GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI
2013 YILI SAYIġTAY
DENETĠM RAPORU
Ekim 2014
İÇİNDEKİLER
KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ .................................. 1
KAMU ĠDARESĠ MALĠ TABLOLARI .............................................................................................................. 8
DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU ........................................................ 9
SAYIġTAYIN SORUMLULUĞU ....................................................................................................................... 9
DENETĠMĠN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMĠ VE KAPSAMI ................................................................. 10
DENETĠM GÖRÜġÜ ......................................................................................................................................... 11
EKLER................................................................................................................................................................. 12
KISALTMALAR
TUBĠTAK :Türkiye Bilimsel AraĢtırma Kurumu
TBMM
:Türkiye Büyük Millet Meclisi
KDV
: Katma Değer Vergisi
KOSGEP :Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI
HAKKINDA BİLGİ
AJANSIN MALİ YAPISI:
1) 5449 Sayılı Kanun Açısından Mali Yapısı:
Ajans kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluĢları arasındaki iĢbirliğini
geliĢtirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete
geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla
uyumlu olarak bölgesel geliĢmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası
ve bölge içi geliĢmiĢlik farklarını azaltmak üzere oluĢturulacak kalkınma ajanslarının kuruluĢ,
görev ve yetkileri ile koordinasyonuna iliĢkin esas ve usulleri düzenlemek amacıyla Devlet
Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığına bağlı olarak kurulan, tüzel kiĢiliğe haiz ve Kanunla
düzenlenmiĢ bütün iĢlemlerini özel hukuk hükümlerine göre yerine getirmektedir.
5449 sayılı Kanunla belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kendisine tahsis edilen mali
kaynakları görev ve yetkilerinin gerektirdiği ölçüde bütçesinde ve ilgili mevzuatlarda
belirtilen usul ve esaslar dahilinde serbestçe kullanabilmektedir.
Ajansın iç denetimi iç denetçi tarafından, dıĢ denetimi ise ĠçiĢleri Bakanlığı ve Maliye
Bakanlığı ile Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığınca müĢtereken belirlenecek esas ve
usullere göre ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre, kurulmuĢ bağımsız denetim
kuruluĢlarınca denetlenmektedir. 6085 sayılı SayıĢtay Kanun hükmü uyarınca ayırca SayıĢtay
denetimine tabidir. Devlet Denetleme Kurulu ve BaĢbakanlık tarafından kendi mevzuat
hükümlerine göre gerektiğinde ayrıca denetlenebilmektedir.
Ajans personeli iĢ mevzuatı hükümlerine göre istihdam edilmektedir. Bunlara verilecek
ücret ile diğer malî ve sosyal haklar, yapılacak iĢ akdi ile belirlenmektedir. Ajans personeli,
emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar
Kanununa tâbidir. Genel sekreter ile diğer personelin ücret ve gündelikleri ile diğer malî ve
sosyal hakları Yüksek Planlama Kurulu kararıyla tespit edilen alt ve üst limitleri geçmemek
üzere yönetim kurulunca belirlenmektedir.
Ajansın mali kaynakları ve bütçe gelirleri Kanunun 19 uncu maddesinde ajansın
gelirlerinin; bir önceki yıl gerçekleĢen genel bütçe vergi gelirleri tahsilatından, vergi iadeleri
ile mahallî idarelere ve fonlara aktarılan paylar düĢüldükten sonra kalan tutar üzerinden, binde
beĢ oranında her yıl ayrılacak transfer ödeneğinden, Yüksek Planlama Kurulunca her bir ajans
__________________________________________________________________________________________
Güney Ege Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
1
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
için nüfus, geliĢmiĢlik düzeyi ve performans ölçütlerine göre belirlenecek paylar, Avrupa
Birliği ve diğer uluslararası fonlardan sağlanacak kaynaklar, faaliyet gelirleri, bir önceki yıl
gerçekleĢen bütçe gelirleri üzerinden, bölgedeki il özel idareleri için; borçlanma, tahsisi
mahiyetteki gelirler ile genel, katma ve özel bütçeli kuruluĢlardan alınan yardım kalemleri
hariç tutulmak üzere yüzde bir, belediyeler için; borçlanma ve tahsisi mahiyetteki gelir
kalemleri hariç tutulmak üzere yüzde bir oranında, cari yıl bütçesinden aktarılacak paylar,
bölgedeki sanayi ve ticaret odalarının, bir önceki yıl kesinleĢmiĢ bütçe gelirlerinin yüzde biri
oranında, cari yıl bütçesinden aktarılacak paylar, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluĢlarca
yapılan bağıĢ ve yardımlar ve bir önceki yıldan devreden gelirlerden oluĢtuğu belirtilmiĢtir.
Ajans elde etmiĢ olduğu bu gelirleri Kanunun 20 inci maddesinde belirtilen plân,
program ve proje giderleri, proje ve faaliyet destekleme giderleri, araĢtırma ve geliĢtirme
giderleri, tanıtım ve eğitim giderleri, taĢınır ve taĢınmaz mal ile hizmet alım giderleri, yönetim
ve personel giderleri ve görevlerle ilgili diğer giderler için kullanmaktadır.
Ajans Kanunun 22 inci maddesi hükmü uyarınca bütçesini; ulusal ve bölgesel düzeyde
plân ve programlara, Yüksek Planlama Kurulu belirlenen ödenek tavanına ve yıllık çalıĢma
programına göre hazırlamaktadır. Bütçesi, yılı içindeki gelir ve gider tahminlerini
göstermektedir. Ajans bütçesi dıĢında harcama yapamamaktadır. Bütçesini takvim yılına göre
hazırlamaktadır.
Ajans
bütçesini
Kanunun
23
üncü
maddesinde
belirtilen
hükümlere
göre
hazırlamaktadır. Bu kapsamda Yüksek Planlama Kurulunca, 19 uncu maddenin birinci
fıkrasının (a) bendinde belirtilen ölçütlere göre, her yıl haziran ayında genel bütçeden
ajanslara yapılacak transferlere iliĢkin gösterge niteliğinde belirlenen payların tavanları ile
diğer gelir kalemlerine iliĢkin tahminleri dikkate alarak, bir sonraki yılın bütçesini
hazırlamaktadır. Ulusal ve bölgesel düzeydeki plân ve programlar dikkate alınarak genel
sekreterlikçe hazırlanacak olan bütçe taslağı ve çalıĢma programı, Ağustos ayı baĢında
yönetim kuruluna sunması gerekmektedir.
Hazırlanan bütçe taslağı yönetim kurulunca kabul edildikten sonra, çalıĢma programı ile
birlikte en geç Eylül ayı baĢına kadar görüĢ alınmak üzere Devlet Planlama TeĢkilatı
MüsteĢarlığına göndermektedir. Genel Bütçe Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
on beĢ gün içinde bütçe kesinleĢtirilerek Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığına
gönderilmektedir.
Kanunun 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre yapılacak transfer
ödeneklerini, Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı bütçesinde gösterilmektedir. Bu
__________________________________________________________________________________________
Güney Ege Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
2
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
ödenekler aylık harcama programına göre Devlet Planlama TeĢkilatınca ajanslara
kullandırılmaktadır.
Bütçenin kesinleĢme tarihine kadar devam eden iĢler için yapılacak harcamalar yılı
bütçesi ile iliĢkilendirilmektedir.
Bütçenin sonuçlandırılması iĢlemleri ise Kanunun 24 üncü maddesi hükmü uyarınca;
genel sekreter tarafından bütçe döneminin bitiminden sonraki Mart ayı içinde yönetim
kuruluna sunmakta ve yönetim kurulunda görüĢülerek karara bağlanmaktadır. Bütçe sonuçları
onaylanmadığı takdirde, ĠçiĢleri Bakanlığı ve Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığına
gönderilmekte ve bu kurumlar bu Kanunun ve/veya diğer ilgili kanunların ilgili hükümlerine
göre iĢlem tesis etmektedirler.
Altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet raporunu Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığına
göndermektedir.
Ajans 5449 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (h) bendi hükmüne dayanılarak
hazırlanan Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre mali
iĢlemlerini muhasebeleĢtirmektedir. Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde adı geçen
yönetmeliğin 95 inci maddesi hükmü uyarınca Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği hükümleri kıyasen uygulayarak iĢlemlerini gerçekleĢtirmektedir.
Muhasebe iĢlemleri yapılırken muhasebe sistemini karar, kontrol ve hesap verme
süreçlerinin etkili çalıĢmasını sağlayarak ve mali raporların düzenlenmesi ile kesin hesabın
çıkarılmasına temel olacak Ģekilde yürütmektedir.
Ajans mali karar ve iĢlemlere iliĢkin her türlü kayıt, bilgi ve belgeler, düzenli olarak
muhafaza etmekten ve malî yönetim ve kontrol sistemleri ile bütçenin hazırlanması,
uygulanması, sonuçlandırılması, muhasebeleĢtirilmesi, raporlanması iĢlemlerine ait bilgi ve
belgeleri denetimle görevlendirilmiĢ olanlara ibraz etmekten sorumludur.
Ajansta tahakkuk esaslı tekdüzen muhasebe sistemi kullanılmaktadır.
Ajansta Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre iĢlemler
yapılmaktadır. Yönetmeliğin 5 inci bölümünde faaliyet raporlarına iliĢikin hükümler yer
almıĢtır. Bu kapsamda ajanslar birim faaliyet raporu, ajans faaliyet raporu ve genel faaliyet
raporunu düzenlemektedirler.
Genel faaliyet raporu eskinden Devlet planlama TeĢkilatı tarafından hazırlanırken,
MüsteĢarlık Kalkınma Bakanlığına dönüĢtürüldüğünden, Bakanlıkça hazırlanmakta ve mali
yıla izleyen yılın Haziran ayısonuna kadar kamuoyuna açıklanmakatdır.
Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde düzenlenecek mizan cetveli ve
mali tabloların neler olduğu açıklanmamıĢtır. Adı geçen yönetmeliğin 95 inci maddesinde bu
__________________________________________________________________________________________
Güney Ege Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
3
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
yönetmelikte
hüküm
bulunmayan
hallerde
Mahalli
Ġdereler
Bütçe
ve
Muhasebe
Yönetmeliğinin hükümlerinin uygulanacağı belirtildiğinden adı geçen yönetmeliğin konuya
iliĢkin hükümlerinin kıyasen uygulanması gerekmektedir.
Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 17 inci bölümünde mali raporlama
süreçleri ele alınmıĢtır. Burada belirtilen tabloların nasıl düzenleneceği ve hangi bilgileri
içereceği ilgili maddelerde belirtilmiĢtir. Yönetmeliğin;
-
418 inci madde hükmü uyarınca, mali tabloların Genel Yönetim ve Muhasebe
Yönetmeliğinde belirtilen ilkeleri ve standartlara uygun olarak hazırlanması
gerekmektedir.
-
419 inci maddesine göre, ajans ayrı bir raporlama birimi olduğundan kendi raporunu
müstakil olarak kendisi hazırlayacaktır.
-
420 inci madde de sayılan mizan cetveli ve düzenlenecek temel tablolar muhasebe
birimince hazırlanacaktır.
Ajans, mali raporlama sürecini kendi yönetmeliği hükümlerine, bu yönetmelikte hüküm
bulunmayan hallerde Mahalli Ġdareler Muhasebe Yönetmeliği hükümlerini kıyasen
uygulayarak yerine getirmektedir. Yönetmeliğin 513 üncü maddesine göre mali
raporlamalara iliĢkin düzenlenecek mali tabloları Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde
belirtilen ilkelere ve standartlara uygun olarak hazırlayarak, burada belirtilen sürelerde
ilgililerin bilgisine sunmaktadır. Ayrıca 514 üncü maddesinde belirtilen mizan cetveli ve
düzenlemesi gereken mali tabloları ayrıca hazırlaması gerekmektedir.
Ajans hesap planlarını, detaylı hesap planlarını, aylık mizanlarını, yıllık olarak geçici
ve kesin mizanlarını Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve Mahalli
Ġdareler Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak hazırlamaktadır.
Mali iĢlemlerini piyasadan satın almıĢ olduğu Luca Muhasebe sistemi programı
kapsamında gerçekleĢtirmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumun e-Bildirge kapsamında ücretlere iliĢkin iĢlemlerini
gerçekleĢtirmekte ve bunun sonucunda ilgili kuruma gönderilmesi gereken belgeler ve bilgiler
göndermektedir.
Ajans ayrıca, aĢağıda belirtilen konulardaki mali iĢlemlerini gerçekleĢtirmek üzere;
Personel Tahakkuk ĠĢlemlerini, Netsis Personel MaaĢ Programını, Personel Özlük ĠĢlemlerini,
Personel Özlük, Atama, Terfi Programı POROSĠk programını, Alım Satım Takip iĢleri MFiles Doküman Yönetim Sistemi Programını, Dayanıklı TaĢınırların Takibi için Netsis
__________________________________________________________________________________________
Güney Ege Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
4
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
DemirbaĢ Takip Programını, Gelen – Giden evrak takibi için elektronik imzalı EBYS
programını kullanılmaktadır.
2- 5018 sayılı Kanun Açısından Mali Yapısı:
Kalkınma Ajansı 5449 sayılı Kanunun 27 inci maddesi hükmüne göre 5018 sayılı Kamu
Mali Yönetimi Kanunu hükümlerine tabii olmadığından, mali iĢlemler ve mali yapısı
açısından bu Kanun hükmüne göre herhangi iĢlemlerini gerçekleĢtirmemektedir.
3- Ġkincil Mevzuatlar Açısından Mali Yapısı:
Ajansın mali iĢlemlerinin muhasebeleĢtirilmesinde, 5449 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin (h) bendi hükmü uyarınca yayınlanan Kalkınma Ajansları Bütçe Ve Muhasebe
Yönetmeliği hükümleri uygulanmaktadır.
Halen Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve Kalkınma Ajanslar Proje
Ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği yürürlükte bulunmaktadır.
Usul Ve Esaslar bakımından, Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet Ve Yapım ĠĢi Satın alma
Ve Ġhale Usul Esasları ve 2006/59 Sayılı Kalkınma Ajansları Personelinin Ücret Ve
Gündelikleri ile Diğer Mali Ve Sosyal Haklarının Ve (2006-2007) Yılları Ġçin Kalkınma
Ajanslarına Kullandırılacak Transfer Ödeneklerinin Belirlenmesine Dahil Usul Ve Esaslar
uygulanmaktadır.
Kalkınma Ajansı Personelinin ücret ve gündelikleri ile diğer mali ve sosyal haklarının
yeniden belirlenmesi ve 2008 yılında kurulan kalkınma ajanslarına 2009 yılı için
kullandırılacak transfer ödeneklerinin tahsisine iliĢkin Yüksek Planlama Kurulu Kararı
uygulanarak yerine getirilmektedir.
2011 yılı için Kalkınma Ajanslarına kullandırılacak transfer ödeneklerinin tahsis
edilmesi ve kalkınma ajansları destek personelinin ücret limitlerinin yeniden belirlenmesine
iliĢkin Yüksek Planlama Kurulu Kararı hükümleri uygulanmaktadır.
AJANSIN 2013 YILI BÜTÇE TAHMĠNĠ GERÇEKLEġTĠRME RAKAMLARININ, GELĠRGĠDER VARLIK, YÜKÜMLÜK KALEMLERĠNĠN ANALĠZĠ:
a) Kurum Gelirlerinin Değerlendirilmesi:
2013 yılında Ajansın bütçesinde sekiz ana baĢlık halinde toplam 58.270.062,60 TL gelir
yapılacağı tahmininde bulunulmuĢtur. Gelirlerin 2013 yılı sonu itibariyle gerçekleĢme tutarları ve
oranları aĢağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.
__________________________________________________________________________________________
Güney Ege Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
5
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
Bütçe
Gelir ÇeĢitleri
2013
Kodları
Yılı 2013 Yılı Sonu 2013
Bütçesindeki
Tahmini
Ġtibariyle Tahsis Sonu
Gelir Edilen
Tutarları
Yılı
Gelir Ġtibariyle
Rakamları
GerçekleĢt
irilen
Gelir
Yüzdesi
(%)
01
Merkezi
Yönetim 15.407.000,00
Bütçesinden
Aktarılan
2.000.000
12,98
1.561.323,11
100
3.104.815,20
60,48
255.404,16
98,21
0,00
0
Paylar
02
Ġl
Özel
Ġdarelerinden 1.561.323,30
Aktarılan Paylar
03
Belediyelerden Aktarılan 5.133.562,21
Paylar
04
Sanayi
ve
Odalarından
Ticaret 260.059,98
Aktarılan
Paylar
05
Avrupa Birliği ve Diğer 0,00
Uluslararası
Fonlardan
Sağlanan Kaynaklar
06
Faaliyet Gelirleri
1.000.000
1.764.568,85
176,46
07
BağıĢ ve Yardımlar
0,00
0,00
0
08.01
Nakit Devreden
25.945.795.98
25.945.795.98
100
08.02
Önceki
8.962.321,13
2.175.542,322
24.27
Red ve Ġadeler
0
5.427,78
TOPLAM
58.270.062,60
36.802.021,75
Yıllardan
Devreden Gelirler
63,15
__________________________________________________________________________________________
Güney Ege Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
6
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
Kurum Giderlerinin Değerlendirilmesi:
2013 yılında Ajansın bütçesinde on beĢ ana baĢlık halinde toplam 58.270.062,60 TL gider
yapılacağı tahmininde bulunulmuĢtur. Giderlere ait yapılacak harcamaların ekonomik kod numaraları,
harcama kalemleri, tahmini gider tutarları ile 2013 yılı sonu itibariyle yapılan harcamalar ve bütçeye
göre bunların gerçekleĢme oranları aĢağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.
Bütçedeki
Gider
2013
Yılı 2013
Yılı 2013
Yılı
Sonu
Ekonomik
ÇeĢitleri
Bütçesindeki
Sonu
Ġtibariyle
Kod
Tahmini
Ġtibariyle
GerçekleĢtirilen
Numaraları
Gider
GerçekleĢen
Giderlerin Yüzdesi
Tutarları
Gider
Rakamları
01-01
01-02
Personel Giderleri
Sosyal
Güvenlik
Prim Giderleri
Tüketime
02-01
3.807.159,30
3.042.675,53
79,92
637.189,25
619.292,99
97,19
252.524,31
19,59
Yönelik
Mal ve Malzeme 1.288.927,90
Alımları
02-02
Yolluklar
340.766,40
74.801,27
21,95
02-03
Hizmet Alımları
3.338.067,00
870.346,57
26,07
13.766,60
10.056,73
73,05
9.000.000,00
0,00
0,00
97.709,91
8,55
150.000,00
10.020,28
6,68
28.389.112,00
6.986.317,85
24,61
6.000.000,00
0,00
0,00
02-04
02-05
Temsil ve Ağırlama
Giderleri
Gayrimenkul
Alım Giderleri
Menkul
02-06
Mal
Mal
ve
Gayri Maddi Hak 1.143.072,10
Giderleri,
02-07
03-01
Bakım
Onarım
Giderleri
Doğrudan
Finansman
Destekleri
03-03
Güdümlü
Destekleri
Proje
__________________________________________________________________________________________
Güney Ege Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
7
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
03-04
Faiz Desteği
0,00
0,00
0,00
03-05
Teknik Destek
500.000,00
189.201,00
37,84
2.300.000,00
295.302,05
12.84
1.362.002,05
0,00
0,00
58.270.062,60
12.448.248,49
21,36
Doğrudan Faaliyet
03-02
Destekler
Yedek Ödenek
09-09
TOPLAM
KAMU İDARESİ MALİ TABLOLARI
Kamu Ġdaresi Hesaplarının SayıĢtay’a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe
Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esasların 5 inci maddesinde Kurulca SayıĢtay’a
verilecek defter, mali tablo, belge ve bilgilerin çeĢitleri aĢağıda belirtilmiĢtir.
1- Hesap dönemi baĢında verilecek cetvel ve belgeler;
a) Muhasebe birimlerini gösterir cetvel.
b) Muhasebe yetkililerinin adı soyadı, unvanı ve elektronik adresini gösterir cetvel ile
imza sirküleri.
c) Kamu idaresi veya muhasebe birimleri adına açılmıĢ bulunan banka hesap
numaralarını gösterir cetvel.
ç) Bütçe.
2- Aylık olarak verilecek defter ve mali tablolar;
a) BirleĢtirilmiĢ veriler defteri.
b) Aylık mizan.
3- Hesap dönemi sonunda verilecek defter, mali tablo ve belgeler;
a) BirleĢtirilmiĢ veriler defteri.
b) Geçici ve kesin mizan.
c) Bilanço.
ç) Belgeler;
1) Kasa sayım tutanağı,
2) Banka mevcudu tespit tutanağı,
3) Alınan çekler sayım tutanağı,
4) Menkul kıymet ve varlıklar sayım tutanağı,
5) Teminat mektupları sayım tutanağı,
6) Değerli kağıtlar sayım tutanağı,
7) TaĢınır kesin hesap cetveli ile taĢınır hesabı icmal cetveli
__________________________________________________________________________________________
Güney Ege Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
8
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
d) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
kapsamındaki idarelerin bütçe uygulama sonuçlarına ait tabloları;
1) Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu,
2) Bütçe gelirleri ekonomik sınıflandırılması tablosu,
e) Faaliyet sonuçları tablosu veya gelir tablosu.
Denetim Kamu Ġdaresi Hesaplarının SayıĢtaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile
Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar” ın 5 inci maddesi gereğince
hesap dönemi sonunda SayıĢtaya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgeler denetime
sunulmuĢ olup denetimin bunlar ile usul ve esasların 8 inci maddesinde yer alan diğer belgeler
dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıĢtır.
DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU
Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine
uygun olarak hazırlanmıĢ olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek
Ģekilde zamanında SayıĢtaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların
kamu idaresinin faaliyet ve iĢlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir
olarak yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve
tabloların önemli hata veya yanlıĢ beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve
malları ile bunlara iliĢkin hesap ve iĢlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere
uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak
oluĢturulmasından, etkin olarak iĢletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını
oluĢturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından
sorumludur.
SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU
SayıĢtay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin
gelir, gider ve malları ile bunlara iliĢkin hesap ve iĢlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve
doğruluğuna iliĢkin görüĢ bildirmek, mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmekle
sorumludur.
__________________________________________________________________________________________
Güney Ege Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
9
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI
Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu, genel kabul görmüĢ uluslararası
denetim standartları, SayıĢtay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir.
Denetimler, kamu idaresinin hesap ve iĢlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm
faaliyet ve iĢlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına iliĢkin makul güvence
elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla
yürütülmüĢtür.
Kamu idaresinin mali tabloları ile bunları oluĢturan hesap ve iĢlemlerinin doğruluğu,
güvenilirliği ve uygunluğuna iliĢkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler;
uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle
gerçekleĢtirilmiĢtir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürünün
belirlenmesine esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol
sistemleri de değerlendirilmiĢtir.
Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve
mallarına iliĢkin tüm mali faaliyet, karar ve iĢlemleri ve bunlara iliĢkin kayıt, defter, bilgi,
belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri
oluĢturmaktadır.
Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüĢü oluĢturmak üzere yeterli ve
uygun denetim kanıtı elde edilmiĢtir.
__________________________________________________________________________________________
Güney Ege Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
10
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
DENETİM GÖRÜŞÜ
Güney Ege Kalkınma Ajansının 2013 yılına iliĢkin yukarıda belirtilen ve ekte yer alan
mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine
varılmıĢtır.
__________________________________________________________________________________________
Güney Ege Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
11
8.567.501,49
9.424,20
20.120,68
20.120,68
58.918,36
58.918,36
1.543.677,10
1.527.150,10
16.527,00
2-GELĠRLERDEN TAKĠPLĠ ALACAKLAR HESABI
3-VERĠLEN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR
C-DĠĞER ALACAKLAR
1-KĠġĠLERDEN ALACAKLAR HESABI
D-STOKLAR
1-ĠLK MADDE VE MALZEME
E-ÖN ÖDEMELER
1-Ġġ AVANS VE KREDĠLER HESABI
2-PERSONEL AVANSLARI HESABI
Güney Ege Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
GĠDER
48.220,30
B-DĠĞER BORÇLAR
AYLARA
AĠT
GELĠRLER
B-GELECEK
YILLARA
12
AĠT
GELĠRLER
GĠDER 0,00
763.304,48
1-KIDEM TAZMĠNATI KARġILIĞI
763.304,48
29.676,42
29.676,42
763.304,48
VE
VE
0,00
0,00
92.955,42
A-BORÇ VE GĠDER KARġILIKLARI
II- UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR
1-GELECEK AYLARA AĠT GELĠRLER
TAHAKKUKLARI
E-GELECEK
1-KIDEM TAZMĠNATI KARġILIĞI
D-BORÇ VE GĠDER KARġILIKLARI
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK KESĠNTĠLERĠ
77.069,60
170.025,02
C-ÖDENECEK VERGĠ VE DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
1-ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR
0,00
2-DĠĞER ÇEġĠTLĠ BORÇLAR HESABI
48.220,30
63.500,31
1-BÜTÇE EMANETLERĠ HESABI
1-ALINAN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR HESABI
63.500,31
311.422,05
A-EMANET YABANCI KAYNAKLAR
__________________________________________________________________________________________
GELĠR 47.299,53
0,00
1-GELĠRLERDEN ALACAKLAR HESABI
VE
8.576.925,69
B-FAALĠYET ALACAKLARI
GĠDERLER
2.791,60
3-DĠĞER HAZIR DEĞERLER
AĠT
172.112,15
2-VERĠLEN GÖNDERME EMĠRLERĠ HESABI (-)
AYLARA
23.555.170,45
1-BANKALAR
F-GELECEK
0
23.385.849,9
26
I- KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR
Dönem
Dönem
33.632.791,
Cari
PASĠF(KAYNAKLAR)
Cari
A-HAZIR DEĞERLER
I- DÖNEN VARLIKLAR
AKTĠF ( VARLIKLAR )
EK-1: KAMU ĠDARESĠ MALĠ TABLOLARI
EKLER
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
0,00
173.068,89
156.926,87
329.995,76
B-MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
1-HAKLAR
2-ÖZEL MALĠYETLER
3-BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR (-)
-1.745.715,86
C-DÖNEM FAALĠYET SONUÇLARI
3.025.367,61
Personel Ücretleri ve Diğer Ödemeler
01
630
Güney Ege Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
13
__________________________________________________________________________________________
01
3.644.660,60
Personel Giderleri
01
630
12.712.791,19
TL
2013
PASĠF (KAYNAKLAR) TOPLAMI
GĠDERLER HESABI
Kod.1 Kod.2 Kod.3 Kod.4
Yardımcı Hesap
02
-4.031.326,24
1-GEÇMĠġ YILLAR OLUMSUZ FAALĠYET SONUÇLARI
02
33.639.943,
1.745.715,86
4.031.326,24
B-GEÇMĠġ YILLAR OLUMSUZ FAALĠYET SONUÇLARI
2-DÖNEM NET ZARARI (-)
38.342.258,59
9
38.342.258,5
49
32.565.216,
0,00
1-GEÇMĠġ YILLAR OLUMLU FAALĠYET SONUÇLARI
A-GEÇMĠġ YILLAR OLUMLU FAALĠYET SONUÇLARI
III- ÖZ KAYNAKLAR
1-GELECEK YILLARA AĠT GELĠRLER
TAHAKKUKLARI
630
Kodu
Hesap
GĠDERĠN TÜRÜ
504.621,38
3-BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR (-)
AKTĠF (VARLIKLAR) TOPLAMI
505.489,50
2-DEMĠRBAġLAR
33.639.943,
6.283,64
1-TESĠS, MAKĠNE VE CĠHAZLAR
7.151,76
II- DURAN VARLIKLAR
7.151,76
47.299,53
2-GELĠR TAHAKKUKLARI
A-MADDĠ DURAN VARLIKLAR
0,00
1-GELECEK AYLARA AĠT GĠDERLER
TAHAKKUKLARI
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
01
01
01
03
02
02
02
01
01
01
01
01
01
01
05
04
02
01
03
02
01
02
01
90
05
04
03
02
01
619.292,99
56.272,45
563.020,54
Sosyal Güvenlik Prim Giderleri
ĠĢsizlik Sigortası Fonuna
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
1.238.610,44
248.750,30
177.145,16
27.434,77
2.152,03
5.153,50
608,00
136.739,73
5.057,13
10.290,73
10.230,13
60,60
57.472,17
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
Kırtasiye Alımları
Büro Malzemesi Alımları
Periyodik Yayın Alımları
Diğer Yayın Alımları
Baskı ve Cilt Giderleri
Diğer Kırtasiye ve Büro Malz. Alımı
Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
Su Alımları
Temizlik Malzemesi Alımları
Enerji Alımları
Ücret Damga Vergisi
Ücret Gelir Vergisi
26.888,46
11.270,91
Ġhbar ve Kıdem Tazminatları
Sosyal Haklar
2.987.208,24
Personel Ücretleri
Güney Ege Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
14
__________________________________________________________________________________________
01
630
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
03
03
03
03
03
02
02
02
02
02
02
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
05
05
03
03
01
01
09
09
04
04
04
04
03
03
03
03
02
01
02
01
01
90
90
02
01
90
03
02
54.398,50
1.440,98
210,33
Elektrik Alımları
Diğer Enerji Alımları
Yiyecek ve Ġçecek Alımları
74.801,27
0,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
YurtdıĢı Geçici Görev ve Yollukları
836.306,90
211.622,32
1.416,00
Hizmet Alımları
MüĢavir Firma ve KiĢilere Ödemeler
Etüt Proje BilirkiĢi Ekspertiz Giderleri
Bilgisayar Hizmeti Alımları
7.512,04
2.973,49
Bağımsız Değerlendirici Yolluk Gid.
AraĢtırma ve GeliĢtirme Giderleri
2.973,49
Yolluk Tazminatları
YurtdıĢı Geçici Görev ve Yollukları
74.801,27
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
3.631,91
Diğer Tüketim Mal ve Malz. Alımı
77.774,76
3.631,91
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
Yolluklar
210,33
Diğer Yiyecek ve Ġçecek Alımları
Ġçecek Alımları
Yiyecek Alımları
1.632,69
Akaryakıt ve Yağ Alımları
Güney Ege Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
15
__________________________________________________________________________________________
02
630
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
05
05
04
04
04
04
04
03
03
03
02
02
02
02
02
01
01
01
01
01
01
02
90
03
02
01
90
01
90
03
02
01
90
09
08
07
06
05
39.293,30
HaberleĢme Giderleri
9.562,90
4,80
9.558,10
90.825,84
71.109,80
TaĢıma Giderleri
GeçiĢ Ücretleri
Diğer TaĢıma Giderleri
Tarifeye Bağlı Ödemeler
Ġlan Giderleri
434.250,53
286.467,07
TaĢıt Kiralaması Giderleri
4.050,75
Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler
Kiralar
12.489,35
Komisyon Giderleri
3.175,94
9.270,90
Diğer HaberleĢme Giderleri
Sigorta Giderleri
310,50
Bilgiye Abonelik Giderleri
25.559,00
3.835,00
Diğer MüĢavir Firma ve KiĢilere Öd.
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
34.413,29
Değerlendirme Hizmeti Alım Giderleri
4.152,90
26.695,29
Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
Posta ve Telgraf Giderleri
120.371,90
17.378,80
Temizlik Hizmet Alım Giderleri
DanıĢma Yönetim ve ĠĢletim Giderleri
Enformasyon ve Raporlama Giderleri
Güney Ege Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
16
__________________________________________________________________________________________
02
630
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
06
06
06
06
06
06
06
04
04
04
04
04
03
03
03
03
03
03
03
03
03
01
01
01
01
01
01
02
02
01
01
09
09
09
06
06
06
05
05
05
90
05
04
02
01
01
01
90
03
02
01
90
05
03
1.129,99
Yurtiçi Konaklama Giderleri
37.703,95
37.703,95
5.509,65
4.809,65
2.126,87
Tanıtma Giderleri
Tanıtma,Ağırlama,Tören,Fuar,Org. Gid.
Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Gid.
Menkul Mal Alım Giderleri
Büro ve ĠĢyeri Mal ve Malz. Alımı
135,70
578,20
1.968,88
Diğer Büro ve ĠĢyeri Mak. ve Teçh. Alımı
Avadanlık ve Yedek Parça Alımları
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
Büro ve ĠĢyeri Mak. ve Teçhizat Alımı
22.569,60
60.273,55
Temsil ve Tanıtma Giderleri
Temsil,Ağırlama,Tören,Fuar,Org. Gid.
5.303,02
Diğer Hizmet Alımları
22.569,60
44.319,00
Kurslara Katılma Giderleri
Temsil Giderleri
49.622,02
Diğer Hizmet Alımları
YurtdıĢı Konaklama Giderleri
1.129,99
8.304,00
139.479,46
Konaklama Giderleri
Diğer Kiralama Giderleri
Bilgisayar ve Bilgisayar Sis. ve Yazıl. Kir. Gid.
Hizmet Binası Kiralama Giderleri
Güney Ege Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
17
__________________________________________________________________________________________
02
630
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
03
03
03
03
03
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
01
01
01
01
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
06
06
06
06
06
06
01
01
01
09
09
02
02
02
02
01
01
01
03
03
03
03
02
02
06
03
02
03
02
01
90
01
90
04
01
90
9.995,28
5.429,61
1.318,90
4.110,71
484,40
Bakım ve Onarım Giderleri
Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
Büro Bakım ve Onarımı Giderleri
Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Gid.
TaĢınır Mal Bakım ve Onarım Giderleri
Belediyeler
55.886,97
2.685.129,13
Ġktisadi Kalkınma
Ġl Müdürlükleri
6.986.317,85
4.081,27
Diğer TaĢınır Mal Bakım ve Onarım Giderleri
Doğrudan Finansman Destekleri
4.081,27
Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
7.470.820,90
120,00
TaĢıt Bakım ve Onarım Giderleri
Transferler
364,40
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
TefriĢat Bakım ve Onarım Giderleri
700,00
700,00
0,00
Diğer Yayın Alımları ve Yapımları
Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları
Basın Yayın Alımları ve Yapımları
Yayın Alımları ve Yapımları
Diğer Gayri Maddi Hak Alımları
Gayri Maddi Hak Alımları
Güney Ege Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
18
__________________________________________________________________________________________
02
630
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
02
02
02
02
02
02
02
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
04
04
04
02
02
02
02
02
01
01
01
01
01
13
12
10
09
06
03
17
15
91
90
06
05
90
17
15
12
11
1.784.271,87
KOBĠ
295.302,05
295.302,05
137.809,10
Doğrudan Faaliyet Destekleri
Ġktisadi Kalkınma
Ġl Müdürlükleri
Dernekler
Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek KuruluĢları
Üniversiteler
Mahalli Ġdare Birlikleri
40.716,15
41.380,60
2.637.539,94
KOBĠ
Belediyeler
649.821,72
3.287.361,66
Kooperatifler
Tarım ve Kırsal Kalkınma
Diğer Özel Kesim KiĢi, Kurum ve KuruluĢları
Diğer Kamu Kurum ve KuruluĢları
988.866,71
24.960,35
Ġl Özel Ġdareleri
Belediyeler
1.013.827,06
Küçük Ölçekli Altyapı
Diğer Kamu Kurum ve KuruluĢları
734.514,38
110.455,91
Kooperatifler
Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek KuruluĢları
Meslek Okulları
Güney Ege Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
19
__________________________________________________________________________________________
03
630
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
03
03
03
05
05
05
05
05
06
06
07
07
08
08
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
04
03
09
09
05
04
03
05
05
02
02
01
01
01
91
19
0,86
0,86
2.346,27
2.346,27
253.988,32
253.988,32
12.712.791,19
Diğer Değer ve Miktar DeğiĢimleri
Gelirlerin Ret ve Ġadesinden Kayn. Gid.
Belediyelerden Aktarılan Paylar
KarĢılık Giderleri
Kıdem Tazminatı KarĢılıkları
GĠDERLER TOPLAMI :
23.355,20
79.008,60
Değer ve Miktar DeğiĢimleri Giderleri
Diğer Varlıklar
Haklar
DemirbaĢlar
Tesis, Makine ve Cihazlar
102.363,80
189.201,00
2013 Yılı Teknik Destekleri
Amortisman Giderleri
189.201,00
75.396,20
Teknik Destek
Diğer Özel Kesim KiĢi, Kurum ve KuruluĢları
Sivil Toplum KuruluĢları
Güney Ege Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
20
__________________________________________________________________________________________
03
630
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
1.561.323,30
1.973.840,98
2.150.248,41
1.549.524,04
260.059,98
260.059,98
Ġl Özel Ġdarelerinden Aktarılan Paylar
Ġl Belediyelerinden Aktarılan Paylar
Ġlçe Belediyelerinden Aktarılan Paylar
Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar
Sanayi ve Ticaret Od. Aktarılan Pay.
Sanayi ve Ticaret Od. Aktarılan Paylar
02
02
02
02
03
03
06
06
06
06
06
06
06
06
08
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
1.735,73
0,01
KiĢilerden Alacakların Faizi
Değer ve Miktar DeğiĢimleri Gelirleri
58.919,79
Katkı Payı Faizleri
35.089,56
3.400,00
Diğer Faaliyet Gelirleri
Proje Faiz Geliri
19.317,45
1.329.804,16
Konusu Kalmayan Kıdem Tazm. KarĢ.
6111 Say.Kanun Faiz Gelirleri
Faiz Gelirleri
Güney Ege Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
21
__________________________________________________________________________________________
12
11
10
09
04
03
02
01
05
04
03
01
1.448.266,69
7.234.936,73
Yerel Yönetimlerden Aktarılan Paylar
02
600
Faaliyet Gelirleri
2.000.000,00
Merkezi Yönetim Bütç. Aktarılan Pay
01
600
01
2.000.000,00
Merkezi Yönetim Bütç. Aktarılan Pay
01
600
TL
2013
10.967.075,33
GELĠRĠN TÜRÜ
GELĠRLER HESABI
Kod.1 Kod.2 Kod.3 Kod.4
Yardımcı Hes.
600
Kodu
Hesap
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
09
09
09
09
600
600
600
600
10
09
01
09
10.967.075,33
-1.745.715,86
FAALĠYET SONUCU (+), (-)
21.646,75
Diğer Gelirler
GELĠRLER TOPLAMI:
2.154,39
Proje Yersiz Ödeme Ġadeleri
10,78
23.811,92
Diğer Gelirler
Personelden Alacaklar
0,01
Diğer Değer ve Miktar DeğiĢimleri
Güney Ege Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
22
__________________________________________________________________________________________
08
600
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI
06100 Balgat / ANKARA
Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94
e-posta: [email protected]
http://www.sayistay.gov.tr
__________________________________________________________________________________________
Güney Ege Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
23
Download

Güney Ege Kalkınma Ajansı