybrané lekce pro studenty a držitele senior pasù
4
Brno – Královo Pole
Kosmova 4
www.obilnyklicek.cz
Tel.: 733 123 778
po-pá 8 -18, so 8 -12
Novou pěšinu při ulici
Ramešova využívají
od dubna obyvatelé
této lokality Králova
Pole. Byla vybudována ve spodní části
výběhu pro psy pod
parkovištěm na ulici
Srbské. V místech,
kde doposud chodník
chyběl, vznikla pěšina
na základě požadavku
občanů. Je spojkou
mezi ulicí Ramešovou a schodištěm
k ulici Srbské, proto
ji využívají nejenom
pejskaři při procházce
výběhem pro psy. Její
délka je 70 m, vytvořena je z betonových
obrubníků uložených
naležato v trávě.
(op), foto:
Dagmar Malá
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 6/2012
❚ OZNÁMENÍ ❚ OZNÁMENÍ ❚ OZNÁMENÍ ❚ OZNÁMENÍ ❚ OZNÁMENÍ ❚ OZNÁMENÍ ❚ OZNÁMENÍ ❚
Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové
V DOBĚ DOVOLENÉ POMŮŽE S PÉČÍ O SENIORY KRÁLOVO POLE
Čas dovolených se blíží a s ním i otázka, jak zajistit stravování pro seniory.
Řešení je možné hledat v práci Pečovatelské služby působící při odboru sociálních služeb ÚMČ Brno-Královo Pole. Jednou z jejích činností je rozvoz obědů.
Kromě Králova Pole obhospodařuje také Řečkovice, Mokrou Horu, Medlánky,
Jehnice, Ivanovice, Ořešín a Útěchov.
Důchodcům starobním, invalidním jmu o tento druh služby je nutné poči lidem na dlouhodobé neschopence dat žádost s doloženou výší důchodu.
může pečovatelská služba obědy do- Tato služba je určena i pro obyvatele
vážet. Je nutné podat žádost potvrze- ostatních městských částí.
Obědy lze dle potřeby odhlašovat.
nou lékařem a doložit výši důchodu.
Rozvážka obědů funguje každý všed- Službu je možné sjednat jednorázově,
ní den a pro osamělé také o víken- např. na dobu dovolené. Kromě nordech. Je potřeba pořídit 2 jídlonosiče, málních jídel jsou v nabídce pokrmy
aby byl vždy jeden na výměnu, a klí- pro diabetiky a žlučníkáře. Oběd stojí
če, aby se služba dostala do domu. 50 Kč, cena dovozu se vyměřuje dle
Dle domluvy pak nechá jídlo za dveř- výše důchodu. Účastníci odboje, osomi nebo je předá. Druhou možností je by, které jsou účastny rehabilitace,
stravování v jídelně Domu s pečova- a osoby, které byly zařazeny v táboře
telskou službou na Ptašinského 9/11, nucených prací, mají dovoz zdarma.
odkud si obědy v jídlonosiči také lze Informace o službě získáte na tel.:
odnášet domů. U nabídky večeří a ví- 541 428 411–14 nebo 602 595 256,
kendové stravy platí, že si klienti jídlo e-meilu: [email protected]
(op)
odnáší v jídlonosičích. V případě zá-
PLÁNUJETE LETNÍ DOVOLENOU V ZAHRANIČÍ A NEMÁTE
PLATNÝ CESTOVNÍ PAS?
Požádejte o vydání nového cestovního pasu a nenechávejte podání žádosti
až do doby před letní turistickou sezónou. Vyhnete se tak zbytečným frontám na úřadech a ušetříte čas.
Máte-li platný cestovní pas, zkontrolujte si, dokdy platí. Hodláte-li
cestovat mimo Evropskou unii, zjistěte si u zastupitelského úřadu daného státu, jakou minimální dobu
platnosti cestovního pasu vyžaduje.
Upozorňujeme, že dnem 26. června
2012 skončí možnost cestování dětí
zapsaných v cestovních dokladech
rodičů. Po tomto datu musí mít každý
občan České republiky k vycestování
do zahraničí vlastní cestovní doklad.
Z tohoto důvodu doporučujeme včas
požádat o vydání cestovního dokladu
dítěti. K vycestování do státu Evropské unie lze kromě cestovního pasu
použít rovněž občanský průkaz. Od
1. ledna 2012 lze požádat o vydání
občanského průkazu také pro občany
mladší 15 let.
Povinností občana, který má trvalý
pobyt na území České republiky a dosáhl věku 15 let, je mít občanský průkaz.
Pro splnění této povinnosti je nutné
požádat o vydání občanského průkazu nejdříve v den dovršení 15 let věku
tak, aby občanský průkaz byl vydán
bez správního poplatku, a nejpozději
do 30 dnů po dovršení 15 let věku tak,
aby se občan nedopustil přestupku.
Pokud bude žádost podána ve větším předstihu, občanský průkaz bude
vyroben před dovršením 15 let a doba
jeho platnosti bude pouze 5 let (občanům starším 15 let se vydává občanský průkaz s dobou platnosti 10 let).
Občan by také musel zaplatit správní
poplatek ve výši 50 Kč, protože by se
jednalo o vydání občanského průkazu
občanu mladšímu 15 let (podle položky 8. Sazebníku správních poplatků,
který je přílohou zákona č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích).
Z uvedeného vyplývá, že občan,
který nebude mít v den dovršení
15 let občanský průkaz, se nedopouští
přestupku, ale má ještě lhůtu 30 dnů
na to, aby o vydání občanského průkazu požádal.
Žádost o vydání nového cestovního pasu a občanského průkazu lze od
1. 1. 2012 podat pouze na Magistrátu
(red.)
města Brna, Husova 3 a 5.
VARHANY PRO KRÁLOVO POLE
V úterý 24. dubna se v zaplněném kostele Nejsvětější Trojice na Božetěchově 2
uskutečnil benefiční koncert, na kterém pořádající občanské sdružení Varhany
pro Královo Pole představilo svůj záměr postavit v kostele nové varhany. Podporu tomuto projektu zde vyjádřili 1. místostarostka Králova Pole Ing. Andrea Pazderová, P. Josef Jahoda, MgA. Hana Bartošová, Mag. Art. Ondřej Múčka a další
osobnosti (pozornému pozorovateli možná neuniklo, že i sv. Tomáš, vyobrazený
spolu s dalšími apoštoly na bočních stěnách chrámové lodi, upírá pohled na kůr,
k varhanám). Za zpěvu chrámového sboru s doprovodem Královopolského komorního orchestru se návštěvníci nořili do velebné hudby Vivaldiho, Bacha, Hasslera,
Mozarta, Pololáníka a dalších autorů. Varhany, o které zde hlavně šlo, též zajisté
s potěšením naslouchaly. Jsou už ve velmi špatném zvukovém a technickém stavu.
Postaveny byly v roce 1950 a ošizeny pro tehdejší nedostatek materiálů na čem se
jen dalo. Nový nástroj (na který můžeme i my jako jednotlivci přispět) by vedle
svého základního poslání obohatil též kulturní život naší městské části – umožnil
by konání prestižních varhanních koncertů a dalších mimořádných hudebních akcí.
Jana Novotná
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 6/2012
Palackého třída 70, 612 00 Brno
4. 6. 18.00 sál školy – Oborový večer klavírního oddělení
6. 6. 17.00 malý sál – Vernisáž absolventské výstavy žáků VO
10. 6. 16.00 aula JAMU – Absolventský koncert B. Jelínkové – klavír,
N. Khemlové – zobcová flétna
12. 6. 18.00 sál školy – Absolventský koncert III.
13 .6. 18.00 sál školy – Žákovský koncert
18. 6. 15.00 Přijímací zkoušky
20. 6. 19.00 sál školy – Koncert Společnosti Bohuslava Martinů
20. 6. 17.00 malý sál – Vernisáž absolventské výstavy žáků VO
SEMILASSO
❚❚❚
3. 6. 16.00 KRÁLOVOPOLKA (taneční odpoledne s dechovkou)
18. 6.–15. 9. VÝSTAVA k 45. výročí DIVADLA JÁRY CIMRMANA, denně
ve všech prostorách KC Semilasso
❚❚❚
MALÁ KRÁLOVOPOLSKÁ GALERIE
Brno-Královo Pole, Husitská 1, telefon: 732 244 454
otevřeno po–pá 10–12 a 14–17 hod. Ukončení výstavy poslední den ve 12 hodin
U3V VUT Brno – fIT – Kurz digitální fotografie a počítačové grafiky – výstava
do 18. 6. 2012
Milan ZÁHORSKÝ – kresby,
Marcela LANGROVÁ – fotografie,
Milan NEVIDA – modely lodí: Lodě – přístavy – modré obzory.
Vernisáž 20. 6. v 17 hodin. K výstavě se uskuteční dvě besedy – 26. 6. „O lodích, plavbách a cestování“ a 4. 7. beseda na téma Lodě – obě od 16.30 hodin
❚❚❚
Přírodní zahrada u smrku u parku Ramešova ul.
www.prirodnizahrada.wz.cz
7. 6.
16.00 Barevné doteky-malování s hudbou pro děti i dospělé
9.–10. 6. 10.00 Víkend otevřených zahrad
19. 6.
13.30 Happening nevidomých
❚❚❚
Bezbariérové divadlo BARKA
2. 6. 19.00 SETKÁNÍ MEZI MĚSTY večer soudobého tance
3. 6. 19.00 Divadlo Járy Pokojského BALADA PRO BANDITU
7. 6. 18.00 ŽIJEME HUDBOU A TANCEM
14. 6. 20.00 ME – MY
17. 6. 18.00 Vystoupení žáků Literárně-dramatického oboru ZUŠ J. Kvapila
21. 6. 20.00 TANEC PRAHA v regionech 2012
22. 6. 20.00 TANEC PRAHA v regionech 2012
24. 6. 19.30 SVATOJÁNSKÁ NOC V BARCE
25. 6. 19.00 VELKOLEPOST NEVYLÉČITELNÝCH
26. 6. 19.00 VELKOLEPOST NEVYLÉČITELNÝCH
ŘÁDKOVÁ INZERCE
FIREMNÍ i soukromá výuka angličtiny a němčiny, zahraniční zkušenosti. Tel.: 728 066 578
VYMĚNÍM NB 2+1 v Králově Poli, ul. Božetěchova, za 1+1.
Tel.: 605 702 016
OB 1+1 po GO na ul. Křídlovická 59, přízemí, CP 30m2, WAW, velmi
nízký nájem, nová linka, ideální pro jednu osobu! Vyměním za 2+1 nebo
3+1 nejlépe s balkonem. Tel.:776 760 487, e-mail:[email protected]
ÚKLIDOVÉ služby a pomoc v domácnosti. Pravidelně i jednorázově.
Tel.: 737 945 337
MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/kus, radiátorů, aj. Královo
Pole a okolí. Tel.: 606 469 316, 547 225 340, www.maliribrno-horak.cz
AUTOVRAKY – odtah, ekologická likvidace i s vyřazením na MÚ. Výkup aut, prodej ND. www.vrakoviste-brno.cz, tel.: 608 030 304
RÁMOVÁNÍ obrazů – Metodějova 9a, tel.: 541 211 165
DĚTSKÉ TÁBORY DRAK – sportovní, taneční, výtvarné. Minitábory
pro rodiče s dětmi 1–9 let, tel.: 541 229 122, www.drak.cz
ZAKÁZKOVÉ šití, střihová služba, úpravy. Rychle a kvalitně. Zuzana
Dudrová, Bulharská 91, tel.: 530 311 263, 728 320 455
ZHUBŇĚTE do PLAVEK! Intenzivní cvičení na vibračním přístroji
FITVIBE. Pouhých 30 minut k dokonalé postavě. www.fitvibebrno.cz,
tel.: 721 647 269, Malátova 11, 612 00 Brno-Královo Pole
VYMĚNÍM 2 pěkné byty OV za rod. dům. Osobní jednání, tel.:
737 906 045
5
MEZI NEJLEPŠÍMI SPORTOVCI JE I KRÁLOVOPOLSKÝ CYKLISTA PŘED OLYMPIÁDOU SE BUDE STŘÍLET UŽ JEN V KRÁLOVĚ POLI
Slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Jihomoravského kraje „Sportovec Jihomoravského kraje
2011“ se uskutečnilo ve sportovní
hale Fakulty sportovních studií MU
v Brně. Ta se 24. dubna zaplnila nejen nominovanými sportovci a sportovkyněmi, ale i významnými hosty
z řad politiků, bývalých olympioniků
a sportovních reprezentantů současnosti i minulosti. Za všechny jmenujme Stanislava Juránka, náměstka
hejtmana Jihomoravského kraje,
Jindřicha Pospíšila, dvacetinásobného mistra světa v kolové a královopolského občana, olympijského
vítěze z roku 1964 Jiřího Dalera či
absolutního mistra světa v boxu Lukáše Konečného. Moderováním byla
pověřena sportovní komentátorka
České televize Barbora Černošková
a o hudební zpestření se postarali Petr
Bende, Štěpán Švestka a sbor Kampanela. Program byl zahájen a průběžně
oživován vystoupeními dětských
sportovních klubů a tanečních formací. A to i z SK Královo Pole.
Nejlepším sportovcem Jihomorav-
ského kraje za rok 2011 se stal zaslouženě Michal Březina.
Jako nejlepší handicapovaný
sportovec byl na slavnostním večeru oceněn cyklista Ivo Koblasa
(na snímku vpravo, vlevo plavkyně
Michaela Philippi), reprezentující
královopolský sportovní klub SK
Kociánka. Tento student obchodní školy bude hájit české národní
barvy na paralympiádě v Londýně,
která se uskuteční letos v létě.
(op) foto: Igor Zehl
PŘÍHRANIČNÍ SLAVNOSTI PŘIPOMNĚLY
UDÁLOSTI PŘED 67 LETY
Připomínka padlých za druhé světové války a dramatických událostí osvobození Brna byla již po sedmé hlavním mottem Příhraničních slavností. I letos se
uskutečnily 30. dubna v sadech Národního odboje.
Již tradičně se zde sešli čelní předsta- rečková, Martina Grulová, Anežka
vitelé městských částí Královo Pole, Doležalová, Robin Schenk a Zuzana
Žabovřesky a Brno-střed, jež zde spo- Gamboa.
S mladými muzikanty si zahrál i lelu hraničí, a položili věnce u pomníku, jenž připomíná místo bývalého tošní osmdesátník Jaromír Hnilička
a první ze zmíněných sedmdesátníků,
koncentračního tábora.
Zajímavé bylo připomenutí ulic, další z dlouholetých sólistů orchestpo nichž snad všichni denně kráčíme ru Gustava Broma Mojmír Bártek.
a jež jsou pojmenovány po poprave- Další z party hudebních osobnosných či umučených občanech Brna tí narozených v roce 1942, který se
za okupace. Letos byly připomenuty publiku představil, byl současný člen
ty, jež jsou svázány s tragickými osu- divadla Semafor Jiří Štědroň a zady lidí v roce 1942. Jednu z nich – uli- zpíval i Karel Vágner se svými dětci Ptašinského – si vybral jako téma mi Josefem a Terezou. Finále patřilo
své řeči starosta Králova Pole Roman Jožkovi Černému. Král moravské liVykoukal. Právě na ulici pojmenová- dové písničky si pozval na pódium
né po důstojníkovi československé i svoji pětiletou vnučku a závěrečnou
armády, básníku a spisovateli Fráňovi písničku Lásko, Bože, lásko už s ním
Ptašinském, který byl popraven na- a Terezou Vágnerovou zpíval celý
cisty pro účast v odboji, je totiž sídlo park. Mezi diváky byla již tradičně
pečovatelé služby při ÚMČ Brno- i osmaosmdesátiletá Maja Dočkalová, manželka generála Dočkala, který
Královo Pole.
Úkolu v podobě křtu DVD z mi- před lety pomník v parku odhaloval.
nulého ročníku slavností se zhostila Slavnostní odpoledne moderoval iniIng. Andrea Pazderová, 1. místosta- ciátor akce a její producent Vladimír
rostka Králova Pole. Do života uvá- Koudelka.
(op), foto: Igor Zehl
děli DVD také starosta Roman Vykoukal a čtyři letošní sedmdesátníci
Jožka Černý, Karel Vágner, Mojmír
Bártek a Jiří Štědroň.
Pietní akt byl úvodem slavnostního koncertu k osvobození Brna Nebe
plné hvězd. Uskutečnil se s přispěním
statutárního města Brna a pod záštitou
primátora už po osmé. Úvod obstaral
mladý Big Band Zdeňka Treblíka
ze Smetanky a zpěváci Tereza Ma-
6
Měsíc před olympijskými závody ve sportovní střelbě se někteří její účastníci představí v Králově Poli. Od 28. června do 1. července zde totiž proběhne
54. ročník Grand Prix Zbrojovka Brno v brokové střelbě. Pro mnohé to bude
současně poslední prověrka před největším sportovním svátkem. Původně se
sice měl ještě konat týden před Londýnem Světový pohár v Číně, ale v nejlidnatější zemi světa došlo nečekaně ke změnám v bezpečnostních zákonech, a tak
byly tyto závody zrušeny.
„Přijede hned několik olympijských medailistů. V australské
výpravě by neměl chybět dvojnásobný olympijský vítěz v trapu
Michael Diamond, potom Rus-
sell Mark, který vybojoval zlato
ve dvojitém trapu na hrách v Atlantě 1996 a o čtyři roky později v Sydney přidal stříbro, nebo
olympijská vítězka z trapu Suzanne Baloghová. Zastoupeny budou
i Německo, Španělsko a další státy. Samozřejmě počítáme i s účastí našich nejlepších,“ říká Petr
Málek (51), stříbrný z olympiády
2000 v Sydney ve skeetu a jeden
z organizátorů Grand Prix. Pro
české barvy to bude hodně důležitá prověrka i proto, že při dubnových premiérových závodech
na londýnské olympijské střelnici
totálně propadli. Nejlépe z našich
dopadl olympijský vítěz v trapu
David Kostelecký, který skončil
až na 24. příčce. Zatímco skeet
a trap se odbude v Brně, v double
trapu se bude bojovat na domovské střelnici právě Davida Kosteleckého (37) v Holasicích. Jen tak
totiž půjde všechny závody časově
zvládnout.
Petr Podroužek, foto: autor
► stěhování bytů, firem
► de/montáže nábytku
► balení proti poškození
► těžká břemena, klavíry
► likvidace pozůstalostí
Tel. 734 570 755
VYUŽIJTE SLEVOVÝCH AKCÍ
www.movingbrno.cz
NABÍZÍ PRONÁJEM
GARÁŽOVÝCH STÁNÍ V HROMADNÉ GARÁŽI
Mojmírovo nám. 11a), Brno
PRODEJ
NEBYTOVÉ JEDNOTKY V BUDOVÌ
Mojžíšova 17, Brno
BLIŽŠÍ INFORMACE
Mgr. Renata STRAKOVÁ – 541 556 221, 602 539 630
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 6/2012
BRNĚNSKÉ HÁDANKÁŘSKÉ SLAVNOSTI 2012 KVĚTINOVÉ DARY OBĚTEM VÁLKY
O prvním květnovém víkendu ožilo
KC Semilasso tradičními Brněnskými
hádankářskými slavnostmi, významnou akcí, kterou zorganizovalo královopolské občanské sdružení Kabrňáci
ve spolupráci se Svazem českých
hádankářů a křížovkářů (SČHAK)
a Městskou částí Brno-Královo Pole.
Ve dvou dnech zde spolu soutěžili milovníci duševních sportů z celé republiky. Nabitý sobotní program zahájila
Grand Prix v řešení logických úloh,
zlatou a stříbrnou medaili vybojovali Kabrňáci Jan Novotný a Dan Ma-
rek. Odpoledne proběhl Turnaj dvou
zemí – soutěž jednotlivců a tříčlenných družstev, v nichž se řešily soubory českých a slovenských křížovek
a hádanek. Stupně vítězů ovládli čeští
řešitelé – Jaroslav Karpíšek z Třeboně a tým ČR. Nedělní program byl
ve znamení Grand Prix v řešení křížovek a Grand Prix v řešení slovních
hádanek. Obě zlaté medaile si v hlavních soutěžích vybojoval Kabrňák
Pavel Streit, ve vedlejších soutěžích
dominoval Pavel Vidlář z Přerova.
(cr), foto: Jana Novotná
V úterý 8. května 2012, za krásného slunného dopoledne, se v areálu Kounicových
kolejí sešli zástupci vedení města Brna,
Jihomoravského kraje, konzulátů, vysokých škol, představitelé a zástupci státních,
společenských a kulturních organizací
k pietnímu aktu, konanému u příležitosti
67. výročí ukončení II. světové války. Odezněla slavnostní fanfára i projev primátora
statutárního města Brna Romana Onderky.
Za doprovodu barokní intrády Johanna
Pecelia v provedení Moravských žesťů přicházejí účastníci pietního aktu, mezi nimi
i starosta Králova Pole Roman Vykoukal
(na snímku) s kyticí tmavě rudých růží,
k bronzové plastice Vlastenec z dílny Jiřího Marka, na místo někdejšího popraviště,
a kladou zde květinové dary. Potom ještě
zazní báseň Pohřeb pod okny neznámého
autora a na závěr česká hymna.
V lednu 1940 se Kounicovy koleje
změnily ve věznici gestapa a shromaždiště transportů do koncentračních tá-
borů; mezi vězni byli vedle obyvatel
tehdejšího protektorátu i vojáci různých
států, kteří bojovali za osvobození naší
vlasti. Prošlo tudy na sto sedmdesát tisíc vězňů, z nichž přes tisíc tři sta bylo
na dvoře kolejí zastřeleno nebo oběšeno, nejvíc se střílelo právě zde, na místě
dnešní piety, pod sgrafitovým obrazem
svatého Václava, patrona českého národa, s nápisem Nedej zahynouti nám ni
budoucím. Válečné hrůzy připomínají
v areálu též traventinový pylon Vítězství
nad fašismem a skulptura V nový život.
Pietní akt skončil, hosté se rozešli.
Na tenisovém kurtu jen o kousek dál se
ohání raketami mladá dvojice, v přilehlé
zahradní restauraci se sluní u minerálky
několik studentů. V poklidném půvabu
svátečního májového dne je opět pozapomenut stín šibenice, ve zpěvu ptáků
zase ozvěna výstřelů z hlubiny uplynulého času.
Jana Novotná, foto: Zdeněk Kolařík
Místostarostka ing. Andrea Pazderová s vítězným týmem Turnaje dvou zemí: S. Bulín
(Kabrňáci), P. Štefek, J. Karpíšek
DOBROVSKÉHO FASÁDY SKLÍZÍ ÚSPĚCH
Stavba Jihomoravského kraje 2011 byla jednou z částí doprovodného programu Mezinárodních stavebních veletrhů, které se uskutečnily v Brně ve dnech
24.–28. dubna.
Své želízko v ohni mělo mezi nomi- let 20. století, meziválečného dekonovanými stavbami i Královo Pole. rativizmu a kubizmu. Investorem
Oprava uliční fasády Dobrovského stavby bylo Statutární město Brno,
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 a 15 byla nomino- MČ Brno-Královo Pole, zhotovitevána v kategorii rekonstrukce staveb lem Tocháček spol. s. r. o. Rekona objektů. A ocenění se dočkala-zís- strukce trvala od 1. 7.–16. 12. 2011,
kala zvláštní cenu poroty. Fasády tedy 169 dní.
Text a foto: (op)
jsou projevem moderny počátku 20.
Foto: Na snímku Ing. Rostislav Sitarčík, technický ředitel Tocháček s. r. o.
a Kateřina Šplíchalová z majetkového odboru ÚMČ Brno-Královo Pole
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 6/2012
7
NA KOLEJÍCH VUT SLAVILA NEJDØÍVE ÚSPÌCH LIGHT SHOW
A POTÉ SE SKLÁDAL VÍTÌZNÝ NÁPIS
Vůbec poprvé V ČR zažili studenti VUT v Brně tzv. Light Show, která na hodinu rozzářila okna kolejních pokojů. Podívaná se konala Pod Palackého
vrchem. Světelný program trval celou hodinu.
pínavém finále se do poslední chvíle
´rvaly´ o první místo koleje Harcov
a Pod Palackého vrchem.
Vítěznou cenu 10 000 piv a 10 000
slaných krekrů si převzali nakonec
studenti kolejí Pod Palackého vrchem
v Brně Králově Poli. Z hlavní ceny
poskládali na hřišti památeční nápis
a poté si výhru za nejlepší kolej roku
rozebrali.
Do hlasování v hlavní kategorii
Kolej roku 2012 se zapojily tisíce
lidí. Přibližně 23 000 hlasů nasbíralo
124 různých kolejí z celé republiky.
Tomáš Rašner, organizátor Koleje
roku 2012: „Nejvíce výsledných bodů
2458 nakonec dokázaly získat koleje
Pod Palackého vrchem, které spadají
pod Vysoké učení technické v Brně.
Doslova v těsném závěsu se na druhém místě – s počtem 2369 bodů –
umístily koleje Harcov z Technické
univerzity v Liberci.“
Petr Podroužek
LUMÍR VYSTOUPIL I V PAŘÍŽI
„Light Show je postavená na kombinaci světelných efektů a melodií známých skladeb, jednotlivá okna tvoří
políčka v obazech a dynamických
příbězích,“ vysvětlil koncept světelné
show organizátor Tomáš Rašner.
Neotřelý program přinesl v rámci
hlasování o nejlepší Kolej roku 2012
magazín Studenta. Koncept celé Light
Show pochází od studentů Technické univerzity ve Vratislavi v Polsku
a jejich projekt P.I.W.O. slaví úspěch
po celé zemi již pátým rokem.
Skoro 1000 žárovek bylo speciálně
instalovaných do 117 studentských
pokojů, pro jejichž obyvatele – studenty na bloku A05 – bylo poctou,
že se taková akce uskutečnila právě
u nich. Světelné efekty se neprojektovaly na budovu zvenčí, jak bývá
u obdobných přestavení zvykem.
Jednotlivá okna tvořila prostor o velikosti 13×9 polí. Podle organizátorů se
na světelnou show přišlo podívat na
5 tisíc lidí.
Zanedlouho po Light Show skončily v květnu dvouměsíční lité boje o titul nejlepší Koleje roku 2012. V na-
Za příjemného jarního podvečera ve čtvrtek 26. dubna proudili
na nádvoří bývalého kartuziánského kláštera na Božetěchově 2, dnes
Fakulty informačních technologií
VUT v Brně, svátečně naladění lidé,
v aule školy se konal Jarní koncert,
pořádaný královopolským Pěveckým
sdružením Lumír. Na čtyři desítky
pěvkyní a pěvců (dámy i pánové
v černém, s červeno-oranžovými doplňky) dalo hned v úvodu koncertu
zaznít povznášejícímu Alleluja G.
Younga, dále pak skladbám českých,
Dopřejte si
skvělé osvěžení
v horkém létě!
Letos levněji!
Snižujeme vstupné
pro rodiny a na
večerní koupání!
dva 25m bazény brouzdaliště multifunkční hřiště
občerstvení ve stínu velké parkoviště
ruských a francouzských autorů,
hudbě duchovní, vážné, jazzové, národním a lidovým písním. Pěvecké
sdružení Lumír, jehož historie sahá
až k roku 1864 (v jeho řadách působily i hudební a pěvecké osobnosti
jako např. Václav Kaprál, prof. Ludvík Kundera, Libuše Domanínská,
Antonín Julínek, Cecilie Strádalová,
Václav Halíř), vystoupilo se stejným
programem v měsíci květnu v Paříži,
kde se konal „Festival de chorales de
Gennevilliers“.
Jana Novotná, foto: autorka
OTEVÍRACÍ DOBA
– denně 9 –21 h
– dopolední koupání po–pá 9 –12 h
– večerní koupání 19–21/22 h
Křižíkova 9d, Brno
telefon: 549 216 331
[email protected]
www.koupalistekrpole.cz
Vydává Statutární město Brno – Městská část Brno-Královo Pole. Editor: Petr Podroužek. Redakce časopisu Královopolské listy, Palackého tř. 59,
612 93 Brno, tel.: 606 410 820, pro příspěvky e-mail: [email protected], inzerce: [email protected], příjem inzerce: pondělí
10–12, 15–17 hodin, 4. patro – dveře č. 60. Registrováno MK ČR E 12219. Počet výtisků: 15 000. Cena: ZDARMA. Uzávěrka je vždy k 15. dni v měsíci,
na pozdější příspěvky nemůže být brán (v aktuálním čísle) zřetel. Kontakt na úřad tel.: 541 588 111.
Download

červen 2012 - Královo Pole