SOYAK OLYMPiAKENT SiTESi 2014 MALi ANA TAŞINMAZ OLAGAN
GENEL KURULU DivAN TUTANAKLARI ·
2014 Yılı Mali Ana Taşınmaz Ola ğan Genel Kurulu 19.01.2014 tarihinde saat lO.OO'da Site Yönetim
Ofisinde toplandı. Toplantı Yeter Sayısı 73 iken Genel Kurula 76 Temsilcinin katılımı görüldü ve
topla ntıya başla ndı.
1234-
Yönetim Kurulu Başkanı Hızır YILMAZ' ın kısa açılış konuşmasının ardından Mustafa Kemal
ATATÜRK VE şehitler için saygı duruşunda bulunulmuş ve ardından lstiklal Marşı okunmuştur.
Divan oluşumuna geçildi. Divan Başkanlığına I'nolu önerge ile Yaşar BACALAN, üyeliklere Zeki
KÜSBEOGLU ve Hülya ERTÜZÜN BOYRAZoybirliği ile seçilmiştir.
L
Divana yetki verilmesi oy birliği ile sağlanmıştır.
Divan Başkan ı gündemin 4.maddesine göre Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Hesap Raporu ve
Denetim Kuru lunun ra porları n ın oku n masına geçi id i.
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Muhasip Üye Muhittin ALTUN tarafından
okundu. Yönet im Kurulu Faaliyet Raporu kitapçık halinde tüm Genel Kurul üyelerine dağıtıldı.
127 sayfalık Faaliyet Raporu ana hatları ile okundu.
Denetim Kurulu hesap raporları Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut BAŞARAN tarafından ana
hatları ile okundu ve mali yönden raporların okunması için Denetim Kurulu Üyesi Atilla
BÜYÜKÇOBAN'a söz verild i.
5-
Rapor üzerinde görüşler ve Yönetim ile Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrasına geçildi.
Raporlar üzerinde görüşler;
bildirmek üzere istekte bulunan temsilcilere Divan Başkanı söz verdi,
a- Ersin ÇAlıŞKAN' a söz verildi. Site Yönetimi ile ilgili genel görüş bildirdi.
b- Mehmet KESiKTAŞ' a söz verildi. Aidatlar ile ilgili görüş ve öneride bulundu.
c- Y. Taner BAYRAM' a söz verildi . Genel görüş bildirdi.
Görüş
Raporlar üzerinde lehte ve aleyhte görüşmeler tamamlandı. Divan Başkanı Yaşar BACALAN Yönetim
ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrasıru genel kurula sunmuştur.
Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Genel Kurul tarafından Y.Taner BAYRAM' ın ret oyuna
karşılık oy çokluğu ibra edildi.
Denetim Kurulu ibrasına geçildi . Genel Kurul tarafından Y.Taner BAYRAM
ve Ersin
ÇAlıŞKAN'ın iki ret oyuna karşılık oy çokluğu ile ihra edildi.
Önerge; Y.Taner BAYRAM vermiş olduğu iki önergeyi geri çekmiştir.
Önerge; Mehmet KESiKTAŞ, Vakkas PEKTAŞ, Doğan iNCE, Ali KANAR ve Mustafa ÖZDEMiR' in
vermiş olduğu önergeler oy çokluğu ile reddedilmiştir.
6-
Gündemin 6.maddesinde bütçeye kat maliklerinin itirazları ayrı ayrı Genel Kurulun bilgisine
sunulmuş ve oylanmıştır .
ltirazda bulunanlardan Şenay ÖZDEMiR, Tahsin C.BEZiRGAN, Ersarı KUÇÜK, Murat KORKMAZ,
Müzeyyen ACAR, Beste Banu KAYGUSUZ, M.Mesut ACAR, Ahmet ÖZDEMiR, Ayfer EFEOGLI,
Erdener BACA, Selda EKAL, Menderes ÇAKICI, Özgen ÜNLÜ, Bilal YAŞA, Nurper EYÜPOGLU ,
Banu FJDILOGLU, Rernzi ATALAY, Erhan TATCI, V.Taner BAYRAM, Ömer Altay ENHOŞ, Erol
BULUT, Saime AYDIN, Özür KARANFiL, Serkan KAYA, Vedat KAYA, Nejat PARS, Zeynep
SARIBAŞ, Hatice AsiL, Cemalettin DEMiR, Fuat SEYHAN, Gülten KOZAL, Sevgi AYıN, Başak Aslı
PAÇACı ŞENER, Kıvanç ERKAYA, Eyüp ÇURLU ve Elem KAYA bütçeye, Büşra TUNÇ, Mustafa
ALAKILIÇ, M . Volkan ESER, Tunay TUSCUOGLI, Habil CiNOGlU, Ayl in DiLEN, Osman AKSOY,
ilkin BOZCAN, Mithat TOPAL, Onur ULUDAG, Ahmet ÇiÇEK, Gökay SARIK, Y. Taner BAYRAM,
Mustafa ORTAK ve Sebahaddin KUNAÇAF bölge güvenlik bütçesine itiraz etmişlerdir. Ayrıca
43 dilekçe yasal itiraz sü resi içerinde verilm em iştir.
itirazlar üzerine görüş bildirmek üzere söz istendi,
Mustafa ÖZDEMiR söz aldı. Genel bütçe hakkında görüş bildirdi.
Konuşmalara cevap vermek üzere Yönetim Kurulu Muhasip Üye's i. Muhittin ALTUN ve Mahmut
BAŞARAN'a söz verildi.
Muhittin ALTUN söz aldı. Bütçe hakkında genel bilgilendirme yaptı.
Mahmut BAŞARAN söz aldı. Ticaret merkezl eri ve eğitim kurumlarından aidat
alınması
konusunda görüş ve öneri bildirdi.
Av. Akın AKMANOGLU' na söz verildi. Ticaret merkezlerine dava açılması konusunda bilgilendirmede
bulundu.
,~
2014 yılı bütçesine itirazlarının oylanması sonucunda iki ret oyuna(Y . Taner BAYRAM ve Mustafa
ÖZDEMiR) karşılık oy çokluğu ile tüm itirazlar reddedilmiştir.
7-
8·
9-
Divan Başkanın Yaşar BACALAN 2014 Bütçesi üzerinde yapılan değerlendirmeler ve itirazların
karara bağlandığını belirterek 2014 yılı bütçesinin Genel Kurulda oylanmasını belirtti. 2014
yılı bütçesi 3 ret (Y. Taner BAYRAM, Mustafa ÖZDEMiR ve Mehmet KESiKTAŞ) oyuna karşılık
oy çokluğu ile kabul edild i.
Yönetim Kuruluna bütçe kalemleri arasında aktarma yapma yetkisi oy ço k l u ğ u ile kabul edildi.
Dilek ve temenniler kısmında söz almak isteyen Genel Kurul üyelerine sırasıyla söz verildi.
Yönetim Kurulu Başkanı Hızır YILMAZ söz aldı. Genel bi lgilendirme yaptı.
Denetim Kurulu Başkanı Mahmut BAŞARAN söz aldı. Genel bilgilendirme yaptı.
Y. Taner BAYRAM söz aldı. Genel bilgilend irme vapu,
Denetim Kurulu Başkanı Mahmut BAŞARAN söz aldı. Genel bilgilendirme yaptı.
Divan Başakanı Ya ar BACALAN genel kurulda başka gündem ve gö rüş maddesi olmadığından Soyak
Olympiaken
netaşırı
Divan BaşkanS-!.
Ya~~
r
az Olağan Genel Kurulu toplantısını sonlandırmıştır. 19 .01.2014
Katip
Zeki KÜSBEOGLU
Katip
Hülya Ertüzün BOYRAZ
Download

SOYAK OLYMPiAKENT SiTESi 2014 MALi ANA TAŞINMAZ