Předmět: ZÁKLADY PRÁVA
Rozsah předmětu:
1 semestr, 2/1 hodiny týdně v prezenční formě, 12/0 hodin konzultačních přednášek/semestr
v kombinované formě studia
Cíle předmětu: Teorie práva je právní naukou, která se zabývá problémy, které jsou obecné
povahy a společné všem právním odvětvím v recentním právu. Podává o nich poznatky v podobě
obecných právních pojmů a principů, metod interpretace práva, forem realizace práva, aplikace
práva v korelaci zejména k právu Evropské unie a právu mezinárodnímu. Cílem výuky je nejen
zvládnutí pojmosloví, ale zejména pěstování systémového uvažování.
Obsah předmětu:
1. Pojem práva, právo objektivní a právo subjektivní, právo pozitivní a právo přirozené,
právo a právní vědomí, právo a právní věda. Základní metodologické přístupy k právu
(teorie přirozeného práva, právní pozitivizmus, sociologický a sociálně psychologický
přístup k právu).
2. Právní normy I. – problematika normativnosti, mody normativnosti a jejich uplatnění
v právu, specifické rysy právních norem, struktura právních norem.
3. Právní normy II. – klasifikace právních norem. (Kolizní normy-relace práva EU a
práva mezinárodního). Působnost právních norem - věcná, prostorová, časová a
osobní, zásada lex retro non agit
a problematika retroaktivity v tvorbě a aplikaci
práva – vnitrostátní právo, evropské právo.
4. Právní principy – pojem právních principů, postavení a úloha právních principů
v soudobém právu, klasifikace právních principů. Kolize právních principů a metoda
vyvažování a metoda specifikace, problematika koncipování nových principů,
modifikace principů a kompromisní řešení moderních nebo tradičních principů
z aspektu harmonizace práva Evropské unie.
5. Tvorba právních norem (konvenční, konsensuální a imperativní forma vzniku
právních norem). Legislativní proces, Soudcovské právo.
6. Právní řád České republiky. (Též doktrinálně k otázkám 1.- přenos pravomocí a
zásada přednosti práva EU, 2. - Lisabonská smlouva v relaci k ústavnímu pořádku
ČR).
7. Podmínky platnosti a účinnosti zákonů, provádějících právních předpisů a
mezinárodních smluv.
8. Druhy pramenů práva v historickém a recentním pohledu. Kontinentální,
angloamerický a islámský typ právní kultury (vybrané otázky z aspektu právní
komparatistiky).
9. Systém práva, právo soukromé a právo veřejné, právo hmotné a právo procesní,
soukromoprávní a veřejnoprávní metoda právní regulace (problematika korelace
veřejného a soukromého práva).
10. Vztah vnitrostátního a práva mezinárodního, evropské právo.
11. Interpretace práva I. – pojem, primární objekt a sekundární objekty interpretace,
závaznosti a významnost interpretačních závěrů. Funkce interpretace (heuristická,
modenskoorganizační, argumentační funkce práva). Metodologické direktivy
interpretace, standardní interpretační postupy.
12. Interpretace práva II. – nadstandardní metody interpretace, postupy při řešení
obtížných právních případů (hard cases);Metody interpretace Evropského soudu pro
lidská práva, metody interpretace Evropského soudního dvora; (Problematika tzv.
volného uvážení)Geneze judikatury a pojem principu práva na spravedlivý proces.
13. Realizace práva- pojem, formy, stadia realizace právních norem.Právní vztahypředpoklady vzniku, změny zániku právních vztahů (ex lege a na základě právních
skutečností). Druhy právních skutečností.
14. Subjektivní práva a právní povinnosti – pojem, druhy (absolutní, relativní), výkon
práva, možnosti omezení subjektivních práv. Hierarchie subjektivních práv.Subjekty
právních vztahů. Objekty právních vztahů. Subjekty práva (pojem, klasifikace).
Fyzické osoby. Právnické osoby.Druhy právní způsobilosti. Stát jako právnická osoba
„sui generis“.
15. Aplikace práva orgány veřejné moci, procesní druhy aplikace práva, procesní zásady,
dimenze vnitrostátního práva a evropského práva (otázka jurisdikcí demonstrace);Účinnost a vykonatelnost aktů aplikace práva, vady právních aktů a
jejich náprava.Právo na spravedlivý proces a právní pomoc.
16. Porušení právní povinnosti a druhy právních následků.Právní odpovědnost, pojem,
klasifikace, funkce.Prvky zaviněného porušení povinnosti.Subjektivní a objektivní
právní odpovědnost.( Demonstrace- vybrané principy a zásady v procesu harmonizace
evropského práva soukromého).
17. Vztah státu a práva. Historické souvislosti formování právního státu, otázky legitimity
a legality.
18. Právní stát- atributy právního státu v materiálním pojetí (vázanost státu právem, lidská
práva, dělba moci, demokratický charakter státu). Právní a mimoprávní záruky
právního státu. Právní záruky ústavnosti, právní záruky zákonnosti.
19. Rovnost a rovnoprávnost, (geneze zásady rovnosti). Problematika diskriminace
pozitivní a negativní.
20. Lidská práva,teoretická koncepce, význam, meze (restrikce) a ochrana těchto
práv;dimenze vnitrostátní, evropská a mezinárodní.
21. Právo a hodnoty, právní axiologie, spravedlnost a právo. Právo a právní
jistota, atributy právní jistoty. Formální a obsahové pojetí spravedlnosti. Problematika
vztahu legality a legitimity v soudobém právu.
22. Působení práva ve společnosti. Efektivnost práva.
Literatura:
Povinná učebnice:
ZOUBEK, Vladimír. Právověda a státověda. Úvod právního a státovědného myšlení. Plzeň:
Aleš Čeněk, 2010. 700s. ISBN 978-80-7380-239-4.
GERLOCH, Aleš:Teorie práva. 5.vyd.Plzeň: Aleš Čeněk,2009
Doporučená učebnice:GERLOCH, Aleš, BERAN, Karel, EL DUNIA,Jana,KUHN,Zde-
nek, MARŠÁLEK, Pavel, TRYZNA, Jan,WINTR, Jan, Praktikum teorie práva, Plzeň:
Aleš Čeněk, 2009, 245 s.
GERLOCH, A., TOMÁŠEK, M. et al: Nové jevy v právu na počátku 21. století. Svazek II:
Teoretické a ústavní impulzy rozvoje práva. 1. vydání, Praha, Karolinum, 2010.
Způsob ukončení: zápočet- test, zkouška- ústní.
1. Zkušební otázky k předmětové zkoušce – samostatná příloha.
Způsob ukončení: zápočet, zkouška
Download

Základy práva