1
Dejiny výtvarného umenia III.
3. ročník /1P./1s. / hodnotený zápočet
Výtvarné umenie 20. storočia - architektúra, maliarstvo a sochárstvo
Jana Migašová, PhD. | kontakt: [email protected]
Kontakt na seminárne skupiny:........................................................................................................................................
Semináre: charakteristika a podmienky účasti
Nevyhnutná a nutná je príprava na každý seminár vo forme konspektu odporúčaného textu
a poznámok k nadchádzajúcej téme (!); prednášky aj semináre prebiehajú vo forme
otvorenej odbornej diskusie, dôraz je kladený na reflektovanie praxe, na kritické
a kreatívne uvažovanie.
Požiadavky pre získanie hodnoteného zápočtu: seminárna prezentácia
(30%), semestrálny projekt: poster (30%), písomná práca (40%). Stupnica je záväzne určená
v študijnom poriadku.
Semestrálny projekt: POSTER (posterová prezentácia:
http://www.nucem.sk/documents//45/aktivita_1_4/skolenia_pre_ucitelov_na_urovni_isced_
2_7_8_december_2012_/Ako_urobi%C5%A5_poster.pdf) – v tlačenej forme A3, A2 –
prezentácia jedného z vybraných autorov umenia 20. storočia
POZOR! Aj pri príprave posteru musíte vychádzať z odbornej literatúry, ktorej zoznam má byť
súčasťou posteru!
-------------------HARMONOGRAM SEMINÁROV V ZIMNOM SEMESTRI 2014
1. Predzvesť moderny: postimpresionizmus a secesia
2. Začiatky modernity – boj proti akademizmu: Fauvizmus, Expresionizmus, Parížska škola
Odporúčané témy na prezentáciu: Marc Chagall, Emil Nolde, Constantin Brancusi (osobnosť autora
v kontexte rodiacich sa avantgárd, štýlový vývoj jeho tvorby, alebo analýza niekoľkých jeho diel)
Prezentáciu vypracuje.........................................................................................................................................
3. Cézannov odkaz, fenomén mesta a racionalizmus v umení: Kubizmus a Futurizmus
Odporúčané témy na prezentáciu: Kubizmus v pražskej architektúre, Emil Filla a skupina Osma,
Carlo Carrá
Prezentáciu vypracuje.........................................................................................................................................
4. Objavenie náhody ako princípu tvorby: Dadaizmus a Surrealizmus
Odporúčané témy na prezentáciu: Marcel Duchamp, Max Ernst, René Magritte, Toyen
Prezentáciu vypracuje.........................................................................................................................................
5. Emancipácia abstraktnej maľby: V. Kandinskij a P. Klee, Neoplasticizmus, Suprematizmus,
Konštruktivizmus
Odporúčané témy na prezentáciu: Vasilij Kandinskij, Piet Mondrian, El Lisickij
Prezentáciu vypracuje.........................................................................................................................................
6. Nové potreby bývania a dizajnu: funkcionalizmus, purizmus, organická architektúra,
expresionizmus, empirizmus, BAUHAUS, De Stijl (architektúra prvej polovice 20. storočia)
Odporúčané témy na prezentáciu: Walter Gropius, Friedensreich Hundertwasser, Alvar Aalto,
Mies vand der Rohe, Le Corbusier
Prezentáciu vypracuje.........................................................................................................................................
7. Nové podoby abstrakcie po roku 1945: Abstraktný expresionizmus, Lyrická abstrakcia,
Informel
Odporúčané témy na prezentáciu: (1) Jackson Pollock, (2) Arschile Gorki (3) Serge Poliakoff (4)
Mark Rothko
Prezentáciu vypracuje.........................................................................................................................................
8. Zásah strojovej, televíznej a reklamnej poetiky: Kinetické umenie, Op-art, Neo-dada, Pop-art,
Minimalizmus
Odporúčané témy na prezentáciu: Jean Tinguely, Bridget Riley, Robert Rauschenberg, Roy
Lichtenstein, Frank Stella, Carl André
Prezentáciu vypracuje.........................................................................................................................................
9. V šľapajách dadaizmu, hra ako princíp tvorby, osamostatnenie myšlienky: Konceptuálne
umenie, Fluxus, Akčné umenie, (+Land-art, Art-Brut)
Odporúčané témy na prezentáciu: Joseph Beuys, Marina Abramovič, Jean Dubuffet, Louise
Bourgois, Joseph Kosuth, Milan Adamkovič
Prezentáciu vypracuje.........................................................................................................................................
10. Znovuzrodenie tradície, sentimentality, gýča a konceptualizmu: Postmoderna v umení,
grafitti, intermediálne umenie
Odporúčané témy na prezentáciu: Damien Hirst, Jeff Koons, George Baselitz, Sandro Chia, Daniel
Brunovský, Odd Nerdrum
Prezentáciu vypracuje.........................................................................................................................................
11. Písomná práca
12. Prezentácia záverečných projektov - posterov
3
Odporúčaná odborná literatúra:
RUHRBERG, K.: Umění 20. Století, 1. díl, Malířství. Praha: Slovart, 2004.
GOMBRICH, E.,H.: Příběh umění. Praha: Mladá fronta: Argo, 2001.
PIJOAN, J.: Dejiny umenia. /9., 10., 12./ Bratislava: Ikar, 2000.
GÖSSEL, P.: Architektura 20. století. Praha : Slovart, 2003.
LAMAČ, M.: Maliari o sebe a o svojom diele. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry,
1964.
LAMAČ, M.: Myšlenky moderních malířů. Praha: NČSVU, 1968.
RESTANY, P.: Hundertwasser : malíř-král v pěti podobách : síla umění. Köln : Taschen ; [Praha] :
Slovart, 2004.
SARNITZ, A.: Adolf Loos 1870-1933 : architekt, kritik, dandy. Köln : Taschen ; [Praha] : Slovart, c2004.
PELÁNOVÁ, a.: Výtvarné avantgardy 20. Století. Praha : Karolinum, 2010.
PETRÁNSKÝ, Ľ.: Princípy moderného umenia. Bratislava: Smena, 1988.
ZDENĚK, M.: Vnímaní a výklad moderního umění. Praha: SPN, 1967.
ORTEGA y GASSET, J.: Eseje o umení. Bratislava: Archa, 1994.
GERŽOVÁ, J.: Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia. :Od
abstraktného umenia k virtuálnej realite. Idey - pojmy - hnutia. Bratislava: Kruh súčasného umenia
Profil, 1999.
MURPHY, R. Teoretizace avantgardy : modernismus, expresionismus a problém postmoderny. Brno: Host,
2010.
ABELOVSKÝ, J.: Výtvarná moderna Slovenska. Maliarstvo a sochárstvo 1890-1949. Bratislava:
Vydavateľstvo Peter Popelka – Slovart, 1997.
BAJCUROVÁ, K.: Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení. Bratislava: Slovenská národná galéria,
1995.
BAKOŠ, J.: Umelec v klietke. Bratislava: Sorosovo centrum súčasného umenia, 1999.
GREENBERG, C.: Avant-garde and kitsch. In Clement Greenberg [online], 2006. Dostupné na internete:
<http://www.sharecom.ca/greenberg/kitsch.html>.
CLAIR, J.: Úvahy o stavu výtvarného umění. Odpovědnost umělce. Brno: Barrister a Principal, 2006.
CLAIR, J.: O surrealismu : s jeho vztahem k totalitarismu a ke spiritismu : příspěvek k historii nesmyslu.
Brno : Barrister & Principal, 2010.
Časopisy:

Výtvarný život : revue výtvarného umenia

Flash art : the world´s leading art magazine. Czech & Slovak edition

Ateliér : čtrnáctidenník současného výtvarného umění = fortnightly journal of contemporary art

3/4 : časopis pre akcelerované vnímanie

Labyrint revue : časopis pro literaturu, výtvarné umění, hudbu, film a pro podnikání v culture

Dotyky : časopis pre mladú literatúru a umenie
Web
Ostium: internetový časopis pre humanitné vedy
http://www.ostium.sk
Artalk.cz – aktuálne o výtvarnom umení
http://www.artalk.cz
ROVART - Portál pre súčasné umenie
http://www.rovart.com
Prehliadky súčasného umenia:
DOCUMENTA / www.documenta.de
BIENNALE DI VENEZIA / www.labiennale.org
MOSCOW BIENNALE OF CONTEMPORARY ART / www.3rd.moscowbiennale.ru
WHITNEY BIENNIAL / http://whitney.org/Exhibitions/2010Biennial
Download

Dejiny výtvarného umenia 3