MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU
(2015 Yılı Bütçesi)
Belediye Meclisinin 11/11/2014 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale
edilen Muğla BüyükĢehir Belediyesinin 2015 Mali yılına ait gelir, gider bütçeleri
Komisyonumuzun 20/11/2014 tarihinde toplanmıĢtır. Bütçe hakkındaki görüĢlerimiz aĢağıda
belirtilmiĢtir.
2015 Yılı Taslak Bütçesinin Harcama Birimleri olarak aĢağıdaki daire
baĢkanlıklarından oluĢturulmuĢ olduğu görülmektedir.
2014
30.03.2014Aylık
Harcama
KURUMSAL
I
II
III
46
48
01
TUTAR
2015
AÇIKLAMA
IV
BELEDİYE
495.000.000,00
71.562.826,21
MUĞLA
495.000.000,00
71.562.826,21
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
495.000.000,00
71.562.826,21
01 GENEL SEKRETERLİK
1.223.800,00
132.551,49
02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
2.781.500,00
563.521,41
05 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2.706.020,00
5.317.168,74
24.826.539,00
1.537.985,10
677.000,00
35.583,01
10 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
20 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
21 İÇ DENETİM BİRİMİ
23 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
24 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
-
39.433,10
58.372.689,00
20.658.613,91
2.659.700,00
535.954,73
25 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
16.588.340,00
449.303,12
30 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
18.090.502,00
1.886.432,33
31 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
17.235.900,00
5.762.506,32
32 EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3.679.140,00
409.087,14
114.743.500,00
13.515.693,99
33 FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
34 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
16.030.500,00
885.018,45
35 İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
41.448.000,00
9.125.736,35
36 TURZİM, GENÇLİK VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
14.050.200,00
453.348,89
37 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
4.381.900,00
876.214,08
38 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
61.248.610,00
2.709.438,18
39 TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
24.156.000,00
513.807,10
40 ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
58.116.200,00
4.256.357,73
41 YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
42 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPLAM
1.345.460,00
339.292,69
10.638.500,00
495.000.000,00
1.559.778,35
71.562.826,21
Sağlık Sosyal Hizmetler Daire BaĢkanlığının 31/10/2014 tarih ve 25579 nolu
yazılarında 2015 yılı bütçesinde Veteriner ĠĢleri ġube Müdürlüğü Vektörle mücadele Hizmeti
ve yeni hayvan bakım evi için ihaleye çıkarılacağı. Bütçede buna göre ödenek ayrılmasına
rağmen, yeni hizmet alımı yönetmeliği gereği personel hizmet alımı ihalesine 2015 ve 2017
yıllarını kapsayacak Ģekilde 3 yıllık olarak çıkıldığı ve Bu Ġhalenin yaklaĢık maliyetinin de
Veteriner ĠĢleri ġube Müdürlüğünün 46 48 01 38 01 3 9 00 5 03 5 1 04 Müteahhitlik
Hizmetleri kaleminden gösterilmiĢ olması ve diğer ihalelerin maliyetinin karĢılanabilmesi
gerekçesi ile 46 48 01 38 04 9 9 00 5 03 5 1 04 kaleminden 2.200.000.00 liranın, 46 48 01 38
07 9 9 00 5 03 5 1 04 kaleminden 2.000.000,00 liranın, 46 48 01 38 07 8 8 00 5 03 5 1 04
kaleminden 650.000,00 liranın 46 48 01 38 07 4 0 00 5 03 5 1 04 kaleminden 1.100.000.00
liranın Veteriner ĠĢleri Ģube müdürlüğünün 46 48 01 38 01 3 9 00 5 03 5 1 04 Müteahhitlik
Hizmetleri Kalemine aktarılması talep edilmektedir. Komisyonumuzca Sağlık ve Sosyal
Hizmetler Daire BaĢkanlığının yazısı komisyonumuzca incelenmiĢ olup oy birliği ile kabul
edilmiĢtir. Yapılan bu değiĢiklikler ile 2015 Yılı Muğla BüyükĢehir Belediyesi Bütçesi
aĢağıda belirtildiği gibi ĢekillenmiĢ olup komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüĢtür.
2015 yılı gelir bütçesinin Ekonomik sınıflandırmanın 1. Düzeyi aĢağıdaki tabloda
belirtildiği Ģekliyle komisyonumuz tarafından uygun olduğu belirtilmiĢtir.
GELĠRĠN TÜRÜ
VERGĠ GELĠRLERĠ
TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRĠ
BÜTÇE TAHMĠNĠ
6.225.000,00
27.145.000,00
ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR
DĠĞER GELĠRLER
SERMAYE GELĠRLERĠ
ALACAKLARDAN TAHSĠLATLAR
RED VE ĠADELER (-)
TOPLAM
1.555.000,00
276.980.000,00
37.700.000,00
1.000.000,00
-605.000,00
350.000.000,00
Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine
komisyonumuzca uygun olduğu görülmüĢtür.
NEV’Ġ
PERSONEL GĠDERĠ
SOS.GÜV.KUR.DEVLET PRĠMĠ GĠDERĠ
MAL VE HĠZMET ALIMI
FAĠZ GĠDERLERĠ
CARĠ TRANSFERLER
SERMAYE GĠDERLERĠ
SERMAYE TRANSFER.
BORÇ VERME
YEDEK ÖDENEK
TOPLAM
göre
olan
dağılımı
aĢağıdaki
Ģekliyle
BÜTÇE TAHMĠNĠ
85.395.779,00
12.827.450,00
180.366.951,00
701.000,00
13.973.220,00
156.389.911,00
556.000,00
1.250.000,00
43.539.689,00
495.000.000,00
Ayrıca 2015 yılı bütçe hazırlıklarında yer alan izleyen iki yıla ait gelir ve gideri de tahmin
edilerek toplam,
GİDER BÜTÇESİ
2016
: 519.750.000,00
2017
545.737.500,00
GELİR BÜTÇESİ
: 367.500.000,00
385.875.000,00
Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiĢtir.
1. GİDER BÜTÇESİ:
1- FOKSİYONEL SINIFLANDIRMA 1. DÜZEYİNDE GİDER BÜTÇESİ:
Analitik bütçede yer alan 01- Genel kamu hizmetleri, 02- Savunma hizmetleri, 03Kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri, 04- Ekonomik iĢler ve hizmetler, 05- Çevre koruma
hizmetleri, 06- Ġskan ve toplum refahı hizmetleri, 07- Sağlık Hizmetleri, 08- Dinlenme, kültür
ve din hizmetleri, 10- Sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri ödenekleri incelenmiĢ
olup, fonksiyonel sınıflandırma maliyetleri itibariyle aĢağıda gösterildiği Ģekilde kabulüne ;
komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüĢtür.
01-GENEL KAMU HİZMETLERİ
Bu fonksiyonel sınıflandırma içinde yer alan hizmetler için 231.554.289,00 lira olarak
ödeneğin kabulü; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
02- SAVUNMA HİZMETLERİ
Bu fonksiyonel sınıflandırma içinde yer alan hizmetler için 365.000,00 lira olarak
ödeneğin kabulü; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
03-KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
Bu fonksiyonel sınıflandırma içinde yer alan hizmetler için 24.730.700,00 lira olarak
ödeneğin kabulü; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
04-EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLERİ
Bu fonksiyonel sınıflandırma içinde yer alan hizmetler için 149.049.100,00 lira olarak
ödeneğin kabulü; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
05-ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ
Bu fonksiyonel sınıflandırma içinde yer alan hizmetler için 11.631.201,00 lira olarak
ödeneğin kabulü; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
06- İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
Bu fonksiyonel sınıflandırma içinde yer alan hizmetler için 42.783.740,00 lira olarak
ödeneğin kabulü; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
07- SAĞLIK HİZMETLERİ
Bu fonksiyonel sınıflandırma içinde yer alan hizmetler için 16.453.870,00 lira olarak
ödeneğin kabulü; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
08- DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ
Bu fonksiyonel sınıflandırma içinde yer alan hizmetler için 18.032.100,00 lira olarak
ödeneğin kabulü; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
10- SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ
Bu fonksiyonel sınıflandırma içinde yer alan hizmetler için 400.000,00 lira olarak
ödeneğin kabulü; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
SONUÇ:
2015 Mali Yılı Gider Bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmanın 1. Düzeyinde birimlerin
ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; ödenekleri 495.000.000,00 lira olarak teklif edildiği Ģekliyle
ayrı ayrı kabulü; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
KURUMSAL KODLAMASI YAPILAN BİRİMLERİN FONKSİYONEL
SINIFLANDIRMANIN 1. DÜZEYLERİ
GENEL SEKRETERLİK
01 GENEL KAMU HĠZMETLERĠ
1.223.800,00.-TL
ÖZEL KALEM
01 GENEL KAMU HĠZMETLERĠ
2.781.500,00.-TL
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ
01 GENEL KAMU HĠZMETELERĠ
2.706.020,00.-TL
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
01 GENEL KAMU HĠZMETLERĠ
24.826.539,00.-TL
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
01 GENEL KAMU HĠZMETLERĠ
MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
01 GENEL KAMU HĠZMETLERĠ
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
01 GENEL KAMU HĠZMETLERĠ
677.000,0.-TL
58.372.689,00.-TL
2.659.700,00.-TL
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE
01 GENEL KAMU HĠZMETLERĠ
16.588.340,00.-TL
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ
01 GENEL KAMU HĠZMETLERĠ
05 ÇEVRE KORUMA HĠZMETLERĠ
6.459.301,00.-TL
11.631.201,00.-TL
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
01 GENEL KAMU HĠZMETLERE
17.235.900,00.-TL
EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
06 ĠSKAN VE TOPLUM REFAHI HĠZMETLERĠ
3.679.140,00.-TL
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
01 GENEL KAMU HĠZMETLERĠ
04 EKONOMĠK ĠġLER VE HĠZMETLER
06 ĠSKAN VE TOPLUM REFAHI HĠZMETLERĠ
20.911.000,00.-TL
70.758.400,00.-TL
23.074.100,00.-TL
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
06 ĠMAR VE TOPLUM REFAHI HĠZMETLERĠ
16.030.500,00.-TL
İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
01 GENEL KAMU HĠZMETLERĠ
02 SAVUNMA HĠZMETLERĠ
03 KAMU DÜZENĠ VE GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ
25.490.000,00.-TL
365.000,00.-TL
15.593.000,00.-TL
TURİZM GENÇLİK VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
08 DĠNLENME, KÜLTÜR VE DĠN HĠZMETLERĠ
14.050.200,00.-TL
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
08 DĠNLENME,KÜLTÜR VE DĠN HĠZMETLERĠ
10 SOSYAL GÜVENLĠK VE SOSYAL YARDIM
3.981.900,00.-TL
400.000,00.-TL
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ
01 GENEL KAMU HĠZMETLERĠ
04EKONOMĠK ĠġLER VE HĠZMETLER
07 MEZARLIK ĠġLERĠ ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
38.426.740,00.-TL
6.368.000,00.-TL
16.453.870,00.-TL
TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
04 EKONOMĠK ĠġLER VE HĠZMETLER
24.156.000,00.-TL
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
01 GENEL KAMU HĠZMETLERĠ
03 KAMU DÜZENĠ VE GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ
04 EKONOMĠK ĠġLER VE HĠZMETLER
5.304.300,00.-TL
5.045.200,00.-TL
47.766.700,00.-TL
YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
01 GENEL KAMU HĠZMETLERĠ
1.345.460,00.-TL
ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
01 GENEL KAMU HĠZMETLERĠ
03KAMU DÜZENĠ VE GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ
6.546.000,00.-TL
4.092.500,00.-TL
2- EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN 1. DÜZEYİNDE GİDER BÜTÇESİ
Analitik bütçede yer alan 01- Personel Giderleri, 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına
Devlet Primi Giderleri, 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 04- Faiz Giderleri, 05- Cari
Transferler, 06- Sermaye Giderleri, 07- Sermaye Transferleri, 08-Borç Verme, 09- Yedek
Ödenekler incelenmiĢ olup, Ekonomik Sınıflandırma Maliyetleri itibariyle aĢağıda gösterildiği
Ģekilde kabulü; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
01-PERSONEL GİDERLERİ:
Bu harcama kalemi içinde yer alan; memurlar, sözleĢmeli personel, iĢçiler, geçici
personel ve diğer personel giderlerine ait temel maaĢlar, zamlar ve tazminatlar, ödenekler,
sosyal haklar, ek çalıĢma karĢılıkları, ödül ve ikramiyeler ve diğer personel giderleri ayrıntı
kodları için toplam olarak 85.395.779,00 lira ödenek teklifinin kabulü, komisyonumuzca
oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:
Bu harcama kalemi içinde yer alan; memurlar, sözleĢmeli personel ve iĢçilere ait
Sosyal Güvenlik Kurumlarına ödenecek primler için toplam olarak 12.827.450,00 lira ödenek
teklifinin kabulü, komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:
Bu harcama kalemi içinde yer alan; tüketime yönelik mal ve malzeme alımları,
yolluklar, görev giderleri, hizmet alımları, temsil ve tanıtma giderleri, menkul mal, gayri
maddi hak alım, bakım ve onarım giderleri, gayri menkul mal bakım ve onarım giderleri ve
tedavi ve cenaze giderleri için toplam olarak 180.366.951,00 lira ödenek teklifinin kabulü,
komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
04- FAİZ GİDERLERİ:
Bu harcama kalemi içinde yer alan; kamu idarelerine ödenen diğer iç borç faiz
giderleri, dıĢ borç faiz giderleri için toplam olarak 701.000,00 lira ödenek teklifinin kabulü,
komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
05- CARİ TRANSFERLER:
Bu harcama kalemi içinde yer alan; görev zararları, hazine yardımları, kar amacı
gütmeyen kuruluĢlara yapılan transferler, hane halkına yapılan transferler, yurt dıĢına yapılan
transferler ve gelirlerden ayrılan paylar için toplam olarak 13.973.220,00 lira ödenek
teklifinin kabulü, komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
06- SERMAYE GİDERLERİ:
Bu harcama kalemi içinde yer alan; mamül, mal alımları, menkul sermaye üretim
giderleri, gayri maddi hak alımları, gayrimenkul alımları ve kamulaĢtırılması, gayri menkul
sermaye üretim giderleri, menkul malları büyük onarım giderleri, gayri menkul büyük onarım
giderleri için toplam olarak 156.389.911,00 lira ödenek teklifinin kabulü, komisyonumuzca
oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
07- SERMAYE TRANSFERİ:
Bu harcama kalemi içinde yer alan; Yurtiçi Sermaye Transferleri için toplam olarak
556.000,00 lira ödenek teklifinin kabulü, komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
08- BORÇ VERME:
Bu harcama kalemi içinde yer alan; Yurtiçi Borç Verme için toplam olarak
1.250.000,00 lira ödenek teklifinin kabulü, komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
09- YEDEK ÖDENEKLER:
Bu harcama kalemi içinde yer alan; personel giderlerini karĢılama, yatırımları
hızlandırma, öngörülmeyen giderler. Doğal afet giderlerini karĢılama, yedek ödenek, yeni
kurulacak daire ve idarelerin ihtiyaçlarını karĢılama ödeneğini içi toplam olarak
43.539.689,00 lira ödenek teklifinin kabulü, komisyonumuzca oybirliği ile uygun
görülmüĢtür.
SONUÇ:
2015 Mali Yılı Gider Bütçesinin Ekonomi Sınıflandırmanın 1. Düzeyinde Birimlerin
ayrı ayrı incelenmesi sonucunda, 495.000.000,00 lira olarak teklif edildiği Ģekilde ayrı ayrı
kabulü; komisyonumuzca oy oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
2.GELİR BÜTÇESİ:
EKONOMİK SINIFLANDIRMA 1.DÜZEYİNDE GELİR BÜTÇESİ:
Gelir bütçesinde yer alan sınıflandırmalar bölümler öngörüldüğü Ģekliyle:
01-VERGİ GELİRLERİ:
3-DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ:
Bu gelir bölümü içinde yer alan dahilde alınan mal ve hizmet vergileri 2015 yılı için
2.130.000,00 lira olarak tahmin edilmiĢ olup yeniden değerleme oranlarında yapılacak olan
artıĢlarda göz önünde bulundurularak gelir tahminin kabulü; komisyonumuzca oybirliği ile
uygun görülmüĢtür.
6- HARÇLAR
Bu gelir bölümü içinde yer alan hayvan kesimi muayene ve denetleme harcı, iĢgal
harcı, iĢ yeri açma izni harcı, tatil günlerinde çalıĢma ruhsatı harcı, toptancı hali resmi, diğer
harçlar gibi gelir çeĢitleri yer almakta olup, 2015 Mali Yılı tarifeleri göz önünde
bulundurularak 4.095.000,00 lira gelir tahmini teklifinin kabulü; komisyonumuzca oybirliği
ile uygun görülmüĢtür.
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ:
1-MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ:
Bu gelir bölümü içinde yer alan gelir türlerinden mal satıĢ gelirleri, hizmet gelirleri
gibi gelir çeĢitleri yer almakta olup 2015 Yılı için 21.015.000,00 lira olarak gelir tahmininin
kabulü; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
4-KURUMLAR HASILATI:
Bu gelir bölümü içinde yer alan gelir türlerinden Mahalli idareler Kurumlar hasılatı ,
diğer kurumlar hasılatı gibi gelir çeĢitleri yer almakta olup, 2015 Yılı için 700.000,00 lira
olarak gelir tahmininin kabulü; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
6- KİRA GELİRLERİ:
Bu gelir bölümü içinde taĢınmaz kiraları yer almakta olup 2015 Yılı için 5.430.000,00
lira olarak gelir tahmininin kabulü; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER:
Bu gelir bölümü için teklif edilen tutarın 1.555.000,00 lira olarak kabulü;
komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür
05- DİĞER GELİRLER:
1- FAİZ GELİRLERİ:
Bu gelir bölümü için teklif edilen tutarın 2.010.000,00 lira olarak kabulü;
komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür
2-KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR:
Bu gelir bölümü için teklif edilen tutarın 272.810.000,00 lira olarak kabulü;
komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
3-PARA CEZALARI:
Bu gelir bölümü için teklif edilen tutarın 310.000,00 lira olarak kabulü;
komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür
9- DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER:
Bu gelir bölümü için teklif edilen tutarın 1.850.000,00 lira olarak kabulü;
komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür
06-SERMAYE GELİRLERİ:
Bu gelir bölümü için teklif edilen tutarın 37.700.000,00 lira olarak kabulü;
komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür
08-ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR:
Bu gelir bölümü için teklif edilen tutarın 1.000.000,00 lira olarak kabulü;
komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür
09- RED VE İADELER(-)
Ret ve iadeler bölümü içinde yer alan vergi gelirlerinin -110.000,00 lira teĢebbüs ve
mülkiyet gelirlerinin -435.000,00 lira diğer gelirlerin -60.000,00 lira olarak tahmin edilerek
gelir bütçemizden toplam -605.000,00 lira red ve iade teklifinin kabulü; komisyonumuzca
oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
Ekonomik sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre 350.000.000,00 lira olarak gelir
bütçesinin kabulü; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür
3. FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI:
2015 yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklerle, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler
toplamının arasındaki fark 145.000.000,00 lira finansmanın ekonomik sınıflandırması ile
bütçede denklik sağlanmıĢ olup komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
1. İÇ BORÇLANMA : 145.000.000,00 lira
SONUÇ:
2015 Mali gelir bütçesi 350.000.000,00 lira , 2015 yılı gider bütçesi 495.000.000,00
lira, 2015 yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması 145.000.000,00 lira olarak tahmin
edilmiĢ olup, teklif edildiği Ģekliyle ayrı ayrı kabulü; komisyonumuzca oybirliği ile uygun
görülmüĢtür.
SONUÇ:
Muğla BüyükĢehir Belediyesi 2015 yılı Mali Bütçe Kararnamesi 14 (ondört) madde
üzerinden madde eki diğer cetveller ile birlikte; gider bütçesi kurumsal kodlaması yapılan her
birimin fonksiyonel sınıflandırmanın 1. Düzeyi toplamı 495.000.000,00 lira, finansmanın
ekonomik sınıflandırmasının 1. düzeyi toplamı 145.000.000,00 lira ve gelir bütçesinin
ekonomik sınıflandırmanın 1. düzeyi toplamı 350.000.000,00 lira üzerinden denk olarak;
Ġzleyen yıl bütçelerinden 2016 yılı gelir bütçesi 367.500.000,00lira ve gider bütçesi
519.750.000,00lira olarak, 2017 yılı gelir bütçesi 385.875.000,00lira gider bütçesi de
545.737.500,00 lira olarak tahmin edilmiĢ olup; komisyonumuzca oybirliği ile uygun
görülmüĢtür.
Ayrıca 2015 Mali Yılı Ayrıntılı Harcama programı ve finansman programı üç aylık
dönemler itibari ile toplamları üzerinden 1. Düzeyde aĢağıda belirtilen tablodaki gibi olup
komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüĢtür.
AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI
Düzey Harcama
Ock-ġub-Mart Nis-May-Hazr Tem-Ağus-Eyl Ekm-Kas-Aral TOPLAM
Programı
01
Personel
21.348.944,75 21.348.944,75 21.348.944,75 21.348.944,75
85.395.779,00
Giderleri
02
Sos. Güv.
3.206.862,50
3.206.862,50
3.206.862,50
3.206.862,50
12.827.450,00
Kur.
Dev.Prim.
03
Mal
ve 45.091.737,75 45.091.737,75 45.091.737,75 45.091.737,75 180.366.951,00
Hizmet
Alım
Giderleri
04
Faiz
175.250,00
175.250,00
175.250,00
175.250,00
701.000,00
Giderleri
05
Cari
3.493.305,00
3.493.305,00
3.493.305,00
3.493.305,00
13.973.220,00
Transferle
r
06
Sermaye
39.097.477,75 39.097.477,75 39.097.477,75 39.097.477,75 156.389.911,00
Giderleri
07
Sermaye
139.000,00
139.000,00
139.000,00
139.000,00
556.000,00
Transferle
ri
08
Borç
312.500,00
315.500,00
312.500,00
312.500,00
1.250.000,00
Verme
09
Yedek
10.884.922,25 10.884.922,25 10.884.922,25 10.884.922,25
43.539.689,00
Ödenekler
TOPLAM
123.750.000,0 123.750.000,0 123.750.000,0 123.750.000,0 495.000.000,00
0
0
0
0
FİNANSMAN PROGRAMI
Düzey Finansman Ock-ġub-Mart Nis-May-Hazr Tem-Ağus-Eyl Ekm-Kas-Aral
Programı
01
Vergi
Gelirleri
1.556.250,00
1.556.250,00
1.556.250,00
1.556.250,00
03
04
05
06
08
09
TeĢebbüs
ve
Mülkiyet
Gelirleri
Alınan
BağıĢ ve
Yardımlar
ile Özel
Gelirler
Diğer
Gelirler
Sermaye
Gelirleri
Alacaklard
an
Tahsilatlar
Red ve
Ġadeler
TOPLAM
TOPLAM
6.225.000,00
6.786.250,00
6.786.250,00
6.786.250,00
6.786.250,00
27.145.000,00
388.750,00
388.750,00
388.750,00
388.750,00
1.555.000,00
69.245.000,00
69.245.000,00
69.245.000,00
69.245.000,00
276.980.000,00
9.425.000,00
9.425.000,00
9.425.000,00
9.425.000,00
37.700.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
1.000.000,00
-151.250,00
-151.250,00
-151.250,00
-151.250,00
-605.000,00
87.500.000,00
87.500.000,00
87.500.000,00
87.500.000,00
350.000.000,00
2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
Madde 1- Belediye birimleri için “A Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam
495.000.000,00 lira ödenek verilmesi, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 2- Belediye Bütçesinin Gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması”
Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 350.000.000,00 lira olarak tahmin edilmiĢ olup,
komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 3- 2015 yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklerle, gelir bütçesinde tahmin
edilen gelirler toplamının arasındaki fark 145.000.000,00 lira finansmanın ekonomik
sınıflandırması ile bütçede denklik sağlanmıĢ olup komisyonumuzca oybirliği ile uygun
görülmüĢtür.
Madde 4- Gelir çeĢitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiĢtir. Yasal
dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyeceği, komisyonumuzca oybirliği ile uygun
görülmüĢtür.
Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst
yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleĢme yapmaya yetkilidir, ifadesi
komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli
olmayanların yurt içi ve yurt dıĢı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı
(H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir, ifadesi komisyonumuzca oybirliği
ile uygun görülmüĢtür.
Madde 7- Bütçe aĢağıda belirtilen cetvellerden oluĢur:
1- Bütçe Kararnamesi
2- Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14)
3-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması (B) Cetveli(Örnek-15)
4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-16)
5- Gelirlerin yasal dayanağını gösterir (C) Cetveli (Örnek-17)
6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)
7- Foksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ġzleyen Ġki Yıl Bütçe Tahmini
Cetveli (Örnek -8)
8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)
9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-20)
10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21)
11- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)
12- Ġhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K1) Cetveli (Örnek-23)
13- Ġhdas Edilen Sürekli ĠĢçi Kadrolarını Gösterir (K2) Cetveli (Örnek-24)
14- 237 Sayılı TaĢıt Kanununa Göre Satın Alınacak TaĢıtları Gösterir (T1) Cetveli
(Örnek-25)
15- Mevcut TaĢıtları Gösterir (T2) Cetveli (Örnek-26)
16- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)
17- Finansman Programı 8Örnek -28) olarak komisyonumuzca oybirliği ile uygun
görülmüĢtür
Madde 8- Vergi, resim, harçların tahsil süreleri 2464 Sayılı Belediye Gelirleri
Kanununda, yol harcamalarına katılım payının tahsil süresi ise 2464 Sayılı Belediye Gelirleri
Kanunun harcamalara katılma payları ile ilgili hükümlerinin uygulanmasına iliĢkin
yönetmeliğin 22. maddesi gereği ve diğer gelirlerin tahsil süreleri Belediye Meclisince
kararlaĢtırılır, ifadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 9- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine göre, 5 yıllık imar programı
uygulaması, beldenin kalkınması bakımından yapılması uygun görülen iĢler için borçlanmada
bulunmaya, yapılmıĢ veya yapılacak olan sözleĢmelerde ek protokollerle değiĢiklik yapmaya
BüyükĢehir Belediye BaĢkanı yetkilidir, ifadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun
görülmüĢtür.
Madde 10- Ġmar Programının uygulanması, beldenin kalkınması bakımından uygun
görülen iç ve dıĢ kaynaklı borçlanmalarla ilgili olarak gerektiği taktirde teminat gösterme
konusunda Belediye adına BüyükĢehir Belediye BaĢkanı yetkilidir, ifadesi komisyonumuzca
oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 11- BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığınca gösterilecek lüzum üzerine MUSKĠ'ye
yaptırılacak su tesis bedelleri ile gerekli onarım tutarları, bakım ücretleri ve su sarfiyat
bedelleri nakden veya mahsuben ilgili müdürlüğe ödenir; ifadesi komisyonumuzca oybirliği
ile uygun görülmüĢtür.
Madde 12- Görevin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta ve
Ġtfaiye personelleri fazla çalıĢma ücretleri görevin yapılması esnasında veya görevden dolayı
hastalanma, yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavileri süresince dahi ödenmeye devam
olunur, fazla çalıĢma ücretleri bütçe kanununda belirtilen miktarı geçmemek üzere bütçe
kanunundaki en üst miktar uygulanır. Kanun gereği hak sahiplerine ödenir; ifadesi
komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 13- Bu kararname hükümleri meclis karar tarihinde yürürlüğe girer, ifadesi
komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 14- ĠĢ bu bütçe kararnamesi 14 (on dört) maddeden ibaret olup; hükümlerini
üst yönetici yürütür, ifadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
Sayın Meclisin tasviplerine arz olunur. 20/11/2014
Download

tıklayınız... - Muğla Belediyesi