ğŞk
W
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih: 27.10.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
ÖNERGE
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
13.06.2014 tarihli
toplantısında gündemin 114. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
Antalya İli, Kepez İlçesi Gaziler Mahallesinde bulunan
mülkiyeti hâzineye ait 28254 ada 459, 460, 461, 462, 463,
464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474
parseller ile 146 ada 1 parse ve 153 ada 1 parselin küçük
sanayi sitesi alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanmış
olan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
(TALEP KONUSU
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
13.06.2014 tarihli
toplantısında
görüşülerek
İmar
ve
Bayındırlık
Komisyonuna havale edilen; Antalya İli, Kepez İlçesi
Gaziler Mahallesinde bulunan mülkiyeti hâzineye ait 28254
ada 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469,
470, 471, 472, 473, 474 parseller ile 146 ada 1 parsel ve
153 ada 1 parselin küçük sanayi sitesi alanı olarak
planlanmasına iiişkin hazırlanmış olan 1/25.000 ölçekli
Nazım İmar Planı değişikliği konusunda aynı alana ilişkin
iki farklı plan teklifi dosyası bulunduğu ve Defterdarlık Milli
Emlak
Dairesi
Başkanlığı
Batı
Antalya
Emlak
Müdürlüğü'nün 15.09.2014 tarih ve 20850 sayılı yazısında
taraflarınca yapılan bir başvuru olmadığı bildirildiğinden
söz konusu plan Komisyonumuzca uygun bulunmamış
olup, ,
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
KOMİSYON RAPORU:
Bahadır YANTAÇ
İmar Kom. Üyesi
Can KASAPOĞLU
İmar Kom. Başkam
U
y
u
] L
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom. Üyesi
y
Cenk Halil B/^YAZ"
İmar Kom. Üyesi
i
Haşan Ali jRBAN
r M
p
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom. Üyesi
'
U
Oytun Eylem DOĞMUŞ
İmar Kom. Üyesi
[T
; \
i
v V ^ 'P T m J p s v CAj -', f ‘ «s. \)
Ali Baki SARICA
İmar Kom. Üyesi
~
ü r n ifK
/ , p
ttm
C
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom. Üyesi
N
ANTALYA MERKEZ (BÜYÜKŞEHİR)
KEPEZ BELEDİYESİ
KONU: ANTALYA İLİ KEPEZ İLÇESİ GAZİLER KÖYÜ 28254 ADA 459, 460, 461, 462,
463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473 ve 474 PARSELLER 1/25000 ÖLÇEKLİ
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Planlama alanı Kepez ilçesi Gaziler köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Planlama alanı
02 5-bl nolu 1/25000 ölçekli nazım imar planı paftasında bulunmaktadır.
Şekil 1. Hava Fotoğrafı
2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Planlama amacı ise; Gaziler köyü 28254 ada 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467,
468, 469, 470, 471, 472, 473 ve 474 parsellerde, Antalya- Burdur-Isparta Planlama Bölgesi
1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı çerçevesinde Küçük Sanayi Sitesinin yapılmasını
sağlamaktır.
3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
Tapu kayıtlarında ise Kepez ilçesi Gaziler köyü 28254 ada 459, 460, 461, 462, 463, 464,
465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473 ve 474 parseller olarak tanımlanmaktadır.
Şekil 2. Kadastral Durum
Say it Ü LKER
Şehir Plancısı
M uralpaşa Mh. 572 Sl(. Em ine Apt. No: 16 K al -i D:8 Antalya
Tel: 0242 2-17 17 7A Fax:0242 247 0 * 46
4. PLANLAMA KARARLARI
Planlama amacı ise; Gaziler köyü 28254 ada 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467,
468, 469, 470, 471, 472, 473 ve 474 parsellerde, Antalya- Burdur-İsparta Planlama Bölgesi
1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı çerçevesinde Küçük Sanayi Sitesinin yapılmasını
sağlamaktır.
Planlama alanında Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/25.000 ölçekli
nazım imar planında yer alan küçük sanayi alanı hükümleri geçerlidir. Buna göre;
“(Kss) Küçük Sanayi Siteleri, Küçük ölçekte, çevre kirliliği etkileri olmayan, onarım ve imalat
yapan işletmelerin toplu olarak yer aldığı çalışma alanlarıdır.
-Küçük Sanayi Sitelerinde, kıtçük sanayi işyerleri, yönetim binası, çırak okulu, satış yerleri, sosyal
tesisler, altyapı tesisleri yer alabilir.
-Küçük Ölçekli Sanayi, imalat, bakını ve onarım işletmeleri planda bu amaçla ayrılmış olan,
bütünsel bir proje kapsamında gerçekleşmesi öngörülen küçük sanayi sitelerinde yer alacaktır.
“
Planlama alanının yaklaşık 25 ha brüt alana sahip olup, kuzeyinden 15 m lik güneyinden 30
m lik ve batısından ise 20 m lik ana taşıyıcı yollar geçmektedir.
KEPEZ BELEDİYESİ
ADA/PARSEL NO: 28254 ada 459, 460, 461, 462, 463,
464, 465, 466, 467,469,470,471, 472,473 ve 474Par8elier
PARA NO: 025 -B - 01
MEVCUT
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
GÖSTERİM (LEJAND)
PLAN
DOOO
R-ANDEĞİŞİKLİĞİ SINIRI
t
ÖLÇEK: 1/25000
ÖNERİ PLAN
Şekil 3. Plan Örneği
Saygılarımla bilgilerinize sunarım.
2
Sayit Ü LKER I Muratpaşa Mh. 572 Sk Emine Apl. No:16 Kat:4 D:8 Antalya
S e te Plancısı\ TeI. 0242 2 4 7 17 74 Fax:0242 247 05 46
ÖNERGE
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NE
Kepez İlçesi Gaziler Mahallesi sınırları içerisinde m ülkiyeti hâzineye ait
25254
ada
459,460,461,462,463,464,465,466,467,468,469,470,471,472,473,
474 parseller ile 146 ada 1 parsel ve 153 ada 1 parselin, Küçük Sanayi Sitesi
Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/25000 Ölçekli Nazım İmar
Planı konusunun Belediye Meclis gündemine alınmak suretiyle görüşülmesini
arz ederiz.
IHTI
Aat
f~ i o s & n
p
e
"Al 1 (
^
.
u V-
KEPEZ BELEDİYESİ
NA7IM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
ADA/PARSEL NO: 28254 eda 4S9, 460, 461 462 433,
İ 465. d f t , 457(46’8, ^€8, -1/ü, 4/1, >172, 473
PAF~A NO: 025 -E * fl 1
ve 4/4 Parseller
M E VC UT PLAN
G 02TFR İM ı'LEJAND)
DCOO
PLAH CCCI?(KLlOl 3İ M R
ÛLÇCK: 1.-2SOM
ÖNERİ PLAN
Download

Gündemin 8.Maddesi - Antalya Belediyesi