PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
Meclisimizin 11/11/2014 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Datça Belediyesinin 2015
Mali Yılı Bütçesi ve Gelir Tarife Cetvelleri Komisyonumuzun 20/11/2014 tarihli toplantısında incelendi.
2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
Madde 1- Belediye idare birimleri için (A) Ödenek Cetveli gösterildiği gibi toplam 21.600.000,00 TL. liralık
verilmiĢtir. Ġfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 2- Belediye idare birimleri için “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi
toplam 21.600.000,00-TL. tahmin edilmiĢtir. Ġfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 3- 2015 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gider bütçesinde tahmin edilen gelirler ile
finansman ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karĢılık göstermek suretiyle denklik
sağlanmıĢtır. Ġfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 4- Gelir çeĢitlerinin yasa dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiĢtir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir
tahsil edilmeyecektir. Ġfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve nitelik gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok
yılı kapsayan sözleĢme yapmaya yetkilidir. Ġfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 6- 6245 sayılı harcırah kanunun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve
yurt dıĢı gezisi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri (H) cetvelinde gösterilen miktar
üzerinden ödenecektir. Ġfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 7- Bütçe aĢağıda belirtilen cetvellerden oluĢur.
1-Ödenek cetveli –A (Örnek-14)
2-Gelirlerin ekonomik sınıflandırması B cetveli (Örnek-15)
3-Finansman ekonomik sınıflandırması cetveli (Örnek-12)
4-Gelirlerin yasal dayanağını gösteriri © cetveli (Örnek-17)
5-Gelecek yıllara yaygın yüklemelere izin verilen hizmetlere alt (G) cetvelli (Örnek-21)
6-Memur ve hizmetli olmayanlara verilecek harcırahı gösterir (H) cetveli (Örnek-22)
7-Ġhdas edilen memur kadrolarını gösteriri (K-1)cetveli (Örnek-23)
8-Ġhdas edilen sürekli iĢçi kadrolarını gösterir (K-2) cetveli (Örnek-24)
9-237 sayılı TaĢıt Kanununa göre satın alınacak taĢıtları gösteriri (T) cetveli (Örnek-26)
10-Ġzleyen iki yıl Bütçe Geliri tahmini (Örnek-19)
11-Ġzleyen iki yıl Gider Bütçesi tahmini cetveli (Örnek-18)
12-Ġzleyen iki yıl Finansman Ekonomik sınıflandırması Tahmini cetveli (Örnek-62)
13-Ayrıntılı harcama programı (Örnek-80)
14-Finansman programı (Örnek-81)
15-Gerekli görülen diğer cetveller. Ġfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 8- Meclis tarafından kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve
esaslara uyulmak suretiyle değiĢiklik yapılabilir. Ġfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 9-Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun
görülmüştür.
Madde 10-Bu kararname hükümleri üst yönetici yürütür. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.
2015 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 10 madde üzerinden madde madde incelenmiĢ olup,
Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
Gider Kodu
2015 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ
(Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre)
Açıklama
2015 Yılı Gideri (TL)
GENEL KAMU HĠZMETLERĠ
SAVUNMA HĠZMETLERĠ
KAMU DÜZENĠ VE GÜVENLĠK HĠZ.
EKONOMĠK ĠġLER VE HĠZMETLER
ÇEVRE KORUMA HĠZMETLERĠ
ĠSKAN VE TOPLUM REFAHI HĠZMETLERĠ
SAĞLIK HĠZMETLERĠ
DĠNLENME,KÜLTÜR VE DĠN HĠZMETLERĠ
EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ
SOSYAL GÜVENLĠK VE SOS.YRD.HĠZ.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
3.454.810,00
0,00
898.400,00
9.341.400,00
3.297.250,00
3.703.100,00
0,00
905.040,00
0,00
0,00
TOPLAM
21.600.000,00
-GİDER BÜTÇESİ: 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması Yapılan Birimlerin Fonksiyonel
Kodlamasının 1. Düzeyine göre ödeneklerinin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; Ödenekler Toplamı teklif
edildiği Ģekliyle 21.600.000,00 TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
Gider Kodu
01
02
03
04
05
06
07
08
09
2015 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ
(Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre)
Gider Çeşidi
2015 Yılı Gideri (TL)
PERSONEL GĠDERLERĠ
SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA
DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ
MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ
FAĠZ GĠDERLERĠ
CARĠ TRANSFERLER
SERMAYE GĠDERLERĠ
SERMAYE TRANSFERLERĠ
BORÇ VERME
YEDEK ÖDENEKLER
TOPLAM
AĠT
4.340.350,00
645.250,00
7.710.400,00
100.000,00
185.000,00
6.469.000,00
0,00
0,0
2.150.000,00
21.600.000,00
-GİDER BÜTÇESİ: 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması Yapılan Birimlerin Ekonomik
Kodlamasının 1. Düzeyine göre ödeneklerinin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; Ödenekler Toplamı teklif
edildiği Ģekliyle 21.600.000,00 TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
2015 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ
(Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre)
Gelir
Kodu
01
03
04
05
06
08
09
Gelir Çeşidi
VERGĠ GELĠRLERĠ
TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ
ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR ĠLE
GELĠRLER
DĠĞER GELĠRLER
SERMAYE GELĠRLERĠ
ALACAKLARDAN TAHSĠLAT
RED VE ĠADELER (-)
TOPLAM
2015 Yılı Geliri (TL)
ÖZEL
8.544.000,00
2.568.000,00
1.300.000,00
6.810.000,00
2.378.000,00
21.600.000,00
-GELİR BÜTÇESİ: 2015 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Kodlamasının 1. Düzeyine göre ödeneklerin
ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; Ödenekler Toplamı teklif edildiği Ģekliyle 21.600.000,00 TL olarak,
Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
SONUÇ :
2015 Mali Yılı Gelir Bütçesi 21.600.000,00 TL tahmin edilmiĢ olup, Gelir ve Gider Bütçesi
denk bir Ģekilde 21.600.000,00 -TL olarak teklif edildiği Ģekliyle ayrı ayrı kabulü; Komisyonumuzca oybirliği
ile uygun görülmüĢtür.
2015 MALİ YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI
KURUM:
I. 3 AYLIK
EKONOMĠK KODLAMA
I
1
II
AÇIKLAMA
II. 3 AYLIK
(NĠSAN-MAYISHAZĠRAN)
(OCAK-ġUBAT-MART)
MĠKTAR
ORAN
III. 3 AYLIK
(TEMMUZAĞUSTOS-EYLÜL)
MĠKTAR
ORAN
MĠKTAR
IV. 3 AYLIK
(EKĠM-KASIMARALIK)
ORAN
MİKTAR
ORAN
TOPLAM
1.085.087,50
%25
1.085.087,50
%25
1.085.087,50
%25
1.085.087,50
%25
4.340.350,00
161.312,50
%25
161.312,50
%25
161.312,50
%25
161.312,50
%25
645.250,00
1.927.600,00
%25
1.927.600,00
%25
1.927.600,00
%25
1.927.600,00
%25
7.710.400,00
3
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik
Kurumlarına Devl
Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
4
Faiz Giderleri
25.000,00
%25
25.000,00
%25
25.000,00
%25
25.000,00
%25
100.000,00
5
Cari Transferler
46.250,00
%25
46.250,00
%25
46.250,00
%25
46.250,00
%25
185.000,00
6
1.617.250,00
%25
1.617.250,00
%25
1.617.250,00
%25
1.617.250,00
%25
6.469.000,00
7
Sermaye Giderleri
Sermaye
Transferleri
8
Borç Verme
9
Yedek Ödenekler
2
GİDER TOPLAMI
%25
%25
%25
%25
%25
%25
%25
%25
537.500,00
%25
537.500,00
%25
537.500,00
%25
537.500,00
%25
2.150.000,00
5.400.000,00
%25
5.400.000,00
%25
5.400.000,00
%25
5.400.000,00
%25
21.600.000,00
- AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI: Ayrıntılı Harcama Programı, Ekonomik Sınıflandırmanın
1. Düzeyinde ayrı ayrı incelenmiĢ olup; teklif edildiği Ģekliyle 21.600.000,00 TL olarak, Komisyonumuzca
oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
2015 MALİ YILI FİNANSMAN PROGRAMI
KURUM:
I. 3 AYLIK
KODU
I
I I AÇIKLAMA
1
Vergi Gelirleri
Teşebbüs ve
3
Mülkiyet Gelirleri
Alınan Bağış ve
Yardımlar
4
ile Özel Gelirler
5
Diğer Gelirler
6
Sermaye Gelirleri
GELİR TOPLAMI
(OCAKġUBAT-MART)
II. 3 AYLIK
(NĠSANMAYISHAZĠRAN)
III. 3 AYLIK
(TEMMUZAĞUSTOSEYLÜL)
IV. 3 AYLIK
(EKĠMKASIMARALIK)
MĠKTAR
ORAN
2.136.000,00 %25
MĠKTAR
ORAN
2.136.000,00 %25
ORA
MĠKTAR
N
2.136.000,00 %25
MĠKTAR
ORAN
2.136.000,00 %25
TOPLAM
8.544.000,00
642.000,00
%25
642.000,00
%25
642.000,00
%25
642.000,00
%25
2.568.000,00
325.000,00
%25
325.000,00
%25
325.000,00
%25
325.000,00
%25
1.300.000,00
1.702.500,00
594.500,00
%25
1.702.500,00
594.500,00
%25
%25
1.702.500,00
594.500,00
%25
%25
1.702.500,00
594.500,00
%25
%25
%25
6.810.000,00
2.378.000,00
5.400.000,00
%25
5.400.000,00
%25
5.400.000,00
%25
5.400.000,00
%25
21.600.000,00
-FİNANSMAN PROGRAMI: Finansman Programı 1. Düzeyinde ayrı ayrı incelenmiĢ olup; teklif edildiği
Ģekliyle 21.600.000,00 TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
SONUÇ:
Datça Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi 10. (On) madde üzerinden madde madde eki
diğer cetveller ile birlikte; Gider Bütçesi Kurumsal kodlaması yapılan her birimin Fonksiyonel Sınıflandırmanın
Birinci Düzeyi ve Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi toplamları itibarıyla
21.600.000,00-TL üzerinden denk olarak; Birinci Düzey Ayrıntılı Harcama Programı ile Finansmanın Programı
üçer aylık dönemler itibarıyla toplamları üzerinden; izleyen iki yılın (2016-2017) tahmini Bütçeleri, Gelir ve
Gider tahminleri bazında ayrı ayrı olmak üzere, 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanununun 25. maddesi,
5393 sayılı Belediye Kanununun 61. ve 62. maddeleri ve Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin
28. maddesi gereğince değerlendirilmiĢ ve Datça Belediye Meclisinin 78 nolu kararı Belediyesinden geldiği
Ģekliyle Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
Sayın Meclisin tasviplerine arz olunur. 20/11/2014
Download

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU