T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03- 2.1^
-L]%& =h
Konu: Gazipaşa 129 ada 60 parsel. UİP.
EXP02016
ANTALYA
. ^ / l 1/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Gazipaşa Belediye Meclisinin 05.05.2014 gün ve 102 sayılı kararı ile görüşülen, 20LIVb nolu imar paftasında yer alan Yeni Mahallesi 129 ada 60 parselin konut alanından yurt
alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.
Hüsamettin
İmar ve Şehircilik
Uygun görüşle arz ederim.
PÂJ 11/2014
MeG^fX9d”
Genel Sekreter Yardımcısı V.
arz ederim.
Birol EKİCİ
Genel Sekreter
BELEDİYE
....... / __ /2014
Mesut KOCAGÖZ
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı V.
EK:-İlçe Belediye Meclis Kararı
-1/1000 ölçekli UİP. Değ. fot.
-Açıklama raporu
Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A.Lale DARICI
T e l: 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
Web: www.antalva.bel.tr
E-posta: [email protected]
[email protected]
T.C.
GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR KAĞIDI
05/05/2014
Karar Tarihi
Karar Numarası : 102
Belediye
Dr. Adil ÇELİK, Kemal SARI YILDIRIM, Tevfık KARAV, Ahmet BUYUKAKÇA,
Meclisini Teşki İbrahim TUNCER, Mustafa TÜRKER, Mustafa AVCI, Semra YALÇIN BİLGİÇ,
Edenlerin Adı
Kazım CAN,Mahmut BAŞ,Eşref ÖZDEMİR,Nazmiye GÜL ÖZGÖRÜ, İsmet TOK,
Soyadı
Şema ŞENLİ, İlker ERDOĞAN , Şevket GÜLCAN
Gazipaşa Belediye Meclisi, 2014 MAYIS Ayı toplantısının I.Birleşiminin I.Oturumunu
yapmak, gündeminde bulunan konular ile gündeme getirilecek konuları görüşmek üzere 5393 Sayılı
Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri ile 2014/090 sayılı Belediye meclis Kararı gereğince
05.05.2014 Pazartesi günü saat 14.00’de yukarıda isimleri yazılı üyeler huzuru ile Belediye Toplantı
Odasında, Belediye Başkanı Dr.Adil ÇELİK’in Başkanlığında toplanarak tafsilatı meclis müzekker at
tutanaklarında yazılı olduğu şekilde aşağıdaki hususu karara bağladı.
Fehmi AKÇA’nm Yeni Mahalle 129 Ada 60 Nolu
Parselle İlgili Tadilat Talebinin Görüşülmesi:
Fehmi AKÇA’nm Yeni Mahalle 129 Ada 60 nolu parsel üzerinde bulunan konut alanının
yurt yeri olarak İmar Planı değişikliğinin yapılması talebiyle ilgili dosya Belediye İmar Komisyonunun
18.04.2014 tarihli toplantısında görüşülmüş olup, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
gerektiğinden Antalya Büyükşehır Belediyesi görüşü alındıktan sonra değerlendirilmesine karar
verildiği anlaşılmıştır .
Konunun Belediye Meclis Toplantısında Görüşülmesi Sonucunda; Konunun
görüşülmesinin Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına havalesine, karar suretinin gereği
için İmar Ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oybirliğiyle karar verildi.
Dr.Adil ÇJ
Beledir
Şevket GÜLCAN
Meclis Katibi
Semra Yalcın BİLGİÇ
Katijj)^
GAZİPAŞA BELEDİYESİ
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
ÖLÇEK : 1/1000
PAFTA : 20L-IVb
GAZİPAŞA BELEDİYESİ
UYGULAMA İMAR PLANI (MEVCUT)
ÖLÇEK : 1/1000
PAFTA : 20L-IVb
Konu :Yenimahalle 129 ada 60 parselde Özel Yurt Alanı önerilmesi
LEJANT
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI
ÖZEL YURT ALANI
GAZİPAŞA YENİMAHALLE 129 ADA 60 NOLU PARSELDE
ÖZEL YURT A LAMI YAPILMASI İLE İLGİLİ HAZIRLANAN
NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
PLAN AÇIKLAMA RAPORU
Sözkonusu rapor; Gazipaşa Yenimahalle 20L nolu nazım p!an; 20L-IVb nolu uygulama imar
planı paftasına giren
2859 m2 büyüklüğündeki
129 ada 60 nolu parselde özel yurt alanı
önerilmesi konusunu içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar
planı değişikliği ile ilgilidir.
129 ada 60 nolu parsel; mevcut imar planında 5,A-3,3 ve 0.30/0.90 yapılanma koşulları
verilen konut adası içerisinde kalmaktadır. Kuzeyde diğer konut parselleri, batıda 10 m'lik
yol, güneyde 15 m'lik yol, doğuda 7 m'lik yol ile çevrilidir. Sözkonusu bu parsellerde
Gazipaşa'da ihtiyaç duyulan bir özel yurt alanı yapılmak istenmiş, bunun üzerine 1/5000 ve
1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Hem 1/5000, hem de 1/1000 ölçekte hazırlanan imar planı değişiklik önerisi ile 129 ada 60
nolu parsel konut alanından özel yurt alanına dönüştürülmüştür. Bu alan 1/5000 ölçekli
nazım imar planında özel sosyal-kültürel tesis alanı olarak gösterilmiş, plan notuna bu alanda
özel yurt alanı yapılabilir ibaresi eklenmiştir.
Bu alanın her yönünde 5 m yapı yaklaşma mesafeleri bırakılmış, E=0.90, max.h=4 kat
yapılanma koşullan verilmiştir. Ayrıca imar adasında yer alan ada aks çizgisi mülkiyete uygun
olarak kaydırılmıştır.
Bilgilerinize sunarım.
Saygılarımla
Download

Tam sayfa faks yazdırma