T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FİNANSMAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
02/07/2014 15:28 - 13241842/622/4995
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
*00478681*
00478681
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı : 26931468/622/
Konu : 7692 YKN’li yapı ve
tevhid sonrası muafiyet
AYDIN VALİLİĞİNE
(Çevre ve Şehircilik İl Müdülüğü)
İlgi:
24/06/2014 tarihli ve 4535 sayılı yazınız.
İlgi yazınızda, Aydın İli, Kemer Mahallesi, 181 pafta, 1753 ada, 6 parsel sayılı yerde
bulunan 7692 sayılı Yapı Kimlik Numarasına sahip binanın Müdürlüğünüzce riskli olarak
onaylanmış olduğu, bu parsel ile bitişiğinde üzerinde yapı bulunmayan 1753 ada ve 7 sayılı
parselin tevhid işleminden sonra 1753 ada, 16 parsel olarak değiştiği ve tevhid işleminden sonra
riskli yapının bulunduğu eski parsel için sahip olunan hak ve muafiyetlerin yeni oluşan parsel
için devredilebileceği ve geçerli olduğuna ilişkin yazı istendiği belirtilerek konuya ilişkin olarak
Bakanlığımız görüşünün bildirilmesi istenmektedir.
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 6.
maddesinin 1. fıkrasında yer alan, “......Bu parsellerin malikleri tarafından değerlendirilmesi
esastır. Bu çerçevede, parsellerin tevhit edilmesine, münferit veya birleştirilerek veya imar adası
bazında uygulama yapılmasına, yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya
hasılat paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine sahip oldukları hisseleri
oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Bu karara katılmayanların
bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları, Bakanlıkça rayiç değeri tespit ettirilerek bu değerden
az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır. Bu suretle
paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu paylar, Bakanlığın talebi üzerine, tespit edilen
rayiç bedeli de Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edilir ve yapılan
anlaşma çerçevesinde değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır veya Bakanlıkça
uygun görülenler TOKİ’ye veya İdareye devredilir. Bu durumda, paydaşların kararı ile yapılan
anlaşmaya uyularak işlem yapılır.” hükmü yer almaktadır.
Ayrıca, 15/12/2012 tarihli ve 28498 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Afet Riski
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği'nin 16 ncı
maddesine 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelik Değişikliği
ile eklenen 9 uncu fıkrada, 6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak olan işlem, sözleşme, devir
ve tesciller ile uygulamaların hangi harç, vergi ve ücretlerden muaf olduğu düzenlenmektedir.
6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin 1/ı bendinde ise
“Uygulama alanı: Bakanlar Kurulu kararıyla kararlaştırılan riskli alan ile Bakanlıkça belirlenen
rezerv yapı alanını ve riskli yapının veya yapıların bulunduğu alan” olarak tanımlanmaktadır.
Buna göre, riskli yapının bulunduğu parsel için 6306 sayılı Kanun uyarınca tanınan
muafiyetlerden faydalanılabileceği; ancak riskli yapının bulunduğu parselin, üzerinde riskli yapı
bulunmayan bir parselle ya da boş bir parselle tevhid edilmesi durumunda, muafiyetlerden
sadece riskli yapının bulunduğu parsel nispetinde faydalanılabileceği mütalaa olunmaktadır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Vedad GÜRGEN
Bakan a.
Genel Müdür
Adres: Söğütözü Mah. Anadolu Bulvari 2179 Sok.No:5 Kat 7/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat:N.ATİLA Mak. Müh.
Elektronik Ağ: www.csb.gov.tr
4107631
Faks:(312)
474 03 59imza ile imzalanmıştır.
e-posta: [email protected]
Bu belge 5070 sayılıTelefon:(312)
elektronik imza
kanuna göre
güvenli elektronik
Elektronik imzalı suretine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:13241842/622/4995 ve Barkod Num.:478681 bilgileriyle erişebilirsiniz.
Download

Parsel birleştirmede (tevhid) muafiyetler