KARŞILAŞTIRMALI SANAT TARİHİ
Ders İzlence Formu
Diploma Programı
Kodu: GSE 141
Görsel Sanatlar Bölümü Lisans Programı
Dersin Adı: Karşılaştırmalı Sanat Tarihi
Teorik
Uygulama
Laboratuvar
Toplam
Dersin
Yarıyıl
Kredisi
AKTS
Dersin Türü
Kredisi
Kredisi
Kredisi
Saat
Anlatıldığı Dil
1
3
0
0
3
3
5
Türkçe
Ortak Zorunlu
Derse Kabul
Koşulları:
Devam
Teorik
Uygulama
Laboratuvar
Zorunluluğu
70
Dersi Veren
Prof. Gündüz GÖKÇE
Dersin Ġçeriği
Sanatın tanımı, sanatın zaman içindeki uygarlıklara, dönemlere, akımlara bağlı olarak değişimi ve farklılaşması,
bunları belirleyen teknik, teknolojik, sosyolojik tüm faktörler. Tarih öncesinden başlayarak Batı Sanatının
uygarlıklara, dönemlere, akımlara göre incelenmesi, Türk-Osmanlı ile Hint, Çin, Japon uygarlıklarında sanatın
gelişimi.
Dersin Öğrenme Başlangıcından günümüze Batı Sanatının dönemlere ve akımlara bağlı olarak genel gelişimi ve bunları etkileyen
Çıktıları
sosyal, siyasal, ekonomik, teknik gelişmeler hakkında bilgi sahibi olma. Farklı sanat dallarından sanat eserlerini
ait oldukları dönem ve akımlara bağlı olarak analitik yönden inceleyebilme.
Dersin ĠĢleniĢ
Konferans
Yöntemi
Dersin Düzeyi
ĠletiĢim
Dersin
Yardımcıları
Dersin Amacı
Lisans
ggokce@gs.isikun.edu.tr (e-posta)
Öğrenciye başlangıcından günümüze Dünya Sanatının resim, heykel, mimarlık ve müzik dallarındaki gelişimi
hakkında bilgi ve görüş kazandırılması.
HAFTALIK KONULAR
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
DERSİN TEORİK KONU BAŞLIKLARI
Giriş ve Sanatın gelişimi + Mezopotamya Uygarlığı.
Mısır, Yunan, Roma Uygarlıkları.
Romanesk, Gotik, Rönesans.
Rönesans + Barok.
Barok, Endüstri Devrimi, Neoklasizim.
Romantizm, Realizim, Empresyonizm.
1. Arasınav
Artnouveau, Ekspresyonizm, Kübizm, Fütürizm.
Dada, Soyut Ekspresyonizm, Sürrealizm.
De Still, Op Art, Pop Art, Post Modernizm.
2. Arasınav
Hint Sanatı.
Mazeret Sınavı + Çin, Japon mimarlık, heykel.
Çin, Japon Resim.
Hafta
1
DERSİN UYGULAMA KONU BAŞLIKLARI
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Kaynaklar
Ders Materyali (Yardımcı ekipman, maket
vs)
“Dünya Sanat Tarihi”, Adnan Turani
“History of Art, Vol. I-II”, Janson&Janson
“Art History”, Marily Stokstad, 2005
“Modern Art, 19. And 20. Centuries, Selected Papers”, Meyer Schapiro
“Modern Art”, Sam Hunter, John Jacabus
“Çağdaş Türk Sanatı”, Sezer Tansuğ
“TST141 Ders Notları”, Gündüz Gökçe
“Dünya Sanat Tarihi”, Mary Hollingsworth
Bilgisayar, projeksiyon aleti
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL ĠÇĠ ÇALIġMALAR
Kısa Sınavlar
Ara Sınav
Ödev
Seminer
Raporlar
Laboratuar
Sunum
Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)
Toplam
YARIYIL ĠÇĠ ÇALIġMALARIN BAġARI
NOTUNA KATKISI
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI
NOTUNA KATKISI
Toplam
Sayı
0
1 veya 2
0
0
0
0
0
1
2 veya 3
Katkı Payı (%)
0
40 (İki sınav olması halinde ortalama alınır.)
0
0
0
0
0
60
100
40
60
100
Devam
En az % 70
Derslerin sürekli iyileştirilmesi bağlamında Dersin iyileştirilmesi ve güncellenmesi için öğrencilerden anket ve mülakat yoluyla
(anket, mülakat, vb.) ön görülen ölçme ve
geri besleme alınmakta ve güncellemeler yapılmaktadır.
değerlendirme araçları nelerdir ve hangi
amaca yönelik uygulanmaktadır?
Tanımlayınız (hedef ve amaç belirleme/ders
içeriği/öğrenim ihtiyaçları/öğrenim ortamının
düzenlenmesi/konuların sıralanışı ve
bağıntısı/ materyal ve yöntemler/ölçme
planlamasının değerlendirilmesi)
DERS KATEGORİSİ
ISCED GENEL
ALAN KODU
1
2
2
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
6
6
7
7
8
8
8
8
ISCED TEMEL
GENEL ALANLAR
ALAN KODU
Eğitim
14
Beşeri Bilimler ve Sanat
21
Beşeri Bilimler ve Sanat
22
Sosyal Bilimler, İşletme ve Hukuk 31
Sosyal Bilimler, İşletme ve Hukuk 32
Sosyal Bilimler, İşletme ve Hukuk 38
Bilim
42
Bilim
44
Bilim
46
Bilim
48
Mühendislik, Üretim ve İnşaat
52
Mühendislik, Üretim ve İnşaat
54
Mühendislik, Üretim ve ĠnĢaat
58
Tarım
62
Tarım
64
Sağlık ve Refah
72
Sağlık ve Refah
76
Hizmet
81
Hizmet
84
Hizmet
85
Hizmet
86
EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM TEMEL ALANLARI
Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri
Sanat
Beşeri Bilimler
Sosyal ve Davranış Bilimleri
Gazetecilik ve Enformasyon
Hukuk
Yaşam Bilimleri
Doğa Bilimleri
Matematik ve İstatistik
Bilgisayar
Mühendislik
Üretim ve İşleme
Mimarlık ve Yapı
Tarım, Ormancılık, Hayvancılık ve Su Ürünleri
Veterinerlik
Sağlık
Sosyal Hizmetler
Kişisel Hizmetler
Ulaştırma Hizmetleri
Çevre Koruma
Güvenlik Hizmetleri
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program Yeterlilikleri
1
Temel sanat prensiplerini tanır ve kompozisyon içerisinde kullanma becerisi kazanır.
X
2
Sanatsal çalışma için gerekli araştırmayı yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar, sanat yapıtını
“okuyabilme” yetisi kazanır.
X
3
Farklı dönemlere ait ögeleri amacına uygun şekilde kullanarak özgün, uygulanabilir sanat eseri
tasarlar.
X
4
Sanatın çağdaş uygulama yöntemlerini etkin kullanır.
5
Temel malzeme ve teknikleri tanır.
X
6
Sanatsal üretim-sunum süreçlerine, disiplinlerarası uyum ilkelerine uygun olarak katılır.
X
7
Mesleki uygulamalarda etik sorumlulukları kavrar, benimser ve uygular.
8
Etkin görsel, yazılı ve sözlü iletişim kurar.
9
Güncel ve çağdaş konulara ilişkin bilgi birikimini, mesleki uygulamalarıyla eşleştirir.
10
Sanata dönük çözümleri, küresel ve toplumsal boyutlarda ilişkilendirir ve etkisini fark eder.
11
Kültürel değerlerin ve çevrenin korunması konularında yeterli bilince sahip olur.
12
Mesleki ve sosyal konularda oluşturulan ekip çalışmalarında etkin olarak yer alır.
1
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
Katkı Derecesi: 1 düşük, 5 yüksek.
Dersin Öğrenme Çıktılarının
Sanatın oluşumu ve gelişiminin bilincine sahip olunarak başarılı tasarımlar yapabilmesine katkı
Program Yeterliliklerine Katkısı sağlar.
AKTS - İŞ YÜKÜ TABLOSU
ETKĠNLĠKLER
Sayı
Ders Süresi
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
Kısa Sınavlar
Dönem Ödevi / Projesi
Raporlar
Bitirme Tezi/Projesi
Seminer
Sınıf Dışı Çalışma Süresi
Ödevler
Sunum
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
Proje
Laboratuar
Toplam ĠĢ Yükü
Dersin AKTS Kredisi, Toplam ĠĢ Yükü / 25
12
1
2
0
0
0
1
11
0
0
2
0
0
Onaylayan
Prof. Dr. Melih Boydak
Dekan
Diploma Programının Başkanı
Prof. Dr. Halil Akdeniz
Görsel Sanatlar Bölümü Başkanı
Süre
(Saat)
3
10
3
0
0
0
5
4
0
0
12
0
0
ĠĢ Yükü
36
10
6
0
0
0
5
44
0
0
24
0
0
125
5
Download

karşılaştırmalı sanat tarihi