T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03-2JS3 - IjfrS S
Konu: Konyaaltı 8855 ada 1 parsel UİP değ.
EXP02016
ANTALYA
4 /1 1 /2 0 1 4
BAŞKANLIK MAKAMINA
Konyaaltı Belediye Meclisinin 02.10.2014 gün ve 139 sayılı kararı ile reddedilen,
Antalya 3. İdare Mahkemesi’nin E:2013/593 K2014/609 sayılı kararı gereğince 8855 ada 1
parselde imar planı değişikliği ve uzlaşma talebinin incelenerek, karara bağlanmak üzere
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.
İmar ve
Uygun görüşle arz ederim.
.« 5/ 11/2014
M eO fe^ C l
Genel Sekreter Yardımcısı V.
Uygun görüşle arz ederim.
....m ? 4 (
Bi/t>l EKİCİ
Genel Sekreter
BELEDİYE
........./.
Mesut K
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı V.
EK:-İlçe Belediye Meclis Kararı
-1/1000 ölçekli UİP.örneği.
«■'k q \
TSE ıso I N v -
Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A.Lale DARICI
T e l: 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
Web: www.antalva.bel.tr
E-posta: [email protected]
[email protected]
•
.
•
t
EXP02016
T.C.
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
'
ANTALYA
MECLİS BAŞKANI: Muhittin BÖCEK
DONEMİ
TARİHİ
DİVAN KATİBİ
: Busra DİRGEN
b ir l e ş im
DİVAN KATİBİ
: Hacet KAVAK
OTURUM
KATILAN ÜYE SAYISI
B E L E D İY E S İ
EKIM/2014
02/10/2014
1
1
30
MÜDÜRLÜĞÜ Plan ve Proje Müdürlüğünün 26/09/2014 tarih ve 1010 sayılı yazısı.
8855 ada 01 parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar
Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.
ÖZÜ
GÜNDEM NO
16
KARAR NO
139
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYE M ECLİSİ’NİN 02/10/2014 TARİH,
139 SAYILI KARARIDIR
Büro Görevlisi Mustafa MEYVECİOGLU: “Başkanlık Makamına;
İlgi: Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün 11/06/2014 gün ve 388 sayılı yazısı,
İlgi yazı ile Antalya 3. İdare M ahkemesi’nin E;2013/593 K;2014/609 sayılı karan gereğince
8855 ada 01 parseldeki plan değişikliği talebinin Meclis gündemine alınarak görüşülmesinin uygun
olacağı belirtilmektedir.
Konu, mahkeme karan ve ilgi yazı gereğince meclis gündemine alınmış olup, 04/07/2014 gün
ve 97 sayılı Konyaaltı Belediye Meclisi Karan ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir.
18/09/2014 gün ve 122 sayılı İmar Komisyonu Karan yazımız ekinde olup, konunun
görüşülmek üzere Meclise havalesini arz ederim.” İfadeli, Plan ve Proje Müdürlüğünün 26/09/2014
tarih ve 1010 sayılı yazısını okudu.
İMAR KOMİSYONU KARARI
k o m is y o n a h a v a l e e d il e n
MECLİS KARARININ
Karar Tarihi
04/07/2014
Karar No
Müdürlüğü
ÖZÜ
Mahallesi/Köyü
Hurma
KOMİSYON TOPLANTISININ
Karar Tarihi
18/09/2014
97
Karar No
122
Plan ve Proje Müdürlüğü
8855 ada 1 parsele yönelik uzlaşma talebinin Antalya 3. idare
Mahkemesi’nin E;2013/593, K;2014/609 sayılı karan gereğince
değerlendirilmesi,
Ada/Parsel No
İmar Paftası
—
8855/1
KARAR
Mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Meslek Lisesi olarak planlı 8855 ada 1
parseldeki uzlaşma talebi Antalya 3. İdare Mahkemesi’nin E;2013/593, K ;2014/609 sayılı karan
gereğince meclise havale edilmiş olup, konu 04/07/2014 gün ve 98 sayılı Konyaaltı Belediye Meclisi
Karan ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu konuyu teknik, hukuki ve mali
yönü olması nedeniyle; Plan ve Proje M üdürlüğü’ne, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne, İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü’ne, Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne görüş
alınmak üzere göndermiştir.
İlgili Müdürlüklerden gelen görüşler Komisyonumuzca incelenmiştir. Buna göre;
-Hukuk İşleri Müdürlüğü 15/09/2014 gün ve 610 sayılı yazısı ile talebin 5393 sayılı Belediye
Kanunun 18. maddesinin (c) bendine göre Belediye Meclisince görüşülüp karara bağlanması
gerektiği,
-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 17/09/2014 gün ve 2863 sayılı yazısı ile; Planlı Alanlar Tip
İmar Yönetmeliğinin 21. maddesinde belirtilen hususlar çerçevesinde işlem tesis edilebileceğini, bu
kapsamda ilgili yatmmcı kamu kurumunun izni ve proje onayının alınması gerektiğini
belirtmektedir. Ancak, bahse konu alanlann bir kısmının imar planında yapılanma koşullan
belirtilmediğinden gelebilecek taleplerdeki belirsizliğin giderilmesi istenmektedir.
-Mali Hizmetler Müdürlüğü 08/09/2014 gün ve 831 sayılı yazısı ile 2014 yılı Bütçesinde
kamulaştımıasız el koyma ve gayrimenkul alımlan ve kamulaştırması ekonomik kodlannda ödenek
bulunmadığı,
-Emlak İstimlâk Müdürlüğü 09/09/2014 gün ve 1392 sayılı yazısı ile parsele Belediyemiz
tarafından fiilen el atılmadığı, ihtiyaca göre okul yapılmak istendiği zaman kamulaştırmanın Milli
Eğitim Bakanlığı’nca yapılacağı,
-Plan ve Proje Müdürlüğü 15/09/2014 günlü teknik raporu ile bahse konu alandaki plan
değişikliği talebinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesindeki hususlar
çerçevesinde irdelendiğinde uygun olmadığı, yönünde görüş bildirilmiştir.
Buna göre bahse konu alana yönelik olarak; takas (trampa) talebinin karşılanamayacağı,
kamulaştırma bedeli ödenmesi talebinin bütçede yeterli ödenek aynlmamış olması nedeni ile uygun
olmadığı, ihtiyaca göre okul yapılmak istendiği zaman kamulaştırmanın Milli Eğitim Bakanlığı’nca
yapılacağı, plan değişikliği talebinin karşılanmasının ilgili mevzuata göre mümkün olmadığı
görüldüğünden uzlaşma taleplerinin reddedilmesinin uygun olacağı ile parsel maliklerinin talebi
halinde Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. maddeleri kapsamında uygun şartların
sağlanması halinde ruhsat verilebileceğine ilişkin komisyon raporunun imza altına alınması ve
Meclisimizin takdirine sunulmasına karar verilmiştir.” İfadeli, 18/09/2014 tarihli, Komisyon Başkanı
Cansel TUNCER (imzalı), Başkan Vekili Taner CİHANTİMUR (imzalı), Sözcü Mehmet
HACIARİFOĞLU (imzalı), Üye Şafak OTUZALTI (imzalı), Üye Osman Ali ECİŞ (imzalı) İmar
Komisyonu raporunu okumuştur.
Başkan; konuyu müzakereye açmış; yapılan müzakereler sonucunda da oylamaya geçilmiştir.
Yapılan oylama sonucunda;
8855 ada 01 parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan
geldiği şekliyle; bahse konu alana yönelik olarak, takas (trampa) talebinin karşılanamayacağı,
kamulaştırma bedeli ödenmesi talebinin bütçede yeterli ödenek ayrılmamış olması nedeni ile uygun
olmadığı, ihtiyaca göre okul yapılmak istendiği zaman kamulaştırmanın Milli Eğitim Bakanlığı’nca
yapılacağı, plan değişikliği talebinin karşılanmasının ilgili mevzuata göre mümkün olmadığı
görüldüğünden; uzlaşma taleplerinin reddedilmesi ile parsel maliklerinin talebi halinde Planlı
Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. maddeleri kapsamında uygun şartların sağlanması halinde
ruhsat verilmesi; oy birliği ile kabul edilmiştir.
»Muhittin BÖCÖfc
Belediye Başkanı
Meclis Başkanı
Buşra DİRGEN
'acet KAVAK
Download

Tam sayfa faks yazdırma