Komparativní politologie
1. Komparativní metody analýzy a jejich využití v politologii. Jednotlivé typy komparativních přístupů, jejich možný přínos
pro poznání vývoje politických systémů.
2. Modely demokratického vládnutí, jejich význam v komparativní analýze a vývoji oboru. Problematika ústavního
inženýrství a politické praxe.
3. Typologie politických systémů – diskuse o možných typologických přístupech.
4. Konstituční monarchie, role a postavení panovníka v současných politických systémech. Problematika vývoje a
proměn monarchií od antiky do současnosti. Absolutní monarchie. Vztah monarchie a demokracie.
5. Problematika prezidentských systémů v historické perspektivě a v současnosti. Využití prezidencialismu při
prosazování demokratického formy vládnutí. Pozitivní a negativní rysy prezidentského systému.
6. Parlamentní systémy v komparativní analýze. Historické kořeny parlamentarismu; parlament jako výraz vůle voličů;
autonomní postavení parlamentu; vztah parlamentu k moci výkonné v historické perspektivě. Proměna parlamentního
systému vládnutí v průběhu demokratizace 19. a 20. století. Vztah dolní a horní komory parlamentu v historické
perspektivě.
7. Vláda konventu a její historické varianty a výskyt v současnosti. Výhody a nedostatky této vládní formy.
8. Proměna charakteru politických stran v historické perspektivě – ideologie a stranické programy, možnosti využití
typologie levice – pravice v dnešních demokraciích.
9. Soudní moc a role ústavy v demokracii. Kontrola ústavnosti a její zajištění.
10.Většinové volební systémy, jejich typologie. Využití většinového volebního systému v politické praxi. Vztah k voličům,
politickým stranám, politickým elitám. Výhody a nevýhody ve srovnání s proporčními a smíšenými typy volebních
systémů.
11.Problematika smíšených volebních systémů, okolnosti vedoucí k jejich využívání v současnosti. Výhody a nevýhody
ve srovnání s většinovými a proporčními typy volebních systémů.
12.Proporční volební systémy, důvody jejich zavádění a využívání. Výhody a nevýhody ve srovnání s jinými
typy volebních systémů. Vztah mezi typem proporčního volebního systému a volebními výsledky – problematika
reprezentace.
13.Vztah exekutivy a legislativy v demokracii. Postavení legislativy a exekutivy v jednotlivých typech politických systémů
(prezidentském, parlamentním, poloprezidentském).
14. Typologie stranických systémů (M. Duverger, G. Sartori, J. Blondel, K. von Beyme) a konkrétní výskyt jednotlivých
typů; proměny stranických systémů po roce 1945.
15.Decentralizace a regionalismus v zemích Evropské unie. Teoretické koncept a praktické dopady decentralizačních
trendů. Federalismus a jeho podoby.
16. Vládní modely v parlamentních systémech. Teorie koalic a problematika koaličních vazeb v zemích západní Evropy
(W. Riker, M. Laver, N. Schofield).
17. Konkrétní případy transformace politických systémů s přihlédnutím k problematice vývoje Španělska, respektive
střední a východní Evropy po roce 1989.
18.Komunální rovina a struktura vládnutí v současných demokraciích. Vztah mezi lokální a celostátní rovinou.
19.Problematika elit v současných demokraciích.
20. Zájmové skupiny v komparativním srovnání. Role zájmových skupin v politice v průběhu 20. století.
Povinná literatura:
• BLAHOŠ, J.; BALAŠ, V.; KLÍMA, K. (2006). Srovnávací ústavní právo. Praha.
• BUDGE, I.; KEMAN, H. (1990). Parties and Democracy. Coalition formation and government functioning in twenty
states. Oxford: Oxford University Press.
• CABADA, L. a kol. (2008). Nové demokracie střední a východní Evropy. Praha: Oeconomica.
• COAKLEY, J. (1998). Úloha hlavy státu v současné politice. Politologická revue, č. 1, str. 26-42.
• DVOŘÁKOVÁ, V. a kol. (2008). Základní modely demokratických systémů. Praha: nakl. Oeconomica.
• FIALA, P.; STRMISKA, M. (1998). Teorie politických stran. Brno: Barrister & Principal.
• HATTENHAUER, H. (1998). Evropské dějiny práva. C.H.Beck.
• KLÍMA, M. (1998). Smíšený volební systém. Politologický časopis, č. 3, str. 213-230.
• KLÍMA, M. (1998). Volby a politické strany v moderních demokraciích. Praha: Radix.
• KLOKOČKA, V. (2006). Ústavní systémy evropských států. 2. vydání, Praha: Linde Praha a.s. (1. vydání 1996).
Compiled 27.6.2014 8:29:07 by Document Globe ®
1
•
•
•
•
KUNC, J. (1994). Zrod a zánik stranického systému: První italská republika. Politologická revue, č. 1, str. 5-22.
KUNC, J. (2000). Stranické systémy v re/konstrukci. Praha: Slon.
KUNC. J. (1996). Stranické systémy re/konstrukci I., II. Politologická revue, č. 1, str. 4-26; č. 2, str. 3-30.
LAVER, M.; SCHOFIELD, N. (1990). Multiparty Government. The Politics of Coalition in Europe. Oxford: Oxford
University Press.
• LIJPHART, A. (1984). Democracies. Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries.
New haven, London: Yale University Press.
• LIJPHART, A. (1995). Electoral Systems and Party Systems. A Study of Twenty-Seven Democracies 1945-1990.
Oxford: Oxford University Press.
• MAINWARING, S. (1990). Presidentialism in Latin America. Latin American Research Review, č. 1, str. 157-179.
• NEUBAUER, Z. (2006). Státověda a teorie politiky. Praha: Slon.
• NOVÁK, M. (1997). Systémy politických stran. Praha: Slon.
• NOVÁK, M. (1999). Relevance malých stran v demokracii. Politologická revue, č. 2, str. 44-70.
• NOVÁK, M.; BRUNCLÍK, M. (2008). Postavení hlavy státu v parlamentních a poloprezidentských režimech: Česká
republika v komparativní perspektivě. Praha: Dokořán.
• NOVÁK, M.; LEBEDA, T.; TAAGEPERA, R. (2006). Electoral laws and party systems: the Czech experience. Dobrá
Voda: Aleš Čeněk.
• NOVÁK, M.; LEBEDA, T. (2004). Volební a stranické systémy ČR v mezinárodním srovnání. Dobrá Voda: Aleš Čeněk.
• RESCHOVÁ, J. (1997). Druhé komory v evropských parlamentech. Politologická revue, č. 1, str. 20-41.
• ŘÍCHOVÁ, B. a kol. (2009). Západoevropské politické systémy. Praha: nakl. Oeconomica.
• SARTORI, G. (2001). Srovnávací ústavní inženýrství. Zkoumání struktur, podnětů a výsledků. Praha: Slon.
• STRMISKA, M. (1998). Póly, polarita a utváření středo- a východoevropských multipartismů. Politologický časopis,
č. 4, str. 347-365.
• STRMISKA, M. (1998). Regionální strany a stranické systémy. Španělsko, Itálie, Velká Británie a Severní Irsko. Brno:
Centrum pro studium demokracie a kultury.
• ZAORAL, R. (1999). Vztah mezi multipartismem a volebním systémem poměrného zastoupení. Politologická revue,
č. 1, str. 65-90.
Doporučená literatura:
Následující přehled uvádí pouze přehledové publikace vztahující se k tematickému zaměření oboru. Další informace o
literatuře ke studiu získají zájemci ze seznamů pro magisterskou zkoušku z oboru Obecná politologie. Předpokládá se
rovněž, že uchazeči mají rozsáhlejší bibliografické znalosti oboru odpovídající jejich předchozímu studiu, které budou
schopni při ústní zkoušce využít.
•
•
•
•
ALLUM, P. (1995). State and Society in Western Europe. Polity Press.
BLONDEL, J. (1990), Comparative Government. An Introduction. P. Allan Publ.
BLONDEL, J.; MÜLLER-ROMMEL, F.(1988). Cabinets in Western Europe. Macmillan Press.
MÉNY, Y. (1993). Politique compareé. Montchrestien.
Compiled 27.6.2014 8:29:07 by Document Globe ®
2
Download

ve formátu PDF