iSTANBUL
TicARET ODAS ı
YOLCULAR içiN
• • ••
YAYıN
NO: 1993·19
•
GUMRUK REHBERI
İSTANBUL
TİCARET ODASI
YAYIN NO
YOLCULAR İÇİN
GÜMRÜK REHBERİ
İSTANBUL, Haziran 1993
GRAFIK & MATBAA HIZMETLERI
Klodfarer Caddesi Nüzhetbey Apt. 18/2
Sultanahmet 34410 İstanbul
T e l : (9.1) 516 27 76-516 27 77-518 33 40
Fax: (9.1) 516 33 34
ÖNSÖZ
Yolcular için gümrük rehberi olarak isimlendirdiğimiz bu ya­
yın, bugün yürürlükte bulunan mevzuat gözönünde bulundurularak,
Türkiye'den çıkan veya Türkiye'ye gelen yolcuların ve yurt dışında
çalışan vatandaşlarımızın aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.
Bu rehberde, yolcularla ilgili gümrük uygulamaları hakkında,
pratik bilgi ve açıklamaların yanında, herhangi bir yanlışlığa yer ve­
rilmemesi amacıyla değişik konularda mevcut olan kararname, teb­
liğ ve genelgelere aynen yer verilme yoluna gidilmiştir.
Bu rehberde yer alan hususlar, aradan geçen zaman içeri­
sinde değişebilecektir, ancak, daha önceki değişikliklerde de müşahade olunduğu gibi, bunların esasa müteallik olmayacağı, genelde
ayrıntılar üzerinde olacağı, bunlara da kitapta işaret edilerek rehbe­
rin uzun müddet kullanılabileceği düşünülmektedir. Getirilecek de­
ğişiklikler konusunda Odamız'dan her zaman bilgi alınabilir.
Yolcular İçin Gümrük Rehberi'nin tüm yolculara faydalı olma­
sını diler, bu yayınımızın hazırlanmasında emeği geçen Odamız Dış
Ticaret Uzmanı Namık KÜÇÜKKUTLU'ya ve yazımını gerçekleşti­
ren Yüksel ÖĞER'e teşekkür ederim.
Prof. Dr. İsmail ÖZASLAN
Genel Sekreter
İÇİNDEKİLER
Sayfa No.
1
- Yolcunun Tanımı
- Yolcu Beraberinde Türk Lirası, Döviz ve Ziynet
EşyasıSınırlandırmaları
1
- İhracat Bedeli Olarak Yolcu Beraberinde Getirilen
Efektiflerin Beyan Edilmesi Hakkında Genelge
3
- Türkiye'ye Gelen Yolcular
5
- Zati Eşya Muafiyeti
6
7
- Zati Eşya Muafiyet Listesi
11
- Hediyelik Eşya Muafiyeti
- Bayramlar Münasebetiyle Hediyelik Eşya Muafiyeti
12
- Posta Yoluyla Gelen Eşya İçin Tek ve Maktu Vergi
Listesi
13
- Gümrük Vergisi Ödenerek Yurda Sokulabilecek Eşya
16
- Yolcu Beraberi Gelen Eşya İçin Tek ve Maktu Vergi
Listesi
17
- Bandrol Ücreti
23
- Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları
25
- Turistik Kolaylıklar
30
- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Yapılacak
Pasaportsuz Seyahatler
- Türkiye'den Giden Yolcular
32
;
33
- Yurt Dışına Çıkışlarda Uygulanacak Esaslar Hakkında
Karar
- Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ (İhracat 92/3)
34
37
- Türkiye'den Çıkarılması Yasak Olan Eşya
39
- Türkiye'ye Sokulması Yasak Olan Eşya
41
- Bedelsiz İthalat Tebliği-Bedelsiz İthalat: (93/1)
43
Sayın Yolcu, Türkiye'ye Hoş Geldiniz.
YOLCUNUN TANIMI
Herhangi bir amaçla (ticaret, memuriyet, tahsil, ziyaret, teda­
vi, turizm, geri dönme), geçerli pasaport veya pasaport yerine ge­
çerli belgeyle, giriş ve çıkış kapılarından Türkiye'ye gelen veya Tür­
kiye'den giden Türk veya yabancı kişi "yolcu"dur.
Nakil vasıtaları hizmetlileri yolcu sayılmazlar (kaptan, hostes,
garson, makinist, telsiz memuru gibi).
YOLCU BERABERİNDE, TÜRK LİRASI, DÖVİZ VE
ZİYNET EŞYASI SINIRLANDIRMALARI
Yolcular, sınırsız miktarda Türk parasını ve dövizi beraberle­
rinde Türkiye'ye sokabilirler.
Yolcular, en çok 5.000.- ABD Doları karşılığı Türk parasını
yurt dışına çıkarabilirler.
Yolcular, 5.000.- ABD Doları veya eşitine kadar efektifi bera­
berlerinde yurt dışına çıkarabilirler. Dışarıda yerleşik kişiler ile yurt
dışında çalışan Türk uyruklu kişiler, yurda girişlerinde beyan etmiş
olmak, Türkiye'de yerleşik kişiler ise bankalardan döviz satın aldık­
larını tevsik etmek kaydıyla 5.000.- ABD Doları veya eşitini aşan
miktardaki efektifi beraberlerinde yurt dışına çıkarabilirler.
Bankalar vasıtası ile yurt dışına Türk parası ve döviz transferi
serbesttir.
Yolcular, beraberlerindeki kendilerine ait değeri 15.000.ABD Dolarını aşmayan ve ticari amaç taşımayan ziynet eşyası nite­
liğinde kıymetli madenlerden ve taşlardan yapılmış eşyaları yurda
getirebilirler ve yurt dışına çıkarabilirler. Daha fazla değerdeki ziy1
net eşyalarının yurt dışına çıkarılması, girişte beyan edilmiş olması­
na veya Türkiye'de satın alındığını tevsik etme şartına bağlıdır.
Türkiye'den yapılacak bir ihracatın bedeli olarak, peşin öde­
me yapmak üzere efektifi beraberlerinde getiren yolcuların, yurda
girişte bunu deklare etmeleri ve belgelendirmeleri gerekir. Bu konu­
daki uygulamayı düzenleyen Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gümrük­
ler Genel Müdürlüğü'nün genelgesi müteakip sayfadadır.
2
Genelge
1992-168
T.C.
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Konu: İlgili şahısların berabeherinde getirecek­
leri ihracat bedeli dö­
viz Hk.
Sayı : 3018546.66-54034/
1992-168
Tarih: 14. 9. 1992
Güm. Gn. Md.
Genelge No.1992/108
GENELGE
Bilidiği üzere, ihracatın finansmanı amacıyla ihracatçı veya bunların adı­
na hareket eden şahısların, Türkiye'ye girişlerinde beraberlerinde döviz getir­
meleri halinde bu durumu, Gümrük İdarelerinden alacakları bir belge ile kam­
biyo mercilerine tevsik etmeleri gerekmektedir.
Ancak, mecut belgelerin tek tip düzenlenmemesi nedeniyle bankalarca
ihracat bedeli peşin dövizlerin tahsilatı sırasında, sözkonusu belgelerin sağlı­
ğından şüpheye düşüldüğü anlaşılmıştır.
Bu bakımdan,
1 — T.P.K.K. Hakkında 32 sayılı Karar hükümlerine göre yurda girişinde
yanında ihracat karşılığı döviz bulunduğuna ilişkin beyanda bulunmak isteyen
yolcular, ekte bir örneği yer alan «Döviz Beyan Tutanağı»nı iki nüsha olarak
doldurup imzalayacak ve görevli memurlara vereceklerdir.
2 — Görevli Muayene Memuru ve Müdür Yardımcısı tarafından, beyanın
uygunluğu sağlandıktan sonra tutanak, kendilerince de imzalanıp bir örneği
yolcuya verilecek, bir örneği de idarede muhafaza edilecektir.
3— Sözkonusu Döviz Beyan Tutanakları, sayı ve gün verilerek bir defte­
re kaydedilecek, bankalarca teyit istenmesi halinde gümrük idaresi tarafından
gerekli bilgi verilecektir.
Bilgi edinilmesini ve yukarıda belirtilen şekilde işlem ifasını rica ederim.
3
Genelge
1992-168
T.C.
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI
GÜM. MÜD.
KAYIT
No
Tarihi
DÖVİZ BEYAN TUTANAĞI
Aşağıda açık kimliği yazılı kişi Müdürlüğümüze müracaatla Türkiye'den yapa­
cağı ihracatla ilgili olarak «Peşin Döviz» getirdiğini beyan etmiş ve bu durumu gös­
termek üzere iş bu tutanak müştereken tanzim ve imza edilmiştir.
(The person whose identification record is given below in his/her application
has declared that he/she brought foreign currency to Türkiye for the purpose of ad­
vance payment for exportation from Türkiye and this document has been signed
and issued jointly as an evidence.)
Soyadı
(Surname)
: ....
Adı
(Name)
: .-
Pasaport no
(Passport no)
: ....
Giriş tarihi
(Date of entry)
:
Deklere edilen dövizin
cins ve miktarı
: ....
(Foreign currency declared)
Yolcu
(Passenger)
719.
Muayene Memuru
(Customs Inspector)
MüdürYardımcısı
(Assistant Director)
TÜRKİYE'YE GELEN YOLCULAR
Türkiye'ye gelen yolcuların beraberlerinde getirdikleri eşyaya
gümrüklerce aşağıdaki işlemler uygulanır:
1. Yolcuların beraberlerinde getirdikleri kişisel kulanımlarına
özgü olan ve kendilerine ait bulunan zati eşyaları, kullanılmış olup
olmama kaydı aranmaksızın, zati eşya muafiyetinden yararlandırıla­
rak, gümrük vergisi alınmadan yolcuların kendilerine verilir. Yolcu­
ların gelişlerinden iki ay önce veya altı ay sonraki süreler içerisinde
gelen zati eşya, yolcu beraberi gelmiş eşya addolunur.
2. Yolcuların zati eşyalarından başka hediye oferak getire­
cekleri belli bir sınır içinde kalan eşyaları da hediyelik eşya muafi­
yetinden yararlandırılarak, gümrük vergisi alınmadan, sahipleri olan
yolculara verilir.
3. Yolcuların zati eşya ve hediyelik eşya muafiyeti dışında
kalan eşyaları bulunduğunda, bunlardan bir kısmı da, gümrüklerin
yetki sınırları içinde kalmak kaydıyla gümrük vergisi (tek ve maktu
vergi) alınarak sahiplerine verilir.
4. Yolcuların getirdikleri eşya arasında, muaf ve vergili olarak
kendilerine verilen eşya dışında da eşya kalmış ise, onlar da mak­
buz karşılığında ilgili gümrük idaresince ambara alınır.
Yolcu beraberinde gelen eşya, gümrüklü eşya ambarında üç
ay kalabilir. Bu süre bitmeden, ambar bekleme süresinin uzatılması
istenebilir. Bu takdirde en çok üç ay uzatılabilir. Gerek ilk bekleme
süresi içinde, gerekse ek süre verilmesi halinde, eşyanın bu süreler
bitmeden mutlaka ambarlardan çekilmesi gerekmektedir. Aksi hal­
de eşya Devlet'in olur.
5
YOLCULAR TARAFINDAN GÜMRÜK VERGİSİ
ÖDENMEDEN YURDA SOKULABİLECEK EŞYA
1. Zati Eşya Muafiyeti
Yolcunun beraberinde getirdiği kullanılmış veya kullanılma­
mış, kendi kullanımına özgü eşya, zat eşyası cinsinden olmalıdır.
Ticaret eşyası, mesken, yazıhane ve atölye gibi yerlerde kullanılan
eşya, yolcuya ait olsa da zat eşyası muaflığından yararlandırılmaz.
Zat eşyası muaflığından yararlandırılacak ve zat eşyası ola­
rak kabul edilen eşya, Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca tesbit edil­
miş ve Gümrük Yönetmeliği'ne ekli bir listede gösterilmiştir. (Anılan
Yönetmeliğin 23 sayılı eki).
Bu listede miktar ile sınırlandırılmış olanların, bu miktardan
fazlası muaflıktan yararlandırılmaz.
Zati eşya listesinde yer alan eşyayı her yolcu, (yolcu olma,
eşyanın yolcunun kişisel kullanımına özgü olması, kendisine ait bu­
lunması ve zati eşyasından olması şartları ile) gümrük vergisi öde­
meden yurda sokabilir.
Bu muafiyet, zaman tahdidi olmaksızın, her girişte uygulanır.
6
Resmi Gazete No.
: 20555
Resmi Gazete Tarihi: 21 Haziran 1990
Gümrük Yönetmeliği
Ek:23
ZATİ EŞYA MUAFİYET LİSTESİ
A. GİYİM VE YOLCULUK EŞYASI
1. Yolcunun giyinip kuşanmasına mahsus eşya,
2. Yolcunun yaşantısına mahsus eşya ile seyahat eşyası,
3. Yolcu için elbiselik kumaş (en fazla 5 metre)
4. Naklihane hakkına haiz olan ve yurda kesin dönüş ya­
pan yolcuya ait bir adet kürkten mamul giyim eşyası,
B. ELEKTRONİK EŞYA
1. Bir adet siyah beyaz televizyon,
2. Bir adet renkli cep televizyonu (en fazla 16 cm. ekran),
3. Bir adet siyah beyaz televizyon-radyo-teyp (kombine),
4. Bir adet sadece kaydedici video-kamera ve beş adet
boş video teyp kaseti,
5. Sekiz mm.ye kadar alıcı veya gösterici sinema makinası (on adet boş sinema filmi ile birlikte),
6. Bir adet slayt gösterme makinası,
7. Cep tipi bilgisayar (Ana bellek kapasitesi-Ram 64
K.Byte'a kadar),
8. Portatif compact disc player,
9. Bir adet kendi ses verebilen portatif radyo ve portatif
radyo-teyp (Portatif radyo-teybin özellikleri Bakanlıkça
belli edilir.),
10. Bir adet volkmen veya cepte taşınabilen küçük teyp,
11. Kasetsiz ve kartuşsuz elektronik oyun aletleri,
12. Herbirinden en çok 5'er adet olmak üzere plak, teyp
kaseti veya compact disc.
C. MÜZİK ALETLERİ
1. Armonika,
7
2. Mandolin,
3. Kaval,
4. Mızıka,
5. Flüt,
6. Gitar,
7. Akordeon.
(Herbirinden birer adet olmak üzere en çok üç adet)
D. SPOR VE OYUN ALETLERİ
1. İki bölmeli bir adet kamp çadırı,
2. Sualtı sporları için bir adet dalgıç takımı (Nitelikleri, ak­
sam ve parçaları Bakanlıkça belli edilir.),
3. Uçan kanatlar (bir çift),
4. Motor takılmayan cinsten şişirme bir adet bot,
5. Su sporu için kullanılan yelken tertibatlı bir adet sörf,
6. Ayak paleti (bir çift),
7. Yolcunun tek başına kullanabileceği özelliğe sahip birer
adet olmak üzere spor yapmasına mahsus diğer spor
alet ve giysileri.
8. Satranç takımı,
9. Dama takımı,
10. Beş deste oyun kağıdı,
E. SAĞLIK CİHAZLARI
1. Hasta yolcuya ait yataklar,
2. Malûller için hareket ettirici tertibatı bulunan motorlu,
motorsuz koltuklar,
3. Şahsi tedavide kulanılan ilaçlar,
4. Gaz maskesi ve koruyucu elbise (en çok ikişer adet)
F. MUTFAK EŞYALARI
1. Yolculuk esnasında kullanılacak kadar tabak, tencere,
çatal, kaşık, bıçak gibi mutfak aletleri,
2. Bir adet portatif piknik ocağı,
3. Bir adet semaver,
4. İki adet termos,
5. Akü ile çalışan kahve makinası,
8
G. TÜKETİM MADDELERİ
1 .a) 200 adet sigara ile 50 adet yaprak sigara:
Ayrıca;
200 gr. kıyılmış tütün ve 200 yaprak sigara kağıdı ve­
ya
200 gr. pipo tütünü veya
200 gr. ağız tütünü veya
200 gr. tömbeki veya
50 gr. enfiye
b) Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazalarından satın
alınmış olması halinde (a) fıkrasında yer alanlara ek
olarak 400 adet sigara, 100 adet yaprak sigara ve 500
gr. pipo tütünü,
2. 1,5 kg. kahve, 1,5 kg. neskafe, 500 gr. çay, 1 kg. çiko­
lata, 1 kg. şekerden mamul yiyecek,
3. 100 e d i k beş şişe veya 70 cc.lik yedi şişe alkollü içki,
4. En fazla 120 ml.lik şişeler içinde beş adet kolonya, la­
vanta, parfüm, esans veya losyon.
H. DİĞERLERİ
1. Bir adet portatif yazı makinası,
2. Bir adet fotoğraf makinası (5 adet filmi ile birlikte),
3. Çocuk yolculara mahsus bir adet çocuk arabası,
4. Çocuk yolcuya mahsus ebadına bakılmaksızın bir adet
bisiklet,
5. Çocuk yolcuya mahsus oyuncaklar (en çok on adet),
6. Cepte taşınabilen ve pille çalışan hesap makinası,
7. Bir adet ütü (buharlı veya buharsız),
8. 1 X 1,5 metre ebadında seccade (yünlü, pamuklu veya
sentetik olmak kaydıyla),
9. Bir adet el dürbünü,
10. Bir adet masa saati.
1 1 . Bir adet portatif gaz sobası,
12. Araçla birlikte yolculuk halinde;
a) Tornavida takımı (ayrı büyüklükte olmak üzere en
fazia 5 adet),
9
b) Lokma takımı (araçta kullanılan tipte olmak üzere
en fazla 10 parça),
c) Oto pompası,
d) Akü şarj cihazı,
e) Akü ile çalışan otomobil süpürgesi,
f) Akü ile çalışan buzluk,
g) Stepne dışında 1 adet oto iç ve dış lastiği,
13. Yolcunun durumuna göre, Bakanlıkça zati eşya kap­
samında mütalaa edilecek diğer eşyalar.
10
2. Hediyelik Eşya Muafiyeti (x)
Türkiye'ye gelen yolcular, yukarıda belirtilen zat eşyaları dı­
şında ayrıca, hediyelik niteliğinde olmak, ticari miktar ve mahiyette
olmamak kaydıyla, alış fiyatı 500 D.M.'yi geçmeyen eşyalarını da
gümrük vergisi ödemeden yurda sokabilirler.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen yolcular için, hedi­
yelik eşya muafiyeti limiti, porselen eşya hariç olmak üzere, 750
DM.'dir.
Bu muafiyet, zaman tahdidi olmaksızın, her girişte uygulanır.
Hediyelik eşyayı belirleyen bir eşya listesi yoktur. Hediyelik
eşya içinde, aynı eşyadan birden fazla olmamalıdır; hediyelik eşya
mamul bir madde olmalıdır. Hediyelik eşyanın toplam satmalına de­
ğeri 500 DM içinde kalmalıdır; bu limiti aşanlar hediyelik eşya bağı­
şıklığından yararlandırılamaz (K.K.T.C. için limit 750 DM.dir.) Bu
bağışıklık limiti her yolcuya ayrı olarak tanınmıştır; iki veya daha
fazla yolcu, bu haklarını birleştirmek suretiyle kullanamazlar.
Transit yolcular bu muafiyetten yararlandırılmaz. Taşıt sürü­
cüleri ve hizmetlileri, yılda 4 defadan fazla olmamak kaydıyla, giriş­
lerinde bedeli 500 D.M. veya eşiti döviz tutarlarındaki hediyelik eş­
yalarını gümrük vergisi ödemeden yurda sokabilirler.
(X) Bu muafiyet, Gümrük Yönetmeliği'nin 1189. maddesi ile belirlenmiştir.
11
BAYRAMLAR MÜNASEBETİ İLE HEDİYELİK EŞYA
MUAFİYETİ (X)
Yolcularla ilgili olmamakla beraber, Noel, Yılbaşı, Şeker ve
Kurban Bayramları münasebetiyle Türkiye'deki kişilere yurt dışın­
dan posta yoluyla gönderilen ve ticari mahiyette bulunmayan FOB
500.-DM veya eşiti döviz değerindeki hediyelik eşya, bu olayların
başlama tarihlerinden bir ay önce veya bitiş tarihlerinden bir ay
sonraki süreler içinde postaya verilmiş veya yurda gelmiş olması
kaydıyla gümrük vergisinden muaftır.
Bu eşyalar aynı zamanda "Posta Yoluyla Gelen Eşya İçin
Tek ve Maktu Vergi Listesi" ile "Yolcu Beraberinde Gelen Eşya İçin
Tek ve Maktu Vergi Listesf'nde kayıtlı olduğu takdirde, eşyanın
FOB 500.-DM değeri esas alınmaz, yukarıda anılan "Listeler"de be­
lirtilmiş olan tek ve maktu vergiler toplamı 250.-DM'a (250.-DM da­
hil) kadar olanlarının hediyelik eşya vasfında gümrük vergisinden
muafen ithaline izin verilir.
Yukarıda isimleri geçen "Listeler" takibeden sayfalarda yer
almıştır.
(X) Bu muafiyet, 17 Ağustos 1990 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış olan 90/639
sayılı Kararname'nin 1. maddesi ile öngörülmüştür.
12
9 0 / / 639 sayılı 25.6.1990 tarihli Kararnamenin 2. maddesine göre Posta Yo­
luyla Gelen Eşya İçin Tek ve Maktu Vergi Listesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:
POSTA YOLUYLA GELEN EŞYA İÇİN TEK VE MAKTU VERGİ LİSTESİ
Beherinden Alınacak
Vergi Tutarı (DM veya
KaşırlığıTL.)
Eşyanın Cinsi
A- GİYİM EŞYASI :
1) Kişinin giyinip kuşanmasına mahsus eşyadan palto,
manto, pardesü, kaban, mont, yağmurluk (Kürkten
mamul ve kürklü olanlar hariç)
a) Büyükler için
b) Küçükler için
2) Takım Elbise
a) Büyükler için
b) Küçükler için
3) Tayyör veya döpiyes, elbise
a) Büyükler için
b) Küçükler için
4) Ceket
a) Büyükler için
b) Küçükler için
5) Pantolon
a) Büyükler için
b) Küçükler için
6) Etek, hırka, kazak, yelek, süveter, eşofman, pijama,
gecelik, mayo.
a) Büyükler için
b) Küçükler için
7) Gömlek, T-Shirt, bluz
a) Büyükler için
b) Küçükler için
8) Şapka, bere, eldiven, kravat, papyon, dantel yaka,
fiyonk, kurdela, eşarp, şal, kaşkol.
a) Büyükler için
b) Küçükler için
9) Çorap
10) Mendil
11) Şemsiye
12) Cüzdan
13) Kadın el çantası
• 14) Güneş gözlüğü
15) Çizme, bot, ayakkabı, spor ayakkabı, terlik
(çiftinden)
a) Büyükler için
b) Küçükler için
16) Bebekler için ayakkabı, terlik, patik (çiftinden)
17) İç çamaşırları
13
45.DM
15.DM
40.DM
20.DM
40.DM
20.DM
35.DM
15.DM
10.DM
5.DM
20.DM
10.DM
20.DM
10.DM
20.DM
10.DM
5.DM
2.DM
30.DM
10.DM
30.DM
30.DM
50.DM
25.DM
5.DM
Beherinden Alınacak
Vergi Tutarı (DM veya
Karşılığı TL.)
Eşyanın Cinsi
a) Korseler
10.DM
b) Her türlü iç çamaşır
5.DM
B- ELEKTRONİK EŞYA :
1) Kendi ses verebilen
a) Portatif radyo
b) Portatif radyo-teyp
2) Beş adet video kaseti
a) Büyük (VHS veya Beta)
b) Küçük (VHS veya Beta)
3) Kasetsiz ve kartuşsuz elektronik oyun aletleri
4) Değişik kayıtları havi plak ve compact disc
(Herbirinden en çok 5'er adet)
5) Teyp kaseti (En çok beş adet)
6) Teyp makarası (En çok iki adet)
100.DM
150.DM
5.DM
5.DM
10.DM
10.DM
2.DM
10.DM
C- MÜZİK ALETLERİ:
1) Armonika
2) Kaval
3) Mızıka
20.DM
10. DM
10.DM
D- SPOR VE OYUN ALETLERİ :
1) İki bölmeli bir adet kamp çadırı
2) Uçan kanatlar (bir çift)
3) Bir adet motor takılmayan cinsten şişirme
bot
4) Ayak paleti (bir çift)
5) Kişinin tek başına spor yapmasına
mahsus bir spor aleti ve giysisi
6) Dama veya satranç takımı
7) Oyun kağıdı (En çok iki deste)
100.DM
100.DM
50.DM
20.DM
20.DM
10.DM
5.DM
E- MUTFAK EŞYALARI :
1) Bir adet semaver
2) Bir adet termos
3) Bir adet tencere
4) Bir adet tava
5) Mekanik ve portatif diğer mutfak aletferi (En
çok üç adet)
10.DM
10.DM
50.DM
20.DM
5.DM
F- DİĞERLERİ:
1)
2)
3)
4)
5)
Bir adet ütü (buharlı veya buharsız)
Bir adet duvar veya masa saati
Bir adet yatak örtüsü
Bir adet masa örtüsü
Bir adet sehpa örtüsü
14
25.DM
20.DM
15.DM
10.DM
2.DM
Beherinden Alınacak
Vergi Tutan (DM veya
Karşılığı TL.)
Eşyanın Cinsi
6) Bir adet masa çakmağı
7) Kültablası, vazo, şekerlik (Kristal olanlar
hariç olmak üzere en çok üç adet)
8) Telefon cihazı (Telsiz ve telesekreterli olanlar
hariç)
9) Bir adet el dürbünü
10) Kolonya, lavanta, parfüm, esans veya losyon
(Herbirinden en fazla 120 ml'lik şişeler içinde
birer adet olmak üzere 5 adet)
11) Krem, oje, ruj, gözkalemi, (En çok üç adet)
12) Şampuan (En fazla 250 ml. bir şişe),
13) Makyaj seti, manikür takımı (En çok üç adet)
14) Kolye, küpe, yaka iğnesi, bilezik, yüzük gibi
taklit mücevherat (En çok üç adet)
15) a) Bir kilogram kahve (Kilogramı için)
b) Bir kilogram neskafe (Kilogramı için)
c) Bir kilogram çikolata (Kilogramı için)
d) Bir kilogram şekerden mamul yiyecek
(Kilogramı için)
e) Yarım kilogram çay (Yarım kilogramı için)
16) Otolar için (Birer adet olmak üzere)
a) Tornavida takımı (Ayrı büyüklükte olmak
şartıyla 5 adet)
b) Lokma takımı (En fazla 10 parça)
c) Oto pompası
d) Akü şarj cihazı
e) Akü ile çalışan otomobil süpürgesi
17) Cepte taşınabilir ve pille çalışan hesap
makinası
18) Fotoğraf filmi (En çok üç adet)
19) Fotoğraf albümü
20) Çocuklara mahsus oyuncaklar (En çok üç adet)
21) Sulu, kuru, pastel, veya guaj boya takımı (En çok
üç adet)
22) Kurşun kalem, defter, boyama kitabı (En çok beş
adet)
23) 2 kilogram çocuk maması (Kilogramı için)
24) Çocuk bezi (Düzinelik beher paketinden)
10.DM
5.DM
50.DM
30.DM
5.DM
5.DM
5.DM
30.DM
25.DM
15.DM
15.DM
10.DM
10.DM
10.DM
10.DM
10.DM
20.DM
40.DM
40.DM
10. DM
5.DM
10.DM
10.DM
5.DM
2.DM
2.DM
1 .DM
Not : Maktu vergilerin TL. olarak ödenmesi halinde, D.M.'nin Merkez Bankası'nca
belirlenen "Efektif Alış Kuru" esas alınır
15
GÜMRÜK VERGİSİ ÖDENEREK YURDA
SOKULABİLECEK EŞYA
Gümrük vergisi ödenmek istense dahi, istenildiği kadar eşya­
nın ithali mümkün değildir. Gümrük vergisi ödenmek suretiyle ithal
edilebilecek eşya sınırlandırılmıştır. Bu nedenle, gümrük idareleri
sadece kendi yetkilerine giren eşya için vergi alıp ithal işlemini ya­
pabilmektedir.
Yolcu eşyası ile ilgili olarak gümrük idarelerine verilen yetki
aşağıdaki gibidir.
a) (*)Yurt dışında çalışan işçi, serbest meslek ve müstakil iş
sahibi yolcular ile görevli olarak yurt dışına giden kamu personeli­
nin ve yurt dışında en az 6 ay kaldıktan sonra yurda dönen 18 ve
daha yukarı yaştaki Türkiye'de yerleşik yolcuların Türkiye'ye geliş­
lerinde her takvim yılında bir defa yararlanmak ve her cinsten birer
adet olmak üzere beraberlerinde getirecekleri "Yolcu Beraberinde
Gelen Eşya İçin Tek ve Maktu Vergi Listesi" nde kayıtlı eşyalardan
maktu vergiler toplamı 4.000.-DM'a kadar olan eşyanın tek partide
ithaline gümrük idarelerince izin verilir.
b) (*)Türkiye'de yerleşik yolculardan herhangi bir şekilde yurt
dışına giden ve en az 5 gün (yol hariç) kaldıktan sonra yurda dönen
ve 18 ve daha yukarı yaştaki yolcuların Türkiye'ye gelişlerinde her
takvim yılında bir defa yararlanmak ve her cinsten birer adet olmak
üzere beraberlerinde getirecekleri "Yolcu Beraberinde Gelen Eşya
İçin Tek ve Maktu Vergi Listesi" nde kayıtlı eşyalardan maktu vergi­
ler toplamı 1.000.-DM'a kadar olan eşyanın tek partide ithaline
gümrük idarelerince izin verilir, (a) fıkrası hükümlerinden istifade ile
eşya ithal edenler ayrıca bu fıkra hükümlerinden yararlanamazlar.
(*)Bu yetki, 17 Ağustos 1990 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 90/639 sayılı Karar­
namemin 3. maddesi ile verilmiştir.
16
90/639 sayılı 25.6.1990 tarihli Kararname'nin 4. maddesine
göre Yolcu Beraberinde Gelen Eşya İçin Tek ve Maktu Vergi Liste­
si aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
YOLCU BERABERİNDE GELEN EŞYA İÇİN TEK VE MAKTU VERGİ LİSTESİ
Beherinden Alınacak
Vergi Tutarı (DM veya
Karşılığı TL.)
Eşyanın Cinsi
A- ELEKTRONİK EŞYA :
1) Renkli Televizyon
31 Ekrana kadar
31 Ekrandan 51 Ekrana kadar (51 dahil)
51 Ekrandan yukarı
Televizyon anteni (Normal)
Televizyon anteni (Çanak)
2) Renkli TV-Radyo-Teyp (Kombine)
Renkli TV-Video-Teyp (Kombine)
3) Video Teyp
Oynatıcı
Oynatıcı ve kaydedici
4) VideoKamera
Çekici
Çekici ve oynatıcı
5) Kasetli veya kartuşlu TV oyun aletleri
(5kaseti veya kartuşu dahil)
6) Beş adet video kaseti
Büyük (VHS veya Beta)
Küçük (VHS veya Beta)
7) a) Ev tipi bilgisayar (Ana bellek kapasitesi -Ramen fazla 2 megabyte) ana klavye, monitör,
printer, disk drive (veya datasette), adaptör
(veya transformatör), iki adet kaset, kartuş
veya disket dahil olmak üzere
b) Ev tipi bilgisayarın müstakil parçaları
— A n a klavye
— Monitör
— Adaptör veya trasformatör
— JoyStick
— Printer
17
300.DM
550.DM
1.100.DM
100.DM
2.000.DM
550.DM
1.100.DM
550.DM
1.000.DM
550.DM
850.DM
100.DM
15.DM
15.DM
900.DM
400.DM
300.DM
100.DM
50.DM
550.DM
Beherinden Alınacak
Vergi Tutarı (DM veya
KarşılığıTL)
Eşyanın Cinsi
— Disk Drive
— Datasette
c) Kaset.Kartuş ve Disketler
8) Portatif Bilgisayar (Ana bellek kapasitesi - Ram - en fazla
1 megabyte)
9) Cep tipi bilgisayar
Ana klavye, printer ve datasette dahil olmak üzere
a) Ana bellek kapasitesi (Ram) 256 K.Byte'a kadar
b) Ana bellek kapasitesi (Ram) 256-512 K.Byte
(512 K.Byte dahil)
10) Portatif Hesap Makinası
a) Şeritli
b) Elektirikli ve hafızalı
11) a) Rack sistem müzik seti (HI-FI,MIDI) (4 Hoparlörü dahil)
b) Rack sistem müzik setinin müstakil herbir parçasından
— Tuner, Amplifier, Turntable, Casette deck, Timer,
Equaliser, CD Player
— Hoparlör
c) Müzik seti kabini
12) Kombine müzik seti (Stereo Combination) (2 hoparlörü
dahil)
13) Kendi ses verebilen
a) Portatif radyolar
b) Portatif radyo-teypler
c) Portatif çift kasetli ve iki veya daha fazla hoparlörlü
radyo-teypler
14) Binek otolarına mahsus
a) Radyo
b) Radyo-teypler
c) Oto televizyonu
d) Anten
e) Müstakil halde;
— Amplifier
— Equaliser
— Hoparlör
B —MÜZİK ALETLERİ:
1) Her çeşit elektrikli org, keman, viyolonsel, arp gibi
müzik aletleri
2) Piyano (Kuyruksuz)
18
300.DM
20.DM
10.DM
600.DM
350.DM
500.DM
150.DM
200.DM
550.DM
300.DM
300.DM
100.DM
300.DM
100.DM
150.DM
300. DM
150.DM
250.DM
1.050.DM
50.DM
75.DM
75.DM
50.DM
750.DM
1.000.DM
Beherinden Alınacak
Vergi Tutarı (DM veya
Karşılığı T L )
Eşyanın Cinsi
C — S P O R VE OYUN ALETLERİ :
1) Dıştan takma deniz motorları
a) 3 Beygir gücüne kadar olanlar (3 dahil)
b) 3-6 Beygir gücü arası (6 dahil)
c) 6-10 Beygir gücü arası (10 dahil)
d) 10-20 Beygir gücü arası (20 dahil)
e) Motor takılabilen şişirme botlar
f) Deniz motosikleti
g) Deniz kızağı
h) Tek kişilik ve Tek Yelkenli hobi ve gezinti teknesi
2) Bisikletler
3) Motorlu bisikletler ve motosikletler
a) 50 CC'e kadar (50 dahil)
b) 50-100 CC'e kadar (100 dahil)
c) 100-150 CC'e kadar (150 dahil)
4) Kondisyon aletleri
(Ev bisikleti, kürek çekme aleti vb)
D — EV ALETLERİ :
1) Çamaşır makinası
2) Küçük (mini) çamaşır makinası
3) Çamaşır kurutma makinası
4) Birbirleriyle irtibatlı işlem gören ve iki ayrı parçadan
oluşan cihazlar (Çamaşır yıkama - Çamaşır kurutma
makinaları gibi)
5) Elle kullanılan ev tipi örgü makinaları
(Birer adet yedek tarakları dahil)
a) Mekanik olup, tarak boyu 120 cm'e kadar (120 cm
dahil) olanlar.
b) Elektrikli olup, tarak boyu 120 cm'e kadar (120 cm
dahil) olanlar.
6) a) Ev tipi dikiş makinaları
b) Ev tipi overlok makinaları.
7) Ev tipi ütü makinası (En fazla 1200 watt gücünde)
8) Evde kullanılan jeneratörler.
a) 3 Kilovata kadar (3 dahil)
b) 3-6 Kilovata kadar (6 dahil)
c) 6-10 Kilovata kadar (10 dahil)
d) Su motoru (Elektrikli veya mazotlu)
a) 3 Beygir gücüne kadar (3 dahil)
b) 4-6 Beygir gücüne kadar (6 dahil)
19
550.DM
1.100.DM
2.100.DM
3.200.DM
550.DM
550.DM
150.DM
1.100.DM
300.DM
550.DM
1.100.DM
1.600.DM
500.DM
1.100.DM
550.DM
1.100.DM
1.600.DM
200.DM
400.DM
300.DM
300.DM
300.DM
300.DM
350.DM
500.DM
300.DM
400.DM
Beherinden Alınacak
Vergi Tutarı (DM veya
Karşılığı TL.)
Eşyanın Cinsi
9) Regülatör
10) Ev tipi ısı ve havalandırma cihazları
a) Isıtmalı-soğutmalı klima cihazları
b) Soğutmalı klima cihzları
c) Vantilatör
d) Şofbenler (Elektrikli veya gazlı)
e) Aspiratörler.
11) Ev tipi sobalar
a) Gaz sobaları (borulu-borusuz)
b) Kömür sobaları (boru dahil)
c) Elektrikli sobalar (elektrikli radyatör dahil)
e) Şömineler
12) Portatif saç kıvırma veya saç kurutma makinası
13) Elektrik Süpürgesi
14) Banyo terazisi
15) Çim biçme makinaları
a) Elle itilenler (motorsuz)
b) Motorlular
c) Motorlu ve sürücü yeri olanlar
(*)16) a) Evde kullanılabilen elektrikli portatif aletler
b) Evde kullanılabilen mekanik portatif aletler
E — M U T F A K EŞYALARI :
1 ) a ) Bulaşık makinası
b) Küçük (mini) bulaşık makinaları
c) Buzdolabı
d) Küçük (mini) buzdolabı
e) Buz makinası
f) Derin dondurucu
g) Birbirleriyle irtibatlı işlem gören ve iki ayrı parçadan
oluşan cihazlar (Buzdolabı-Derin dondurucu gibi)
2) Mutfak fırınları
a) Mikro dalga fırınlar
b) Elektrikli veya gazlı fırınlar
c) Elektrikli veya gazlı küçük portatif fırınlar
d) Elektrikli ve gazlı fırınlar
e) Elektrikli ve gazlı küçük portatif fırınlar
100.DM
1.100.DM
900.DM
100.DM
600.DM
100.DM
300.DM
100.DM
100.DM
700.DM
50.DM
300.DM
50.DM
50.DM
500.DM
3.000.DM
100.DM
75.DM
1.100.DM
550.DM
1.100.DM
550.DM
1.100.DM
1.100.DM
1.600.DM
600.DM
500.DM
75.DM
550.DM
100.DM
(*) Yolcu beraberinde getirilen kablosuz telefon cihazları bu kapsamda mütalaa edi­
lerek Telsiz Genel Müdürlüğü'nden alınacak standartlara uygunluk belgesinin ibraz
edilmesi şartıyla ithal olunabilir, (genelge: 1990-91).
20
Beherinden Alınacak
Vergi Tutarı (DM veya
Karşılığı TL.)
Eşyanın Cinsi
3) a) Mutfakta kullanılabilen elektrikli portatif aletler
b) Mutfakta kullanılabilen mekanik portatif aletler
c) Çatal, Kaşık ve bıçak takımı (en fazla 12 kişilik)
d) Çay veya kahve takımı (en fazla 12 kişilik)
e) Yemek takımı (en fazla 12 kişilik)
f) Düdüklü tencere
g) Tencere
h) Tava
F — M E S L E K İ ALETLER:
1) Yivsiz av veya nişan tüfeği
2) Elektrikli kumaş kesme makinaları
3) Fotokopi makinaları (Renkli çekenler hariç)
4) Daktilolar
a) Elektrikli daktilolar
b) Bilgisayarlı ve hafızalı daktilolar
5) Komple kuluçka makinaları
a) 100 civciv kapasiteli
b) 250 civciv kapasiteli
6) Parke cilâ makinası
7) Kaynak makinası
8) El tipi motorlu ağaç testereleri
— Elektrikli
— Akaryakıt ile çalışan
9) Saya makinası
10) Tek sağım üniteli süt makinaları
11) Cilt makinası
12) Yayık makinası
13) Elektrikli matkaplar
14) Elektrikli havya
15) Elektrikli taşlama ve bileme makinaları
100.DM
25.DM
300.DM
300.DM
500.DM
100.DM
50.DM
20.DM
1.000.DM
1.600.DM
1.600.DM
500.DM
750.DM
300.DM
500.DM
300.DM
300.DM
100.DM
110.DM
300.DM
200.DM
300.DM
300.DM
100.DM
100.DM
100.DM
Yukarıda kayıtlı her türlü eşyanın nitelikleri ve özellikleri
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir.
Not: Maktu vergilerin Türk lirası olarak ödenmesi halinde, DM.'nin Türkiye Cumhuri­
yet Merkez Bankası'nca belirlenen "Efektif Alış Kuru" esas alınır.
21
Yolcularla ilgili olmamakla beraber, 17 Ağustos 1990 tarihli
ve 20608 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 90/639 sayılı
25.6.1990 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile, zat ve aile ihtiyaçların­
da kullanılmak üzere yurt dışından Türkiye'deki kişilere gönderile­
cek bedeli 500.DM veya eşiti dövizi geçmeyen hediyelik eşyanın
gümrük vergisi tahsil edilerek ithaline gümrük idarelerince izin veril­
mesi kararlaştırılmıştır.
22
BANDROL ÜCRETİ
Karar No. 92/3912
Tarihi: 18.12.1992
R.Gazete No. 21453
R.G.Tarihi: 2.1.1993
Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek renkli televizyon, siyah-beyaz televizyon, radyo, video, televizyon uydu alıcıları, birleşik cihazlar ile bun­
ların dışında kalan radyo televizyon yayınını almaya yarayan hertürlü cihazlar için bir
defaya mahsus ve 1993 yılı için geçerli olmak üzere ekli listede belirtilen ücretlerin
alınması; 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendine
göre, Bakanlar Kurulu'nca 18/12/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır. (*)
Turgut Özal
Cumhurbaşkanı
Süleyman
DEMİREL
Başbakan
18/12/1992 Tarihli ve 92/3912 Sayılı Kararnamenin Eki
LİSTE
Her cihaz için bandrol
karşılığı tahsil edilecek
u c r e t
DM
( - karşılığı TL.)
CİHAZ CİNSİ:
1)
—
—
—
2)
—
—
—
3)
—
—
—
—
Renkli Televizyon
51 ekran'a kadar (51 dahil)
51 ekrandan yukarı
Oto televizyon
Siyah-Beyaz Televizyon
51 ekran'a kadar (51 dahi!)
51 ekrandan yukarı
Oto televizyon
Radyolar
Cep tipi radyo alıcıları
Taşınabilir radyo alıcıları
Rack tipi birleşik cihazların (TÜNER) radyo alıcı katı
Saatli radyo veya radyolu saatler, bir müzik aleti
(elektronik org gibi) üzerindeki radyolar, oyuncaklar
üzerindeki radyolar
80DM.
120DM.
120DM.
30DM.
45DM.
45DM.
10DM.
30DİV1.
250DM.
10DM.
(*) 3093 Sayılı Kanun 4.12.1984 tarihli Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri
Kanunu'dur.
23
Her cihaz için bandrol
karşılığı tahsil edilecek
ücret (DM. karşılığı TL.)
CİHAZ CİNSİ:
— Oto radyo alıcıları
4) Videolar, Video kameralar (Televizyon yayınlarını alma ve
kaydetme özelliği onanlar)
5) Televizyon uydu alıcısı
— Tek kanallı
— Çok kanallı
6) Birleşik cihazlar (Kombine)
a) Televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar
— Video-Televizyon-Radyo
— Televizyon-Radyoteyp
— Video-Televizyon
— Radyo-Televizyon
b) Radyo ağırlıklı birleşik cihazlar
— Cep tipi radyo kasetçalar (radyo-volkmen)
— Taşınabilir (pilli) radyo-pikap
— Taşınabilir (pilli) radyo-kasetçalar
— Taşınabilir (pilli) radyo-kompakt diskçalar
— Radyo-pikap
— Radyo-kasetçalar
— Radyo-kompakt diskçalar
— Oto radyo-kasetçalar
— Oto radyo-kompakt diskçalar
— Radyo-kasetçalar-pikap
— Radyo-kasetçalar-pikap-kompakt diskçalar
— Radyo-kasetçalar-kompakt diskçalar
7) Yukarıda sayılan cihazların dışında kalan Radyo-Televizyon
yayınını almaya yarayan her türlü cihazlar için
24
20DM.
250DM.
40DM.
100DM.
300DM.
180DM.
280DM.
130DM.
10DM.
50DM.
50DM.
60DM.
100DM.
70DM.
10ODM.
50DM.
60DM.
200DM.
250DM.
250DM.
250DM.
GÜMRÜK HATTI DIŞI EŞYA SATIŞ MAĞAZALARI
Türkiye'ye gelen veya Türkiye'den giden yolcular ile transit
yolculara, Türkiye'ye kesin dönüş yapan kişilere, çeyiz eşyası ithal
etmeye hak kazanmış olanlara, yabancı devletlerin veya milletlera­
rası kuruluşların Türkiye'deki temsilciliklerine ve mensuplarına, ya­
bancı ülkelere sefer yapan gemi ve uçaklara, yat limanlarına gelip
giden veya kışlayan yat ve tekne sahiplerine, yabancı basın yayın
organlarının yabancı uyruklu mensuplarına satış yapmak üzere, gi­
riş ve çıkış yolcu salonlarında ve yurt içinde açılacak mağazalar,
"Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları" olarak isimlendirilmiştir.
Bu mağazaların açılmasına izin vermeye ve bunların işleyiş­
leri ile ilgili tüm düzenlemeleri yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanlı­
ğı yetkili kılınmıştır.
Bu "Mağazalar", bulundukları yerlere, satabilecekleri eşyaya
ve satış yapabilecekleri kişilere göre ikiye ayrılırlar.
1. Yolcu giriş-çıkışı yapılan gümrük kapılarında, Türkiye'ye gi­
riş veya çıkış yapan kişiler ile transit yolculara, sadece hediyelik eş­
ya ile zati eşya satabilen mağazalar, Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış
Mağazalan'dır.
Bu mağazalardan yolcular gümrük muayenesinden geçme­
den eşya satın alabilirler; gümrük muayenesinden geçtikten sonra,
başka bir anlatımla, yolcu salonundan çıktıktan sonra bu "Mağaza­
lardan" hiçbir şekilde eşya satın alınması mümkün değildir.
2. İkinci grupta yer alan mağazalar, gümrük yolcu salonları­
nın dışında, yurt içinde açılan mağazalar olup, "Yurtiçi Gümrük Hat­
tı Dışı Eşya Satış Mağazaları" olarak isimlendirilir. Bugüne kadar,
yurt içi mağazalar sadece Ankara-Esenboğa ve İstanbul-Atatürk
Havalimanı'nda faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Bu iki yerde, aynı
isim altında kurulmuş olan gümrük müdürlükleri, bu mağazalarla il­
gili gümrük işlemlerini yürütür ve denetlerler.
Yurtiçi satış mağazalarında, ev eşyası ile "Yolcu Beraberinde
Gelen Eşya İçin Tek ve Maktu Vergi Listesi"nde kayıtlı olan eşyala­
rın satışı yapılabilir. Yurtiçi mağazalardan eşya satın alabilecek kişi­
ler:
- Yurt dışında çalışan işçi, serbest meslek ve müstakil iş sa­
hipleri,
25
- Görevli olarak yurt dışına giden kamu personeli,
- Yurt dışında kesintisiz en az 6 ay kaldıktan sonra yurda dö­
nen 18 ve daha yukarı yaştaki Türkiye'de yerleşik kişiler,
- Yabancı devletlerin veya milletlerarası kuruluşların Türki­
ye'deki temsilcilikleri ve mensupları,
- Yabancı basın yayın organlarının yabancı uyruklu mensup­
ları,
- 1615 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre gümrük ver­
gisinden muaf olarak ev eşyası ithaline hak kazanan Türk uyruklu
kişiler, gene aynı kanuna göre gümrük vergisinden muaf olarak çe­
yiz eşyası ithaline hak kazanan kişiler,
- Yurtdışı edilmek üzere mağazalardan eşya almak isteyen
yerli ve yabancı pasaport sahipleri,
Not: 90/639 sayılı Bakanlar kurulu Kararı ile yurt dışında yol
hariç en az beş gün kalarak ülkemize dönen Türk yolculara, maktu
vergiler toplamı 1 .OOO.-DM'a kadar eşya ithal edebilmeleri öngürülmüştür; bu Türk yolcuların yurtiçi gümrük hattı dışı eşya satış ma­
ğazalarından alışveriş yapmaları mümkün değildir, bu kişiler sade­
ce yolcu beraberinde olmak kaydı ve şartıyla eşya getirme
imkanına sahiptirler.
Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarından yapılacak satış­
lar konusunda aşağıda yer alan Bakanlar Kurulu Kararı yayımlan­
mıştır:
Karar No: 88/13141
R.Gazete No: 19881 (Mük.)
Tarihi: 4.7.1988
R.G.Tarihi: 23.7.1988
Gümrük hattı dışı eşya satış mağazaları açılması ve gerekti­
ğinde bu mağazalardan yapılacak satışlara prim ödenmesine dair
ekli "Karar"ın yürülüğe konulması; Maliye ve Gümrük Bakanlığının
4/7/1988 tarihli ve 3016497-1 sayılı yazısı üzerine, 1615 sayılı
Gümrük Kanunu hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 4/7/1988
tarihinde kararlaştırılmıştır.
Kenan Evren
Cumhurbaşkanı
Turgut Özal
Başbakan
26
KARAR
1. Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları açma yetkisi ver­
meye, bu mağazalardan satışı yapılabilecek eşyaları, mağazalar­
dan eşya alabilecek kişileri ve eşya alma sürelerini belirlemeye,
mağazaların kuruluş, işleyiş, satış ve maktu vergi hesap ve tahsil
esaslarını düzenlemeye, mağazalardan eşya alanlara ödenebile­
cek prim oranlarını ve ödeme usullerini tesbite Maliye ve Gümrük
Bakanlığı yetkilidir.
2. 1615 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre, gümrük
vergilerinden muaf olarak ev eşyası ithaline hak kazanan Türk uy­
ruklu kişilerin bu eşyaları yurda kesin dönüş tarihinden itibaren en
çok 6 ay içinde Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazalarımdan al­
maları halinde kendilerine dövizle ödedikleri eşya bedelinin bu mal­
ların yerli üretim olması halinde %10'una, ithal malı olması halinde
ise %5'ine kadar prim ödenebilir.
3. Yolcular, yurda dönüş yaptıkları tarihten itibaren en çok bir
ay içinde ve bir defada yolcu beraberinde gelen eşya için tek ve
maktu vergi listesinde yer alan ve vergileri toplamı en fazla 6.000.DM olan eşyaları satın almak suretiyle ithal edebilirler. Bu eşyaların
maktu vergileri toplamı 2.000.-DM. tutan ilk kısmı maktu vergilen tu­
tarının yüzde onu, ikinci 2.000.-DM. tutan kısmı maktu vergileri tuta­
rının yarısı, müteakip 2.000.-DM. tutan kısmı ise maktu vergilerinin
tamamı ödenmek suretiyle ithal edilebilir. Bu nisbi vergi tutarına ek
olarak, bulaşık makinaları ve klima cihazları satışlarında 300.-DM.
karşılığı Türk Lirası, tam otomatik çamaşır makinaları ile renkli tele­
vizyon satışlarında da 100.-DM. karşılığı Türk Lirası ayrıca tek ve
maktu vergi tahsil edilir.
Ek Madde 1. Giriş ve çıkış yolcu salonları ile yurt içinde açıl­
mış bulunan gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında konvertibl
dövizler veya Türk Lirası ile satış yapılması konusunda karar ver­
meye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.
Ek Madde 2. 1615 sayılı Gümrük Kanunu'nun 10'uncu mad­
desinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendine göre, gümrük vergile­
rinden muaf olarak ev eşyası ithal etme hakkına sahip olanlar; bu
haklarını, yurtiçi gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarından eşya
27
satın almak suretiyle kullandıklarında, Yolcu Beraberinde Gelen Eş­
ya İçin Tek ve Maktu Vergi Listesi'nde yer alan eşyalarından, bu
listede kayıtlı tutarların %10'u oranında tek ve maktu vergi tahsil
edilir.
4. 23/6/1988 tarihli ve 88/13059 sayılı Kararname yürürlük­
ten kaldırılmıştır.
5. Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Bu Kararname'nin 1. maddesinde "Mağazalar" ile ilgili tüm
düzenlemeleri yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkili kılın­
mıştır.
Kararname'nin 2. maddesinde belirtilen prim ödenmesi konu­
sunda Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından bugüne kadar bir
tespityapılmamıştır.
Kararname'nin 3. maddesinde, Türkiye'ye vergi ödemek su­
retiyle eşya ithal etme hakkı olan YOLCULAR'ın yurtiçi gümrük hat­
tı dışı eşya satış mağazalarından satın alabilecekleri eşya limiti ve
bunlar için ödenecek maktu vergi tutarları gösterilmektedir.
Bu yolcuların, yurda giriş tarihinden itibaren en çok bir ay
içinde ve bir defada eşya satın alabilmeleri öngörülmüştür. Bu hak­
tan her takvim yılında bir defa yararlanılır ve her cinsten birer adet
olmak üzere eşya alınmasına ve ithaline izin verilir.
Gene bu yolcular, beraberlerinde maktu vergi listesinde ka­
yıtlı eşyalardan yurda getirmeleri halinde, bu maddede limiti belirtil­
miş olan maktu vergiler toplamından (6.000.-DM.'den), yurt dışın­
dan getirilen eşyalara ait maktu vergilerin toplamı düşüldükten
sonra kalan kısım kadar maktu vergili eşyayı adı geçen mağazalar­
dan alabileceklerdir.
Kararname'nin 1 numaralı ek maddesine dayanılarak, Maliye
ve Gümrük Bakanlığı tarafından, giriş ve çıkış yolcu salonları ile
yurt içinde açılmış bulunan gümrük hattı dışı eşya satış mağazala­
rındaki satışların Türk lirası veya dövizle yapılması öngörülmüştür.
Kararname'nin 2 numaralı ek maddesine göre, yurt dışındaki
milli veya milletlerarası kadrolara atanıp da bu görevlerinden dönen
28
devîet memurları ile diğer amaçlarla yabancı memleketlere yerleşip
de en az iki yıl ikametten sonra kesin olarak dönen Türk uyruklu ki­
şiler gümrük vergisinden muaf olarak ev eşyası ithal etme haklarını,
(yurt dışından eşya getirmeyip veya bir kısmını getirmeyip), yurda
kesin dönüş tarihinden itibaren en çok 6 ay içinde, yurtiçi gümrük
hattı dışı eşya satış mağazalarından eşya satın almak suretiyle kul­
landıklarında, Yolcu Beraberinde Gelen Eşya İçin Tek ve Maktu
Vergi Listesi'nde yer alan eşyalarından, bu listede kayıtlı tutarların
%10'u oranında tek ve maktu vergi tahsil edilir. "Liste"de yer alma­
yan ev eşyalarından ise vergi alınmaz.
1615 sayılı Gümrük Kanunu hükümleri uyarınca gümrük ver­
gisinden muaf olarak ev eşyası ithaline hak kazanmış kişilerin, ma­
ğazalardan bedelsiz ithal veya naklihane hakkından yalnızca birini
kullanmak suretiyle eşya satın alabileceği her iki hakkın aynı anda
kullanılması mümkün bulunmamaktadır.
29
TURİSTİK KOLAYLIKLAR
Asıl ikametgahı yabancı ülkelerde olan Türk ve yabancı tu­
ristlerin birlikte veya kendilerinden iki ay önce veya sonraki süreler
içerisinde getirdikleri her türlü kara taşıtları ve bunların yedek ve
yenileme parçaları, römork ve rulotlar ve taşıtlara takılmış radyo, te­
levizyon, ses kayıt cihazları ve pikapları, seyahat esnasında kulla­
nılmaya mahsus kamplama eşyası, av ve spor eşyası için vergi te­
minatı olarak Uluslararası Turizm ve Otomobil Birliği'ne mensup
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu'nun veya bunun kefalet ettiği
yabancı kurumların verecekleri triptik veya gümrüklerden geçiş kar­
nesi kabul edilmek suretiyle yurda sokulur.
Asıl ikametgahı yabancı memleketlerde olan Türk uyruklu ve
yabancı uyruklu turistlerin triptiksiz veya gümrük geçiş karnesiz ge­
tirdikleri kara taşıtları ile (kotra, yat, motor ve benzeri) deniz taşıtla­
rı, tekrar ihraç edilmek şartiyle, getirilen taşıtın mülkiyet belgesine
göre, turiste, taşıta ait bilgileri ihtiva eden "Taşıt Giriş-Çıkış Formu"
doldurtularak ve turistin pasaportunda polis giriş kaşesinin bulun­
duğu sahifeye taşıtın girişini belirten bir kaşe basılmak suretiyle
yurda sokulur. Yabancı uyruklu turistlerin getirdikleri hava taşıtları
için de aynı şekilde işlem yapılarak girişlerine izin verilir.
Asıl ikametgah deyiminin tayininde, Türkiye'ye hangi amaçla
girmiş olursa olsun, bir takvim yılı içinde ortalama altı aydan fazla
bir zaman ikamet eden şahsın, Türkiye'de ikametgahı bulunduğu
prensibi kabul olunur (Gümrük Kanunu'nun 1. maddesinin 4. fıkra­
sı).
Bu prensibe göre trustik kolaylıklardan istifade ile Türkiye'ye
geçici olarak sokulacak taşıtların yurda girişine bir takvim yılı içinde
en çok 6 ay müddetle izin verilir. Birkaç defa girip çıkacak taşıtlara,
6 aylık azami süre gözönünde bulundurularak, kalan süre kadar
müsaade edilir.
Türkiye'ye giriş yapan yabancılara ait karavan ve motokaravanlar, bakım, onarım ve kışlamak amacı ile 2 yıla kadar kalabilir ve
sahipleri başka bir vasıta ile Türkiye'den ayrılabilir.
Türkiye'ye yatları ile birlikte giriş yapan yabancılar, yatlarını
belgeli bir yat limanına veya yat çekek yerlerine iki yıla kadar bir sü30
re için kışlama, bakım ve onarım amacı ile bırakarak başka bir vası­
ta ile Türkiye'den ayrılabilirler. Yabancıların pasaportları üzerinde
gerekli işlem mahalli gümrük idaresince yapılır. Bu suretle yat lima­
nında veya yat çekek yerinde kışlayan en az iki yılda bir sahipleri
tarafından kullanılan yatlar, ayrıca bir izne gerek kalmaksızın beş
yıla kadar Türkiye'de kalabilirler.
Motorlu taşıtların mutat depolarındaki akaryakıt ve madeni
yağlardan vergi aranmaz.
Çalınmak veya kaza neticesi parçalanmak yüzünden tekrar
çıkarılması mümkün olmayan taşıt ve eşyanın da vergileri aranmaz
ve teminatı çözülür.
Çalınma olayının, mahkeme ilamı veya Cumhuriyet Savcılı­
ğının veya olayın meydana geldiği yerin en büyük mülkiye amirinin
vereceği belge ile ispat olunması gerekir.
Kaza dolayısiyle sahibi tarafından çıkarılmak istenmeyen ta­
şıt ve eşyanın enkazı hükümete terk edilmek ve durum mülki amir­
den alınacak bir belge ile gümrüğe ispat olunması gerekir.
31
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİNE YAPILACAK
PASAPORTSUZ SEYAHATLAR
Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ara­
sında, iki taraf ülke vatandaşlarının pasaport yerine kimlik belgesi
ile seyahat etmeleri hakkında yapılan ve 12.6.1991 tarihinde yürür­
lüğe girmiş olan anlaşmada:
- İki ülke giriş ve çıkışlarında pasaport yerine kimlik belgesi
kullananlar giriş yaptığı ülkenin sınır kapısında Giriş-Çıkış Formunu
düzenlemek ve bu formu seyahat süresince muhafaza ederek, iste­
nildiğinde ibraz etmek ve çıkışta yetkili makamlara iade etmekle yü­
kümlü kılınmışlardır.
- Kimlik belgesi ile seyahat eden taraf ülke vatandaşlarının
yararlanabilecekleri veya yararlanamayacakları gümrük muafiyetle­
ri ve diğer haklar taraf ülkelerin mevzuatlarına göre belirleneceği
öngürülmüştür:
Buna göre;
1. Taraf ülke vatandaşlarının her iki ülkeye en fazla 3 ay sü­
reli yolculuklarında pasaport yerine kimlik belgelerini ibraz etmek
suretiyle giriş ve çıkış yapmaları halinde Gümrük Kanunu'ndan kay­
naklanan "Zati" ve "Hediyelik" eşya muafiyeti uygulanacaktır.
2. Giriş-çıkış formlarının üç aylık bir seyahat için geçerli olma­
sı sebebiyle, "Naklihane", "Vergili Eşya İthali" ve triptik aranmadan
taşıt Giriş-Çıkış Formu ile yurda taşıt sokulması haklarından yarar­
lanabilmesi için gerekli koşullara sahip olanların, seyahatlerini kim­
lik belgeleri ile değil pasaportları ile yapmaları ve pasaportlarındaki
kayıtlara göre bu durumlarını tevsik etmeleri gerekir.
32
TÜRKİYE'DEN GİDEN YOLCULAR
Türkiye'den çıkış yapan yolcular zati eşyalarını beraberlerin­
de serbestçe yurt dışına çıkarabilirler.
Yabancı turistlerin ve yurt dışında ikamet eden Türk vatan­
daşlarının, beraberlerinde götürecekleri, gönderecekleri veya adla­
rına gönderilecek eşya ve taşıt ihracatına, değerine bakılmaksızın
doğrudan gümrük idarelerince izin verilir. Bu kişilerin satın aldıkları
eşya ve taşıtları beraberlerinde götürmeyip, önce veya sonra gön­
derilmesi halinde, Türkiye'de satın alındığının belgelenmesi gerekir.
Türkiye'de oturan Türk ve yabancı yolcuların beraberlerinde
götürecekleri kürkten mamul giyim eşyasına, dönüşlerinde muafi­
yet uygulanabilmesi için bu gibi eşyanın tüm vasıflarının yolcunun
pasaportuna yazılması gerekir.
Yabancı ülkelere sayehat eden Türkiye'de oturan Türk veya
yabancıların Türkiye'den çıkışlarından itibaren en geç iki yıl içinde
geri gelen her türlü taşıtları ve bunların yedek ve yenileme parçala­
rı, römork ve rulotlar ve taşıtlara takılmış radyo, televizyon, ses ka­
yıt cihazları ve pikapları, seyahat esnasında kullanılmaya mahsus
kamplama eşyası, av ve spor eşyası gümrük vergisine tabi değildir.
Yolcu beraberinde yurtdışına götürülecek halı, kilim, seccade
ve bakır, sarı ve pirinçten mamul hediyelik eşya ile tamamen elle
yapılmış tablo ve resimler için, eski eser olmadığına dair müze mü­
dürlüklerinden ekspersiz raporu alınması zorunludur. Bu raporların,
bu tür eşyayı satan firmalar tarafından temin edilmesi daha uygun
ve kolay olacaktır. Makina halılarının müze müdürlüklerine eksper­
tiz yaptırılmasına gerek yoktur.
33
Karar No. 84/7860
Tarihi: 28.3.1984
R.Gazete No. 18356
R.G.Tarihi: 29.3.1984
Yurt dışına çıkışlarda uygulanacak esasların ekli Karar'da be­
lirtildiği şekilde tesbiti; 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Kanunun 2 nci
maddesinin (d) bendine göre Bakanlar Kurulu'nca 28/3/1984 tari­
hinde kararlaştırılmıştır.
Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı
T. ÖZAL
Başbakan
Yurt Dışına Çıkışlarda Uygulanacak Esaslar Hakkında Karar
Madde 1 — Yurt dışına döviz alarak veya almadan çıkış ya­
pan kişilerden, T.C. Merkez Bankasındaki Toplu Konut Fonu'na
alacak kaydedilmek üzere çıkış başına 100 Amerikan Doları karşılı­
ğı Türk Lirası tahsil edilir.
Sınır ticareti Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ilgili valiler­
ce verilecek "sınır ticareti ile iştigal eder" veya "kıyı ticareti ile iştigal
eder" belgeli kişilerin sınır komşusu ülkelere çıkışlarında bu miktar
25 Amerikan Doları karşılığı Türk Lirasıdır.
Madde 2 — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılacak çı­
kışlarda Toplu Konut Fonu harcı tahsil edilmez.
Madde 3 — 18 yaşından küçük olanlar (18 hariç) için, 1 ve 2
nci maddelerde belirlenen miktarların yarısı tahsil olunur.
Göçmen veya mülteci olarak Türkiye'ye gelip Türk vatandaş­
lığına alınmış kişilerden; geldikleri ülkelerdeki anne, baba, çocuk ve
öz kardeşlerini, her yıl bir kereye mahsus olmak üzere ziyaret ama­
cıyla bu ülkelere yapacakları seyahatlerinde çıkış başına 50 Ameri­
kan Doları karşılığı Türk Lirası, bunların 18 yaşından küçük olan (18
hariç) çocuklarından ise 25 Amerikan Doları karşılığı Türk Lirası
tahsil edilir.
Madde 4 — Bu Kanuna göre yurt dışana çıkışlarda alınacak
Amerikan Doları karşılığı Türk Liralarının hesaplanmasında, tahsila34
tın yapıldığı tarihteki cari Amerikan Doları efektif satış kuru esas alı­
nır.
Madde 5 — Yukarıda belirtilen miktarların bankalarca veya
zaruri hallerde Gümrük Saymanlıklarınca fon adına tahsili zorunlu­
dur.
9 uncu maddeye göre Merkez Bankasınca yapılacak düzen­
lemede tesbit edilecek, fonun Merkez Bankasına intikaline ilişkin
süreye uyulmaması halinde 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
Madde 6 — Aşağıda belirtilen kişiler harç uygulamasından
muaftır.
a) Tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak ve Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tasdik edilecek raporlara istinaden
yurt dışında tedavi görecek olanlar ve refakatçileri (sağlık kontrolü
için gidenler hariç)
b) Hudut boyunda yaşayıp, idari mektupla yurt dışına giden­
ler,
c) Hac seyahatine ilk defa gidenler.
d) Yurt dışına ticari amaçla sefer yapan her türlü taşıtın per­
soneli (karayolu taşıtlarında azami 3 kişi, ancak, yurt dışına munta­
zam tarifeli sefer yapan şirketlere ait otobüslerde 3 şoför ve 1 ser­
vis memuru veya yönetici olmak üzere 4 kişi)
e) Türkiye'de mukim sayılmakla birlikte, hariçte bir işverene
bağlı olarak fiilen çalışan veya bulunduğu ülke mevzuatına göre iş­
çilik statüsü devam eden gerçek kişiler ile bu kabil kişilerin eş ve
çocukları,
f) Türkiye'de yerleşik olsun olmasın bütün yabancı uyruklu­
lar,
g) Yurt dışı kuruluşlarımızda sürekli görevi bulunan kamu
personeli, bunların eş ve çocukları ile bakmakla yükümlü oldukları
ana ve babaları; yurt dışında öğrenim gören öğrencilerimiz.
h) Uluslararası spor müsabakalarına katılan Türk takımlarını
izlemek amacıyla yurt dışına gidenler (bu hükmün uygulanması
Başbakanlıkça çıkarılacak genel tebliğlerle belirlenir.)
Madde 7 — Harca tabi olarak yurt dışana yapılacak olan se­
yahatlerde harcın tahsil edildiğine dair ilgili banka ve gümrük say­
manlıklarınca verilecek makbuz, gümrük çıkış kapısında muhafaza
35
memuruna ibraz edilir ve pasaporta vurulan çıkış kaşesi ayrıca bu
makbuz üzerine de basılır. Bu makbuzlar, düzenlendiği tarihten iti­
baren 3 ay için geçerlidir.
Seyahat acentalarının kollektif pasaportla tertiplediği grup se­
yahatlerinde fona toplam ödeme yapılabilir ve tek bir makbuzla du­
rum belgelenebilir.
Yurt dışına çıkılmadığı takdirde tahsilatın yapıldığı tarihten iti­
baren 3 ay içinde ilgili, makbuz ve pasaportla birlikte tahsil edilen
miktarın iadesini tahsilatı yapan banka ve gümrük saymanlığından
talep edebilir. Bu süre aşıldığında para iade edilmez.
Madde 8 — 2985 sayılı Kanunun Bakanlar Kurulunca düzen­
lenmesini öngördüğü konular dışında bu Kararın uygulanmasıyla
alakalı usul ve şekle ilişkin hususlar, Hazine ve Dışticaret Müste­
şarlığının bağlı olduğu Bakanlıkça tesbit edilir.
Madde 9 — Bu Kararın uygulanmasında bankalarca yapıla­
cak işlemler ve uyulacak esaslar Merkez Bankasınca tesbit edilir.
Geçici Madde 1- Bu Kararın yayımı tarihinden itibaren 90
gün içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılacak seyahatler­
de Toplu Konut Fonu harcı tahsil edilmez.
Madde 10 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 11 — Bu Kararı Başbakanlık yürütür.
36
R. Gazete No. 21142
R.G. Tarihi: 14.2.1992
Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından:
Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ
(İhracat 92/3)
Madde 1 — Yurtdışına bedelsiz mal veya eşya ihracı, bu
Tebliğ ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki Karar ve Teb­
liğler ve Gümrük Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine göre yürütülür.
Madde 2 — Bedelsiz olarak ihraç edilebilecek mal ve eşyalar
aşağıda gösterilmiştir.
a) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından götürülen veya gönde­
rilen hediyeler, miktarı ticari teamüllere uygun numuneler ile reklam
ve tanıtım eşyaları,
b) Daha önce usulüne uygun olarak ihraç edilmiş malların
bedelsiz gönderilmesi ticari örf ve adetlere uygun parçaları, fireleri
ile garantili olarak ihraç edilen malların garanti süresi içinde yeni­
lenmesi gereken parçaları,
c) Yabancı misyon mensuplarının; Türkiye'de çalışan yaban­
cıların; yurt dışına hane nakli suretiyle gidecek Türk Vatandaşları­
nın; daimi veya geçici görevle yurt dışana giden kamu görevlileri­
nin, bu durumlarının ilgili mercilerce belgelenmesi şartıyla
beraberlerinde götürecekleri, gönderecekleri veya adlarına gönderi­
lecek eşya ve taşıtları,
d) Yabancı turistlerin ve yurt dışında ikamet eden Türk Va­
tandaşlarının, beraberlerinde götürecekleri, gönderecekleri veya
adlarına gönderilecek eşya ve taşıtları,
Madde 3 — İkinci maddenin (a) ve (b) fıkralarında yer alan
mal veya eşyalardan değeri 10.000 ABD Dolarını aşmayanların be­
delsiz ihracına doğrudan Gümrük İdareleri veya Posta gümrüklerince müsaade edilir.
Değeri 10.000 ABD Dolarından fazla olanların bedelsiz ihraç
talepleri, ilgili Meslek Kuruluşuna yapılır. Meslek kuruluşları değeri
25.000 ABD Dolarına kadar olan bedelsiz ihraç taleplerini kendileri
sonuçlandırır, 25.000 Doların üzerindeki talepleri görüşleriyle birlik37
te Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına intikal ettirirler. Gümrük
İdareleri, Müsteşarlık veya ilgili Meslek Kuruluşunca verilen müsaa­
deye dayanarak, bedelsiz ihracata izin verirler.
İkinci maddenin (c) ve (d) fıkraları çerçevesinde yapılacak
bedelsiz ihracata, değerine bakılmaksızın doğrudan Gümrük idare­
lerince müsaade edilir. Ancak, (d) fıkrası uyarınca alınacak mal ve
eşyanın yolcu beraberinde götürülmeyip, önce veya sonra gönderil­
mesi halinde, Türkiye'de satın alındığının belgelenmesi gerekir.
Madde 4 — İhracı Kanun ve Kararnamelerle yasaklanmış
malların bedelsiz olarak ihracına izin verilmez. İhracı kanun veya
kararnamelerle belli bir merciin müsaadesine bağlı malların bedel­
siz olarak ihracı, ilgili merciin iznine istinaden mümkündür. İhracın­
da Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonuna prim kesintisi yapılan mal­
ların bedelsiz olarak ihraç edilebilmesi için, sözkonusu primin
ödendiğinine ilişkin banka dekontunun müracaat merciine ibrazı
gerekir.
FOB değeri 1.000 Doları geçmeyen ticari teamüllere uygun
numuneler ile hediye, reklam ve tanıtım eşyasının bedelsiz ihracı
DFİF kesintisine tabi değildir.
Madde 5 — Kayda bağlı ihracat listesinin 7, 8 ve 9 uncu sıra­
larında yer alan malların bedelsiz ihracı da kayda tabidir.
Kayda bağlı ihracat listesinin diğer sıralarında yer alan malladan FOB 1.000 Doları geçmeyenlerin bedelsiz olarak ihracında ka­
yıt şartı aranmaz.
Madde 6 — Bedelsiz ihracat yoluyla yurdışına gönderilen
mal ve eşyalar, ihracatta uygulanan teşviklerden yararlandırılmaz.
Madde 7 — 2 nci madde kapsamı dışında kalan özel ve za­
ruri durumlar Müsteşarlıkça incelenip sonuçlandırılır.
Madde 8 — Bedelsiz ihracat, Türk Standartlarının uygulan­
ması hakkındaki tüzük hükümlerine tabi değildir.
2 nci maddenin (a), (c) ve (d) fıkraları kapsamında yapılacak
bedelsiz ihracatta "İhracat Belgesi" aranmaz.
Madde 9 — 14/11/1990 tarih ve 20695 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat 90/11 sayılı Tebliğ, bu Tebliğin yürürlüğe
girdiği tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 10 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
38
Genelge 1992 - 125
Sahife: 1
T.C.
MALİYE ve GÜMRÜK BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 3018541.1274/
1992-125
Tarih: 27.5.1992
Güm.Gn.Md.
Genelge No. 1992/71
Konu: Çıkışı Yasak
Eşya Hk.
GENELGE
İLGİ: 2.4.1991 günlü, 1991/57 (95) sayılı Genelge.
1615 Sayılı Gümrük Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Güm­
rük Yönetmeliğinin 21.6.1990 tarihli 20555 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan değişik 933 üncü maddesi; "Türkiye'den yabancı mem­
leketlere çıkarılması yasak olan eşya her yıl Bakanlıkça teşkilata bir
genelge ile duyurulur." hükmünü amir bulunmaktadır.
Söz konusu madde uyarınca yeniden düzenlenen "Türki­
ye'den yabancı memleketlere çıkarılması yasak olan eşya listesi"
aşağıda gösterilmiştir.
İlgide kayıtlı genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
39
Sahife: 2
Genelge: 1992 - 125
Türkiye'denÇıkarılması
Yasak Olan Eşyanın
Cinsi
İlgili Mevzuat
21.7.1983 tarihli, 2863 sayılı Kanun
24.6.1933 tarihli, 2313 sayılı Kanun
09.5.1969 tarihli, 1177 sayılı Kanun
07.6.1926 tarihli, 904 sayılı Kanun
13.4.1990 tarihli, 20491 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan 08.3.1990 günlü 90/
234 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü
maddesi
5'inci Maddenin İstisnaları:
Yukarıda tarih ve sayısı belirtilen bazı Av
Hayvanlarının Yurt Dışına Çıkarılması
Hakkında Karara göre, Av hayvanlarını koru­
mak, av turizmini geliştirmek, bu kaynaktan
devamlı ve planlı olarak yararlanmak maksa­
dıyla;
1 — Kültür ve tabiat varlıkları (Eski Eserler)
2 — Uyuşturucu Maddeler
3 — Tütün Tohumu ve Fidesi
4 — Tiftik Keçisi (Damızlık Dahil)
5 — Av ve Yaban Hayvanları
a) Canlı
b) Cansız
c) Bunların tanınabilir parçaları (post, de­
ri, boynuz vb.)
d) Bunlardan mamul konfeksiyon
Maddel — Her vakit avlanan av hayvanları
ile tilki, sansar, tavşan, porsuk ve özel çiftlik­
lerde üretilen av hayvanlarının; ayrıca 3167
sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun 6'ncı madde­
sine göre avlanan veya yakalanan av hay­
vanlarının ticari amaçlılar dahil, yurt dışına çı­
karılmaları için Orman Bakanlığından izin
alınması gerekmektedir.
Madde 2 — Yabancı ülkede oturan Türk va­
tandaşları ile yabancı turist avcılar, Av Turiz­
mi Esasları çerçevesinde avladıkları hayvan­
ları «Özel Avlandırma İzin Belgesi» ile yurt
dışına çıkarabilir veya adreslerine gönderebi­
lirler.
9.10.1991, 21016 sayılı Resmi Gazete'de ya­
yımlanan «Doğal Çiçek Soğanlarının Soku­
mu, Üretimi ve İhracatına Ait Yönetmelik.»
- Orman Tali Ürünlerinden
a) Allium Roseum
b) Crocus Spp
c) Cyclamen cilia, C. coum ve C. ned dı­
şındaki türler
d) Fritillaria Spp.
e) Galanthus elwesli ve G. ikarine dışın­
daki türler
f) Gentiana Lutea
g) Hayacinthus Orientalis
h) Lillium Spp. (L. candidum hariç)
ı) Muscari Spp.
i) Nympheaceae Spp.
j) Orchida ceae Spp (Sahlepgiller)
k) Pancratium Maritimum
ı) Sternbergia Lutea
m) Tulipa Humulis
40
Genelge:! 992 - 80
Sahife :1
T.C.
MALİYE ve GÜMRÜK BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Konu: Türkiye'ye sokulması
yasak eşya Hk.
Sayı : 3017529-25-23367/
1992-80
Tarih : 8.4.1992
Güm.Gn.Md.
Genelge No. 1992/47
GENELGE
İLGİ: 30.4.1991 tarihli 1991/64 (103) sayılı Genelge.
Bilindiği üzere, 1615 sayılı Gümrük Kanununun Uygulanma­
sına İlişkin Gümrük Yönetmeliğinin 4 8 1 . maddesine ek 53 nolu lis­
te, 21.6.1990 tarihli 20555 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yö­
netmelik ile yürürlükten kaldırılarak mezkur maddenin ikinci fıkrası
"Türkiye'ye sokulması yasak olan eşya her yıl Bakanlıkça teşkilata
bir genelge ile duyurulur" şeklinde değiştirilmiştir.
Sözkonusu Yönetmeliğin mezkur maddesi uyarınca yeniden
düzenlenen "Türkiye'ye Sokulması Yasak Olan Eşya listesi" aşağıyaçıkarılmıştır.
İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
41
Genelge: 1992 - 80
Sahife :2
Türkiye'ye Sokulması Yasak Olan
Eşyanın Cinsi
ilgili Mevzuat
1 — Uluslararası Birimler Sistemine göre ya­
pılmamış olan veya bu sisteme göre imal edil­
miş olmakla beraber, nitelikleri bakımından
3516 s. Kn. hükümlerine uygun bulunmayan
ölçü ve ölçü aletleri.
2 — Uyuşturucu Maddeler
3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu'nun
14. maddesi.
21.1.1989 günlü Resmi Gazete.
12.6.1933 tarihli 2313 sayılı Kanunun 2 nci ve
2236 sayılı 22.5.1979 tarihli Kanunla değişik
3 üncü maddesi.
3— Yasalara aykırı olarak bir fabrika veya ti­
caret markasını veyahut ticaret unvanını ha­
mil olan mahsulat.
15.5.1930 tarihli 1619 sayılı Beynelmilel Sınai
Mülkiyet Mukavelelerinin 6.11.1925 La Haye
Tadilatına İltihak Edilmesi Hakkında Kanuna
ekli 20.3.1883 tarihli Paris İttihadi Mukavele­
namesi 9. madde.
4 — Steoropten, Gümüş ve diğer metallerden
ecnebi meskukat.
474 sayılı 14.5.1964 tarihli Gümrük Giriş Tari­
fe Cetveli Hakkındaki Kanun.
4 üncü maddenin istisnaları
Altından ecnebi meskukat.
5— Zirai Karantina Yönetmeliği'nin 3 üncü
maddesinde belirtilen zirai amaçla kullanılan
her türlü toprak, bitki, ot, tabii gübre, yaprak,
sap ve saman.
8.3.1991 tarihli 20808 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan Zirai Karantina Yönetmeliği.
5 inci maddenin istisnaları
Zirai Karantina Yönetmeliği'nin III nolu ekinin
48 inci sırasında yer alan kültür ortamı torf ve
perlit.
6 — Rulet, Tilt, Langırt ve benzeri baht ve ta­
lihe bağlı veya maharet isteyen, otomatik, ya­
rı otomatik el veya ayakla kullanılan oyun alet
veya makinaları.
13. 12. 1968 kabul tarihli 1072 sayılı Rulet,
Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makina­
ları Hakkında kanun.
6 ıncı maddenin istisnaları
7470 sayılı T.C. Turizm Bankası Kanununun
18 inci maddesi hükümleri 13.12.1968 kabul
tarihli 1072 sayılı Kanunla saklı tutulmuştur.
(7470 sayılı T.C. Turizm Bankası Kanununun
18 inci maddesine göre Turizm Bankasının
göstereceği lüzum üzerine Bakanlar Kurulun­
ca tayin edilecek yerlerde yabancı pasaport
sahibi kişilerce oynanmak üzere, talih oyunla­
rı oynatılacak mahallerde kullanılacak oyun
alet veya makinaları)
42
Resmi Gazete No: 21452 Mükerrer
Resmi Gazete Tarihi: 31 Aralık 1992
Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından:
Bedelsiz İthalat: (93/1)
Tanım:
Madde 1 - Bedelsiz ithalat, bedeli için döviz transferi yapıl­
madan, yurt dışında çalışılarak elde edilen ve yurda getirilmesi
mecburi olmayan dış kazanç ve tasarruflarla satın alınan malların it­
halatıdır.
Kapsam:
Madde 2 - Gümrük mevzuatında belirtilen haller dışında, be­
delsiz ithal yoluyla ithal edilebilecek maddeler ile bunların ithaline
ait esaslar 27.12.1989 tarihli ve 89/14911 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı Eki Bedelsiz İthalata İlişkin Karar gereğince bu Tebliğle be­
lirlenmiştir.
Bu Tebliğ hükümlerine göre yapılacak ithalatta ithalat belgesi
aranmaz.
Madde 3 - A) Yurtta devamlı olarak 6 aydan fazla kalmamış
olmaları kaydıyla; yurtdışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sa­
hibi olarak çalışan kişiler, bunlardan herhangi bir nedenle yurtdışın­
da emekliye ayrılmış bulunanlar ile yurda son giriş tarihden itibaren
geriye doğru en az iki yıl süreyle oturma iznine sahip olarak yurt dı­
şında ikamet etmiş olan (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hariç) kişi­
ler,
B) Kamu görevlisi (Türkiye'deki bankalar tarafından yurt dı­
şındaki Şube ve temsilciliklerinde görevlendirilenler ve maaşları
Türkiye'den döviz olarak gönderilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki görevliler dahil) olarak yurt dışında en az 6 ay süreyle görev
yaptıktan sonra dönen kişiler ile sürekli görevle yurt dışına atanan
kamu görevlilerinden yurt dışında altı aylık ikametlerini tamamlamış
olup kesin dönüş yapmayan kişiler,
I- Bu maddenin (A) ve (B) fırkasındaki kişiler 2918 sayılı Ka43
rayolları Trafik Kanununda belirtilen taşıtlardan modeli, adlarına
kaydının yapıldığı yıl itibariyle (kayıt ve model yılı dahil) üç yıldan
eski olmayan bir adet otomobil, minibüs, arazi taşıtı veya motorlu
karavanın, (bu araçlarla birlikte getirilen ve model yılı sınırlaması
bulunmayan hafif römork veya karavan tipi ikamet veya kamp yap­
maya mahsus römork ve yarı römorklar dahil),
II- Bu maddenin (A) fıkrasındaki kişiler bu Tebliğe ekli Mesle­
ki Alet ve Makina Listesinde yer alan malların fiili ithal tarihinde beş
yaşından büyük olmamak üzere (8701.20.10; 8701.90.16;
8701.90.17; 8702.10.11,31; 8702.90.11,31 GTİP'lu maddeler ha­
riç) kullanılmış olarak,
III- Bu maddenin (B) fıkrasındaki kişiler bu Tebliğe ekli Mes­
leki Alet ve Makina Listesinde yer alan mallardan 74, 8 1 , 90, 9 1 ,
92, 93, 94, 95, 110 ve 111 inci sıra numarasında yer alan malların
fiili ithal tarihinde beş yaşından büyük olmamak üzere kullanılmış
olarak,
IV- Bu maddenin II inci ve III üncü fıkralarına göre bedelsiz it­
halat yapacak kişiler bu Tebliğe ekli Mesleki Alet ve Makina Liste­
sinde yer alan mallardan ithal edebilecekleri malların ithalde öde­
necek mali mükellefiyetlerine ilave olarak, ayrıca CİF bedelinin
%25'i oranında Toplu Konut Fonu ödemeleri kaydıyla, fiili ithal tarihi
itibariyle 5 yaşından eski olarak,
Bedelsiz ithali için yurda son giriş tarihinden itibaren altı aylık
süre içinde, malların teslim edildiği gümrük idaresine en yakın Tür­
kiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şubesine müracaat edebilirler.
Madde 4 - Veraset, Göç ve Evlenme Yoluyla İthalat:
A) Türkiye'de yerleşik kişilere veraseten intikal eden bir adet
nakil vasıtası için veraset ilamı tarihinden itibaren,
B) Türk Vatandaşlığına geçmek veya evlenmek suretiyle yer­
leşmek üzere Türkiye'ye gelen yabancılar, Türk vatandaşlığına ge­
çiş tarihinden önce veya evlenme tarihinden üç ay önce adlarına
kayıt edilen 3 üncü maddenin (I) numaralı fıkrasında sözü edilen ta­
şıtlardan bir tanesinin bedelsiz ithali için, göçte Türk vatandaşlığına
geçişten, evlenmede Türkiye'ye girişten itibaren, altı aylık süre için44
de, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şubelerine müracaat ede­
bilirler.
Bu madde hükmüne göre yapılacak bedelsiz ithalatta, taşıt
araçlarının ilgililer adına kayıt tarihinde yaş sınırlaması aranmaz.
İşyeri Nakli:
Madde 5- Yurt dışında müstakil iş sahibi olarak en az üç yıl
süreyle aynı işte çalışanlardan, Türkiye'ye kesin dönüş yapanların
işlerinin icrasında kullandıkları sabit tesise ait eşya ve makinaiarın
işyeri nakli suretiyle ithaline, eşya ve makinalarının Türkiye'ye sevk
edilmesinden önce gereki fatura ve resmi belgelerle birlikte Hazine
ve Dışticaret Müsteşarlığına müracaat edilmesi halinde yapılacak
inceleme sonucuna göre, Müsteşarlıkça bedelsiz ithal izni verilir.
Kesin dönüş yapan tıp doktorları, diş hekimleri ve veterinerle­
rin meslekleri ile ilgili tıbbi cihazlarının ithaline ilişkin talepleri Müs­
teşarlıkça sonuçlandırılır.
Müşterek Hükümler:
Madde 6- Müracaatlarda aranacak belgeler (işyeri nakli ha­
riç)
-
Müracaat formu,
Pasaport veya yerine geçen belgeler,
Gümrük teslim ve tesellüm belgesi,
Vukuatlı nüfus kayıt örneği (aile ünitesi uygulanan haller­
de)
yukarıda belirtilen belgelere ilaveten,
- Taşıt araçları için; mülkiyet veya trafik belgeleri ile ithal tale­
binde bulunmayan eşin beş yıl geçmedikçe yeniden Türkiye Cum­
huriyet Merkez Bankasına bedelsiz ithal izni verilmesi için müraca­
at etmiyeceğine dair tasdikli beyanname/taahhütname,
- Liste kapsamındaki mesleki alet ve makinalar için; Mahalli
Odalar ve Konsolosiuklarımızca tasdikli fatura ve tercümesi,
- Veraset yoluyla yapılacak ithalatta veraset ilâmı,
45
- Göç yoluyla yapılacak ithalatta, Türk vatandaşlığına geçişi
gösterir belgeler,
- Evlenme suretiyle yapılacak ithalatta, evlenmeyi gösterir
belgeler,
- Kamu görevlilerince yapılacak ithalatta, görev belgesi,
- Emeklilerce yapılacak ithalatta yurt dışında emekli olundu­
ğuna dair Çalışma Müşavirliklerince, anılan Müşavirliklerin bulun­
madığı yerlerde Konsolosluklarca tasdikli belgeler,
Madde 7- Bedelsiz otomobil, minibüs, arazi taşıtı ve motorlu
karavan ithal izinleri, karı-koca ve 18 yaşından küçük çocuklardan
oluşan bir aile ünitesine, ithal izinlerinin tanzim tarihinden itibarenbeş yılda bir verilir.
Bu Tebliğe ekli Mesleki Alet ve Makina Listesinde yer alan
mallardan, 90 ve 92 inci sıra numarasında yer alan malların ithal
izinleri tanzim tarihinden itibaren 5 yılda bir verilir.
Madde 8- Bu Tebliğ kapsamında talebi uygun görülenler adı­
na Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şubelerince düzenlenecek
bedelsiz ithal izinlerinin geçerlilik süresi 6 aydır.
Madde 9- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şubelerince
bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen bedelsiz ithal izinle­
rinin süresi içinde gümrüğüne müracaat edilmiş olmasına rağmen,
gümrük idareleri ile hak sahibi kişiler arasında doğan anlaşmazlık­
ların adli ve idari merciler veya gümrük idarelerince ilgililer lehine
kesin olarak çözümlenmesi halinde bu hususun ilgililere Tebliği ta­
rihinden itibaren 1 ay içinde ayrıca ek süre alınmadan malların itha­
line gümrük idarelerince izin verilir.
Madde 10- Bedelsiz ithal işlemlerinde, gerçeğe aykırı beyan­
da bulunanlara, belgelerde tahrifat yapanlara veya bunların sahte­
sini ibraz edenlere bedelsiz ithal müsaadesi verilmeyeceği gibi bu
kişiler ve bunlara yardım edenler ile vekilleri hakkında Kanuni ko­
vuşturmaya geçilir. Bunun için keyfiyet Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası veya gümrük idarelerince Hazine ve Dış ticaret Müsteşarlı­
ğına intikal ettirilir.
46
Bu madde uyarınca haklarında soruşturma açılanlar bu duru­
mun devamı süresince, suçlu görülmeleri halinde ise devamlı ola­
rak bedelsiz ithalat işlemleriyle ilgili vekil dahi tayin edilemezler.
Madde 11- Bu Tebliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek
sorunların çözüm yeri Merkez Bankası İdare Merkezidir. Merkez
Bankası İdare Merkezi ile talep sahipleri arasındaki anlaşmazlıklar
ise Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğünce
sonuçlandırılır.
Geçici Madde 1- Bu Tebliğin yayımı tarihine kadar (bu tarih
dahil) Müsteşarlığa veya Merkez Bankasına yapılan müracaatlar,
lehte hükümler saklı kalmak kaydıyla, 89/14911 sayılı Karar hüküm­
leri ile yürürlükten kaldırılan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırı­
lır.
Geçici Madde 2- Bu Tebliğin yayımı tarihine kadar (bu tarih
dahi!) kafi ithal kaydıyla gümrüklere gelmiş olup, yürürlükten kaldı­
rılan İthalat Rejimi Kararına Ek İthalatı Doğrudan Teşvik Edilen Ya­
tırım Malları Listesinde kayıtlı mesleki alet ve makinaların İthalat
Rejimi Kararındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla fiili ithal tarihin­
de beş yaşından büyük olmamak (8701.20.10; 8701.90.16,17;
8702.10.11,31; 8702.90.11,31; G.T.İ.P'lu maddeler ve 8704.10.
G.T.İ.P'lu Karayolu şebekesi dışında kullanılmak üzere yapılmış
damperler azami yük ağırlığı 35 tonu geçen fakat 45 tonu geçme­
yenler hariç) üzere 89/14911 sayılı Bedelsiz İthalata İlişkin Karar
hükümlerine göre ithaline müracaat edilebilir.
Geçici Madde 3- Evlenmek suretiyle yerleşmek üzere Türki­
ye'ye gelecek yabancılardan bu Tebliğin yayımı tarihine kadar (bu
tarih dahil) evlilik işlemini yapanlara yürürlükten kaldırılan hükümler
uygulanır.
Madde 12- 90/1, 90/4 ve 90/5 sayılı Bedelsiz İthalat Tebliğle­
ri yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 13- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
47
MESLEKİ ALET VE MAKİNA LİSTESİ
Sıra
No.
G . T . İ . P.
Madde İsmi
1
8207.11
İş gören kısımları sinterlenmiş metal karbürlerden
veya sermetlerden olanlar
2
8207.12
İş gören kısımları diğer maddelerden olanlar
3
8413.40
Beton pompaları
4
8414.10
Vakum pompaları (8414.10.10 hariç)
5
8414.40
Tekerlekli şasiler üzerine monte edilmiş çekilebilen
hava kompresörleri
6
8414.59
Yanlız ağırlığı 50 Kg'dan yukarı olan diğer vantilatör­
ler ve aspiratörler
7
8414.80
Diğerleri (8414.80.10, 7 1 , 72, 8 1 , 89 hariç)
8
84.17
Sanayi ve laboratuvarlara mahsus elektrikli olma­
yan fırınlar ve ocaklar (çöp yakma fırınları dahil)
(8417.90 hariç)
9
84.18
Yalnız gıda maddelerini taşımaya mahsus frigorifik
kamyon ve treyler kasalarına takılmaya elverişli hid­
rolik, benzin, dizel ve elektrik motorları ile veya bun­
lardan ikisi ile müteharrik, soğutmalı ve soğutma
ısıtma vasfında termostatik kontrollü veya tamamı
bir gövde içinde olan soğutucu üniteler
10
8418.69.31
Komple soğutma tesisleri
11
84.19
Isı değişikliği yoluyla (özellikle ısıtma, pişirme, ka­
vurma, damıtma, rektifiye etme, steril hale koyma,
pastörize etme, etüvleme, kurutma, buharlaştırma,
kondanse etme veya soğutma gibi) maddelerinin iş­
lenmesi için makinalar ve tesis veya laboratuvar ci­
hazları (ısıtması elektrikle olsun olmasın) (ev işlerin­
de kullanılmaya mahsus makina ve cihazlar hariç);
elektrikli olmayan şofbenler ve diğer su ısıtıcıları
(8419.11,19; 8419.50.10; 8419.81; 8419.89.10,39;
8419.90 hariç)
48
Sıra
No.
G . T . İ . P.
Madde İsmi
12
8419.89.31,32
Pastörizatörler ve sterilizatörler
13
8420.10
Kalenderler ve diğer hadde makinaları
14
8421.11
Krema ayırıcılar (ekremözier)
15
8421.22
İçeceklerin (su hariç) filtre edilmesine veya arıtılma­
sına mahsus olanlar
16
8422.20
Şişeleri veya diğer kapları temizlemeye veya kurut­
maya mahsus makinalar
17
8422.30
Şişeleri, kutuları, çuvalları veya diğer kapları doldur­
maya, kapamaya, mühürlemeye, kapsüllemeye ve­
ya etiketlemeye mahsus makinalar; içecekleri gaz­
landı rmaya mahsus makinalar
18
8422.40
Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları
19
8423.20
Taşıyıcı bantlar üzerindeki maddeyi tartmaya mah­
sus basküller
20
8423.30
21
8423.81.10
22
8423.81.20
23
8423.82
Tartma kapasitesi 30 Kg'ı geçen fakat 5000 Kg'ı
geçmeyenler
24
8424.30
25
8424.81
Buhar veya kum püskürtme makinaları ve benzeri
makinalar
Tarıma ve bahçeciliğe ait olanlar
26
8425.41.00
Sabit ağıklıkları tartan basküller ve maddeyi belirli
bir ağırlığa göre tartarak çuval ve diğer kaplara dol­
durmaya mahsus baskül ve teraziler
Maddelerin önceden tesbit edilen bir ağırlığa göre
ağırlık kontrolünü otomatik olarak yapan kontrol
aletleri (ağırlıklara göre tasnif edenler dahil)
Önceden paketlenmiş maddeleri tartmaya ve etiket­
lemeye mahsus alet ve cihazlar
Servis istasyonları veya garajlarda kullanılan türde­
ki sabit kriko sistemleri
49
Sıra
No.
G . T . İ . P.
Madde İsmi
27
84.26
Gemi vinçleri ("derricks"); vinçler ("cranes") (taşıyıcı
halatlı vinçler dahil); hareketli kaldırma çerçeveleri,
şasisi "straddle" tipi olan ayak mesafeleri ayarlana­
bilen lastik tekerlekli taşıyıcılar ve vinçli yük arabala­
rı
28
84.27
Forkliftler; kaldırma ve elleşleme tertibatı olan diğer
yük arabaları
29
84.29
Kendinden hareketli buldozerler, angledozerler,
greyderler, toprak tesviyesine mahsus makinalar,
skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, küreyici yükleyiciler, sıkıştırma işini tokmaklamak su­
retiyle yapan makinalar ve yol silindirleri
30
84.30
Toprağın, minerallerin veya cevherlerin taşınması,
yayılması, tesviyesi, sıyrılması, kazılması, sıkıştırıl­
ması, bastırılıp sıkıştırılması, çıkarılması veya delinmeşine mahsus diğer makina ve cihazlar; kazık var­
yosları ve kazık sökme makinaları; kar küreyicileri
ve püskürtücüleri
31
8432.29.30
Toprak frezeleri (rötovatörler)
32
8432.30
Ekim ve dikim makinaları
33
8433.40.10
Ot ve samanları toplayıp demet veya balya yapma­
ya mahsus cihazlar
34
8433.51.00
Biçer döverler
35
8433.53
Kök ve yumru sökme makinaları
36
8433.59.31,32
Pamuk ve mısır hasat makinası
37
8433.60
Yumurtaları, meyvaları ve diğer tarım ürünlerini
ağırlık ve büyüklüklerine göre ayırmaya ve temizle­
meye mahsus makina ve cihazlar
38
84.34
Süt sağma makinaları ve sütçülükte kullanılan makina ve cihazlar (8434.90 hariç)
50
Sıra
No.
G . T . İ . P.
Madde İsmi
39
84.35
Şarap, elma şarabı, meyve suları veya benzeri içe­
ceklerin imaline mahsus presler, fulvarlar ve benze­
ri makina ve cihazlar (8435.90 hariç)
40
84.36
Tarla ve bahçe tarımına, ormancılığa, kümes hayancılığına veya arıcılığa mahsus diğer makina ve
cihazlar (mekanik veya termik tertibatlı çimlendirmeye mahsus olanlar dahil); kümes hayancılığına
mahsus civciv çıkartma ve büyütme makina ve ci­
hazları (8436.91,99 hariç)
41
84.37
Tohumların, hububatın, kuru baklagillerin temizlen­
mesine, tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mah­
sus makina ve cihazlar; kuru baklagillerin veya hu­
bubatın öğütülmesine veya işlenmesine mahsus
makina ve cihazlar (çiftlik tipi makina ve cihazlar
hariç) (8437.90 hariç)
42
84.38
Bu faslın diğer pozisyonlarında yer almayan veya
belirtilmeyen yiyecek ve içeceklerin sınai amaçlarla
hazırlanması veya imaline mahsus makina ve ci­
hazlar (hayvansal, bitkisel sabit katı veya sıvı yağla­
rın çıkarılmasına veya hazırlanmasına mahsus olan­
lar hariç) (8438.90 hariç)
43
84.39
Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imaline ve­
ya kağıt veya karton imaline ve finisajına mahsus
makina ve cihazlar (8439.91,99 hariç)
44
84.40
Cilt makinaları ve kitap formalarını dikmeye mahsus
makinalar (münferit yaprakları dikmeye mahsus
makinalar dahil) (8440.90 hariç)
45
84.41
Kağıt hamuru, kağıt veya kartonun işlenmesine
mahsus diğer makina ve cihazlar (her cins kesme
makina ve cihazlar dahil) (8441.90 hariç)
46
84.42
Matbaa harflerini eritmeye, dökmeye ve dizmeye,
klişeleri, levhaları, silindirleri ve diğer tabedici un­
surları hazırlamaya veya yapmaya mahsus makina­
lar, cihazlar ve malzemeler (84.56 ile 84.65 pozis­
yonlarına dahil takım tezgahları hariç); matbaa
51
Madde İsmi
harfleri, klişeler, levhalar, silindirler ve tabedici diğer
unsurlar; matbaacılıkta kullanılmak üzere hazırlan­
mış klişe kalıpları, levhalar, silindirler ve litografya
taşları (düz, pütürlü, cilalı vs.) (8442. 40,50 hariç)
Matbaacılığa mahsus makina ve cihazlar; matbaacı­
lığa mahsus yardımcı makinalar (8443.90 hariç)
Dokumaya elverişli sentetik veya suni maddelerin
ekstrüzyonu (basınçlı fışkırtma usulüyle lif imali), çe­
kilmesi, tekstüre edilmesi veya kesilmesine mahsus
makina ve cihazlar
Dokumaya elverişli elyafın hazırlanmasına mahsus
makinalar; eğirme, katlama veya bükme makinaları
veya dokumaya elverişli ipliklerin üretimine mahsus
diğer makina ve cihazlar; dokumaya elverişli iplikle­
ri bobinleme veya çilelemeye mahsus (masura san­
cılar dahil) ve 84.46 veya 84.47 pozisyonlarındaki
makinalarda kullanılan dokumaya elverişli ipliklerin
hazırlanmasına mahsus makinalar
Dokuma makinaları (tezgahlar)
Örgü makinaları, dikiş-trikotaj makinaları ve gipe
edilmiş iplik, tül, dantela, işleme, şeritçi ve kaytancı
eşyası veya file imaline mahsus makina ve cihazlar
ve püskül, ponpon makina ve cihazları
Şekilli veya parça halinde keçe veya dokunmamış
mensucat imalatına veya finisajına mahsus makina
ve cihazlar (keçeden şapka imaline mahsus makina
ve cihazlar dahil); şapka kalıpları (8449.00.91 hariç)
Kuru çamaşır kapasitesi 10 Kg'ı geçen çamaşır ma­
kinaları
Ütü makinaları ve presler (ısı ile yapıştırılan presler
dahil)
Yıkama, ağartma veya boyama makinaları
52
Madde İsmi
Mensucatı top halinde sarmaya, açmaya, katlama­
ya, kesmeye veya şekilli kesmeye mahsus makinalar
Diğer makinalar
Diğer dikiş makinaları
Post, deri ve köselelerin hazırlanması, dabaklanması veya işlenmesi, deri veya köseleden yapılan
ayakkabı veya diğer eşyanın imaline veya tamirine
mahsus makina ve cihazlar (dikiş makinaları hariç)
(8453.90 hariç)
Metalürjide veya metal dökümhanelerinde kullanı­
lan tav ocakları, döküm potaları, külçe kalıpları ve
döküm makinaları (8454.90 hariç)
Metalleri haddeleme makinaları ve bunların silindir­
leri (8455.90 hariç)
Herhangi bir maddenin aşındırılarak lazerle, diğer
ışın veya foton ışınıyla ultrasonik, elektroerezyon,
elektro-kimyasal, elektron ışını, ionik ışın veya plaz­
ma arkı yöntemleri ile işlenmesine mahsus makina
ve aletler
Metal işlemeye mahsus işleme merkezleri tek istasyonlu tezgahlar ve çok istasyonlu transfer tezgahla­
rı
Metal işlemeye mahsus torna tezgahları
Metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya, frezelemeye, diş açmaya veya vida yuvası
açmaya mahsus takım tezgahları (kızaklı işlem üni­
teleri dahil) (84.58 pozisyonundaki torna tezgahları
hariç)
Metalleri, sinterlenmiş metal karbürleri veya sermetleri taşlama taşları, aşırdırıcılar veya parlatma ürün­
leri vasıtasıyla işleyen çapak alma, bileme, taşlama,
53
Madde İsmi
honlama, iebleme, parlatma veya başka şekilde ta­
mamlama işlemlerine mahsus tezgahlar (84.61 po­
zisyonundaki dişli açma, dişli taşlama veya dişli ta­
mamlama tezgahları hariç)
Metalleri, sinterlenmiş metal karbürleri veya sermetleri talaş kaldırarak işleyen, tarifenin başka bir ye­
rinde belirtilmeyen veya yer almayan planya, var­
gel, yiv açma, broş, dişli açma, dişli taşlama veya
dişli tamamlama tezgahları, testere, dilme tezgahla­
rı ve diğer takım tezgahları
Metalleri dövme, çekiçleme veya kalıpta dövme su­
retiyle işlemeye mahsus takım tezgahları (presler
dahil); metalleri kavislendirmeye, katlamaya, düzelt­
meye, makasla kesmeye, zımbalı kesmeye, taslak
çıkartmaya veya şataflamaya mahsus takım tez­
gahlan (presler dahil); metalleri veya metal karbür­
leri işlemeye mahsus yukarıda sayılmayan presler
Metalleri, sinterlenmiş metal karbürleri veya sermetleri talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer makinalar
Taş, seramik, beton, asbestli çimento veya benzeri
mineral maddeleri işlemeye veya camı soğuk ola­
rak işlemeye mahsus makinalar
Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik mad­
deler veya benzeri sert maddeleri işlemeye mahsus
makinalar (çivi çakma, zımbalama, yapıştırma veya
başka şekilde birleştirmeye mahsus makinalar da­
hil)
Metal işlemek için olanlar
Beton vibratörleri
Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer
almayan otomatik bilgi işlem makinaları ve bunlara
ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri
kayıt ortamına kod şeklinde girmeye ait makinalar
ile bu verileri işleyen makinalar
54
Sıra
No.
G . T . İ . P.
Madde İsmi
75
84.74
Toprak, taş cevher veya katı haldeki diğer mineral
maddeleri (toz ve hamur şeklinde olanlar dahil) tas­
nif etmeye, elemeye, ayırmaya, yıkamaya, kırmaya,
öğütmeye, karıştırmaya veya yoğurmaya mahsus
makina ve cihazlar; mineral katı yakıtları, seramik
hamurlarını, sertleşmemiş çimentoyu, alçıyı ve toz
veya hamur halindeki diğer mineral maddeleri aglomere etmeye, kalıba dökmeye veya bunlara şekil
vermeye mahsus makina ve cihazlar; kumdan dö­
kümhane kalıpları yapmaya mahsus makinalar
(8474.90 hariç)
76
84.77
Bu fasılın başka pozisyonlarında belitilmeyen veya
yer almayan kauçuk veya plastiğin işlenmesine ve­
ya kauçuk veya plastikten eşyaların imaline mah­
sus makina ve cihazlar (8477.90 hariç)
77
84.79
Bu fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya
yer almayan kendine özgü bir fonksiyonu olan ma­
kinalar ve mekanik cihazlar (8479.90 hariç)
78
8510.20.12
Hayvan kırkma makinaları
79
85.14
Sanayi veya laboratuvarlarda kullanılan elektrik
ocak ve fırınları (endüksiyon veya dielektrik kaybı
yoluyla çalışanlar dahil); endüksiyon veya dielektrik
kaybı yoluyla termik işlemlerde kullanılmaya mah­
sus diğer sanayi veya laboratuvar cihazları
(8514.90 hariç)
80
85.15
Elektrik (elektrikli ısıtılmış gaz dahil), lazer veya
başka bir ışık veya foton ışını, ultrasonik, elektron
ışını manyetik şok veya plazma arkı yoluyla lehim
veya kaynak yapmaya mahsus makina ve cihazlar
(kesmeye elverişli olsun olmasın); metallerin veya
sinterlenmiş metal karbürlerin sıcak olarak püskür­
tülmesine mahsus elektrikli makina ve cihazlar
(8515.11; 8515.90 hariç)
81
8517.82.21
Telefaks (faksimille) cihazları
82
8543.30
Elektrolizle kaplama,elektroliz veya elektro fores
için makina ve cihazlar
55
G . T . İ. P.
Madde İsmi
8701.20.10
Yarı römorklar için çekiciler (yeni olanlar)
8701.30
Paletli traktörler
8701.90.16
Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan
tekerlekli traktörler (motokültörler hariç) (Yeni olan­
lar), motor gücü 75 kw.'ı geçen fakat 90 kw.'ı geç­
meyenler
8701.90.17
Motor gücü 90 kw.'ı geçenler (yeni olanlar)
8701.90.31
8701.90.39
Vinçli traktörler
Diğerleri
8702.10.11,31
8702.90.11,31
Otobüs (yeni olanlar)
87.05
Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşı­
mak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (örne­
ğin; tamir araçları, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, be­
ton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye
mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve benzer­
lerini saçan arabalar, atölye arabaları radyoloji ci­
hazları ile donatılmış arabalar) (8705.90.10,31 ha­
riç)
87.11
Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı moto­
ru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın);
sepetler,
88.02
Diğer hava taşıtları (helikopterler, uçaklar gibi)
89.03
Yatlar ve diğer eğlence ve spor tekneleri; kürekli
kayıklar ve kanolar (Dıştan takma motorlu tekneler
dahil)
90.09
Optik sistemli veya kontaklı fotokopi cihazları ve termokopi cihazları
90.11
Kombine haldeki optik mikroskoplar (fotomikrografi,
sinefotomikrografi veya mikroprojeksiyon mikros­
kopları dahil) (9011.90 hariç)
56
Sıra
No.
G . T . İ. P.
Madde İsmi
95
9012.10
Mikroskoplar (optik mikroskoplar hariç) ve difraksi­
yon cihazları
96
9018.11.11
Cihazlar
97
9018.19
Diğerleri (9018.19.91 hariç)
98
9018.20.11
Cihazlar
99
9018.41.11
Dişçi tornaları
100
9018.41.12
Bir kaide üzerine monte edilmiş diğer dişçilik teçhi­
zatı ile kombine haldeki dişçi tornaları
101
9018.49.11
Dişçi koltukları (tükürük hokkaları, ağız çalkalama
tertibatı ve diğer tertibatla donatılmış olanlar)
102
9018.49.21
Cihazlar
103
9018.50
Göz tıbbına ait diğer alet ve cihazlar (9018.50.15,25
hariç)
104
9018.90
Diğer alet ve cihazlar (9018.90.15, 25, 45, 55, 65,
75, 85, 99 hariç)
105
90.19
106
90.22
X - Işınlı, alfa, beta veya gama ışınlı cihazlar (tıbbi,
cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar
için olsun olmasın) (radyografi veya radyoterapi ci­
hazları dahil), x-ışınlı tüpler ve diğer x-ışınlı jenera­
törler, yüksek gerilim jeneratörleri, kontrol panoları
ve masaları, ekranlar, muayene veya tedavi masa­
ları, koltuklar ve benzerleri
107
90.30
Elektriki miktarları ölçmeye veya muayeneye mah­
sus osiloskop spektrum analizörleri ve diğer alet ve
cihazları (90.28 pozisyonundaki elektirik sayaçları
hariç); alfa, beta, gama, x-ışını, kozmik veya diğer
Mekanoterapi cihazları; masaj cihazları; psikotekni
cihazları; ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi,
suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları
(9019.10.15,35; 9019.20.91 hariç)
57
Sıra
No.
G . T . İ. P.
Madde İsmi
iyonlaşma ışınlarını ölçmeye veya bulmaya mahsus
alet ve cihazlar (9030.10.10; 9030.20.10;
9030.31.10; 9030.39.10; 9030.40.10; 9030.81.10;
9030.89.10; 9030.90 hariç)
108
90.31.10
Mekanik parçaları dengeleme makinaları (balans
makinaları)
109
90.32.20.21
110
92.01
Elektronik basınç kontrol cihazları
Piyanolar (otomatik olsun olmasın); klavsenler ve
klavyeli diğer telli aletler
111
95.06
Bu fasılın diğer pozisyonlarında belirtilmeyen veya
yer almayan kültürfizik, jimnastik, atletizm ve diğer
sporlara (masa tenisi dahil) veya açık hava oyunla­
rına mahsus eşya ve malzeme; yüzme havuzları ve
küçük oyun havuzları.
58
"İSTANBUL TİcARET"
gazetesi size neler lj:azandırır?
İstanbul Tıcaret Odası'nın yayın organı olarak
her hafıa ç ı kmakta olan "İstanbul Tıcaret" gıı.z.ctesi,
Ulusal ve uluslarar.ısı ,icarete
veren h:ıbcrle ri.
ilişkin,
Mevzu:ıuı ilişkin açı kl ama
yonımlıın,
ve
en son
gel i şmele ri
Yun dışından gelen iş tekliflerine ait listeleri,
Sektör ve UJke
araştırmalan
ile size çok şey kazandımbilir.
.
"İstanbul Tıcaret"in yıııık abone bedeli. 50.000.-TL.dir.
Abone olmak için. aşağıdaki abone formunun bir beıb.crini
dilzenleyerek, abone bedelini Oda'mız veznesine yaıınrken.
Neşriynr Şubemize ıeslim-etmeniz, bedeli, banka hesaplanmızd an
birisine yaıınmınız halinde ise, formdaki bilgileri,
banka makbuzu fOlOkopisi ile birlikte aynı şubem i ze faksla
(fak!.: 5262197) veya posta ile iletmeniz yeı~rli olacaktır.
Abone formu:
Ticaret Sicil no (Oda üyeleri için):
İsim: ................................................................. .
Adres: .............................................................. .
Banka Hesap
numaraları
T. İş Bankası Küçükpazar Şb. 20030
Ziraaı Bankası Bahçekapı Şb. 8735
Download

yolcular için gümrük rehberi