Filozofia poznania
Letný semester 2014/15
ThDr. Radovan Šoltés, PhD.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Význam a zmysel filozofie poznania [Sirovič (Epistemológia) 1 – 3]
•
•
Definícia, etymológia (gnozeológia, epistemológia, teória poznania, kritika), význam kritiky
[Šoka, 127 – 128; Démuth, 11-14]
Skepticizmus
2. Čo je poznanie? – filozofický problém poznania
•
Teória odrazu [Anzenbacher (Praha 1987) 121 – 123]
3. Zdroje poznania
•
•
•
•
Zmyslová skúsenosť
Vnútorná zmyslovosť [Anzenbacher (Praha 1987) 131; Swieżavski, 128-132]
Zmyslovosť a duch (rozum) [Anzenbacher (Praha 1987) 132 – 135]
Jazyk ako determinant poznania
4. Historický vývoj teórie poznania
4.1 Problém poznania podstaty súcen
•
•
•
Od Parmenida k Aristotelovi
Problém univerzálií v realistickej a nominalistickej koncepcii [Rádl, 468 – 481; Sirovič
(Dejiny filozofie) 37 – 43; 88 – 90; 97 – 98]
Spor o existenciu sveta [Anzenbacher (Praha 1987) 128 – 130]
4.2 Štruktúra poznania podľa Tomáša Akvinského
[Anzenbacher (Praha 1987) 139 – 142; Letz, 44–47; Swieżawski, 133–143]
4.3 Racionalizmus a empirizmus [Fürstová, Trinks, 87–100; Anzenbacher (Praha 1987) 135–139]
•
•
Descartes
Bacon, Locke, Hume
4.3.1 Dilema empirizmu a racionalizmu [Bilasová, 17 – 23]
5. Kantov kopernikovský obrat
•
•
•
Transcendentálna reflexia
Transcendentálna diferencia
Hraničný pojem: vec o sebe
[Anzenbacher (Praha 1987), 123 – 130; Anzenbacher (Úvod do etiky) 43 – 47]
1
5.1 Kantova teória poznania
•
Štruktúra poznania podľa Kanta (transcendentálna estetika, logika, analytika, dialektika)
[Anzenbacher (Praha 1987) 142 – 146; Störig, 283 – 294]
•
Tomáš a Kant [Hirschberger, 111 – 113]
6. Pozitivizmus a novopozitivizmus
•
•
Auguste Comte [Fürstová, Trinks,111 - 113]
Wittgenstein (I), Carnap
7. Filozofia prirodzeného jazyka
•
•
•
•
Poznanie a jazyk [Anzenbacher (Praha 1987) 147 – 153]
Porovnanie analytickej a neanalytickej filozofie jazyka
Nadznakový charakter jazyka
Wittgenstein (II), Austin, Habermas
[Blecha, 128 – 136; Weischedel, 254 – 258]
8. Pragmatický obrat vo filozofii jazyka
•
Quine, Rorty
[Blecha, 136 – 140]
9. Teórie pravdy [Šoltés]
9.1 Od moderny k postmoderne
9.2 Problém pravdy
9.3 Základné teórie pravdy
•
•
•
•
Korešpondenčná teória pravdy
Koherenčná teória pravdy
Pragmatická teória pravdy
Konsenzuálna teória pravdy
9.4 Iné teórie pravdy
•
•
•
•
•
•
Minimalistické teórie pravdy
Fenomenologická teória poznania
Hartmannova teória pravdy
Pravda v skúsenosti – filozofia vedy a externý realizmus
Evolučná epistemológia
Autoritatívna teória pravdy
Základná študijná literatúra:
ANZENBACHER, Arno: Úvod do filozofie. Praha, 1987.
ANZENBACHER, Arno: Úvod do filozofie. Praha : Portál, 2004.
ANZENBACHER, Arno: Úvod do etiky. Praha : Zvon, 1994.
BILASOVÁ, Viera: Epistemológia v zrkadle historickej reflexie. Prešov : ManaCon, 1999.
2
BLECHA, Ivan: Filosofie. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2004.
DÉMUTH, Andrej: Poznanie, vedenie alebo interpretácia? Pusté Úľany : Schola Philosophica, 2009.
FÜRSTOVÁ, Mária; TRINKS, Jürgen: Filozofia. Bratislava : SPN, 1996.
HIRSCHBERGER, Johannes: Krátke dejiny filozofie. Trnava : Dobrá kniha, 1999.
LETZ, Ján: Teória poznania. Bratislava : JUP, 1992.
RÁDL, Emanuel: Dějiny filosofie – starověk a středověk. Praha : Votobia, 1998.
SIROVIČ, František: Dejiny filozofie – stredovek. Trnava : Dobrá kniha, 1995.
STÖRIG, Hans J.: Malé dějiny filozofie. Praha : Zvon, 1991.
SWIEŻAWSKI, Stefan: Nový výklad sv. Tomáše. Brno : Cesta, 1998.
ŠOLTÉS, Radovan: Teórie pravdy. Prešov : PU GTF, 2012..
WEISCHEDEL, Wilhelm: Zadní schodiště filosofie. Olomouc : Votobia, 1995.
Doplňujúca literatúra:
BLECHA, Ivan: Filosofie. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2004.
CORETH, Emerich – SCHÖNDORF, Harald: Filosofie 17. a 18. století. Olomouc : Nakladatelství
Olomouc, 2002.
FUSCH: Jiří: Filosofie. 2. Kritický problém pravdy. Praha : Krystal OP, 1995.
GRENZ, Stanley J.: Úvod do postmodernismu. Praha : Návrat domů, 1997.
MARÉCHAL, Josef: Výbor z filozofického díla (podle Eugena Wingendorfa). Olomouc : Centrum
Aletti, 1996.
KOUKOLÍK, František: Sociální mozek. Praha : Karolinum, 2007.
LEHRER, Keith: Teória poznania. Bratislava : Infopress, 1999.
POPKIN, Richard – STROLL, Avrum: Filozofie pro každého. Praha : Ivo Železný, 2005.
SEARL, John R.: Myseľ, jazyk, spoločnosť. Bratislava : Kalligram, 2007.
SEIDL, Horst: Bytí a vědomí. Praha : Vyšehrad, 2005.
SIROVIČ, František: Dejiny filozofie II. – Novovek 1.časť. Trnava : Dobrá kniha, 1997.
SIROVIČ, František: Dejiny filozofie III. – Novovek 2.časť. Trnava : Dobrá kniha, 1998.
SIROVIČ, František: Ľudské poznanie. Nitra : Spoločnosť Božieho slova, 2002.
ŠMAJS, Josef: Základy systematické filosofie. Brno : Masarykova univerzita, 2006.
ŠOKA, Silvester: Stručný úvod do filozofie – kritika. Košice, 1993.
WELSCH, Wolfgang: Naše postmoderní moderna. Praha : Zvon, 1994.
3
Download

Filozofia poznania - sylaby LS 2015.pdf