Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Inštitút edukológie a sociálnej práce,
Centrum pre edukáciu a výskum seniorov,
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta,
Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Pedagogiki a
Slovenská sociologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied
Vás pozývajú na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou
Sociálny kapitál starnutia –
prítomnosť nikdy nestarne
Dňa 29. 11. 2013
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity
v Prešove
Rektorát Prešovskej univerzity, č. E 221 Consilium Minus,
Ul. 17. Novembra č. 15, 080 01 Prešov
http://socialnapraca.weebly.com
www.unipo.sk
Konferencia je jedným z výstupov projektu VEGA MŠVVaŠ SR a SAV č. 1/0024/12: „Evalvácia vplyvu edukácie na kvalitu života seniorov
v rezidenciálnych podmienkach“ a projektu VEGA MŠVVaŠ SR č. 1/0628/13: Sociálna terapia v sociálnej práci na Slovensku.
Tematické okruhy konferencie:
1) Sociálny kapitál starnutia – teoretické kontexty
2) Sociálny kapitál starnutia – výskumné otázky
3) Sociálny kapitál starnutia – výzvy pre prax
Konferencia sa koná pod záštitou dekana FF PU prof. PhDr. Vasila Gluchmana, CSc.
Odborná garantka a garant konferencie:
prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD.
doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD.
Vedecký výbor konferencie:
prof. PhDr. Viera Bilasová, CSc.
prof. PaedDr. Jana Levická, PhD.
prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.
doc. PhDr. Kvetoslava Repková, CSc.
doc. Dr. Marta Uberman, PhD.
PaedDr. Monika Žumárová, PhD.
doc. PaedDr. Lenka Pasternáková, PhD.
PhDr. Denisa Šoltésová, PhD.
Mgr. Zuzana Truhlářová, PhD.
Mgr. Lenka Kvašňáková, PhD.
Mgr. Monika Bosá, PhD.
Organizačný výbor konferencie:
Mgr. Michaela Skyba, PhD.
Mgr. Ing. Zuzana Poklembová
Mgr. Anna Jašková
Mgr. Lucia Bartková
Mgr. Katarína Kuriľáková
Program konferencie Sociálny kapitál starnutia – prítomnosť nikdy nestarne:
Miestnosť konania konferencie: č. E 221 Consilium Minus, Rektorát Prešovskej univerzity, Ul. 17. Novembra č. 15, 080 01 Prešov
08:00 – 08.20
Registrácia účastníkov a účastníčok konferencie
08:20 – 08:30
Vystúpenie detí z Detského domova Sečovce a pozdrav riaditeľky PhDr. Márie Gojdičovej
08:30 – 08:50
Otvorenie konferencie – prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc., dekan FF PU v Prešove,
Privítanie účastníkov a účastníčok konferencie – prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD., riaditeľka Inštitútu
edukológie a sociálnej práce na FF PU v Prešove: Reflexia sociálneho kapitál u starnutia – prítomnosť nikdy
nestarne
08:50 – 10:00
Panelová diskusia I. – Teoretické kontexty sociálneho kapitálu starnutia
Účastníci:
prof. Janusz Kirenko: Reflexia sociálneho kapitálu v špeciálnej pedagogike
prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.: Sociálny kapitál seniorov - základný predpoklad ich subjektívnej pohody
prof. PhDr. Viera Bilasová, PhD.: Proces starnutia a staroby vo svetle etickej reflexie
doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD.: Etické dilemy sociálnej práce so seniormi na komunálnej úrovni
Moderuje: doc. PhDr. Kvetoslava Repková, CSc.
10:00 – 10.20
Prestávka
10:20 – 11.30
Panelová diskusia II. – Praktické kontexty sociálneho kapitálu starnutia
Účastníci:
doc. PhDr. Karol Medňanský, PhD.: Reflexia koncertného umelca
Mgr. Emília Antolíková: Je knižnica miestom tvorby sociálneho kapitálu v rámci komunity?
PhDr. Elena Pavluvčíková, PhD.: Sebahodnotenie a spokojnosť s vlastným životom seniorov
Moderujú: doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD. a prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD.
11.30 – 11.50
Vystúpenie speváckych zborov Canto Vero a Cantemus
11:50 – 12:50
Prestávka na obed
13:00 – 13:20
Vernisáž výstavy prof. Janusza Kirenka v študovni Univerzitnej knižnice PU, Ul. 17. Novembra, č. 1 v Prešove,
Ada Rulíšek: Valčík
hrá akordeónove duo: Kamil Keselica-Patrik Bača - študenti Katedry hudby Inštitútu hudobného a výtvarného
umenia, Prešovskej univerzity v Prešove (pripravila Prof. Mgr. art. Irena Medňanská, PhD.)
13:40 – 15:00
Rokovanie v sekciách
Sekcia č. 1 – Teoretické kontexty sociálneho kapitálu starnutia
(miestnosť E 221 CM, Budova rektorátu Prešovskej univerzity),
Moderujú: PhDr. Denisa Šoltésová, PhD. a PaedDr. Monika Žumárová, PhD.
Sekcia č. 2 – Praktické kontexty sociálneho kapitálu starnutia
miestnosť E 212, Budova rektorátu Prešovskej univerzity,
Moderujú: doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD. a Mgr. Monika Bosá, PhD.
Sekcia č. 3 – Vybrané otázky sociálneho kapitálu starnutia a posterová sekcia
Moderujú: Mgr. Lenka Kvašňáková, PhD. a Mgr. Michaela Skyba, PhD.
15.00 – 15:30
Záver konferencie a kultúrny program Inštitútu hudby FF PU
Sekcia č. 1 – Teoretické kontexty sociálneho kapitálu starnutia (miestnosť E 221 CM, Budova rektorátu Prešovskej univerzity)
Moderujú: PhDr. Denisa Šoltésová, PhD. a PaedDr. Monika Žumárová, PhD.
BEDNAŘÍKOVÁ, Iveta, SPÁČILOVÁ, Simona - Možnosti rozvoje sociálního kapitálu seniorů
ŠLOSÁR, Dušan - Skúsenosť ako súčasť sociálneho kapitálu
HOLÁ, Lenka - Mezigenerační učení v kontextu mezigeneračních konfliktů
ZIMERMANOVÁ, Monika - Význam psychobiografického modelu v starostlivosti o seniorov
ŽUMÁROVÁ, Monika - Vzájemné interakce mezi prarodiči a vnoučaty
BOSÁ, Monika - Etika starostlivosti ako teoretické východisko pre skúmanie sociálneho kapitálu starnutia
KURIĽÁKOVÁ, Katarína - Etické hodnoty sociálneho kapitálu starnutia v kontexte medzigeneračnej solidarity v súčasnej rodine
BOSÝ, Dávid – Muži v seniorskom veku z pohľadu kritických mužských štúdií
RYNKOWSKA, Dorota - Uniwersytet Trzeciego Wieku jako wyraz uczestnictwa seniorów w życiu społecznym
LENHARDTOVÁ, Martina - Potenciál pohybovej edukácie seniorov v kontexte rozvoja sociálneho kapitálu
PASTERNÁKOVÁ, Lenka - Sociálny kapitál starých rodičov ako základ pre tvorbu hodnotovej orientácie mládeže
MORAVČÍKOVÁ, Alena - Komunitná hudba a sociálny kapitál pre úspešné starnutie
RAČEKOVÁ, Katarína - Duchovný rozmer života seniorov
POKLEMBOVÁ, Zuzana - Poruchy autistického spektra u ľudí vyššieho veku v kontexte sociálneho kapitálu
BARTKOVÁ, Lucia - Sociálna opora starého rodiča pre detského o onkologického klienta
Sekcia č. 2 – Praktické kontexty sociálneho kapitálu starnutia (miestnosť E 212, Budova rektorátu Prešovskej univerzity)
Moderujú: doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD. a Mgr. Monika Bosá, PhD.
HATÁR, Ctibor - Podpora aktívnej participácie seniorov na spoločenskom živote prostredníctvom edukácie
GRZESIAK-WITEK, Danuta - Organizacja pomocy osobom w podeszłym wieku w Domach Pomocy Społecznej w Polsce
BÚGELOVÁ-DUBAYOVÁ, Taťjana - Emocionálne prežívanie seniorov žijúcich doma a v domove dôchodcov
KURINCOVÁ, Viera - Starorodičovská generácia z pohľadu mladých ľudí
JEDLIČKOVÁ, Petra - Medzigeneračné učenie a sociálny kapitál staroby
KINAL, Jaroslaw - Kompetencje informatyczne ludzi starszych na przykładzie słuchaczy Uniwersytetu III wieku
KOTARSKI, Hubert - Stracony kapitał? Kapitał społeczny osób starszych w województwie podkaprackim
KOZERA, Andrzej - Wpływ starzenia się społeczeństwa na kierunki pracy socjalnej z rodziną
JAŠKOVÁ, Anna - Nevyužitý sociálny kapitál starších zamestnancov
KOZERA, Łukasz - Pomoc społeczna dla starszych osób na poziomie lokalnym
WILK, Sławomir - Kapitał społecznych osób doktkniętych skutkami powodzi
MEDŇANSKÁ, Irena – Profesijná kompetentnosť jubilujúcej storočnej hudobno-pohybovej pedagogičky Boženy Viskupovej
WITEK, Paweł - Środowiskowe Domy Samopomocy w Polsce jako ośrodki wsparcia dla osób niepełnosprawnych
Sekcia č. 3 – Vybrané otázky sociálneho kapitálu starnutia a posterová sekcia
Moderujú: Mgr. Lenka Kvašňáková, PhD. a Mgr. Michaela Skyba, PhD.
GERMUŠKOVÁ, Marta - Umelecká literatúra, jej terapeutická a sociálna funkcia v procese aktívneho starnutia
KAČMÁROVÁ, Monika - Individualizované meranie subjektívne hodnotenej kvality života seniorov
KREDÁTUS, Jozef – Moc či pomoc v otázkach sociálneho kapitálu starnutia
KVAŠŇÁKOVÁ, Lenka - Význam sociálneho kapitálu pre kvalitu života senioriek a seniorov v zariadeniach pre seniorov
PETROVÁ, Gabriela – Vzdelanie ako sociálny kapitál starnutia
SKYBA, Michaela - Service-learning ako jeden z nástrojov podpory intergeneračnej solidarity
ŽEMBEROVÁ, Viera - Prínos umeleckej literatúry do času zrelosti
ŠOLTÉSOVÁ, Denisa - Humánno-animálne interakcie v kontexte rozvoja sociálneho kapitálu seniorov a senioriek
TOKOVSKÁ, Miroslava - Pomoc k svojpomoci v podpornej skupine rodinných príslušníkov osôb s demenciou
Download

Sociálny kapitál starnutia – prítomnosť nikdy nestarne