T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Sayı : 19108261-111.99-9689
Konu : Yerleşim Yeri Belgesi (8531)
29/01/2014
İlgi : Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığının 04.12.2013 tarih ve 2013/5599 (12) sayılı yazısı.
İlgide kayıtlı yazıda; sahte olarak düzenlenen GSM abonelik sözleşmeleri nedeniyle
oldukça fazla sayıda soruşturmanın yapıldığı ve bu soruşturma dosyalarının büyük bir
kısmında da benzer şekilde ilçe nüfus müdürlüğünden temin edilmiş olan yerleşim yeri
belgelerinin kullanıldığı ifade edilerek belirtilen nedenlerle hususen kimliği ibraz edilen
şahısların dışındaki üçüncü kişiler tarafından ve/veya sahte olarak oluşturulmuş kimlik
belgeleriyle yapılan müracaatlar sonucunda 5490 sayılı Kanun kapsamında belge
düzenlenmesi ve bu ve benzeri belgelerde “yerine” v e y a “vekaleten” imza atıldığını
gösterir herhangi bir ibare bulunmaksızın imzaya yetkili şahıslarca nüfus müdürünce
düzenlenmiş intibasını verecek şekilde evrak tasdiki yapılmasıyla ilgili şüpheli işlemler
hakkında bilgilendirme de bulunularak tedbir alınması istenilmektedir.
Bilindiği üzere 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 45’nci maddesinin 1’nci
fıkrası kapsamında bulunan kurumlar bu kanunda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde
adres ve kişi bilgilerini, özel hukuk tüzel kişiliğine haiz kurumlar ise yine bu esas ve usullere
uymak koşulu ile; “Kişi Bilgileri İle Kişi Sorgulama”, “T.C. Kimlik Numarası İle
Hukuken Geçersiz Cüzdan Sorgulama”, “T.C. Kimlik Numarası İle Nüfus Cüzdanı
Sorgulama”, “T.C. Kimlik Numarası İle Nüfus Kayıt Örneği Sorgulama” Servilerini
kullanılarak kişi bilgilerini Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden sorgulayabilmekte ve böylece
kimlik doğrulaması yapabilmektedirler.
Ayrıca, “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesinde” şahsın T.C. kimlik numarası ve
şahsa ilişkin adres bileşenleri mevcut olup yerleşim yeri ve diğer adres belgesinde yer alan
T.C. kimlik numarası ile yukarıdaki sorgulamaları yapmak mümkün olduğu gibi bu bilgiler
ile ilgilinin kimlik bilgilerine erişim sağlanarak da Genel Müdürlüğümüz
http://www.nvi.gov.tr/Sorgulamalar.html adresinden; T.C. kimlik numarası ve adres
bileşenlerinden “AKS Yerleşim Yeri Doğrulama”, “AKS Kayıtlılık Sorgulama”, “T.C.
Kimlik No” linkinden; “T.C. Kimlik No Doğrulama” ve “Nüfusa Kayıt Yeri ve Kişi
Bilgisi ile T.C. Kimlik No” sorgulamalarını yapmak suretiyle bu kapsamda ibraz edilen
bilgilerin doğrulamasının yapılabilmesi hem kaydın sahiplerince ve hem de kurumlarca
mümkündür.
Yukarıda belirtilen belgelerin üretilmesinde ve bu belgeleri talep eden şahısların
kimlikleri ile ibraz ettikleri dayanak belgelerinin doğruluğunun kontrolünün mevzuat da
öngörüldüğü şekilde titizlikle yapılması yanında anılan belgelerin imzalanmasına yönelik
olarak da belgeleri imzalayan personelin kendi ad­soyad ve unvan bilgisinin belgelerde yer
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e­icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek (ieUCl5-OxhQR+-xI1r64-o/SwtD-qiYyqKjs) kodunu yazınız.
Çamlıca Mh. 408. Cd. No:136 Pk:06200 Yenimahalle / Ankara Ayrıntılı bilgi için irtibat:Ç.ŞEKER
Telefon: (312)591 22 76 Faks: (312)397 04 72
e­posta: Elektronik Ağ: www.icisleri.gov.tr
almasının sağlanması suretiyle yaşanabilecek muhtemel olumsuzlukların giderilmesinde
yararlı olacağı değerlendirilmektedir.
Bu itibarla; MERNİS üzerinden “Yerleşim Yeri Belgesi Modülüne” giriş yapılarak
açılan sayfada “Onaylayan Yetkili Personel” bölümü içinde “Personel Seç” butonu
işaretlenmek suretiyle açılan personel listesinden yetki verilecek kişiler belirlenir ve “Seç”
butonu aktif hale getirilir. Böylece üretilecek olan “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres
Belgesinin Onay Bölümünde” imzaya yetkili personelin kendi ad­soyad ve unvan bilgisi ile
belgeyi imzalaması mümkün hale gelir. Ayrıca tüm belgeleri için vekalete dayalı
yetkilendirme işleminin yine MERNİS üzerinden “Yönetimsel İşlemlerden” yapılması
mümkündür.
Uygulamanın yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülmesinde azami dikkat ve
özenin gösterilmesi noktasında nüfus müdürlüklerinin uyarılması ile abonelik işlemlerine
esas olmak üzere ibraz edilen belgelerde geçen kişi bilgilerinin doğruluğunun yine yukarıda
belirtildiği şekilde yapabilecekleri hususunda ise ilgili kurumların bilgilendirilmelerinin
sağlanmasını rica ederim.
Dr. Ahmet SARICAN
Bakan a.
Genel Müdür
DAĞITIM :
Gereği:
Bilgi:
Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığına
81 İl Valiliğine
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna Araştırma Geliştirme ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığına
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e­icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek (ieUCl5-OxhQR+-xI1r64-o/SwtD-qiYyqKjs) kodunu yazınız.
Çamlıca Mh. 408. Cd. No:136 Pk:06200 Yenimahalle / Ankara Ayrıntılı bilgi için irtibat:Ç.ŞEKER
Telefon: (312)591 22 76 Faks: (312)397 04 72
e­posta: Elektronik Ağ: www.icisleri.gov.tr
Download

Yerleşim Yeri Belgesi(29.01.2014-9689)