PERFORMANS SANATI
Ders İzlence Formu
Diploma Programı
Görsel Sanatlar Bölümü Lisans Programı
Teorik
Kredisi
Yarıyıl
5,6 veya
3
8
Derse Kabul
Koşulları:
Devam Zorunluluğu
Dersi Veren
Dersin Ġçeriği
Dersin Öğrenme
Çıktıları
Dersin ĠĢleniĢ
Yöntemi
Dersin Düzeyi
ĠletiĢim
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Uygulama
Kredisi
Laboratuar
Kredisi
Kodu: GSB473
Dersin Adı: PERFORMANS SANATI
Toplam
Kredisi
AKTS
Saat
0
0
3
3
5
Dersin
Anlatıldığı Dil
Dersin Türü
Türkçe
HSS Seçmeli
Teorik
Uygulama
Laboratuar
70
0
0
Prof. Dr. RIFAT ŞAHİNER
Performans Sanatı, farklı malzeme ve teknik olanaklardan yararlanmakla birlikte sanatçıların
disiplinlerarası bir yaklaşım sergiledikleri ve izleyicilere de aktif bir rol verdikleri alternatif eğilimler sunan
çağdaş sanatsal anlayışlar olarak öne çıkmaktadır.
Postmodern dönemde ortaya çıkan yeni estetik ölçütleri ve teknoloji-sanat, sanat-çevre, endüstri-sanat gibi
ilişkileri değerlendirebilmek.
Konferans
Lisans
[email protected]
Ders notları, kaynak kitaplar
Beden ve Performans sanatının doğasını, avangard niteliğini, özellikle son yüzyıldır beden ve
mekan politikalarındaki değişimleri, karakteristikleri görünür kılmak.
HAFTALIK KONULAR
Hafta
DERSİN TEORİK KONU BAŞLIKLARI
1
Performans Sanatı’nın Kökenleri ve Gelişimi
2
Fütürist Performanslar, Fütürist Manifesto, Marinetti ve çevresi, Ajite Edici Sanat
3
Dadaist ve Sürrealist Performanslar, Hugo Ball, Dada Festivalleri ve Dadaist Manifesto, Tristan
Tzara,Otomatik Metin Yazma, Duchamp ve İnteraksiyon
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Hafta
1
4- J Joseph Beuys ve Fluxus Hareketi, Medyalararasılık, Disiplinlerarasılık, George Maciunas, Fluxkits,
Dick Higgins(Intermedia)
John Cage Okulu, Black Mountain Collage, David Tudor, Rauschenberg ve Merce Cunningham
Allan Kaprow ve Happening’ler(Oluşumlar), Red Grooms, Jim Dine ve Claes Oldenburg’un
happeningler
VİZE SINAVI
Deb Debord ve Situasyonist Enternasyonel; Guy Debord ve Gösteri Toplumu, Situasyonist
Enternasyonel, Lettrizm, Derivé, Durumların İnşa edilmesi
Yves Klein ve Yeni Gerçekçi Performanslar, Nesnesiz Sanat, Pierre Restany’nin kuramları, Arman,
Klein ve Antropometrik Resim
Fluxus Hareketi ve Erken Dönem Video Sanatında Performans, Video-Anvironman, Gerilla Video,
Video- performanslar, Parodi-Pastiş, Nam June Paik,, Bruce Naumann, Peter Campus,
1970’lerde Kavramsal, Çevresel ve Yoksul Sanatta Performans;
Viyana Aksiyonistleri; Hermann Nitsch, Otto Müehl, Günter Brus ve Rudolf Schwarzkogler
Orlan ve Carnal Art, Ana Mendiata, Annie Sprinkle, Mona Hatoum, Michele Chantal Stelarc
Temsil Olarak Beden ve Post-Feminist Tartışmalar:
DERSİN UYGULAMA KONU BAŞLIKLARI
TEORININ UYGULAMASI
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Kaynaklar
-Sanatta Postmodern Kırılmalar ya da Modernin Yapıbozumu, Rıfat ŞAHİNER, Yeni
İnsan Yayınları, İstanbul, 2008
Modern Sanatın Öyküsü, Norbert LYNTON, (Çev: Prof. Cevat ÇAPAN), Remzi
Kitabevi Yayınları, İstanbul, 1991
Art at the Turn of The Millennium, Benedikt Taschen Verlag Gmbh, Italy, 1999
Art of the 20th Century, Edited by Ingo F.WALTHER, Benedikt Taschen Verlag Gmbh,
Spain, 2000
History of Modern Art, H.H.ARNASON, Abrams, New York, 1986
Art Through the Ages, H. De La CROIX, R.G. TANSEY, D. KIRKPATRICK, HBJ,
Publishers, New York,
Modernizmin Serüveni, Enis BATUR, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1997
Sanat/Cinsiyet, Sanat Tarihi ve Feminist EleştiriKolektif, İletişim Yayınları, Sanat Hayat
Dizisi, sayı 13, İstanbul, 2008
20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, Derleyen: Ahu ANTMEN, Sel Yayıncılık, İst., 2008
Beyaz Küpün İçinde, Brian O’dohorty, Sel Yayıncılık, İstanbul, 2010
Gerçeğin Geri Dönüşü: Yüzyılın Sonunda Avangard, Hal FOSTER, Ayrıntı Yay.,
2009
Ten ve Taş Batı Uygarlığında Beden ve Şehir, Richard SENNETT, Metis Yay., İst.,
2006
Sanat/Siyaset Kültür Çağında Sanat ve Kültürel Politika, Editör: Ali ARTUN, Sunuş:
Lev KREFT, İletişim Yayınları, Sanat Hayat Dizisi, sayı 14, İstanbul
Sanat Manifestoları - Avangard Sanat ve Direniş, Editör: Ali ARTUN, İletişim
Yayınları, Sanat Hayat Dizisi, sayı 20, İstanbul
Pusudaki Ten, Mehmet ERGÜVEN, Agora Kitaplığı, İstanbul, 2006
Ders Materyali (Yardımcı ekipman,
maket vs)
Bilgisayar, projektör
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL ĠÇĠ ÇALIġMALAR
Kısa Sınavlar
Dönem Ödevi / Projesi
Raporlar
Bitirme Tezi/Projesi
Seminer
Diğer (Atölye)
Yarıyıl Sonu Sınavı
Ödevler
Sunum
Arasınavlar
Proje
Laboratuar
Toplam
YARIYIL ĠÇĠ ÇALIġMALARIN BAġARI
NOTUNA KATKISI
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI
NOTUNA KATKISI
Toplam
Sayı
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
2
-
Katkı Payı (%)
0
0
0
0
0
0
60
0
0
40
0
0
100
40
-
60
100
Derslerin sürekli iyileştirilmesi bağlamında Dersin iyileştirilmesi ve güncellenmesi için öğrencilerden anket ve mülakat yoluyla
(anket, mülakat, vb.) ön görülen ölçme ve
geri besleme alınmakta ve güncellemeler yapılmaktadır.
değerlendirme araçları nelerdir ve hangi
amaca yönelik uygulanmaktadır?
Tanımlayınız (hedef ve amaç belirleme/ders
içeriği/öğrenim ihtiyaçları/öğrenim ortamının
düzenlenmesi/konuların sıralanışı ve
bağıntısı/ materyal ve yöntemler/ölçme
planlamasının değerlendirilmesi)
DERS KATEGORİSİ
ISCED GENEL
ALAN KODU
1
2
2
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
6
6
7
7
8
8
8
8
ISCED TEMEL
ALAN KODU
Eğitim
14
Beşeri Bilimler ve Sanat
21
Beşeri Bilimler ve Sanat
22
Sosyal Bilimler, İşletme ve Hukuk 31
Sosyal Bilimler, İşletme ve Hukuk 32
Sosyal Bilimler, İşletme ve Hukuk 38
Bilim
42
Bilim
44
Bilim
46
Bilim
48
Mühendislik, Üretim ve İnşaat
52
Mühendislik, Üretim ve İnşaat
54
Mühendislik, Üretim ve İnşaat
58
Tarım
62
Tarım
64
Sağlık ve Refah
72
Sağlık ve Refah
76
Hizmet
81
Hizmet
84
Hizmet
85
Hizmet
86
GENEL ALANLAR
EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM TEMEL ALANLARI
Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri
Sanat
Beşeri Bilimler
Sosyal ve Davranış Bilimleri
Gazetecilik ve Enformasyon
Hukuk
Yaşam Bilimleri
Doğa Bilimleri
Matematik ve İstatistik
Bilgisayar
Mühendislik
Üretim ve İşleme
Mimarlık ve Yapı
Tarım, Ormancılık, Hayvancılık ve Su Ürünleri
Veterinerlik
Sağlık
Sosyal Hizmetler
Kişisel Hizmetler
Ulaştırma Hizmetleri
Çevre Koruma
Güvenlik Hizmetleri
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
0
80
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Katkı Derecesi: 1 düşük, 5 yüksek.
No
Program Yeterlilikleri
1
Temel sanat prensiplerini tanır ve kompozisyon içerisinde kullanma becerisi kazanır.
2
Sanatsal çalışma için gerekli araştırmayı yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar, sanat yapıtını
“okuyabilme” yetisi kazanır.
3
Farklı dönemlere ait ögeleri amacına uygun şekilde kullanarak özgün, uygulanabilir sanat eseri
tasarlar.
4
Sanatın çağdaş uygulama yöntemlerini etkin kullanır.
5
Temel malzeme ve teknikleri tanır.
6
Sanatsal üretim-sunum süreçlerine, disiplinlerarası uyum ilkelerine uygun olarak katılır.
7
Mesleki uygulamalarda etik sorumlulukları kavrar, benimser ve uygular.
8
Etkin görsel, yazılı ve sözlü iletişim kurar.
9
Güncel ve çağdaş konulara ilişkin bilgi birikimini, mesleki uygulamalarıyla eşleştirir.
10
Sanata dönük çözümleri, küresel ve toplumsal boyutlarda ilişkilendirir ve etkisini fark eder.
11
Kültürel değerlerin ve çevrenin korunması konularında yeterli bilince sahip olur.
12
Mesleki ve sosyal konularda oluşturulan ekip çalışmalarında etkin olarak yer alır.
1
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Dersin Öğrenme Çıktılarının
Dersin öğrenme çıktıları, Postmodern dönemde ortaya çıkan yeni estetik ölçütleri ve teknolojiProgram Yeterliliklerine Katkısı sanat, sanat-çevre, endüstri-sanat gibi ilişkileri değerlendirebilme anlamında program
yeterliliklerine katkı sağlamaktadır.
AKTS - İŞ YÜKÜ TABLOSU
ETKĠNLĠKLER
Sayı
Ders Süresi
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
Kısa Sınavlar
Dönem Ödevi / Projesi
Raporlar
Bitirme Tezi/Projesi
Seminer
Sınıf Dışı Çalışma Süresi
Ödevler
Sunum
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
Proje
Laboratuar
Toplam ĠĢ Yükü
Toplam ĠĢ Yükü / 25
Dersin AKTS Kredisi
14
1
0
0
0
0
0
10
0
0
1
0
0
Onaylayan
Prof. Dr. Melih Boydak
Dekan
Diploma Programının Başkanı
Prof. Dr. Halil Akdeniz
Görsel Sanatlar Bölümü Başkanı
Süre
(Saat)
3
33
0
0
0
0
0
3
0
0
20
0
0
ĠĢ Yükü
42
33
0
0
0
0
0
30
0
0
20
0
0
125
5
5
Download

GSB 473 - Performans Sanatıİndir