Karar No
:205
Karar Tarihi :09/12/2014
KONUSU:
PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYON RAPORLARI
j) YATAĞAN ĠLÇE BELEDĠYESĠ 2015 YILI BÜTÇESĠ
Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda;
Meclisimizin 11/11/2014 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Yatağan
Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesi ve Gelir Tarife Cetvelleri ile ilgili Başkanlık Önergesi,
Komisyonumuzun 20/11/2014 tarihli toplantısında incelendi.
2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESĠ
Madde 1- Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam
( 21.256.446,00 ) liralık ödenek verilmiştir. Ġfadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun
görülmüştür.
Madde 2- Belediye/bağlı idare/birlik bütçesinin gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması"
cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 21.256.446,00
) olarak tahmin edilmiştir. Ġfadesi
komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.
Madde 3- 2015 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile
açık/fazlanın ekonomik
sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle
denklik sağlanmıştır. Ġfadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.
Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı
bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir. Ġfadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.
Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü
birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. Ġfadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun
görülmüştür.
Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince
memur ve hizmetli
olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H)
cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir. Ġfadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun
görülmüştür.
Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:
1-Bütçe kararnamesi
2-Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14) ,
3-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15),
4-Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16),
5-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17),
6-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18),
7-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ġzleyen Ġki Yıl
Bütçe Tahmini Cetveli(Örnek-8),
8-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19),
9-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek- 20),
10-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G)Cetveli (Örnek-21),
Sayfa 1 / 15
11-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22),
12-Ġhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek- 23),
13-Ġhdas Edilen Sürekli Ġşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24,)
14-237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25),
15-Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26),
16-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27),
17-Finansman Programı (Örnek-28),
Ġfadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.
Madde 8- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve
esaslara uyulmak suretiyle
değişiklik yapılabilir. Ġfadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun
görülmüştür.
Madde 9- Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temini
için meclisçe yapılması uygun görülen, işlere ilişkin kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili
kılınmıştır. Ġfadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.
Madde 10- Belediye Başkanı, meclis üyeleri, belediyemiz sözleşmeli avukatı, memurlar ve işçileri
2014 yılında Belediyemizin kardeş kent ve yurtdışı ile ilgili gezilere ve görüşmelere katılmalarına ,
bunlarla ilgili giderlerin belediye bütçesinden ödenmesi. Ġfadesi komisyonumuzca oy birliği ile
uygun görülmüştür.
Madde 11- Bu kararname hükümleri 01 Ocak
komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.
2015
tarihinde yürürlüğe girer. Ġfadesi
Madde 12-Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür. Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eki
cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur. Ġfadesi komisyonumuzca oy birliği ile
uygun görülmüştür.
2015 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 12 madde üzerinden madde madde incelenmiş olup,
Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
2015 MALĠ YILI GĠDER BÜTÇESĠ
(Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre)
Gider Kodu
Açıklama
2015 Yılı Gideri (TL)
01
GENEL KAMU HİZMETLERİ
5,058,582,00
02
SAVUNMA HİZMETLERİ
03
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZ.
04
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
05
ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ
4,536,201,00
06
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
9,788,658,00
07
SAĞLIK HİZMETLERİ
08
DİNLENME,KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ
2,023,005,00
Sayfa 2 / 15
09
10
EĞİTİM HİZMETLERİ
SOSYAL GÜVENLİK VE SOS.YRD.HİZ.
TOPLAM
21.406.446,00
-GĠDER BÜTÇESĠ: 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması Yapılan Birimlerin
Fonksiyonel Kodlamasının 1. Düzeyine göre ödeneklerinin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda;
Ödenekler Toplamı teklif edildiği şekliyle 21,406,446,00.TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile
uygun görülmüştür.
2015 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ
(Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre)
Gider ÇeĢidi
Gider Kodu
2015 Yılı Gideri (TL)
01
PERSONEL GİDERLERİ
9,428,772,00
02
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA AİT DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
1,739,108,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
03
FAİZ GİDERLERİ
04
CARİ TRANSFERLER
05
SERMAYE GİDERLERİ
06
SERMAYE TRANSFERLERİ
07
BORÇ VERME
08
YEDEK ÖDENEKLER
5,885,332,00
487,001,00
2,715,001,00
180,000,00
09
971,232,00
TOPLAM
21,406,446,00
-GĠDER BÜTÇESĠ: 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması Yapılan Birimlerin
Ekonomik Kodlamasının 1. Düzeyine göre ödeneklerinin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; Ödenekler
Toplamı teklif edildiği şekliyle 21,406,446,00.TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun
görülmüştür.
Sayfa 3 / 15
2015 MALĠ YILI GELĠR BÜTÇESĠ
(Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre)
Gelir ÇeĢidi
Gelir Kodu
2015 Yılı Geliri (TL)
01
VERGİ GELİRLERİ
6,304,003,00
03
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
1,831,440,00
04
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
401,000,00
DİĞER GELİRLER
05
SERMAYE GELİRLERİ
06
ALACAKLARDAN TAHSİLAT
08
RED VE İADELER (-)
09
13,530,003,00
840,000,00
-1.500,000,00
TOPLAM
21,406,446,00
-GELĠR BÜTÇESĠ: 2015 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Kodlamasının 1. Düzeyine göre
ödeneklerin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; Ödenekler Toplamı teklif edildiği şekliyle
21,406,446,00.TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
SONUÇ :
2015 Mali Yılı Gelir Bütçesi 21,406,446,00-TL tahmin edilmiş olup Gelir ve Gider
Bütçesi denk bir şekilde 21,406,446,00-TL olarak teklif edildiği şekliyle ayrı ayrı kabulü;
Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
Sayfa 4 / 15
2015 MALİ YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI
KURUM: YATAĞAN BELEDİYESİ
EKONOMİK KODLAMA
I
II
AÇIKLAMA
1
Personel Giderleri
2
I. 3 AYLIK
II. 3 AYLIK
III. 3 AYLIK
IV. 3 AYLIK
(OCAK-ŞUBATMART)
(NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)
(TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL)
(EKİM-KASIM-ARALIK)
MİKTAR
ORAN
MİKTAR
ORAN
MİKTAR
ORAN
MİKTAR
ORAN
TOPLAM
2,357,193,00 %25
2,357,193,00
%25
2,357,193,00
%25
2,357,193,00
%25
9.428.772,00
Sosyal Güvenlik
KurumlarınaDevl
434,777,00 %25
434,777,00
%25
434,777,00
%25
434,777,00
%25
1.739.108,00
3
Mal ve Hizm.Alım
Gider.
1,471,333,00 %25
1,471,333,00
%25
1,471,333,00
%25
1,471,333,00
%25
5.885.332,00
4
Faiz Giderleri
5
Cari Transferler
121,750,25 %25
121,750,25
%25
121,750,25
%25
121,750,25
%25
487.001,00
6
Sermaye Giderleri
678,750,25 %25
678,750,25
%25
678,750,25
%25
678,750,25
%25
2.715.001,00
7
Sermaye
Transferleri
45,000,00 %25
45,000,00
%25
45,000,00
%25
45,000,00
%25
180.000,00
8
Borç Verme
9
Yedek Ödenekler
242,808,00 %25
242,808,00
%25
242,808,00
%25
242,808,00
%25
971.232,00
5,351,611,50 %25
5,351,611,50
%25
5,351,611,50
%25
5,351,611,50
%25
21.406.446,00
GİDER TOPLAMI
- AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI: Ayrıntılı Harcama Programı, Ekonomik Sınıflandırmanın 1.
Düzeyinde ayrı ayrı incelenmiş olup; teklif edildiği şekliyle 21,406,446.TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği
ile uygun görülmüştür.
2015 MALİ YILI FİNANSMAN PROGRAMI
KURUM: YATAĞAN BELEDİYESİ
KODU
I
II
I. 3 AYLIK
II. 3 AYLIK
III. 3 AYLIK
IV. 3 AYLIK
(OCAK-ŞUBAT-MART)
(NİSAN-MAYISHAZİRAN)
(TEMMUZ-AĞUSTOSEYLÜL)
(EKİM-KASIM-ARALIK)
ORAN
MİKTAR
ORAN
MİKTAR
TOPLAM
ORAN
MİKTAR
ORAN
AÇIKLAMA
MİKTAR
1
Vergi Gelirleri
1,201,000,75
%25
1,201,000,75
%25
1,201,000,75
%25
1,201,000,75
%25
4,804,003
3
Teşebbüs ve Mülkiyet Gel.
457,860
%25
457,860
%25
457,860
%25
457,860
%25
1,831,440
Alınan Bağış ve Yardımlar
100,250
%25
100,250
%25
100,250
%25
100,250
%25
401,000
3,382,500,75
%25
3,382,500,75
%25
3,382500,75
%25
3,382,500,75
%25
13,530,003
210,000
%25
210,000
%25
210,000
%25
210,000
%25
840,000
4
ile Özel Gelirler
5
Diğer Gelirler
6
Sermaye Gelirleri
GELİR TOPLAMI
5,351,611,50
5,351,611,50
5,351,611,50
5,351,611,50
21,406,446
Sayfa 5 / 15
-FĠNANSMAN PROGRAMI: Finansman Programı, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının 1. Düzeyinde
ayrı ayrı incelenmiş olup; teklif edildiği şekliyle 21,406,446. TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun
görülmüştür.
-TARİFE CETVELLERİ :
ANONS ÜCRETLERİ
:
Yayın Cihazı ile yapılan ilanların kelimesinden
3,50 TL
İcra ilanları maktuen
175,00 TL
EKSKAVATÖR VE DOZER ÜCRETİ
:
Şehir içinde nakliye ücreti kiralayana yağ ve akaryakıt ücreti Belediyeye
Ait olmak üzere saati
250,00 TL
Şehir dışında nakliye ücreti kiralayana, akaryakıt, yağ masrafları
Belediyeye ait olmak üzere saati
BEKO-LODER KEPÇE ÜCRETİ
290,00 TL
:
Şehir içinde akaryakıt ve diğer masraflar Belediyeye ait olmak
Üzere saati
200,00 TL
Şehir içinde Beko-Loder kırıcı ile çalıştığında saati
250,00 TL
Şehir dışında nakliye kiralayana, akaryakıt, yağ masrafları Belediyeye
Ait olmak üzere kepçe saati
220,00 TL
Şehir dışında nakliye kiralayana, akaryakıt, yağ masrafları Belediyeye
Ait olmak üzere kırıcı saati
275,00.-TL
KAMYON ÜCRETİ
:
Personel için kiralanan kamyon bedeli beher km. için ½ litre mazot bedeli alınır.
Şahıslar tarafından kiralandığında kamyon ücreti beher km. için 2 litre mazot bedeli alınır.
TRAKTÖR ÜCRETİ
:
Traktör kepçe ücreti şehir içinde saati
100,00 TL
Traktör kepçe ücreti şehir dışında saati
(8 Saatten az olmamak koşuluyla)
Moloz atma ve temizleme ücreti; sefer başına (Kamyonla)
155,00 TL
100,00 TL
Sayfa 6 / 15
Moloz atma ve temizleme ücreti; sefer başına (Traktörle)
TASTİK ÜCRETLERİ
60,00 TL
:
Sicil tastik bedeli şahıslardan
25,00 TL
Sicil tastik bedeli şirketlerden
200,00 TL
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı tastik bedeli
130,00 TL
Mesul Müdür Belge bedeli içkili yerlerden
750,00 TL
Mesul Müdür Belge Bedeli içkisiz yerlerden
220,00 TL
Gıda Sicil Belge Bedeli
330,00 TL
Evlenme cüzdan bedeli
100,00 TL
** Fakir, muhtaç, dar gelirli , gazi, şehit ailelerinden belgelendirmek kaydıyla evlenme cüzdan bedeli
alınmaz.**
BELEDİYE MİNÜBÜSÜ YOLCU ÜCRETLERİ :
Çekçek Ücreti ( her kişi için )
0,10 TL
Belediye minibüsleri şahıslar tarafından kiralandığında: mazot bedeli ve mazot bedelinin
alınır.
1 katı ücret
Personelden sadece mazot ücreti alınır.
Dar gelirli, fakir muhtaç, yaşlılar , özürlüler , şehit aileleri ve gazilerden,spor kulüplerinden ücret alınmaz.
Belediye minibüsleri Demokratik Kitle Örgütleri, Sendikalar, Dernekler, Siyasi partiler tarafından
kiralandığında: mazot bedeli alınır.
OTOPARK ÜCRETLERİ
:
İlçe trafik komisyonu ve belediye encümeninin uygun gördüğü
Sokak ve Caddelerden;
Tır- Kamyon ( kırkayak ) günlük
55,00 TL
Kamyonlardan günlük
20,00 TL
Cadde üzeri park eden araçlardan 1 saate kadar
2,50 TL
Cadde üzeri park eden araçlardan günlük
8,00 TL
Minibüslerden günlük
8,00 TL
SAĞLIK İSTASYONU ÜCRETLERİ
:
Sağlık muayene ücreti
1,00 TL
Fakir ve Yardıma muhtaçlar ile özürlülerden, şehit aileleri
Sayfa 7 / 15
gazilerden ücret alınmaz
İMAR BEDELLERİ
:
İmar durum belgesi bedeli
200,00 TL
Yerinde inceleme bedeli her hane için (beher kat)
200,00 TL
Su basman inceleme bedeli
160,00 TL
Muayene, ruhsat ve rapor bedeli
160,00 TL
Ruhsat proje tastik bedeli ( proje başına )
140,00 TL
Plan-Proje tasdik bedeli kat irtifakı ve kat mülkiyeti vs.
140,00 TL
Fotoğraf tastık bedeli adedi
30,00 TL
İhalelerde yer gösterme bedeli
230,00 TL
Yol geçiş izin belgesi bedeli
1.950,00 TL
Mesafe tutanağı bedeli
310,00 TL
Bina kimlik bildirimi asmayanlara uygulanacak ceza
750,00 TL
Mimar, Mühendisler ilk kayıt ücreti
900,00 TL
Mimar-mühendis yıllık aidat
300,00 TL
Yol katılma payı; Bayındırlık birim fiyatlarından hesaplanacak bedelin tamamı alınır.
Briket 1 adedi
2,00 TL
Bordür taşı 1 adedi
7,00 TL
Parke taşının 1 m2 si
13,00 TL
Kum-çakıl 1 m3
70,00 TL
İnce sıva kumu 1 m3
70, 00 TL
* Bankalar tarafından konut kredi işlemleri için
Ekspertiz tarafından ekspertiz raporu için arşivden dosya
İnceleme bedeli
35,00 TL
* 6360 sayılı kanunla belediyemize bağlanan mahallelerde
Yerinde tespit ve bina kontrol bedeli
30,00 TL
*Parsel bazında yapılan statik hesaplara esas
Zemin etüt raporlarının onay bedeli
TOPLANTI SALONU TARİFESİ
70,00 TL
:
Sayfa 8 / 15
Müzikli toplantılarda (çay ve kokteyl)
170,00 TL
Müziksiz nikah merasimlerinde
60,00 TL
Tiyatro günlük
110,00 TL
Kooperatif toplantıları günlük
175,00 TL
Siyasi partilerin özel toplantılarından
150,00 TL
Siyasi partilerin ilçe kongrelerinden
100,00 TL
Eski sinema salonu düğün bedeli
550,00 TL
Eski sinema salonunda siyasi partilere kira bedeli
190,00 TL
Mahalle arasındaki düğün yerlerinden (elektrik dahil)
170,00 TL
Fakir, muhtaç, dar gelirli , şehit ailelerinden ve gazilerden açık ve kapalı düğün alanlarından ücret alınmaz.
Okullar , derneklerden ücret alınmaz.
Geli sosyal tesisi içindeki spor salonu
günlük
3.000,00 TL
Bozarmut mahallesi evlendirme salonu kirası günlük
220,00 TL
Turgut mahallesi evlendirme salonu kirası günlük
220,00 TL
Turgut mahallesi halı saha kirası
25,00 TL
Demokratik kitle örgütleri, sendikalar, dernekler,siyasi partiler vs.
Ses düzeni kirası ( günlük )
35,00 TL
( Resmi kurumlardan ücret alınmaz. )
Sandalye kirası günlük tanesi
0,10 TL
Çadır kirası günlük adedi
20,00 TL
Jeneratör kira bedeli günlük (akaryakıt hariç)
30,00 TL
İlçemizde ve köylerde dar gelirli , fakir, muhtaç ,maddi sıkıntı çekenler ile şehit , gazi özürlü ailelere
düğün sünnet ve cenazelere gönderilen sandalye , masa ,araç ve diğer belediye hizmetlerinden ücret
alınmaz.
ATATÜRK KÜLTÜR EVİ ÜCRETLERİ
:
Atatürk Kültür evinde siyasi partilerin yapacağı
toplantılardan toplantı başına
40,00 TL
Kadınların yapacağı el işi kurslarından şehit ve gazi ailelerinin
yapacağı toplantılardan ücret alınmaz.
Sayfa 9 / 15
AÇIK PAZARYERİ SABİT YER TAHSİS ÜCRETİ (ÇARŞAMBA-CUMARTESİ)
SINIFI
CEPHE
-------
SÜRESİ
---------
RUHSAT BEDELİ
-----------
----------------------
A
7 metre
1 yıllık
3.000,00 TL
B
5 metre
1 yıllık
2.220,00 TL
C
3 metre
1 yıllık
1.400,00 TL
D
Sebze pazarı Manavlar için
1.200.00.TL
E
İlçemize bağlanan Bozarmut, Bencik , Bozüyük ve Turgut Mahalleleri Pazar yeri ücretleri olarak küçük
tezgahı olanlardan 1-3 m2 arasında yayınanlardan haftalık 5,00 TL orta büyüklükteki 3-5 m2 lik
tezgahlardan 10,00 TL, 5 m2 den daha büyük tezgahlardan haftalık 20,00 TL ücret alınır.
*Ayrıca gerek İlçemizdeki pazarlara gerekse beldelerde kurulan Pazar yerlerine üretici olarak gelen
çiftçiler bu tarifeden muaftır.
*Çarşamba-Cumartesi pazarında yer tahsis ücretleri aylık veya haftalık olarak alınır. Ücretini 3 ay
üst üste ödemeyenlerin yerleri iptal edilir. Ticaretten men edilir. Yıllık yer tahsis ücretlerinin peşin
ödenmesi halinde %10 indirim uygulanır. Ayrıca yerlerini temizlemeyenlerden torba temizlik ücreti olarak
10,00 TL alınır.
* Kalıcı manavlar için
sabit yer tahsis ücreti
:
300,00 TL
ELEKTRİK DİREKLERİ-TELLER VE TRAFO YERLERİNİN KİRA BEDELLERİ
Telekom yeraltı menhol 1 adedi hat dahil 1 aylık
Telekom yerüstü direk başı hat dahil adedi 1 aylık
130,00 TL
60,00 TL
Panoların her birinden aylık
60,00 TL
Bina trafolarından aylık olarak ( 1 adedi )
420,00 TL
Hat dahil direklerin 1 adedinden
60,00 TL
Direk üstü trafoların her birinden
120,00 TL
*İş bu tarife sürekli olarak her yıl uygulanır.*
BELEDİYEMİZİN YETKİ VE TASARRUFU ALTINDA İLÇEMIZDE MEYDAN, CADDE, YEŞİL ALAN, BULVAR VB.
YERLERE HER TÜRLÜ İLAN VE REKLAM YAPILMASI VEYA YAPTIRILMASI TALEBİNDE BULUNANLARDAN İLAN
VE REKLAM VERGİSİNDEN AYRI OLARAK ALINACAK OLAN YER İŞGALİYE BEDELLERİ
Yıllık Tek Mobilya Fiyatı
Sabit Işıksız Pano
120,00 TL
Sabit Işıklı Pano
175,00 TL
Bilboard
80,00 TL
Sayfa 10 / 15
Raket Pano
110,00 TL
Led Ekran
1.100,00 TL
Totem Tabela
550,00 TL
Bilbord kirası m2 si
6,00 TL
*Ücretler yıllık olarak peşin tahsil edilir.*
MEZARLIK ÜCRETLERİ
:
Mezarlık (her mezar için)
100,00 TL
Fakirlerden mezar ücreti alınmaz.
*Defin işlemlerinden, cenaze aracı ve mezar kazımından ,midibüslerden ücret alınmaz.
* Ayrıca garaj giriş çıkışlarından , araç park yerlerinden , kamu yararı dernekler, okul dernekleri ile
ilçemiz dahilinde amatör sporun gelişmesine yarar sağlayan spor kulüplerinin gönüllülük esasına
dayanarak zorlamadan yardım pulu vb. gibi pul satmaları uygundur.
* Belediye dükkanlarında kalorifer olan yerlerden kira bedeli ısınma bedeli dahil olarak hesaplanır.
* Kamu kurum ve kuruluşlarından, kamu yararına çalışan derneklerden talep etmeleri halinde
taşıtlardan ücret alınmaz. ( Traktör, kamyon, vb. gibi )
İşbu tarifelerde KDV dahildir.
EVSEL KATI ATIK TARİFESİ
Meskenlerlerden (1 mesken için)
: 44,00 TL
Her inşaattaki bir daire için
: 255,00 TL
Fabrikalar yıllık 24 ton atık olanlar
: 2035,00 TL
Fabrikalar yıllık 30 ton atık olanlar
: 2544,00 TL
Fabrikalar yıllık 12 ton atık olanlar
: 1018,00 TL
Akaryakıt istasyonları
: 509,00 TL
Büyük süper marketler
: 679,00 TL
Büyük depolar ve gıda depoları
: 509,00 TL
İnşaat malzeme satıcıları
: 594,00 TL
Odun kömür ticareti yapanlar
: 509,00 TL
Seyyar tuhafiye
: 85,00 TL
Seyyar meyve sebze
: 85,00 TL
Sayfa 11 / 15
Restoranlar
: 255,00 TL
Kahvehaneler
: 170,00 TL
Kafeteryalar
: 170,00 TL
Parklar
: 170,00 TL
Birahaneler
: 255,00 TL
Fırınlar
: 250,00 TL
Halı sahalar
: 170,00 TL
Özel dershaneler
: 509,00 TL
Sürücü kursları
: 509,00 TL
Muhasebe büroları
: 85,00 TL
Mimarlık ve mühendislik büroları
: 85,00 TL
Avukatlık büroları
: 85,00 TL
Veterinerlik büroları
: 85,00 TL
Diş hekimleri
: 85,00 TL
Doktor muayenehaneleri
: 85,00 TL
Emlakçılar
: 85,00 TL
Haritacılar
: 85,00 TL
Trafik takip ve sigorta büroları
: 85,00 TL
Oto kiralam büroları
: 85,00 TL
Mermercilik büroları
: 85,00 TL
Berberler ve kuaförler
: 85,00 TL
Ayakkabı tamir ve satış
: 85,00 TL
Cep telefonu satış ve tamiri
: 85,00 TL
Kasap ve şarküteriler
: 170,00 TL
Çay ocakları
: 85,00 TL
Büfeler
: 85,00 TL
Pastaneler
: 170,00 TL
Elektrik malzeme satışı
: 85,00 TL
Çiçek satışı
: 170,00 TL
Sayfa 12 / 15
Fotoğrafçılar
: 85,00 TL
Lpg tüp satışı
: 85,00 TL
Kargolar
: 170,00 TL
Beyaz eşya tamiri (servisler)
: 85,00 TL
Kuyumcu ve altın satışları
: 85,00 TL
Eczaneler ve aktarlar
: 85,00 TL
Konfeksiyoncular
: 85,00 TL
Hediyelik eşya satıcıları
: 85,00 TL
Parfümericiler
: 85,00 TL
Kırtasiyeciler
: 85,00 TL
Matbaacılar ve gazeteciler
: 255,00 TL
Lastik tamircileri
: 170,00 TL
Koltuk tamircileri
: 170,00 TL
Güneş enerji tamir ve satış su tesisatçıları
: 170,00 TL
Küçük market ve bakkallar
: 85,00 TL
Halı ve mobilya satış yerleri
: 85,00 TL
Zirai ilaç bayileri
: 85,00 TL
Alçı ve dekorasyon
: 85,00 TL
Düğün salonları
: 170,00 TL
Tabelacılar
: 85,00 TL
Yorgancılar
: 85,00 TL
Bobinajcılar
: 85,00 TL
Yangın söndürme cihazları
: 85,00 TL
Oto müzik sistemleri ve aksesuar
: 85,00 TL
Güzellik salonları
: 85,00 TL
Şans oyunları bayileri
: 85,00 TL
Saat tamir ve satış yerleri
: 85,00 TL
Garaj otobüs yazıhaneleri
: 85,00 TL
Av malzeme satış yerleri
: 85,00 TL
Sayfa 13 / 15
Terziler
: 85,00 TL
Hamam
: 85,00 TL
Canlı evcil hayvan tic.
: 85,00 TL
Baklava ve yufka imalatçıları
: 170,00 TL
Tarım zirai aletleri ve makinaları satışı
: 85,00 TL
Kuru temizleyiciler
: 85,00 TL
Gözlükçüler
: 85,00 TL
Kapalı otopark
: 170,00 TL
Camcılar
: 85,00 TL
Oto yağlama yıkama
: 85,00 TL
Tekstil atölyeleri
: 85,00 TL
Telekom bayii
: 85,00 TL
Yem satış yerleri
: 85,00 TL
Anahtar tamircileri ve satış
: 85,00 TL
Ümit özel öğrenci yurdu
: 1018,00 TL
Ongun kız öğrenci yurdu
: 1018,00 TL
Sultan otel
: 1018,00 TL
Gülseven otel
: 1018,00 TL
Bankalar
: 255,00 TL
Siyasi partiler
: 85,00TL
Okullar ortalama
: 13.040,00 TL
İnşaatlar ortalama daire başına göre alınacaktır.
: 255,00 TL
Yatağan devlet hastanesi
: 10.174,00 TL
Kamu kurumları ortalama(personel sayılarına göre belirlendi)
: 186,00 TL
TEK işletme müdürlüğü sosyal tesisler
: 5.087,00 TL
TKİ işletme müdürlüğü sosyal tesisler
: 5.087,00 TL
İş bu tarifelere KDV dahildir.
***ġehit, gazi, maluller, özürlüler ve 4109 sayılı yasa gereği Asker Ailesi yardımı alanlardan
belgelendirmeleri kaydıyla evsel katı atık bedeli alınmaz. ***
Sayfa 14 / 15
***Muafiyet : Genel ve Katma Bütçeli Ġdareler , il özel idareleri, Belediyeler köyler ve bunların
kuracakları birlikler, darüaceze ve benzeri kuruluĢlar, ve üniversiteler ile, üniversiteler
tarafından münhasıran hizmetlerinde kullanılan binalar, kızılay genel merkezi ile, Ģubeleri ve
kampları, kredi yurtlar kurumuna ait öğrenci yurtları, Bakanlar kurulu kararı ile tespit
edilmiĢ kamu yararına çalıĢan dernekler ile, umuma açık ibadet yerleri ile bunların
müĢtemilatları ücret tarifesinden muaftır. ******
EVSEL KATI ATIK TARĠFESĠ TAHAKKUK TAHSĠLAT UYGULAMASI :
*Evsel Katı atık tarifelerinin tahsili için, Muğla büyükĢehir Belediyesi Su ve Kanal
idaresiyle yapılan görüĢmeler devam ettiğinden, Evsel Katı atık bedellerinin Muski’ye ait su
faturalarının içinde yılda 6 eĢit taksitte tahsil edilmesi kesinleĢtikten sonra Muski idaresine
yetki verilmesi ve protokol düzenlenerek, tahsilatın yapılmasına,
*6360 Sayılı Kanunla belediyemize bağlanan beldelerde tarifenin aynen ilçe merkezinde
uygulanan bedel kadar uygulanmasına, tüzel kiĢiliği sona eren ve mahalle olarak ilçemize
bağlanan köylerde ise Mesken ve iĢyerlerinde tarifenin %50 indirimle uygulanmasına .
*Ġlçemiz ve 6360 sayılı kanunla tüzel kiĢilikleri sona eren, mahalle olarak ilçemize
bağlanan beldeler ve köyler dahil olmak üzere, ĠĢyerleri, iĢletmeler, fabrika ve bu gibi
ticarethaneler ile TEK ve TKĠ sosyal tesisleri gibi su abonesi bulunmayanlardan tahakkukları
yıllık olarak yapılmasına, ödemelerinin ise yılda 2 eĢit taksitte olmak üzere 1.Taksitin Mayıs
ayında 2.ci taksitin ise Kasım ayında alınmasına.
Tarifelerin teklif edildiği şekliyle kabulü; Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.
SONUÇ :
Yatağan Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi oniki (12) madde üzerinden madde
madde eki diğer cetveller ile birlikte; Gider Bütçesi Kurumsal kodlaması yapılan her birimin
Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci
Düzeyi ve Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi toplamları itibarıyla
21.406.446,00-TL üzerinden denk olarak; Birinci Düzey Ayrıntılı Harcama Programı ile Finansmanın
Programı üçer aylık dönemler itibarıyla toplamları üzerinden; izleyen iki yılın (2016-2017) tahmini
Bütçeleri, Gelir ve Gider tahminleri bazında ayrı ayrı olmak üzere; 2015 Mali Yılı Bütçesinde yer alan
Tarife Cetvelleri ise yukarıda belirtildiği şekilde kabulü; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun
25. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 61. ve 62. maddeleri ve Mahalli Ġdareler Bütçe ve
Muhasebe Yönetmeliğinin 28. maddesi gereğince değerlendirilmiş ve Yatağan Belediye Meclisinin 131132-133 nolu kararları Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Sayın Meclisin tasviplerine
arz olunur. Denilmektedir.
Yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Meclisimizce görüşülmüş olup;
Yatağan ilçe Belediyesinin 131-132-133 nolu meclis kararları ile;
Yatağan ilçe Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi oniki (12) madde üzerinden
madde madde eki diğer cetveller ile birlikte; Gider Bütçesi Kurumsal kodlaması yapılan her birimin
Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci
Düzeyi ve Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi toplamları itibarıyla
21.406.446,00-TL üzerinden denk olarak; Birinci Düzey Ayrıntılı Harcama Programı ile
Finansmanın Programı üçer aylık dönemler itibarıyla toplamları üzerinden; izleyen iki yılın (20162017) tahmini Bütçeleri, Gelir ve Gider tahminleri bazında ayrı ayrı olmak üzere; 2015 Mali Yılı
Bütçesinde yer alan Tarife Cetvelleri Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne; 5216 Sayılı
Büyükşehir Belediye Kanununun 25. Maddesine göre Meclisimizce OYBĠRLĠĞĠ ĠLE KARAR
VERĠLDĠ.
Sayfa 15 / 15
Download

s evgı , saygı