/V.G
|V o *o - \
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
V tf-J
EXP02016
ANTALYA
3-( /07/2014
Sayı : 90852262-301.03- lUİOKonu: Konyaaltı Batı Çevre Yolu UİP.
BAŞKANLIK MAKAMINA
Konyaaltı Belediye Meclisinin 07.05.2014 gün ve 53 sayılı kararı ile uygun bulunan,
Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde Batı Çevre yolu güzergâhının ve bu güzergâh
üzerinde düzenlenecek kavşakların işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi
hususunu arz ederim.
Hüsametti
İmar ve Şehirci
Uygun görü
^../0 7 /J
Bed:
Genel S,
_Uygun-görüşle arz ederim. \
..../07/2frrlft
T anık KARAÇAY
Genel Sekreter V.
X
BELEDİYE MECLİSİNE
i(Ö/../(5ir/2pl4
1 1 §
V
Menderes TÜREL
Antalya Büyükşehır Belediye Başkanı
Ekler: -İlçe Belediye Meclis Karan
-1/1000 ölçekli UİP. Değ. fot.
-Açıklama raporu
-1/5000 ölçekli NİP fot.
A dres: A ntalya Bilyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
A yrıntılı bilgi için irtibat: A.Lale DARICI
T e l : 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
W eb: w w w .antalva.bel.tr
E-posta: info@ antalva-bld.gov.tr
planlam a@ antalva.bel.tr
C<
rCcr2'
K
O
A K' T A L Y A
Y
/^ L T f
B E L E D İY E Sİ
T.C.
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
EXP02016
N
DONEMİ
MAYIS/2014
TARİHİ
07/05/2014
DİVAN KATİBİ
: Busra DİRGEN
BİRLEŞİM
1
OTURUM
1
DİVAN KATİBİ
: Önder ÖNEN
31
KATILAN UYE SAYISI
MÜDÜRLÜĞÜ Plan ve Proje Müdürlüğünün 30/04/2014 tarih ve 458 sayılı yazısı.
l/i5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, Batı Çevre yolu güzergahının
ve bu güzergah üzerinde düzenlenecek kavaşaklann 1/1000 ölçekli uygulama imar
ÖZÜ
plîınlanna işlenmesine yönelik düzenlenen imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan
ge diği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.
MECLİS BAŞKANI: Muhittin BÖCEK
GÜNDEM NO
10
53
KARAR NO
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYE MECLİSİ’NİN 07/05/2014 TARİH,
53 SAYILI KARARIDIR
Konu: Batı Antalya Çevre Yolunun Belediye Sınırlanınız dahilinde kalan kısmına yönelik
hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 13.08.2013 gün ve 473 sayılı Antalya
Büyükşehir Belediye Meclis Karan ile onaylanmıştır. Onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planına
uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Konu, 04.12.2013 gün ve 145 sayılı Konyaaltı Belediye Meclisi Karan ile “teknik açılardan
değerlendirilmek ve kurum görüşlerine başvurulmak üzere Plan ve Proje Müdürlüğüne havale
edilmiştir. Konu müdürlüğümüzce değerlendirmiş ve meclise havale edilmiştir.
Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 07.03.2014 gün ve 32 sayılı karan ile İmar Komisyonuna
havale edilmiştir.
imar Komisyonunun 21.04.2014 gün ve 94 sayılı toplantı tutanağı yazımız ekinde olup,
konunun görüşülmek üzere meclise havalesini arz ederim.” İfadeli, Plan ve Proje Müdürlüğünün
30/04/2014 tarih ve 458 sayılı yazısı.
Büro Görevlisi Mustafa MEYVECİOĞLU: “Plan ve Proje Müdürlüğünün 30/04/2014 tarih
ve 458 sayılı yazısı ekinde bulunan İmar Komisyonu raporu;
İMAR KOMİSYON RAPORU
KOMİSYONA HAVALE EDİLEN
KOMİSYON TOPLANTISININ
MECLİS KARARININ
07.03.2014
Karar Tarihi
21.04.2014
Karar Tarihi
Karar No
32
94
Karar No
Plan ve Proje Müdürlüğü
Müdürlüğü
1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan , Batı Çevre yolu
ÖZÜ
güzergahının ve bu güzergah üzerinde düzenlenecek kavaşaklann 1/1000 ölçekli
uygulama imar planlanna işlenmesine yönelik düzenlenen imar planı değişikliği.
Mahallesi/Köyü
—
Ada Parsel/No
—
İmar Paftası
—
94003877.FR.26/R.01/1.2
KARAR
:
Batı Antalya Çevre Yolu güzergahının ve bu güzergah üzerinde düzenlenecek kavşakların
1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan plan değişikliği 07.03.2014
gün ve 32 sayılı Konyaaltı Belediye Meclisi ile komisyonumuza havele edilmiştir.
Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygılama imar planı değişikliği komisyonumuzca incelenmiş;
-Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2013 gün ve 473 sayılı karan ile onaylanan
1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olduğu,
-Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü’nün 31.01.2014 gün ve 19514 sayılı
yazısına göre kurum görüşünün alındığı görülmekte olup,
Bahse konu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Komisyonumuzca incelenerek
uygun bulunmuştur” ifadeli, 21.04.2014 tarihli, Komisyon Başkanı Cansel TUNCER (imzalı),
Başkan Vekili Taner CİHANTIMUR (imzalı), Sözcü Mehmet HACIARIFOĞLU (imzalı), Üye
Şafak OTUZALTI (imzalı), Üye Osman Ali ECİŞ (imzalı) İmar Komisyonu raporunu okudu.
Başkan; konuyu müzakereye açtı. Yapılan müzakereler sonucunda oylamaya geçildi.
Yapılan oylama sonucunda;
1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan , Batı Çevre yolu güzergahının ve
bu güzergah üzerinde düzenlenecek kavaşaklann 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına
işlenmesine yönelik düzenlenen imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy
birliği ile kabul edildi.
94003877.FR.26/R.01/2.2
?
lU R N lfiM fl
BKŞRS3T M C D İ K I U
LTD.
ŞTİ.
ANTALYA KONYAALTI İLÇE BELEDİYESİ
BAT! ÇEVRE YOLU GÜZERGÂH! VE KAVŞAKLARA İLİŞKİN
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU
1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Planlama alanı Antalya ili, Konyaaltı ilçe Belediyesi sınırları içerisinde, Liman Bölgesinden
başlayarak, Uncalı Kent Mezarlığının bulunduğu bölgeye kadar devam eden alanı kapsamakta olup 20J1C,1D,
20I-2C,2D,1B,1C,1D,4B,4A,4D,
19I-1A,1D,4A,4D,
18I-1A,1D,4A,4D,
18H-2B,3B,3A,3C,3D,
17H-
2A,2D,3A nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları içerisinde kalmaktadır.
(
Şekil 1. Hava Fotoğrafı
2.
PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen Antalya Batı Çevre Yolu projesi kapsamında
Bölge Müdürlüğünün 12.09.2012 tarih ve 28310 sayılı yazısı ile karayolu güzergâhının imar planlarına
işlenmesi tai^? edilmiştir. Bu doğrultuda
Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, 20J-1C,1D, 201-
2C ,2D ,1^1C/ÎB ^B ,4A ,4D , 19I-1A,1D,4A,4D, 18I-1A,1D,4A,4D, 18H-2B,3B,3A,3C,3D, 17H-2A,2D,3A nolu
/
A
/
V
Altınkum Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:28/4
07070 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: (242) 230 21 26 - 532 30 30 532
1 \
Pl f i Nl f î Mf l SKŞKRİÎ M€ Dİ Kf l l LTD. ŞTİ.
imar paftalarında yer alan, Antalya Batı Çevre Yolu Kapsamında karayolu güzergâhı ile bu güzergâh üzerinde
projelendirilen Duraliler ve Serbest Bölge Köprülü kavşakları ve diğer kavşakların planlara işlenerek 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planlarında bu alanların uygulama ve kamulaştırmaya ilişkin sorunların giderilmesi
amaçlanmıştır.
Ayrıca Eskişehir-Antalya Demiryolu güzergâhının yeninden projelendirilmesi nedeniyle mevcut
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında yer alan ve karayolu güzergâhının paralelinde devam eden demiryolu
ve demiryolu istasyon noktalarının imar planında kaldırılması öngörülmüştür.
3.
BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
Planlama alanının güney kısmında Liman ile Serbest Bölge Köprülü Kavşağı arasında kalan karayolu
halihazır da trafiğe açık durumda olup alanın kuzeyinde karayolu yapım çalışmaları aralıklı olarak devam
etmektedir. Alana ilişkin kadastral durum aşağıdaki haritada verilmiştir.
Şekil 2. Kadastral Durum
Altınkum Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:28/4
07070 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: (242) 230 21 26 - 532 30 30 532
2
• î % •••'* i
K O N Y j^ L T I
w
A
BE L E D İY E Sİ
T.C.
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
DONEMİ
MAYIS/2014
TARİHİ
07/05/2014
DİVAN KATİBİ
: Busra DİRGEN
BİRLEŞİM
1
OTURUM
1
DİVAN KATİBİ
: Önder ÖNEN
KATILAN LYE SAYISI
31
MÜDÜRLÜĞÜ Plan ve Proje Müdürlüğünün 30/04/2014 tarih ve 458 sayılı yazısı.
1/.5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, Batı Çevre yolu güzergahının
ve bu güzergah üzerinde düzenlenecek kavaşaklann 1/1000 ölçekli uygulama imar
ÖZÜ
pi*ınlanna işlenmesine yönelik düzenlenen imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan
ge diği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.
MECLİS BAŞKANI: Muhittin BÖCEK
GÜNDEM NO
10
53
KARAR NO
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYE MECLİSİ’NİN 07/05/2014 TARİH,
53 SAYILI KARARIDIR
Konu: Batı Antalya Çevre Yolunun Belediye Sınırlarımız dahilinde kalan kısmına yönelik
hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 13.08.2013 gün ve 473 sayılı Antalya
Büyükşehir Belediye Meclis Karan ile onaylanmıştır. Onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planına
uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Konu, 04.12.2013 gün ve 145 sayılı Konyaaltı Belediye Meclisi Karan ile “teknik açılardan
değerlendirilmek ve kurum görüşlerine başvurulmak üzere Plan ve Proje Müdürlüğüne havale
edilmiştir. Konu müdürlüğümüzce değerlendirmiş ve meclise havale edilmiştir.
Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 07.03.2014 gün ve 32 sayılı karan ile İmar Komisyonuna
havale edilmiştir.
İmar Komisyonunun 21.04.2014 gün ve 94 sayılı toplantı tutanağı yazımız ekinde olup,
konunun görüşülmek üzere meclise havalesini arz ederim.” İfadeli, Plan ve Proje Müdürlüğünün
30/04/2014 tarih ve 458 sayılı yazısı.
Büro Görevlisi Mustafa MEYVECİOGLU: “Plan ve Proje Müdürlüğünün 30/04/2014 tarih
ve 458 sayılı yazısı ekinde bulunan İmar Komisyonu raporu;
İMAR KOMİSYON RAPORU
KOMİSYONA HAVALE EDİLEN
KOMİSYON TOPLANTISININ
MECLİS KARARININ
07.03.2014
21.04.2014
Karar Tarihi
Karar Tarihi
32
94
Karar No
Karar No
Plan
ve
Proje
Müdürlüğü
Müdürlüğü
1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan , Batı Çevre yolu
güzergahının ve bu güzergah üzerinde düzenlenecek kavaşaklann 1/1000 ölçekli
ÖZÜ
uygulama imar planlanna işlenmesine yönelik düzenlenen imar planı değişikliği.
Mahallesi/Köyü
—
Ada Parsel/No
—
İmar Paftası
—
94003877.FR.26/R.01/ 1.2
KARAR
Batı Antalya Çevre Yolu güzergahının ve bu güzergah üzerinde düzenlenecek kavşakların
1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan plan değişikliği 07.03.2014
gün ve 32 sayılı Konyaaltı Belediye Meclisi ile komisyonumuza havele edilmiştir.
Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygılama imar planı değişikliği komisyonumuzca incelenmiş;
-Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2013 gün ve 473 sayılı karan ile onaylanan
1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olduğu,
-Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü’nün 31.01.2014 gün ve 19514 sayılı
yazısına göre kurum görüşünün alındığı görülmekte olup,
Bahse konu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Komisyonumuzca incelenerek
uygun bulunmuştur” ifadeli, 21.04.2014 tarihli, Komisyon Başkanı Cansel TUNCER (imzalı),
Başkan Vekili Taner CİHANTIMUR (imzalı), Sözcü Mehmet HACIARİFOGLU (imzalı), Üye
Şafak OTUZALTI (imzalı), Üye Osman Ali ECİŞ (imzalı) İmar Komisyonu raporunu okudu.
Başkan; konuyu müzakereye açtı. Yapılan müzakereler sonucunda oylamaya geçildi.
Yapılan oylama sonucunda;
1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan , Batı Çevre yolu güzergahının ve
bu güzergah üzerinde düzenlenecek kavaşaklann 1/1000 ölçekli uygulama imar planlanna
işlenmesine yönelik düzenlenen imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy
birliği ile kabul edildi.
94003877. FR.26/R.01/2.2
ANTALYA KONYAALTI - BATI ÇEVRE YOLU
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU
i
pınNinıvın İn ş a a t m c d İk i u
lt d
. ş t İ.
ANTALYA KONYAALTI İLÇE BELEDİYESİ
BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI VE KAVŞAKLARA İLİŞKİN
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU
1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Planlama alanı Antalya ili, Konyaaltı İlçe Belediyesi sınırları içerisinde, Liman Bölgesinden
başlayarak, Uncalı Kent Mezarlığının bulunduğu bölgeye kadar devam eden alanı kapsamakta olup 20J1C,1D,
20I-2C,2D,1B,1C,1D,4B,4A,4D,
19I-1A,1D,4A,4D,
18I-1A,1D,4A,4D,
18H-2B,3B,3A,3C,3D,
17H-
2A,2D,3A nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları içerisinde kalmaktadır.
C
Şekil 1. Hava Fotoğrafı
2.
PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen Antalya Batı Çevre Yolu projesi kapsamında
Bölge Müdürlüjğünün 12.09.2012 tarih ve 28310 sayılı yazısı ile karayolu güzergâhının imar planlarına
işlenmesi tal
edilmiştir. Bu doğrultuda
2 C ,2 D ,l£ T
B,4A,4D, 19I-1A,1D,4A,4D, 18I-1A,1D,4A,4D, 18H-2B,3B,3A,3C,3D, 17H-2A,2D,3A nolu
Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, 20J-1C,1D, 201-
Altınkum Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:28/4
07070 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: (242) 230 21 26 - 532 30 30 532
1
PL A N LA M A İNŞAA T M € D İ K A L LTD. ŞTİ.
imar paftalarında yer alan, Antalya Batı Çevre Yolu Kapsamında karayolu güzergâhı ile bu güzergâh üzerinde
projelendirilen Duraliler ve Serbest Bölge Köprülü kavşakları ve diğer kavşakların planlara işlenerek 1/1000
ölçekli Uygulama imar Planlarında bu alanların uygulama ve kamulaştırmaya ilişkin sorunların giderilmesi
amaçlanmıştır.
Ayrıca Eskişehir-Antalya Demiryolu güzergâhının yeninden projelendirilmesi nedeniyle mevcut
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında yer alan ve karayolu güzergâhının paralelinde devam eden demiryolu
ve demiryolu istasyon noktalarının imar planında kaldırılması öngörülmüştür.
3.
BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
Planlama alanının güney kısmında Liman ile Serbest Bölge Köprülü Kavşağı arasında kalan karayolu
halihazır da trafiğe açık durumda olup alanın kuzeyinde karayolu yapım çalışmaları aralıklı olarak devam
Şekil 2. Kadastral Durum
Altınkum Mah. Gazı Mustafa Kemal Bulvarı No:28/4
07070 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: (242) 230 21 26 - 532 30 30 532
2
P L A N L A M A İ N Ş A A T M€ D İ K A L L T D . Ş T İ .
4.
PLANLAMA KARARLARI
Hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile Konyaaltı Belediyesi sınırlarını kapsayan
alanda, Liman Bölgesinden başlayarak, Uncalı Kent Mezarlığının bulunduğu alana kadar olan bölgede Batı
Çevre Yolu güzergahı ve bu proje kapsamında yer alan Duraliler ve Serbest Bölge Köprülü kavşakları imar
planına işlenmiştir. Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planları Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü'ne
sunulmuş, ilgili kurum görüşü çerçevesinde gerekli düzeltme ve düzenlemeler yapılarak son ve nihai imar
planı elde edilmiştir.
Bu bağlamda, proje doğrultusunda Serbest Bölge Kavşağı ile Boğaçayı köprüsü arasında kalan bir
kısım bölgede yol kesiti 50 metre, diğer bölgelerde yol kesiti 60 metre olarak planlanmıştır. Bununla birlikte
proje kapsamında yer alan köprülü kavşakların imar uygulaması tamamlanan alanları da kapsaması
nedeniyle kavşak içerisinde kalan konut dışı kentsel çalışma alanı, ticaret alanı, kamyon garajı vb. alanların
ada formları yeninden düzenlenmiş, uygulama ve kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesine imkân
sağlanmıştır. Liman-Sarısu kavşağının bulunduğu alanda inşa edilen döner kavşak plana işlenmiş, bu
kapsamda kavşağın kuzey doğusundaki imar adası cephe hattı boyunca çevre yolu güzergahı işlenmiştir.
Ayrıca imar planında yer alan ve karayolu güzergâhının paralelinde devam ederek Limana ulaşan
demiryolu pmjpsindp değişiklikler olması nedeniyle, plan değişikliği ile demiryolu ve demiryolu istasyon
rrhş, istasyon alanltye koruma bandı olarak ayrılan alanlar yeşil alan olarak planlanmıştır.
Şehir Plancısı
i TMMOB ŞEHİR PLANCii-rtRt l / i ; ---.
A Grubu imar Planı
Yet.S.No:0027 D.No:1535
G O R U L.< M U
,A!“H ı.» Mayıs ?I1U
[
3 / 9- 9 8*'
7
> '
i U k
Mi m .i r ı ııı Ni.ıı-.-
••
••■
Altınkum Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:28/4
07070 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: (242) 230 21 26 - 532 30 30 532
T };
3
Download

V tf-J - Antalya Belediyesi