PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU
Meclisimizin 11/11/2014 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Milas Belediyesinin
2015 Mali Yılı Bütçesi ve Gelir Tarife Cetvelleri , Komisyonumuzun 20/11/2014 tarihli toplantısında
incelendi.
2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESĠ
Madde 1- Belediye gider bütçesi kapsamında, analitik bütçe sınıflandırması sisteminin kurumsal
sınıflandırmada kodlanan dairelerin harcamaları için (A) iĢaretli cetvelde gösterildiği üzere toplam
79.000.000,00 (YetmiĢdokuzmilyon) TL ödenek verilmiĢtir. Ġfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile
uygun görülmüĢtür.
Madde 2- Belediye bütçesinin geliri, bağlı (B) iĢaretli cetvelde gösterildiği üzere toplam 83.000.000,00
(Seksenüçmilyon) TL olarak tahmin edilmiĢtir. Ġfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun
görülmüĢtür.
Madde 3- Alınan borçların anapara ödemesi, “Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde”
toplam 4.000.000,00 (Dörtmilyon) TL olarak gösterilmiĢtir. Ġfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile
uygun görülmüĢtür.
Madde 4- 2015 mali yılı gelir bütçesinde tahmin edilen gelirlere, gider bütçesinde yer alan ödenekler ile
finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki ödemeler karĢılık gösterilmek suretiyle denklik
sağlanmıĢtır. Ġfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 5- Gelir çeĢitlerinin her birinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiĢtir. Yasal dayanağı
bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir. Ġfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 6- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen gelecek yıllara yaygın yüklemelere izin verilen
yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleĢme yapmaya yetkilidir. Ġfadesi
Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 7- 6245 Sayılı Harcırah Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince üzerinde resmi bir görev
bulunmayanlara yurt içi ve yurt dıĢı gezi ve görevlerde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H)
cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir. Ġfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun
görülmüĢtür.
Madde 8- Bütçeye aĢağıda belirtilen cetveller eklenmiĢtir.
1- Bütçe Kararnamesi,
2- Ödenek Cetveli (A),
3- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli,
4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli,
5- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli,
6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli,
7- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ġzleyen Ġki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli,
8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli,
9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklemeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli,
11- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli,
12- Ġhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli,
13- Ġhdas Edilen Sürekli ĠĢçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli,
14- 237 Sayılı TaĢıt Kanununa Göre Satın Alınacak TaĢıtları Gösterir (T-1) Cetveli,
15- Mevcut TaĢıtları Gösterir (T-2) Cetveli,
16- Ayrıntılı Harcama Programı,
17- Finansman Programı
Ġfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 9- Vergi, resim, harç ve katılma paylarının tahsil süreleri 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
ile 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nda gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ise Belediye Meclisi’nce
tayin edilen zamanlarda tahsil edilir. Ġfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 10- 4109 Sayılı Asker Ailelerinin Muhtaç Olanlara Yardım Hakkındaki Kanun’un 11’nci
maddesine göre bir yıl önceki gerçekleĢen nakdi tahsilâtın azami %2 oranında ödenek ayrılır. Bu ödenek
analitik bütçe sınıflandırması kod yapısına göre oluĢturulmuĢ bütçeye ait ekonomik sınıflandırmanın
birinci düzeyinde (05) cari transferler, ikinci düzeyinde (4) hane halkına yapılan transferler, üçüncü
düzeyinde (7) sosyal amaçlı transferler, dördüncü düzeyinde (51) 4109 Sayılı Kanuna Göre Muhtaç Asker
Ailesi Yardımı koduna konulur. Bu tertipten yılı içinde harcanmayıp artan ödenekler ertesi yıl bütçesine
Belediye Encümeni’nce devir eden ödenek olarak aktarılır. Ġfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun
görülmüĢtür.
Madde 11- 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesi gereğince mahalli idareler genel seçimlerinde
itibaren altı ay içerisinde belediyemizin beĢ yıllık dönemi kapsayan stratejik plan ve her yıl stratejik plana
bağlı olarak da performans programı hazırlanacaktır. Ġfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun
görülmüĢtür. Ġfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 12- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 35’inci maddesi gereği tahakkuk ve
verile emri iĢlemlerinin tamamlanılması, beklenilmeyecek ivedi giderler ve her yıl bütçe kanunda
belirlenecek tutarların altında kalan giderler için harcama yetkilisinin gerekli görmesi üzerine
görevlendirecekleri mutemetlere üst sınırları bütçe kanunları ile saptanan tutarlarda avans verilebilir.
Ġfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 13- ĠĢçi alıp çıkarmaya Belediye BaĢkanı, sözleĢme yapmaya Belediye BaĢkanı’nın oluĢturacağı
komisyon yetkilidir. Ġfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 14- Muhtaç kiĢilere Sosyal Yardım ĠĢleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Muhtarlıklar
tarafından düzenlenecek belgelere istinaden 80,00 (seksen) TL’ye kadar aylık nakdi yardım yapılır.
Ayrıca, hastalık, ulaĢım gibi zorunlu hallerde durumlarını belgelemeleri halinde aynı madde belirlenen
yardımın 2 katına kadar aylık nakdi yardım yapılabilir. Ġfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun
görülmüĢtür.
Madde 15- Resmi ve özel kuruluĢlardan kredi almaya, Ģartlı bağıĢ kabulüne Belediye Meclisi, Ģartsız
bağıĢ kabulüne Belediye BaĢkanı yetkilidir. Ġfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 16- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 39’uncu maddesi gereğince Belediye BaĢkanı’na nüfusa göre,
gösterge rakamının devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda
aylık brüt ücret ödenir. Ġfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 17- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49’ncu maddesi gereğince Belediye BaĢkan Yardımcısı’na,
Belediye BaĢkanına verilen ödeneğin 2/3’ünü aĢmamak üzere Belediye Meclisi tarafından belirlenecek
aylık ödenek verilir. Ġfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 18- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 40’ncı maddesi gereğince baĢkan vekiline, görev süresince
baĢkana ödenen aylık brüt ödeneğin gün hesabı üzerinden ücret ödenir. Ġfadesi Komisyonumuzca oy
birliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 19- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 36’ncı maddesi gereğince seçilmiĢ encümen üyelerine nüfusa
göre, gösterge rakamının devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak
tutarda aylık brüt ücret ödenir. Ġfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 20- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 32’inci maddesi gereğince meclis baĢkan ve üyelerine, meclis
ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için brüt 70,00 (yetmiĢ) TL huzur hakkı ödenir. Ġfadesi
Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 21- 5393 Sayılı Kanunun 36’ncı maddesi gereğince encümen memur üyelerine nüfusa göre,
gösterge rakamının devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak brüt
tutarın yarısı ödenir. Ġfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 22- Belediye dıĢından görevlendirilecek bilirkiĢilere, düzenlenecek rapor karĢılığında oturum
baĢına brüt 40,00 (kırk) TL ücret ödenir. Ġfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 23- Belediye araçlarına ihtiyaç duyulan akaryakıt ve madeni yağlar 4734 Sayılı Kamu Ġhale
Kanunu gereğince ihale yolu ile satın alınır. Araçlara akaryakıt alımı Belediye UlaĢtırma Müdürlüğü’nce
düzenlenecek fiĢler karĢılığında yapılır. Bunun dıĢında akaryakıt alımı yapılamaz. Ġfadesi
Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 24 - Fakir öğrencilere kitap, defter ve kırtasiye malzemesi yardımı ayni olarak yapılır. Ġfadesi
Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 25 - Belediyeye ait gayrimenkul kiraları ile ecrimisil kiralarını kiraya verilmesi ve kira
miktarlarının tespitini Belediye Encümeni yapar, kiralar 12 eĢit taksitle tahsil edilir. Zamanında
ödenmeyen kira bedellerine 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K. hükümlerince belirlenecek oranda günlük gecikme
faizi uygulanır. Ġfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 26- Memurlara yapılacak giyecek ve yiyecek yardımları, Memur Giyim ve Yiyecek Yardımı
Yönetmeliği gereği iĢlem yapılır. Ġfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 27- Belediye iĢçilerine giyim yardımı TĠS hükümlerine göre ayni olarak yapılır. Ġfadesi
Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 28- Belediyemiz zabıta personeline verilecek fazla mesai ücreti Bütçe Kanunu ile belirlenen
asgari ve azami miktar arasında Belediye Meclisin belirleyeceği miktar üzerinden ödenir. Ġfadesi
Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 29- Belediyece yapılan imar ıslah planları bedelleri ilgililerden hisse oranında tahsil edilir. 3194
Sayılı Ġmar Kanunun 18’nci madde uygulaması yapılan yerlerden masrafları ilgililerden tahsil edilir.
Ġfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 30-Süresi dolmadan depodan alınan emtiadan tam tarife üzerinden ücret alınır. Günlük olarak
çıkan her emtianın ücreti tahsil edilir. Depoya gelen emtia ile çıkan emtia takas edilmez, yeni gelenden
ayrı ücret alınır. Depoya gelen emtialara ambalaj ağırlıkları dâhil edilir. Depodaki malın giriĢ fiĢini
getirmeden mal çıkıĢ yapılmaz. Malın belirtilen süresinden fazla kalması halinde emtia bozulmasından
mesuliyet kabul edilmez. Ġfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 31- Gününde ödenmeyen soğuk hava depo ücretlerinden 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K hükümlerine
göre belirtilen oranda günlük gecikme faizi uygulanır. Ġfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun
görülmüĢtür.
Madde 32- Soğuk hava deposu oda tahsis ücreti ile değerlendirme ve ücretlendirme konusunda ayrıca
Belediye Encümenin önerisi ile Belediye Meclisi yetkilidir. Ġfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun
görülmüĢtür.
Madde 33- ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü su satıĢ fiyatlarının günlük koĢullara göre belirlenmesi ve
mali yıl içerisinde su fiyatlarının tespitinin yapılması için Belediye Encümenin önerisi ile Belediye
Meclisi yetkilidir. Ġfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 34- ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü’ne borcunu bayilik sözleĢme hükmü gereğince zamanında
ödemeyen bayilerden sözleĢme hükmü gereğince gecikme faizi alınır. Ġfadesi Komisyonumuzca oy birliği
ile uygun görülmüĢtür.
Madde 35- Kanunlara göre toplanacak vergi, resim ve harçların miktarlarına ait Meclis Kararı ektedir.
Ġfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 36- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97’nci maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun
18’inci maddesinin f fıkrasına göre ücrete tabi iĢlerden alınacak ücretlere ait meclis kararı ektedir. Ġfadesi
Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 37- Toplantı ve Düğün Salonunun kültürel ve sanatsal vb. etkinliği amacı ile kiralanması halinde
Belediye BaĢkanının oluru ile %50 indirimli tarife uygulanır. Ġfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile
uygun görülmüĢtür.
Madde 38- Belediye BaĢkanı, toplantı ve düğün salonunun, yazlık düğün bahçesi, Kapalı Pazar Yeri,
Kapalı Cumartesi ve Akkent, Eski Labranda Fabrikası Bahçesi, Baltalı Kapı, Asfalt Pazaryeri ve Giyim
Pazar yeri, Bafa, Selimiye, Ören ve Güllük Mahallerinde ve bunların dıĢındaki diğer mahallelerde
bulunan kapalı ve açık düğün salonun kiralanması için muhtarlıklardan fakirlik ilmuhaberesini ibraz eden
mükelleflere %25’e kadar indirim yapmaya yetkilidir. Ġfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun
görülmüĢtür.
Madde 39- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür. Ġfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun
görülmüĢtür.
Madde 40- ĠĢ bu kararname 40 maddeden ibaret olup, kararname hükümleri 1 Ocak 2015 tarihinde
yürürlüğe girer. Ġfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüĢtür.
2015 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 40 madde üzerinden madde madde incelenmiĢ olup,
Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
Gider Kodu
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
2015 MALĠ YILI GĠDER BÜTÇESĠ
(Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre)
Açıklama
GENEL KAMU HĠZMETLERĠ
SAVUNMA HĠZMETLERĠ
KAMU DÜZENĠ VE GÜVENLĠK HĠZ.
EKONOMĠK ĠġLER VE HĠZMETLER
ÇEVRE KORUMA HĠZMETLERĠ
ĠSKÂN VE TOPLUM REFAHI HĠZMETLERĠ
SAĞLIK HĠZMETLERĠ
DĠNLENME, KÜLTÜR VE DĠN HĠZMETLERĠ
EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ
SOSYAL GÜVENLĠK VE SOS. YRD.HĠZ.
2015 Yılı Gideri (TL)
21.197.000,00.-TL
0,00.-TL
2.849.000.00.-TL
28.733.000,00.-TL
11.050.000,00.-TL
2.903.000,00.-TL
1.755.000,00.-TL
9.265.000,00.-TL
0,00.-TL
1.248.000,00.-TL
TOPLAM
79.000.000,00.-TL
GĠDER BÜTÇESĠ: 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması Yapılan Birimlerin
Fonksiyonel Kodlamasının 1. Düzeyine göre ödeneklerinin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; ödenekler
toplamı teklif edildiği Ģekliyle 79.000.000,00.-TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun
görülmüĢtür.
Gider Kodu
01
02
03
04
05
06
07
08
09
2015 MALĠ YILI GĠDER BÜTÇESĠ
(Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre)
Gider ÇeĢidi
2015 Yılı Gideri (TL)
PERSONEL GĠDERLERĠ
SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA
DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ
MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ
FAĠZ GĠDERLERĠ
CARĠ TRANSFERLER
SERMAYE GĠDERLERĠ
SERMAYE TRANSFERLERĠ
BORÇ VERME
YEDEK ÖDENEKLER
TOPLAM
AĠT
20.139.500,00.-TL
3.376.500,00.-TL
0,00.-TL
26.460.500,00.-TL
1.152.000,00.-TL
3.100.000,00.-TL
16.471.500,00.-TL
0,00.-TL
0,00.-TL
8.300.000,00.-TL
79.000.000,00.-TL
-GĠDER BÜTÇESĠ: 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması Yapılan Birimlerin
Ekonomik Kodlamasının 1. Düzeyine göre ödeneklerinin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; Ödenekler
Toplamı teklif edildiği Ģekliyle 79.000.000,00.-TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun
görülmüĢtür.
2015 MALĠ YILI GELĠR BÜTÇESĠ
(Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre)
Gelir
Kodu
01
03
04
05
06
08
09
Gelir ÇeĢidi
VERGĠ GELĠRLERĠ
TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ
ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR ĠLE
GELĠRLER
DĠĞER GELĠRLER
SERMAYE GELĠRLERĠ
ALACAKLARDAN TAHSĠLÂT
RED VE ĠADELER (-)
TOPLAM
2015 Yılı Geliri (TL)
ÖZEL
33.377.000,00.-TL
15.200.000,00.-TL
700.000,00.-TL
0,00.-TL
31.962.000,00.-TL
1.800.000,00.-TL
0,00.-TL
-39.000,00.-TL
83.000.000,00.-TL
GELĠR BÜTÇESĠ: 2015 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Kodlamasının 1. Düzeyine göre
ödeneklerin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; ödenekler toplamı teklif edildiği Ģekliyle 83.000.000,00.TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
FĠNANSMANIN EKONOMĠK SINIFLANDIRMASI
KODLAR
2015 YILI
FĠNANSMANIN EKONOMĠK SINIFLANDIRMASI
ÖNGÖRÜLEN
I II III IV
1
ĠÇ BORÇLANMA(ÖDEME)
2
DIġ BORÇLANMA
3
5
4.000.000,00.-TL
LĠKĠDĠTE AMAÇLI TUTULAN NAKĠT, MEVDUAT VE MENKUL
KIYMETLERDEKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER
NET FĠNANSMAN
FĠNANSMANIN EKONOMĠK SINIFLANDIRMASI: Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının I.
Düzeyine göre 4.000.000,00.-TL alınan borçların anapara ödemesi tahmini teklifinin ayrı ayrı kabulü;
Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
SONUÇ :
2015 Mali Yılı Gelir Bütçesi 83.000.000,00.-TL tahmin edilmiĢ olup, Finansmanın Ekonomik
Sınıflandırması tablosundaki 4.000.000,00.-TL alınan borçların anapara ödemesi tahmini de düĢülmek
suretiyle, Gelir ve Gider Bütçesi denk bir Ģekilde 79.000.000.-TL olarak teklif edildiği Ģekliyle ayrı ayrı
kabulü; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
2015 MALĠ YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI
KURUM:
I
II
1
EKONOMĠK
KODLAMA
I. 3 AYLIK
AÇIKLAMA
MĠKTAR
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik
Kurumlarına Devl
Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
2
3
II. 3 AYLIK
(NĠSAN-MAYISHAZĠRAN)
(OCAK-ġUBAT-MART)
ORAN
4.027.900,00.-TL
20
675.300,00.-TL
20
5.292.100,00.-TL
20
4
Faiz Giderleri
230.400,00.-TL
20
5
Cari Transferler
620.000,00.-TL
20
3.294.300,00.-TL
20
6
Sermaye Giderleri
7
Sermaye Transferleri
8
Borç Verme
9
Yedek Ödenekler
GĠDER TOPLAMI
MĠKTAR
III. 3 AYLIK
(TEMMUZ-AĞUSTOSEYLÜL)
ORAN
6.041.850,00.-TL
30
1.012.950,00.-TL
30
7.938.150,00.-TL
30
345.600,00.-TL
30
930.000,00.-TL
30
4.941.450,00.-TL
30
0,00.-TL
MĠKTAR
ORAN
4.027.900,00.-TL
20
675.300,00.-TL
20
5.291.100,00.-TL
20
230.400,00.-TL
20
620.000,00.-TL
20
3.294.300,00.-TL
20
0,00.-TL
0,00.-TL
IV. 3 AYLIK
(EKĠM-KASIMARALIK)
MİKTAR
ORAN
6.041.850,00.-TL
20.139.500,00.-TL
1.012.950,00.-TL
30
3.376.500,00.-TL
7.938.150,00.-TL
30
26.460.500,00.-TL
345.600,00.-TL
30
3.201.000,00.-TL
930.000,00.-TL
30
3.100.000,00.-TL
4.941.450,00.-TL
30
16.471.500,00.-TL
0,00.-TL
0,00.-TL
TOPLAM
30
0,00.-TL
0,00.-TL
0,00.-TL
0,00.-TL
0,00.-TL
1.660.000,00.-TL
20
2.490.000,00.-TL
30
1.660.000,00.-TL
20
2.490.000,00.-TL
30
8.300.000,00.-TL
15.800.000,00.-TL
20
23.700.000,00.-TL
30
15.800.000,00.-TL
20
23.700.000,00.-TL
30
79.000.000,00.-TL
AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI: Ayrıntılı Harcama Programı, Ekonomik Sınıflandırmanın 1.
Düzeyinde ayrı ayrı incelenmiĢ olup; teklif edildiği Ģekliyle 79.000.000.-TL olarak, Komisyonumuzca
oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
2015 MALĠ YILI FĠNANSMAN PROGRAMI
KURUM:
I. 3 AYLIK
KODU
I
1
3
4
II
AÇIKLAMA
Vergi Gelirleri
TeĢebbüs ve Mülkiyet
Gelirleri
Alınan BağıĢ ve Yardımlar
II. 3 AYLIK
(NĠSAN-MAYISHAZĠRAN)
(OCAK-ġUBAT-MART)
MĠKTAR
ORAN
6.675.400,00.-TL
20
3.040.000,00.-TL
20
MĠKTAR
III. 3 AYLIK
(TEMMUZ-AĞUSTOSEYLÜL)
ORAN
10.013.100,00.-TL
30
4.560.000,00.-TL
30
MĠKTAR
ORAN
MİKTAR
TOPLAM
ORAN
6.675.400,00.-TL
20
10.013.100,00.-TL
30
33.377.000,00.-TL
3.040.000,00.-TL
20
4.560.000,00.-TL
30
15.200.000,00.-TL
20
140.000,00.-TL
IV. 3 AYLIK
(EKĠM-KASIMARALIK)
20
210.000,00.-TL
30
140.000,00.-TL
210.000,00.-TL
30
700.000,00.-TL
ile Özel Gelirler
5
Diğer Gelirler
6
Sermaye Gelirleri
9
Red ve Ġade
GELĠR TOPLAMI
6.392.400,00.-TL
20
9.588.600,00.-TL
30
6.392.400,00.-TL
20
9.588.600,00.-TL
30
31.962.000,00.-TL
360.000,00.-TL
20
540.000,00.-TL
30
360.000,00.-TL
20
540.000,00.-TL
30
1.800.000,00.-TL
-7.800,00.-TL
20
-11.700,00.-TL
30
-7.800,00.-TL
20
-11.700,00.-TL
30
16.600.000,00.-TL
24.900.000,00.-TL
16.600.000,00.-TL
24.900.000,00.-TL
-39.000,00.-TL
83.000.000,00.-TL
FĠNANSMAN PROGRAMI: Finansman Programı, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının 1.
Düzeyinde ayrı ayrı incelenmiĢ olup; teklif edildiği Ģekliyle 83.000.000,00.-TL olarak, Komisyonumuzca
oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
-TARĠFE CETVELLERĠ : Tarife cetvellerinde yer alan tarifeler arasında aĢağıda gösterilen tarifenin;
…………. ġube Müdürlüğü 2015 Mali Yılı Gelir Tarifeleri Cetveli
ÜCRET TARİFESİNİN
S.No Müdürlük
1
2
Yazı İşleri
Müdürlüğü
Yazı İşleri
Müdürlüğü
Konusu
İlan Ücreti
İlan Ücreti
Varsa Yasal
Dayanağı
50 Kelimeye Kadar olan İlanın 1 5393 ve 2464
Seferinden
Sayılı Kanunlar
50 Kelimeden Sonra Her Kelime 5393 ve 2464
için
Sayılı Kanunlar
Karşılığı Yapılacak İş
2015 Yılı
Tarifesi
50,00
2,50
3
4
5
Yazı İşleri
Müdürlüğü
Yazı İşleri
Müdürlüğü
Yazı İşleri
Müdürlüğü
İlan Ücreti
İlan Ücreti
İlan Ücreti
6
Yazı İşleri
Müdürlüğü
İlan Ücreti
7
Yazı İşleri
Müdürlüğü
İlan Ücreti
8
Yazı İşleri
Müdürlüğü
İlan Ücreti
9
Yazı İşleri
Müdürlüğü
İlan Ücreti
10
Yazı İşleri
Müdürlüğü
İlan Ücreti
Şehir İçinde Kendi İmkanları ile
Yapılan Her Türlü İlanlardan
Özel Tarife ile İstenen İlanlardan
50 Kelimeye Kadar 1 Sefer
50 Kelimeden Sonra Her Kelime
için
Mahkeme ve İcra İlanlarından
satış Değeri 1.000,00 TL. Ye
kadar olanlar
Mahkeme ve İcra İlanlarından
satış Değeri 1.001,00 TL. İle
150.000,00 TL. Arası olanlar
Mahkeme ve İcra İlanlarından
satış Değeri 150.001,00 TL. İle
500.000,00 TL. Arası olanlar için
Mahkeme ve İcra İlanlarından
satış Değeri 500.001,00 TL. İle
1.000.000,00 TL. Arası olanlar
için
Mahkeme ve İcra İlanlarından
satış Değeri 1.000.001,00 TL. ve
yukarı olanlar için
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
50,00
50,00
3,00
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
110,00
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
180,00
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
450,00
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
700,00
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
1.000,00
Notlar:
1) Belediyemiz tarafından yukarıdaki maddelerde belirtilen hizmetlerin veriliş tarihinden itibaren peşin veya 1 ay içerisinde
ücreti tahsil edilir. Ödenmediği takdirde 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulu Hakkındaki Kanun kapsamında
gecikme zammı uygulanacaktır.
2) Ücretlere KDV Dahildir.
3) Günlük olarak yapılacak ölüm ilanlarından 2 defaya kadar, siyasi partiler ve oda ilanlarından 1 defaya kadar yapılacak
ilanlardan ücret alınmaz. Belirtilen limitleri aşan olursa aştığı miktar üzerinden ilan ücreti alınır.
4) Kamu kurum ve kuruluşlarından ilan ücreti alınmaz.
5) Yukarıda belirtilen ücretler-tarifeler 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye
Kanunu'nun 18. ve 59. maddelerine istinaden hizmet karşılığı olarak belirlenmiş olup, bu tarife hükümleri 01.01.2015
tarihinden itibaren geçerlidir.
ÜCRET TARİFESİNİN
S.No Müdürlük
1
2
Hukuk İşleri
Müdürlüğü
Hukuk İşleri
Müdürlüğü
3
Hukuk İşleri
Müdürlüğü
4
Hukuk İşleri
Müdürlüğü
5
Hukuk İşleri
Müdürlüğü
6
Hukuk İşleri
Müdürlüğü
Konusu
Karşılığı Yapılacak İş
Evlendirme İşlemleri
Evlendirme Dosyası Ücreti
(Evlendirme Cüzdanı Dahil)
Evlendirme İşlemleri
Evlenme İzin Belgesi Ücreti
Milas ilçe sınırlarındaki
ev,düğün salonu,lokal ve
benzeri yerlerde nikah kıyma
Milas ilçe sınırlarındaki
ev,düğün salonu,lokal ve
benzeri yerlerde nikah kıyma
Milas ilçe sınırlarındaki
turizm işl., 5. yıldızlı otel, yat
ve vb. teknelerde nikah
kıyma
Milas ilçe sınırlarındaki
turizm işl., 5. yıldızlı otel, yat
ve vb. teknelerde nikah
kıyma
Varsa Yasal
Dayanağı
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
2015 Yılı
Tarifesi
120,00
60,00
Pazartesi,Salı,Çarşamba,
Perşembe
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
60,00
Cuma, Cumartesi, Pazar
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
75,00
Pazartesi,Salı,Çarşamba,
Perşembe
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
500,00
Cuma, Cumartesi, Pazar
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
750,00
Notlar:
1) Ücretler peşin tahsil edilecektir.
2) Ücretlere KDV Dahildir.
3) Yukarıda belirtilen ücretler-tarifeler 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye
Kanunu'nun 18. ve 59. maddelerine istinaden hizmet karşılığı olarak belirlenmiş olup, bu tarife hükümleri 01.01.2015
tarihinden itibaren geçerlidir.
ÜCRET TARİFESİNİN
S.No
Müdürlük
Varsa Yasal
Dayanağı
2015 Yılı
Tarifesi
Pazartesi, Salı, Çarşamba,
Özel kurum, kuruluş, şirket Perşembe
toplantısı, seminerler için
Toplantı ve Düğün salonunu
kiralama
Cuma, Cumartesi,Pazar
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
1.000,00
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
1.500,00
Pazartesi, Salı, Çarşamba,
Perşembe
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
700,00
Cuma, Cumartesi,Pazar
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
1.000,00
Ana Salon (Pazartesi, Salı,
Çarşamba,Perşembe)
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
300,00
Ana Salon (Cuma, Cumartesi,
Pazar)
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
450,00
Ön Salon (Pazartesi, Salı,
Çarşamba,Perşembe)
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
150,00
Ön Salon (Cuma, Cumartesi,
Pazar)
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
250,00
Pazartesi, Salı, Çarşamba,
Perşembe
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
300,00
Cuma, Cumartesi,Pazar
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
400,00
Pazartesi, Salı, Çarşamba,
Perşembe
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
300,00
Cuma, Cumartesi,Pazar
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
400,00
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
600,00
Cuma, Cumartesi,Pazar
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
700,00
Pazartesi, Salı, Çarşamba,
Perşembe
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
600,00
Cuma, Cumartesi,Pazar
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
800,00
Pazartesi, Salı, Çarşamba,
Perşembe
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
350,00
Konusu
1
2
Kültür ve
Sosyal İşler
Müdürlüğü
Kültür ve
Sosyal İşler
Müdürlüğü
Toplantı ve Düğün Salonunu
Düğün Salonu olarak
Kiralama
Kültür ve
Sosyal İşler
Müdürlüğü
Nişan, Nikah, Kokteyl vb.
düzenlenecek etkinliklerde
Düğün Salonunu Kiralama
3
Kültür ve
Sosyal İşler
Müdürlüğü
4
5
6
7
8
Kültür ve
Sosyal İşler
Müdürlüğü
Karşılığı Yapılacak İş
Ses Sistemi Kiralama
Kültür ve
Sosyal İşler
Müdürlüğü
Işık Sistemi Kiralama
Kültür ve
Sosyal İşler
Müdürlüğü
Pazartesi, Salı, Çarşamba,
Ses ve Işık Sistemini Birlikte
Perşembe
Kiralama
Kültür ve
Sosyal İşler
Müdürlüğü
Yazlık Düğün Bahçesi
Kiralama
Kültür ve
Sosyal İşler
Müdürlüğü
Prof.Dr. Aşkdil AKARCA
Kültür Merkezi Kiralama
9
10
11
12
13
Kültür ve
Sosyal İşler
Müdürlüğü
Kültür ve
Sosyal İşler
Müdürlüğü
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
400,00
Ses Düzeni Hariç
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
1.100,00
Ses Düzeni Dahil
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
1.600,00
Çarşamba, Perşembe
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
500,00
Cuma, Cumartesi,Pazar
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
600,00
Pazartesi, Salı, Çarşamba,
Perşembe
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
400,00
Pazar
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
500,00
Atatürk Kültür Merkezini
Kiralama
Kapalı Pazar Yeri Kiralama
(Hacıilyas Mahallesi)
Kültür ve
Sosyal İşler
Müdürlüğü
Kapalı Cumartesi ve Akkent
Pazaryerini Kiralama
Kültür ve
Sosyal İşler
Müdürlüğü
Eski Labranda Fabrikası
Bahçesi, Baltalı Kapı, Asfalt
Pazaryeri ve Giyim Pazar
Kiralama Bedeli (Günlük)
yerinde yapılacak düğün,
nişan vb. etkinliklerde
kiralama
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
300,00
Bafa, Selimiye, Ören, Güllük
Açık Düğün Salonu Kiralama
Mahalleleri
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
150,00
Kapalı Düğün Salonu Kiralama
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
250,00
Düğün Salonu Kiralama
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
100,00
Belediyemiz sorumluluk alanında 5393 ve 2464
kalan meydan ve açık alanlar
Sayılı Kanunlar
500,00
Belediyemiz sorumluluk alanında
5393 ve 2464
kalan Pazar yerlerleri sokak ve
Sayılı Kanunlar
caddeler
400,00
Kültür ve
Bafa, Selimiye, Güllük
Sosyal İşler
Mahalleleri
Müdürlüğü
Bunların dışındaki Diğer
Mahallerde
14
Cuma, Cumartesi,Pazar
Kültür ve
Sosyal İşler
Müdürlüğü
Çekim yapmak ve görüntü
almak (günlük)
Notlar:
1) Belediyemiz tarafından yukarıdaki maddelerde belirtilen hizmetlerin veriliş tarihinden itibaren peşin veya 1 ay içerisinde
ücreti tahsil edilir. Ödenmediği takdirde 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulu Hakkındaki Kanun kapsamında
gecikme zammı uygulanacaktır.
2) Ücretlere KDV Dahildir.
3) Kapalı Pazar yerinde Pazartesi ve Salı günlerinde, kapalı Cumartesi pazaryerinde ise Cuma ve Cumartesi günlerinde
düğün, sünnet vb. sosyal etkinlikler yapılmamasına, diğer günlerde yapılacak olan sosyal etkinliklerde ihtiyaç duyulan masa
ve sandalyeler vatandaşlar tarafından karşılanacaktır. Gündüz ve gece kiralamada tarifenin iki katı ücret alınır.
4) Kamu kurum ve kuruluşları, okullar ve derneklerin toplantı, seminer vb. etkinlikler için ücret alınmaz.
5) Toplantı ve düğün salonun kültür ve sanatsal vb. etkinliği amacı ile kiralanması halinde Bütçe Kararnamesinin 37 nci
maddesi gereğince Belediye Başkanının oluru ile %50 indirimli tarife uygulanır.
6) Belediye Başkanı, toplantı ve düğün salonu,yazlık düğün bahçesi,Kapalı Pazar Yeri,Kapalı Cumartesi ve
Akkent,Eski Labranda fabrikası Bahçesi,Baltalı Kapı,Asfalt Pazaryeri ve Giyim Pazar yeri,Bafa,Selimiye,Ören ve
Güllük Mahallelerinde ve bunların dışındaki diğer mahallelerde bulunan kapalı ve açık düğün salonun
kiralanması için muhtarlıklardan fakirlik ilmuhaberesini ibraz edenlere Bütçe Kararnamesinin 38 nci maddesi
gereğince %25’e kadar indirim yapmaya yetkilidir
7)Yukarıda belirtilen ücretler-tarifeler 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye
Kanunu'nun 18. ve 59. maddelerine istinaden hizmet karşılığı olarak belirlenmiş olup, bu tarife hükümleri 01.01.2015
tarihinden itibaren geçerlidir.
ÜCRET TARİFESİNİN
S.No
Müdürlük
Konusu
1
Ruhsat ve
Denetim
Müdürlüğü
Karşılığı Yapılacak İş
Varsa Yasal
Dayanağı
2015 Yılı
Tarifesi
1-(0-25) m2 olanlar için
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
100,00
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
250,00
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
350,00
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
500,00
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
1.000,00
SIHHİ VE GAYRİ SIHHİ
2-(26-50)m2 olanlar için
MÜESSESELER
(Yeni ruhsat, devir ve
veraset intikal gibi
3-(51-100)m2 olanlar için
işlemlerde iş yeri
inceleme,araç komisyon
ücreti)
Not: Ruhsat zayii ve
4-(101-500)m2 olanlar için
suret çıkarılması, unvan
değişikliği işlemleri için
yanda belirtileni ücretlerin 5- 501 m2 den büyük olanlar için
yarısı alınır.
6- 6360 Sayılı Kanun ile köyden mahalleye dönüşen mahallerde
Sıhhı Müesselerde yukarıda belirtilen ücretlerin %20'si uygulanır.
2
3
4
5
6
Ruhsat ve
Denetim
Müdürlüğü
Ruhsat ve
Denetim
Müdürlüğü
Ruhsat ve
Denetim
Müdürlüğü
Ruhsat ve
Denetim
Müdürlüğü
Ruhsat ve
Denetim
Müdürlüğü
İşyeri Açma Ruhsatı
Basılı Evrak Ücreti
İşyeri Açma Ruhsatı
Yenileme
Basılı Evrak Ücreti
Hafta Tatili
Ücreti
Ruhsatı Hafta Tatili Ruhsatı Basılı Evrak
Bedeli
TPDK Mesafe Ölçümü
Ücreti
Basılı Evrak Ücreti
Canlı Müzik İzin Belgesi Ruhsat (Basılı Evrak) ücreti
5393 Sayılı Yasa
ve 2464 Sayılı
Yasa
5393 Sayılı Yasa
ve 2464 Sayılı
Yasa
5393 Sayılı Yasa
ve 2464 Sayılı
Yasa
5393 Sayılı Yasa
ve 2464 Sayılı
Yasa
5393 Sayılı Yasa
ve 2464 Sayılı
Yasa
120,00
120,00
120,00
200,00
750,00
7
Ruhsat ve
Denetim
Müdürlüğü
Mesul Müdürlük Belgesi
Mesul müdürlük belgesi ücreti
5393 Sayılı Yasa
ve 2464 Sayılı
Yasa
100,00
Notlar:
1) Ücretler peşin tahsil edilecektir.
2) Ücretlere KDV
Dahildir.
3) Yukarıda belirtilen ücretler-tarifeler 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye
Kanunu'nun 18. ve 59. maddelerine istinaden hizmet karşılığı olarak belirlenmiş olup, bu tarife hükümleri 01.01.2015
tarihinden itibaren geçerlidir.
ÜCRET TARİFESİNİN
S.No
1
2
3
4
6
7
Müdürlük
Ulaştırma
Hizmetleri
Müdürlüğü
Ulaştırma
Hizmetleri
Müdürlüğü
Ulaştırma
Hizmetleri
Müdürlüğü
Ulaştırma
Hizmetleri
Müdürlüğü
Ulaştırma
Hizmetleri
Müdürlüğü
Ulaştırma
Hizmetleri
Müdürlüğü
Konusu
Karşılığı Yapılacak İş
Varsa Yasal
Dayanağı
2015 Yılı
Tarifesi
Asansör Muayene Ücreti
Makine mühendislerince
düzenlenen asansör muayene
ücreti
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
500,00
Baca Temizleme Ücreti
Baca Başına
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
120,00
Tuvalet Büz Açma Ücreti
Meskenler
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
70,00
Tuvalet Büz Açma Ücreti
İşyerleri
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
90,00
Kapı Açma Ücreti
Dairelerde
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
50,00
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
400,00
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
150,00
Terk edilmiş plaka tescilleri
Büyük araçlardan
olmayan muhtelif araçlardan
Belediyemize ait Sarıçay
kenarında bulanan boş
Küçük Araçlardan
alana taşınması sonucu
alınacak taşıma ücreti
Notlar:
1) Belediyemiz tarafından yukarıdaki maddelerde belirtilen hizmetlerin veriliş tarihinden itibaren peşin veya 1 ay içerisinde
ücreti tahsil edilecektir. Ödenmediği takdirde 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulu Hakkındaki Kanun
kapsamında gecikme zammı uygulanacaktır.
2) Ücretlere KDV
Dahildir.
3) Yukarıda belirtilen ücretler-tarifeler 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye
Kanunu'nun 18. ve 59. maddelerine istinaden hizmet karşılığı olarak belirlenmiş olup, bu tarife hükümleri 01.01.2015
tarihinden itibaren geçerlidir.
ÜCRET TARİFESİNİN
S. No
Teklif Eden
Müdürlük
konusu
Karşılığı Yapılacak İş
Varsa Yasal
Dayanağı
2015 Yılı
Tarifeleri
1
Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Emlak beyan suret tasdik ücreti
Sayfa Başına
(Fotokopi Dahil)
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
5,00
2
Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Borcu Yoktur Belgesi
Parsel Başına
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
5,00
3
Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Reklam Panosu Koyma
Cadde ve Sokaklarda
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
350,00
4
Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Tütün Balyalarının Beherinden 1 Adetinden
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
5,00
5
Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Tekne Başına Aylık
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
3.000,00
6
Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Aylık (2. tekneyi 1. tekneye
bağlama)
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
2.000,00
Güllük İskele Kültür Balıkçılığı
Aylık (3. tekneyi 2. tekneye
Tekne Bağlama Ücreti
bağlama)
(Yükleme, Boşaltma Dahil)
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
1.000,00
7
Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Güllük İskele Kültür balıkçılığı
Tekne Bağlama Ücreti
(Yükleme, Boşaltma Dahil)
Güllük İskele Kültür balıkçılığı
Tekne Bağlama Ücreti
(Yükleme, Boşaltma Dahil)
Notlar:
1) Ücretler peşin tahsil edilecektir.
2) Ücretlere KDV Dahildir.
3) Asker Ailesi Yardımı, Bakım Aylığı, Sosyal Yardımlaşma Vakfıdan yardım ve Muhtarlıklardan muhtaçlık belgesi getiren
vatandaşlarımızdan yukarıdaki 1. ve 2. maddelerde belirtilen hizmetler için ücret alınmayacaktır.
4) Yukarıda belirtilen ücretler-tarifeler 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye
Kanunu'nun 18. ve 59. maddelerine istinaden hizmet karşılığı olarak belirlenmiş olup, bu tarife hükümleri 01.01.2015
tarihinden itibaren geçerlidir.
ÜCRET TARİFESİNİN
Teklif Eden
S. No
Müdürlük
konusu
Karşılığı Yapılacak İş
Varsa Yasal
Dayanağı
1
Zabıta
Müdürlüğü
Haftanın belirli günlerinde
kurulan semt pazarlarına
Tezgah başına aylık (1*2=2 m² 5393 ve 2464
yapılan hizmet bedeli
Pazar tezgahı)
Sayılı Kanunlar
(Belediyemiz tarafından konulan
tezgahlar için)
2
Zabıta
Müdürlüğü
Geçici işgaliye için
Talep Başına
düzenlenecek geçici izin belgesi
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
2015 Yılı
Tarifeleri
50,00
100,00
3
4
5
6
7
Zabıta
Müdürlüğü
Matbu evrak satışı
Zabıta
Müdürlüğü
Belediyemiz sorumluluk
alanında kalan meydan ve açık
Ticari amaçlı stand kurma ücreti alanlarda
m2/gün
Belediyemiz sorumluluk
alanında kalan Pazar yerleri
Zabıta
Müdürlüğü
Zabıta
Müdürlüğü
Zabıta
Müdürlüğü
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
50,00
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
5,00
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
10,00
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
500,00
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
100,00
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
350,00
İnşaat sebebiyle kaldırımı işgal
m² başına
edenlerden alınacak ücreti
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
150,00
Belediyemiz açık Pazar yerinde Manav vb.
sergi açan esnaflardana verilen
pazarcı kartlarının yıllık vize
ücreti
Tuhafiye züccaciye vb.
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
75,00
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
100,00
Teftiş Defteri
Atatürk Bulvarında Sergi Açan
Sezonluk (Nisan ve Eylül
Seyyar Satıcılardan geçici izin
ayların arası)
belgesi ücreti
İlçenin diğer muhtelif
yerlerindeki seyyar- sabit köfteci
Aylık
ve sandviççilerden geçici izin
belgesi ücreti
Mevsimlik kavun, karpuz, vb.
satış yapan seyyar
Sezonluk (Nisan ve Eylül
satıcılarından geçici izin belgesi ayların arası)
ücreti
Notlar:
1) Ücretler peşin tahsil edilecektir.
2) Ücretlere KDV Dahildir.
3) Yukarıda belirtilen ücretler-tarifeler 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye
Kanunu'nun 18. ve 59. maddelerine istinaden hizmet karşılığı olarak belirlenmiş olup, bu tarife hükümleri 01.01.2015
tarihinden itibaren geçerlidir.
ÜCRET TARİFESİNİN
S.No
Müdürlük
Konusu
1
2
Karşılığı Yapılacak İş
Varsa Yasal
Dayanağı
İşletme ve İştirakler
Kafetaryaların Tarifesi
Müdürlüğü
Tost -Gözleme- Sandwich - 5393 ve 2464
Hamburger
Sayılı Kanunlar
İşletme ve İştirakler
Kafetaryaların Tarifesi
Müdürlüğü
tatlı ve dondurmalar
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
2015 Yılı
Tarifesi
4,00-6,00
3
İşletme ve İştirakler
Kafetaryaların Tarifesi
Müdürlüğü
kahvaltı Tabak Usulü
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
10,00-15,00
4
İşletme ve İştirakler
Kafetaryaların Tarifesi
Müdürlüğü
Çay
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
0,50-1,00
5
İşletme ve İştirakler
Kafetaryaların Tarifesi
Müdürlüğü
Duble Çay
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
1,00-2,00
6
İşletme ve İştirakler
Kafetaryaların Tarifesi
Müdürlüğü
Türk Kahvesi
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
1,00-3,00
7
İşletme ve İştirakler
Kafetaryaların Tarifesi
Müdürlüğü
Nescafe
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
3,00-5,00
8
İşletme ve İştirakler
Kafetaryaların Tarifesi
Müdürlüğü
0,5 Litrelik Su
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
0,75-1,00
9
İşletme ve İştirakler
Plaj Şezlong Ücreti
Müdürlüğü
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
2,50-5,00
10
İşletme ve İştirakler Kız öğrenci yurdu depozito
Müdürlüğü
ücreti
konaklama
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
250,00
11
İşletme ve İştirakler Kız öğrenci yurdu aidat
Müdürlüğü
ücreti
konaklama
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
250,00
12
İşletme ve İştirakler
Buz Satışı
Müdürlüğü
2.5 kg.lık torba küp buz satış 5393 ve 2464
fiyatı
Sayılı Kanunlar
4,50
13
İşletme ve İştirakler
Buz Satışı
Müdürlüğü
5 kg.lık torba küp buz satış
fiyatı
7,50
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
İşletme ve İştirakler
5393 ve 2464
Müdürlüğü
Buz Satışı
25 kg.lık kalıp buz satış fiyatı
Sayılı Kanunlar
(Soğuk Hava )
İşletme ve İştirakler Teneke Peynir, Tereyağ,
5393 ve 2464
Müdürlüğü
Margarin, Kap Yoğurtlar (Kap 1 Haftalık Muhafaza Ücreti
Sayılı Kanunlar
(Soğuk Hava )
Başına)
İşletme ve İştirakler Teneke Peynir, Tereyağ,
5393 ve 2464
Müdürlüğü
Margarin, Kap Yoğurtlar (Kap 1 Aylık Muhafaza Ücreti
Sayılı Kanunlar
(Soğuk Hava )
Başına)
İşletme ve İştirakler Teneke Peynir, Tereyağ,
5393 ve 2464
Müdürlüğü
Margarin, Kap Yoğurtlar (Kap 3 Aylık Muhafaza Ücreti
Sayılı Kanunlar
(Soğuk Hava )
Başına)
İşletme ve İştirakler Teneke Peynir, Tereyağ,
5393 ve 2464
Müdürlüğü
Margarin, Kap Yoğurtlar (Kap 6 Aylık Muhafaza Ücreti
Sayılı Kanunlar
(Soğuk Hava )
Başına)
İşletme ve İştirakler Teneke Peynir, Tereyağ,
5393 ve 2464
Müdürlüğü
Margarin, Kap Yoğurtlar (Kap 1 Yıllık Muhafaza Ücreti
Sayılı Kanunlar
(Soğuk Hava )
Başına)
İşletme ve İştirakler
5393 ve 2464
Müdürlüğü
Deniz Ürünleri
1 Haftalık Muhafaza Ücreti
Sayılı Kanunlar
(Soğuk Hava )
İşletme ve İştirakler
Yaş Meyve, Sebze
1 (0-7 gün) Haftalık
5393 ve 2464
Müdürlüğü
Naranciye Kasa Daralı Kg. Muhafaza Ücreti
Sayılı Kanunlar
(Soğuk Hava )
İşletme ve İştirakler
Yaş Meyve, Sebze
2 (8-15 gün) Haftalık
5393 ve 2464
Müdürlüğü
Naranciye Kasa Daralı Kg. Muhafaza Ücreti
Sayılı Kanunlar
(Soğuk Hava )
İşletme ve İştirakler
Yaş Meyve, Sebze
1 Aylık Haftalık Muhafaza
5393 ve 2464
Müdürlüğü
Naranciye Kasa Daralı Kg. Ücreti
Sayılı Kanunlar
(Soğuk Hava )
İşletme ve İştirakler
5393 ve 2464
Müdürlüğü
Soğuk Hava Odası Kirası
15 günlük
Sayılı Kanunlar
(Soğuk Hava )
İşletme ve İştirakler
5393 ve 2464
Müdürlüğü
Soğuk Hava Odası Kirası
1 Aylık
Sayılı Kanunlar
(Soğuk Hava )
5,00
6,50
9,00
15,00
18,00
30,00
12,00
0,20
0,25
0,30
1.250,00
2.150,00
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
İşletme ve İştirakler
Müdürlüğü
Soğuk Hava Odası Kirası
(Soğuk Hava )
İşletme ve İştirakler
Bal Mumu Saklama Ücreti
Müdürlüğü
Kg. Başına
(Soğuk Hava )
İşletme ve İştirakler
Bal Mumu Saklama Ücreti
Müdürlüğü
Kg. Başına
(Soğuk Hava )
İşletme ve İştirakler
Bal Mumu Saklama Ücreti
Müdürlüğü
Kg. Başına
(Soğuk Hava )
İşletme ve İştirakler
Bal Mumu Saklama Ücreti
Müdürlüğü
Kg. Başına
(Soğuk Hava )
İşletme ve İştirakler
Müdürlüğü
19 Litrelik Damacana Su
(Labranda )
İşletme ve İştirakler
Müdürlüğü
0.5 Litre pet Su(12'li)
(Labranda )
İşletme ve İştirakler
Müdürlüğü
1.5 Litre Pet Su(6'lı)
(Labranda )
İşletme ve İştirakler
Müdürlüğü
5 Litre Pet Su(4'lü)
(Labranda )
İşletme ve İştirakler
Müdürlüğü
Açık Su
(Labranda )
İşletme ve İştirakler
Müdürlüğü
Nakliye Ücreti
(Labranda )
İşletme ve İştirakler
Müdürlüğü
Palet Ücreti
(Labranda )
6 Aylık
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
2.200,00
0-3 Ay Saklama Kg. başına
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
0,75
4-6 Ay Saklama Kg. başına
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
0,80
7-12 Ay Saklama Kg. başına
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
1,00
12 Ay Üzeri Saklama Kg.
başına
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
1,10
Adeti
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
1,37 + KDV
Koli
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
2,32 + KDV
Koli
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
2,32 + KDV
Koli
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
3,53 + KDV
Litre
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
0,05 + KDV
Km Başına
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
3,00 + KDV
Adeti
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
23,00 + KDV
38
İşletme ve İştirakler Atım Çekim Ücretleri
Müdürlüğü
(Balıkçı Tekneleri)
0-7 Metre arası
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
250,00
39
İşletme ve İştirakler Atım Çekim Ücretleri
Müdürlüğü
(Balıkçı Tekneleri)
8-10 Metre arası
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
500,00
40
İşletme ve İştirakler Atım Çekim Ücretleri
Müdürlüğü
(Balıkçı Tekneleri)
11-12 Metre arası
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
750,00
41
İşletme ve İştirakler Atım Çekim Ücretleri
Müdürlüğü
(Balıkçı Tekneleri)
13-14 Metre arası
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
1.000,00
42
İşletme ve İştirakler Atım Çekim Ücretleri
Müdürlüğü
(Balıkçı Tekneleri)
15-16 Metre arası
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
1.500,00
43
İşletme ve İştirakler Atım Çekim Ücretleri
Müdürlüğü
(Balıkçı Tekneleri)
17-20 Metre arası
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
3.000,00
44
İşletme ve İştirakler Atım Çekim Ücretleri
Müdürlüğü
(Balıkçı Tekneleri)
21 Metre ve Üzeri
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
5.000,00
45
İşletme ve İştirakler Atım Çekim Ücretleri
Müdürlüğü
(Yat-Ticari- Teknelerinden)
0-5 Metre arası
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
400,00
46
İşletme ve İştirakler Atım Çekim Ücretleri
Müdürlüğü
(Yat-Ticari- Teknelerinden)
6-10 Metre arası
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
1.000,00
47
İşletme ve İştirakler Atım Çekim Ücretleri
Müdürlüğü
(Yat-Ticari- Teknelerinden)
11-15 Metre arası
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
2.000,00
48
İşletme ve İştirakler Atım Çekim Ücretleri
Müdürlüğü
(Yat-Ticari- Teknelerinden)
16-20 Metre arası
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
3.000,00
49
İşletme ve İştirakler Atım Çekim Ücretleri
Müdürlüğü
(Yat-Ticari- Teknelerinden)
21-25 Metre arası
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
4.500,00
50
İşletme ve İştirakler Atım Çekim Ücretleri
Müdürlüğü
(Yat-Ticari- Teknelerinden)
26 Metre ve Üzeri
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
7.000,00
0-7 Metre arası
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
400,00
8-10 Metre arası
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
750,00
11-12 Metre arası
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
1.750,00
13-15 Metre arası
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
2.500,00
16-20 Metre arası
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
3.500,00
21-25 Metre arası
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
3.500,00
26 Metre ve Üzeri
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
5.000,00
51
52
53
54
55
56
57
Atım Çekim Ücretleri
İşletme ve İştirakler
(Üretici Servis
Müdürlüğü
Teknelerinden)
Atım Çekim Ücretleri
İşletme ve İştirakler
(Üretici Servis
Müdürlüğü
Teknelerinden)
Atım Çekim Ücretleri
İşletme ve İştirakler
(Üretici Servis
Müdürlüğü
Teknelerinden)
Atım Çekim Ücretleri
İşletme ve İştirakler
(Üretici Servis
Müdürlüğü
Teknelerinden)
Atım Çekim Ücretleri
İşletme ve İştirakler
(Üretici Servis
Müdürlüğü
Teknelerinden)
Atım Çekim Ücretleri
İşletme ve İştirakler
(Üretici Servis
Müdürlüğü
Teknelerinden)
Atım Çekim Ücretleri
İşletme ve İştirakler
(Üretici Servis
Müdürlüğü
Teknelerinden)
Notlar:
1) Ücretler peşin alınır.
2) Ücretlere KDV Dahil olup, sadece 31-37 sıralarda bulunan labranda su ile ilgili tarifeler KDV hariçtir.
3) Yukarıda belirtilen dondurma çeşitleri ve soğuk içeceklerde (meşrubat, meyve suları vb.) üzerindeki veya satıcı firma
tarafından belirtilen satış fiyatları uygulanır.
4) 20 Kalıp ve üzeri buz alanlara %10 indirim uygulanır.
5) Dönem fazlası saklama ücretleri hesaplanırken güne bölünerek, günlük hesaplanarak tarifedeki ücrete ilave edilir.
6) Yukarıda belirtilen PET SU fiyatlar bayi satış fiyatları olup, perakente satışlarda, bayilere belirlenmiş olan fiyata %20
ilave edilerek tahsil edilir. Bayilerden tarafından peşin (nakit veya kredi kartı) yapılan su alımlarda fatura altı %5 iskonto
uygulanır. Satılan malların fiyatı fabrikadan teslim fiyatıdır.
7) Yukarıda belirtilen ücretler teknelerin atım-çekim bedeli olup, kışlamaya kalacak teknelerden atım-çekim ücretinden ayrı
olarak teknenin eni*boyu*50,0 TL. uygulanarak 6 aylık kışlama bedeli tespit edilerek tahakkuk ettirilir. Altı aydan sonraki her
gün için ayrıca 50,00 TL. ücret tahsil edilir.
8) Yukarıda belirtilen teknelerin atım-çekim ve 6 aylık konaklama ücretlerinin en az %50'si peşin tahsil edilir.
9) İskeleye Bağlanacak Balıkçı Tekneleri, Yatlar ve Günlük Tekneleri Bağlama (Kalamar) Ücretleri dışında ayrıca Elektirk
ve su kullanımı talep ederse 300,00 TL. ücret peşin olarak alınır.
10) Yukarıda bazı gelir kalemlerine fiyat aralıkları girilmiş olup, Belediye Encümeni söz konusu gelir kalemleri için belirtilen
fiyat aralığında ücretleri belirleyecektir.
11) Yukarıda belirtilen ücretler-tarifeler 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye
Kanunu'nun 18. ve 59. maddelerine istinaden hizmet karşılığı olarak belirlenmiş olup, bu tarife hükümleri 01.01.2015
tarihinden itibaren geçerlidir.
ÜCRET TARİFESİNİN
Teklif Eden
S.No Müdürlük
Karşılığı Yapılacak İş
Varsa Yasal
Dayanağı
2015 Yılı
Tarifesi
Gövde çapı 0-20 cm
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
60,00
Gövde çapı 21- 35 cm
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
120,00
Gövde çapı 36-50 cm
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
175,00
Gövde çapı 51-100 cm
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
240,00
Gövde çapı 101 cm ve daha 5393 ve 2464
fazlası
Sayılı Kanunlar
400,00
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
120,00
Malikler tarafından talebi
Dal çapı 36 - 50 cm
yapılan ağaçların budama işleri
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
120,00
Dal çapı 51 - 70 cm
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
120,00
0-10 ağaç
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
120,00
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
300,00
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
600,00
Konusu
1
Park ve
Bahçeler
Müdürlüğü
Malikler tarafından talebi
yapılan ağaç kesimi
Dal çapı 35 cm
2
3
4
5
6
Park ve
Bahçeler
Müdürlüğü
Park ve
Bahçeler
Müdürlüğü
Park ve
Bahçeler
Müdürlüğü
Park ve
Bahçeler
Müdürlüğü
Park ve
Bahçeler
Müdürlüğü
Malikler tarafından talebi yapılıp
, imar ve şehirçilik
müdürlüğünce istenen bir
11-50 ağaç
parsel için ağaç tespit raporu
ücreti
50 ağaç fazlası
Çelenk Yapma
1 Adeti
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
40,00
Buket Yapma
1 Adeti
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
35,00
Diğer Süs Birkileri
Bitkinin yaşı, boyu, ambalajı göz önüne alınarak Muğla Orman
Fidanlığı Fiyatlarının aynısı uygulanır.
Gündüz Suyu 1 Kanadı
7
Park ve
Bahçeler
Müdürlüğü
Balçık ve Kaymakkavı Sulama
Gece Suyu 1 Kanadı
Suyu Ücreti
Bahçe Suyu 1 saati
(Sezonluk)
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
80,00
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
70,00
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
350,00
Notlar:
1) Belediyemiz tarafından yukarıdaki maddelerde belirtilen hizmetlerin veriliş tarihinden itibaren peşin veya 1 ay içerisinde
ücreti tahsil edilecektir. Ödenmediği takdirde 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulu Hakkındaki Kanun kapsamında
gecikme zammı uygulanacaktır.
2) Ücretlere KDV Dahildir.
3) Resmi kurum ve kuruluşlar , camiler , fakir kağıdı getiren vatandaşlardan ücret alınmıyacaktır.
4) Ağaç budama ve kesme, müstakil bahçe ve bina önlerindeki ağaçların budama ve kesim ücreti olarak kiralanan
teleskopik vinç saatlik kira bedelinin %30 fazlası uygulanır.
5 ) Yukarıda belirtilen ağaç kesme-budama hizmetlerde şehir merkezinde 20 km çap dikkate alınacak olup, 20 km den
sonraki her km için 3,00 TL. yol ücreti tahsil edilecektir.
6) Yukarıda belirtilen ücretler-tarifeler 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye
Kanunu'nun 18. ve 59. maddelerine istinaden hizmet karşılığı olarak belirlenmiş olup, bu tarife hükümleri 01.01.2015
tarihinden itibaren geçerlidir.
ÜCRET TARİFESİNİN
Teklif Eden
S. No
Müdürlük
Konusu
Karşılığı Yapılacak İş
Varsa Yasal
Dayanağı
1
Temizlik İşleri
Müdürlüğü
Katı Yakıt Kullanan Kaloriferli
Konutlardan Çıkacak Kalorifer Traktör Sefer Ücreti
Küllerinin Alınması
2
Temizlik İşleri
Müdürlüğü
Tıbbi Atık Ücreti Olarak Muğla Valiliği İl Mahalli Çevre Kurulu 5393 ve 2464 Sayılı
Kararına göre belirlenecek ücret alınır.
Kanunlar
3
Temizlik İşleri
Müdürlüğü
Vidanjör Ücreti
4
5
Temizlik İşleri
Müdürlüğü
Temizlik İşleri
Müdürlüğü
İlaçlama bedeli
Çöp Nakiye Ücreti
2015 Yılı
Tarifesi
5393 ve 2464 Sayılı
85,00
Kanunlar
1 Sefer
5393 ve 2464 Sayılı
85,00
Kanunlar
Konutlardan
5393 ve 2464 Sayılı
45,00
Kanunlar
Turizm ve Ticarethanelerden
5393 ve 2464 Sayılı
80,00
Kanunlar
Fabrika vb. Lerden
5393 ve 2464 Sayılı
180,00
Kanunlar
Sitelerden, diğer
ticarethanelerden mükellef
başına
5393 ve 2464 Sayılı
90,00
Kanunlar
Yeme içme yerlerinde mükellef 5393 ve 2464 Sayılı
200,00
başına
Kanunlar
Tatil köyleri, oteller, fabrikalar 5393 ve 2464 Sayılı
650,00
vb. sefer başına
Kanunlar
6
Temizlik İşleri
Müdürlüğü
Malikler tarafından talebi
yapılan ağaçların ilaçlama
Ücreti
1 adet
5393 ve 2464 Sayılı
25,00
Kanunlar
7
Temizlik İşleri
Müdürlüğü
Her türlü açık kapalı alanın
ilaçlanması Ücreti
m²
5393 ve 2464 Sayılı
0,40
Kanunlar
Notlar:
1) Belediyemiz tarafından yukarıdaki maddelerde belirtilen hizmetlerin veriliş tarihinden itibaren peşin veya 1 ay içerisinde
ücreti tahsil edilecektir. Ödenmediği takdirde 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulu Hakkındaki Kanun
kapsamında gecikme zammı uygulanacaktır.
2) Ücretlere KDV Dahildir.
3 ) Yukarıda belirtilen hizmetlerde şehir merkezinde 20 km çap dikkate alınacak olup, 20 km den sonraki her km için 3,00
TL. yol ücreti tahsil edilecektir.
4) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına %50 indirim uygulanacak olup, Okullar,ibadethaneler ve mali durumu yetersiz (muhtaç
olduğunu belgeleyen) vatandaşlardan ücret alınmayacaktır.
5) Yukarıda belirtilen ücretler-tarifeler 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye
Kanunu'nun 18. ve 59. maddelerine istinaden hizmet karşılığı olarak belirlenmiş olup, bu tarife hükümleri 01.01.2015
tarihinden itibaren geçerlidir.
ÜCRET TARİFESİNİN
Teklif Eden
Müdürlük
S.No
Konusu
Fen İşleri
Müdürlüğü
1
Fen İşleri
Müdürlüğü
İş Makineleri
Kiralama Ücreti
Yol Bozma Ücreti
Karşılığı Yapılacak İş
Varsa Yasal
Dayanağı
2015 Yılı
Tarifeleri
Kepçe Çalışma Ücreti (Saat Başına)
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
170,00
Kompresör Çalışma Ücreti (Saat Başına)
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
220,00
Çok Amaçlı iş makinesi, dozer, büyük
kepçe çalışma ücreti (Saat Başına)
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
280,00
Pis su kanal açma makinesi çalışma
ücreti (Saat Başına)
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
500,00
Asfalt Kesme Makinesi (Saat Başına)
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
100,00
Bahçe Duvarı için çelik kalıp ve bağlantı
5393 ve 2464
parçaları (çift yüzlü 20 metre boyunda 1
Sayılı Kanunlar
mt. Yüksekliğinde takım) günlük
160,00
Parke yollardan m² başına
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
100,00
Beton yollardan m² başına
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
160,00
Asfalt yollardan m² başına
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
200,00
Stabilize yollardan m² başına
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
50,00
Kaldırım Kaplamalarından (Karo Plaka, 5393 ve 2464
Kayraktaşı vb.) m²
Sayılı Kanunlar
70,00
Notlar:
1) Belediyemiz tarafından yukarıdaki maddelerde belirtilen hizmetlerin veriliş tarihinden itibaren peşin veya 1 ay içerisinde
ücreti tahsil edilecektir. Ödenmediği takdirde 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulu Hakkındaki Kanun kapsamında
gecikme zammı uygulanacaktır.
2) Ücretlere KDV Dahildir.
3) Kamu yararına alt yapı hizmeti yapan kurumların yapacağı cadde ve sokaklarda bozulan yol ve kaldırımların bozma
ücretleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün belirlemiş olduğu birim fiyatlardan
alınacaktır.
4) Yukarıda belirtilen ücretler-tarifeler 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye
Kanunu'nun 18. ve 59. maddelerine istinaden hizmet karşılığı olarak belirlenmiş olup, bu tarife hükümleri 01.01.2015
tarihinden itibaren geçerlidir.
S. No.
Teklif Eden
Müdürlük
1
İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü
ÜCRET TARİFESİNİN
Konusu
Karşılığı Yapılacak İş
Arsa alanı 1-300 m² arası
İlçe merkezi ve mahalle
merkezlerindeki bütüncül imar parsellerde İmar Durumu Ücreti
planlarında
Arsa alanı 301-500 m² arası
Konutlar için
parsellerde İmar Durumu Ücreti
Varsa Yasal
Dayanağı
5393-2464
Sayılı Yasalar
5393-2464
Sayılı Yasalar
2015 Yılı
Tarifesi
325,00
350,00
2
3
4
5
İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü
İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü
İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü
İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü
6
İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü
7
İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü
8
İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü
9
İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü
Arsa alanı 501-750 m² arası
parsellerde İmar Durumu Ücreti
Arsa alanı 751 m² ve üzeri
parsellerde imar durumu ücreti
Arsa alanı 1-300 m² arası ticari,
turizm, K.D.K.Ç.A Parsellerinde
imar durumu ücreti
Arsa alanı 301-500 m² arası ticari,
turizm, K.D.K.Ç.A Parsellerinde
İlçe merkezi ve mahalle
merkezlerindeki bütüncül imar imar durumu ücreti
planlarında
Ticari, Arsa alanı 501-750 m² arası ticari,
Turizm, K.D.K.Ç.A için
turizm, K.D.K.Ç.A Parsellerinde
imar durumu ücreti
Arsa alanı 751 m² ve üzeri ticari,
turizm, K.D.K.Ç.A Parsellerinde
imar durumu ücreti
Arsa alanı 1-300 m² arası
parsellerde İmar Durumu Ücreti
Arsa alanı 301-500 m² arası
Bütüncül imar planı dışında
parsellerde İmar Durumu Ücreti
kalan imar planlarında
Arsa alanı 501-750 m² arası
Konutlar için
parsellerde İmar Durumu Ücreti
Arsa alanı 751 m² ve üzeri
parsellerde imar durumu ücreti
Arsa alanı 1-300 m² arası ticari,
turizm, K.D.K.Ç.A Parsellerinde
imar durumu ücreti
Arsa alanı 301-500 m² arası ticari,
turizm, K.D.K.Ç.A Parsellerinde
Bütüncül imar planı dışında
imar durumu ücreti
kalan imar planlarında
Arsa alanı 501-750 m² arası ticari,
Ticari, Turizm, K.D.K.Ç.A için
turizm, K.D.K.Ç.A Parsellerinde
imar durumu ücreti
Arsa alanı 751 m² ve üzeri ticari,
turizm, K.D.K.Ç.A Parsellerinde
imar durumu ücreti
Arsa alanı 1-300 m² arası
parsellerde İmar Durumu Ücreti
Arsa alanı 301-500 m² arası
parsellerde İmar Durumu Ücreti
6360 Sayılı Kanun ile Köyden Arsa alanı 501-750 m² arası
parsellerde İmar Durumu Ücreti
mahalleye dönüşen köy
yerleşik alanlarında imar planı Arsa alanı 751-1500 m² arası
bulunmayan parsellerde
parsellerde imar durumu ücreti
Arsa alanı 1501-5000 m² arası
parsellerde imar durumu ücreti
Arsa alanı 5001 m² ve üzeri
parsellerde imar durumu ücreti
İmar planı bulunmayan
mahalle merkezi ve 6360
Parsel Başına
Sayılı Kanun ile köyden
mahalleye dönüşen köy
yerleşik alanı dışındaki
parsellerde
Rekreasyon, Spor ve Sosyal
Tesisler ve günübirlik tesis
İmar Durumu Ücreti
alanlarında
Kat mülkiyeti veya kat irtifakı
yapılırken tasdik edilen proje
Konutlardan
ve fotoğraf onay ücreti olarak
bağımsız bölüm başına
Kat mülkiyeti veya kat irtifakı
yapılırken tasdik edilen proje
İşyerlerinden
ve fotoğraf onay ücreti olarak
bağımsız bölüm başına
5393-2464
Sayılı Yasalar
5393-2464
Sayılı Yasalar
400,00
Parsel Alanı/
300*160,00
5393-2464
Sayılı Yasalar
350,00
5393-2464
Sayılı Yasalar
400,00
5393-2464
Sayılı Yasalar
450,00
5393-2464
Sayılı Yasalar
Parsel alanı/
300*180,00
5393-2464
Sayılı Yasalar
5393-2464
Sayılı Yasalar
5393-2464
Sayılı Yasalar
5393-2464
Sayılı Yasalar
400,00
450,00
500,00
Parsel alanı/
300*250,00
5393-2464
Sayılı Yasalar
750,00
5393-2464
Sayılı Yasalar
850,00
5393-2464
Sayılı Yasalar
900,00
5393-2464
Sayılı Yasalar
Parsel alanı/
300*400,00
5393-2464
Sayılı Yasalar
5393-2464
Sayılı Yasalar
5393-2464
Sayılı Yasalar
5393-2464
Sayılı Yasalar
5393-2464
Sayılı Yasalar
5393-2464
Sayılı Yasalar
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
Parsel alanı/
300*30,00
5393-2464
Sayılı Yasalar
400,00
5393-2464
Sayılı Yasalar
Parsel
alanı/300*150
5393-2464
Sayılı Yasalar
300,00
5393-2464
Sayılı Yasalar
350,00
10
11
İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü
İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü
12
İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü
13
İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü
14
İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü
15
İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü
16
17
18
19
20
21
22
23
İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü
İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü
İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü
İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü
İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü
İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü
İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü
İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü
İnşaat ve İskan Ruhsatı
Bağımsız Bölüm Başına
Basılı Evrak Bedeli
İlgilinin istemi üzerine
Müdürlükçe çıkarılacak bilgi Nüsha başına
ve belgeler için
Belediyenin teknik ve sıhhi
elemanlarınca ilgilinin istemi
Rapor Karşılığı
üzerine hazırlanacak her türlü
rapor karşılığı
Ön Çed raporları için
verilecek belgeler için
İlçe sınırları içerisinde
yaptırılacak olan ahşap iskele,
ahşap güneşlenme terası vb. Her bir ahşap iskele, ahşap
yapılar için gerekli izin, ruhsat güneşlenme terası vb. yapılar için
verilmesi, proje tasdik ve
teknik rapor ücreti olarak
İlçe sınırları içerisinde
yaptırılacak olan ahşap iskele,
ahşap güneşlenme terası vb.
yapılar dışındaki iskele,
Her bir iskele (tersane, marina vb.
tersane, marina vb. için
yapılardaki iskelelerde dahil) için
gerekli izin, ruhsat verilmesi,
proje tasdik ve teknik rapor
ücreti olarak
5393-2464
Sayılı Yasalar
150,00
5393-2464
Sayılı Yasalar
10,00
5393-2464
Sayılı Yasalar
1.000,00
5393-2464
Sayılı Yasalar
400,00
5393-2464
Sayılı Yasalar
10.000,00
5393-2464
Sayılı Yasalar
İskele yüzey
alanı*100,00
Su Basman Vize Ücreti
Bağımsız Bölüm Başına
5393-2464
Sayılı Yasalar
350,00
Harita Kontrol ve Tasdik
Ücreti
Pafta Başına
5393-2464
Sayılı Yasalar
500,00
m²
5393-2464
Sayılı Yasalar
2,00
m² başına
5393-2464
Sayılı Yasalar
2,75
m² başına
5393-2464
Sayılı Yasalar
1,50
Karayolu Geçiş İzin Belgesi
Belge Başına
5393-2464
Sayılı Yasalar
5.000,00
Numarataj Ücreti
Bağımsız Bölüm Başına
5393-2464
Sayılı Yasalar
100,00
Daire Başına
5393-2464
Sayılı Yasalar
5393-2464
Sayılı Yasalar
5393-2464
Sayılı Yasalar
İlçe Merkezi ve Mahalle
Merkezlerindeki Bütüncül
İmar Planı Değişikliği
İnceleme Ücreti
Bütüncül İmar Planı Dışında
Kalan İmar Planı İnceleme
Ücreti
Bütüncül İmar Planı Dışında
Kalan İmar Planı Değişikliği
İnceleme Ücreti
Milletler Arası Mülk
Satışlarından Alınacak
Değerli Kağıt Bedeli
Arazi Başına (m² başına)
Arsa Başına (m² başına)
2.250,00
6,00
8,00
Notlar:
1) Ücretler peşin tahsil edilecektir.
2) Ücretlere KDV Dahildir.
3) Yukarıda belirtilen ücretler-tarifeler 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye
Kanunu'nun 18. ve 59. maddelerine istinaden hizmet karşılığı olarak belirlenmiş olup, bu tarife hükümleri 01.01.2015
tarihinden itibaren geçerlidir.
S. No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Teklif Eden
Müdürlük
Sağlık İşleri
Müdürlüğü
Sağlık İşleri
Müdürlüğü
Sağlık İşleri
Müdürlüğü
Sağlık İşleri
Müdürlüğü
Sağlık İşleri
Müdürlüğü
Sağlık İşleri
Müdürlüğü
Sağlık İşleri
Müdürlüğü
Sağlık İşleri
Müdürlüğü
Sağlık İşleri
Müdürlüğü
Sağlık İşleri
Müdürlüğü
Sağlık İşleri
Müdürlüğü
Sağlık İşleri
Müdürlüğü
ÜCRET TARİFESİNİN
Konusu
Karşılığı Yapılacak İş
Hasta Nakil Amblans Ücreti Şehir İçi Hasta Nakil
Sağlık Raporu Ücreti
Belediye Tarafından Verilen
Sağlık Raporları
Kaymakamlıktan izin
alınmış havai fişek
gösterileri yaptıklarında
alınacak ücretler
Şehir İçi Ambulans aracı ücreti
Varsa Yasal
Dayanağı
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
5393 ve 2464
Sayılı Kanunlar
5393 ve 2464
Mezarlık Ücreti
Tahta
Sayılı Kanunlar
5393 ve 2464
Mezarlık Ücreti
Diğer
Sayılı Kanunlar
5393 ve 2464
Mezarlık Ücreti
Mezar Yeri
Sayılı Kanunlar
5393 ve 2464
Mezarlık Ücreti
Sağlığında Mezar Yeri Satın Alma
Sayılı Kanunlar
Cenaze Otosu ile Nakil
5393 ve 2464
İlçe İçi
Ücreti
Sayılı Kanunlar
Cenaze Yıkama Aracı
5393 ve 2464
İlçe İçi
Ücreti
Sayılı Kanunlar
Mezar Sahiplerinden veya
5393 ve 2464
Mezar Ruhsat Ücreti
yaptırıcaklardan
Sayılı Kanunlar
Belediye Görevlilerinden habersiz mezarlığa defnedilen her
5393 ve 2464
cenazenin sahibinden alınacak defin ücreti
Sayılı Kanunlar
Mezarlık Ücreti
Kefenlik
2015 Yılı
Tarifeleri
60,00
15,00
100,00
55,00
65,00
10,00
140,00
325,00
60,00
50,00
10,00
1.000,00
Notlar:
1) 1) Belediyemiz tarafından yukarıdaki maddelerde belirtilen hizmetlerin veriliş tarihinden itibaren peşin veya 1 ay
içerisinde ücreti tahsil edilecektir. Ödenmediği takdirde 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulu Hakkındaki Kanun
kapsamında gecikme zammı uygulanacaktır.
2) Ücretlere KDV Dahildir.
3 ) Yukarıda belirtilen hizmetlerde şehir merkezinde 20 km çap dikkate alınacak olup, 20 km den sonraki her km için 3,00
TL. yol ücreti tahsil edilecektir.
4) Mali durumu yetersiz (muhtaç olduğunu belgeleyen) vatandaşlardan ücret alınmayacaktır.
5) Yukarıda belirtilen ücretler-tarifeler 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye
Kanunu'nun 18. ve 59. maddelerine istinaden hizmet karşılığı olarak belirlenmiş olup, bu tarife hükümleri 01.01.2015
tarihinden itibaren geçerlidir.
Olacak Ģekilde tarifelerin teklif edildiği Ģekliyle kabulü; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
SONUÇ :
Milas Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi 40(kırk) madde üzerinden madde madde eki
diğer cetveller ile birlikte; Gider Bütçesi Kurumsal kodlaması yapılan her birimin Fonksiyonel Sınıflandırmanın
Birinci Düzeyi 79.000.000,00lira, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi 4.000.000,00lira ve
Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi toplamları itibarıyla 83.000.000,00 -TL üzerinden
denk olarak; Birinci Düzey Ayrıntılı Harcama Programı ile Finansmanın Programı üçer aylık dönemler itibarıyla
toplamları üzerinden; izleyen iki yılın (2016-2017) tahmini Bütçeleri, Gelir ve Gider tahminleri bazında ayrı ayrı
olmak üzere; 2015 Mali Yılı Bütçesinde yer alan Tarife Cetvelleri ise yukarıda belirtildiği Ģekilde kabulü; 5216
sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanununun 25. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 61. ve 62. maddeleri ve
Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 28. maddesi gereğince değerlendirilmiĢ ve Milas Belediye
Meclisinin 268-269-270-272-267-271 nolu kararları Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
Sayın Meclisin tasviplerine arz olunur.20/11/2014
Download

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU