Pracovné témy Trinástej komnaty 2014
6. ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Lovci mamutov
Praveké umenie
Stojace kamene. Funkcia a účel megalitických stavieb v pravekej Európe
Ľadový muž Ötzi
Riečne civilizácie
Krajina Biblie. Dejiny židovského národa do konca Rímskej ríše
Mestský štát
Staré ríše Mezopotámie
Pyramídy - miesto odpočinku faraónov v Starej ríši
Náboženstvo a mytológia starých Egypťanov
Krajina faraónov. Prehľad dejín starého Egypta
Najstaršie grécke mestské štáty - Mykény, Trója a ich význam pri formovaní gréckej civilizácie
Atény - mesto demokracie, kultúry a vedy
Grécka mytológia
Alexander Macedónsky
Grécka kultúra
Olympijské hry
Rímska ríša
Res Publica - vec verejná. Počiatky rímskeho práva
život v starovekom Ríme
Rímske légie
Márnivosť rímskych cisárov
Sedem divov starovekého sveta
Rozpad Rímskej ríše a formovanie stredovekej Európy
7. ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Dejiny Franskej ríše
Po stopách Vikingov
Križiacke vojny
Humanizmus a renesancia
Jeane d´Arc - svätá "kacírka"
Karol IV. a Praha
Dejiny pápežstva od počiatku po súčasnosť
Hnutie Husitov v Čechách
Krištof Kolumbus a storočie objavov
Indiánske ríše v Amerike a španielski dobyvatelia
Slovania
Veľká Morava - kráľovstvo našich predkov
Byzantská misia solúnskych bratov Konštantína a Metoda
Kráľ Svätopluk
Počiatky Uhorského štátu
Turecké vpády na Slovensko
Banské mestá na Slovensku
Juraj Jánošík - legendy, rozprávky a pravda
Stredoveká spoločnosť
Kresťanstvo v stredoveku
Najvýznamnejší stredovekí pápeži
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Rytieri
Stredoveké obliekanie a móda
Stredoveké jedlo a nápoje
Stredoveké kláštory
Stredoveké mestá
Románsky a gotický sloh
8. ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Ľudovít XIV. - Kráľ Slnko
Barok
Osvietenstvo a racionalizmus
Francúzska revolúcia - brána do nového veku
Napoleon Bonaparte
Občianska vojna v USA 1861 - 1865
Priemyselná revolúcia
Vynálezy a počiatky priemyselnej výroby
Revolučný rok 1848/1849
Umelecké prúdy v 2. polovici 19. storočia – impresionizmus, fauvizmus, kubizmus a
iné
Vincent van Gogh
Pablo Piccaso
Cár Peter Veľký a rozvoj Ruska
Anton Bernolák a Slovenské učené tovarišstvo
Matej Bel - veľký učenec
Mária Terézia - panovníčka, ktorá zmenila monarchiu
Ľudovít Štúr
Okolnosti vzniku spisovnej slovenčiny a jej historický význam
Slovenské dobrovoľnícke výpravy v rokoch 1848/1849
Memorandum slovenského národa
Matica slovenská
Prvé slovenské gymnáziá a ich význam pri formovaní národného povedomia Slovákov
Česko - slovenská spolupráca doma i v zahraničí - základ nového štátu
9. ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Prvá svetová vojna
Parížska mierová zmluva, Spoločnosť národov a Versailský systém
Fašizmus
Boj Hitlera o ovládnutie Európy
Holokaust a nemecké koncentračné tábory
Život v okupovanej Európe
Komunizmus
Gulagy – vyhladzovacie tábory komunistického režimu v Sovietskom zväze
Druhá svetová vojna
Železná opona
Studená vojna
Slovenský štát 1939 - 1945
Partizánske hnutie na Slovensku a SNP
Komunistický prevrat v Česko - Slovensku v roku 1948
Pád kolonializmu
Andrej Hlinka
17.
18.
19.
20.
Alexander Dubček
Dr. Jozef Tiso
Milan Rastislav Štefánik
Milan Hodža
Download

Pracovné témy Trinástej komnaty 2014.pdf