Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Karamusul Köyü, 109 ada, 1 ve 12 parsel numaralı
taşınmazların Evrensekiz Islah OSB Alanı İlave 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve İlave
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İl Genel Meclisi’nin 07.01.2015 tarih ve 10 sayılı kararı
ile onaylanmıştır.
Onaylanan İmar Planlarında belirlenen plan notları;
1. 109 ada, 1 ve 12 parsel numaralı taşınmazlara getirilen fonksiyon Atıksu Tesis Alanı
(Arıtma-Terfi Merkezi) olarak belirlenmiştir.
2. Atıksu Tesis Alanında (Arıtma-Terfi Merkezi) yapılaşma koşulları;
 Maksimum İnşaat Alanı Katsayısı (EMSAL): 1.00 ‘dir.
 Yençok: 12.50 metre (4 Kat)
3. Atıksu Tesis Alanında (Arıtma-Terfi Merkezi) çevresinde 10 metre sağlık koruma
bandı oluşturulmuştur. Sağlık Koruma Bandı aynı zamanda yapı yaklaşma
mesafesidir.
4. Planlama Alanındaki taşınmazlar Evrensekiz Deresinin taşkın tesirinde kaldığından
yapılması düşünülen tesislerin taşkın kot seviyesi 57,00 metre olacaktır.
5. Planlama alanındaki parseller bütüncül olarak planlanmış olup, taşıt yolu 12 parsele
cephelendirilmiştir. 1 nolu parselin üzerinde uygulamaya geçilmesi 12 nolu parselle
tevhit edilmesini gerektirmektedir.
6. İşbu imar planı kamusal amaçla hazırlanmış olup, planlama alanında bulunan parseller
kamusal amaç dışında kullanılamaz.
7. İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporlarında belirtilen hüküm ve şartlara
uyulmak zorundadır.
8. 109 ada 1 parsel numaralı taşınmaz 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında tespiti
yapılan taşınmazlar içerisinde yer aldığından, bu taşınmazın vasfı değiştirilmeden
üzerinde uygulamaya geçilemez.
9. Planlama alanındaki parsellerin kadastral bir yolu olmadığından bu parsellere erişimin
sağlanacağı taşıt yolu oluşturulmadan uygulamaya geçilemez.
10. Yola terk işlemleri yapılmadan parseller üzerinde uygulamaya geçilemez.
11. Karayolu Kamulaştırma Sınırı korunacaktır.
12. İmar Planına esas kamu kurum ve kuruluş görüşlerine uyulması zorunludur.
13. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na uyulacaktır.
14. Yeraltı Sularının Kirlenme ve Bozulmaya Karşı Korunması Yönetmeliğin uyulacaktır.
15. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine uyulacaktır.
16. 4342 sayılı Mera Kanunu’na uyulması zorunludur.
17. Belirtilmeyen hususlarda 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile
1/25000 Ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planı Hükümleri geçerlidir.
Söz konusu İl Genel Meclisi Kararı ve planın bir örneği 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.
Maddesinin b fıkrası gereğince, 20.01.2015 gününden itibaren 30 gün (1 ay) süreyle İl Özel
İdaresi ilan panosuna asılmak suretiyle askıya çıkarılmıştır.
Download

İmar Planı - Kırklareli İl Özel İdaresi