T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Rapor No: 2014/074 Rapor Tarihi: 22/10/2014 KONU: Ünye ilçesi Gölevi Mah. Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması.
KOMİSYON İNCELEMESİ:
Büyükşehir Belediye Meclisimizin 16/10/2014 tarihli 2014 Yılı Ekim Ayı Toplantısı’nda 25. gündem
maddesi olarak görüşülüp, incelenerek rapora bağlanmak üzere komisyonumuza havale edilen; İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Ünye İlçesi, Gölevi Mahallesi sınırları içerisinde, 20-İJ nazım, 20-J-II
uygulama imar planı paftası, 1270 ada 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 nolu parsellerde
hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin 10/10/2014 tarih ve 2377 sayılı teklifi
komisyonumuzca incelenmiştir. KOMİSYON GÖRÜŞÜ:
Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde; İlimiz, Ünye İlçesi, Gölevi Mahallesi sınırları içerisinde,
20-İJ nazım, 20-J-II uygulama imar planı paftasında yer alan 1270 ada, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81 nolu parsellerin mevcut uygulama imar planında; E:1.30 ve Hmaks:9.50 metre yapılaşma
koşullarına sahip konut alanında kaldığı görülmüştür. Ayrıca mevcut imar planında parsellerin ortasından 7
metrelik imar yolu geçmektedir. UİP-279,2 Plan İşlem Numaralı Plan tadilatıyla; 7 metrelik imar yolu batı
yönünde kaydırılarak batı yönünde bulunan 7 metrelik imar yolu 10 metre olarak genişletilmiştir. Yeni oluşan
imar adasında TAKS:0.25, E:2.00 ve Yençok:30.50 yapılaşma koşulları talep edilmektedir.
Söz konusu imar planı değişikliğinde önerilen yapı yaklaşma mesafelerinin Mekansal Planlar Yapım
Yönetmeliğinin 26. Maddesi 5b) bendinde yer alan formüle uygun olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca imar planı
değişikliği ile teklif edilen yoğunluk artışının çevre yapılaşma koşullarına uymadığı belirlendiğinden söz
konusu 1/1000 ölçekli imar planı tadilatının yürürlükteki imar planı kararlarına dönüştürülmesi
komisyonumuzca uygun görülmüştür.
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7-b ve 14. Maddesine göre işbu rapor Meclis’e sunulmak
üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.
Eki : 1-Dosya (1 adet)
Süleyman TOMAKİN
Komisyonu Başkanı
Reşit EROL
Üye
Ahmet ÇORUH
Komisyonu Bşk.V.
Salih ÇELEBİ
Üye
Aydın GÜNDOĞDU
Üye
Download

74. komisyon raporu - Ordu Büyükşehir Belediyesi