Karar Tarihi : 03.11.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 192
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama.
KARAR : Mülkiyeti Belediyemize ait Dumlupınar Mahallesi 24 L 3 pafta 14085 ada 7 parsel nolu 641,62
m2 lik gayrimenkulün üzerine dini tesis yapılmak üzere 25 yıl süre ile Selçuklu İlçe Müftülüğüne tahsisine oy
birliği ile karar verilmiştir.
Karar Tarihi : 03.11.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 193
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: Kadro İhdas Talebi.
KARAR : 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, İçişleri Bakanlığı
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair
Yönetmeliğe göre kadro kütüğündeki en üst ve en alt dereceler esas alınmak üzere hazırlanan karar ekindeki I
sayılı Kadro İhdas Cetveli ile teklif edilen kadroların İhdası talebinin kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.
EKİ : I Sayılı Cetvel
Karar Tarihi : 03.11.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 194
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: Sözleşmeli Personel
KARAR : Belediyemiz Teknik Hizmet Sınıfında münhal bulunan 3 adet Mühendisi, 1 adet Peyzaj Mimarı, 4
adet Tekniker kadrolarında, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre Tam Zamanlı olarak istihdam
edilecek sözleşmeli personellere ödenecek net ücretin aşağıda gösterildiği şekilde belirlenmesine oy birliği ile
karar verilmiştir.
Sınıfı
Ünvanı
Adedi
657 Sayılı Kanuna
Göre Net Aylık Tutar
TH
Mühendis
3
2.219,28 TL
TH
Peyzaj Mimarı
1
2.219,28 TL
TH
Tekniker
4
1.764,18 TL
Karar Tarihi : 10.11.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 195
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: Ücretler ve Tarifeler
KARAR : Plan ve Bütçe Komisyonunun "Komisyonumuza 03.11.2014 tarihli Meclis toplatısında havale
edilen, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi gereğince hazırlanan, 2015 Mali Yılında
uygulanacak ücret tarifeleri ekli listede gösterildiği şekli ile Komisyonumuzda oy birliği ile kabul edilmiştir."
raporu doğrultusunda.
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi gereğince hazırlanan Belediyemizde 2015 Mali
Yılında uygulanacak karar ekindeki (10 sayfa) Ücret Tarifelerinin, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği
şekli ile kabulüne, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (f) fıkrası gereğince oy birliği ile karar
verilmiştir.
Eki : 2015 Mali Yılı Ücret Tarifesi (10 Sayfa)
Karar Tarihi : 10.11.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 196
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: Diğer Kuruluşlarla İlişkiler ve Protokoller
KARAR : Plan ve Bütçe Komisyonunun " Komisyonumuza 03.11.2014 tarihli Meclis toplantısında havale
edilen, Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğünün Hizmet Binasının dış cephesinin yıpranmasından dolayı tadilat
talebi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75/a maddesi gereğince Komisyonumuzda oy birliği ile kabul
edilmiştir." raporu doğrultusunda.
Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası dış cephe tadilatının; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75/a
maddesi gereğince bedelsiz olarak Belediyemizce yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Karar Tarihi : 10.11.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 197
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama.
KARAR : Plan ve Bütçe Komisyonunun "Komisyonumuza 03.11.2014 tarihli Meclis toplantısında havale
edilen, 2942 Sayılı (Değişik 4650 Sayılı Kanun) Kamulaştırma Kanununun 30.maddesine gereğince, Konya
Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu Belediyesine ait taşınmazların karşılıklı takası talebine istinaden aşağıda
dökümü yapılan Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu Belediyesine ait taşınmazların karşılıklı olarak
takası Komisyonumuzda oy birliği ile kabul edilmiştir." raporu doğrultusunda.
2942 Sayılı (Değişik 4650 Sayılı Kanun) Kamulaştırma Kanununun 30.maddesi ve 5393 Sayılı Belediye
Kanununun 15.maddesi (h) bendi gereğince aşağıda dökümü yapılan Konya Büyükşehir Belediyesi ile
Selçuklu Belediyesine ait taşınmazların karşılıklı trampa edilmesine; 5393 Sayılı Belediye Kanununun
18.maddesi (e) bendi gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.
Büyükşehir Belediyesine ait parseller:
1) Işık mahallesi 2629 ada 292 parsel nolu 435,64 m2'lik gayrimenkuldeki 4261/10891 oranındaki hisse,
2) Yazır Mahallesi 18044 ada 2 parsel nolu 9174 m2'lik gayrimenkulün tamamı,
3) Yazır Mahallesi 42471 ada 1 parsel nolu 11616,71 m2'lik gayrimenkuldeki 416/11616 oranındaki hisse,
4) Yazır Mahallesi 42471 ada 4 parsel nolu 8320,92 m2'lik gayrimenkuldeki 2788/8320 oranındaki hisse,
5) Dumlupınar Mahallesi 42465 ada 1 parsel nolu 1443 m2'lik gayrimenkulün tamamı,
6) Yazır Mahallesi 22277 ada 1 parsel nolu 1755 m2'lik gayrimenkulün tamamı,
7) Yazır Mahallesi 16537 ada 7 parsel nolu 10701,27 m2'lik gayrimenkulün tamamı,
8) Yazır Mahallesi 22809 ada 3 parsel nolu 2120,87 m2'lik gayrimenkulün tamamı,
9) Sarayköy Mahallesi 29653 ada 47 parsel nolu 1420 m2'lik gayrimenkuldeki 920/1420 oranındaki hisse,
10) Sarayköy
11) Sarayköy
12) Sarayköy
13) Sarayköy
14) Sarayköy
15) Sarayköy
16) Sarayköy
Mahallesi
Mahallesi
Mahallesi
Mahallesi
Mahallesi
Mahallesi
Mahallesi
29653
29653
29653
29653
29653
29653
29653
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
48
49
50
51
52
53
54
parsel
parsel
parsel
parsel
parsel
parsel
parsel
nolu
nolu
nolu
nolu
nolu
nolu
nolu
6/19
1423,17 m2'lik gayrimenkulün tamamı,
1488,70 m2'lik gayrimenkulün tamamı,
4695,90 m2'lik gayrimenkulün tamamı,
2980,08 m2'lik gayrimenkulün tamamı,
3089,64 m2'lik gayrimenkulün tamamı,
9709,56 m2'lik gayrimenkulün tamamı,
11341,90 m2'lik gayrimenkulün tamamı,
T.C.
SELÇUKLU BELEDİYESİ
MECLİS KARARI 2014 DÖNEMİ KASIM AYI TOPLANTISI
10.11.2014 TARİHLİ BİRLEŞİM 1. OTURUM
Karar Tarihi : 10.11.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 197
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama.
17) Sarayköy Mahallesi 29653 ada 60 parsel nolu 19403,30 m2'lik gayrimenkulün tamamı.
Selçuklu Belediyesine ait Parseller:
1) Sille Mahallesi 16351 ada 4 parsel nolu 9302,32 m2'lik gayrimenkuldeki 863/2400 oranındaki hisse,
2) Dikilitaş Mahallesi 16667 ada 5 parsel nolu 6024,15 m2'lik gayrimenkulün tamamı,
3) Dikilitaş Mahallesi 29130 ada 2 parsel nolu 787,00 m2'lik gayrimenkulün tamamı,
4) Yazır Mahallesi 29409 ada 1 parsel nolu 2446,87 m2'lik gayrimenkulün tamamı.
Karar Tarihi : 10.11.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 198
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: Yönetmelik
KARAR : Eğitim Sağlık ve Çevre Komisyonunun " Meclisimizin 03/11/2014 tarihli toplantısında
Komisyonumuza havale edilen, Dış İlişkiler Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin,
Bakanlar Kurulunun 2005/9986 sayılı Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe
uygunluğu ve Müdürlüğün amaç, mevzuat dayanakları, iç işleyiş, görev ve yetki dağılımında da eksiklik
olmadığı anlaşıldığından Komisyonumuzca uygun görülmüş olup, Meclisimizce karara bağlanması." raporu
doğrultusunda.
Belediyemiz Dış İlişkiler Müdürlüğü "Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği" 5393 Sayılı Belediye
Kanununun 18/m maddesi gereğince oy birliği ile kabul edilmiştir.
Karar Tarihi : 10.11.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 199
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: Yönetmelik
KARAR : Eğitim Sağlık ve Çevre Komisyonunun " Meclisimizin 03/11/2014 tarihli toplantısında
Komisyonumuza havale edilen, Belediye Tiyatro Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları
Yönetmeliğinin, Bakanlar Kurulunun 2005/9986 sayılı Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmeliğe uygunluğu ve Müdürlüğün amaç, mevzuat dayanakları, iç işleyiş, görev ve yetki dağılımında da
eksiklik olmadığı anlaşıldığından Komisyonumuzca uygun görülmüş olup, Meclisimizce karara bağlanması."
raporu doğrultusunda.
Belediyemiz, Belediye Tiyatro Müdürlüğü "Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği" 5393 Sayılı
Belediye Kanununun 18/m maddesi gereğince oy birliği ile kabul edilmiştir.
Karar Tarihi : 10.11.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 200
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: İmar Planı/Tadilatlar
KARAR : Etüd Proje Müdürlüğü'nün 22/10/2014 tarih ve 29384 sayılı yazısına istinaden, tapunun Sille
Mahallesi, M28-B-05-C-3-D (26 L IV-25 L I) pafta, 29123 ada 1 parselin, E:0.80, Max TAKS:0.40, Hmax:2
Kat Sağlık Tesisi (Aile Sağlığı Merkezi) olan imarının, E:1.00, Max TAKS:0.40, Yençok:4 Kat, Sağlık Tesisi
olarak yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı talebinin kabulüne,
İmar Komisyonu raporu doğrultusunda oy birliği ile karar verilmiştir.
Karar Tarihi : 10.11.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 201
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: İmar Planı/Tadilatlar
KARAR : Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nın 30/09/2014 tarih ve
16764 sayılı yazısına istinaden, tapunun Ardıçlı Mahallesi, L29-D-21-D-2-A (32 M III) pafta, 42476 ada 1
parselin, E:1.15, max TAKS:0.70, Hmax:10.50m, Ticaret Alanı olan imarının, E:0.90, max TAKS:0.50,
Hmax:10.50m, Ticaret Alanı, plan notları eklenmesi, çevresiyle birlikte Park ve Otopark Alanlarının yeniden
düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı talebinin kabulüne İmar Komisyonu raporu doğrultusunda oy birliği ile
karar verilmiştir.
Karar Tarihi : 10.11.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 202
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: İmar Planı/Tadilatlar
KARAR : Enerya Konya Gaz Dağıtım A.Ş.'nin 23/09/2014 tarih ve 1522 sayılı yazısına istinaden, tapunun
Işık Mahallesi, M28-B-15-B-1-B (20 L I) paftaya isabet eden alanda Bölge Regülatör İstasyonu yapılması ile
ilgili plan tadilatı talebinin, dosyasındaki evrak eksikliği sebebiyle iade edilmesine İmar Komisyonu raporu
doğrultusunda oy birliği ile karar verilmiştir.
Karar Tarihi : 10.11.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 203
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: İmar Planı/Tadilatlar
KARAR : Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 16/10/2014 tarih ve 124359 sayılı yazısına istinaden, İlçemizin
Yazır Mahallesinde park, otopark vb. alanlara 1 adet Trafo Alanı ayrılması ile ilgili plan tadilatı talebinin
kabulüne İmar Komisyonu raporu doğrultusunda oy birliği ile karar verilmiştir.
Karar Tarihi : 10.11.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 204
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: İmar Planı/Tadilatlar
KARAR : Tapunun Yazır Mahallesi, M28-B-05-B-2-D/M28-B-05-B-2-C (29 L III-IV) paftalar, 28906 ada
15 parselin, Mesken Alanı olan imarında, 2 adet Trafo Alanı ayrılması ile ilgili plan tadilatı talebinin
kabulüne İmar Komisyonu raporu doğrultusunda oy birliği ile karar verilmiştir.
Karar Tarihi : 10.11.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 205
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: İmar Planı/Tadilatlar
KARAR : Tapunun Dikilitaş Mahallesi, M29-A-06-A-4-B (24 M III) pafta, 20426 ada 5 parselin, Ticaret
Alanı olan imarında, 1 adet Trafo Alanı ayrılması ile ilgili plan tadilatı talebinin kabulüne İmar Komisyonu
raporu doğrultusunda oy birliği ile karar verilmiştir.
Karar Tarihi : 10.11.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 206
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: İmar Planı/Tadilatlar
KARAR : Tapunun Yazır Mahallesi, M29-A-01-D-2-A/M29-A-01-A-3-D (27 M II) paftalar, 21197 ada 1
parselin, 2 Kat, 22*50 ebatlı Blok Ticaret Alanı olan imarında, yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden
düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı talebinin kabulüne İmar Komisyonu raporu doğrultusunda oy birliği ile
karar verilmiştir.
Karar Tarihi : 10.11.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 207
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: İmar Planı/Tadilatlar
KARAR : Tapunun Yazır Mahallesi, M29-A-01-D-4-A (26 M I) pafta, 15915 ada 1 parselin, 4 Kat,
0.30/1.20, Ayrık Mesken Alanı olan imarının, yoğunluk artışı yapılmadan E:1.20, max TAKS:0.25, Yençok:8
Kat, Mesken Alanı olarak yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı
talebinin kabulüne İmar Komisyonu raporu doğrultusunda oy birliği ile karar verilmiştir.
Karar Tarihi : 10.11.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 208
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: İmar Planı/Tadilatlar
KARAR : Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-05-D-3-A (26 J II) pafta, 15850 ada 2 parselin, 4 Kat, 20*50
ebatlı blok Mesken Alanı olan imarının, yoğunluk artışı yapılmadan, E:0.76, max TAKS:0.20, Yençok: 6 Kat,
Mesken Alanı olarak yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı
talebinin kabulüne İmar Komisyonu raporu doğrultusunda oy birliği ile karar verilmiştir.
Karar Tarihi : 10.11.2014
Karar No
: 41850698.301.05 - 209
Toplantı Tipi : Olağan
Konu
: İmar Planı/Tadilatlar
KARAR : Tapunun Yeni Selçuk Mahallesi, M28-B-15-A-3-D/M28-B-15-A-4-C (19 J III/18 J II) paftalar,
2926 ada 1 parselin, 2 ve 4 Kat, Mesken Alanı olan imarının, E:2.10, max TAKS:0.25, Mesken Alanı olarak
yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı talebinin talep sahibinin
talebinden vazgeçmesinden dolayı dosyanın iadesine İmar Komisyonu raporu doğrultusunda oy birliği ile
karar verilmiştir.
Download

KARAR - Selçuklu Belediyesi