i-jİTALYA B JYÜ K ŞEH İR BELEDİYESİ
İl-
aR
£ B a Yİİ-i D ÎR LİK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:23.09.2014
BİRİM
İMAR V E ŞEH İR C İLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
ÖZEL ŞAHIS
MECLİS TOPLA» İT İS İN !:.
TARİHİ VE GÜNDEîvi
MADDESİ
Büyü.^ehir
Belediye
Meclisinin
08.08.2014
tarihli
toplamışında gündemin 120. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Korıyaaiıi Beiediye Meclisinin 07.05.2014 gün ve 54 sayılı
karan ile uygun bulunan, 17H-2A,D;3A,D, 18H-3D nolu
imar paftalarında yer alan Petrol Boru Hattının kara tarafı
bağlantısının işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama
imar Planı değişikliği.
KOMİSYON RAPO RU :
Konyaaltı Beiediye Meclisinin 07.05.2014 gün ve 54 sayılı
kararı ile uygun bulunan, 17H-2A,D;3A,D, 18H-3D nolu
imar puftaiannda yer alan Petrol Boru Hattının kara tarafı
bağlantısının işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Piam değişikliği Komisyonumuzca 08.10.2013 gün
597 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile
onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre
incel snrniş, pompa istasyonuna bağlantı noktasında
1/5000 ölçekli nazım imar planında revizyon yapılması
kayaıyıa uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
6 a i:aü ır YAN1 AÇ
İmar Kom. Üyesi
(Toplantıya Katılmadı)
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom/Üye
OKTAY
mlı üaki SARICA
ir:;L-.î Kom.rtk/esi
m
/ .• / .« i- . \
i \
K D N Y /^ L T I
X tÇ .
EXP02016
BELEDİYESİ
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
ANTALYA
MAYIS/2014
DONEMİ
TARİHİ
07/05/2014
DİVAN KATİBİ
: Busra DİRGEN
BİRLEŞİM
1
OTURUM
1
DİVAN KATİBİ
: Önder ÖNEN
KATILAN UYE SAYISI
31
MÜDÜRLÜĞÜ Plan ve Proje Müdürlüğünün 30/04/2014 tarih ve 461 sayılı yazısı.
1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan Shell&Turcas Petrol A.Ş.’ne
ÖZÜ
ait boru hattının kara tarafına yönelik hazırlanan imar planı değişikliği, imar
Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.
MECLİS BAŞKANI: Muhittin BÖCEK
GÜNDEM NO
11
54
KARAR NO
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYE MECLİSİ’NİN 07/05/2014 TARİH,
54 SAYILI KARARIDIR
Konu: İlgi: Zafer ŞAHİNOĞLU’nun 25.10.2013 gün ve 22710 evrak kayıt nolu dilekçesi,
İlgi dilekçe ile Shell&Turcas Petrol A .Ş.’ne ait petrol boru hattının kara tarafına yönelik
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talep edilmektedir.
Konu 04.12.2013 gün ve 144 sayılı Konyaaltı Belediye Meclisi Karan ile “ilgili kurunılann
görüşlerinin tamamlanması amacıyla” Plan ve Proje Müdürlüğü’ne havale edilmiştir.
Müdürlüğümüzce gerekli çalışmalar yapılarak meclise havale edilen konu 07.03.2014 gün ve 31
sayılı Konyaaltı Belediye Meclisi Karan ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir.
İmar Komisyonunun 21.04.2014 gün ve 95 sayılı toplantı tutanağı yazımız ekinde olup,
konunun görüşülmek üzere meclise havalesini arz ederim.” İfadeli, Plan ve Proje Müdürlüğünün
30/04/2014 tarih ve 461 sayılı yazısı.
Büro Görevlisi Mustafa MEYVECİOĞLU: “Plan ve Proje Müdürlüğünün 30/04/2014 tarih
ve 461 yazısı ekinde bulunan İmar Komisyonu raporu;
İMAR KOMİSYON RAPORU
KOMİSYONA h a v a l e e d i l e n
KOMİSYON TOPLANTISININ
MECLİS KARARININ
Karar Tarihi
07.03.2014
21.04.2014
Karar Tarihi
Karar No
31
95
Karar No
Müdürlüğü
Plan ve Proje Müdürlüğü
Shell&Turcas Petrol Botu Hattının kara tarafına yönelik hazırlanan
ÖZÜ
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği.
Mahallesi/Köyü
—
Ada Parsel/No
—
İmar Paftası
—
94003877.FR.26/R.01/1.2
KARAR
Shell&Turcas Petrol A.Ş.’ne ait petrol botu hattının kara tarafında 1/1000 ölçekli uygulama
imar planı değişikliği talep edilmektedir.
Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygılama imar planı değişikliği komisyonumuzca incelenmiş;
-Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2013 gün ve 597 sayılı karan ile onaylanan
1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olduğu,
-Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü’nün 23.01.2014 gün ve 13997 sayılı
yazısı ile kurum görüşünün alındığı görülmekte olup,
Bahse konu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Komisyonumuzca incelenerek
uygun bulunmuştur. İfadeli, 21.04.2014 tarihli, Komisyon Başkanı Cansel TUNCER (imzalı),
Başkan Vekili Taner CİHANTEMUR (imzalı), Sözcü Mehmet HACIARİFOĞLU (imzalı), Üye
Şafak OTUZALTI (imzalı), Üye Osman Ali ECİŞ (imzalı) İmar Komisyonu raporunu okudu.
Başkan; konuyu müzakereye açtı. Yapılan müzakereler sonucunda oylamaya geçildi.
Yapılan oylama sonucunda;
1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan Shell&Turcas Petrol A.Ş.’ne ait
boru hattının kara tarafına yönelik hazırlanan imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği
şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.
94003877.FR.26/R.01/ 2.2
SHELL TURCAS A.Ş
AKARYAKIT DEPOLAMA ALANI
PETROL BORU HATTI KARA BAĞLANTISI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
PIMED
Planlama İnşaat Medikai Ltd.Şti.
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ
SHELL & TURCAS AKARYAKIT DEPOLAM A TESİSİ
KARA TARAFI PETROL BORU HATTI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAM A İM AR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
1.
PLANLAMA ALANININ GEN EL TANIMI
Hurma (8905 nolu ada 2 nolu parsel bütünündeki) 1055 nolu kadastro parseli
üzerinde faaliyet
göstermekte olan Shell & Turcas petrol Dolum Tesisi, liman gerisinde ve Antalya-Kemer Ana
karayoluna cepheli konumdadır.
17H 2A-2D, 17H 3A-3D ve 18H 3D nolu imar planı paftalarına rastlayan ve Sarısu Bölgesinde yer alan
kara tarafı petrol boru hattı Antalya ve çevresindeki akaryakıt ihtiyacını sağlayan Shell Turcas Akaryakıt
Depolama Tesisine denizden akaryakıt ikmalinin yapılmasını sağlamaktadır.
Hava Fotoğrafı
2. PLANLAMANIN AM AÇ VE KAPSAMI
Söz konusu petrol dolum tesisi yakıt ikmalini "Sıçan Adası"na yakın konumdaki şamandıradan
yapmaktadır. Bu şamandıraya yanaşarak demirleyen Petrol tankerlerinden, deniz altı petrol boru hattı
ile Sarısu sahilindeki pompa istasyonuna, bu istasyondan ise kara tarafındaki petrol boru hattını
kullanarak Shell & Turcas Dolum Tesisine akaryakıt ikmali yapılmaktadır.
Itınkum Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:28/4
07070 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: (242) 230 21 26 - 532 30 30 532
PIMED
Planlama İnşaat Medikal Ltd.Şti.
Shell Turcas Akaryakıt Depolama Tesislerine ait (kara tarafı) Akaryakıt Boru Hattı hattına ait 1/5000
Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 08.10.2013 tarihli ve 597 sayılı
kararı ile uygun bulunmuştur.
Üst ölçekli imar planında ilgili kurumların uygun görüşleri doğrultusunda onaylanarak yürürlüğe giren
Petrol Boru hattı güzergâhının bu defa 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına işlenmesi
planlamanın amaç ve kapsamını oluşturmaktadır.
3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
8905 ada genelindeki mevcut ve yürürlükteki plan kararına uygun olarak "Akaryakıt Depolama"
faaliyeti devam etmektedir.
Diğer taraftan Shell-Turcas Dolum Tesisinden başlayarak Kemer-Antalya Karayoluna paralel bir
güzergah izleyerek Sarısu Sahilindeki Pompa İstasyonuna ulaşmaktadır.
4. PLANLAMA KARARLARI
Shell & Turcas tarafından kullanılan ve Depolama Tesisine Akaryakıt ikmali yapılan petrol boru hattı
plan üzerine işlenmiştir. Söz konusu boru hattının Petrol Dolum Tesisinden Kıyı Kenar Çizgisine kadar
devam eden güzergahtaki uzunluğu 2554 metredir.
Söz konusu petrol boru hattının planlar üzerine işlenmesi bu güzergah üzerinde ilgili kurum ve
kuruluşlar tarafından yapılacak yatırım ve tesisler açısından önem arz etmektedir. Yapılan bu plan
değişikliği ile Petrol Boru hattının yer altında olması sebebi ile Asat, Karayolları, Belediyeler vb. kamu
kuruluşlarının yapacakları alt ve üstyapı çalışmalarında ortaya çıkabilecek hasar ve/veya tehlikenin de
önüne geçecektir.
Yürürlüğe giren 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı kararlarına göre sırası ile; Shell Turcas Petrol Dolum
Tesisi karayolu güzergahı boyunca, Sarısu 1. ve 2. Doğal Sit Alanı sınırını takip ederek Sarısu Sahilindeki
pompa istasyonuna ulaşmaktadır.
ShellTurcas Akaryakıt Depolama Tesisine ait (deniz tarafında) Kıyı kenar çizgisi içerisinde kalan Boru
Hattı ve Şamandıraya ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları Çevre ve
Şehircilik Bakanlığının 10.05.2013 tarih ve 7913 sayılı Makam Oluru ile onaylanmıştır.
Diğer taraftan; yürürlüğe giren 1/5000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve teklife konu 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Planı değişikli kapsamında alınan,
Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu'nun 18.02.2013/1402 sayılı kararı, Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun
27.08.2012/170 sayılı kararı, Antalya Orman Bölge Müdürlüğünün 15.12.2012 tarih ve 11399 sayılı,
Batı Antalya
Emlak
Müdürlüğümün
11533 sayılı,
Karayolları
Genel
Müdürlüğü
13.
Bölge
Müdürlüğü'nün 02.11.2013 tarih ve 31403 sayılı yazıları doğrultusunda kara kısmına ilişkin plan
değişikliğinin uygun olduğu görüşleri mevcuttur.
Buna göre; söz konusu kara tarafı akaryakıt boru hattı, her iki tarafında 5'er metrelik koruma bandı
olacak şekilde kıyı kenar çizgisinin karar tarafından başlayarak Shell Turcas Akaryakıt Depolama
Alanına ulşşacak şekilde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında gösterilmektedir.
gerekçe ve kapsamda hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği
Altınkum Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:28/4
07070 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: (242) 230 21 26 - 532 30 30 532
PIMED
Planlam a inşaat Medikal Ltd.Şti.
Şekil 2. Kadastral Durum
Altınkum Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:28/4
07070 Konyaalti/ANTALYA
Tel; (242) 230 21 26 - 532 30 30 532
3
PIMED
Planlam a İnşaat M adikal Ltci.Şti.
ANTALYA
L ;>bsJfeiftr
LsrfSi
=SSC==3«=5=K=jss.T*
~~jft ■
*■
"».'>..
.«3»V?*»rSLAN
S H ELL& TU R C A S
AKARYAKIT DEPOLAî/A ALANI
PETROL E DRÜ HATTî
DENİZ 3A Ğ LA KKSI
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı (Olçeksiz)
Altı..kum Mah. Gaz; Mustafa Kemal Bulvarı No:28/4
07070 Konyaalti/ANTALYA
Tel: (242) 230 21 26 - 532 30 30 532
4
;; aKSmSMfr
1İMP04AKİ
ASK£t¥ ALAN
^ T ’O-Mt'V'ö
^ ,E îk ,‘ -ti:
2r & iiÇ !.v ^
A...;X' .'■M' -i a -i .- * ’
» -r ..
SH E11 - TURCAS
RYAKI T DEPOLAMA ALANI
PV rROL BORU HATTI
DENİZ BAĞLANTISI
ÇEKL MA2IM HAR PLANI DEĞİŞİKÜĞ
i « ..
f.♦%•* * * * I £ Si * «**.**
«*.* * g +#* ; *!*% *,¥.*
'j
| %«ı öjr'* / •-*■*
K*« 3pW?'
..
•:* *
* <* * * * *•%*.-/**' ■
'v
^ıji r ' ••
■- y
*.*< *♦ ♦*•• ' • ;; ' ■
’■,-
Download

Gündemin 50.Maddesi - Antalya Belediyesi