Karar Tarihi : 01.10.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 172
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: KardeĢ Kent ve Yurt DıĢı ĠliĢkiler
KARAR : Belediyemiz ile Van Ġli TuĢba Ġlçesi arasında Sosyal, Kültürel, Ekonomik ve Teknik alanlarda
iliĢkilerin canlandırılması, dostluk bağlarının ve iĢbirliğinin geliĢtirilmesi amacı ile 5393 Sayılı Belediye
Kanununun 18. maddesi (p) bendi gereğince, Van Ġli TuĢba Belediyesi ile kardeĢ kent iliĢkisinin
baĢlatılmasına ve imzalanacak protokol için Selçuklu Belediye BaĢkanına yetki verilmesine oy birliği ile
karar verilmiĢtir.
Karar Tarihi : 01.10.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 173
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: KardeĢ Kent ve Yurt DıĢı ĠliĢkiler
KARAR : Belediyemiz ile Artvin Ġli ġavĢat Ġlçesi arasında Sosyal, Kültürel, Ekonomik ve Teknik alanlarda
iliĢkilerin canlandırılması, dostluk bağlarının ve iĢbirliğinin geliĢtirilmesi amacı ile 5393 Sayılı Belediye
Kanununun 18. maddesi (p) bendi gereğince, Artvin Ġli ġavĢat Belediyesi ile kardeĢ kent iliĢkisinin
baĢlatılmasına ve imzalanacak protokol için Selçuklu Belediye BaĢkanına yetki verilmesine oy birliği ile
karar verilmiĢtir.
Karar Tarihi : 01.10.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 174
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: SözleĢmeli Personel
KARAR : Belediyemiz Teknik Hizmet sınıfında münhal bulunan birinci (1.) dereceli Mühendis ve
Tekniker kadrolarında, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre tam zamanlı olarak istihdam
edilecek iki (2) adet Mühendis ve bir (1) adet Tekniker sözleĢmeli personele ödenecek net ücretin aĢağıda
gösterildiği Ģekilde belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiĢtir.
SINIFI
ÜNVANI
DERCESĠ
ADEDĠ
657 SAYILI
KANUNA GÖRE
NET AYLIK
TUTAR
TH
Mühendis
1/1
2
2.219,28 TL
TH
Tekniker
1/1
1
1.764,18 TL
Karar Tarihi : 01.10.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 175
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: Ayni ve Nakti Yardımlar.
KARAR : Konya Valiliği Özel Kalem Müdürlüğünün 10.09.2014 tarih ve 97229992/889-12195 sayılı
yazıları doğrultusunda, Konya'lı hayırsever kurum ve kuruluĢlar ile Belediyemiz tarafından yapılan
yardımlarla Van Ġlinde yapımına baĢlanan ve tamamlanma aĢamasına gelen Konya Beyhekim Zihinsel
Engelliler Ġlkokulu, Ortaokulu ve ĠĢ Okulu inĢaatının ikmali için; Belediyemizce, 5393 Sayılı Belediye
Kanununun 75. maddesi gereğince 75.000,00 Türk Liralık yardım yapılmasına oy birliği ile karar verilmiĢtir.
Karar Tarihi : 10.10.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 176
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: Stratejik Plan-Performans-Faaliyet Raporu
KARAR : Plan ve Bütçe Komisyonunun " 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesi ile 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesi hükmü uyarınca Belediyemiz BaĢkanlığımızca
hazırlanan 2015-2019 dönemine ait Stratejik Plan Programı komisyonumuzca incelenmiĢtir.
Yasal zemini oluĢturulan yukarıda bahsedilen kanunlar ile yapılan düzenlemelerle kamu idareleri
ilgili mevzuat, benimsenen temel ilkeler çerçevesinde geleceğe iliĢkin misyon ve vizyonlarını oluĢturmalarını
stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamaları, performanslarını önceden belirlenmiĢ olan göstergeler
doğrultusunda ölçmeleri ve kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile
program ve proje bazında kaynak tahsislerini stratejik planlarına dayandırmaları de gerekmektedir.
Stratejik planlama çalıĢmaları uzun ve çaba isteyen bir süreç olup bu süreçte tüm paydaĢların
katılımını ve ekip çalıĢmasını gerektirir. Stratejik planlama, sonuçların değiĢim planlaması olup istenilen ve
ulaĢılabilmesi bir geleceği hedefler, hesap verme sorumluğunu ve katılımcı bir yaklaĢımı benimser.
Stratejik planlama özet olarak bir kuruluĢun aĢağıdaki dört temel soruyu cevaplandırmasına yardımcı
olur.
Neredeyiz?
Nereye gitmek istiyoruz?
Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaĢabiliriz?
BaĢarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz?
Komisyonumuz stratejik plan çalıĢmasının incelenmesinde yukarıda zikredilen hususlar ile ilgili kanun,
tüzük, yönetmelikler, stratejik plan hazırlama kılavuzu ve meclisimizin değerli üyelerinin önerileri dikkat
alınmıĢ olup, stratejik planın, sosyal belediyecilik anlayıĢına, ilkelerimizde belirtilen hedeflere uygun,
gerçekleĢtirilebilir olduğuna oy birliği ile karar verilmiĢtir." raporu doğrultusunda;
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (a) bendi gereğince Belediyemizin 2015-2019 Dönemine
ait Stratejik Planının kabulüne oy birliği ile karar verilmiĢtir.
5/27
Karar Tarihi : 10.10.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 177
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: Stratejik Plan-Performans-Faaliyet Raporu
KARAR : Plan ve Bütçe Komisyonunun "Komisyonumuza havale edilen, 5393 Sayılı Belediye Kanununun
41. Maddesi ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9. Maddesi hükümleri gereğince
Belediye BaĢkanlığımızca hazırlanan ve 2015 Mali Yılı Bütçesine esas teĢkil eden 2015 Mali yılı Performans
Programı çalıĢması Komisyonumuzca incelenmiĢtir.
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 9. Maddesindeki düzenleme ile Kamu
Ġdarelerine, Stratejik planlarında belirtilen misyon ve vizyonlarına uygun, ölçülebilir hedefler saptamalarını,
performanslarını da önceden belirlenmiĢ olan göstergeler doğrultusunda ölçmelerini, Belediye hizmetlerinin
istenilen düzeyde ve kalite de sunulabilmesi için bütçeleri ile program bazında kaynak tahsislerini, stratejik
planları ile performans programlarına dayandırmaları zorunluluğu getirmiĢtir.
Belediye BaĢkanlığımız tarafından hazırlanan 2015 Mali Yılı Performans Programı yukarıda zikredilen
ilgili kanun, yönetmelik ve stratejik plan dikkate alınarak incelenmiĢtir.2015 Mali yılı Performans
Programının stratejik planda belirtilen misyon ve vizyonumuza uygun, gerçekleĢebilir hedeflerde, denetim ve
izlemeyi kolaylaĢtırıcı kapsamda olduğu görülmüĢ olup; Komisyonumuzda oy birliği ile kabul edilmiĢtir."
raporu doğrultusunda;
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi gereğince Belediyemizin 2015 Yılı Mali Performans
Programının kabulüne oy birliği ile karar verilmiĢtir.
Karar Tarihi : 10.10.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 178
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: TaĢınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama.
KARAR : Plan ve Bütçe Komisyonunun " Komisyonumuza 01.10.2014 tarihli Meclis Toplantısında havale
edilen, Tapunun Hocacihan Mahallesi M28B14B1B pafta 42480 ada 1 ve 2 parsellerimizin; 5393 Sayılı
Belediye Kanunu 18. maddesi (b) bendi gereğince satımı, takası, kat karĢılığı verilmesi, kiralanması, arsa
karĢılığı gelir paylaĢımı vb. model ve yöntemler ile değerlendirilmesi talebi, Komisyonumuzca uygun
görülmüĢtür." raporu doğrultusunda;
Tapunun Hocacihan Mahallesi M28B14B1B pafta 42480 ada 1 ve 2 parsellerimizin; 5393 Sayılı Belediye
Kanunu 18. maddesi (b) bendi gereğince satımı, takası, kat karĢılığı verilmesi, kiralanması, arsa karĢılığı gelir
paylaĢımı vb. model ve yöntemler ile değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiĢtir.
Karar Tarihi : 10.10.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 179
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: TaĢınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama.
KARAR : Plan ve Bütçe Komisyonunun " Komisyonumuza 01.10.2014 tarihli Meclis Toplantısında havale
edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait imar planında mesken alanına isabet eden tapunun Sille Mahallesi 22-L-II
pafta 9053 parsel nolu gayrimenkulün, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu ile 2942 Sayılı KamulaĢtırma
Kanunu hükümleri çerçevesinde satılması, kat karĢılığında veya trampalarda kullanılması hususundaki talep;
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 ve 69. maddeleri gereğince Komisyonumuzca uygun görülmüĢtür."
raporu doğrultusunda;
Mülkiyeti Belediyemize ait imar planında mesken alanına isabet eden tapunun Sille Mahallesi 22-L-II pafta
9053 parsel nolu gayrimenkulün, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu ile 2942 Sayılı KamulaĢtırma Kanunu
hükümleri çerçevesinde satılması, kat karĢılığında veya trampalarda kullanılmasına; 5393 Sayılı Belediye
Kanununun 18 ve 69. maddeleri gereğince oy birliği ile karar verilmiĢtir.
Karar Tarihi : 10.10.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 180
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: Ücretler ve Tarifeler
KARAR : Plan ve Bütçe Komisyonunun " Komisyonumuza 01.10.2014 tarihli Meclis Toplantısında havale
edilen, Belediyemiz Sancak ve Toki Yarı Olimpik Yüzme Havuzlarında; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri
Kanununun 97. Maddesi gereğince uygulanacak 2014-2015 Mali yılları ücret tarifelerinin, ekli tabloda
gösterildiği Ģekilde belirlenmesi Komisyonumuzca uygun görülmüĢtür." raporu doğrultusunda;
Belediyemiz Sancak ve Toki Yarı Olimpik Yüzme Havuzlarında; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun
97. Maddesi gereğince uygulanacak 2014-2015 Mali yılları ücret tarifelerinin aĢağıda gösterildiği Ģekilde
tespitine oy birliği ile karar verilmiĢtir.
3 AYLIK
6 AYLIK
YILLIK
Hafta Ġçi
300,00 TL
500,00 TL
800,00 TL
Hafta Sonu
400,00 TL
600,00 TL
900,00 TL
0-14 YaĢ Arası
200,00 TL
350,00 TL
550,00 TL
Tam Gün
450,00 TL
750,00 TL
1.000,00 TL
Günlük GiriĢ (Hafta Ġçi)
30,00 TL
Günlük GiriĢ (Hafta Sonu)
40,00 TL
Engelli
%50 ĠNDĠRĠM
ġehit Aileleri (Anne-Baba-EĢ-Çocuk)
%50 ĠNDĠRĠM
Malul Gazi,Harp,Vazife Malülu ve EĢi
%50 ĠNDĠRĠM
Belediye Personeli ve EĢi
%50 ĠNDĠRĠM
Selçuklu Belediye Meclisi Üyeleri ve EĢleri
%50 ĠNDĠRĠM
Öğrenci (15 yaĢ üzeri)
%20 ĠNDĠRĠM
10/27
Karar Tarihi : 10.10.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 181
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: Hizmet Yüklenmeleri
KARAR : Plan ve Bütçe Komisyonunun " Komisyonumuza 01.10.2014 tarihli Meclis Toplantısında havale
edilen, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri” baĢlıklı 67.
maddesi gereğince, Hizmet Araçları Kiralama Hizmet Alım iĢinin 01.01.2015 – 31.12.2017 tarihleri arasında
36 aylığına ihale yoluyla yapılması talebi, 10.06.2014 tarih ve 2014/6425 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve
02.10.2014 tarih ve 2014/6814 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda Hizmet Araçları Kiralama
Hizmet Alım ĠĢinin 36 ay süre ile ihale yoluyla yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüĢtür." raporu
doğrultusunda;
Belediyemiz Hizmet Araçları Kiralama Hizmet Alım iĢinin; 10.06.2014 tarih ve 2014/6425 Sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı, 02.10.2014 tarih ve 2014/6814 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 5393 Sayılı Belediye
Kanununun 67. maddesi gereğince 01.01.2015 – 31.12.2017 tarihleri arasında 36 aylığına ihale yoluyla
yapılmasına oy birliği ile karar verilmiĢtir.
Karar Tarihi : 10.10.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 182
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: TaĢınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama.
KARAR : Plan ve Bütçe Komisyonunun " Komisyonumuza 01.10.2014 tarihli Meclis Toplantısında havale
edilen, 6360 Sayılı Kanun ile Belediyemize bağlanarak Mahallemiz olan Tepekent Mahallesinde Belediye
Hizmetlerini sunabilmek amacıyla yapılması düĢünülen sosyal kültürel tesisler, pazar alanları, spor alanları
vb. hizmetlerin sunulabilmesi için mülkiyeti Tepeköy GölbaĢı Mahallesi AĢağı Merkez Büyük Camii ve
Kuran Kursu Yaptırma ve YaĢatma Derneğine ait 135 ada 106, 110 ve 111 parseller, 102 ada 52 parsel, 145
ada 1 parsellerin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (e) bendine göre bir protokol
çerçevesinde 20 yıl süre ile kiralanabilmesi için Selçuklu Belediye BaĢkanına yetki verilmesi
Komisyonumuzca uygun görülmüĢtür." raporu doğrultusunda;
6360 Sayılı Kanun ile Belediyemize Mahalle olarak bağlanan Tepekent Mahallesinde Belediye Hizmetlerini
sunabilmek amacıyla yapılması düĢünülen sosyal kültürel tesisler, pazar alanları, spor alanları vb. hizmetlerin
sunulabilmesi için mülkiyeti Tepeköy GölbaĢı Mahallesi AĢağı Merkez Büyük Camii ve Kuran Kursu
Yaptırma ve YaĢatma Derneğine ait 135 ada 106, 110 ve 111 parseller, 102 ada 52 parsel, 145 ada 1
parsellerin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (e) bendine göre bir protokol çerçevesinde 20
yıl süre ile kiralanmasına ve Protokol imzalamak üzere Belediye BaĢkanına yetki verilmesine oy birliği ile
karar verilmiĢtir.
Karar Tarihi : 10.10.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 183
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: Ġmar Planı/Tadilatlar
KARAR : Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-14-B-4-A/M28-B-14-B-1-D (19 Ġ I) paftalar, 42480 ada 1
ve 2 parsellerin Konut ve Ticaret Alanı olan imarlarına plan notları eklenerek, çevresiyle birlikte yeniden
düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı talebinin kabulüne, Ġmar Komisyonu raporu doğrultusunda oy birliği ile
karar verilmiĢtir.
Karar Tarihi : 10.10.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 184
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: Ġmar Planı/Tadilatlar
KARAR : Tapunun DikilitaĢ Mahallesi, M29-A-01-A-3-C (28 N IV) pafta, 18919 ada 1 parselin, Kültür
Merkezi olan imarının bir kısmına E:1.20, Max TAKS:0.45, Yençok: 3 Kat, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı
olarak yapı yaklaĢma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı talebinin kabulüne,
Ġmar Komisyonu raporu doğrultusunda oy birliği ile karar verilmiĢtir.
Karar Tarihi : 10.10.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 185
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: Ġmar Planı/Tadilatlar
KARAR : Etüd Proje Müdürlüğü'nün 25/09/2014 tarih ve 27084 sayılı yazısına istinaden, tapunun DikilitaĢ
Mahallesi, M29-A-06-A-3-A (24 M III) pafta, 15383 ada 8-9 parsellerin Belediye Hizmet Alanı olan
imarında yapı yaklaĢma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı talebinin kabulüne, Ġmar
Komisyonu raporu doğrultusunda oy birliği ile karar verilmiĢtir.
Karar Tarihi : 10.10.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 186
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: Ġmar Planı/Tadilatlar
KARAR : Tapunun Kayacık Mahallesi, M29-A-03-A-1-B (29 S II) pafta, 22740 ada 14 parselin, Sanayi
Alanı olan imarına plan notu eklenmesi ile ilgili plan tadilatı talebinin, Ġmar Komisyonunun, "1/5000 ölçekli
Nazım Ġmar Planı yapılması gerektiğinden, dosyanın iade edilmesi uygun görülmüĢ" raporu doğrultusunda
dosyanın iadesine oy birliği ile karar verilmiĢtir.
Karar Tarihi : 10.10.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 187
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: Ġmar Planı/Tadilatlar
KARAR : Tapunun Yeni Selçuk Mahallesi, M28-B-15-A-4-C (19 J III) pafta, 28932 ada 5 parselin, Mesken
Alanı olan imarında, 2 adet Trafo Alanı ayrılması ile ilgili plan tadilatı talebinin kabulüne, Ġmar Komisyonu
raporu doğrultusunda oy birliği ile karar verilmiĢtir.
Karar Tarihi : 10.10.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 188
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: Ġmar Planı/Tadilatlar
KARAR : Tapunun Molla Gürani Mahallesi, M28-B-15-A-3-A (19 J II) pafta, 28962 ada 12 parselin,
Mesken Alanı olan imarında, 1 adet Trafo Alanı ayrılması ile ilgili plan tadilatı talebinin kabulüne, Ġmar
Komisyonu raporu doğrultusunda oy birliği ile karar verilmiĢtir.
Karar Tarihi : 10.10.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 189
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: Ġmar Planı/Tadilatlar
KARAR : Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-10-B-4-A/M28-B-10-B-4-B (23 K II) paftalar, 18264 ada 1
parselin, Ayrık 2 Kat, 0.20/0.40 ve Ayrık 3 kat, 0.25/0.75 Mesken Alanı olan imarının, yoğunluk artıĢı
yapılmadan E:0.59, max TAKS:0.25, Yençok:3 Kat Mesken Alanı olarak yapı yaklaĢma mesafeleri ile
birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı talebinin kabulüne, Ġmar Komisyonu raporu
doğrultusunda oy birliği ile karar verilmiĢtir.
Karar Tarihi : 10.10.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 190
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: Ġmar Planı/Tadilatlar
KARAR : Tapunun IĢık Mahallesi, M29-A-06-D-1-D (22 M IV) pafta, 2626 ada 270 parselin, 3 Kat Blok
Mesken Alanı olan imarının, H:11.40, Ticaret Alanı, plan notları eklenerek yeniden düzenlenmesi ile ilgili
plan tadilatı talebinin oy çokluğu (2 Red) ile kabulüne, Ġmar Komisyonu raporu doğrultusunda karar
verilmiĢtir.
Karar Tarihi : 20.10.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 191
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: Bütçe-Kesin Hesap-Aktarma
KARAR : Belediyemizin 2015 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Kodlaması birinci düzeyleri, Gider
Bütçesinde Kurumsal kodlaması yapılan birimlerin Fonksiyonel Kodlaması birinci düzeyleri, ayrıntılı
harcama programları ile finansman programları üçer aylık dönemler itibarı ile toplamları üzerinden birinci
düzeyde ayrı ayrı ve 12 maddelik Bütçe Kararnamesinin de madde, madde yapılan açık oylanması neticesinde
2015 Mali Yılı Bütçesinin aĢağıdaki Ģekilde ve 01 OCAK 2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere
kabulüne
oy
birliği
ile
karar
verilmiĢtir.
Ekonomik sınıflandırılması gelir kısmında ayrı ayrı izah edildiği gibi Gelir Bütçesi toplamı 305.000.000,00
Türk
Lirası
olarak
tahmin
edilmiĢ
bulunmaktadır.
Gider Bütçesinin Kurumsal sınıflandırma, Fonksiyonel sınıflandırma, Finans tipi, Ekonomik sınıflandırma,
kısımlarında ayrı ayrı izahı yapılacağı üzere, Gider Bütçesi de Gelir Bütçesine denk olarak 305.000.000,00
Türk Lirası olarak tahmin edilmiĢtir.
GELĠR
01
03
04
05
06
09
-
BÜ TÇESĠ
VERGĠ GELĠRLERĠ
: 111.550.000,00 TL
TEġEBBÜS ve MÜLKĠYET GELĠRĠ
:
4.990.000,00 TL
ALINAN BAĞIġ VE YARD. ĠLE ÖZEL GELĠRLER :
4.710.000,00 TL
DĠĞER GELĠRLER
: 123.200.000,00 TL
SERMAYE GELĠRLERĠ
: 61.150.000,00 TL
RED ve ĠADELER (- )
:
-600.000,00 TL
TOPLAM
: 305.000.000,00 TL olarak tahmin edildiği.
2015 Mali Yılı Gider Bütçesi hazırlanırken gider yerlerinin (müdürlüklerin) bütçeden almıĢ olduğu paylar
gösterilmektedir. Bu gider bütçesinin hazırlanmasında bütün birim müdürleri ve personeli hazır bulunmuĢtur.
Bütün birim müdürleri ve personelin istekleri, talep ettikleri bütçe komisyonuna iletilmiĢ ve yapılan
müzakeresi neticesinde öncelikle kalemler, ihtiyaçlar, projeler dikkate alınarak bütçesine ödenek
konulmuĢtur.
22/27
Karar Tarihi : 20.10.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 191
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: Bütçe-Kesin Hesap-Aktarma
GĠDER
BÜ TÇ ESĠ
02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
01) Genel Kamu Hizmetlerine
:1.597.886,00 TL
: 1.597.886,00 TL
05 ĠNSAN KAYNAKLARI ve EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ
01) Genel Kamu Hizmetlerine
: 2.329.680,00 TL
:2.329.680,00 TL
10 BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ
01) Genel Kamu Hizmetleri
: 2.129.306,00 TL
:
12 DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ
01) Genel Kamu Hizmetleri
2.129.306,00 TL
: 123.340,00 TL
:
123.340,00 TL
18 YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
01) Genel Kamu Hizmetlerine
: 703.345,00 TL
20 TEFTĠġ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
01) Genel Kamu Hizmetlerine
:
: 703.345,00 TL
: 117.522,00 TL
24 HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
01) Genel Kamu Hizmetlerine
117.522,00 TL
: 640.690,00 TL
: 640.690,00 TL
25 BASIN YAYIN ve HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ
08) Dinlenme Kültür ve Din Hizmetlerine
: 11.769.858,00 TL
30 SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
05) Sağlık Hizmetlerine
:11.769.858,00 TL
:1.722.496,00 TL
: 1.722.496,00 TL
31 EMLAK ve ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
06) Ġskan ve Toplum Refahı Hizmetleri
:21.037.072,00 TL
32 FEN ĠġLERĠMÜDÜRLÜĞÜ
04) Ekonomik ĠĢler ve Hizmetlerine
: 61.216.149.00 TL
:21.037.072,00 TL
: 61.216.149,00 TL
33 MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
01) Genel Kamu Hizmetlerine
:27.584.288,00 TL
:27.584.288,00 TL
23/27
Karar Tarihi : 20.10.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 191
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: Bütçe-Kesin Hesap-Aktarma
34 RUHSAT DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ
04)Ekonomik iĢler ve Hizmetlerine
: 412.360,00 TL
: 412.360,00 TL
35 ĠMAR ve ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ
06)Ġskan ve Toplum Refahı Hizmetlerine
36 KÜLTÜR ve SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ
10) Sos. Güvl.Sosyal Yard. Hizmetleri
: 2.111.872,00 TL
: 2.111.872,00 TL
:16.915.622,00 TL
: 16.915.622,00 TL
37 PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
04)Ekonomik iĢler ve Hizmetler
: 34.428.610,00 TL
38 DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
01)Genel Kamu Hizmetlerine
: 9.471.354,00 TL
:34.428.610,00 TL
:9.471.354,00 TL
39 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
05) Çevre Koruma Hizmetlerine
:37.365.375,00 TL
40 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
03) Kamu düzeni ve Güvenlik Hizmetleri
:37.365.375,00 TL
: 9.083.154,00 TL
: 9.083.154,00 TL
41 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ
08) Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri
:
847.003,00 TL
: 847.003,00 TL
42 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
06) Ġskan ve Toplum Refahı Hizm.
: 2.729.235,00 TL
: 2.729.235,00 TL
43 BELEDĠYE TĠYATRO MÜDÜRLÜĞÜ
08) Dinlenme, Kültür ve Din Hizm.
:
44 ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
06) Ġskan ve Toplum Refahı Hizm.
: 2.332.341,00 TL
45 KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ
04) Ekonomik ĠĢleri ve Hizm.
: 50.317.520,00 TL
:
77.459,00 TL
77.459,00 TL
: 2.332.341,00 TL
:50.317.520,00 TL
46 ĠġLETME VE ĠġTĠRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
24/27
: 4.806.217,00 TL
Karar Tarihi : 20.10.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 191
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: Bütçe-Kesin Hesap-Aktarma
04) Ekonomik ĠĢler ve Hizm.
: 4.806.217,00 TL
47 SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
: 2.563.337,00 TL
08) Dinlenme, Kültür ve Din Hizm.
: 2.563.337,00 TL
48 YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
: 566.909,00 TL
04) Ġskan ve Toplum Refahı Hizm.
: 566.909,00 TL
+_____________________________
:
305.000.000,00 TL
GENEL TOPLAM
2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESĠ
Madde 1 Belediye birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam 305.000.000,00 TL.
Ödenek verilmiştir.
Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği
gibi toplam 305.000.000,00 TL. Olarak tahmin edilmiştir
Madde 3- Gelir Çeşitlerinin yasal dayanakları (C)cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir
tahsil edilemeyecektir.
Madde 4- (G) Cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok
yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.
Madde 5- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt
içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar
üzerinden ödenecektir.
Madde 6- Bütçeye cetveller eklenmiştir.
a
)
b
)
c)
Bütçe Kararnamesi
d
)
e
)
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek–16),
Ödenek Cetveli ( A ) (Örnek–14),
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması ( B ) Cetveli (Örnek–15),
Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C ) Cetveli (Örnek–17),
25/27
Karar Tarihi : 20.10.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 191
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: Bütçe-Kesin Hesap-Aktarma
f
)
g
)
h
)
i
)
j
)
k)
Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek–18),
Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe tahmini Cetveli (Örnek–8)
Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek–19)
Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli ( Örnek–20 )
Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelerine İzin Verilen Hizmetlere ait(G)Cetveli (Örnek–21)
Memur ve Hizmetli Olmayanlara Verilecek Harcırahı Gösterir (H) Cetveli (Örnek–22),
l
İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K–1) Cetveli (Örnek–23),
)
m) İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K–2) Cetveli (Örnek–24),
n
)
o)
p
)
q
)
237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T–1) Cetveli (Örnek-25)
Mevcut Taşıtları Gösterir (T–2) Cetveli (Örnek–26)
Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek–27),
Finansman Programı (Örnek- 28)
Madde 7 Vergi resim harç ve katılım paylarının tahsil sureleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile
- Vergisi Kanunu ile gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ise ilgili kanun ve mevzuata uygun
1319 sayılı Emlak
olarak eşit taksitlerle tahsil edilir.
Kiralar ise ilgili kanun ve yönetmelikler, karşılıklı yapılan sözleşmeler ve şartnamelerde hüküm bulunmadığı
hallerde; 30 Eylüle kadar 3 eşit taksitle tahsil edilecektir.
Belediyemizin isteğe bağlı hizmet karşılığı ücretleri, Belediye Meclisince kararlaştırılan gelir ücret tarifesi
hükümlerine göre uygulanır.
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun 106. maddesi gereğince 213 sayılı Vergi
Usul Kanununa tabii vergi, resim, harçlar ve diğer gelirlerin adı geçen maddede belirtilen miktara kadar olanların
terkin işlemlerinin yapılması için 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 79. Maddesi gereği Üst
Yöneticiye yetki verilmiştir
Madde 8- Belediye Meclisinde kabul edilip halen yürürlükte bulunan Sıhhi İdare ve Fenni Zabıta
Talimatnamesinde men edilmesi veya yapılması emredilen hususlarda verilecek ceza miktarlarını 1608 Sayılı
Kanunun 1.maddesi ve bu Kanunu değiştiren ve değiştirecek kanunlarla, miktarını artıran kanunlar gereğince
tayin ve tespite Belediye Encümeni yetkilidir.
Madde 9- Belediyemiz Bütçe yılı içerisinde ihtiyaç duyduğu takdirde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun
15/i maddeleri ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 27. maddeleri gereğince, Büyükşehir Belediyesi
ve bağlı kuruluşlarından yardım ve borç para alabilir.
26/27
Karar Tarihi : 20.10.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 191
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: Bütçe-Kesin Hesap-Aktarma
Madde 10- 5393 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereği; Belediyemizin Dayanıklı Taşınırlar Defterinde kayıtlı
bulunan mallar ile demirbaşların tamamı, belediyemize yapılan bağışlar, satışlar ve kiralardan elde edilen gelirler;
temizlik ve katı atık, imar, çevre ve çevre sağlığı, kültür sanat turizm, sosyal hizmet ile ilgili kamu hizmetlerinde
fiilen kullanılmak üzere tahsis edilmiştir.
Madde 11- Bu kararname hükümleri 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 12- Bu kararname hükümlerini Üst Yönetici yürütür
Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve ek cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur.
i
Download

KARAR - Selçuklu Belediyesi