PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
Meclisimizin 11/11/2014 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Dalaman
Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesi ve Gelir Tarife Cetvelleri Komisyonumuzun 20/11./2014 tarihli
toplantısında incelendi.
2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
Madde 1-Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için (A) Ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam
21.000.000.00.TL. ödenek verilmiĢtir. Ġfadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 2- -Belediye/bağlı idare/birlik bütçesinin gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması
cetvelinde gösterildiği gibi toplam 21.000.000.00.TL. olarak tahmin edilmiĢtir. Ġfadesi komisyonumuzca
oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 3- 2015 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile
finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karĢılık gösterilmek suretiyle denklik
sağlanmıĢtır. Ġfadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 4- Gelir çeĢitlerinin yasal dayanakları © cetvelinde gösterilmiĢtir. Yasal dayanağı bulunmayan
gelir tahsil edilmeyecektir. Ġfadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve nitelik gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden
çok yılı kapsayan sözleĢme yapmaya yetkilidir. Ġfadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun
görülmüĢtür.
Madde 6- 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 8.nci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların
yurt içi ve yurt dıĢı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen
miktarlar üzerinden ödenecektir. Ġfadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 7- Bütçeye cetveller eklenmiĢtir.
1- Bütçe Kararnamesi,
2- Ödenek Cetveli-A (Örnek-14),
3- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması-B Cetveli (Örnek-15),
4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16),
5- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek-17),
6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18),
7- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ġzleyen Ġki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8),
8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)
9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20),
10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21),
11- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22),
12- Ġhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23),
13- Ġhdas edilen Sürekli ĠĢçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24),
14- 237 Sayılı TaĢıt Kanununa Göre Satın Alınacak TaĢ. Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25),
15- Mevcut TaĢıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26),
16- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27),
17- Finansman Programı (Örnek-28),
18- Gerekli görülen diğer cetveller,
Ġfadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 8- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve
esaslara uyulmak suretiyle değiĢiklik yapılabilir. Ġfadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun
görülmüĢtür.
Madde 9- Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için
meclisçe yapılması uygun görülen, aĢağıda maddeler halinde gösterilen iĢlere iliĢkin olarak karĢılarında
belirtilen miktarlarda borçlanma kararı verilmiĢ ve kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili
kılınmıĢtır. Ġfadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 10- ………………………………………………………………………............
Madde 11- ………………………………………………………………………............
Madde 12- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer. Ġfadesi komisyonumuzca
oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 13- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür. Ġfadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun
görülmüĢtür.
2015 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 13 madde üzerinden madde madde incelenmiĢ olup,
Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
Gider Kodu
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
2015 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ
(Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre)
Açıklama
2015 Yılı Gideri (TL)
GENEL KAMU HĠZMETLERĠ
SAVUNMA HĠZMETLERĠ
KAMU DÜZENĠ VE GÜVENLĠK HĠZ.
EKONOMĠK ĠġLER VE HĠZMETLER
ÇEVRE KORUMA HĠZMETLERĠ
ĠSKAN VE TOPLUM REFAHI HĠZMETLERĠ
SAĞLIK HĠZMETLERĠ
DĠNLENME,KÜLTÜR VE DĠN HĠZMETLERĠ
EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ
SOSYAL GÜVENLĠK VE SOS.YRD.HĠZ.
6.869.000.00
312.000.00
10.155.000.00.
3.104.000.00
340.000.00.
220.000.00
TOPLAM
21.000.000.00
-GİDER BÜTÇESİ: 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması Yapılan Birimlerin
Fonksiyonel Kodlamasının 1. Düzeyine göre ödeneklerinin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; Ödenekler
Toplamı teklif edildiği Ģekliyle 21.000.000.00 TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun
görülmüĢtür.
Gider Kodu
01
02
03
04
05
06
07
08
09
2015 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ
(Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre)
Gider Çeşidi
2015 Yılı Gideri (TL)
PERSONEL GĠDERLERĠ
SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA
DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ
MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ
FAĠZ GĠDERLERĠ
CARĠ TRANSFERLER
SERMAYE GĠDERLERĠ
SERMAYE TRANSFERLERĠ
BORÇ VERME
YEDEK ÖDENEKLER
TOPLAM
3.488.000.00
AĠT
1.027.000.00
9.017.000.00
596.000.00.
5.422.000.00.
1.450.000.00.
21.000.000.00
-GİDER BÜTÇESİ: 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması Yapılan Birimlerin
Ekonomik Kodlamasının 1. Düzeyine göre ödeneklerinin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; Ödenekler
Toplamı teklif edildiği Ģekliyle 21.000.000.00.TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun
görülmüĢtür.
2015 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ
(Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre)
Gelir
Kodu
01
03
04
05
06
08
09
Gelir Çeşidi
2014 Yılı Geliri (TL)
VERGĠ GELĠRLERĠ
TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ
ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR ĠLE
GELĠRLER
DĠĞER GELĠRLER
SERMAYE GELĠRLERĠ
ALACAKLARDAN TAHSĠLAT
RED VE ĠADELER (-)
5.162.000.00
4.653.000.00
304.000.00
ÖZEL
9.781.000.00
1.100.000.00
TOPLAM
21.000.000.00.TL
-GELİR BÜTÇESİ: 2015 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Kodlamasının 1. Düzeyine göre
ödeneklerin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; Ödenekler Toplamı teklif edildiği Ģekliyle
21.000.000.00.TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
SONUÇ :
2015 Mali Yılı Gelir Bütçesi 21.000.000.00-TL tahmin edilmiĢ olup, Gelir ve Gider Bütçesi denk
bir Ģekilde 21.000.000.00..-TL olarak teklif edildiği Ģekliyle ayrı ayrı kabulü; Komisyonumuzca oybirliği
ile uygun görülmüĢtür.
2015 MALİ YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI
KURUM:
I. 3 AYLIK
EKONOMĠK KODLAMA
I
1
II
AÇIKLAMA
3
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik
Kurumlarına Devl
Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
4
Faiz Giderleri
5
Cari Transferler
6
Sermaye Giderleri
7
Sermaye Transferleri
8
Borç Verme
9
Yedek Ödenekler
2
GİDER TOPLAMI
II. 3 AYLIK
(NĠSAN-MAYISHAZĠRAN)
(OCAK-ġUBAT-MART)
MĠKTAR
ORAN
872.000,00 %25
MĠKTAR
III. 3 AYLIK
(TEMMUZ-AĞUSTOSEYLÜL)
MĠKTAR
ORAN
872.000,00
%25
IV. 3 AYLIK
(EKĠM-KASIMARALIK)
MİKTAR
ORAN
872.000,00
%25
ORAN
TOPLAM
872.000,00 %25
3.488.000.00
256.750,00
%25
256.750,00
%25
256.750,00
%25
256.750,00 %25
1.027.000.00
2.254.250,00
%25
2.254.250,00
%25
2.254.250,00
%25
2.254.250,00 %25
9.017.000.00
149.000,00
%25
149.000,00
%25
149.000,00
%25
149.000.00 %25
596.000.00
1.355.500,00
%25
1.335.500,00
25
1.355.500,00
25
1.355.500,00
25
5.422.000.00
362.500,00
25
362.500,00
25
362.500,00
25
1.450.000,00
362.500,00
5.250.000.00
25
25
5.250.000.00
25
5.250.000.00
25
5.250.000.00
25
21.000.000,00
- AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI: Ayrıntılı Harcama Programı, Ekonomik Sınıflandırmanın
1. Düzeyinde ayrı ayrı incelenmiĢ olup; teklif edildiği Ģekliyle 21.000.000.00 TL olarak,
Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
2015 MALİ YILI FİNANSMAN PROGRAMI
KURUM:
I. 3 AYLIK
KODU
I
1
3
4
II
II. 3 AYLIK
(NĠSAN-MAYISHAZĠRAN)
(OCAK-ġUBAT-MART)
MĠKTAR
AÇIKLAMA
Vergi Gelirleri
Teşebbüs ve Mülkiyet
Gelirleri
Alınan Bağış ve Yardımlar
ORAN
MĠKTAR
III. 3 AYLIK
(TEMMUZ-AĞUSTOSEYLÜL)
ORAN
MĠKTAR
IV. 3 AYLIK
(EKĠM-KASIMARALIK)
ORAN
MİKTAR
TOPLAM
ORAN
1.290.500.00
25
1.290.500.00
25
1.290.500.00.
25
1.290.500.00.
25
5.162.000.00
1.163.250.00
25
1.163.250.00
25
1.163.250.00
25
1.163.250.00
25
4.653.000.00
76.000.00
25
76.000.00
25
76.000.00
25
76.000.00
25
304.000.00
2.445.250.00
25
2.445.250.00
25
2.445.250.00
25
2.445.250.00
25
9.781.000.00
275.000.00.
25
275.000.00
25
275.000.00
25
275.000.00.
25
1.100.000.00
ile Özel Gelirler
5
Diğer Gelirler
6
Sermaye Gelirleri
5.250.000.00
GELİR TOPLAMI
5.250.000.00
5.250.000.00
5.250.000.00
.
21.000.000.00
-FİNANSMAN PROGRAMI: Finansman Programı, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının 1.
Düzeyinde ayrı ayrı incelenmiĢ olup; teklif edildiği Ģekliyle 21.000.000.00TL olarak, Komisyonumuzca
oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
SONUÇ:
Dalaman Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi 13 (…onüç..) madde üzerinden
madde madde eki diğer cetveller ile birlikte; Gider Bütçesi Kurumsal kodlaması yapılan her birimin
Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi
ve Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi toplamları itibarıyla 21.000.000.00-TL
üzerinden denk olarak; Birinci Düzey Ayrıntılı Harcama Programı ile Finansmanın Programı üçer aylık
dönemler itibarıyla toplamları üzerinden; izleyen iki yılın (2016-2017) tahmini Bütçeleri, Gelir ve Gider
tahminleri bazında ayrı ayrı olmak üzere; Dalaman Belediyesince teklif edildikleri Ģekilde, 5216 sayılı
BüyükĢehir Belediyesi Kanununun 25. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 61. ve 62. maddeleri ve
Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 28. maddesi gereğince değerlendirilmiĢ ve Dalaman
Belediye Meclisinin 136-137 nolu kararları Belediyesinden geldiği Ģekliyle Komisyonumuzca oybirliği
ile uygun görülmüĢtür.
Sayın Meclisin tasviplerine arz olunur. 20/11.2014
Download

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU