BELGENIN ASLI ELEKTRONIK IMZAlıDıR.
T.C.
MALİYE BAKANLIGI
Gelir İdaresi Başkanlığı
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
28/04/2014
Sayı :72911396-869-47053
Konu :Zam ve tazminatlar
DAGITIM YERLERİNE
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve aynı Kanunun Ek Geçici 9 uncu maddesi
kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara, anılan Kanunun 152 nci maddesi uyarınca 2014
yılında ne miktarda zam ve tazminat verileceği, 16/0112014 tarihli ve 28884 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan 13/0112014 tarihli ve 2014/5800 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli
Kararın 4 üncü maddesinde yer alan, "17/04/2006 tarihli ve 2006110344 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar"
ve eki cetvellerin uygulanmasına 2014 yılında da devanı olunur." hükmü ile belirlenmiştir.
Buna göre, 2014 yılında Defterdarlığınız Gelir biriminde görevli personele ödenecek yan
ödeme, özel hizmet ve diğer tazminatları gösteren onaylı I, II ve III sayılı cetveller ile dağılım
listeleri ektedir.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Mehmet Ali ESER
Bakan a.
Gelir İdaresi Grup Başkanı
EKLER:
1- I, II, III sayılı cetvellerin örneği (5 sayfa)
2- Dağılım listeleri (.1i. sayfa)
1( U T
DAGITIM:
52 İl Valiliğine (Defterdarlıklara)
,l\ rl'i. 1-\
I. '-"""
lo' l'
lf-.k:.:::.:.L'
:-'.'
:..,.::ı,!.;;-t'..l.N
K.'\
i
HA.\
i
ü
,.,..-......,~-::i~---t
r ~~~_H4-:
-~:~+.~~~~~~~~
Yr
ı
:,f
1,.1
DEFT
BELGENIN ASLI
"'LEKTRONiK IMZAlıDıR
_. --.--.-ı::::--::-:::::::=-----1
.Pers, M(~TıtlfU
Şuayyi D~AN
30~
Bu belge, 5070 saYl!!.E!.ekt~nik
Imza Kanunu'nun 5. MaddeslgereğlDce
nitelikJi ~lektrQnik imza ile imzalanmıştır.
Dikmen İlkadim Cad 06450 ANKARA
Telefon: 03124153345
Faks:
e-posta: [email protected]
Elektronik Ağ : www.gib.gov.tr
Evrak doğrulama erişim adresi
https://intvd.gib.gov.tr/intemetvd/template.jsp?page=IVO_OYIAS_EVRAK_SORGU_GIRIS
_ ~_
Bilgi için:
Kaan SEViNÇ
Çözümleyici
(09 Şb.)
Pin: TR9Kgls2S
_
111
i sxvn.ı CETVEL
( İş Güçlüğü, Iş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı )
KURUM: Gelir Idaresi Başkanlığı
KADRO (GOREV) ÜNVANı
Ünite
BOL.
Sıra
_.
Personel Adedi
Serbest
Kadro Dolu Kadro
Ls Güc. Zammı
Cetvel
Not
ts Riski Zammı
Cetvel
Not
- .
Tem.Güc.Zam.
Cetvel
Not
Oncelikli
Yöre Not
Mali
Sorum.
Zammı
cı
DOLU
KADilO
üzellINDEN
AYUK
MALIYÜK
Toplam Puwı·O.Ol4416·Pen.Ad.
(A) GENEL İDARE HlZMETLERİ BOLÜMÜ
Avukat
A
275
159
LO
800
750
6.017,32
-.
Arastırmacı (0) (6 i9 J)
26
18
18 ..
A
0,00
444
Bilgisayar Işletmeni
A
16/e
169
750
500
250
750
9.284,18
14.510
11.914
A
17
750
Veri Hazırlama ve Kontrol Işletmeni
500
250
750
654.507,5C
2.295
207
500
Memur (Karar Mad. 418)
2.527,O<!
1.212
211
ıcra Memuru (Karar Mad. 418)
500
2.575,89
Yoklama Memuru (Karar Mad. 418)
157
500
ı. 9 i6,6<ı
_ ..• ı.976
Tahsildar
921
81
A
35
500
700
2.373,24
l.J00
A
90
500
Veznedar
700
2.636,93
- - 35
. -'
T Çocuk Eıtitimcisi (Karar ~ad. 418)
7
2
500
24,42
1.369
l.J93
a Koruma ve GUvenlik Görevlisi
A
38
500
175
_.
19.661,59
l.J25
Şoför (Karar Mad. 418)
940
500
Ş
1ı.475,52
15.151
15.141
BOLUM TOPLAMı
r
713.000,31
a ICH)KURUMSAL BOWM
Verai Dairesi Baskanı
3
100
16
H
800
900
664,12
Gelir İdaresi Grup MüdürO
H
200
30
800
6
750
l.J35,34
Ver~i Dairesi Müdürü
774
466
H
7
800
750
17.635,68
_.
- .
261
41
H
7
800
Müdür
750
1.551,64
1.S96
1.145
Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı
9
650
H
600
34.945,4C
21
H
9
50
650
Müdür Yardımcısı
600
640,92
19.466
Gelir Uzmanı
iOla
15.898
H
800
750
601.656,63
4.459
101b
8.850
Gelir Uzman Yardımcısı
H
650
350
108.870,94
H
4
Vergi Istihbarat Uzmanı
iOla
5
800
750
_ l~~
l.J55
il
795
H
650
Şef
350
19.410,72
...
31.457
11.875
BOLÜM TOPLAMı
i
786.662,77
NOT: Vergi Dairesi BaşltMı ve Gelir İdaresi Grup Müdürlerine (500) puan temininde güçlük zammı, 7 ve 9 uncu sırada sayılanlardan muhasebe yetkililiği görevini yürüteniere ve icra memurlarına (500) puan mali
sorumluluk zammı ödenebilir .
•) 926 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu Geçici Madde 32: Bunlara statüsüne göre bu Kanun hükümleri uyarınca karargahta görevli emsali sınıf, rütbe ve kıdemdeki subay veya astsubaya ödenmekte olan aylık ve
Idiltermali haklar (tavm bedeli ve fiilen calısma karsılıltı vanılan ödemeler haric) ödenir .
-_._--
__
i)cel
.
~
~._,~
ci Inı
Y~jJtl
,~
( X ) Kontrol işlemini gerçekleştiren kurumun
inceleyenleri tarafından imzalanacakıır.
J
o
i SAYILI CETVEL
( iş Güçlüğü, Iş Riski, Temininde GüçlOkve Mali Sorumluluk Zammı)
KURUM: Gelir IdareSiBaskanlıitl
KADRO (GöREV) ÜNY ANI
Ünite
i
i
l
BOL.
Personel Adedi
[ş-OüC:-i.amm1
Serbest
Not
Kadro DouI Kadro Cetvel
Sıra
Is Riski Zammı
Cetvel
i(B) TEKNIK HIZMETLER BÖLÜMÜ
Mühendis (S yıla kadar)
.
B
Mühendis (S yıl ve daha fazla)
B
İstatistikçi
_
B
Mimar (S yıl ve daha fazla)
B
Çözümleyici
B
ıPrograrncl
B
lPrcmamcl (İstaıistikçi, Ma~matil<çi)__
__
_ _~
Teknikerler
E8Iı:-fak. Mez.)(5 yıl ve daha fazla)
B
Teknikerler (5 yıl ve daha fazla) . _
B
T Teknisven 5 vıla kadar)
B
a Teknisven 5 vıl ve daha fazla)
B
'Teknisven 5 vıl ve daha fazla)
B
Ş
Teknisven '1.ise Denl!.i)(Svıla kadar)
B
r Teknisven '1.ise DeııgiX5yıl ve daha fazla)
B
a
BÖLOM TOPLAMı
(c) SACLIK HİZMETLERı BÖLÜM'O
Daire Tabibi
C
Diş Tabibi
C
Psikolog
C
[Cocuk Gelisirnci
C
Hemşire
.
C
BÖLÜM TOPLAMı
I(E) YARDıMCı ııliMETLER BÖLÜMÜ
Hizmetli
E
BOLUM TOPLAMı
GENEL TOPLAM.
i SAYILI CETVEL JMerkez- Tasra) TOPLAMı
i
erek.
nk Inceley?" (
'/.
Xv
Tem.Güc.Zarn,
Not
Cetvel
Not
rı
t\Ilali
Öncelikli Sorum
YöreNot Zammı.
DOLU KADRO OZERlNDEN
AYLıK
MAU yOK
T•••••"'" Puan·O 024416.'
..•..
,
••.-••
2/a
2ib
3
2ib
S
S
IS
11
6
O
8
3
5
O
16
7
2 _-..1
35
i
37
12
i
i
66
49
19
4.600
3
3.
156
90
374
188
41b
31b
31b
51b
5/a
51b
61b
7/a
71b
800
800
975
1.400
800
1.400
700
7?1
775
650
650
650
1.400
1.400
1.400
1.400
975
1.400
850
425
525
_u
_
216,69
590,87
0,00
161,15.
0,001
358,92
106,21
53,1ö)
600,63.
39,681
_ 2.452,591
1
.:
_
525
525
_
J
.
~
i
69,591
2.307,3 i
7.098,35
_
lif
i-h
3/a-2
3/a-2
3/a-2
6
i
48
1
2
18
32
101
2.146
2.146
60.330
62.655
12
O
i
3
·7
23
1.833
1.833
40.060..
40.808
800
_ 500
..
550
550
550
1.20OT
i
500
500
500,
5001
5001
5001
-
500
...
732,48
O,OC
3784
~13'53
264'91
- 1.ı48,7'
22.377,26
ıii77,26
·_·1.530.287,45
1.558.407.37
Onaylayan ( X )
'
~e ır id
9i Grup~şl<anı
( X ) Kontrol işleminigerçekleştirenkurumun
inceleyenleritarafından imzaIanacaktır.
ehm.
Gelir Idaresi Başkanı
i
ii SAYILI CETVEL
(Özel Hizmet Tazminatı)
o
Kurum: Gelir Idaresi Başkanlığı
i---
KADRO (GÖREV) UNVANı
Ünite
(A) ÜST YÖN. VE G.t.H BÖLÜMÜ
Vergi Dairesi Başkanı
Gelir İdaresi Grup Müdürü (Arı!<.İst.İzmir)
Gelir İdaresi Grup Müdürü
Gelir İdaresi Grup Müdürü
Gelir idaresi Grup Müdürü
Gelir İdaresi Grup Müdürü.
Vergi Dairesi Müdürü-Müdür
Vergi Dairesi Müdürü-Müdür
Vergi Dairesi Müdürü-Müdür
Vergi Dairesi Müdürü-Müdür
Vergi Dairesi Müdür Yrd. Müdür Yrd.
Vergi Dairesi Müdür Yrd. Müdür Yrd.
Vergi Dairesi Müdür Yrd. Müdür Yrd.
Vergi Dairesi Müdür Yrd. Müdür Yrd.
Vergi Dairesi Müdür Yrd. Müdür Yrd.
Araştırmacı (*) (6191)
ISef
Bilgisayar İşlt.- V.H.K.t- Veznedar
Cocuk Eğitimeisi
BÖLÜM TOPLAMı
(B) DENETİM HİZMETLERİ
Gelir Uzmanı
~Uzmanı
Gelir Uzman Yardımcısı
~
!stihbarat Uzmanı
,
Vergi Istihbarat Uzmanı
BÖLÜM TOPLAMı
ı(q AVUKATLIK HİZMETLERİ
Avukat
Avukat
BÖLÜM TOPLAMı
T
a
Ş
r
a
#'
kın",,~
.
~
pı:ıiŞ
(X) Kontrol işlemini gerçekleştiren kurumun
inceleyenleri tarafından imzalanacaktır.
Sınıf
Grup
Sıra
Derece
--
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
5
8
9
II
3
8
5
2
2
5
1
1
1
2
1
1
1
4
1
3
--
ıı
13
15
LO
-
,
..
12
13
15
II
12
13
15
16
16
16
17
17
i
1
1
2
3
4
i
2
3
4
1
2
3
4
5,6,7
1-4
3-4
3-4
3-4 .
Personel Adedi
Serbest
Dolu
Kadro
Kadro
100
83
77
LO
20
10
908
75
37
15
1.316
127
III
51
41
18
1.113
13.804
3
17.919
16
3
27
o
O
O
506
°
1
O
-
l.l26
15
20
3
2
18
792
10.901
2
13.432
6zel Hizmet Tazminatı
BöI.Ek.
Taz.Or.
Büyük
0/.
Proje
Taz·1o
210
155
145
100
80
68
135
100
80
68
125
100
80
68
60
60
60
55
55
DOLU KADRO OZERİNDEN
AYLıK MALİ YOK
(731,481 *T.z.Or. *Pen.Ad.)
-
-
-
- f----------
---- ___
..
o
24.577,76
-3.401,39
28.637,48
0,00
0,00
0,00
499.674,67
0,00
585,18
0,00
1.029.559,51
10.972,22
11.703,70
1.492,22
877,78
0,00
347.599,77
4.385.630,91
804,63
6.345.517,22
i
B
5/a
5/a
51b
5/a
5/a
B
B
B
B
1-2
Diğerleri
1-2
Diğerleri
10.619
8.847
8.850
4
i
28.321
9.397
6.501
4.459
3
1
20.361
120
115
85
120
115
50
225
275
13
146
159
135
130
8.248.472,35
5.468.661,68
2.772.422,71
2.633,33
841,20
16.493.031,2 7
_.
C
C
..
.
1-4
Diğerleri
ı:
Yl\'fl"-,.ı
Gel
-
__
.•
0.0
12.837,49
138.835,09
151.672,58
._
~
~_A,~,~-J
i·~~_IC
,,--,ô..
i
II SA YILI CETVEL
---- --
Ö
KURUM:
Gelir Idaresi Başkanlığı
KADRO
Ünite
(E) TEKNıK
Mühendis
Mühendis
Mimar
İstatistikci
İstatistikçi
i Cözümlevici
(GÖREV)
HIZMETLER
Sınıf
UNVANı
-
a
Ş
r
a
E
E
E
E
E
E
E
İst.)
zörmüs)
Tekniker
Teknisven (En az iki vıl süreli mesleki teknik vükseköğrenim görmüş)
Teknisyen
3. bölge)
Teknisyen
Teknisven 1. ise üzerine en az iki )'11 mesleki teknik kurs görenlerden)
Teknisyen Lise denai mesleki teknik öitrenim zôrenlerden)
Teknisyen 2. bölge)
Teknisyen
Teknisven (3. böize)
BÖLÜM TOPLAMı
Im SACLIK Hİ~TLERl
Daire Tabibi
Daire Tabibi
Dis Tabibi
Psikolog
_.
Cocuk Gelisirnci
Cocuk Gelisimci
Cocuk GeliSİm~i
Hemşire
Hemsire
Hemşire
.-
..
II SA YILI CETVEL
t~~~
'" J..
../1
~Uıı
Grup
E
Programcı
Tekniker (Teknik E~. Fak. Mez.)
Tekniker (En az iki yıl süreli mesleki teknik vükseköğrenim
AM
o'
.
E
Proıuamcı
Prograıncı (Mat.
T
---_. - -_ .....--_ .•_,
E
E
E
i
.. __ .
..
Derece
IIb
IIb
IIb
I/c
I/c
lle
I/d
I/c
I/d
I/c
1-4
Diğerleri
ı
ı
-
E
E
E
E
E
E
2
2
2
3
4
4
4
4
E
E
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
Sıra
lif
lif
3
6-a/1
6-a/1
6-a/2
6-a/2
6-a/1
6-a/2
6-a/2
1-4
1-4
Diğerleri
1-4
1-4
1-4
Diğerleri
1-4
1-4
Diğerleri
1-4
Diğerleri
1-4
ı-s
ı-s
ı-s
Diğerleri
Diğerleri
Personel
Serbest
Kadro
Adedi
Dolu
Kadro
13
7
8
9
7
3
ı
o
o
4
S
IS
2
I
3S
3S
ı
SS
ii
I
19
122
9
21
7
374
O
6
2
I
I
LI
I
49
3
I
i
81
i
LO
i
188
1-4
Diğerleri
Diğerleri
Diğerleri
1-4
1-4
Diğerleri
44
4
i
2
12
I
S
i
O
1-4
1-4
Diğerleri
2
ii
19
101
46.990
48.844
2
2
3
23
34.163
34.806
BÖLÜM TOPLAMı
GENEL TOPLAM
(Merkez- Tasra) TOPLAM
12
O
O
i
2
Ouı
Hizmet Tazminatı
HUyllk Höı.};k.
Taz.Or.
Tu·1o
Proje
%
160
_.
ısı
160
130
122
130
100
130 _._93
130
100
93
100
93
100
72
64
64
61
61
14S
13S
llS
94
97
90
88
97
90
88
o
DOLU KADRO ÜZERİNDEN
AYLıK MALİ YCK
(711,a1 "Yaz.Or."Pers.Ad.)
10.S33,33
7.782,96
3.S1 1,1 i
0,00
0,00
0,00
4.388,89
1.901,8S
680,28
9S0,93
8.046,29
680,28
-
--
12
__
3S.842,57
2.040,83
819,26
S26,67
o
37.919,98
8
S26,67
9
4.462,03
512,04
121.125,97
12.727,77
0,00
0,00
687,S9
1.419,07
6S8,33
0,00
1.419,07
1.316,67
1.931,1I
20.159,61
23.131.506,65
23.573.635,71
İn i İrıceleyeı
.>:-
V~~
.1_-
n\./:
iren ku
. ,.
ınceleyenleri tarafından imzalanacaktır.
..
~Ufuuı
BQZBMK
Gelir
iOdire Başkanı
/
iii SA YILI CETVEL
.,&_~.., ...-.•.
ıy ••...••
ı~ .•..•••
•
,
Pc:no.c:1 aciedi
Tıwnı •• t
DOLU KADRO ÜZERİNDEN
AYLıK MALı YOK (1
(731,481 ·Taz.Or. ·Pc:n.Ad.)
Oranl·l.
KURUM: Gelir Idaresi &Şleanıılı
Dc:ruc:
Sc:rbc:st ~dro
Sıaıf
iiliilm
Sıra
Dolu ~dro
KADRO(GÖRE~UNVANI
DENETıM TAZMİNATI (MERKEZ) .. '
. E
a
2S
~.!\,ı
G
Devlet Gelir Umt&nl
E
G
b
!3
186
..
Devlet Ge ir Uzman Yrd.
E
b
i
S83
145
G
11.1; U;7mHI,.. Uzmanı
b
E
G
O.
i~
E
b
Mali Hizmeııer Uzman Yardımcısı
G
7
BOLUM T<J PLAMl
89
281
. ..
DENETIM TAZM NATI rASRA:
Grn
b
19.466
Gelir Umtanl
E
15.898
Grn
b
8850
~an
Yardımcıs
E
4.4S9
GIH
Verıri Istihbarat Uzmanı
E
b
4
S
10.361
BÖLÜM TOPLAMı
18.311
19.1<40
iii SA YILI CETVEL DENETİM TOPLAMı (MERKEZ- TASRA)
20.643
DIGER TAZM NATLAR
657 sayılı DMı< belirtilen hizmet sınıflarında çallllp da Ozel hizmet tamtinaıı ilc bu cetvelin yukandaki sıralannda sayılan tazminatlardan yararlananıayan personel
o
Penoael
Sını'
MERKEZ
iiliiI.
Motercim, V.H.K.I., Memur,.Şoflır,
Güvenlik Goreviisi
Koruma ve
MOtercim, V.H.K.I., Memur,.Şotbr, Koruma ve
Güvenlik Goreviisi
Himıctli
Hizmetli
BOLUM TOPLAMı
TASRA
Vezncdar,Tahsildar,Yoklama
Vczııcdar,Tahsildar,Yoldama Mcmuru,V.H.K.I.,
Kor.ve Güv.Gör .• Memur, Şotbr
ler. Memuru
f-Hizmetli
..
BOLÜM TOPLAMı
Dı(;ER T AZ.(MERKEZ- TAŞRA)GENEL
,
-.,....9U~
.
-
.
DOLU KADRO ÜZERİNDEN
AYLıK MALI YÜK (1
TllZlllinat
Dolu ~dro
(73I,48I·Taz.Or.
·Pcn.Ad.)
48
49
85
27
48
Di~erleri
8-15
65
95
471
- •. _- 4
45
44
9.479,99
1.316,67
8.368,14
36.369,13
14.995.36
bii
S-IS
21
GIH
G
bIZ
5-7
205
GIH
G
bIZ
8-IS
YH
YH
G
G
a
a
._-
0.00
17.204,43
26
LOS
GIH
G
bii
S-IS
158
41
SO
GIH
G
bIZ
5-7
8.614
3.082
49
1.104.667,98
GiH
G
b:2
5-7
1.142
203
54
80.184.95
GIH
G
bl2
8-IS
1.210
730
48
256.310,94
GiH
O
b/ı
8-15
70
8
53
YH
G
a
Diğeden
1.577_.
1.310
45
YH
G
a
8-15
S69
523
13.3<40
ıasu
TOPLAM
ii SA YILI CETVELiN
TOPLAMı
iii SA YILI CETVELIN
TOPLAMı
62.6!1!1
--_.
•.
GENEL TOPLAM
.A
'
S8S,I8
1.978.736,93
3.019.991,45
50
G
i SA \'1 LI CJ::TVf:ı. TOI'LAMI
~~
. '34,/0
Memuru, V.H.K.1.
Icocuk ERitimcisi Kor.ve Güv.Gör, Memur. Sotbr
İcra Memuru
Hizmedi
2.325.8 6,99
O
GİH
-
Şef, Bilgisayar Işletmeni
20
20
20
Onn.·I.
Sc:rbc:st ~dro
Şef, BilgiS8yar Işletmeni
adedi
Dc:ruc:
Sıra
4 •
..
5.897
6.001
.
--
44
..
o
..
-_
431.208,05
.. _--168.328,41
1.058.797,1
2.09S.166,4()
40.808
\.558.407,37
4&.844
34.806
23.573.635,71
1l.811
6.001
40.808
30.247.201.93
62.655
5.115.158,85
/
xn.cı
~
inceleyenleri !araCından imzalanacaktır.
-
_
..
3.IOI.4~
___
Gelir Idaresi Daire
an,
..,.,_
••..uIKJ&#'I'aaresi
Başkanı
Download