ANTALYA IÎÜYÜXŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE B a /İ, 'D İR L İK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:23.09.2014
BİRİM
i M AK VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAH İBİ
K onyaktı Be:ediyesi
I
MECLİS TO PLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEiVi
MADDESİ
Büyükyehir
Belediye
Meclisinin
08.08.2014
tarihli
toplam ışında gündemin 121. m addesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Konyaaitı Belediye Meclisinin 06.06.2014 gün ve 77 sayılı
karan io uygun bulunan, 18İ-IIb nolu imar paftasında yer
alan t'^2 5 ada 2, 3 parsellerdeki sem t spor sahasına
E=0.05 emsal verilerek bir kısmının otopark alanına
dönüştürülm esine ilişkin 1057,2 Plan İşlem Numaralı
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
KOM İSYON RAPORU:
Kony- mûi Belediye Meclisinin 06.06.2014 gün ve 77 sayılı
Ahrarı üa uycun bulunan, 18İ-IIb nolu imar paftasında yer
asan t ; 25 ada 2, 3 parsellerdeki sem t spor sahasına
ümsai verilerek bir kısmının otopark alanına
d ö fıü ^ıjrü lm e sin e ilişkin 1057,2 Plan İşlem Numaralı
1/1 uuL
ölçekli
Uygulama
İmar
Planı
değişikliği
Kom isyonum uzca incelenmiş, emsalin E=0,03 olması
kaydiyıa değiştirilerek uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
ö&ı.adır YANTAÇ
imar Kom. Üyesi
(Tu \j iy ntıya Kat ıİm ad ı)
Cenk Hali!
İmar Kom. Ü
Oytun Eylem uOGıVıUŞ
İmar Kom. Ü asi
ti
Ali jRBAN
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom. Övesi
a Reşat OKTAY
ar Kom.
K O N Y /^ LTI
T 'C .
EXP02016
BELEDıYESi
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
ANT ALYA
DONEMİ
MECLİS BAŞKANI: Edip Kemal BAHADIR TARİHİ
DİVAN KATİBİ
: Busra DİRGEN
b ir l e ş im
OTURUM
DİVAN KATİBİ
: Önder ÖNEN
KATILAN UYE SAYISI
MÜDÜRLÜĞÜ Plan ve Proje Müdürlüğünün 02/06/2014 tarih ve 575 yazısı.
HAZIRAN/2014
06/06/2014
1
1
29
18I-2B imar planı paftasında bulunan, Gürsu Mahallesi 6925 ada ve çevresi için
hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy
birliği ile kabul edilmiştir.
ÖZÜ
GÜNDEM NO
17
KARAR NO
77
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYE M ECLİSİ’NİN 06/06/2014 TARİH,
77 SAYILI KARARIDIR
Büro Görevlisi Mustafa MEYVECİOĞLU: “Başkanlık Makamı’na
Konu: Gürsu Mahallesi 6925 ada ve çevresini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
değişikliği Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 07.05.2014 gün ve 57 sayılı karan ile imar komisyonuna
havale edilmiştir.
Konu İmar Komisyonu’nun 23.05.2014 gün ve 100 sayılı karan ile değerlendirilmiş ve
komisyon raporu hazırlanmıştır. Konuya ilişkin imar planı değişikliği ve imar komisyon raporu
yazımız ekinde olup;
Konunun görüşülmek üzere Meclise havalesini arz ederim.” ifadeli, Plan ve Proje
Müdürlüğünün 02/06/2014 tarih ve 575 sayılı yazısı.
Büro Görevlisi Mustafa MEYVECİOĞLU: “Plan ve Proje Müdürlüğünün 02/06/2014 tarih
ve 575 yazısı ekinde bulunan İmar Komisyonu raporu;
İMAR KOMİSYON RAPORU
KOMİSYONA h a v a l e e d i l e n
KOMİSYON TOPLANTISININ
MECLİS KARARININ
Karar Tarihi
07.05.2014
23.05.2014
Karar Tarihi
Karar No
57
Karar No
100
Plan ve Proje Müdürlüğü
Müdürlüğü
Gürsu Mahallesi, 6925 ada ve çevresi için hazırlanan imar planı
değişikliği,
ÖZÜ
Mahallesi/Köyü
Ada Parsel/No
im ar Paftası
Gürsu
6925
18İ-2B
94003877.FR.26/R.01/ 1.2
KARAR
Gürsu Mahallesi 6925 ada ve çevresi için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş;
-1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı arasındaki
uyumsuzluğun giderildiği,
-Uygulama imar planı ile mülkiyet sınırlan arasındaki uyumsuzluğun giderildiği,
-Arazi kullanım kararının değiştirilmediği, görülmüştür.
Talep edilen plan değişikliği yukarıda bahsedilen hususlar çerçevesinde değerlendirilerek
h=4.50 metre koşulunun kaldırılması kaydıyla uygun bulunmuştur.” İfadeli, 23.05.2014 tarihli,
Komisyon Başkanı Cansel TUNCER (imzalı), Başkan Vekili Taner CİHANTIMUR (imzalı), Sözcü
Mehmet HACİARİFOĞLU (imzalı), Üye Şafak OTUZALTI (imzalı), Üye Osman Ali ECİŞ (imzalı)
İmar Komisyonu raporunu okudu.
Meclis Başkanı Edip Kemal BAHADIR; konuyu müzakereye açtı. Yapılan müzakereler
sonucunda oylamaya geçildi.
Yapılan oylama sonucunda;
18İ-2B imar planı paftasında bulunan, Gürsu Mahallesi 6925 ada ve çevresi için hazırlanan
uygulama imar planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edildi.
Buşra DİRGEN
94003877.FR.26/R.01/2.2
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ
PAFTA NO
ADA NO
: 18 I-2B
: 6925
PARSEL NO
ALANI
: 2,3
:4813 m2
MEVCUT PLAN
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMASI
Konyaaltı Belediyesine ait olan İçerisinde yeme içme üniteleri, spor tesisleri bulunan alanda
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve mülkiyet ile uyumun sağlanırken, alan dahilindeki
yapılaşma koşullarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.
ÖNERİ PLAN
E=0 80
\
İ0 0 0 r# d e n Ü k
m e|tiyetl#le inşfât
uygulaması y§pılam^;
1/1000
Şp/fT SPOR S A H A S r\Ö
GÖSTERİM
KUMSAL
O O O PLANONAMA S|N|R|
YEŞİL ALANLAR
-Pimed
p t f l N i A / v ı n İ n ş a a t m s d İ k a i l t d . ş t İ.
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ
6925 ADA 2 VE 3 PARSELE İLİŞKİN
(SEMT SPOR SAHASI)
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU
1.
PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Alan; Antalya ili, Konyaaltı İlçesi, Altınkum Mahallesi sınırları dahilinde 181 2B nolu 1/1000 Ölçekli imar Planı paftasında
kalmaktadır. Söz konusu alan, Konyaaltı Kent Meydanı ve Sealife Oteli’nin batısında, Akdeniz Bulvarı ve Konyaaltı
sahiline cepheli konumdadır.
\
\ s?
y
y \
W
Uydu Fotoğrafı
2.
Halihazır ve Kadastral Durum
PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Konyaaltı Belediyesine ait olan İçerisinde yeme içme üniteleri, spor tesisleri bulunan alanda 1/5000 Ölçekli Nazım imar
Planı ve mülkiyet ile uyumun sağlanırken, alan dahilindeki yapılaşma koşullarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.
3.
BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
Mevcut durumda yeme içme üniteleri ve spor alanı ile 304 nolu sokağa cepheli otopark alanı faal durumdadır.
4.
PLANLAMA KARARLARI
Plan değişikliğine konu 6925 ada 2 ve 3 nolu parseller ve gerisindeki tescil dışı alan Semt Spor Sahası olarak
belirlenmiştir. Mevcut 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planındaki bu durum üst ölçekli Nazım imar Planına aykırı
niteliktedir.
1/5000 Ölçekli Nazım imar Planı kararlarında plan değişikliğine konu alanın kuzeyindeki alan otopark boşluğu olarak
bırakılmıştır. Buna göre; tescile konu 6925 ada 2 ve 3 nolu parseller haricindeki bu alanın Semt Spor Sahası olarak
gösterilmesi gerek plan uygulaması ve gerekse üst ölçekli plan iradesi yönünden aykırılık göstermektedir.
Diğer taraftan mevcut ve kullanılmakta olan Semt Spor Sahası dahilinde yer alan yeme içme, giyinme soyunma vb yapı
alanlarının ve yapı yüksekliğinin de tanımlanmadığı görülmektedir. Yukarıda açıklanan teknik aksaklıkların giderilmesi
amacı ile hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değşişkliğinde;
•
o
Alanın kuzeyinde (304 nolu sokağa cepheli olan) ve halihazırda otopark alanı olarak kullanılan tescilsiz alan, üst
ölçekli Nazım İnıar Planı ve mevcut kullanıma uygun şekilde “Otopark Alanı” olarak belirlenmektedir,
Otopark a la n ı/n hemen doğusunda mevcut plan kararı ile tanımlanan “Trafo Alanı" aynı şekli ve konumu ile
korunm a^ta^Lpu trafo alanın güneyi ve kuzeyi yeşil kullanım ile desteklenmiştir.
Altınkum Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No;28/4
07070 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: (242) 230 21 26 - 552 30 30 552
pınNinıvın i N ş n m
m c d İk iu
it d
.
ş t i.
Tescile konu 6925 ada 2 ve 3 nolu parselin bulunduğu alandaki Semt Spor Sahası’nda yapılanma katsayısı
olarak E=0.05 koşulu getirilmektedir.
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı (Olçeksiz)
Mevcut 1/1000 Ölçekli UİP (Ölçeksiz)
Yukarıdaaçtftlanan
[email protected]~-.
Öneri 1/1000 Ölçekli UİP (Ölçeksiz)
kapsant^ye gerekçelerle oluşturulan
\
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ekte
~— «................... ... :
i T IV1fv'lO ö Ş Lr.HİK jP LA
o
Y.Ajper GOKC
Ş^hir Plancısı
A Grubu İmar Planı
Yet.S.No:0027 D.No:1535
O U A of, <
| G ü “r Ö L M Ö Ş Tİ) R_ |
OlP^ios» 1, ^ -r~ = r^ r-[ 10 h
4
TRErî
1 2 7 8İ
Altınkum Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:28/4
07070 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: (242) 230 21 26 - 532. 30 30 532
r ; :n'
T
J
‘
2
BELEDM
EjK).80
Uygulamalı Tûmm
Eğitim M emeA
ü
KONYAALTI
BELEDİYESİ
^ K E N T ..M E Y D A N İ^
PARK DÜZENLEMESİ;
• • PROJE A L A N I M
Download

Gündemin 49.Maddesi - Antalya Belediyesi