ANKARA BÜYÜKġEHĠR
BELEDĠYESĠ
2013 YILI SAYIġTAY
DENETĠM RAPORU
Eylül 2014
İÇİNDEKİLER
KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ .................................. 1
DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU ........................................................ 3
SAYIġTAYIN SORUMLULUĞU ....................................................................................................................... 3
DENETĠMĠN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMĠ VE KAPSAMI ................................................................... 3
DENETĠM GÖRÜġÜNÜN DAYANAKLARI .................................................................................................... 5
DENETĠM GÖRÜġÜ ......................................................................................................................................... 13
DENETĠM GÖRÜġÜNÜ ETKĠLEMEYEN TESPĠT VE DEĞERLENDĠRMELER .................................. 14
EKLER................................................................................................................................................................. 26
KISALTMALAR
AOÇ : Atatürk Orman Çiftliği
ASKĠ : Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
AġTĠ : Ankara ġehirlerarası Terminal ĠĢletmesi
ATO : Ankara Ticaret Odası
BUGSAġ : BaĢkent UlaĢım ve Doğalgaz Hizmetleri Proje Taahhüt Sanayi Ticaret Anonim
ġirketi
EGO : Ankara Elektrik ve Havagazı ĠĢletme Müessesesi
TBMM : Türkiye Büyük Millet Meclisi
TOKĠ : BaĢbakanlık Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı
SGK : Sosyal Güvenlik Kurumu
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI
HAKKINDA BİLGİ
Ankara BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığının bütçesi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu‟na göre mahalli idare kapsamında değerlendirilmektedir.
BüyükĢehir Belediyesi, Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin
öngördüğü muhasebe sistemini kullanmaktadır. Bu bağlamda ürettiği tablolar ve cetveller
yönetmeliğin 416, 417 ve 420‟nci maddelerinde adı geçen cetvel, defter ve belgelerden
oluĢmaktadır.
Ankara BüyükĢehir Belediyesinin muhasebesi Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı,
Bütçe Strateji GeliĢtirme ve AraĢtırma ġube Müdürlüğü‟ne bağlı Muhasebe ġefliğince
BELSĠS muhasebe programı kullanılarak tutulmaktadır.
Kamu Ġdaresi Hesaplarının SayıĢtaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe
Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar” ın 5 inci maddesi gereğince hesap
dönemi sonunda SayıĢtaya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden aĢağıda yer
alanlar denetime sunulmuĢ olup denetim bunlar ile usul ve esasların 8 inci maddesinde yer
alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıĢtır.

BirleĢtirilmiĢ veriler defteri.

Geçici ve kesin mizan.

Bilanço.

Kasa sayım tutanağı,

Banka mevcudu tespit tutanağı,

Alınan çekler sayım tutanağı,

Menkul kıymet ve varlıklar sayım tutanağı,

Teminat mektupları sayım tutanağı,

Değerli kağıtlar sayım tutanağı,

TaĢınır kesin hesap cetveli ile taĢınır hesabı icmal cetveli veya envanter defteri.

Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu,

Bütçe gelirleri ekonomik sınıflandırılması tablosu,

Faaliyet sonuçları tablosu veya gelir tablosu.
Denetim görüĢü, kamu idaresinin temel mali tabloları olan bilanço ve faaliyet
sonuçları tablosuna verilmiĢtir.
__________________________________________________________________________________________
Ankara BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
1
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
BüyükĢehir Belediyesi 2013 yılı gider gerçekleĢmesi Ģu Ģekildedir;
Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli
Ekonomik
Kod
Net Bütçe
Hesap Adı
1
Personel Giderleri
2
Sosyal
Ödeneği
Bütçe
GerçekleĢme
Giderleri
Oranı
Toplamı
(%)
229.939.555,00
213.065.607,30
93
31.558.132,00
30.883.703,77
98
1.424.062.432,00 1.603.327.530,59
113
Güvenlik
Kurumuna
3
Mal Ve Malzeme Alımları
4
Faiz Giderleri
231.200.000,00
102.808.555,67
44
5
Cari Transferler
209.360.603,00
269.435.177,38
129
6
Sermaye Giderleri
2.616.589.278,00 2.335.083.398,05
89
7
Sermaye Transferleri
8
Borç Verme
9
Yedek Ödenekler
Toplam
122.000.000,00
116.186.869,29
95
84.850.000,00
510.422.573,65
602
400.440.000,00
0
0
5.350.000.000,00 5.181.213.415,70
97
Belediye 2013 yılı Gelir Kesin Hesabı da aĢağıda yer almaktadır;
Açıklama
Vergi Gelirleri
TeĢebbüs ve Mülkiyet
Gelirleri
Alınan
Yardımlar
BağıĢ
ile
Yılı
Toplam
Yılı
Tahakkuku
Tahakkuk
Tahsilatı
Tahsilattan
Ret ve
Ġadeler
Tahsil
Yılı Net
Oranı
Tahsilatı
%
78.143.052,87
145.519.928,13
57.943.345,95
2.020.281,58
55.923.064,37
39,81
105.749.099,12
105.749.099,12
105.749.099,12
596.162,99
105.152.936,13
100
33.269.526,10
33.269.526,10
33.269.526,10
33.269.526,10
100
ve
Özel
Gelirler
Diğer Gelirler
Sermaye Gelirleri
2.983.807.093,28
745.893.327,09
3.088.482.510,74 2.887.596.022,95 115.045.314,13 2.772.550.708,82
754.077.233,34
754.077.233,34
6.627.508,23
93,49
747.449.725,11
100
Alacaklardan Tahsilat
Red ve Ġadeler (-)
3.946.862.098,46
4.127.098.297,43 3.838.635.227,46 124.289.266,93 3.714.345.960,53
93,01
__________________________________________________________________________________________
Ankara BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
2
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
2013 yılına ait borçlanma durumu aĢağıda yer almaktadır;
2013 Yılı Borçlanma Durumu
Ġç Borçlanma
1.927.143.801,52
DıĢ Borçlanma
-
DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU
Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine
uygun olarak hazırlanmıĢ olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek
Ģekilde zamanında SayıĢtaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların
kamu idaresinin faaliyet ve iĢlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir
olarak yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve
tabloların önemli hata veya yanlıĢ beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve
malları ile bunlara iliĢkin hesap ve iĢlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere
uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak
oluĢturulmasından, etkin olarak iĢletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını
oluĢturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından
sorumludur.
SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU
SayıĢtay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin
gelir, gider ve malları ile bunlara iliĢkin hesap ve iĢlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve
doğruluğuna iliĢkin görüĢ bildirmek, mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmekle
sorumludur.
DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI
Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu, genel kabul görmüĢ uluslararası
denetim standartları, SayıĢtay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir.
Denetimler, kamu idaresinin hesap ve iĢlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm
faaliyet ve iĢlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına iliĢkin makul güvence
elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla
yürütülmüĢtür.
__________________________________________________________________________________________
Ankara BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
3
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
Kamu idaresinin mali tabloları ile bunları oluĢturan hesap ve iĢlemlerinin doğruluğu,
güvenilirliği ve uygunluğuna iliĢkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler;
uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle
gerçekleĢtirilmiĢtir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürünün
belirlenmesine esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol
sistemleri de değerlendirilmiĢtir.
Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve
mallarına iliĢkin tüm mali faaliyet, karar ve iĢlemleri ve bunlara iliĢkin kayıt, defter, bilgi,
belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri
oluĢturmaktadır.
Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüĢü oluĢturmak üzere yeterli ve
uygun denetim kanıtı elde edilmiĢtir.
__________________________________________________________________________________________
Ankara BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
4
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAKLARI
BULGU 1:
2007 yılında belediye mülkiyetine geçen ve üzerinde Otel, Büyük Stad, Küçük
Stad ve Halı Saha bulunan parselin muhasebe kayıtlarının 252 nolu Binalar hesabı
yerine 250 nolu Arazi ve Arsalar hesabında izlenmesi
Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği‟ nin 169 uncu maddesinde 252
sayılı Binalar Hesabına ĠliĢkin olarak “Bütçeye gider kaydıyla satın alınan binaların maliyet
bedeli bir taraftan bu hesaba borç, kesintiler ilgili hesaplara, ödenmesi gereken tutar 103Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak; diğer
taraftan 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak
kaydedilir.” hükmü yer almaktadır.
Yukarıda yer alan mevzuat hükmünden de anlaĢılacağı üzere, satın alma yoluyla
belediye mülkiyetine geçen binaların kaydının 252 nolu Binalar hesabına yapılması
gerekmektedir.
Öte yandan Ankara Ġli Sincan Ġlçesi Yenikent Beldesi sınırları içerisinde kalan ve
üzerinde Otel, Büyük Stad, Küçük Stad ve Halı Saha bulunan 75116 m2 alanlı 1314 ada 1
numaralı parsel Belediye Meclisinin 15.11.2007 gün ve 2781 sayılı kararı ile satın alınmıĢ ve
30.11.2007 tarihinde tapu devri yapılmıĢtır. Ancak 2013 yılına ait muhasebe kayıtları
üzerinde yapılan incelemede, söz konusu Otel, Büyük Stad, Küçük Stad ve Halı Sahanın 252
nolu hesaba kaydedilmesi gerekirken ilgili kaydın yapılmadığı, söz konusu yerlerin edinildiği
tarihten 2013 yılı sonuna kadar 250 nolu Arazi ve Arsalar hesabında izlendiği tespit
edilmiĢtir. Oysa 250 nolu hesap her türlü arazi ve arsalarının izlenmesi için kullanılmaktadır
ve Stad ya da Otel niteliğinde olan yerlerin 252 nolu hesap yerine 250 nolu hesaba
kaydedilmesi mevzuata uygun düĢmemektedir. Söz konusu taĢınmazların 252 nolu hesaba
kaydedilmesi gerekmektedir.
Kamu idaresi cevabında: “2007 yılında Belediye mülkiyetine geçen ve üzerinde Otel,
Büyük Stat, Küçük stat ve Halı saha bulunan parselin muhasebe kayıtlarının 252 nolu binalar
hesabı yerine 250 nolu Arazi ve Arsalar hesabında izlenmesi;
Bulguda yapılan tespitler doğrultusunda belirtilen Otel, Büyük Stat, Küçük stat, Halı
saha ve diğer Binalarımızın hesap verilebilirliğinin Ģeffaf olması için 252- Binalar hesabında
izlenmek üzere yardımcı hesap kodları ayrıntılı olarak verilecektir.” DenilmiĢtir.
__________________________________________________________________________________________
Ankara BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
5
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
Sonuç olarak: Kurum tarafından bulgumuza verilen cevapta, eksikliklerin giderileceği
belirtilmiĢtir. 2014 yılı denetimlerinde bu hususların dikkate alınması ve izlenmesinin uygun
olacağı düĢünülmektedir.
BULGU 2:
Ankara BüyükĢehir Belediyesi ile ASKĠ Genel Müdürlüğü arasında imzalanan
protokol ile Ala Aile YaĢam Merkezinin iĢletim hakkı ve demirbaĢları BüyükĢehir
Belediyesine devredilmesine rağmen idare tarafından söz konusu demirbaĢların
muhasebe kayıtlarının yapılmaması
Ġdare ile ASKĠ Genel Müdürlüğü arasında 29.03.2012 tarihinde imzalanan protokol ile
Ala Aile YaĢam Merkezinin iĢletim hakkı ve demirbaĢları 9 yıllığına, aylık 14.850,00 TL
bedelle BüyükĢehir Belediyesine devredilmiĢtir. Protokol hükümlerine göre, tesislerde ASKĠ
Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tadilat, tefriĢat, mefruĢat ve diğer giderler toplamı olarak
idare ASKĠ‟ye 7.375.962,11 TL ödemekle yükümlü kılınmıĢtır. Ayrıca tesise ASKĠ tarafından
alınan demirbaĢların BüyükĢehir Belediyesi‟ne teslim edilmesi öngörülmüĢtür.
Öte yandan BüyükĢehir Belediyesi taĢınır hesapları üzerinde yapılan incelemede, 2013
yılı boyunca söz konusu demirbaĢların kayıtlara alınmadığı görülmüĢtür. Oysa imzalanan
protokol çerçevesinde Ala Aile YaĢam Merkezi‟nde yer alan demirbaĢlar Belediye
mülkiyetine geçmiĢtir ve gerekli muhasebe kayıtlarının yapılması gerekmektedir.
Kamu idaresi cevabında: “Ankara BüyükĢehir Belediyesi ile ASKĠ Genel Müdürlüğü
arasında imzalanan protokol ile Ala Aile YaĢam Merkezinin iĢletim hakkı ve demirbaĢları
BüyükĢehir Belediyesine devredilmesine rağmen idare tarafından söz konusu demirbaĢların
muhasebe kayıtlarının yapılmaması;
Belediyemiz ile ASKĠ Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile Ala Aile
YaĢam Merkezinin iĢletim hakkı ve demirbaĢlarının muhasebe kayıtlarının yapılması
konusunda çalıĢmalar baĢlatılmıĢ olup, konu ile ilgili devir protokolü, teslim tutanağı, kira
sözleĢmesi ve malzeme teslim tutanağı yazımız ekindedir.” DenilmiĢtir.
Sonuç olarak: Kurum tarafından bulgumuza verilen cevapta, eksikliklerin giderileceği
belirtilmiĢtir. 2014 yılı denetimlerinde bu hususların dikkate alınması ve izlenmesinin uygun
olacağı düĢünülmektedir.
BULGU 3:
ASKĠ'nin 2012 yılı gelir fazlasının Belediye muhasebe kayıtlarına tahakkukunun
yapılmaması ve tamamının tahsil edilmemesi
__________________________________________________________________________________________
Ankara BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
6
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
5216 sayılı Kanunun 23‟üncü maddesi (j) bendine göre; „Bağlı kuruluĢların kesin
hesaplarındaki gelirleri ile giderleri arasında oluĢan fazlalık sonucu aktarılacak gelirler.‟
BüyükĢehir belediye gelirleri arasında yer almaktadır.
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi (ASKĠ) 2012 Kesin Hesabı Ankara BüyükĢehir
Belediye Meclisinin 17.05.2013 gün ve 1001 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmıĢtır. Buna
göre ASKĠ‟nin 2012 mali yılı gelir fazlası 578.081.359,96-TL‟dir.
ASKĠ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığının 03.03.2014 tarih ve 3015 sayılı yazısı ile
ASKĠ 2012 mali yılı gelir fazlası olarak Ankara BüyükĢehir Belediyesi‟ne nakden ve
mahsuben toplam 235.323.215,14-TL aktarıldığı bildirilmiĢtir. Ancak, 5216 sayılı yasa
hükmü gereği Ankara BüyükĢehir Belediyesi‟ne, Belediye Meclisince ASKĠ‟nin onaylanan
kesin hesabındaki gelir fazlası olan 578.081.359,96-TL aktarılmalıdır.
Ayrıca, Belediye muhasebe kayıtlarında gelir fazlasına iliĢkin tahakkuk iĢlemlerinin ve
tahsilatın yapılmadığı görülmüĢtür.
Kamu idaresi cevabında: “ASKĠ‟nin 2012 yılı gelir fazlasının Belediye muhasebe
kayıtlarına tahakkukun yapılmaması ve tamamının tahsil edilmemesi;
Bulguda yapılan tespitler doğrultusunda konu ile ilgili ASKĠ Genel Müdürlüğü‟ne
22/05/2014 tarih ve 4530 sayılı yazı yazılmıĢ olup, ASKĠ Genel Müdürlüğünden gelecek
belge ve bilgiler doğrultusunda gelir fazlası olan miktarın tahakkuka bağlanarak muhasebe
kayıtları yapılacaktır.” DenilmiĢtir.
Sonuç olarak: Kurum tarafından bulgumuza verilen cevapta, eksikliklerin giderileceği
belirtilmiĢtir. 2014 yılı denetimlerinde bu hususların dikkate alınması ve izlenmesinin uygun
olacağı düĢünülmektedir.
BULGU 4:
Belediye ve TOKĠ'nin Kuzey Ankara Kentsel DönüĢüm Projesi ile ilgili yapacağı
iĢlemler için müĢterek banka hesabı açılmaması
Ankara BüyükĢehir Belediyesi ile Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığının ortak çalıĢması
olan Kuzey Ankara Kentsel DönüĢüm Projesine ait müĢterek banka hesabının açılmadığı
tespit edilmiĢtir.
5104 sayılı Kuzey Ankara GiriĢi Kentsel DönüĢüm Projesi Kanununun Finansman ve
gelirler baĢlıklı 7‟nci maddesinde;
“Proje için gerekli malî kaynak, ilgili yıl bütçe kanunlarında gösterilen miktarda
__________________________________________________________________________________________
Ankara BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
7
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
İdare ve Belediye bütçesinin özel tertiplerine intikal ettirilecek ödenekler ile Belediye ve
İdarenin kendi kaynaklarından ayıracağı ödenekler ve satış gelirleri dahil her türlü Proje
geliriyle sağlanır. Bu ödenekler ve Proje gelirleri İdare ve Belediye tarafından açılacak
müşterek banka hesabına aktarılır ve Projeye dair her türlü harcama bu hesaptan yapılır.
Hesapla ilgili işlemler, kamu kurumlarının kaynaklarını banka hesabında toplamalarına dair
düzenlemeler uygulanmaksızın özel hukuk hükümlerine göre yürütülür.
İdare, bütçesine aktarılan ödeneklerden veya kendi kaynaklarından, Projedeki konut,
sosyal donatı, çevre düzenlemesi ve teknik alt yapı işlerinde kullanılmak üzere, Belediyeye
konut kredisi sağlayabilir. Bu kredinin usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.
(Değişik üçüncü fıkra: 5/4/2006-5481/4 md.) Projeden elde edilen gelirler Projenin
finansmanında kullanılır. Ancak Projenin devamı süresince İdare ve Belediye tarafından
müşterek banka hesabına aktarılan ödenekler, müşterek banka hesabında biriken gelirlerden
geri tahsil edilebilir. Projenin tamamlanmasından sonra artan Proje geliri varsa bu gelirin
Bakanlık tarafından belirlenecek kısmı İdare, Belediye ile Proje sınırları içerisindeki ilçe ve
ilk kademe belediyelerinin bütçelerine, kalan kısmı ise genel bütçeye gelir kaydedilir.” hükmü
bulunmaktadır.
14.04.2006 tarih ve 26139 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan Kuzey Ankara GiriĢi
Kentsel DönüĢüm Projesi Yönetmeliğinin;
Finansman baĢlıklı 19‟uncu maddesinde;
“(1) Proje için gerekli mali kaynak ilgili yıl bütçe kanunlarında gösterilen miktarda
İdare ve Belediye bütçesinin özel tertiplerine intikal ettirilecek ödenekler ile Belediye ve
İdarenin kendi kaynaklarından ayıracağı ödenekler ve satış gelirleri dahil her türlü proje
gelirleriyle sağlanır. Bu ödenekler ve proje gelirleri İdare ve Belediye tarafından açılacak
müşterek banka hesabına yatırılır ve projeye dahil her türlü harcama bu hesaptan yapılır.
(2) İdare ve Belediye tarafından yapılan harcamalar, ortak hesaptan İdare ve
Belediyeye iade edilir.
(3) İdare, bütçesine aktarılan ödeneklerden veya kendi kaynaklarından projedeki
konut, sosyal donatı, çevre düzenlemesi, teknik altyapı kamulaştırma ve diğer uygulamalarda
kullanılmak üzere Belediyeye konut kredisi sağlayabilir. Bu kredinin faizi, vadesi ve ödeme
koşulları Belediye ve İdare arasında yapılacak protokolle belirlenir.”,
Gelir PaylaĢımı baĢlıklı 20‟nci maddesinde;
“(1) Projenin tamamlanmasından sonra artan proje geliri varsa; bu gelirin
__________________________________________________________________________________________
Ankara BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
8
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
Bakanlıkça belirlenecek kısmı İdare, Belediye, ilçe belediyeleri ve proje alan sınırları
içerisinde alanı bulunan diğer belediyelerin bütçesine, kalan kısmı ise genel bütçeye gelir
kaydedilir.” denilmektedir.
Kuzey Ankara Kentsel DönüĢüm Projesi kapsamında, harcamaların yapılması ve elde
edilecek gelirlerin tahsilinde söz konusu ortak banka hesabının kullanılması gerekmektedir.
Ancak,
Ankara
BüyükĢehir
Belediyesi
ile
TOKĠ
tarafından
proje
iĢlemlerinin
gerçekleĢtirilmesi amacıyla mevzuatta belirtilen müĢterek banka hesabının oluĢturulmadığı,
tarafların proje kapsamındaki gelir ve giderleri kendi açmıĢ oldukları banka hesaplarında takip
ettikleri anlaĢılmaktadır.
Ankara BüyükĢehir Belediyesinin Kuzey Ankara Kentsel DönüĢüm Projesi
kapsamındaki giderleri 2007 yılında … Tunalı Hilmi ġubesinde açılan hesabın 102-Bankalar
Hesabı içerisinde 05-01-41 ayrıntı kodunda takip edildiği görülmüĢtür. Bu hesaba iliĢkin
2007- 2013 yılları toplam borç 557.720.872,13 TL, alacak 557.682.609,16 TL ve bakiyesinin
38.262,97 TL olduğu görülmüĢtür.
Belediyenin Kuzey Ankara Kentsel DönüĢüm Projesi kapsamında 31.12.2013 tarihi
itibariyle yaptığı yaklaĢık giderler toplamı 389.030.310,62 TL‟dir.
Kuzey Ankara Kentsel DönüĢüm Projesi ile ilgili Ankara BüyükĢehir Belediyesi
tarafından açılan banka hesabının hareketleri ile tarafımıza sunulan proje gereği yapılan
toplam ödemeler tutarları arasında uyuĢmazlık olduğu görülmektedir.
Kuzey Ankara Kentsel DönüĢüm Projesi ile ilgili gelir ve ödemelerin yapılabilmesi
için mevzuat çerçevesinde müĢterek banka hesabının oluĢturulması gerekmektedir.
Kamu idaresi cevabında: “Belediye ve TOKĠ‟nin Kuzey Ankara Kentsel DönüĢüm
Projesi ile ilgili yapacağı iĢlemler için müĢterek banka hesabı açılmaması;
102 Bankalar Hesabının içerisinde 05.01.41 yardımcı hesap kodunda Kuzey Ankara
Kentsel DönüĢüm Projesiyle ilgili TOKĠ ile Belediyemiz arasında olan ortak hesabımız olup,
arsa ve bina satıĢ gelirlerimizin de sehven bu hesaba yatırıldığı, tespit edilmiĢ ve bu nedenle
TOKĠ ile ortak olan bu hesabımızın baĢka iĢlemler için kullanılmayacağı konusunda ilgili
personel uyarılmıĢtır.” DenilmiĢtir.
Sonuç olarak: Kurum tarafından bulgumuza verilen cevapta, sehven hatalı iĢlem
yapıldığı ve ilgili personelin uyarıldığı belirtilmiĢtir. 2014 yılı denetimlerinde bu hususların
dikkate alınması ve izlenmesinin uygun olacağı düĢünülmektedir.
__________________________________________________________________________________________
Ankara BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
9
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
BULGU 5:
Merkezi bütçe vergi gelirlerinden Ankara BüyükĢehir Belediyesi payına
tahakkuk eden gelirin muhasebeleĢtirilmesinde hata yapılması
Ankara BüyükĢehir Belediyesi payı olarak merkezi bütçe vergi gelirlerinden ayrılan
miktarın muhasebeleĢtirilmesinde hata yapıldığı tespit edilmiĢtir.
Yapılan incelemelerde, 09.04.2013/9383, 17.07.2018/19246 ve 31.07.2013/21050
no'lu yevmiyeler ile merkezi bütçe vergi gelirlerinden Ankara BüyükĢehir Belediyesi payına
tahakkuk eden gelirin muhasebeleĢtirilmesinin hatalı olduğu görülmektedir.
Söz konusu üç yevmiyenin muhasebe kaydı aĢağıdaki gibidir;
Borç
Alacak
132-K.Verilen B. A.H.
46.206.153,51
240- Mali K.Y. Ser. H.
3.740.267,38
303- Kamu Ġ. Mali B.H.
25.095.760,46
600-Gelirler H.
57.252.504,93
630- Giderler H.
17.789.676,42
830-Bütçe Giderleri H.
32.156.744,47
835-Bütçe Gider. Yans. H.
32.156.744,47
75.042.181,35
75.042.181,35
Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde 132- Kurumca Verilen
Borçlardan Alacaklar, 240- Mali Kurumlara Yatırılan Sermaye, 303- Kamu Ġdarelerine Mali
Borçlar ve 630- Giderler hesaplarına yapılacak iĢlemler belirtilmiĢtir.
Söz konusu yevmiyeler için yapılması gereken kayıt aĢağıdaki Ģekilde olmalıdır;
Borç
Alacak
132-K.Verilen B. A.H.
46.206.153,51
240- Mali K.Y. Ser. H.
3.740.267,38
303- Kamu Ġ. Mali B.H.
6.956.590,88
630- Giderler H.
349.493,16
600-Gelirler H.
830-Bütçe Giderleri H.
57.252.504,93
50.295.914,05
835-Bütçe Gider. Yans. H.
50.295.914,05
107.548.418,98
107.548.418,98
Merkezi bütçe vergi gelirlerinden Ankara BüyükĢehir Belediyesi payına tahakkuk
eden gelirin yönetmelik hükümleri doğrultusunda kaydının yapılması gerekmektedir.
__________________________________________________________________________________________
Ankara BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
10
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
Kamu idaresi cevabında: “Merkezi bütçe Vergi Gelirlerinden Ankara BüyükĢehir
Belediyesi payına tahakkuk eden gelirin muhasebeleĢtirilmesinde hata yapılması;
17.07.2013 tarihinde 19246 ve 31.07.2013 tarihinde 21050 nolu yevmiye kayıtları,
09.04.2013 tarihinde sehven kaydedilen 9383 nolu yevmiyenin düzeltme kayıtları olup
yazımız ekindedir.” DenilmiĢtir.
Sonuç olarak: Merkezi bütçe vergi gelirlerinden Ankara BüyükĢehir Belediyesi
payına tahakkuk eden gelirin yönetmelik hükümleri doğrultusunda kaydının yapılmasına
iliĢkin bulgumuza verilen cevapta bulguda hatalı muhasebe kayıtları tekrar tarafımıza
gönderilmiĢ ve herhangi bir düzeltme yapılmadığı görülmüĢtür.
Merkezi bütçe vergi gelirlerinden Ankara BüyükĢehir Belediyesi payına tahakkuk
eden gelirin Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda
kaydının yapılması gerekmektedir.
BULGU 6:
Belediyenin TaĢınır Kesin Hesap Ġcmal Cetveli kayıtları ile bilanço tutarları
arasında uyumsuzluk olması
TaĢınır Kesin Hesap Ġcmal Cetveli kayıtları ile bilanço tutarları arasında uyumsuzluk
olduğu görülmüĢtür.
253-Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı, 254- TaĢıtlar Hesabı ve 255- DemirbaĢlar
Hesabının taĢınır mal yönetmeliği hükümlerine göre elde edilmesi ve elden çıkarılması
sonucunda tutulması gereken TaĢınır Kesin Hesap Ġcmal Cetveli kayıtları ile muhasebe
kayıtlarının tutarsız olduğu görülmüĢtür.
Hesap
TaĢınır Kayıtları
Bilanço-2013
Kodu
2012 Devir
2013 KapanıĢ
AçılıĢ
KapanıĢ
253
44.472.035,73
66.036.528,60
39.486.905,43
66.232.409,48
254
158.463.239,43
183.820.578,94
155.106.522,79
183.498.541,00
255
946.752.687,10
267.619.746,82
798.116.854,29
124.940.866,56
Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve TaĢınır Mal Yönetmeliği
hükümlerine göre taĢınır mal kayıtlarının düzenli tutulması ve muhasebeleĢtirilmesi
gerekmektedir.
Kamu idaresi cevabında: “Belediyenin TaĢınır Kesin Hesap Ġcmal Cetveli kayıtları ile
bilanço tutarları arasında uyumsuzluk olması;
__________________________________________________________________________________________
Ankara BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
11
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
Bulguda yapılan tespitler doğrultusunda Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği ve TaĢınır Mal Yönetmeliği Hükümlerine göre taĢınır mal kayıtlarının düzenli
tutulması ve muhasebeleĢtirilmesi için ilgili olan personel uyarılmıĢ olup öneriler
doğrultusunda Bilgi ĠĢlem ve Teknoloji Dairesi BaĢkanlığı ile koordineli olarak çalıĢmalar
devam edecektir.” DenilmiĢtir.
Sonuç olarak: Kurum tarafından bulgumuza verilen cevapta, kayıtların mevzuat
çerçevesinde yapılacağı ve çalıĢmaların devam ettiği belirtilmiĢtir. 2014 yılı denetimlerinde
bu hususların dikkate alınması ve izlenmesinin uygun olacağı düĢünülmektedir.
BULGU 7:
Yeni Mamak Kentsel DönüĢüm Projesi Kapsamında Hak Sahiplerine Verilmek
Üzere Belediye Tarafından ÇeĢitli Yüklenicilere Yaptırılan Konutların Belediyenin
Muhasebe Hesaplarına GiriĢ ve ÇıkıĢ Kayıtlarının Yapılmaması
Belediye tarafından Yeni Mamak‟da büyük çaplı bir kentsel dönüĢüm projesi
gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu çerçevede yapılan ihalelerle, çeĢitli yüklenicilerle konut yapımına
iliĢkin sözleĢmeler imzalanmıĢtır. Yapılan bu sözleĢmeler çerçevesinde, 2013 yılı itibariyle
yaklaĢık 2358 konut tamamlanmıĢ ve zemin katlardaki daireler ya da kapıcı daireleri hariç
olmak üzere kalan konutlar hak sahiplerine kura yoluyla teslim edilmiĢtir.
Ancak belediye muhasebe kayıtları üzerinde yapılan incelemede, söz konusu dairelerin
tapularının belediye üzerinde olmasına rağmen, ilgili taĢınmaz hesaplarına bu dairelerin giriĢ
ya da çıkıĢ kayıtlarının yapılmadığı tespit edilmiĢtir. Söz konusu kayıtların yapılmaması ile
gerçekleĢtirilen kentsel dönüĢüm projesi kapsamında kaç adet ev yapıldığı konusunda
belirsizlik ortaya çıkmaktadır.
Ayrıca kuraya tabi olmayan ancak anlaĢma hükümleri çerçevesinde belediye
mülkiyetinde kalan zemin kat daireleri gibi dairelerin de muhasebe kayıtlarına alınmadığı
tespit edilmiĢtir.
Kamu idaresi cevabında: “Yeni Mamak Kentsel DönüĢüm Projesi Kapsamında Hak
Sahiplerine Verilmek Üzere Belediye Tarafından ÇeĢitli Yüklenicilere Yaptırılan Konutların
Belediyenin Muhasebe Kayıtları Hesaplarına GiriĢ ve ÇıkıĢ Kayıtlarının Yapılması.
Bulguda yapılan tespitler doğrultusunda Harcama birimi uyarılmıĢ olup, yapılacak iĢ
ve iĢlemlerle ilgili önerileriniz doğrultusunda düzenleme yapacaktır.” DenilmiĢtir.
__________________________________________________________________________________________
Ankara BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
12
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
Sonuç olarak: Kurum tarafından bulgumuza verilen cevapta, öneriler doğrultusunda
gerekli düzeltmelerin yapılacağı belirtilmiĢtir. 2014 yılı denetimlerinde bu hususların dikkate
alınması ve izlenmesinin uygun olacağı düĢünülmektedir.
DENETİM GÖRÜŞÜ
Ankara BüyükĢehir Belediyesi 2013 yılına iliĢkin yukarıda belirtilen ve ekte yer alan
mali rapor ve tablolarının, “Denetim GörüĢünün Dayanakları” bölümünde açıklanan
nedenlerden dolayı TaĢınırlar Hesabı, TaĢınmazlar Hesabı, Gelirlerin Takibi ve Muhasebe
Kaydı ve Banka Hesabı hesap alanları hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi
içerdiği kanaatine varılmıĢtır.
__________________________________________________________________________________________
Ankara BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
13
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
DENETİM GÖRÜŞÜNÜ ETKİLEMEYEN TESPİT VE
DEĞERLENDİRMELER
BULGU 1:
Belediyede çeĢitli hizmet alımlarında hakediĢlerden Hizmet Alımı ĠĢleri Fiyat
Farkı Kararnamesinde yer alan esaslara göre yapılması gereken fiyat farkı kesintisinin
yapılmaması.
Hizmet Alımı ĠĢleri Fiyat Farkı Kararnamesinin “Asgari Ücret ve Diğer ĠĢçilik
Maliyetlerindeki DeğiĢiklikten Kaynaklanan Fark” baĢlıklı 8 inci maddesinde;
“…
c) 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde sözleşmede
öngörülen ücret ekleri nedeniyle, işveren tarafından karşılanmakta olan sosyal sigorta primi
ve işsizlik sigorta primine ilişkin toplam tutarda meydana gelecek fark,
toplamı (a, b ve c bentleri toplamı), 506 sayılı Kanun gereğince işveren nâm ve
hesabına Hazinece yapılacak olan ödemeler de dikkate alınmak suretiyle bu Esasların 7 nci
maddesi uygulanmaksızın ödenir veya kesilir.”
Hükümleri yer almaktadır.
Öte Yandan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‟ nun
“Prime Esas Kazançlar” baĢlıklı 80 inci maddesi (b) ve (c) bentlerinde aynen ;
“b) Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar
görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu
ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla
belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık
sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu
geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas
kazanca tabi tutulmaz.”
Denilmektedir.
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bu konuda çıkarılan tebliğde ise,
“fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak 16 yaşından büyükler için her yıl belirlenen
günlük asgari ücretin %6 sının yemek verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda
bulunacak miktarının aylık sigorta primine esas kazançların hesaplanmasında dikkate
alınmayacağı” belirtilmiĢtir. Ayrıca personele ödenecek yemek ve yol bedelinin sigorta prim
__________________________________________________________________________________________
Ankara BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
14
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
bordrosunda gösterilmesi gerekmektedir.
Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerini birlikte değerlendirildiğinde, esasların
sekizinci maddesi (c) bendi gereğince, bir hizmet alımı iĢinde, eğer iĢ süresi boyunca günlük
tek bir yemek bedeli öngörülüyorsa, yılın ikinci yarısında asgari ücret arttığı için sigorta
primine esas yemek bedelinden istisna edilecek tutar da artacak, dolayısıyla yüklenicinin
sigorta prim maliyetinde azalma meydana gelecektir. Bu durumda fiyat farkı kesintisi
yapılması gerekmektedir.
Belediyeye ait çeĢitli hizmet alımı iĢlerinde yapılan incelemelerde, bazı ihalelerde
personele verilmek üzere günlük nakdi sabit bir yemek bedeli belirlenmesine ve yılın ikinci
yarısında asgari ücret arttığı için yüklenicinin sigorta prim maliyetinde azalma meydana
gelmesine rağmen, hak ediĢlerden Hizmet Alımı ĠĢleri Fiyat Farkı Kararnamesinde yer alan
esasların 8 inci maddesi (c) bendine göre yapılması gereken fiyat farkı kesintisinin
yapılmadığı tespit edilmiĢtir.
Kamu idaresi cevabında: “Belediyede ÇeĢitli hizmet alımlarında HakediĢlerden
Hizmet Alım ĠĢleri Fiyat Farkı Kararnamesinde yer alan esaslara göre yapılması gereken fiyat
kesintisinin yapılmaması.
Bulguda yapılan tespitler doğrultusunda ilgili birimler 09.05.2014 tarihi ve 4207 sayılı
genelge ile uyarılarak öneriler doğrultusunda iĢlemler yapılacaktır.” DenilmiĢtir.
Sonuç olarak: Kurum tarafından bulgumuza verilen cevapta, eksikliklerin giderileceği
belirtilmiĢtir. 2014 yılı denetimlerinde bu hususların dikkate alınması ve izlenmesinin uygun
olacağı düĢünülmektedir.
BULGU 2:
BüyükĢehir Belediyesi tarafından gerçekleĢtirilen 182 adet Araç Kiralama
Hizmet Alımında, iĢ kapsamında çalıĢmayan kiĢilerin yüklenici tarafından belediyede
çalıĢıyormuĢ gibi sigorta bildiriminde bulunulması
5510 sayılı “Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” nun “Sigortalı
Bildirimi ve Tescili” baĢlıklı 8 inci ve “Prim Belgeleri ve ĠĢyeri Kayıtları” baĢlıklı 86 ncı
maddeleri hükümlerine göre; firmalar çalıĢtırdıkları iĢçilerin ad ve soyadlarını, T.C. kimlik
numaralarını, 80 inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlarını, prim ödeme gün
sayıları ile prim tutarlarını, iĢçilerin çalıĢtıkları iĢ yerlerini (aylık prim ve hizmet belgesinde
belirtilmektedir.) vb. bilgileri mevzuatta belirtilen süre içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna
bildirmelidir.
__________________________________________________________________________________________
Ankara BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
15
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
Öte yandan Araç Kiralama Hizmet Alımı iĢi çerçevesinde belediyenin sadece Ģoför
ihtiyacı karĢılanmıĢ ve sözleĢme hükümlerinde baĢka nitelikte bir personelin çalıĢtırılacağı
öngörülmemiĢtir. Ancak yüklenici tarafından yapılan SGK bildirimleri üzerinde yapılan
incelemede, mezkur iĢ çerçevesinde Ģoför olarak Ankara BüyükĢehir Belediyesinde görev
yapmayan kiĢilerin iĢ yeri Ankara BüyükĢehir Belediyesi gösterilerek sigortalandığı tespit
edilmiĢtir.
Bu durum ileride belediyenin, iĢçilere kıdem tazminatı ödenmesinde alt iĢveren olan
yüklenici firma ile birlikte müteselsil sorumluluğuna sebebiyet verebilir. Çünkü 4857 sayılı ĠĢ
Kanunu hükümleri çerçevesinde asıl iĢveren, alt iĢverenin iĢçilerine karĢı o iĢyeri ile ilgili
olarak Kanundan, iĢ sözleĢmesinden veya alt iĢverenin taraf olduğu toplu iĢ sözleĢmesinden
doğan yükümlülüklerinden alt iĢveren ile birlikte sorumludur. Dolayısıyla belediye, ileride
bünyesinde hiç çalıĢtırmadığı kiĢiler sebebiyle tazminat ödemek durumunda kalabilecektir.
Bu nedenle firmalar tarafından hizmet alımları çerçevesinde düzenlenecek aylık SGK
bildirimlerinde, sigortalı sayısının ve prim günlerinin sözleĢme çerçevesinde fiili durumu
yansıtacak Ģekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
Kamu idaresi cevabında: “182 adet araç kiralama hizmet alımında, iĢ kapsamında
çalıĢmayan kiĢilerin yüklenici tarafından belediyede çalıĢıyormuĢ gibi sigorta bildiriminde
bulunulması;
Söz konusu 182 adet araç kiralama hizmet alımı iĢinin süresi 31.10.2013 tarihinde
bitmiĢ olup sorguda bahsedildiği üzere bugüne kadar bu konuyla ilgili belediyemize herhangi
bir tazminat veya buna benzer bir bedel bildirilmediği gibi bir bedel de ödenmemiĢtir.
Yeni yapılan ve yapılacak olan ihalelerde önerileriniz doğrultusunda iĢlem
yapılacaktır.” DenilmiĢtir.
Sonuç olarak: Kurum tarafından bulgumuza verilen cevapta, yeni yapılan ihalelerde
önerimiz doğrultusunda iĢlem yapılacağı belirtilmiĢtir. 2014 yılı denetimlerinde bu hususların
dikkate alınması ve izlenmesinin uygun olacağı düĢünülmektedir.
BULGU 3:
BüyükĢehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan bazı parkların elektrik abone
gruplarının aydınlatma grubu yerine ticarethane grubu olarak tarifelendirilmesi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından belirlenen Perakende SatıĢ Tarifesi Usul
ve Esasları (E) bendine göre, Ticarethane, Yazıhane, Resmi Daire, ġantiye ve Geçici
Aboneler bir abone grubunu oluĢturmakta ve ticarethaneler ile resmi dairelerin elektrik
__________________________________________________________________________________________
Ankara BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
16
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
kullanımı aynı birim fiyattan fiyatlandırılmaktadır. Esaslara göre, tüccar, esnaf ve serbest
meslek sahiplerinin faaliyetlerini yürüttükleri; ticarethane, ofis, atölye, depo, ardiye gibi
yerler Ticarethane ve 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanun'una tabi genel ve katma
bütçeli dairelerin bürolarıyla kamu kurum ve kuruluĢlarının ticari olmayan büroları da Resmi
Daire abone gurubu kapsamına girmektedir. Öte yandan Esasların (G) bendinde yer alan
“Genel Aydınlatma: İl, İlçe, Belde ve Köylerdeki, cadde, sokak ile kamuya ait ücretsiz girilen
park ve bahçe gibi halka açık yerlerin aydınlatılmasıdır” hükmü çerçevesinde parkların
abone grubu da Genel Aydınlatma Abone Grubu olarak belirlenmiĢtir. Genel Aydınlatma
abone grubunun ücret tarifesi, Ticarethane-Resmi Daire abone grubuna kıyasla daha düĢüktür.
BüyükĢehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan bazı parkların (Mogan Gölü
Rekreasyon Alanı, Varlık Parkı, A. TürkeĢ Parkı, Göksu Parkı… vb) elektrik abone grubunun
Aydınlatma olarak belirlenmesi gerekirken Ticarethane olarak belirlendiği tespit edilmiĢtir.
Söz konusu parklar içerisinde bina ve/veya yapılar olması nedeniyle parkların
tamamının Ticarethane-Resmi Daire grubundan tarifelendirildiği anlaĢılmaktadır. Belediyenin
parklar içerisinde yer alan bina ve yapılar ile park aydınlatmalarına ait elektrik sayaçlarını
ayrıĢtırarak, bina ve yapıların Ticarethane-Resmi Daire grubundan, park aydınlatmalarının ise
Aydınlatma grubundan tarifelendirilmesini sağlaması gerekmektedir.
Kamu idaresi cevabında: “BüyükĢehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan bazı
parkların elektrik abone guruplarının aydınlatma gurubu yerine ticarethane gurubu olarak
tarifelendirilmesi;
Bahse konu ilgide kayıtlı yazınız ve ekinde belirtilen ( Mogan Gölü Rekreasyon
Alanı,Varlık Parkı,A.TürkeĢ Parkı,Göksu Parkı.. vb) elektrik abone grubunun ilk abone
olurken EPDK tarafından belirlenen Perakende SatıĢ Tarifesi Usul ve Esasları doğrultusunda
BEDAġ ilgili tarife grubundan abone yapmaktadır. Ancak yapılan abone gruplarının
il,ilçe,belde ve köylerdeki, cadde,sokak ile kamuya ait ücretsiz girilen park ve bahçe gibi
halka açık yerlerin aydınlatması ve halkın gelen Ģikayet ve talepleri doğrultusunda yapılan
aydınlatmalar olduğunu Ek;1‟de 23.12.2013 tarihinde EPDK, Enerjisa BaĢkent EDAġ ve
Türkiye Belediyeler Birliğine bahse konular bildirilmiĢ olup, Ek;2‟de EDDK tarafından ilgili
konuların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına iletilmesi gerektiği belirtilmiĢtir.
Ġlgide kayıtlı yazınız ve ekinde belirtilen bulgular doğrultusunda istenilen
ayrıĢtırılmalar yapılması için gerekli çalıĢmalar baĢlatılmıĢ olup, en kısa sürede gerekli
düzenlemelerin yapılması için çalıĢmalarımız devam etmektedir.” DenilmiĢtir.
__________________________________________________________________________________________
Ankara BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
17
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
Sonuç olarak: Kurum tarafından bulgumuza verilen cevapta, gereken araĢtırmaların
yapıldığı ve eksikliklerin düzeltileceği belirtilmiĢtir. 2014 yılı denetimlerinde bu hususların
dikkate alınması ve izlenmesinin uygun olacağı düĢünülmektedir.
BULGU 4:
Belediyenin hizmet alımı iĢlerinde yüklenici firma bünyesinde çalıĢan emekli
personelin SGK kapsamındaki prim oranlarına iliĢkin özel durumları dikkate
alınmadan ödeme yapılması
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‟nun 30 uncu
maddesine göre yaĢlılık aylığı bağlandıktan sonra tekrar çalıĢmaya baĢlayanlarla ilgili temel
kriter 01 Ekim 2008 tarihi, mezkur kanunun yürürlüğe girdiği tarihtir. Bu tarihten sonra
emekli olup da çalıĢmaya baĢlayan kiĢilerin aylıkları üzerinden alınan primlerde farklılık
bulunmuyorken, bu tarihten önce emekli olup da, 01 Ekim 2008 tarihinden sonra çalıĢmaya
baĢlayanlar hakkında geçici 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır. Ġlgili maddede;
“Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi veya sigortalı olanlar, vazife
malûllüğü, malûllük ve yaslılık veya emekli aylığı bağlananlar ve bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihte sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edenler hakkında
sosyal güvenlik destek primine tabi olma bakımından bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili
kanun hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. Ancak;
a) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışanlar
için sosyal güvenlik destek primi oranı 80 inci maddeye göre tespit edilen prime esas
kazançlar üzerinden 81 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen prim oranına
yüzde 30 oranının eklenmesi suretiyle bulunan toplamdır. Yüzde 30 oranının dörtte biri
sigortalı, dörtte üçü işveren hissesidir. Bu kapsamda sayılan kişilerden sosyal güvenlik destek
primine tabi olanların prim ödeme yükümlüsü bunların işverenleridir. Bunlar hakkında
sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır.”
Denilmektedir.
Buna göre, emekli olarak çalıĢan kiĢilerin ödeyecekleri primler normal çalıĢanlardan
farklı olduğundan, hakediĢ ödemelerinde hatalar yapılmaktadır. Normal bir kiĢi çalıĢtığında
iĢveren prim oranı en alt kısa vadeli risk prim oranı üzerinden %21,5 iken, emekli bir kiĢinin
çalıĢması durumunda bu oran %24, normal kiĢinin iĢçi prim oranı %15 iken emekli bir kiĢinin
iĢçi prim oranı %7,5‟ dur.
__________________________________________________________________________________________
Ankara BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
18
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
Ġdare genelindeki çeĢitli hizmet iĢleri üzerinde yapılan incelemede, 01 Ekim 2008
tarihinden önce emekli olup da, bu tarihinden sonra çalıĢmaya baĢlayanlar olmasına rağmen,
ihalelerde emekli personelin diğer kiĢilerle aynı maaĢı aldığı ve idarenin de aradaki %7,5‟ luk
prim farkını gözetmeden bu kiĢilere normal çalıĢan gibi ödeme yaptığı görülmüĢtür.
Hizmet iĢleri hakediĢ ödemelerinde, emekli personellerin özel durumları dikkate
alınarak ödeme yapılmasının uygun olacağı düĢünülmektedir.
Kamu idaresi cevabında: “Belediyenin hizmet alım iĢlerinde yüklenici firma
bünyesinde çalıĢan emekli personelin SGK kapsamındaki pirim oranlarına iliĢkin özel
durumları dikkate alınmadan ödeme yapılması.
Bulguda yapılan tespitler doğrultusunda ilgili birimler 09.05.2014 tarihi ve 4207 sayılı
genelge ile uyarılarak öneriler doğrultusunda iĢlemler yapılacaktır.” DenilmiĢtir.
Sonuç olarak: Kurum tarafından bulgumuza verilen cevapta, öneriler doğrultusunda
iĢlem yapılacağı belirtilmiĢtir. 2014 yılı denetimlerinde bu hususların dikkate alınması ve
izlenmesinin uygun olacağı düĢünülmektedir.
BULGU 5:
Belediye tarafından ihale edilen araç kiralama hizmeti alımı iĢlerinde, Hizmet
Alım ĠĢleri Fiyat Farkı Kararnamesi 7 nci maddesine göre fiyat farkı ödemesine iliĢkin
olarak ihale dokümanlarında yer alan katsayıların yaklaĢık maliyetteki oranlarına göre
belirlenmemesi
Hizmet Alım ĠĢleri Fiyat Fark Kararnamesinin 7'nci maddesinde;
“a1, a2, b1, b2, c ve d sabit katsayılarından biri, birkaçı veya tamamının, ihale konusu
hizmetteki oranı dikkate alınmak suretiyle ve toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde ihaleden
önce idarece belirlenerek ihale dokümanında gösterilmesi zorunludur. Bu sabit katsayılar,
sözleşmenin uygulanması sırasında hiçbir gerekçeyle değiştirilemez.”
Denilmektedir.
Görüldüğü üzere kararname hükümlerine göre sabit katsayıların biri, birkaçı veya
tamamının ihale konusu hizmetteki oranı dikkate alınmak suretiyle tespit edilmesi
gerekmektedir. YaklaĢık maliyeti doğru tespit edilen ihalelerde, sabit katsayıların temsil
ettikleri hizmet girdilerine göre belirlenmemesi durumunda yapılacak fiyat farkı
hesaplamaları doğru olmayacaktır. Katsayıların hizmetteki oran dikkate alınarak belirlenmesi
hem idare açısından hem de yükleniciler açısından önemlidir. Fiyat farkı verilmesindeki
__________________________________________________________________________________________
Ankara BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
19
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
amaç, yüklenicinin ve idarenin değiĢen piyasa koĢullarında maliyetlerdeki artıĢ ve azalıĢtan
dolayı mağdur olmaması ve yüklenilen iĢin zamanında sorunsuz olarak tamamlanmasının
sağlanmasıdır. Bu nedenle kararnamede sabit katsayıların ihaleye konu hizmetteki oranının
dikkate alınması gerektiği belirtilmektedir. Örneğin, iĢçilik ağırlıklı bir ihalede iĢçilik
katsayısı yerine akaryakıt katsayısı olan b1 in fazla belirlenmesi halinde, akaryakıt endeksi
diğer endekslere göre hızlı arttığı için fiyat farkının yüklenici lehine önemli ölçüde artmasına
sebebiyet verilmiĢ olunacaktır.
Diğer taraftan idare tarafından yapılan araç kiralama iĢlerine iliĢkin ihale dokümanları
üzerinde yapılan incelemede, Ģartnamelerde yer alan katsayıların neye göre belirlendiği tespit
edilememiĢtir. Ġhale evrakları içerisinde, idare tarafından her bir ihalenin niteliği ve kapsamı
farklı olduğu için ayrı ayrı yapılması gereken katsayı belirlemesine iliĢkin çalıĢmaya
rastlanılmamıĢ dolayısıyla katsayıların neye göre belirlendiği anlaĢılamamıĢtır.
Hizmet Alım ĠĢleri Fiyat Farkı Kararnamesi 7 nci maddesine göre fiyat farkı
ödemesine iliĢkin olarak ihale dokümanlarında yer alan sabit katsayıların ihale konusu
hizmetteki oranı dikkate alınmak suretiyle belirlenmesinin uygun olacağı düĢünülmektedir.
Kamu idaresi cevabında: “Belediye tarafından ihale edilen araç kiralama hizmeti alım
iĢlerinde, Hizmet Alım ĠĢleri Fiyat Farkı Kararnamesi 7. Maddesine göre fiyat farkı
ödenmesine iliĢkin olarak ihale dokümanlarında yer alan katsayıların yaklaĢık maliyetteki
oranlara göre belirlenmediği belirtilerek;
Hizmet Alım ĠĢleri Fiyat Farkı Kararnamesi 7. Maddesine göre fiyat farkı ödemesine
iliĢkin olarak ihale dokümanlarında yer alan sabit katsayıların ihale konusu hizmetteki oranı
dikkate alınmak suretiyle belirlenmesinin uygun olacağı düĢünüldüğü bildirilmiĢtir.
Önerileriniz doğrultusunda ilgili sabit katsayılar, yeni yapılacak ihalelerin yaklaĢık
maliyetlerine göre her ihale için ayrı, ayrı değerlendirilerek belirlenecektir.” DenilmiĢtir.
Sonuç olarak: Kurum tarafından bulgumuza verilen cevapta, öneriler doğrultusunda
iĢlem yapılacağı belirtilmiĢtir. 2014 yılı denetimlerinde bu hususların dikkate alınması ve
izlenmesinin uygun olacağı düĢünülmektedir.
BULGU 6:
Ankara BüyükĢehir Belediyesi tarafından EGO Genel Müdürlüğü adına Hazine
MüsteĢarlığına yapılan ödemelerde Belediye ve MüsteĢarlık kayıtları arasında
tutarsızlık olması
Ankara BüyükĢehir Belediyesinin EGO Genel Müdürlüğü adına EGO Genel
__________________________________________________________________________________________
Ankara BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
20
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
Müdürlüğünün Hazine MüsteĢarlığına olan borçlarının ödenmesine iliĢkin Belediye kayıtları
ile Hazine MüsteĢarlığı tahsilat kayıtları arasında farklılık olduğu tespit edilmiĢtir.
EGO Genel Müdürlüğü‟nün Hazine MüsteĢarlığına, Hazine garantisi altında ve dıĢ
borcun ikrazı sureti ile EGO Genel Müdürlüğüne doğalgaz yaygınlaĢtırılması ve dağıtım
Ģebekesi kapsamında sağlanan dıĢ kredilerden kaynaklanan vadesi geçmiĢ ve vadesi gelmemiĢ
borçları bulunmaktadır. EGO Genel Müdürlüğünün Hazineye olan borçları kendisi tarafından
ve/veya Ankara BüyükĢehir Belediyesinin Genel Bütçe Vergi Gelirleri payından ayrılarak
ödenmektedir.
2012 yılından itibaren EGO Genel Müdürlüğü adına Belediye tarafından Hazine
MüsteĢarlığına yapılan ödemelerin 06.05.01.01 EGO‟ya nakit borç vermeler ayrıntı
kodlarında takip edildiği görülmüĢtür. 2011 yıl sonu itibariyle 232- Kurumca Verilen
Borçlardan Alacaklar Hesabı 06.05.01 yardımcı kodu bakiyesi 1.639.741.136,65-TL‟dir.
2012 yılında 232- Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabının, 02.01.2012
tarihli 1 no‟lu açılıĢ yevmiye kaydı aĢağıdaki Ģekildedir;
Açıklama
Kod
Borç Tutarı
06.05.01.01
Hazine Borcu (Kefalet Aidatı)
745.409.940,04
06.05.01.02
Nakit Verilen Borçlar
864.874.026,31
06.05.01.03
Diğer Borçlar-Manyetik Otobüs
29.663.670,30
Toplam
1.639.947.636,65
Hazine MüsteĢarlığı Kamu Borç Yönetimi Raporları (2005 ġubat ve 2013 Ekim) esas
alınarak hazırlanan aĢağıdaki tabloya göre, 1997-2012 yıllarında Hazinece EGO‟dan yapılan
toplam tahsilatın 150,49 milyon TL, olduğu görülmektedir.
2013 yılı tahsilatı ise 31.08.2013 tarihi itibariyle 630,1 milyon TL olup bu rakamın
içerisinde BaĢkentgaz Doğalgaz A.ġ.‟nin özelleĢtirilmesinden elde edilen gelirden EGO
Genel Müdürlüğünün Hazine MüsteĢarlığına olan borcuna karĢılık Hazineye aktarılan
559.891.942,91-TL de (Hazine MüsteĢarlığının ÖzelleĢtirme Ġdaresine olan 17.05.2013/11649
sayılı mutabakat yazısına istinaden) bulunmaktadır.
Ayrıca, Hazine MüsteĢarlığının TBMM‟ye sunduğu 20.03.2013 tarih ve 04627 sayılı
bir soru önergesinin cevabında, EGO Genel Müdürlüğünden 01.01.2005 ile 06.05.2012
tarihleri arasında 78.953.584,61-TL tahsil edildiği bilgisi yer almaktadır.
Belediyenin 2012 yılı açılıĢ bilançosunda 232- Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar
Hesabının 06.05.01.01 kodlu yardımcı hesabında EGO Genel Müdürlüğü adına Hazine
__________________________________________________________________________________________
Ankara BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
21
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
MüsteĢarlığına Belediye tarafından ödenen toplam tutar (Hazine Borcu -Kefalet Aidatı)
745.409.940,04-TL olarak görülmesine rağmen, Hazine MüsteĢarlığı kayıtlarına göre 19972012 yılları arasında yapılan tahsilat miktarının 150,49 milyon TL olduğu görülmektedir.
Hazine MüsteĢarlığı ile Ankara BüyükĢehir Belediyesi kayıtlarında EGO Genel
Müdürlüğü adına Belediye tarafından Hazine MüsteĢarlığına yapılan ödemelerin kayıtları
arasında tutarsızlık bulunmaktadır.
Kamu idaresi cevabında: “Ankara BüyükĢehir Belediyesi tarafından EGO Genel
Müdürlüğü adına Hazine MüsteĢarlığına yapılan ödemelerde Belediye ve MüsteĢarlık
kayıtları arasında tutarsızlık olması;
20/05/2014 tarihi ve 444 3 sayılı yazı ile Hazine MüsteĢarlığına, EGO Genel
Müdürlüğü adına Merkezi Ġdare paylarımızdan ne kadar kesinti yapıldığına dair yazı yazılmıĢ
olup gelen bilgi ve belgeler doğrultusunda ayrıca düzeltmeler yapılacaktır. 01/01/201423/05/2014 tarihine kadar EGO Genel Müdürlüğü adına Maliye Payımızdan 62.361.697,32TL
kesinti yapılmıĢ ve muhasebe kayıtlarına alınmıĢtır.” DenilmiĢtir..
Sonuç olarak: Hazine MüsteĢarlığı ile Ankara BüyükĢehir Belediyesi kayıtlarında
EGO Genel Müdürlüğü adına Belediye tarafından Hazine MüsteĢarlığına yapılan ödemelerin
kayıtları arasında tutarsızlıkla ilgili Belediye tarafından Hazine MüsteĢarlığından 20/05/2014
tarih ve 444 3 sayılı yazı ile bilgi istenilmiĢtir.
Bulgu konusu ile ilgili Hazine MüsteĢarlığından gelen cevaba göre gerekli
düzeltmelerin yapılması gerekmektedir ve 2014 yılı denetimlerinde izlenmelidir.
BULGU 7:
Belediyeye ait arazi ve arsalar ile binaların muhasebe kayıtlarının mevzuata
aykırı Ģekilde yapılması
Ankara BüyükĢehir Belediyesi arazi, arsa ve binalarının her yılsonu yeniden
envanterinin çıkarılarak, yeniden değer verilip muhasebe kayıtlarına alındığı tespit edilmiĢtir.
Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde 250-Arazi ve Arsalar, 252Binalar, 257- BirikmiĢ Amortisman ve 522- Yeniden Değerleme Farkları hesaplarına ait
yapılacak iĢlemler belirtilmiĢtir. Arazi ve arsalar ve binalar edinme maliyetleri ile muhasebe
kayıtlarına alınmalı, amortisman uygulamasına ve yeniden değerlemeye tabi olanlar da gerekli
iĢlemler yapılarak muhasebe kayıtlarının oluĢturulması gerekmektedir.
Arazi, arsa ve binaların her yıl değerinin yeniden belirlenmesi yönetmelik hükümlerine
__________________________________________________________________________________________
Ankara BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
22
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
aykırılık teĢkil etmektedir. Bu Ģekilde bir uygulama taĢınmazların edinme maliyetlerinin yok
olmasına ve elden çıkarılma durumunda gelir ve gider hesaplamasının yapılmamasına veya
hatalı yapılmasına neden olmaktadır.
Kamu idaresi cevabında: “Belediyeye ait arazi ve arsalar ile binaların muhasebe
kayıtlarının mevzuata aykırı Ģekilde yapılması.
Bulguda yapılan tespitler doğrultusunda, 250 arazi ve arsalar, 252 binalar hesabının
bulguda belirtildiği Ģekilde kayıtların yapılması için ilgili personel uyarılmıĢ olup, muhasebe
kayıtları mevzuata uygun Ģekilde yapılması sağlanacaktır.” DenilmiĢtir.
Sonuç olarak: Kurum tarafından bulgumuza verilen cevapta, eksikliklerin giderileceği
belirtilmiĢtir. 2014 yılı denetimlerinde bu hususların dikkate alınması ve izlenmesinin uygun
olacağı düĢünülmektedir.
BULGU 8:
Kurum tarafından ödenen Katma Değer Vergilerinin tamamının indirim konusu
yapılması
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1‟inci ve 29‟uncu maddelerine ve
Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği‟nin 190 Devreden Katma Değer Vergisi
Hesabı ile ilgili 135‟inci ve 136‟ncı ve 191 Ġndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı ile ilgili
137‟nci ve 138‟inci maddelerine aykırı olarak Katma Değer Vergisi mahsuplaĢması
yapılmaktadır.
Ankara BüyükĢehir Belediyesinin bütün mal ve hizmet alımı nedeniyle üstlenmiĢ
olduğu Katma Değer Vergisi tutarlarını indirilecek Ģeklinde değerlendirerek 191- Ġndirilecek
Katma Değer Vergisi Hesabına kaydettiği, ay sonlarında da 191- Ġndirilecek Katma Değer
Vergisi Hesabı ile 391-Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabının mahsup edilmesi sonucu
190 Devreden Katma Değer Vergisi Hesabının bilançoda yüksek tutarlarda yer aldığı
görülmüĢtür.
Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği‟nde belirtildiği gibi kurum açısından
indirim hakkı doğuran, yani kurumların katma değer vergisi tahsilatı yaptıkları faaliyetleri ile
ilgili mal ve hizmet alımları için ödenen katma değer vergisi 191 Ġndirilecek Katma Değer
Vergisi Hesabı‟na kaydedilmelidir.
Ankara BüyükĢehir Belediyesinin Katma Değer Vergisi tahsilatı yaptığı iĢlemler
aĢağıdadır;
__________________________________________________________________________________________
Ankara BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
23
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
Yardımcı Hesap Kodu
Hesap Adı
01.06.09.99
Diğer Harçlar
03.01.01.01
ġartname, Basılı Evrak, form SatıĢ Gelirleri
03.01.02.51
Çevre ve Esenlik Hizmetlerine ĠliĢkin Gelirler
03.01.02.57
Sosyal Hizmetlere ĠliĢkin Gelirler
03.01.02.99
Diğer Hizmet Gelirleri
03.06.01.02
Ecrimisil Gelirleri
03.06.01.99
Diğer TaĢınmaz Kira Gelirleri
05.02.04.99
Diğer Harcamalara Katılma Payları
06.01.03.01
Diğer Bina SatıĢ Gelirleri
06.01.04.01
Arazi SatıĢları
Yukarıda sayılan iĢlemlere iliĢkin yapılan mal ve hizmet alımı ve teslimler nedeniyle
kurum tarafından üstlenilen Katma Değer Vergisi indirim konusu yapılabilecektir.
31.12.2013 tarihi itibariyle; 391-Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabının alacak
toplamı: 36.623.978,88-TL ve 191- Ġndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı borç toplamı:
415.049.277,62-TL olmuĢtur.
190 Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı 2011 yılında 1.004.883.778,49-TL, 2012
yılında 1.222.355.049,12-TL ve 2013 yılında ise 1.600.662.095,00-TL olmuĢtur.
Sonuç olarak, Ankara BüyükĢehir Belediyesinin mal ve hizmet alımları nedeniyle
ödediği bütün Katma Değer Vergisi tutarlarını vergiye tabi iĢlemler üzerinden hesaplanan
katma değer vergisinden indirdiği tespit edilmiĢtir.
Katma Değer Vergisi uygulamalarının ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesi
gerekmektedir.
Kamu idaresi cevabında: “Kurum tarafından ödenen Katma Değer Vergilerinin
tamamının indirim konusu yapılması.
Bulgudaki tespitler doğrultusunda 191 Ġndirilecek Katma Değer Vergisi, 391
Hesaplanan Katma Değer Vergisi ve 190 Devreden Katma Değer Vergisi hesaplarının
çalıĢmasıyla ilgili Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 25/02/2014 tarih ve
39081 sayılı yazısında belirtildiği gibi Muhasebe kayıtlar yapılacaktır.” DenilmiĢtir.
Sonuç olarak: Belediye tarafından üstlenilen Katma Değer Vergilerinin tamanının 91Ġndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı'na kaydedilmesi ile ilgili gönderilen cevapta Maliye
Bakanlığının
yazısından
bahsedilemektedir.
Maliye
Bakanlığı
Muhasebat
Genel
__________________________________________________________________________________________
Ankara BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
24
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
Müdürlüğünün 25/02/2014 tarih ve 39081 sayılı yazısında da Mahalli Ġdareler Bütçe ve
Muasebe Yönetmeliği hükümlerine göre Katma Değer Vergisi iĢlemlerinin yapılması
belirtilmektedir.
Katma Değer Vergisi iĢlemlerinde Katma Değer Vergisi Kanunu ve Mahalli Ġdareler
Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine uyulması gerekmektedir.
__________________________________________________________________________________________
Ankara BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
25
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
EKLER
EK-1: KAMU ĠDARESĠ MALĠ TABLOLARI
__________________________________________________________________________________________
Ankara BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
26
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Ankara BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
27
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Ankara BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
28
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Ankara BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
29
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Ankara BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
30
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Ankara BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
31
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Ankara BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
32
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Ankara BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
33
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Ankara BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
34
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI
06100 Balgat / ANKARA
Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94
e-posta: [email protected]
http://www.sayistay.gov.tr
__________________________________________________________________________________________
Ankara BüyükĢehir Belediyesi 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
35
Download

ankara büyükşehir belediyesi