T.C.
HAVRAN KAYMAKAMLIĞI
İLÇE BRİFİNGİ
TEMMUZ-2014
1
TAKDİM PLANI
A - İlçenin Genel Olarak Tanıtılması
B - Mahalli İdarelerin Durumu
C - Asayiş ve Güvenlik Durumu
D - Yürütülmekte Olan Belli Başlı Çalışmalar
E - Önemli Sorunlar ve Çözüm Önerileri
2
A-İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI
1 - Tarihi, Coğrafi Yapısı ve Nüfus Durumu
2 - İdari Durum
3 - Sosyal Durum
4 - Eğitim ve Kültür Durumu
5 - Ekonomik Durum
6 - Diğer Kurum Bilgileri
3
A- İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI:
1. İLÇENİN TARİHİ, COĞRAFİ YAPISI VE NÜFUS DURUMU
a-) Tarihi
Çok eski bir yerleşim yeri olarak, Havran’nın bilinen
ilk ahalileri Lelegler ve Pelasglardır. M.Ö.546 ‘da Lydia
Devleti, Persler tarafından yıkılınca Havran Bölgesi de
Pers egemenliğine girdi. M.Ö. 334 ilkbaharında
Makedonyalı İskender ile Persler arasındaki savaştan
galip çıkan İskender tüm Mysia Bölgesi ‘nin ( Uludağ
ile Kaz Dağları arasındaki bölge) hakimi oldu. M.Ö.
283 yılında kurulan Bergama Krallığı, bu bölgede
hakimiyet kurdu.
1071 Malazgirt Zaferinden sonra Türklerin eline
geçmiştir. 1175 de Eskişehir Ovası’nda toplanan
100.000 Türkmen hiç bir sultandan emir almadan
Muğla, Denizli, Bergama ve Edremit havalisine
gelerek
kıyı
kentlerine
yerleştiler.
Bölgedeki
dağlardan birine adı verilen Eybek Bey de bu akının
içinde yer almıştır.
1280 de Danişmend soyundan geldiği için bölgedeki
Türkmenler tarafından büyük hürmet gösterilen
Karesi Bey, kısa sürede bölgede hakimiyet kurdu.
Böylece bölge kesin olarak Türklerin eline geçti.
4
A- İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI:
1. İLÇENİN TARİHİ, COĞRAFİ YAPISI VE NÜFUS DURUMU
a-) Tarihi
1402 Ankara savaşında Osmanlı ordusu yenilip geri çekilince Timur’un askerleri Bursa’ya girerek
hazineye el koydu. Kazdağları’na saklanan Osmanlı askerlerini ele geçirmeye çalışan Timur’un
torunlarından Şeyh Nurettin Mahmut emrindeki orduyla, bunları izleyip Havran’a geldi. Ele
geçiremeyince de yıllardır barış içinde yaşayan ve zenginleşen Havran ve çevresini talan edip,
yakıp yıktılar. Tahribat öylesine büyüktü ki, 1890’lara kadar Osmanlı belgelerinde Havran bölgesi;
“Viraneli” kaydolundu. Daha sonraları onarılarak güzelleştirilen şehre ‘Huriler Diyarı’ anlamına
gelen HAVRAN ismi verilmiştir.
Antik dönemde Havranın adının “ Aureline” altın ülkesi olarak anıldığı söylenir. Altının simgesi
olan Au, Latince “ Avrum“ dan gelmektedir. Havran isminin zamanla Aureline’ den “Altın
ülkesinden gelme” ihtimali de oldukça yüksektir.
Osmanlı döneminde Havran Bölgesi, Edremit kadılığına bağlı büyükçe bir köy (kariye)
durumunda kalmıştır. Çanakkale Zaferinin kazanılmasında büyük katkısı bulunan ve 276 kg top
mermisini kaldıran Koca Seyit Onbaşı ile yine bu savaşta kahramanca mücadele eden Ömer
Çavuş Havranlıdır.
I.Dünya Savaşı sonrası Milli Mücadelede Havranlılar, Edremit Kuvâ-yi Milliye Teşkilatına bağlı
olarak kurulan Havran Heyeti ile yer almış, Havran bölüğü ile Ayvalık cephesinde 172. Alay
Komutanı Ali ÇETİNKAYA komutasında diğer körfez halkı ile birlikte düşmana karşı mücadele
etmişlerdir. Buna rağmen 30 Haziran- 1 Temmuz 1919 gecesi Havran’a giren Yunan birlikleri, 6
Eylül 1922’ de Balıkesir’ i kurtaran Milli Müfrezenin Balya üzerinden körfez bölgesine hareket
eden bir kolu tarafından 8 Eylül 1922’ de Havrandan çıkarılmışlardır.
Havran; 7033 sayılı kanunun, 27.06.1957 tarih ve 9644 sayılı Resmi Gazete yayınlanmasıyla İlçe
olmuş, bu kanuna binaen 14.04.1959 yılında İlçe teşkilatı kurulmuştur.
5
A- İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI:
1. İLÇENİN TARİHİ,COĞRAFİ YAPISI VE NÜFUSU
b-) Coğrafi Yapısı
Havran, Marmara Bölgesi'nin Güney Marmara Bölgesi içinde Balıkesir iline bağlı bir ilçedir.
Yüzölçümü 559 km2 olan Havran'ın doğusu İvrindi ilçesi, batısı Edremit ve Burhaniye
ilçeleri, kuzeyi Yenice ilçesi ve güneyi Burhaniye ve İvrindi ilçeleri ile çevrilmiştir. Deniz
seviyesinden yüksekliği 33 metredir.
Havran civarındaki en yüksek dağlar Eybek dağı (1295 m.) ve Şap dağı (11000 m.) dır.
Bunlardan başka ilçede bulunan diğer dağların yükseklikleri şöyledir: Kocadağ (1002 m.),
Kaletepe (959 m.) Bakacak tepesi (840 m.).
İlçenin tek ovası alüvyonlardan oluşan ve Havran çayının iki yanında yer alan Havran
ovasıdır. Yeraltı suyu ile sulanan incir ve narenciye bahçeleri yanında her türlü sebzenin
yetiştirildiği verimli bir ovadır. Havran ilçesinin en büyük akarsuyunu Havran Çayı ve
kolları teşkil eder. Edremit Körfez'inin doğusunda yer alır. Şap dağlarından doğarak
Burhaniye yakınlarında Ege denizine sularını boşaltır.
Havran barajı Havran Çayı üzerinde Havran ilçesinin 9 km. kadar doğusunda Sarnıç
mahallesinin sınırları içerisinde yer almaktadır.
6
A- İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI:
1. İLÇENİN TARİHİ,COĞRAFİ YAPISI VE NÜFUSU
b-) Coğrafi Yapısı
-İklim ve Bitki Örtüsü
Havran ilçesi genel olarak Akdeniz'in kontinental iklim tipi özelliklerin gösteren Ege
denizi ikliminin tesiri altındadır. Yazlar sıcak ve az yağışlı kışlar ise ılık ve nisbeten
yağışlı geçmektedir. En fazla yağış Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat aylarında düşmektedir.
Yağışların hemen hemen tamamı yağmur şeklindedir. Kış aylarında çok az kar yağışı
görülür.
Akdeniz ikliminin tesiri altında bulunan bölgenin bitki örtüsü de bu şartlara uymak
mecburiyetinde kalmıştır. Sert yapraklı daima yeşil, yaz kuraklığına alışkın, yaz kış yeşil
rengini muhafaza eden karakteristik maki florası burada da manzaraya hakim
durumdadır. Kekik, katırtırnağı, böğürtlen gibi dikenli bitkilerle gelincik, ballıbaba,
ebegümeci, papatya v.s. gibi ot neviinden bitkilere çok rastlanır. Bütün bu bitkiler
dışında sulak yerlerde az miktarda çınar, kavak, söğüt, atkestanesi, kızılağaç, kızılcık,
sumak ve tesbih ağacı gibi nevilere de rastlanır. Kasabanın etrafı geniş zeytinliklerle
kaplıdır.
Orman teşkil eden ağaçlar meşe, kayın, gürgen, çalı süpürgesi, karaağaç,kocayemiş,
kızılçam ve karaçamdır.
7
A- İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI:
1. İLÇENİN TARİHİ,COĞRAFİ YAPISI VE NÜFUSU
c-) Nüfus Durumu
TUIK tarafından Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Ulusal Adres Veri Tabanına göre
yerleşim yerine yönelik yapılan 01.01.2014 tarih itibariyle nüfus sayımı sonuçlarına göre
ilçemiz toplam nüfusu 27.952’ dir.
2011
2012
2013
İlçe Merkezi Nüfusu
10844
11001
27952
Beldelerde Yaşayan
Nüfus
Köylerde Yaşayan
Nüfus
Toplam İlçe Nüfusu
2000
1936
0
15206
15123
0
28050
28060
27952
8
A- İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI:
1. İLÇENİN TARİHİ,COĞRAFİ YAPISI VE NÜFUSU
-Ulaştırma, Alt Yapı Durumu ve Yeraltı Kaynakları
Havran Balıkesir’ e 80 km, Çanakkale’ ye 144 km, İzmir’e
200 km uzaklıktadır. Deniz ve Hava ulaşımını Edremit
üzerinden sağlayan Havranın hava alanına uzaklığı 5 km
olup en yakın Demiryolu istasyonu Balıkesir’dedir.
İlçemizin Balıkesir ve diğer ilçelere bağlantı yolları
asfalttır.
Mahallelerimizin
Büyükşehir
Belediyesi
sorumluluk alanında toplam yol ağı 139,50 Km olup,
106,50 Km asfalt, 27,50 Km si Stabilize yoldur. Kalabak
Hanlar yolunun toplam 14 km sinin 9 kmsi birinci kat
sathi kaplamaya hazır olduğu 5 kmsinin ham yol olduğu
bu yolun turizm amaçlı şekilde kullanılmasından
kaynaklı yapılacak ilk asfalt programına alınması uygun
görülmektedir.
İlçede toplam 6000 adet sabit telefon abonesi
bulunmaktadır. İlçemize ait mahallelerin tamamı
ülkemizdeki tüm GSM operatörlerinden en az birinin
kapsamı alanındadır.
İlçemiz, yer altı kaynakları ve maden potansiyeli
bakımından ülkemizin önemli bölgeleri arasında yer
almaktadır. Demir, Bakır ve Altın madenlerinin halen
çıkarıldığı zengin ve önemli yataklara sahiptir. Eğmir
mahallesi civarında bol miktarda demir cevheri,
Tepeoba mahallesinde önemli ölçüde bakır madeni,
Küçükdere mahallesinde de zengin altın madeni ile
kireç yatakları ve taş ocakları bulunmaktadır.
9
A- İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI:
2. İDARİ DURUM
6360 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası kapsamında tüm köylerimiz mahalleye
dönüştürülmüş olduğundan, İlçe Merkezinde 7 (Ebubekir, Hamambaşı, Camikebir, Yeni
Mahalle, Çiğitzade , Tekke, Mescit), Mahalle, toplamda ise 34 mahalle bulunmaktadır.
Yerleşim Genel olarak topludur.
Askerlik Şube Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve 16.07.2012 tarihinde İlçemizden
Edremit ilçesine taşınarak hizmetine devam eden Havran Adliye teşkilatı hariç tüm idari
birimlerin mevcut olduğu ilçede; Ayrıca İlçede Ziraat Bankası ve özel bankalardan sadece
İş Bankası bulunmaktadır.
10
A- İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI:
3. SOSYAL DURUM
-Genel olarak;
İlçede yaşayan nüfusun büyük çoğunluğunu yerli halk oluşturmaktadır. Havran; Körfezde önemli
potansiyellere sahip Burhaniye ve Edremit ilçelerine çok yakın olması nedeniyle buralara sürekli
olarak nitelikli göç vermiştir.
Havranda gece kondu bölgesi bulunmamaktadır. Çoğunluğun yerli halktan oluşması ve yabancı
bulunmamasına bağlı olarak İlçe genelinde sakin bir yaşantı sürdürülmektedir.
Ayrıca İlçe merkezindeki Ebubekir Mahallesinin bir bölümünde Roman kültürüne sahip
vatandaşların ikamet etmesi herhangi bir sorun teşkil etmemektedir.
İlçe genelinde başta Dini Bayramlar olmak üzere nişan, düğün, doğum, askere uğurlama ve
zeytin toplama gibi konulardaki gelenek-görenekler ile örf ve adetler halen yaşatılmaktadır.
İlçede bir kısım sportif faaliyetlerin yapılabildiği 2012 yılında faaliyete geçen Kocaseyit Spor
salonu ve bitişiğinde 2 adet tenis kortu, Havran Belediyesi Spor Kulübüne ait müstecir tarafından
çalıştırılan bir halı saha ve Belediyeye ait küçük bir tenis kortu ile semt sahası mevcuttur; sosyal
ve kültürel etkinliklerin yapılabileceği tiyatro ve sinema gibi yerler bulunmamakla birlikte Havran
Belediyesine ait Kültür Merkezi bu tür etkinliklerin yapılmasına müsaittir.
İlçede Her hafta Perşembe günleri kurulan hayvan pazarı ile Cuma günleri kurulan halk pazarı
körfezin ve bölgenin en önemli pazarlarından olup ilçeye büyük bir hareketlilik getirmektedir.
İlçede sosyal hizmet ve yardım amaçlı kurulmuş 20 adet dernek faalen çalışmaktadır. 1 adet
derneğimiz(Havran Genç İş Adamları Derneği) ise kapanma sürecinde olup, mahkeme sonucu
beklenmektedir.
11
A- İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI:
3. SOSYAL DURUM
SAĞLIK HİZMETLERİ
İlçemizde sağlık hizmetlerinin tümü İlçe Sağlık
Müdürlüğü ve İlçe Devlet Hastanesi tarafından
yürütülmektedir.
Toplum Sağlığı Hizmetleri ve 112 Acil Servis
İstasyonu hizmetleri İlçe Sağlık Müdürlüğü
bünyesinde hizmet vermektedir.
Havran Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu
Hekimliği; tarama eğitim ve aile hekimliği
çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca İlçe Sağlık
Müdürlüğüne bağlı olarak da 25 yataklı İlçe
Devlet Hastanesi, 2 Adet Aile Sağlığı Merkezi ve
9 Sağlık Evi vasıtasıyla hizmet vermektedir.
112 Acil Servis İstasyonu, Belediye yanında
tahsis edilen binada A2 Tipi 112 Acil Sağlık
İstasyonu olarak 3 Paramedik, 9 Acil Tıp
Teknisyeni ve 1 Sağlık Memuru ile hizmet
sunmaktadır.
112 Acil Servislerinde kullanılan 2013 Model
Ford Acil Yardım Ambulansı, Evde Bakım
Hizmetlerinde kullanılan 1999 Model Ford hizmet
aracı, Hastane hizmetinde satın alma yoluyla
kiralanan 2010 model Fiat Doblo aracı, Toplum
Sağlığı Merkezinde kullanılan 2011 Fiat Linea
Model binek aracı mevcuttur.
12
A- İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI:
3. SOSYAL DURUM
TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
İlçemiz Toplum Sağlığı Merkezi, 2 Adet Aile Sağlığı
Merkezi ile 34 Mahalleye Sağlık Hizmeti sunmaktadır.
İlçemizde 9 tane sağlık evi bulunmakta olup bunların
5 tanesi aktif olarak hizmetlerini sürdürmektedir.
Toplum Sağlığı Merkezimiz hizmetlerini Havran 01
Nolu Aile Sağlığı Merkezi ile aynı binada
sürdürmektedir.
Toplum Sağlığı Merkezimizde koruyucu sağlık
hizmetleri, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması
hizmetleri ile çevre sağlığı hizmetleri sunulmaktadır.
Havran 01 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde 7 Aile Hekimi
ve 7 Aile Sağlığı Elemanı görev yapmaktadır. İlçe
merkezi ile diğer 25 mahalleye 01 Nolu Aile Sağlığı
Merkezi
sağlık hizmeti vermekte olup ilçe merkezinde
bulunmayan 23 mahallemize haftada
bir gün aile hekimleri tarafından mobil sağlık hizmeti
sunulmaktadır.
02 Nolu Büyükdere Aile Sağlığı Merkezi 1 Aile Hekimi
ve 1 Aile Sağlığı Elemanı ile Büyükdere, Küçükdere ve
Kocadağ mahallerine sağlık hizmeti
sunmaktadır. Kocadağ mahallesinde haftada bir gün
mobil sağlık hizmeti verilmektedir.
13
A- İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI:
3. SOSYAL DURUM
AİLE HEKİM BÖLGELERİ
AH NO
ADI SOYADI
MAHALLE
Tekke Mah.
Dr. Handan AKTAŞ
Dr. Mehmet Serhat ONUR
(10.12.002)
01 NOLU ASM
Camikebir Mah. (94-97-101. Sk., Fatih Cad. Hüseyin Seven Cad., Menderes
Cad., Şehit Onbaşı Erol ÖZDEN Cad.)
Mescit Mah.
Dr. Levent YEŞİLTEPE
(10.12.003)
Hamambaşı Mah.
Dr. Ebru TEKİN
(10.02.004)
Camikebir Mah. (95-96-98-99-100-102-103-104-105-106-107-108-109-110111-113-120-125-127-128-131-132-133-138-143-151-152-155-156-159-160161-162-163-164-165-166. Sk., Cumhuriyet Cad., Dumlupınar Cad., Fevzibey
Cad. Gündoğdu Cad., Hafız Nurettin Kocatulum Cad., Selahattin Keskin Cad.)
Dr. Metin ÇAĞLAYAN
(10.12.005)
Ebubekir Mah.
Yeni Mah
Dr. İbrahim DOĞAN
2 NOLU ASM
Dr. Turan AKOLUK
(10.12.007)
.
Camikebir Mah. (Kocaseyit Cad.)
Çiğitzade Mah.
Ebubekir Mah. (179-180-182. Sk. Eybek Cad.
Eybek Koop.,Hamit Güven Cad.)
Dr. Hüseyin KARADAĞ
(10.12.008)
Büyükdere Mahallesi
İLÇE MERKEZİ DIŞINDAKİ
MAHALLELER
Fazlıca Mahallesi
Küçükşapçı Mahallesi
Tarlabaşı Mahallesi
Temaşalık Mahallesi
Dereören Mahallesi
Eseler Mahallesi
Kocaseyit Mahallesi
Karaoğlanlar Mahallesi
Sarnıç Mahallesi
Çakırdere Mahallesi
Hallaçlar Mahallesi
Kobaklar Mahallesi
Köylüce Mahallesi
Eğmir Mahallesi
Çakmak Mahallesi
Büyükşapçı Mahallesi
Kalabak Mahallesi
Taşarası Mahallesi
Tepeoba Mahallesi
Karalar Mahallesi
Halılar Mahallesi
Hüseyinbeşeler Mahallesi
İnönü Mahallesi
Çamdibi Mahallesi
Küçükdere Mahallesi
14
Kocadağ Mahallesi
A- İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI:
3. SOSYAL DURUM
İLÇE DEVLET HASTANESİ
Kurumumuz 1976 yılında Sağlık Merkezi olarak
hizmete açılmış olup, 2002 yılında Devlet Hastanesi
olmuş, 2011 yılında yapılan gruplandırmada E1 tipi
İlçe Devlet Hastanesi olarak sağlık hizmeti
vermeye devam etmektedir.
• 1 DAHİLİYE POLİKLİNİĞİ,
• 2 AİLE HEKİMLİĞİ POLİKLİNİĞİ,
• 1 GENEL CERRAHİ POLİKLİNİĞİ,
• 1 ÇOCUK HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ,
•1ANESTEZİ UZMANLIĞI (Edremit’teGeçici Görevli)
• 2 DİŞ POLİKLİNİĞİ
İle hastalarımıza ayakta ve yatarak tedavi
hizmetleri verilmektedir.
2012 yılında hizmete açılan Diş Protez Merkezimiz
ile protez ve diş tedavi hizmetleri,
Laboratuvarımızda Biyokimya,Hematoloji, TİT, ve
Serolojik Tetkikleri yapılmaktadır. 2008 yılından
itibaren yapılan protokol ile Hormon Tetkikleri,
Ultrason, MR ve Tomografi hizmetleri Edremit
Devlet Hastanesinden alınmaktadır.
Radyoloji
Ünitesinde
röntgen
hizmeti
verilmektedir.
15
A- İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI:
3. SOSYAL DURUM
İLÇENİN MERKEZE HASTA SEVKİ YAPILAN MERKEZ VE
UZAKLIĞI
UZAKLIĞI
İL
İLÇE
HASTANE ADI
BALIKESİR
HAVRAN
HAVRAN İLÇE DEVLET HASTANESİ BALIKESİR -80
BLOK SAYISI
AÇILIŞ TARİHİ
ARSA ALANI
KAPALI ALAN
OTURUM ALANI
OTOPARK KAPASİTESİ
YATAK SAYISI/NİTELİKLİ YATAK SAYISI
YATAK İŞGAL ORANI
YATAK BAŞINA DÜŞEN KAPALI ALAN
AMELİYATHANE ODA SAYISI/MASA SAYISI
AYLIK AMELİYAT SAYISI
POLİKLİNİK ODA SAYISI
GÜNLÜK POLİKNİK SAYISI
ACİL SERVİS ODA SAYISI/YATAK SAYISI
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
İZMİR -200
1
1976
2772 m2
1806 m2
750 m2
30
25
54,89%
72,24 m2
0
24 (küçük müdahale şeklinde)
6
250
3/4
16
A- İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI:
3. SOSYAL DURUM
DEVLET HASTANESİ İSTATİSTİK
TOPLAM BAKILAN
YILLAR
HASTA SAYISI
2006
2007
2008
2009
61711
74348
75265
87589
YATAN HASTA
SAYISI
513
585
DEVLET HASTANESİ PERSONEL DURUMU
BRANŞ/UNVAN
DAHİLİYE UZMANI
SAYISI
1
PEDİATRİ UZMANI
1
AİLE HEKİMİ UZMANI
GENEL CERRAHİ UZMANI
2
1
KADIN HAS. VE DOĞ. UZMANI
ANESTESİ UZMANI
1 (Edremit DH Geçici
Görevli)
PRATİSYEN HEKİM
4 (1 Hekim Askerde)
DİŞ TABİBİ
2
SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI
55
GENEL İDARİ HİZ. SINIFI
7
YARDIMCI HİZ. SINIFI
4
589
875
2010
76247
987
2011
85412
976
2012
81796
788
ŞİRKET PERSONELİ
24
2013
90008
1179
TOPLAM
102
2014
(ilk 5 ay)
32217
491
17
A- İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI:
3. SOSYAL DURUM
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
Genel Durum
İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığının aylık periyodik payı
48.103,00 TL ’dir. Vakfımıza yoksul, ekonomik durumları zayıf 3500 aile kayıtlıdır.
Vakfımıza beş norm kadro tahsis edilmiş olup, Vakıf hizmetleri 1 Müdür 2
S.Y.İnceleme Görevlisi, 1 Büro Görevlisi, 1 Yardımcı Personel tarafından
yürütülmektedir.
Vakfımız Mütevelli Heyet toplantıları her hafta Salı günleri saat 10:00’da yapılmaktadır.
18
A- İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI:
3. SOSYAL DURUM
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
01/06/2013 – 01/06/2014 tarihi İtibariyle;
A) Merkezi Yardımlar
- ŞNT YARDIMI
S.NO
1
2
3
TÜRÜ
EĞİTİM
SAĞLIK
GEBELİK
TOPLAM
ÖDEME YAPILAN KİŞİ
SAYISI
284 (çocuk)
224
23
531
ÖDEME TUTARI
95.025,00
73.010,00
4.010,00
172.045,00
- EŞİ VEFAT EDEN DUL KADIN YARDIMI
S.NO
1
TÜRÜ
DUL KADIN
YARDIMI
ÖDEME YAPILAN KİŞİ
SAYISI
- 2022
TÜRÜ
ÖDEME YAPILAN KİŞİ
SAYISI
1
2
3
ÖZÜRLÜ YAKINI AYLIĞI
ÖZÜRLÜ AYLIĞI
YAŞLI AYLIĞI
TOPLAM
44
222
365
631
ÖDEME TUTARI
134.576,79
788.958,17
511.868,80
1435.403,76
- MUHTAÇ ASKER ASKER AİLELERİ YARDIMI
ÖDEME TUTARI
357
S.NO
S.NO
1.001.250,00
1
TÜRÜ
Muhtaç Asker Aileleri
Yardımları
ÖDEME YAPILAN
KİŞİ SAYISI
41
ÖDEME TUTARI
71.750,00
B) Vakfımız Kaynakları İle Yapılan Yardımlar
S.NO
TÜRÜ
ÖDEME YAPILAN KİŞİ SAYISI
1
2
ÖZÜRLÜLERE YARDIM
KIŞLIK YAKACAK
NAKDİ-AYNİ SAĞLIK,GIDA, EĞİTİM,
BARINMA, AFET YARDIMLARI
TOPLAM
3
1014
4.360,00
354.691,33
1498
2515
429.020,00
788.071,33
3
ÖDEME TUTARI
C) Genel Sağlık Sigortası (31.12.2013)
2014 yılında toplam 701 aileye gelir testi uygulanmış ve 701 aileye karar alınmış olup; 442 aile G0; 242 aile G1, 16 aile G2
ve 1 aile G3 olarak tescil edilmiştir.
D) Evde Bakım Ücreti
19
İlçemizde 200 kişi evde bakım ücreti almaktadır.
A- İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI:
3. SOSYAL DURUM
-Sosyal Yar. Ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Çalışmalarından Örnek Fotoğraflar
Eski Hali
Yeni Hali
20
A- İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI:
3. SOSYAL DURUM
KÜLTÜR VE TURİZM DURUMU
• Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı’nın anısına, Havrana’ a 10 km uzaklıkta bulunan
Kocaseyit Mahallesine yaptırılan ve 08 Eylül 2006 tarihinde açılan Kocaseyit Anıtı ve
Müzesi ile Kocaseyit’in mezarı, İlçemize önemli bir kimlik kazandırmış, yerli ve yabancı
ziyaretçilerin ilgi duyduğu yerlerden biri haline gelmiştir.
• İlçemizin tarihi dokusu bozulmamış evleri ve konakları görülmeye değer yerlerdendir.
• Başta Atatürk’ün Havrana geldiğinde misafir edildiği Terzizade Konağı olmak üzere 99
konut, 3 resmi daire binası, 3 adet yağ fabrikası, 16 adet çınar ağacı ve 10 adet palmiye
Kültür Bakanlığınca koruma altına alınmıştır.
• İlçemizde hayırsever vatandaşımızın yaptırmış olduğu Erdem Akpınar Halk
Kütüphanesinde; 1 Yönetim Memuru, 12.761 kitap mevcudu ile yıllık ortalama 14.300
civarında okuyucuya hizmet vermektedir. 2014 Yılı itibariyle 774 Üyesi bulunmaktadır.
21
A- İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI:
3. SOSYAL DURUM
KÜLTÜR VE TURİZM DURUMU
•Eski yazarların “manzarasında ölümü sevimli gösteren bir cazibe vardır” diye tarif ettiği
Havran Mezarlığı da sahip olduğu mezar taşlarıyla ilgi çekmektedir. Ayrıca havası, suyu
ve yeşilliği ile göz kamaştıran Hanlar, Serhat ve Eybek kışlası mesire yerleri, Havran barajı
bölgesi de özellikle yaz aylarında çevre halkının uğrak yerleri arasındadır.
22
A- İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI:
4. EĞİTİM VE ÖĞRETİM DURUMU
RESMİ OKUL VE KURUMLAR:
• ANAOKULU : Yapımı tamamlanmıştır. İdareci ve öğretmenler atanmış olup 2014-2015
eğitim-öğretim yılı başında faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır.
• 3 İLKOKUL
: (Aliçetinkaya, Ermiş Soylu, Seyitonbaşı)
• 3 ORTAOKUL : (Sekizeylül, Şehit Eyüp Karataş, İmam-Hatip)
• 7 İLKOKUL/ORTAOKUL: (Çamdibi, Gülsüm Mehmet Uysal Büyükdere, Hallaçlar, Halil
İbrahim Yıldırım Fazlıca, Kalabak, Kocaseyit Yeni, Kobaklar)
• BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI İLKOKUL:
(2014-2015 Öğretim yılında (14 Adet) : Çakırdere, Dereören, Eğmir, Eseler, Halılar,
Karaoğlanlar, Hüseyinbeşeler, Köylüce, Kocadağ-Damlar, Küçükdere, Tarlabaşı,
Temaşalık, Tepeoba, Küçükşapçı)
23
A- İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI:
4. EĞİTİM VE ÖĞRETİM DURUMU
RESMİ OKUL VE KURUMLAR:
• 2 LİSE:
• MEHMET ÇALIŞIR ANADOLU LİSESİ: 20011-2012 öğretim yılında Çok Programlı Liseden
dönüştürülerek açıldı. Bünyesinde bulunan Genel Lise 2013-2014 öğretim yılı itibariyle tüm
sınıflarını mezun etmiştir. 24 derslikli yeni hizmet binası inşaatı hale sürmekte olup 20142015 öğretim yılı başında bu binanın hizmete geçmesi beklenmektedir.
• MUZAFFER LEMAN AKPINAR KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ:
BÜNYESİNDEKİ BÖLÜMLER:
*Bilişim Teknolojileri Bölümü
*Çocuk Gelişimi Bölümü
*Muhasebe ve Finansman Bölümü
*Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi
Mehmet Çalışır Anadolu Lisesinin yeni binasına taşınması halinde boşalan binaya
taşınarak ikili öğretim yapan bu kurumun tamgün öğretime geçmesi düşünülmektedir.
• 1 HALK EĞİTİM MERKEZİ;
Olmak üzere,
2014-2015 öğretim yılında 30 adet resmi okul ve kurum mevcuttur.
24
A- İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI:
4. EĞİTİM VE ÖĞRETİM DURUMU
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI:
2014-2015 ÖĞRETİM YILI
• 1 MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSU …………………………....
: Öğrenci Sayısı :
• 2 ÖZEL ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU ………..…
: Öğrenci Sayısı :
• 2 ÖZEL YÜKSEK ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU ………..….
: Öğrenci Sayısı :
• 1 ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ …………..….
: Öğrenci Sayısı :
Olmak üzere 6 özel öğretim kurumu bulunmaktadır.
ÖĞRENCİ SAYILARI:
2013-2014 Öğretim Yılı
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı……: 260
İlkokul Öğrenci Sayısı…………..: 1701
Ortaokul Öğrenci Sayısı…..…. .: 1598
Ortaöğretim Öğrenci Sayısı…….: 727 (Anadolu:289, Genel Lise:43=332, Meslek
Lisesi:395)
Mesleki Eğitim Merkezi………….: Çırak 97; Kalfa:125= Toplam:222 (Meslek L.
Bünyesinde)
Toplam Öğrenci Sayısı……….....: 4286 + (222) = 4508
25
A- İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI:
4. EĞİTİM VE ÖĞRETİM DURUMU
DERSLİK SAYILARI
2014-2015 Öğretim Yılı
OKUL ÖNCESİ DERSLİK SAYISI :18
İLKÖĞRETİM DERSLİK SAYISI
İlkokul ……………………………
Sayısı : 19
Ortaokul …………………………
Sayısı : 21
ORTAÖĞRETİM DERSLİK SAYISI
Anadolu Lisesi ………………..
Sayısı : 24
Meslek Lisesi (İkili Eğitim) ..
Sayısı : 40
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı : 15
: 91
Derslik
Başına
Düşen
Öğrenci
: 78
Derslik
Başına
Düşen
Öğrenci
: 14
Derslik
Başına
Düşen
Öğrenci
: 10
Derslik
Başına
Düşen
Öğrenci
26
A- İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI:
4. EĞİTİM VE ÖĞRETİM DURUMU
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM
• 2013-2014 öğretim yılı okul öncesi çağ nüfusu 406 dır. Çağ nüfusunun tamamı planlama
kapsamında değerlendirilmiş ve 18 anasınıfına yönlendirilmiştir. Bu öğrencilerden 260 okul
öncesi eğitime devam etmiştir. Buna göre okul öncesi okullaşma oranı %65 dir. Okul öncesine
devam etmeyen 105 öğrenci köylerde ikamet etmektedir. Bu öğrenciler köylerinde anasınıfı
açılması için yeterli sayıda çocuk bulunmadığından okul öncesi eğitime devam
edememektedirler. 41 öğrenciye de velisi muvafakat etmediğinden bu öğrenciler de okul öncesi
eğitime devam etmemektedirler. 2014 - 2015 Eğitim Öğretim Yılında Okul Öncesinin okullaşma
oranının arttırılması hedeflenmektedir.
• Okul Öncesi Eğitimde Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 2013-2014 Öğretim Yılında: 15‘ dir.
• Ayrıca İlçemize 100 öğrencilik bağımsız bir Anaokulu yapılmıştır. Bu okula öğretmen atamaları
yapılmış olup 2014-2015 öğretim yılında hizmete girecektir. İlçemizde okul öncesi okullaşma
oranının %100’e çıkarılması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
27
A- İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI:
4. EĞİTİM VE ÖĞRETİM DURUMU
İLKOKUL DURUMU
2013-2014 Öğretim Yılında
• İlçemiz ilkokullarında toplam 1701 öğrenci eğitim görmekte olup;
• Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı……………………………………………………….. : 19’dur.
• İlkokula başlama çağ nüfusu (60-72) …...…………………………………………………. : 527
• 30 Eylül 2013 tarihi itibarı ile 69-72 aylık çocukların sayısı ve kayıt oranı……..…..… :119 (Kayıt:116-% 98)
• 30 Eylül 2013 tarihi itibarı ile 66-68 aylık çocuk sayısı…………………………………… :265 (Kayıt:229-% 87)
• 30 Eylül 2013 tarihi itibarı ile 60-65 aylık çocuk sayısı…………………………………… :143 (Kayıt: 80 -%61)
• Rapor alan Çocuk Sayısı (69-72 Aylık) ……………………………………………………… :3 (%2)
•Dilekçe ile Devam Etmeyen Çocuk Sayısı (66-68 Aylık)…………………………………… :36 (%13)
•İsteğe bağlı devam etmeyen Çocuk Sayısı (60-65 Aylık)………………………………….....:63 (%39)
• İLKOKUL OKULLAŞMA ORANI %100’DÜR.
ORTAOKUL DURUMU
2013-2014 Öğretim Yılı
• İlçemiz Ortaokullarında toplam 1598 öğrenci eğitim görmekte olup;
• Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı……………………………………………………….. : 21’dir
• ORTAOKUL OKULLAŞMA ORANI %100’DÜR
ORTA ÖĞRETİM DURUMU
2013-2014 öğretim Yılı
• İlçemizde orta öğretimde toplam 727 öğrenci eğitim görmekte olup;
• Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı ………...…………………...………… : Anadolu Lisesi -34
: Meslek Lisesi -40 (ikili eğitim)
• ORTAÖĞRETİM
OKULLAŞMA ORANI: % 91’DİR.
28
A- İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI:
4. EĞİTİM VE ÖĞRETİM DURUMU
AÇIK ÖĞRETİM
• İlçemizde 2014 yılı itibariyle
•Açık Ortaokula Kayıtlı Öğrenci Sayısı………………: 150
•Açık Liseye Kayıtlı öğrenci sayısı …………………: 262
YÜKSEK ÖĞRETİM
İlçemizde Balıkesir Üniversitesine bağlı olarak 25 Şubat 1993 tarihinde açılan Meslek Yüksek Okulu
bulunmaktadır. Bu okul bünyesinde;
a) Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Programı,
b) İşletme Programı,
c) Pazarlama Programı,
d) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programı bulunmaktadır;
Bu alanlarda Birinci ve İkinci öğretim olarak;
TOPLAM :…… öğrenci öğretim görmektedir.
Ayrıca İlçemizde bu alanda hizmet veren;
Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı
114 yatak kapasiteli 1 erkek öğrenci yurdu
bulunmaktadır.
29
A- İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI:
4. EĞİTİM VE ÖĞRETİM DURUMU
TAŞIMALI İLKÖĞRETİM:
2014-2015 Öğretim Yılında
• İlçemize bağlı 27 mahalleden toplam 588 İlkokul-Ortaokul öğrencisi ; 3’ü İLÇE
MERKEZİNDE 4’ ü MAHALLELERDE bulunan 7 Taşıma Merkezi Okula 36 araçla taşınacaktır.
• İLÇE MERKEZİNDE BULUNAN TAŞIMA MERKEZİ OKULLAR;
1-Ermiş Soylu İlkokulu
:
2-Şehit Eyüp Karataş Ortaokulu
:
3- İmam-Hatip Ortaokulu
:
• KÖYLERDE BULUNAN TAŞIMA MERKEZİ OKULLAR;
4-Kobaklar İlkokulu/Ortaokulu
:
5-H.İ.Y.Fazlıca İlkokulu/Ortaokulu
:
6-Hallaçlar İlkokulu/Ortaokulu:
:
7-Kalabak İlkokulu/Ortaokulu:
:
Toplama :588
TAŞIMALI İLKÖĞRETİM MALİYETLERİ:
(2013-2014 Öğretim Yılı)
YILLIK TAŞIMA MALİYETİ : 426.902,40 TL( Yenisi ihale halinde)
YILLIK YEMEK MALİYET : 248.832,00 TL ( Yenisi ihale halinde)
30
A- İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI:
4. EĞİTİM VE ÖĞRETİM DURUMU
TAŞIMALI ORTAÖĞRETİM
2013-2014 Öğretim Yılı İtibariyle
İlçemiz Ortaöğretim Kurumlarına 25 yerleşim yerinden toplam 233 Öğrenci ; 2 taşıma merkezi okula 23
araçla taşınmaktadır. Ayrıca Köylerde ikamet edip İlçemiz dışındaki (Edremit ve Burhaniye) ortaöğretim
kurumlarına devam eden 23 öğrenci 2 Araçla 13 yerleşim yerinden İlçe Merkezine (Muzaffer Leman Akpınar
K.Tek. ve Meslek Lisesi bahçesine) taşınmaktadır.
TAŞIMA MERKEZİ OKULLAR:
1-Muzaffer Leman Akpınar K.Tek. Meslek Lisesi : (İkili Eğitim)
Sabah Gurubu
: 75 Öğrenci
Öğlen Gurubu
: 85 Öğrenci
Toplam
:160
2-MEHMET ÇALIŞIR ANADOLU LİSESİ:
Toplam (Tam Gün)
:73
ORTAÖĞRETİM TAŞIMA TOPLAMI :233
TAŞIMALI ORTAÖĞRETİM MALİYETLERİ
Yıllık Taşıma maliyeti
:337.672,80 TL
Yıllık Yemek maliyeti
: 33.846,01 TL (73 Öğrenci)
ENGELLİ ÖĞRENCİ TAŞIMASI; (13 Öğrenci Taşınmaktadır.)
Şehit Eyüp Karataş Ortaokulu
:4 Öğrenci
Meslek Lisesi
:5 Öğrenci
Ermiş Soylu İlkokulu
:4 Öğrenci
YILLIK TAŞIMA MALİYETİ
:27.367,20TL
2014-2015 Öğretim Yılı
Planlama ve İhale Çalışmaları
Devam Etmektedir
31
A- İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI:
4. EĞİTİM VE ÖĞRETİM DURUMU
HALK EĞİTİM FAALİYETLERİ
2014 Yılı Açılan Kurs Sayısı
Kursiyer Sayısı: Kadın: 1356 Erkek:1415
25 -64 yaş arası İlçemiz yaygın eğim oranı
TOPLAM
: 118
: 2771
:%
HALK EĞİTİM MERKEZİNCE AÇILAN KURS ÇEŞİTLERİ:
• MESLEKİ KURSLAR;
-Hızlı Klavye Kullanımı Kursu
-Kadın Üst Giyimleri , Bebe Giysileri, Çocuk Dış Giysileri
Dikimi Kursu
-Katı ve Sıvı Yakıt Kalorifer Ateşçiliği Kursu
-Arı Yetiştiriciliği Kursu
-Zeytin Ağacı Budama Kursu
-Mis Sabun Üretimi Kursu
-Nakış Kursları
-Bilgisayar Kullanım İşletmenliği Operatörlüğü Kursu
- Ahşap Boyama ve Vernikleme Kursu
- Avcı Eğitimi Kursu
32
A- İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI:
4. EĞİTİM VE ÖĞRETİM DURUMU
•SOSYAL VE KÜLTÜREL KURSLAR ;
• Aile Rehberliği Kursu
• Avcı Eğitimi Kursu
• Bağlama Çalma Eğitimi Kursu
•Bursluluk Yatılılık Sınavlarına Hazırlık Kursu
•Etkili ve Hızlı Okuma Kursu
•Fotoğraf Çekimi Kursu
•Kuran-ı Kerim Okuma Kursları
•Okullar Hayat Olsun Projesi Etkinlikleri
•Okullar Hayat Olsun Projesi Yaz Etkinlikleri
• SBS Sınav Kaygısı Kursu
•Tekvando Kursu
•Matematik Kursu, Fen Bilgisi Kursu,
•İngilizce Seviye A1 Kursu
•Seviye Belirleme Sınavlarına Hazırlık
•Okuma Yazma Kurs ve Sınavları Kursu
•Step-Aerobik Kursu
•Taekwondo Kursu
•Kuran’ı Kerin Okuma ve Kuran’ı Kerim Tecvidli Okuma Kursu
•Mis Sabun Üretimi Kursu
•Türkçe Kursu
33
A- İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI:
4. EĞİTİM VE ÖĞRETİM DURUMU
•OKUR YAZARLIK KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALAR;
2010 Yılı TÜİK verilerine göre İlçemizde :
• İlçemizde Okuma Yazma Bilmeyen Kişi Sayısı…………………………...… : 2467
• Yapılan Çalışmalar Sonucu Ulaşılan Kişi Sayısı……………………………. : 1975
• Açılan Okuma Yazma Kursu Sayısı …………………………………………... : 57
• Kurslara katılan: Erkek Sayısı: 508, Kadın Sayısı :1473,
Toplam …… : 1981
• Okuma Yazma Öğrenip Belge Alan Kursiyer Sayısı……………………….. : 1296 (Kadın:980 – Erkek:316)
• Bu kapsamda Yapılan I. Ve II. Kademe Okuma Yazma Sınavı Sayısı…… : 55
• Sınavlara Katılan ve Başarılı Olan: Erkek:148 Kadın:209
Toplam….
: 357
• Sonuç Olarak :1405 Kişinin okur yazar olması sağlanmış olup geriye kalan 570 kişi okuma yazma
kurslarına veya sınavlarına alınacaktır. Bu konudaki çalışmalar aralıksız olarak devam etmektedir.
•Buna göre İlçemizde okur yazarlık oranı: %99’dir
34
A- İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI:
4. EĞİTİM VE ÖĞRETİM DURUMU
İLKÖĞRETİM BAŞARI DURUMU
2012 -2013 Öğretim Yılında:
Fen Lisesi Kazanan Öğrenci Sayısı………………..…….……… :1
Anadolu Öğretmen Lisesini Kazanan Öğrenci Sayısı……….. :11
Anadolu Lisesini Kazanan Öğrenci sayısı……………………... :126
Anadolu Meslek Lisesini Kazanan Öğrenci Sayısı…………… :81
TOPLAM :219
2012-2013 Eğitim Öğretim Yılında 8.Sınıfı bitiren 379 öğrenciden 337 Öğrenci SBS Sınava Girmiş olup,
bunlardan 219 tanesi Sınavla Bir Orta Öğretim Kurumuna Yerleşmiştir. Başarı oranı: % 65
Meslek Lisesine (Sınavsız) kayıt yaptıran Öğrenci Sayısı….. :110
Genel Liseye (Sınavsız) kayıt yaptıran Öğrenci Sayısı……… :7
Açık Liseye Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayısı…………………….. :7
TOPLAM :124
ORTAÖĞRETİME KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİ TOPLAMI
:343 (219+124)
ORTAÖĞRETİME KAYIT YAPTIRMAYAN ÖĞRENCİ TOPLAMI :36
8. SINIF ÖĞRENCİ TOPLAMI
:379
ORTAÖĞRETİMDE OKULLAŞMA ORANI: % 91’DİR.
36 Öğrencinin ortaöğretim kayıt yaptırmalarının sağlanması için Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan
komisyon marifetiyle yapılan çalışmalar aralıksız olarak devam etmektedir.
35
A- İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI:
4. EĞİTİM VE ÖĞRETİM DURUMU
ORTA ÖĞRETİM BAŞARI DURUMU
2012-2013 Öğretim Yılında:
İlçemizde bulunan iki liseden toplam 102 öğrenci YGS ve LYS sınavlarına girmiştir.
M. ÇALIŞIR ANADOLU LİSESİ: (GENEL LİSE)
Sınava Giren Öğrenci Sayısı……….. : 37
Yerleşen Öğrenci Sayısı ……………. :17
Başarı oranı …………………………... :% 46
MUZAFFER LEMAN AKPINAR KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ:
Sınava Giren Öğrenci Sayısı ………. : 65
Yerleşen Öğrenci Sayısı ……………. :38
Başarı Oranı …………………………... :% 59
36
A- İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI:
4. EĞİTİM VE ÖĞRETİM DURUMU
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELERİN İLÇEMİZDEKİ
DURUMLARI
-OKUL SÜTÜ PROJESİ:
İlçemizde 2013-2014 öğretim yılında okul öncesi ve 1-4’üncü sınıflarda öğrenim gören ilkokul öğrencilerine
haftanın Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri olmak üzere 3 gün süt dağıtımı yapılmıştır.
-FATİH PROJESİ BİLGİLERİ :
Kurulan Akıllı Tahta Sayısı………………………… :20
Kursa Katılan Öğretmen Sayısı…………………… :22
Kursa Katılan İdareci Sayısı………………………..:40
Akıllı tahtaların kurulumu tamamlanmış internet bağlantıları yapılmış olup kullanıma geçilmiştir.
2014 Mayıs ayı içerisinde 136 öğrenci ve 22 öğretmen olmak üzere toplam 158 adet tablet bilgisayar dağıtımı
yapılmıştır.
-İLÇEMİZDE 12 YILLIK ZORUNLU EĞİTİM (4+4+4) KAPSAMINDA YAPILAN PLANLAMAYA GÖRE:
İLÇE MERKEZİ-2014-2015 ÖĞRETİM YILI
İLKOKULLAR:
1-Aliçetinkaya İlkokulu
2- Ermiş Soylu İlkokulu (Taşıma Merkezi)
3- Seyitonbaşı İlkokulu
ORTAOKULLAR:
1-Sekizeylül Ortaokulu
2-Şehit Eyüp Karataş Ortaokulu (Taşıma Merkezi)
3-Havran İmam Hatip Ortaokulu
37
A- İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI:
4. EĞİTİM VE ÖĞRETİM DURUMU
MAHALLELER-2014-2015 ÖĞRETİM YILI
İLKOKUL-ORTAOKULLAR
1-Çamdibi İlkokulu ve Ortaokulu
2- Gülsüm Mehmet Uysal Büyükdere İlkokulu ve Ortaokulu
3- Hallaçlar İlkokulu ve Ortaokulu
4- Kocaseyit Yeni İlkokulu ve Ortaokulu
5- Kalabak İlkokulu ve Ortaokulu
6- Halil İbrahim Yıldırım Fazlıca İlkokulu ve Ortaokulu
7- Kobaklar İlkokulu ve Ortaokulu
Not : Bu okullardan iki binası bulunup ilkokul ve ortaokul olarak ayrılması mümkün olan
Çamdibi, Hallaçlar ve Kalabak mahallelerindeki okullarda; İlkokul öğrenci sayıları, Norm
Kadro Yönetmeliğinde müstakil ilkokul müdürlüğü için şart koşulan 150 Öğrenci sayısına
ulaşmadığından; İlkokul/Ortaokul birlikte olacak şekilde düzenlemeye gidilmiştir.
Büyükdere mahallesi ile Fazlıca ve Kobaklar mahallelerindeki okullarda da tek bina
bulunduğundan aynı şekilde ilkokul/ortaokul olarak düzenleme yapılmıştır. Ancak
Kocaseyit Yeni İlkokulu-Ortaokulunda Müstakil İlkokul için öngörülen öğrenci sayısı
yeterli olmasına rağmen tek müdürlük altında idare edilmesi uygun görüldüğünden
İlkokul için ayrı bir müdür ataması yapılmamıştır.
38
A- İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI:
4. EĞİTİM VE ÖĞRETİM DURUMU
MESLEKİ EĞİTİM
2013 Yılında:
Çıraklık Kurslarına Katılanların Sayısı…………... :97
Kalfalık Belgesi Alanların Sayısı………………….. :31
Kalfalık Kurslarına Katılanların Sayısı………….. :95
Ustalık Belgesi Alanların Sayısı…………………... :9
2014 Yılında:
Çıraklık Kurslarına Katılanların Sayısı…………... :98
Kalfalık Kurslarına Katılanların Sayısı………….. :65
PERSONEL DURUMU:
2013-2014 öğretim yılında Okul ve Kurumlarda … kadrolu öğretmen … ücretli toplam …. öğretmen, ….
idareci görev yapmaktadır. Ayrıca Okul ve Kurumlarda …. Şef, …. memur, …. hizmetli görev yapmakta olup
toplam personel sayısı …. dir.
• Kadrolu Öğretmen Sayısı…….…… :
•İdareci Sayısı………………………… :
• Şef Sayısı……………………………. :
• Memur Sayısı……………………….. :
• Hizmetli Sayısı……………………… :
• TOPLAM PERSONEL SAYISI…...… :
39
A- İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI:
5. EKONOMİK DURUM
a-) SANAYİ
İlçemizin sanayisi tarıma dayalı olup; İlçemizde zeytin işleyerek zeytinyağı elde eden 16 adet
otomatik, 2 adet Sulu Baskı zeytinyağı fabrikası ile 1 adet Prina (Solvent Fabrikası) ve 1 adet
de Çiçek Yağı (Doğa Gıda) fabrikası bulunmaktadır.
İlçe merkezinde TARİŞ’e ait sofralık zeytin ve zeytinyağı üreten bir tesis bulunmaktadır.
Ayrıca İlçe merkezine 2 km uzaklıkta Havran-Balıkesir karayolu üzerinde Türkiye İş
Bankasına ait ANT GIDA (Fora Zeytincilik) Firmasının ve Havran-Edremit yolu üzerinde Cem
Zeytincilik A.Ş. Firmasının sofralık zeytin ve zeytinyağı üretimi üzerine tesisleri
bulunmaktadır. İlçemizdeki prina (zeytin küspesi) fabrikalarında da zeytin küspelerinden,
benzol ile yıkama tekniği kullanılarak düşük evsafta zeytinyağı elde edilmektedir. Çiçek yağı
fabrikasında da ham çiçek yağı işlenerek çiçek yağı elde edilmektedir.
Ayrıca 2 firma (Günallar ve Çiftselvi Ltd. Şti) tarafından zeytin eleği ve zeytin çizme
makineleri üretilmektedir.
İlçemiz Çevre Yolu üzerinde genelde tamir ve bakım hizmetlerini ifa eden Küçük Sanayi
Sitesi bulunmaktadır.
40
A- İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI:
5. EKONOMİK DURUM
b-) TİCARET
Havranda ticaret de sanayi gibi tarıma dayalıdır. İlçede Ziraat Odası, Esnaf Odası ve Şoförler
Odası bulunmaktadır. Ticaret Odası Edremit İlçesinde faaliyet göstermektedir. İlçemizde 1
adet Toptancı Hali mevcuttur. İlçenin Edremit İlçesine çok yakın olması küçük çaplı ticareti
olumsuz yönde etkilemektedir.
Alışverişin yoğun olarak görüldüğü günler Cuma günleri kurulan meyve, sebze ve eşya
pazarı ile Perşembe günleri kurulan Hayvan pazarının kurulduğu günlerdir.
Genelde çiftçi ve üreticiler yaz sezonunda ürünlerini anayol güzergâhında yol boyundaki
satış yerlerinde değerlendirmeye çalışmaktadır. İlçemizde Esnaf Odasına 680, Ziraat Odasına
8194 ve Şoförler Odasına da 1726 kayıtlı üye bulunmaktadır. Ziraat Odasına kayıtlı 8194
üyenin 5595’sı aktif, 2599‘ü pasif durumdadır. Şoförler Odasına kayıtlı 1726 üyenin 265’sı faal
1461’ı pasif durumdadır.
41
A- İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI:
5. EKONOMİK DURUM
c-) TARIM
Toplam arazinin ancak % 26’ sı tarım arazisi olmasına rağmen Havran tipik bir tarım ilçesidir.
Gelirinin büyük bölümünü tarım ve hayvancılıktan elde etmektedir. Tarım arazilerinin en büyüğü
zeytinlik arazilerdir. Ekonominin temeli ve en önemli parçası zeytindir.1.114.240 ağaç ve 7.880
hektarlık bir alana yayılan zeytin ağaçları ilçenin en çarpıcı görüntüsüdür.
İlçenin 55.900 ha.lık arazisinin dağılımı şöyledir:
Arazi Dağılımı
Tarım Alanı
Çayır-Mera Alanı
Orman Alanı
Tarım Dışı Arazi
TOPLAM
Alanı (ha)
14556
7740
20000
13604
55900
Toplam Araziye Oranı(%)
26
14
36
24
7.880
HEKTARI
ZEYTİNLİK (1.114.240 AĞAÇ VARLIĞI)
1.140
400
1.457
HEKTARI
HEKTARI
HEKTARI
SEBZELİK
BAĞ
MEYVE BAHÇESİ
3.709
HEKTARI
TARLA olarak dağılım göstermektedir.
42
A- İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI:
5. EKONOMİK DURUM
•Zeytin mahsulünde sırıkla hasat yaygın olduğundan periyodisite görünmesinden dolayı
zeytin ağaçları 1 yıl mahsul yapmakta, 1 yıl yapmamaktadır. İlçe rekoltesi bazı yıllar 44 bin
tona çıkarken bazı yıllar 4-5 bin tona düşmektedir. Ortalama yıllık üretim 25.000 ton
civarındadır. 25.000 ton zeytinin yaklaşık 9.000 ton’u sofralık, 16.000 ton’u da yağlık olarak
değerlendirilmektedir.
• İlçemiz ekonomisinde önemli yere sahip olan mandalina 2.sırada yer almaktadır. Yaklaşık
205.000 adet satsuma (Rize) mandalina ağacı bulunan ilçemizde yıllık üretim 9500 tondur.
Zeytin arasında yetişebilmesi ve iyi uyum sağlaması bir avantajdır. Kısıtlı imkânlar içerisinde
olmasına rağmen ekonomimizde 2. sırada olması oldukça büyük başarıdır.
• Havran İlçesinde ekonomik öneme sahip bir diğer meyve de eriktir. Havran eriği çeşit
literatürüne girmiş ve tanınmış bir eriktir. Erkenci ve beğenilen bir erik olduğu için iyi para
kazandırır ve dış tüketim merkezlerinde geçerlidir. Diğer erik çeşitleri de mevcuttur.
• Üretimi yapılan diğer meyve türleri şöyle sıralanabilir; Armut, ayva, badem, ceviz,
antepfıstığı, elma, kayısı, şeftali, nar, kiraz, incir, vişne, üzüm vb.
• Kırsal köylerimizde ise buğday başta olmak üzere, çavdar, arpa, çilek ve fasulye diğer
önemli ürünlerimizdir.
• Yaklaşık 1.300.000 meyve ağacı varlığı ve yaklaşık 50.000 ton meyve üretimi vardır.
•2014 yılında 1254 adet Çiftçimiz ÇKS Sistemine kaydedilmiş olup başvurular devam
etmektedir.
•2014 yılında KKYDP kapsamında %50 hibeli makine ekipman desteklemesine 115 işletme
başvuruda bulunmuştur.
43
A- İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI:
5. EKONOMİK DURUM
Havran İlçemizdeki çalışmalarımız devam etmekte olup, hedeflerimiz doğrultusunda daha fazla projeler
yapılması konusunda ilçemizdeki üreticilerle işbirliği çalışmaları yapılmaktadır.
• Zeytinyağ Prim Desteklemesi:2014 yılında 336 işletme başvuruda bulunmuş olup satış faturalarının alım
işlemi devam etmektedir.
•Yem Bitkileri Desteklemesi: 2014 yılında 32 işletme başvuruda bulunmuş olup başvuru işlemleri devam
etmektedir.
•Tarımsal Danışmanlık Desteklemesi:2013 yılında 250 işletme başvuruda bulunmuş olup 150.000,00 tl
destekleme almıştır.2014 yılı başvuruları henüz başlamamıştır.
•Sertifikalı Fidan Desteklemesi:2014 yılında 1 işletme 23 dekar şeftali fidanı dikmiş olup başvurular devam
etmektedir.
•Gıda ve yem şubesi tarafından 2014 yılında gıda ve yem ile ilgili hizmet veren işletmelere 122 adet denetim
yapılmıştır.Denetimlere devam edilmektedir.
2014 yılı içerisinde şuana kadar 16 adet çiftçiye amatör balıkçılık belgesi verilmiştir.
•2013 yılı tarımsal desteklemeler olarak(yem bitkileri,zeytinyağı,süt,arı,sığır ve buzağı,besicik ve
küçükbaş,mazot-gübre ,toprak analizi,tarımsal danışmanlık) toplam 4761 çiftçiye 2.896.682,80 tl nakdi destek
sağlanmıştır.
•Tarımsal yayım faaliyetleri kapsamında mahallelerde iyi tarım uygulamaları,tarla okulu,zeytinde budama kursu
eğitimleri yapılmış olup eğitim programları uygulamalarına devam edilmektedir.Söz konusu eğitimler sonucunda
6 üreticimiz iyi tarım uygulamalarına başlamış olup işlemleri devam eden çiftçilerimiz vardır.
44
A- İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI:
5. EKONOMİK DURUM
2014 YILI ÖZEL İDARE KAYNAKLI PROJELER
Meyveciliği Geliştirme Projesi:
Havran ilçemizde Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında 25 adet üreticimize 4000,00 TL
tutarında 500 adet ceviz fidanı hibe olarak dağıtılmıştır.
Temel Petek Üretim Tesisi Projesi :
2014 yılı bütçesinde 110.000 TL yatırımla Balmumu eritme ve sterilizasyon tankı, Balmumu
Dinlendirme Tankıyla birlikte Tam Otomatik Temel Petek üretim makinesi ve pistonlu basınçlı
hava kompresörü alınarak ‘‘Temel Petek Üretim Tesisi’’ kurulmuştur.
3573 SAYILI ZEYTİNCİLİK KANUNU KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER
Söz konusu kanun kapsamında izinsiz zeytin ağacı kesen iki işletmeye 5.319 TL idari para
cezası verilmiştir.
DİĞER FAALİYETLERİMİZ
2014 yılında Tarımsal Elektriğe başvuran 14 kişi başvuruda bulunmuş olup başvurular devam
etmektedir.
Çeşitli afetler nedeniyle ziraat bankası ve tarım kredi kooperatifine borcu olan 1 çiftçinin
kredi erteleme talebi alınmıştır.
45
A- İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI:
5. EKONOMİK DURUM
•Zeytin Halkalı Leke hastalığına karşı Mart ve Nisan aylarında 2 kez mücadele ilanı,Zeytin pamuklu
biti zararlısına karşı 1 mücadele ilanı verilmiştir.
•Zeytin güvesi zararlısına karşı feromen tuzaklama yöntemiyle 1 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında
9 ayrı bölgeye asılan tuzaklar kontrol edilmiş ilaçlama yoğunluğuna ulaşmış ilanı verilmiştir.
•Domates mildiyösüne karşı ilaçlama ilanı verilmiştir.
•Yerli çekirge mücadelesi 3 köyde 8 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında ilaçlamalar yapılmış 15 lt
ilaç il müdürlüğümüzce karşılanmış olup ilaçlama traktör ve işçilikleri Havran Kaymakamlığı köylere
hizmet götürme birliğinden karşılanmıştır.
•3 adet bitki koruma bayii 2014 yılında 8 kez denetlenmiştir.
•Müdürlüğümüzde reçete yazma yetki belgesine sahip 4 ziraat mühendisi tarafından 231 farklı
konuda reçete tanzim edilmiştir.
•Bitkisel üretimde kullanılan kimyasalların kayıt altına alınması ve izlenmesi konusunda 12
üreticimize 27 adet üretici kayıt defteri dağıtılmıştır.
•Bitki pasaportu kayıt sistemi çerçevesinde 3 adet tohum bayii ile 2 adet fidan üreticisi toplam 12
kez denetlenmiştir.
•Zeytin entegre mücadelesi programı çerçevesinde 12 üreticimize ait 1985 da zeytinlik alanlarında
kontrol,takip ve eğitim çalışmaları bizzat arazide uygulamalı olarak yürütülmektedir.
•2014 yılında 488 kişiyle 23 adet çiftçi toplantısı,1 adet çiftçi gezisi yapılmıştır.Yapılan toplantı ve
ziyaretlerde tüm köylerde tarımsal desteklemeler hakkında çiftçilerin bilgilendirilmesi, ekmek
israfının önlenmesi, zeytin sineğinin yer aletleriyle mücadelesi, toprak haftası etkinliği,
biçerdöverlerde tane kaybı ve anız yakılmasının zararları, bilinçli toprak numunesi alınmasıyla ilgili
bilgilendirilmiştir.
46
A- İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI:
5. EKONOMİK DURUM
c-) TARIM
PERSONEL DURUMU
ÜNVANI
İlçe Müdürü
Ziraat Mühendisi
Gıda Mühendisi
Veteriner Hekim
Tarım Danışmanı (4 Vet.Hek 3 Z.Müh)
Ziraat Teknikeri
Ziraat Teknisyeni
Makine Teknisyeni
Veteriner Sağlık Teknisyeni
Memur (İdari Uzman)
Geçici İşçi
Daimi İşçi
TOPLAM
ADEDİ
1(Ziraat Mühendisi)
5
1
3
7
2
1
1
2
1
2
2
28
47
A- İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI:
5. EKONOMİK DURUM
d-) HAYVANCILIK
2014 yılında büyükbaş hayvan sayısı 5750 adet küçükbaş hayvan sayısı ise 29518 adete
yükselmiştir. 2052 baş küçükbaş hayvanda ve 157 baş büyükbaş hayvanda brucella aşısı
yapılmıştır.Koyun-keçi çiçeğine karşı 700 adet hayvanda aşılama yapılmıştır.7875 baş
hayvanda şap aşısı uygulanmıştır.7000 adet küçükbaş hayvanda küpeleme yapılmış olup,19
adet köpekte kuduz aşılaması yapılmıştır.
Arıcılık Desteklemesi: 2014 yılı arıcılık desteklemesi başvuruları yeni başlamış olup 15 adet
çiftçimiz başvuruda bulunmuştur.Başvurular devam etmektedir.
Büyükbaş Süt Desteklemesi:2014 yılının ilk dönemi sonunda 415 işletmeden desteklenen
soğuk süt miktarı 1.070.869,40 litre olup 64.252,164 tl destekleme ödenmiştir.Desteklenen
sıcak süt miktarı ise 41.236.148 litre olup 49.445,49 tl destekleme ödenmiştir.
Küçükbaş(Koyun-Keçi) Süt Desteklemesi: 2014 yılının ilk dönemi sonunda 415 işletmeden
desteklenen koyun süt miktarı 70.869 litre olup 14.173,80 tl destekleme
ödenmiştir.Desteklenen keçi sütü miktarı 50.692 litre olup 10.118,05 tl destekleme ödenmiştir.
Büyükbaş Kırmızı Et Desteklemesi:2014 yılında 33 işletme başvuruda bulunmuş olup
başvurular devam etmektedir.
48
A- İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI:
5. EKONOMİK DURUM
e-) ORMANCILIK
•İlçemizde Havran Orman İşletme Şefliği ve Çınarlıhan Orman İşletme Şefliği ismi ile 2 adet
Şeflik bulunmaktadır.
•HAVRAN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ sınırları içerisinde;
•Çakırdere, Çamdibi, Eseler, Hallaçlar, Hüseyinbeşeler, Karalar, Karaoğlanlar, Kobaklar,
Köylüce, Küçükdere, Taşarası, Temaşalık, Kocadağ ve Büyükdere Mahalleleri bulunmaktadır.
• Şeflik merkezinde toplam 6 adet Lojman mevcut olup lojmanların 3 tanesi Şefliğimize tahsis
edilmiştir. Kocadağ Mahallesinde 1 Yangın Gözetleme kulemizde yılın yangına hassas 7
ayında 24 saat gözetleme yapılmaktadır.
•Şefliğimiz çalışmalarını 1 Orman İşletme Şefi nezaretinde 1 Katip-Mutemet, 2 Orman
Muhafaza Memuru ile yürütmektedir. Şefliğimiz hizmet aracı 1997 model Toyota Pikap olup
(10 KV 233) şoförlük görevini Kadrolu İşçi sürdürmektedir. İşletme Şefliğimizde Yangınlara İlk
Müdahale amacıyla 1 BMC Arazözle (10 KY 468) birlikte, 1 Arazöz Şoförü, 1 Kadrolu ve 1
Mevsimlik İşçiden oluşan Yangın İlk Müdahale ekibimiz bulunmaktadır.Ayrıca Koruma
faaliyetlerinde Orman Muhafaza Memurlarımızca kullanılmak üzere 1 Adet Motosiklet
bulunmaktadır. Santral ve Haberleşme işlerini 1 kadrolu işçimiz dönüşümlü olarak
sürdürmektedir.
•Orman Alanı 10.745 hk (Karaçam, Kızılçam ve Meşe)
•Ziraat Alanı 10.522 hk
•2010-2012 yılında 105 hk fidan dikilmiştir. (Kızılçam ve fıstıkçam)
•2012 yılında 30 hk
•2013 yılında 15 hk
49
•2014 yılında ise 5 hk. dikilmiştir.
A- İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI:
5. EKONOMİK DURUM
DOĞAL KAYNAKLARIMIZ
İlçemiz, yer altı kaynakları ve maden potansiyeli bakımından ülkemizin önemli bölgeleri
arasında yer almaktadır. Demir, Bakır ve Altın madenlerinin halen çıkarıldığı zengin ve
önemli yataklara sahiptir. Eğmir Mahallesi civarında bol miktarda demir cevheri, Tepeoba
Mahallesinde önemli ölçüde bakır madeni, Küçükdere Mahallesinde de zengin altın
madeni ile kireç yatakları ve taş ocakları bulunmaktadır.
Ayrıca İlçemizde Sarnıç Mahallesi sınırları içinde Boğaz Ağzı mevkiinde Kocaçal Tepesi
etekleri ile Çalkayası Tepesi etekleri arasında Havran Çayı üzerinde yapılan Havran Barajı
mevcuttur. Barajın maksimum gölalanı 3.22 km2, maksimum su seviyesi 138 m, maksimum
hacmi de 70 hm3 olup 3682 hektar arazinin sulanması planlanarak yapılmıştır. Körfeze
baraj sayesinde gelecek sulamayla zeytin ürününde %50 ye varan artış beklenmektedir.
Ayrıca zeytin-buğday, zeytin-mısır gibi zeytin arası ikinci ürün ekimi de artacaktır.
50
A- İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI:
6. DİĞER KURUM BİLGİLERİ
İLÇE MÜFTÜLÜK
Kuruma ait idari iş ve işlemler; 1 Müftü, 2 Vaiz, 2 VHKİ, 1 hizmetli ve 1 şoför olmak üzere toplam
7 kişi tarafından yürütülmektedir.
İlçemiz genelinde 1 müftü, 46 imam-hatip, 10 müezzin kayyum, 8 kadrolu Kur’an kursu öğreticisi
ve 5 Fahri Kuran Kursu Öğreticisi olarak toplam 70 personel görev yapmaktadır.
İlçe Müftülüğüne bağlı; 8 adet Kur’an kursunda kadrolu 8 Kur’an kursu öğreticisi görev
yapmakta olup, bu kurslara 175 öğrenci devam etmektedir. Çamdibi ve Ebubekir mahallesinde
bulunan Kur’an kursu yatılıdır. Ayrıca İlçemizde toplam 55 adet cami bulunmakta 1 adet cami
inşaatı devam etmektedir.
MALİYE HİZMETLERİ
İlçemiz Malmüdürlüğünde; 3 Defterdarlık Uzmanı, 2 Gelir Uzmanı, 1 Şef, 12 V.H.K.İ., 1 Şoför, 1
Hizmetli olmak üzere 20 personel görev yapmaktadır.
553 memur, 3 sürekli işçi, 8 geçici personel olmak üzere toplam 564 personele maaş ödemesi
yapılmaktadır.
Malmüdürlüğü bünyesinde vergi dairesi de bulunmaktadır.
Havran Malmüdürlüğü bünyesinde 425 adet Gerçek Usulde mükellefi 70 adet Kurumlar Vergisi
mükellefi, 19 adet Serbest Meslek Kazancı mükellefi, 542 adet Gelir Vergisi Stopajı mükellefi, 514
adet Katma Değer Vergisi mükellefi, 713 adet Basit Usülde Ticari Kazanç mükellefi, 8303 adet
Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefi olmak üzere toplamda 10.586 adet mükellef bulunmaktadır.
51
A- İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI:
6. DİĞER KURUM BİLGİLERİ
İLÇE GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ
İlçe Müdürlüğünde 1 kadrolu personel çalışmakta, 2 kişi hizmet alımı yoluyla görev ifa etmekte diğer iş ve
işlemler fahri çalışanlar tarafınca yapılmaktadır. 2013 yılında İlçe Merkezleri Spor Eğitim ve Öğrenim gruplarında
8 eğitmen ve monitörün onayı alınmıştır.
İLÇEMİZ TESİSLERİ HAKKINDA
-KAPALI SPOR SALONU: Mülkiyeti Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğüne ait olup, Mayıs 2012’de
faaliyete geçmiştir. 250 kişilik seyirci kapasiteli olup, 2 adet sporcu soyunma odası, 2 adet hakem odası, 1 adet
idare odası ile seyirciler için WC Engelliler,Bayanlar ve Erkekler, ısınma LPG’li kalorifer sistemi, kantin ve oturma
alanı, uzay çatı, 37 araçlık otopark alanına sahiptir.
Yıl boyunca basketbol, badminton, jimnastik, güreş, taekwon-do, masa tenisi, tenis ve voleybol antrenmanları ve
müsabakaları yapılmaktadır.
-ŞEHİR STADI: İlçemizde bulunan futbol sahası üzerine Anadolu Lisesi inşaatı yapılmakta olduğundan İlçemiz
dahilindeki amatör futbol kulüplerimizin müsabaka yapacakları alan bulunmamaktadır. Kapalı Spor Salonun
yanında bulunan Havran Belediye Başkanlığı, Fatih Spor Kulübü ve Maliye Hazinesine ait olan arsalar
birleştirilerek Gençlik Spor İl Müdürlüğüne tahsisine karar alınmıştır. Suni çimli futbol sahası yapılmak üzere
Spor Bakanlığına teklifte bulunulmuş Bakanlık ödenek ayırarak İl Müdürlüğünce ihalesinin gerçekleştirilmesi için
talimat verildiği bildirilmiştir.
-SEMT SAHASI: Mülkiyeti Küçükşapçı köy tüzel kişiliğine ait; standart 70X105 m ,kendiliğinden cim zemin.
Kafesli tel örgüyle çevrili, kale direkleri için istek yapıldı. Antrenman amaçlı kullanılacaktır.
-TENİS KORTU: Mülkiyeti Havran belediyesine ait, kullanımı Havran Kaymakamlığınca yapılmaktadır. Standart
ölçülerde, beton zemin. 2 adet ahşap soyunma odaları, Gece ışıklandırması mevcut. Antrenman ve müsabakalar
amaçlı kullanılıyor. Her yıl Kaymakamlık kupası turnuvası düzenleniyor.
-Ayrıca İlçemiz Kapalı Spor Salonu yanında bulunan alana Kaymakamlığımızca 2 adet tenis kortu ve spor alanı
yapılmıştır.
52
A- İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI:
6. DİĞER KURUM BİLGİLERİ
İLÇE GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ KİTLESEL SPOR FAALİYETLERİ
HAKKINDA
A)SPOR KULÜPLERİ
- İlçemizde faaliyet gösteren kulüpler;
Havran Fatih Belediye Spor-Atletizm,Futbol amatör süper ligde,Güreş ve Tenis branşlarında faaliyetler yürütülmekte.2014 yılında
Güreş branşında İlde takım üçüncülükleri kazandılar.Tenis turnuvalarından ferdi ilk üç dereceler elde ettiler,Atletizm Ferdi İl Birincisi
3.cüsü kazanıldı.
Küçükşapçı Spor – Amatör futbol 2.ci ligine katılıyor.
Ferdi sporcularımız yapılan Taekwon-do turnuvalarından madalyalar kazandılar.
B)OKUL SPORLARI
2013/2014 Eğitim Öğrenim yılında İlçemiz Körfez gurup yarışmalarına katıldı;
-İlk Öğretim yaş grubunda Ş.E.KARATAŞ bayan voleybol takımı körfez birinciliği ve İl Üçüncüsü oldular.
-LİSANSLI SPORCULARIMIZ
SPOR BRANŞI
ATLETİZM
BASKETBOL
GÜREŞ
FUTBOL
VOLEYBOL
SATRANÇ
GSGM LİSANSLI ÖĞRENCİ LİSANSLI
TOPLAM
8
67
89
43
32
84
178
12
206
30
75
89
75
262
218
30
YÜKSEK SEVİYEDE SPORCU YETİŞTİRME HAKKINDA
Yeni faaliyete geçecek olan spor salonundan sonra salon sporları azimli ve bilinçli çalışmalar sonucunda yüksek seviyede sporcu yetişecektir.
53
A- İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI:
6. DİĞER KURUM BİLGİLERİ
TAPU MÜDÜRLÜĞÜ
Tapu Müdürlüğü 1 Müdür, 3 Bilgisayar İşletmeni, 1 Memur, 1 Daimi İşçi tarafından
yürütülmektedir.
AKİTLİ AKİTSİZ
GELEN EVRAK SAYISI
GİDEN EVRAK
YAPILAN İŞLEM SAYISI
SAYISI
TOPLAM
1893
340
416
HAZİRAN 2014 tarihi itibari ile Sosyal Hizmetlere ait kurumlardan faydalanmak isteyen yaklaşık
1500 kişiye , Tarım desteğinden faydalanmak isteyen yaklaşık 1000 kişiye (İLÇE TARIM
MÜDÜRLÜĞÜNDE KAYITLI YAKLAŞIK 1000 DOSYA) hizmet verilmiştir.
Müdürlük dahilinde bütün bilgiler bilgisayar ortamına aktarılmış eksik ve yanlış olan bilgiler kontrol
edilerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Tapu Müdürlüğü 23.01.2012 tarihinde TAKBİS Bilgi
Sistemine geçmiştir. Bu tarihten itibaren tapu kayıtları online sistem üzerinden elektronik olarak
uygulanmaktadır. Müdürlüğün işlem yoğunluğundan dolayı 1 Adet Müdür Yardımcısı, 1 Adet Arşiv
Memuruna ihtiyacı vardır.
HAVRAN KADASTRO BİRİMİ
Havran Kadastrosu 4 adet kadrolu memur tarafından yürütülmektedir. Kadastro Müdürlüğü 34
mahalle, 1 Belediyeye hizmet vermektedir. Mahallelerin tamamının kadastrosu en son Çakmak
Mahallesi 01.10.2007 tarihi itibariyle bitirilerek tamamlanarak evraklar Tapu Müdürlüğüne
devredilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda 469.619 dönüm alanda 50.835 adet taşınmazın hak
sahipleri belirlenerek haritaları oluşturulmuştur. Çakmak Mahallesinin kadastrosu İvrindi Kadastro
Müdürlüğü tarafından ölçülmüştür. İlçede kadastrosu yapılacak köy ve mahalle kalmamıştır.
54
B- MAHALLİ İDARELERİN DURUMU:
BELEDİYELER
İlçemizde 1 merkez belediyesi teşkilatı bulunaktadır.
55
B- MAHALLİ İDARELERİN DURUMU:
BELEDİYELER
HAVRAN BELEDİYESİ
BAŞKANLIĞI
BAŞKAN
YARDIMCILĞI
YAZI İŞLERİ
MÜDÜRÜLÜĞÜ
MALİ
HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ
ZABITA
MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
DESTEK HİZMET
MÜDÜRLÜĞÜ
KIRSAL
HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ
FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
DIŞ İLİŞKİLER
MÜDÜRLÜĞÜ
56
B- MAHALLİ İDARELERİN DURUMU:
BELEDİYELER
PERSONEL DURUMU :
a) Memur..........................................................: 25
b) İşçi...............................................................: 19
c) Şirket tarafından çalıştırılan işçi sayısı… : 121
d) Geçici İşçi …………………………………...:
8
YAPISAL DURUMU :
-- Belediye Binası
-- Şerife- Ali SOYLU Yaşlılar ve Muhtaçları Koruma ve Bakim Evi
(Huzurevi)
-- Kapalı Pazar Yeri
-- 26 dükkanlı Toptancı Hali
-- 26 adet Zeytinci Hali Dükkanları
-- Eski İşletme Binası
-- Yazlık Düğün Salonu
-- Kapalı Düğün Salonu
-- Kır Düğün Salonu
-- 11 adet Düğün Salonu altındaki Dükkanlar
-- Kültür Merkezi
-- Hocazade Konağı
-- İzmir – Çanakkale yol çatısında bulunan kaplıca işletmeleri
-- Hanlar Mevkiinde bulunan Han İşletmesi
57
B- MAHALLİ İDARELERİN DURUMU:
BELEDİYELER
-- 100.Yıl Parkı
-- Gençlik Parkı
-- Ahmet Ermiş Parkı ( 1994 – 2004 yılları arasında yapıldı.)
-- Temizlik İşleri işyeri binası
-- Ebubekir Mahallesinde müstakil ahşap ev
-- Çıkrıkçı Mahallesinde 17.000 m2. açık arazi ve 675 adet nar fidanı dikildi.
-- Muhtelif parçalara bölünmüş 1.220 dönüm zeytinlik zeytinlikler içerisinde toplam
11879 adet zeytin ağacı.
-- 36 dönüm meyve bahçesi.
-5 adet derin su kuyusu, 3 adet su deposu ile ilçenin içmesuyu ihtiyacı
karşılanmaktadır.
-- 3 adet derin su kuyusu ile parkların sulama ihtiyacı karşılanmaktadır.
-- Havran Merkezde Toplam 5368 Su Abonesi bulunmaktadır.
-- Belediyeye ait;
-- 100 Adet Arsa,
-- 300 Arazi,
-- 145 Adet Bina bulunmaktadır.
6360 Sayılı Yasaya göre köy tüzel kişiliği kalkan mahallelerimizden devir olan yerlere;
-- 454 Adet Bina,
-- 926 Adet Arazi,
-- 409 Adet Arsa
58
B- MAHALLİ İDARELERİN DURUMU:
BELEDİYELER
1
MEGASTAR
HİZMET ARACI
OTOKAR
SÜPÜRGELİ
ARAÇ
KAMYONET
1
İTFAİYE ARACI
DAMPERLİ
KAMYON
OTOMOBİL
ÇÖP ARACI
VİDANJÖR
MOTOR
5
14
5
2
3
3
1
KEPÇE
TRAKTÖR
Belediye Hizmetleri
Fen İşleri
Park Bahçeler
Su İşleri
Temizlik İşleri
Zabıta
Mezbaha
Öğrenci Servisi
Cenaze İşleri
Gezi
Huzur Evi
Makan Aracı
İtfaiye
TOPLAM
KAMYON
OTOBÜS
ARAÇ - GEREÇ DURUMU
2
1
1
1
1
4
3
1
3
1
1
1
1
1
4
1
1
1
19
16
1
1
1
4
7
1
1
3
3
4
1
59
C- ASAYİŞ VE GÜVENLİK DURUMU
1 - Polis Teşkilatının Durumu
2 - Jandarma Teşkilatının Durumu
60
C- ASAYİŞ VE GÜVENLİK DURUMU
1- POLİS TEŞKİLATI
İlçemizde Polis Teşkilatı 1969 yılında Emniyet Komiserliği düzeyinde kurulmuş, 19.07.2010
tarihli Bakanlık oluru gereği 20.10.2011 tarihinden itibaren B tipi Emniyet Müdürlüğüne
geçilmiştir. Müdürlüğün sorumluluk alanı 7 Mahalle ve 1 Köy olarak 11 km. Sorumluluk alanı
nüfusu toplam 12.200’ dür. 13 Haziran 2014 tarihi itibariyle meydana gelen olay sayısı 352’dür.
Emniyet Müdürlüğünde 1 Başkomiser, 4 BaşPolis, 36 Polis, 1 Çarşı ve Mahalle Bekçisi, 2
Memur, 2 Teknisyen Yardımcısı olarak toplam 46 personel görev yapmaktadır. 1 Emniyet
Müdürü, 2 Komiser, 3 Polis Memuru,1 Teknisyen Yardımcısına ihtiyaç duyulmaktadır.
Hizmet binası yetersizken eski sağlık ocağı binasının Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası
olarak tahsis edilmesi ile bina ihtiyacı bulunmamaktadır.
Bina bakımından da yeterlidir. İlçemizde umuma açık işyeri olarak 42 kahvehane, 9 internet
kafe, 1 düğün salonu, 1 hamam, 4 çay bahçesi, 25 lokanta bulunmaktadır. Şehir içi güvenliğin
sağlanması için güvenlik kamera sisteminin kurulması gerekmektedir. Bu konuda
Kaymakamlık ve sivil toplum örgütleri ile diyalog çalışmaları sürdürülmekte olup, polis
bölgesinde 4 kameralı kablosuz güvenlik sistemi Jandarma binasındaki merkezi sisteme
dahil edilmiştir.
61
C- ASAYİŞ VE GÜVENLİK DURUMU
1- POLİS TEŞKİLATI
ARAÇ DURUMU:
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE;
-1 adet 2011 model ford connect marka resmi araç polis merkezi amirliğinde,
-1 adet 2005 model renault kango marka resmi araç trafik tescil denetleme büro amirliğinde,
-1 adet 2009 model renault megane marka resmi araç trafik tescil denetleme büro amirliğinde,
-1 adet 2011 model fıat fiorino marka sivil araç asayiş büro amirliğinde olmak üzere toplam 4 aracımız
mevcuttur.
Bu nedenle araç ihtiyacımız yoktur.
SİLAH DURUMU:
Müdürlüğümüzde kayıtlı 4 adet mp-5a, 1 adet mp-k (akrep ) silah bulunmaktadır. Mevcutlar
yeterlidir.
62
C- ASAYİŞ VE GÜVENLİK DURUMU
1- JANDARMA TEŞKİLATI
Havran İlçe J.K.lığı 1959 yılında Havran’ ın ilçe olup Edremit ilçesinden ayrılmasından sonra
emniyet ve asayişin teminine başlayarak hizmetini çeşitli binalarda sürdürmüştür. Havran İlçe
Jandarma Komutanlığında 1 hizmet binası ve 10 daireli 1 adet lojman binası bulunmakta olup
2013 Ocak ayı itibariyle hizmete sunulmuştur.
2014 yılı Haziran ayı itibariyle Havran ilçe J.K.lığında izin, istirahat, hava değişimi, tayin,
terhis vb. nedenlerle değişmekle birlikte toplam ( 43 ) personel görev yapmaktadır. Bu
sayıya subay, astsubay uzman jandarma, erbaş ve erler dahildir. J.K.lığı 26 mahallenin
Emniyet ve Asayiş hizmetlerini yerine getirmektedir. 2013 yılındaki suç sayısı 364’tür.
17.06.2014 tarihi itibariyle meydana gelen olay sayısı 292’dir.
İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş, güvenlik ve önleyici güvenlik hizmetleri olarak İlçenin
mahallelerinde gerekli çabayı göstermektedir. Huzur ve sükunu temin etmektedir.
İlçe Jandarma Komutanlığımızın araştırmaları neticesinde 14 kameralı kablosuz güvenlik
sistemi K.H.G.B. Köy muhtarlıklarına aktardığı ödenekler doğrultusunda kurulmuş olup, İlçe
Jandarma hizmet binasında merkezi olarak 17 yerleşim alanımız 24 saat kontrollü
gözlenmektedir.
63
D- YÜRÜTÜLMEKTE OLAN BELLİ BAŞLI ÇALIŞMALAR VE YATIRIM
ÇALIŞMALARI:
1- İLÇE DEVLET HASTANESİ: 04/09/2012 tarihinde Havran Belediye Meclisi Kararıyla Havran Garajı
sahasında 5.187 m2 Hastane inşası için arsa ayrılmıştır.
Sağlık Bakanlığı İnşaat Onarım Daire Başkanlığınca 30 Yatak kapasiteli hastane binası projesi
hazırlanmış olup, 2014 yılı içerisinde Proje ihalesi yapılmış olup, yapım ihalesinin yapılması
beklenilmektedir.
2- ANADOLU LİSESİ: İlçemize; Havran Belediyesince tahsis edilen Tekke Mahallesi 33 Ada 3 Nolu
parsele 16 Derslikli MEB 2000.17 tip Anadolu Lisesi yapımı projesi olup, 2012-2014 yatırım programına
alınmış ve 15.04.2013 tarihinde ihalesi yapılarak 28.05.2013 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 31.05.2013
tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. İnşaatı halen devam etmektedir.
3- BAĞIMSIZ ANA OKULU: İlçemize; Belediye Başkanlığınca tahsis edilen ve İlçemiz Hamambaşı
Mahallesinde bulunan 2 Dönümlük arsa üzerine Ana Okulu yapımı Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim
Genel Müdürlüğünce 2012 Yılı Genel Bütçe Yatırım programına alınmıştır. 5 derslikli 100 öğrencilik özel
proje olup, Proje bedeli 500.000,00 TL’dir. 10.12.2012 tarihinde İl Özel İdaresince ihalesi gerçekleştirilmiş
olup, ihale bedeli 481.000,00 TL (KDV Hariç) ‘dir. 11.02.2013 tarihinde yüklenici firmayla sözleşme
imzalanmış ve 15.02.2013 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Geçici kabul aşamasında olup, 2014-2015
eğitim-öğretim döneminde öğrenci kabulü yapılacaktır.
4- İNÖNÜ MAHALLESİ KÖPRÜ İNŞAATI PROJESİ: İlçemize 5 Km. mesafede İnönü mahallesi girişinde
yapılan Köprü Projesi yapım işi İl Özel İdaresince 11.10.2012 tarihinde ihale edilerek tamamlanmış olup,
İlçemizin hizmetine sunulmuştur.
64
D- YÜRÜTÜLMEKTE OLAN BELLİ BAŞLI ÇALIŞMALAR VE YATIRIM
ÇALIŞMALARI:
5- HOCAZADE KONAĞI KENT MÜZESİ PROJESİ: İlçemiz Camikebir Mahallesi Dumlupınar Caddesi 30/3
adresinde 59 Ada 6/19 Parselde 1.378 m2 arsa üzerinde bulunan vasıflı korunması gerekli Kültür
Varlıklarından olan tarihi konağın Kent Müzesine dönüşümü için Kültür Bakanlığı ile Havran Belediyesi
Başkanlığı arasında yapılan protokol gereği bu işe harcanılmak üzere İl Özel İdaresine ödeneği
gönderilmiştir. İl Özel İdaresinin Belediye Başkanlığına verdiği yetki ile 2013 yılı içersinde ihale
yapılmış olup, yüklenici firma ile sözleşme imzalanmış, yer teslimi yapılmıştır. Ancak iş, bitimi süresi
içerisinde yüklenici firma tarafından tamamlanamadığından ihale feshedilmiştir. Havran Belediye
Başkanlığınca İşin yeniden ihale sürecine başlanılması gereklidir.
6- SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİ: Havran Belediyesince İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesine İlçemiz tarihi yapıların bulunduğu Dumlupınar Caddesine Dış cephe rölove ve
restorasyon proje çalışmaları devam etmekte olup, hazırlanan projeler Bursa Kültür Varlıkları Koruma
Kuruluna sunulmuş, Kurul tarafından eksiklikler tespit edilmiş olup, Belediye Başkanlığımızca
eksiklikler tamamlandıktan sonra Kurula sunulup, Kültür Bakanlığından yardım talebinde
bulunulacaktır.
7- SUNİ ÇİMLİ FUTBOL SAHASI PROJESİ: İlçemizde bulunan futbol sahası üzerine Anadolu Lisesi
inşaatı yapılmakta olduğundan, İlçemiz dahilindeki amatör futbol kulüplerinin müsabaka yapacakları
alan için, Kapalı Spor Salonun yanında bulunan Havran Belediye Başkanlığı, Fatih Spor Kulübü ve
Maliye Hazinesine ait olan arsalar birleştirilerek Gençlik Spor İl Müdürlüğünün tahsisine karar alınmış
olup, bu alana Suni çimli futbol sahası yapılmak üzere Spor Bakanlığına teklifte bulunulmuş ve
26/06/2014 tarihinde ihalesi gerçekleşmiştir. İhalenin bitim aşaması 120 gün olarak belirlenmiştir.
65
D- YÜRÜTÜLMEKTE OLAN BELLİ BAŞLI ÇALIŞMALAR VE YATIRIM
ÇALIŞMALARI:
8- HAVRAN BARAJI HAVRAN OVASI SULAMA PROJESİ: Proje kapsamında Havran barajı ile sağ
sahilde 1.129 hektar, sol sahilde 1.931 hektar olmak üzere toplam 3.060 hektar arazinin borulu
sulaması sağlanacaktır. Toplam sulama şebekesi uzunluğu 90.377 m olup, toplam ana boru uzunluğu
32.990 m.dir. İhale tarihi 30.12.2008 olup toplam ihale bedeli 16.655.696,58 TL’dir. Sulama şebekesine
ait toplam 71.731 m’lik boru imalat ve montaj işleri tamamlanmıştır. Ayrım yapıları, hat vanası ile tahliye
yapılarına ait 136 adet sanat yapısının imalatı kısmen bitirilerek 21.316 m lik işletme bakım yolu
yapılmıştır. Proje bünyesinde 2 adedi menfez 2 adedi de kasis olmak üzere toplam 4 adet sanat yapısı
imalatı tamamlanan sulama inşaatında ana kanal ve şebeke bazında toplam 24.000 m’lik borunun
döşeme işlemi tamamlanması ve 590 adet sanat yapısının imalatının bitirilerek toplam 3.060 hektarlık
alanın tamamının işletmeye açılması planlanmıştır.
9- MOBESE KAMERA SİSTEMİ: Asayişe müessir suçlarla etkin mücadelede önem arz eden Mobese
(Kamera) sisteminin İlçede bir an önce kurulması gerekmektedir. Bu doğrultuda İlçe Jandarma
Komutanlığımızın araştırmaları neticesinde 14 kameralı kablosuz güvenlik sistemi K.H.G.B. Köy
muhtarlıklarına aktardığı ödenekler doğrultusunda kurulmuş olup, İlçe Jandarma hizmet binasında
merkezi olarak 17 yerleşim alanımız 24 saat kontrollü gözlenmektedir.
10- İLÇE TENİS KORTU VE SPOR PARKI PROJESİ: İlçemiz Kapalı Spor Salonu bitişiğindeki, Belediye
Başkanlığının mülkiyetinde Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğüne tahsisli arsa üzerine K.H.G.Br. Ve
Belediye Başkanlığı olarak 2 adet tenis kortu yapımına başlanılmış olup, 2013 Aralık ayı sonu itibariyle
bitirilmiş ve hizmete sunulmuştur. Belediye Başkanlığınca arsanın tamamının çevre düzenlemesi
gerçekleştirilerek spor parkı olarak vatandaşlarımızın kullanımına sunulacaktır.
66
E- ÖNEMLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:
1- Sağlık Bakanlığı yatırım programında yer alan İlçemiz yeni Devlet Hastanesi binasının ihale edilip
işe başlanılarak en kısa sürede hizmete girmesi mevcut hastanemizde ameliyatların yapılamıyor
olması ve laboratuar eksikliklerinin bulunması gibi sağlık hizmetinin sunumu açısından önem arz
etmektedir.
2- İlçe merkezinde geçen yıl açılan İmam Hatip Orta Okulu, Diyanet Vakfına ait olan ve İlçe Müftülüğü
tarafından Kuran Kursu olarak kullanılan binada eğitim öğretimine devam etmiş, 2013-2014 eğitim
öğretim yılında ise İlçe Jandarma Komutanlığının boşaltmış olduğu eski hizmet binası onarımdan
geçirilerek okul olarak kullanılmıştır. İlçe merkezine ( mevcut Anadolu Lisesinin arka bahçesine) 8
derslikli yeni İmam Hatip Okulu yapılması için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teklifte bulunulmuştur. 2014
Bakanlık Yatırım Programına alınabileceği bildirilmiştir.
3- Havran - Edremit Duble Yol güzergahı orta refüjünde İlçe Güzergahında Işıklandırmanın yapılması
ve ayrıca Edremit – Havran girişinde ve çıkışında özellikle trafik güvenliğine uygun şekilde cep, trafik
lambaları ve ışıklandırmanın yapılması önem arz etmektedir.
4- İlçe merkezinde koruma altında bulunan tarihi ve tescilli konakların onarılarak turizme
kazandırılması büyük önem arz etmektedir. Buna yönelik olarak İlçe tekliflerimizi İl Özel İdaresine
sunmuş bulunmaktayız. Aynı zamanda Terzizade Konağı mülk sahipleriyle Belediye Başkanlığımız
arasında protokol yapılarak Kültür Bakanlığına konağın restorasyonu için teklifte bulunulacaktır.
67
E- ÖNEMLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:
5- Havran Barajı sulama kanallarının yapımı DSİ Bölge Müdürlüğü nezdinde yaptırılmakta olup
Edremit_Havran ovalarında toplam 3060 ha tarım alanının sulanması sağlanacaktır.Ancak sulanacak
tarım arazisi daha çok zeytinlik alan(%80) olup, naranciye bahçelerini kapsamamaktadır. Naranciye
bahçeleri yaklaşık 40 yıl öncesine ait DSİ tarafından açılan 47 adet sondaj kuyuları ile oluşturulan
sulama kooparatifi aracılığı ile sulanabilmekte olup, elektirik enerjisinin kullanılması, şebekenin açık
kanallı ve çok eski olması dolayısıyla tesisin çok verimli olmaması kooparatif üyelerine yüksek
maliyet getirmektedir. Yeni yapılan sulama kanalı projesine ek proje yapılarak kuyuların bulunduğu
alanında projeye dahil edilmesi çiftçiler açısından düşük maliyetli eşit bir ücretlendirme
sağlayacaktır.
6- İlçemizde Balıkesir Üniversitesine ait 756 öğrencisi bulunan Havran Meslek Yüksek Okulu mevcut
olup bu okula devam eden sadece erkek öğrencilerin kalabileceği Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar
Kurumuna ait 114 yatak kapasiteli erkek öğrenci yurdu bulunmaktadır. Bu okul devam eden kız
öğrencilerin kalabileceği resmi bir kız yurdu bulunmamaktadır. Bu nedenle Yüksek Okulun
bulunduğu arsa içerisine 150 öğrenci kapasiteli bir kız öğrenci yurdunun yapılması büyük bir
eksikliği gidermiş olacaktır.
7- Depreme dayanıklılık testi yapılarak olumsuz rapor verilen ve buna dayalı olarak yıkılıp yeniden
yapılması planlanan İlçemiz merkez Sekizeylül Ortaokulu ile güçlendirilmesi öngörülen Ermiş Soylu
İlköğretim Okulu ile ilgili olarak ihaleye hazırlık kapsamında yer tespit çalışmaları tamamlanmış olup
proje tespiti ve diğer çalışmalar İl Özel İdaresi tarafından sürdürülmektedir. Eğitim-öğretim hizmetini
aksatmamak için yaz dönemi içerisinde inşaat yapım çalışmalarının başlatılması gerekmektedir.
68
E- ÖNEMLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:
8- İlçemiz içerisinden geçen Havran Çayının, şehir içi geçiş güzergahı kısmında kanalın kademeli
şekilde yeniden düzenlenerek, etrafındaki yolların yürüyüş yolu ve park olarak tekrar düzenlenmesi
için Havran Belediye Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına teklifte bulunmuş olup, Bakanlığın
proje ve ödenek desteği sağlaması halinde İlçemizin vizyon projelerinden bir tanesi olacaktır.
9- İlçemiz içerisinde Jeotermal Arama ve Kullanma yetkisi için Belediye Başkanlığı adına İl Özel
İdare Müdürlüğünden arama ruhsatı alınmış olup, İller Bankasında jeotermal arama ve ölçme
yeterliliği için görevli personel İlçemize gelerek çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmalar sonucunda
yeterli derecedeki sıcak su kaynağına ulaşılması durumunda İlçemiz konut ısınması ve kaplıca
turizmine büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
10- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının merkez nüfusu 10.000 üzerindeki ilçelere doğalgaz
ulaştırılmasına ilişkin usül ve esasları dahilinde İlçemizde bulunan elektrik abonelerinin %60’lik
kısmının 31 Ekim’e kadar doğalgaz başvurusu için gerekli ücreti yatırması gerekliliğine rağmen 24
kişi abonelik ücretini yatırmıştır. Bu nedenle doğalgaz aboneliği İlçemize bağlanamamaktadır. Ancak
İlçemizin ileriki dönemlerde doğalgaz alt yapısına ihtiyaç bulunacağı önem arz etmektedir.
Yasin ÖZTÜRK
KAYMAKAM
69
Download

2014 Yılı Kaymakamlık Brifing Raporu