PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU
Meclisimizin 11/11/2014 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Yatağan
Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesi ve Gelir Tarife Cetvelleri ile ilgili BaĢkanlık Önergesi,
Komisyonumuzun 20/11/2014 tarihli toplantısında incelendi.
2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESĠ
Madde 1- Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam (
21.256.446,00 ) liralık ödenek verilmiĢtir. Ġfadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 2- Belediye/bağlı idare/birlik bütçesinin gelirleri "(B)
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması"
cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 21.256.446,00 ) olarak tahmin edilmiĢtir. Ġfadesi komisyonumuzca
oy birliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 3- 2015 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile
açık/fazlanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karĢılık gösterilmek suretiyle denklik
sağlanmıĢtır. Ġfadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 4- Gelir çeĢitlerinin yasal dayanakları ( C) cetvelinde gösterilmiĢtir. Yasal dayanağı bulunmayan
gelir tahsil edilemeyecektir. Ġfadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok
yılı kapsayan sözleĢme yapmaya yetkilidir. Ġfadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların
yurt içi ve yurt dıĢı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen
miktarlar üzerinden ödenecektir. Ġfadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 7- Bütçe aĢağıda belirtilen cetvellerden oluĢur:
1-Bütçe kararnamesi
2-Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14) ,
3-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15),
4-Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16),
5-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17),
6-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18),
7-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ġzleyen Ġki Yıl
Bütçe Tahmini Cetveli(Örnek-8),
8-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19),
9-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek- 20),
10-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G)Cetveli (Örnek-21),
11-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22),
12-Ġhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek- 23),
13-Ġhdas Edilen Sürekli ĠĢçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24,)
14-237 sayılı TaĢıt Kanununa Göre Satın Alınacak TaĢıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25),
15-Mevcut TaĢıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26),
16-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27),
17-Finansman Programı (Örnek-28),
Ġfadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 8- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara
uyulmak suretiyle değiĢiklik yapılabilir. Ġfadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 9- Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temini için
meclisçe
yapılması uygun görülen, iĢlere iliĢkin kurum adına borçlanmaya
üst yönetici yetkili
kılınmıĢtır. Ġfadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 10- Belediye BaĢkanı, meclis üyeleri, belediyemiz sözleĢmeli avukatı, memurlar ve iĢçileri 2014
yılında Belediyemizin kardeĢ kent ve yurtdıĢı ile ilgili gezilere ve görüĢmelere katılmalarına , bunlarla
ilgili giderlerin belediye bütçesinden ödenmesi. Ġfadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun
görülmüĢtür.
Madde 11- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer. Ġfadesi komisyonumuzca
oy birliği ile uygun görülmüĢtür.
Madde 12-Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür. Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eki
cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur. Ġfadesi komisyonumuzca oy birliği ile
uygun görülmüĢtür.
2015 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 12 madde üzerinden madde madde incelenmiĢ olup,
Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
Gider Kodu
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
2015 MALĠ YILI GĠDER BÜTÇESĠ
(Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre)
Açıklama
2015 Yılı Gideri (TL)
GENEL KAMU HĠZMETLERĠ
SAVUNMA HĠZMETLERĠ
KAMU DÜZENĠ VE GÜVENLĠK HĠZ.
EKONOMĠK ĠġLER VE HĠZMETLER
ÇEVRE KORUMA HĠZMETLERĠ
ĠSKAN VE TOPLUM REFAHI HĠZMETLERĠ
SAĞLIK HĠZMETLERĠ
DĠNLENME,KÜLTÜR VE DĠN HĠZMETLERĠ
EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ
SOSYAL GÜVENLĠK VE SOS.YRD.HĠZ.
5,058,582,00
2,023,005,00
4,536,201,00
9,788,658,00
TOPLAM
21.406.446,00
-GĠDER BÜTÇESĠ: 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması Yapılan Birimlerin
Fonksiyonel Kodlamasının 1. Düzeyine göre ödeneklerinin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; Ödenekler
Toplamı teklif edildiği Ģekliyle 21,406,446,00.TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun
görülmüĢtür.
Gider Kodu
01
02
03
04
05
06
07
08
09
2015 MALĠ YILI GĠDER BÜTÇESĠ
(Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre)
Gider ÇeĢidi
2015 Yılı Gideri (TL)
PERSONEL GĠDERLERĠ
SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA
DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ
MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ
FAĠZ GĠDERLERĠ
CARĠ TRANSFERLER
SERMAYE GĠDERLERĠ
SERMAYE TRANSFERLERĠ
BORÇ VERME
YEDEK ÖDENEKLER
TOPLAM
AĠT
9,428,772,00
1,739,108,00
5,885,332,00
487,001,00
2,715,001,00
180,000,00
971,232,00
21,406,446,00
-GĠDER BÜTÇESĠ: 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması Yapılan Birimlerin
Ekonomik Kodlamasının 1. Düzeyine göre ödeneklerinin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; Ödenekler
Toplamı teklif edildiği Ģekliyle 21,406,446,00.TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun
görülmüĢtür.
2015 MALĠ YILI GELĠR BÜTÇESĠ
(Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre)
Gelir
Kodu
01
03
04
05
06
08
09
Gelir ÇeĢidi
2015 Yılı Geliri (TL)
VERGĠ GELĠRLERĠ
TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ
ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR ĠLE
GELĠRLER
DĠĞER GELĠRLER
SERMAYE GELĠRLERĠ
ALACAKLARDAN TAHSĠLAT
RED VE ĠADELER (-)
6,304,003,00
1,831,440,00
401,000,00
ÖZEL
13,530,003,00
840,000,00
-1.500,000,00
TOPLAM
21,406,446,00
-GELĠR BÜTÇESĠ: 2015 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Kodlamasının 1. Düzeyine göre
ödeneklerin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; Ödenekler Toplamı teklif edildiği Ģekliyle
21,406,446,00.TL
olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
SONUÇ :
2015 Mali Yılı Gelir Bütçesi 21,406,446,00-TL tahmin edilmiĢ olup Gelir ve Gider Bütçesi denk
bir Ģekilde 21,406,446,00-TL olarak teklif edildiği Ģekliyle ayrı ayrı kabulü; Komisyonumuzca oybirliği ile
uygun görülmüĢtür.
2015 MALĠ YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI
KURUM: YATAĞAN BELEDĠYESĠ
EKONOMĠK KODLAMA
I
1
II
AÇIKLAMA
I. 3 AYLIK
(OCAK-ġUBATMART)
MĠKTAR
II. 3 AYLIK
(NĠSAN-MAYISHAZĠRAN)
ORAN
MĠKTAR
III. 3 AYLIK
(TEMMUZ-AĞUSTOSEYLÜL)
ORAN
MĠKTAR
IV. 3 AYLIK
(EKĠM-KASIMARALIK)
ORAN
MİKTAR
ORAN
TOPLAM
2,357,193,00 %25
2,357,193,00
%25
2,357,193,00
%25
2,357,193,00
%25
9.428.772,00
434,777,00 %25
434,777,00
%25
434,777,00
%25
434,777,00
%25
1.739.108,00
1,471,333,00 %25
1,471,333,00
%25
1,471,333,00
%25
1,471,333,00
%25
5.885.332,00
3
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik
KurumlarınaDevl
Mal ve Hizm.Alım
Gider.
4
Faiz Giderleri
5
Cari Transferler
121,750,25 %25
121,750,25
%25
121,750,25
%25
121,750,25
%25
487.001,00
678,750,25
%25
678,750,25
%25
678,750,25
%25
2.715.001,00
7
Sermaye Giderleri
Sermaye
Transferleri
678,750,25 %25
45,000,00 %25
45,000,00
%25
45,000,00
%25
45,000,00
%25
180.000,00
8
Borç Verme
9
Yedek Ödenekler
242,808,00 %25
242,808,00
%25
242,808,00
%25
242,808,00
%25
971.232,00
5,351,611,50 %25
5,351,611,50
%25
5,351,611,50
%25
5,351,611,50
%25
21.406.446,00
2
6
GĠDER TOPLAMI
- AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI: Ayrıntılı Harcama Programı, Ekonomik Sınıflandırmanın
1. Düzeyinde ayrı ayrı incelenmiĢ olup; teklif edildiği Ģekliyle 21,406,446.TL olarak, Komisyonumuzca
oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
2015 MALĠ YILI FĠNANSMAN PROGRAMI
KURUM: YATAĞAN BELEDĠYESĠ
I. 3 AYLIK
KODU
I
II
AÇIKLAMA
II. 3 AYLIK
(NĠSAN-MAYISHAZĠRAN)
(OCAK-ġUBAT-MART)
MĠKTAR
ORAN
MĠKTAR
III. 3 AYLIK
(TEMMUZ-AĞUSTOSEYLÜL)
ORAN
MĠKTAR
IV. 3 AYLIK
TOPLAM
(EKĠM-KASIM-ARALIK)
ORAN
MİKTAR
ORAN
1
Vergi Gelirleri
1,201,000,75
%25
1,201,000,75
%25
1,201,000,75
%25
1,201,000,75
%25
4,804,003
3
TeĢebbüs ve Mülkiyet Gel.
457,860
%25
457,860
%25
457,860
%25
457,860
%25
1,831,440
Alınan BağıĢ ve Yardımlar
100,250
%25
100,250
%25
100,250
%25
100,250
%25
401,000
3,382,500,75
%25
3,382,500,75
%25
3,382500,75
%25
3,382,500,75
%25
13,530,003
210,000
%25
210,000
%25
210,000
%25
210,000
%25
840,000
4
ile Özel Gelirler
5
Diğer Gelirler
6
Sermaye Gelirleri
GELĠR TOPLAMI
5,351,611,50
5,351,611,50
5,351,611,50
5,351,611,50
21,406,446
-FĠNANSMAN PROGRAMI: Finansman Programı, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının 1.
Düzeyinde ayrı ayrı incelenmiĢ olup; teklif edildiği Ģekliyle 21,406,446. TL olarak, Komisyonumuzca
oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
-TARĠFE CETVELLERĠ :
ANONS ÜCRETLERĠ
:
Yayın Cihazı ile yapılan ilanların kelimesinden
Ġcra ilanları maktuen
3,50 TL
175,00 TL
EKSKAVATÖR VE DOZER ÜCRETĠ :
ġehir içinde nakliye ücreti kiralayana yağ ve akaryakıt ücreti Belediyeye
Ait olmak üzere saati
250,00 TL
ġehir dıĢında nakliye ücreti kiralayana, akaryakıt, yağ masrafları
Belediyeye ait olmak üzere saati
290,00 TL
BEKO-LODER KEPÇE ÜCRETĠ
:
ġehir içinde akaryakıt ve diğer masraflar Belediyeye ait olmak
Üzere saati
ġehir içinde Beko-Loder kırıcı ile çalıĢtığında saati
ġehir dıĢında nakliye kiralayana, akaryakıt, yağ masrafları Belediyeye
Ait olmak üzere kepçe saati
ġehir dıĢında nakliye kiralayana, akaryakıt, yağ masrafları Belediyeye
Ait olmak üzere kırıcı saati
200,00 TL
250,00 TL
220,00 TL
275,00.-TL
KAMYON ÜCRETĠ
:
Personel için kiralanan kamyon bedeli beher km. için ½ litre mazot bedeli alınır.
ġahıslar tarafından kiralandığında kamyon ücreti beher km. için 2 litre mazot bedeli alınır.
TRAKTÖR ÜCRETĠ
:
Traktör kepçe ücreti Ģehir içinde saati
Traktör kepçe ücreti Ģehir dıĢında saati
(8 Saatten az olmamak koĢuluyla)
Moloz atma ve temizleme ücreti; sefer baĢına (Kamyonla)
Moloz atma ve temizleme ücreti; sefer baĢına (Traktörle)
100,00 TL
155,00 TL
100,00 TL
60,00 TL
TASTĠK ÜCRETLERĠ
:
Sicil tastik bedeli Ģahıslardan
25,00 TL
Sicil tastik bedeli Ģirketlerden
200,00 TL
ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı tastik bedeli
130,00 TL
Mesul Müdür Belge bedeli içkili yerlerden
750,00 TL
Mesul Müdür Belge Bedeli içkisiz yerlerden
220,00 TL
Gıda Sicil Belge Bedeli
330,00 TL
Evlenme cüzdan bedeli
100,00 TL
** Fakir, muhtaç, dar gelirli , gazi, Ģehit ailelerinden belgelendirmek kaydıyla evlenme cüzdan bedeli
alınmaz.**
BELEDĠYE MĠNÜBÜSÜ YOLCU ÜCRETLERĠ :
Çekçek Ücreti ( her kiĢi için )
0,10 TL
Belediye minibüsleri Ģahıslar tarafından kiralandığında: mazot bedeli ve mazot bedelinin
1 katı
ücret alınır.
Personelden sadece mazot ücreti alınır.
Dar gelirli, fakir muhtaç, yaĢlılar , özürlüler , Ģehit aileleri ve gazilerden,spor kulüplerinden ücret
alınmaz.
Belediye minibüsleri Demokratik Kitle Örgütleri, Sendikalar, Dernekler, Siyasi partiler tarafından
kiralandığında: mazot bedeli alınır.
OTOPARK ÜCRETLERĠ
:
Ġlçe trafik komisyonu ve belediye encümeninin uygun gördüğü
Sokak ve Caddelerden;
Tır- Kamyon ( kırkayak ) günlük
Kamyonlardan günlük
Cadde üzeri park eden araçlardan 1 saate kadar
Cadde üzeri park eden araçlardan günlük
Minibüslerden günlük
SAĞLIK ĠSTASYONU ÜCRETLERĠ
55,00 TL
20,00 TL
2,50 TL
8,00 TL
8,00 TL
:
Sağlık muayene ücreti
Fakir ve Yardıma muhtaçlar ile özürlülerden, Ģehit aileleri
gazilerden ücret alınmaz
1,00 TL
ĠMAR BEDELLERĠ
:
Ġmar durum belgesi bedeli
200,00 TL
Yerinde inceleme bedeli her hane için (beher kat)
200,00 TL
Su basman inceleme bedeli
160,00 TL
Muayene, ruhsat ve rapor bedeli
160,00 TL
Ruhsat proje tastik bedeli ( proje baĢına )
140,00 TL
Plan-Proje tasdik bedeli kat irtifakı ve kat mülkiyeti vs.
140,00 TL
Fotoğraf tastık bedeli adedi
30,00 TL
Ġhalelerde yer gösterme bedeli
230,00 TL
Yol geçiĢ izin belgesi bedeli
1.950,00 TL
Mesafe tutanağı bedeli
310,00 TL
Bina kimlik bildirimi asmayanlara uygulanacak ceza
750,00 TL
Mimar, Mühendisler ilk kayıt ücreti
900,00 TL
Mimar-mühendis yıllık aidat
300,00 TL
Yol katılma payı; Bayındırlık birim fiyatlarından hesaplanacak bedelin tamamı alınır.
Briket 1 adedi
2,00 TL
Bordür taĢı 1 adedi
7,00 TL
Parke taĢının 1 m2 si
13,00 TL
Kum-çakıl 1 m3
70,00 TL
Ġnce sıva kumu 1 m3
70, 00 TL
* Bankalar tarafından konut kredi iĢlemleri için
Ekspertiz tarafından ekspertiz raporu için arĢivden dosya
Ġnceleme bedeli
* 6360 sayılı kanunla belediyemize bağlanan mahallelerde
Yerinde tespit ve bina kontrol bedeli
*Parsel bazında yapılan statik hesaplara esas
Zemin etüt raporlarının onay bedeli
TOPLANTI SALONU TARĠFESĠ
35,00 TL
30,00 TL
70,00 TL
:
Müzikli toplantılarda (çay ve kokteyl)
170,00 TL
Müziksiz nikah merasimlerinde
60,00 TL
Tiyatro günlük
110,00 TL
Kooperatif toplantıları günlük
175,00 TL
Siyasi partilerin özel toplantılarından
150,00 TL
Siyasi partilerin ilçe kongrelerinden
100,00 TL
Eski sinema salonu düğün bedeli
550,00 TL
Eski sinema salonunda siyasi partilere kira bedeli
190,00 TL
Mahalle arasındaki düğün yerlerinden (elektrik dahil)
170,00 TL
Fakir, muhtaç, dar gelirli , Ģehit ailelerinden ve gazilerden açık ve kapalı düğün alanlarından ücret
alınmaz.
Okullar , derneklerden ücret alınmaz.
Geli sosyal tesisi içindeki spor salonu günlük
3.000,00 TL
Bozarmut mahallesi evlendirme salonu kirası günlük
220,00 TL
Turgut mahallesi evlendirme salonu kirası günlük
220,00 TL
Turgut mahallesi halı saha kirası
25,00 TL
Demokratik kitle örgütleri, sendikalar, dernekler,siyasi partiler vs.
Ses düzeni kirası ( günlük )
35,00 TL
( Resmi kurumlardan ücret alınmaz. )
Sandalye kirası günlük tanesi
0,10 TL
Çadır kirası günlük adedi
20,00 TL
Jeneratör kira bedeli günlük (akaryakıt hariç)
30,00 TL
Ġlçemizde ve köylerde dar gelirli , fakir, muhtaç ,maddi sıkıntı çekenler ile Ģehit , gazi özürlü
ailelere düğün sünnet ve cenazelere gönderilen sandalye , masa ,araç ve diğer belediye hizmetlerinden
ücret alınmaz.
ATATÜRK KÜLTÜR EVĠ ÜCRETLERĠ
:
Atatürk Kültür evinde siyasi partilerin yapacağı
toplantılardan toplantı baĢına
Kadınların yapacağı el iĢi kurslarından Ģehit ve gazi ailelerinin
yapacağı toplantılardan ücret alınmaz.
40,00 TL
AÇIK PAZARYERĠ SABĠT YER TAHSĠS ÜCRETĠ (ÇARġAMBA-CUMARTESĠ)
SINIFI
CEPHE
SÜRESĠ
RUHSAT BEDELĠ
---------------------------------------------A
7 metre
1 yıllık
3.000,00 TL
B
5 metre
1 yıllık
2.220,00 TL
C
3 metre
1 yıllık
1.400,00 TL
D
Sebze pazarı Manavlar için
1.200.00.TL
E
Ġlçemize bağlanan Bozarmut, Bencik , Bozüyük ve Turgut Mahalleleri Pazar yeri ücretleri olarak
küçük tezgahı olanlardan 1-3 m2 arasında yayınanlardan haftalık 5,00 TL orta büyüklükteki 3-5 m2 lik
tezgahlardan 10,00 TL, 5 m2 den daha büyük tezgahlardan haftalık 20,00 TL ücret alınır.
*Ayrıca gerek Ġlçemizdeki pazarlara gerekse beldelerde kurulan Pazar yerlerine üretici olarak
gelen çiftçiler bu tarifeden muaftır.
*ÇarĢamba-Cumartesi pazarında yer tahsis ücretleri aylık veya haftalık olarak alınır. Ücretini 3
ay üst üste ödemeyenlerin yerleri iptal edilir. Ticaretten men edilir. Yıllık yer tahsis ücretlerinin peĢin
ödenmesi halinde %10 indirim uygulanır. Ayrıca yerlerini temizlemeyenlerden torba temizlik ücreti
olarak 10,00 TL alınır.
* Kalıcı manavlar için
sabit yer tahsis ücreti
:
300,00 TL
ELEKTRĠK DĠREKLERĠ-TELLER VE TRAFO YERLERĠNĠN KĠRA BEDELLERĠ
Telekom yeraltı menhol 1 adedi hat dahil 1 aylık
130,00 TL
Telekom yerüstü direk baĢı hat dahil adedi 1 aylık
60,00 TL
Panoların her birinden aylık
60,00 TL
Bina trafolarından aylık olarak ( 1 adedi )
420,00 TL
Hat dahil direklerin 1 adedinden
60,00 TL
Direk üstü trafoların her birinden
120,00 TL
*ĠĢ bu tarife sürekli olarak her yıl uygulanır.*
BELEDĠYEMĠZĠN YETKĠ VE TASARRUFU ALTINDA ĠLÇEMIZDE MEYDAN, CADDE, YEġĠL
ALAN, BULVAR VB. YERLERE HER TÜRLÜ ĠLAN VE REKLAM YAPILMASI VEYA
YAPTIRILMASI TALEBĠNDE BULUNANLARDAN ĠLAN VE REKLAM VERGĠSĠNDEN AYRI
OLARAK ALINACAK OLAN YER ĠġGALĠYE BEDELLERĠ
Yıllık Tek Mobilya Fiyatı
120,00 TL
175,00 TL
80,00 TL
110,00 TL
1.100,00 TL
550,00 TL
6,00 TL
Sabit IĢıksız Pano
Sabit IĢıklı Pano
Bilboard
Raket Pano
Led Ekran
Totem Tabela
Bilbord kirası m2 si
*Ücretler yıllık olarak peĢin tahsil edilir.*
MEZARLIK ÜCRETLERĠ
:
Mezarlık (her mezar için)
100,00 TL
Fakirlerden mezar ücreti alınmaz.
*Defin iĢlemlerinden, cenaze aracı ve mezar kazımından ,midibüslerden ücret alınmaz.
* Ayrıca garaj giriĢ çıkıĢlarından , araç park yerlerinden , kamu yararı dernekler, okul dernekleri ile
ilçemiz dahilinde amatör sporun geliĢmesine yarar sağlayan spor kulüplerinin gönüllülük esasına
dayanarak zorlamadan yardım pulu vb. gibi pul satmaları uygundur.
* Belediye dükkanlarında kalorifer olan yerlerden kira bedeli ısınma bedeli dahil olarak
hesaplanır.
* Kamu kurum ve kuruluĢlarından, kamu yararına çalıĢan derneklerden talep etmeleri halinde
taĢıtlardan ücret alınmaz. ( Traktör, kamyon, vb. gibi )
ĠĢbu tarifelerde KDV dahildir.
EVSEL KATI ATIK TARĠFESĠ
Meskenlerlerden (1 mesken için)
Her inĢaattaki bir daire için
Fabrikalar yıllık 24 ton atık olanlar
Fabrikalar yıllık 30 ton atık olanlar
Fabrikalar yıllık 12 ton atık olanlar
Akaryakıt istasyonları
Büyük süper marketler
Büyük depolar ve gıda depoları
ĠnĢaat malzeme satıcıları
Odun kömür ticareti yapanlar
: 44,00 TL
: 255,00 TL
: 2035,00 TL
: 2544,00 TL
: 1018,00 TL
: 509,00 TL
: 679,00 TL
: 509,00 TL
: 594,00 TL
: 509,00 TL
Seyyar tuhafiye
Seyyar meyve sebze
Restoranlar
Kahvehaneler
Kafeteryalar
Parklar
Birahaneler
Fırınlar
Halı sahalar
Özel dershaneler
Sürücü kursları
Muhasebe büroları
Mimarlık ve mühendislik büroları
Avukatlık büroları
Veterinerlik büroları
DiĢ hekimleri
Doktor muayenehaneleri
Emlakçılar
Haritacılar
Trafik takip ve sigorta büroları
Oto kiralam büroları
Mermercilik büroları
Berberler ve kuaförler
Ayakkabı tamir ve satıĢ
Cep telefonu satıĢ ve tamiri
Kasap ve Ģarküteriler
Çay ocakları
Büfeler
Pastaneler
Elektrik malzeme satıĢı
Çiçek satıĢı
Fotoğrafçılar
Lpg tüp satıĢı
Kargolar
Beyaz eĢya tamiri (servisler)
Kuyumcu ve altın satıĢları
Eczaneler ve aktarlar
Konfeksiyoncular
Hediyelik eĢya satıcıları
Parfümericiler
Kırtasiyeciler
Matbaacılar ve gazeteciler
Lastik tamircileri
Koltuk tamircileri
GüneĢ enerji tamir ve satıĢ su tesisatçıları
Küçük market ve bakkallar
Halı ve mobilya satıĢ yerleri
Zirai ilaç bayileri
Alçı ve dekorasyon
Düğün salonları
Tabelacılar
Yorgancılar
Bobinajcılar
Yangın söndürme cihazları
Oto müzik sistemleri ve aksesuar
Güzellik salonları
ġans oyunları bayileri
Saat tamir ve satıĢ yerleri
Garaj otobüs yazıhaneleri
: 85,00 TL
: 85,00 TL
: 255,00 TL
: 170,00 TL
: 170,00 TL
: 170,00 TL
: 255,00 TL
: 250,00 TL
: 170,00 TL
: 509,00 TL
: 509,00 TL
: 85,00 TL
: 85,00 TL
: 85,00 TL
: 85,00 TL
: 85,00 TL
: 85,00 TL
: 85,00 TL
: 85,00 TL
: 85,00 TL
: 85,00 TL
: 85,00 TL
: 85,00 TL
: 85,00 TL
: 85,00 TL
: 170,00 TL
: 85,00 TL
: 85,00 TL
: 170,00 TL
: 85,00 TL
: 170,00 TL
: 85,00 TL
: 85,00 TL
: 170,00 TL
: 85,00 TL
: 85,00 TL
: 85,00 TL
: 85,00 TL
: 85,00 TL
: 85,00 TL
: 85,00 TL
: 255,00 TL
: 170,00 TL
: 170,00 TL
: 170,00 TL
: 85,00 TL
: 85,00 TL
: 85,00 TL
: 85,00 TL
: 170,00 TL
: 85,00 TL
: 85,00 TL
: 85,00 TL
: 85,00 TL
: 85,00 TL
: 85,00 TL
: 85,00 TL
: 85,00 TL
: 85,00 TL
Av malzeme satıĢ yerleri
Terziler
Hamam
Canlı evcil hayvan tic.
Baklava ve yufka imalatçıları
Tarım zirai aletleri ve makinaları satıĢı
Kuru temizleyiciler
Gözlükçüler
Kapalı otopark
Camcılar
Oto yağlama yıkama
Tekstil atölyeleri
Telekom bayii
Yem satıĢ yerleri
Anahtar tamircileri ve satıĢ
Ümit özel öğrenci yurdu
Ongun kız öğrenci yurdu
Sultan otel
Gülseven otel
Bankalar
Siyasi partiler
Okullar ortalama
ĠnĢaatlar ortalama daire baĢına göre alınacaktır.
Yatağan devlet hastanesi
Kamu kurumları ortalama(personel sayılarına göre belirlendi)
TEK iĢletme müdürlüğü sosyal tesisler
TKĠ iĢletme müdürlüğü sosyal tesisler
: 85,00 TL
: 85,00 TL
: 85,00 TL
: 85,00 TL
: 170,00 TL
: 85,00 TL
: 85,00 TL
: 85,00 TL
: 170,00 TL
: 85,00 TL
: 85,00 TL
: 85,00 TL
: 85,00 TL
: 85,00 TL
: 85,00 TL
: 1018,00 TL
: 1018,00 TL
: 1018,00 TL
: 1018,00 TL
: 255,00 TL
: 85,00TL
: 13.040,00 TL
: 255,00 TL
: 10.174,00 TL
: 186,00 TL
: 5.087,00 TL
: 5.087,00 TL
ĠĢ bu tarifelere KDV dahildir.
***ġehit, gazi, maluller, özürlüler ve 4109 sayılı yasa gereği Asker Ailesi yardımı alanlardan
belgelendirmeleri kaydıyla evsel katı atık bedeli alınmaz. ***
***Muafiyet : Genel ve Katma Bütçeli Ġdareler , il özel idareleri, Belediyeler köyler ve bunların
kuracakları birlikler, darüaceze ve benzeri kuruluĢlar, ve üniversiteler ile, üniversiteler tarafından
münhasıran hizmetlerinde kullanılan binalar, kızılay genel merkezi ile, Ģubeleri ve kampları, kredi
yurtlar kurumuna ait öğrenci yurtları, Bakanlar kurulu kararı ile tespit edilmiĢ kamu yararına çalıĢan
dernekler ile, umuma açık ibadet yerleri ile bunların müĢtemilatları ücret tarifesinden muaftır. ******
EVSEL KATI ATIK TARĠFESĠ TAHAKKUK TAHSĠLAT UYGULAMASI :
*Evsel Katı atık tarifelerinin tahsili için, Muğla büyükĢehir Belediyesi Su ve Kanal idaresiyle
yapılan görüĢmeler devam ettiğinden, Evsel Katı atık bedellerinin Muski’ye ait su faturalarının içinde
yılda 6 eĢit taksitte tahsil edilmesi kesinleĢtikten sonra Muski idaresine yetki verilmesi ve protokol
düzenlenerek, tahsilatın yapılmasına,
*6360 Sayılı Kanunla belediyemize bağlanan beldelerde tarifenin aynen ilçe merkezinde
uygulanan bedel kadar uygulanmasına, tüzel kiĢiliği sona eren ve mahalle olarak ilçemize bağlanan
köylerde ise Mesken ve iĢyerlerinde tarifenin %50 indirimle uygulanmasına .
*Ġlçemiz ve 6360 sayılı kanunla tüzel kiĢilikleri sona eren, mahalle olarak ilçemize bağlanan
beldeler ve köyler dahil olmak üzere, ĠĢyerleri, iĢletmeler, fabrika ve bu gibi ticarethaneler ile TEK ve
TKĠ sosyal tesisleri gibi su abonesi bulunmayanlardan tahakkukları yıllık olarak yapılmasına,
ödemelerinin ise yılda 2 eĢit taksitte olmak üzere 1.Taksitin Mayıs ayında 2.ci taksitin ise Kasım ayında
alınmasına.
Tarifelerin teklif edildiği Ģekliyle kabulü; Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüĢtür.
SONUÇ :
Yatağan Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi oniki (12) madde üzerinden madde madde eki
diğer cetveller ile birlikte; Gider Bütçesi Kurumsal kodlaması yapılan her birimin Fonksiyonel Sınıflandırmanın
Birinci Düzeyi, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi ve Gelir Bütçesinin Ekonomik
Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi toplamları itibarıyla 21.406.446,00-TL üzerinden denk olarak; Birinci Düzey
Ayrıntılı Harcama Programı ile Finansmanın Programı üçer aylık dönemler itibarıyla toplamları üzerinden; izleyen
iki yılın (2016-2017) tahmini Bütçeleri, Gelir ve Gider tahminleri bazında ayrı ayrı olmak üzere; 2015 Mali Yılı
Bütçesinde yer alan Tarife Cetvelleri ise yukarıda belirtildiği Ģekilde kabulü; 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi
Kanununun 25. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 61. ve 62. maddeleri ve Mahalli Ġdareler Bütçe ve
Muhasebe Yönetmeliğinin 28. maddesi gereğince değerlendirilmiĢ ve Yatağan Belediye Meclisinin 131-132-133 nolu
kararları Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüĢtür.
Sayın Meclisin tasviplerine arz olunur. 21/11/2014
Download

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU