{m
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İM A R V E B A Y IN D IR L IK K O M İS Y O N U R A P O R U
T a rih : 2 3 .0 7 .2 0 1 4
B İR İM
İM A R V E Ş E H İR C İL İK D A İR E S İ B A Ş K A N L IĞ I
T A L E P S A H İB İ
B Ü Y Ü K Ş E H İR B E LE D İY E S İ
M E C L İS T O P L A N T IS IN IN
T A R İH İ V E G Ü N D E M
MADDESİ
B ü y ü k ş e h ir
B ele d iye
M eclisin in
1 2 .0 9 .2 0 0 9
ta rih li
to p la n tıs ın d a g ü n d em in 49. m a d d e sin d e g ö rü ş ü le re k İm ar
ve B a yın d ırlık K o m isyo n u n a h avale e d ilm iştir.
TALEP KONUSU
A n ta lya İli, K epez İlçesi sın ırla rı iç e ris in d e B a şköy
m e vk iin d e b u lu na n H u rd a cıla r ko o p e ra tifin e a it p a rs e lle r ve
çe v re s i'n in 1 /25 00 0 ö lçe kli N azım İm ar P la n ın a uygun
o la ra k h a zırla n m ış 1/5000 ö lçe kli N azım İm a r P lanı
K O M İS Y O N R A P O R U :
B ü y ü k ş e h ir
B eled iye
M e clisin in
1 2 .0 9 .2 0 0 9
tarihli
to p la n tıs ın d a
g ö rü ş ü le re k
İm ar
ve
B a yın dırlık
K o m isyo n u n a h avale e d ilen; A n ta ly a ili, K e p e z İlçesi
sınırları içe risin d e B a şkö y m e vk iin d e b u lu n a n H u rd a cıla r
ko o p e ra tifin e a it p a rse lle r ve çe v re s in in 1 /2 5 0 0 0 ölçekli
N azım İm a r P lanın a uygun o la ra k h a z ırla n m ış 1/5000
ölçe kli N azım İm ar P lanı K o m is y o n u m u z c a uygun
b u lu n m u ş olup,
K o m isyo n R ap oru im za altına a lın arak, M e clisin ta k d irin e
su n u lm u ştu r.
/
C an K A S A P O Ğ LU ./
İm a r Kom . B a şka n ı
B a h a d ır Y A N T A Ç
İm a r K o m ^Ö ye sj. / / "
) i /
K erim B A Ş K A P T A N
İm a r Kom .
.i
i/
C e n k H alil B A Y A Z
İm a r K om . Ü yesi
H aşan A li İR BA N
im a r.X o ra . Ü yesi
/
/
w //,■/ a n .:/
U i/J
r w
c(ytun E ylöm D 'O Ğ M U Ş
İrtıar K o m :"Ü ye si ^ — -~
A li B aki S A R IC A
İm a r.K o m —Ü yesi
S e lçu k S E N İR L İ
İm ar K om ^ Ü yesi
mmmmmmmmmmmmmmtmmmmmm
.V.
:
;
İP
^
!:-'A İV
■•
-
V. -
■‘VV
. . ?3
,-/ '
•^ „v
'
'* -Vr. 7v :: v
-a - w
,
■
■
■_ ■
.
v
<
■„
.. •:
' .
,
.- :
■.-w :
-•
'
v-‘' "■'
'
£1; l^ y ic v ^ U İ Ö :
f m
ij
;
_
4
.
__
? J] H Û R D A C I L A F f s İ T E S f V E
**“
^ İ U Y G U L A M A
V E N A Z IM
JSy P L A N A Ç IK L A M A
%
m
I
S
f c ?
-: i
'T
i
^ d S £
->
Y A K IN
İM A R
Ç E V R E S İ
P L A N I
£ /
İT f'
u
'-.H
R A P O R U
1"
■
.
-
~
& *
.;v
f
€
A
,
- * '■ ? &
>
a
■
i;
^
r - ' - - '- .
3
*,
.
1.AMAÇ VE KAPSAM
H A Z IR L A N A N P L A N L A M A Ç A L IŞ M A S I, 1 /1 0 0 0 0 0 ÖLÇEKLİ A N T A L Y A -B U R D U R P L A N L A M A BÖLGESİ
Ç E V R E D Ü Z E N İ PLA NI VE PLAN H Ü K Ü M L E R İ, 1 /5 0 0 0 0 ÖLÇEKLİ A N T A L Y A B Ü Y Ü K Ş E H İR BELEDİYESİ
F İZ İK İ STRATEJİK PLAN VE PLA N H Ü K Ü M L E R İ İLE A N T A L Y A B Ü Y Ü K Ş E H İR BELEDİYESİ B Ü T Ü N Ü 1 /2 5 0 0 0
Ö LÇ EK Lİ N A Z IM İM A R P LA N ! VE PLA N H Ü K Ü M L E R İ GER EĞ İ O L U Ş T U R U L A N
F O N K S İY O N L A R IN , İLGİLİ
K U R U M G Ö R Ü Ş LE R İ İLE ELDE E D İL E N U Y G U L A M A S I O LAR AK D E Ğ E R L E N D İR İL M İŞ T İR . BU PLANLA
TO PTAN
T İC A R E T
VE
DEPOLAM A
G İB İ
F O N K S İY O N L A R IN
BİR
BÖLÜM ÜNÜN
ARTAN
TALEB
D O Ğ R U L T U S U N D A K A R Ş IL A N M A S I A M A Ç L A N M IŞ T IR .
P L A N L A M A A L A N I S IN IR L A R I,
N E D E N İ İLE D A R T U T U L M U Ş
KURUM
ANCAK,
G Ö R Ü Ş L E R İ VE M Ü L K İY E T P R 0 8 L E M L E R İ(0 R M A N , 2B )
S O R U N S U Z A L A N IN
M Ü C A V İR İ
İLE PLA N
UYUMUNUN
S A Ğ L A N A B İL M E S İ İÇ İN , D A H A S O N R A (2 B U Y G U L A M A S I S O N U N D A ) O N A N M A K Ü ZERE Y A K IN ÇEVRESİ
DE P LA N Ş E M A S I İÇ E R İS İN E A L IN M IŞ T IR .
2.
PLAN LAMA STRATEJİSİ
P L A N L A M A Y A K O N U A L IN A N Y E R S E Ç İM İ,
A N A L İT İK
ETÜD
VE
R A PO R LA R
ÜST
F O N K S İY O N D A Ğ IL IM L A R I
ÖLÇEKLİ
PLA NLAR LA
V E Ç A L IŞ M A S IN IN GEREĞİ
H A Z IR L A N L A M A S I
N E D E N İY L E ,
BU
Ç A L IŞ M A D A , Ü S T ÖLÇEKLİ PLAN STR ATEJİSİ ESAS A L IN M IŞ , BU STRATEJİ G E R E Ğ İ O L U Ş T U R U L A N
F O N K S İY O N YER VE B İÇ İM L E R İ K U R U M G Ö R Ü Ş L E R İ D O Ğ R U L T U S U N D A Y E N İD E N O L U Ş T U R U L M U Ş T U R .
3.KURUM GÖRÜŞLERİ VE BUNA BAĞLI PLAN KARARLARI
3 .İ.T O P R A K K O R U M A PRO JESİ V E T A R IM İL M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü V E R İL E R İ
A K D E N İZ
Ü N İV E R S İT E S İ
TOPRAK
BÖLÜM Ü
U Z M A N L A R IN C A
H A Z IR L A N A N
TOPRAK
KORUMA
PROJESİ İLE G Ö R Ü Ş İS T E N İL E N VE T A M A M I P LA N O N A M A S IN IR IN I K A P S A Y A N A L A N D A Ö N E R İLE N
T E D B İR L E R E U Y U L M U Ş , B U PROJE İLE Ö N E R İL E N , K O R U M A K UŞAKLARI İSE, Ü N İV E R S İT E , G EN Ç LİK
M E R K E Z İ G İB İ B Ü Y Ü K A L A N
İL E R İD E
ONAYLANM ASI
K U L L A N IM I G E R E K TİR E N F O N K S İY O N L A R İÇ E R İS İN D E G Ö STER İLEREK
H A L İN D E
H A Z IR L A N A C A K
PLAN
HÜKÜM LERİ
İLE
BU
F O N K S İY O N L A R IN
İÇ E R İS İN D E N A S IL Y A P IL M A S I G E R E K T İĞ İ B ELİR LEN EC EK TİR .
T A R IM İL M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N C E PLAN O N A M A S IN IR L A R I İÇ E R İS İN D E K A LA N A L A N L A R 'T A R IM DIŞI
A M A Ç L A K U L L A N IM I U Y G U N G Ö R Ü L M Ü Ş T Ü R .." Y A ZILA R I D O Ğ R U L T U S U N D A PLA N LA N M IŞ T I R .(E K 1)
3 . 2 . U L A Ş T IR M A , D E N İZ C İL İK V E H A B E R L E Ş M E B A K A N L IĞ I K A R A Y O L L A R I G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
1 3 , B Ö LG E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü G Ö R Ü Ş L E R İ
B Ö LG E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 'N Ü M 0 2 . 0 1 . 2 0 1 2 G Ü N VE 3 9 5 6 5 SAYILI Y A ZILA R I EK O LA R A K G Ö N D E R İL E N
"A N TA LYA
K U ZEY
ÇEVRE
Y O L U "{E K
2)
SA YİSA L
O LA R A K
P LA N L A R A
İŞ L E N M İŞ ,
BU
YAZI
D O Ğ R U L T U S U N D A T A R A F IM IZ D A N İS T E N İL E N B U YO LA PARALEL İM A R Y O LLA R I O L U Ş T U R U L A R A K BU
Y O L U N K E S İN T İS İZ H İZ M E T V E R M E S İ S A Ğ L A N M IŞ T IR . G Ü N E Y D E N G ELİP K E N Tİ O R G A N İZ E S A N A Y İ VE
D E P O L A M A A L A N L A R IN A B A Ğ LA Y A N 1 . DERECE U L A Ş IM A K S IN IN K A R A Y O L U N U K E S TİĞ İ N O K T A D A
K A R A Y O L U PR O JESİN E EK Y E N İ BİR K A V Ş A K O L U Ş T U R U L M A S I N E D E N İY L E K O N U T E K N İK A N L A M D A
İLG İLİ K U R U M YETK İLİLERİ İLE G Ö R Ü Ş Ü L M Ü Ş , BU G Ö R Ü Ş M E L E R S O N U C U N D A İLG İLİ K U R U M U N
0 2 .0 1 .2 0 1 2 G Ü N L Ü 3 9 6 5 5 SA YILI Y A Z IS I (E K 3 ) V E EK 3 PROJESİ D O Ğ R U L T U S U N D A , A LT GEÇİŞLİ
KAVŞAK
O LA R A K
O LUR
A L IN M IŞ
VE
BU
DO Ğ RULTUDA
PLANA
İŞ L E N M İŞ T İR .
BU
KAVŞAK
TOPRAK KORUMA HARİTASI
--------------------------,
•«,
«S*
PROJE ÇALIŞMA ALANI
E K ?
1
y e n I k a r a y o l u b a ş k ö y g ü ie r g â h i
o
o
o
5
o
o
o
o
o
<î>o
o
i / ,\ /I
o
<3
O
O
o
*3
-£
o°o
t^ 3°'3OQa-30 (O30°'3 °3'3 c
n
° o o o o 0c>o
Q0«
o
o
.-3
O
d
o
o
GÖSTERİM:
°®ooQOD0°
PLAN ONAMA SİNİRİ
EK
EKs 3
PROJELEN D İR İL İR K E N ,
PLANLAM A
A L A N IN I
DOĞU
B A TI
DOĞ RULTUSUNDA
O RTADAN
BÖLM ESİ
D İK K A TE A L IN A R A K , O R T A V A D E D E ÇIK A BİLEC EK İH T İY A Ç L A R D A D İK K A TE A L IN A R A K , Y O N C A Y A P R A Ğ I
O L A R A K Ç Ö Z Ü M L E N E C E K İM K A N L A R Y A R A T IL M IŞ T IR .
K U ZE Y ÇEVRE Y O L U N U N P L A N L A M A A L A N I O R T A S IN D A N G E Ç M E S İ N E D E N İ İLE BU Y O L A P A R A LE L II.
VE
III.
DERECE
T R A F İK
YO LLA R I
PLANLANARAK
BU
YOLUN
T R A F İK
K IŞ IN IN
ENGELLENM ESİ
Ö N L E N M İŞ T İR .
3 .3 .O R M A N
VE
SU
İŞLERİ
B A K A N L IĞ I
D E V L E T SU
İŞLERİ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
13.
B Ö LG E
M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü GÖRÜŞLERİ
İLG İLİ
KURUM LARA
PLANLAM A
B Ö LG E S İN E
ESAS
"K Ö M Ü R C Ü L E R -O D A B A Ş I-Ç IP L A K L I
POM PAJ
S U L A M A S I" A L A N I T A R A F IM IZ A G Ö N D E R İL M İŞ T İR . (EK 4 )
BU PROJE K A P S A M IN D A S U L A M A A L A N IN D A KALAN V E Ü S T ÖLÇEKLİ P LA N LA R LA V E R İL E N BAZI
F O N K S İY O N L A R S U L A M A A L A N I K U Z E Y İN E K A Y D IR ILA R A K , PROJE İLK ELERİN E U Y U L M U Ş T U R .
A Y N I PROJE EKİ P A F T A D A G Ö S T E R İL E N B O R U H A T T I, M E V C U T A Ç IK S U L A M A K A N A LI V E B U N L A R A
H İZ M E T VER EC EK H İZ M E T Y O L U P L A N L A M A Y A ESAS A L IN A R A K T A S A R IM T A M A M L A N M IŞ T IR .
3 .4 .0 R M A N
GENEL M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü A N TA LYA O R M A N
B Ö LG E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü A N T A L Y A O R M A N
İŞ L E T M E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü G Ö R Ü Ş L E R İ
İLG İLİ K U R U M U N 0 7 . 0 2 . 2 0 1 2 G Ü N 3 1 8 SAYILI Y A ZILA R I İLE SA YISA L O LA R A K G Ö N D E R İL E N G Ü N C E L
ORMAN
VE 2B
STA TÜ SÜ N D E K İ ALAN
S IN IR L A R I
PLANLAM ADA
ANA
M Ü L K İY E T
OLARAK
ESAS
A L IN M IŞ T IR . (E K 5 )
BELİRLİ N O K T A L A R D A M E V C U T K A D A S T R O S IN IR L A R I İLE U Y U M S U Z L U K T E S B İT E D İL M İŞ A N C A K ,
P L A N L A M A D A O R M A N VE 2B S IN IR L A R I ESAS A L IN M IŞ T IR .2 B S T A T Ü S Ü N D E K İ A L A N K A P S A M IN A
G İR E N A L A N L A R PLAN O N A M A S IN IR I D IŞ IN D A B IR A K IL M IŞ O L U P , BU A R A Z İL E R İN S A T IŞ IN A İLİŞKİN
M E V Z U A T S Ü R ESİ S O N U C U N A G Ö R E P L A N L A M A N IN D E V A M ED ECEĞ İ D İK K A TE A L IN A R A K P L A N L A M A
B Ü T Ü N C Ü L O L A R A K ELE A L IN M IŞ , 2 B S IN IR L A R I O N A M A D IŞ IN D A B IR A K IL M IŞ T IR .
O N A M A S IN IR L A R I İÇ E R İS İN D E K A LA N B AZI F O N K S İY O N L A R IN BİR B Ö L Ü M Ü O R M A N S IN IR L A R IN IN
Ç O K G İR İN T İL İ Ç IK IN T IL I O L M A S I N E D E N İY L E SO SYA L D O N A T I A L A N L A R I İÇ E R İS İN D E K A L M IŞ T IR .
3 .5 . İM A R P L A N IN A ESAS JEO LO JİK E T Ü D V E A S A T 'İN D Ü D E N Ç A L IŞ M A L A R ]
H A Z IR L A N A N JEO LO JİK E T Ü D R A P O R U , PLAN O N A M A S IN IR L A R IN ID A K A P S A Y A N 1 3 1 .3 5 H E K T A R
A L A N D A U Y G U L A M A İM A R P L A N IN A ESAS O L M A K Ü ZERE H A Z IR L A N M IŞ T IR .
RAPOR
K A P S A M IN D A ,
İN C E L E M E
A L A N IN D A
BULUNAN
Z E M İN
VE
KAYA
B İR İM L E R İN İN
A Y IK L A N M A S I, 1 / 1 0 0 0 ÖLÇEKLİ JEO LO JİK VE T O P O G R A F İK E Ğ İM H A R İT A L A R I Ç IK A R ILA R A K Z E M İN VE
K A Y A Ç L A R IN LİTO LO JİK Ö ZELLİKLER İ, S T A T İG R A F İK V E Y A P IS A L K O N U M L A R IN IN B E L İR L E N M E S İ VE
İN C E L E M E A L A N IN IN H E R H A N G İ BİR H E Y E LA N , KAYA D Ü Ş M E S İ, SU B A S K IN I, ÇIĞ D Ü Ş M E S İ V E A F E T
O L A Y L A R IN A
MARUZ
Ö Z E L L İK L E R İN İN
OLUP
B E L İR L E N M E S İ
O L M A D IĞ IN IN
A R A Ş T IR IL M A S I,
VE
UYGUNLUK
Y E R LE Ş İM E
M O R F O L O J İK
VE
D E Ğ E R L E N D İR İL M E S İN İN
J E O T E K N İK
Y A P IL M A S I
A M A Ç L A N M IŞ T IR .
Y A P IL A N E T Ü D VE D E Ğ E R L E N D İR M E L E R S O N U C U N D A ;
YER A LTI S U Y U N U N D E R İN D E VE YA PI T E M E L İN E ETKİSİ O L M A D IĞ I, M O R F O L O J İK O L A R A K D Ü Z G Ü N
B İR Y A P IY A S A H İP O L A N İN C E L E M E A L A N IN D A T O P O G R A F İK E Ğ İM İN
% 0 - 1 0 A R A S IN D A O L D U Ğ U , BU
N E D E N LE R L E , A K T İF VE P O T A N S İY E L N İT E LİK Lİ KAYA D Ü Ş M E S İ, H E Y E LA N , FE Y A ZA N V B . D O Ğ A L
A FETLER E V E O L A B İLE C E K RİSK FA K T Ö R LE R İN E R A S T L A N IL M A M A SI N E D E N İY L E İN C E L E M E A L A N IN IN
T A M A M I " U Y G U N A L A N " O L A R A K T A N IM L A N M IŞ T IR .
(E K 6 : JEO LO JİK Ç A L IŞ M A Y A EK O L A R A K A S A T G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N C E H A Z IR L A T T IR IL A N " D Ü D E N "
R A P O R U N D A B E LİR TİLE N D Ü D E N A L A N L A R I Y A P I Y A K L A Ş M A S IN IR L A R I D IŞ IN D A T U T U L A R A K BU
A L A N L A R IN B A H Ç E T A N Z İM İ Y A P ILA R A K K O R U N M A S I H Ü K M E B A Ğ L A N M IŞ T IR .)
ORMAN SIMIRLARS HARİTASE
GÖSTERİM:
ûûâoâsoâoöoo
PLAN ONAMA SINIRI
EK: 5
DÜDEN ÇÂUŞMALARE]
K A R A IN M U T L A K
KO RUM A SAHASI
İR K IZ ILI M U T L A K
GÖSTERİM
PLAN ONAM A SINIRI
3 .6 .T .E .İ.A .Ş ., E .İ.A .Ş . V E A K D E N İZ ELE K TR İK D A Ğ IT IM A .Ş . İL M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü G Ö R Ü Ş L E R İ
PLA N O N A M A S IN IR L A R I İÇ E R İS İN D E M E V C U T V E P R O J E L E N D İR İL M İŞ BİR ENERJİ N A K İL H A TT I
O L M A D IĞ IN D A N ,
PLANLARA
İŞ L E N M E M İŞ T İR .
A K D E N İZ
ELEKTRİK
D A Ğ IT IM
A .Ş.
T A R A F IN D A N
Ö N E R İL E N 9 A D E T T R A F O P L A N A İŞ L E N M İŞ T İR .
3 . 7 . İL
S A Ğ L IK M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü , Ç E V R E V E Ş E H İR C İL İK İL M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü V E A N T A L Y A K O R U M A B Ö LG E
M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü GÖ RÜŞLERİ
H ER
ÜÇ
KURUMUNDA
G Ö R Ü Ş LE R İ
OLUM LU
OLUP,
PLANLAM AYA
ETKİ
EDECEK
BİR
KONU
O L M A D IĞ IN D A N , G Ö R Ü Ş L E R BİLGİ M A K S A T L I R A P O R E K İN E K O N U L M U Ş T U R . (EK 7 - 8 - 9 )
3 .8 .P L A N L A M A K A R A R L A R I
P L A N L A M A Y A K O N U A L A N S IN IR L A R I İÇ E R İS İN D E PLAN M A K R O F O R M U N U O L U Ş T U R A N T E M E L VE R İ
A N T A L Y A K U ZEY ÇEVRE Y O L U İLE K E N Tİ G Ü N E Y D E N BU Y O L A B A Ğ LA Y A N I.D E R E C E K E N T İÇİ U L A Ş IM
B A Ğ L A N T IS I O L M U Ş T U R .İK İN C İ Ö N E M L İ V E R İ İSE, O R M A N V E 2B A L A N L A R I S IN IR L A R ID IR .Ö Z E L L İK L E
2B A L A N L A R I Ü Z E R İN D E İD A R E M A H K E M E L E R İN C E V E R İL E N K A R AR LA R B A Ğ LA Y IC I O L M U Ş PLAN
O N A M A S IN IR L A R I BU N E D E N L E D A R T U T U L M U Ş T U R .
PLAN M A K R A F O R M U O L U Ş T U R U L U R K E N DSİ 1 3 . BÖLG E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü T A R A F IN D A N B E LİR LE N E N
S U L A M A PROJE A L A N L A R I N E D E N İ İLE A N T A L Y A K U ZE Y ÇEVRE Y O L U G Ü N E Y İN D E K A LA N V E BU
SULAM A
PROJESİ P A P S A M IN D A
K U Z E Y İN D E
Ö N E R İL M İŞ
BU
K A LA N
Ü N İV E R S İT E A L A N I V E G E N Ç L İK
F O N K S İY O N L A R
GÜNEY
KENT
M ERKEZİ ÇEVRE YOLU
BAĞ LANTI
YOLU
DEVAMI
İLE
K U Ş A K LA N D İR İ LARAK B A ŞK Ö Y-K IZILLİ Y O L U N A B A Ğ L A N M IŞ T IR . BU F O N K S İY O N L A R IN YER A L D IĞ I
A R A Z İL E R İN
BÜYÜK
BİR B Ö L Ü M Ü
ORMAN
OLUP, ALAN
İÇ E R İS İN D E YER YER 2B A L A N L A R ID A
B U L U N M A K T A D IR . BU N E D E N L E PLAN M A K R O F O R M U N U B ELİRLEYİCİ O L M A S I N E D E N İ İLE B U PLAN
Ş E M A S I İLE PLAN O N A Y S IN IR I İÇİ BİR LİK TE P R O J E L E N D İR İL M İŞ T İR .
P LA N
ONAMA
A L A N L A R IN IN
S IN IR L A R I
İÇ E R İS İN D E ,
O R G A N İZ E
SANAYİ
BİR T Ü R Ü O L M A S I V E BU K O N U D A B Ü Y Ü K
ALANI
İLE
BİR T A L E B İN
E N TE G R E
Ç A L IŞ M A
O L M A S I, H U R D A C IL A R
K O O P E R A T İF İN İN D E M Ü R A C A T L A R I D İK K A TE A L IN A R A K " K O N U T D IŞ I KENTSEL Ç A L IŞ M A A L A N I"
K A R A R I G E T İR İL M İŞ T İR .B U PLAN İLE E = 0 .4 0 M A X H : 7 .5 0 M E T R E (1 K AT) K AR AR I G E T İR İL M İŞ T İR . A D A
D ER İN LİK LE R İ
ORTALAM A
80
M ETRE
OLUP
PARSEL
BÜYÜKLÜĞÜ
1000
M ETREKARE
OLARAK
Ö N E R İL M İŞ T İR .
P L A N L A M A Y A K O N U F O N K S İY O N L A R N Ü F U S O L U Ş T U R M A D IĞ IN D A N , N Ü F U S U N İH T İY A C I O LA N
SO S Y A L D O N A T I K O Y M A İH T İY A C I B U L U N M A M A K T A D IR .A N C A K , K U L L A N IM L A R IN T Ü R Ü N E D E N İY L E ,
BU
ALANDA
İT F A İY E ,
S A Ğ LIK TE SİSİ,
G Ö S T E R İL M İŞ T İR .A Y R IC A ,
K DKÇA
B ELEDİYE
H İZ M E T A L A N I,
F O N K S İY O N U N U
İB A D E T YERİ V E
D ESTEK LEYEN , T İC A R İ
SPOR A LA N !
Ü N İT E L E R
İLE
1
ADET
A K A R Y A K IT VE SER VİS İS T A S Y O N U P L A N L A N M IŞ T IR . (EK 1 0 F O N K S İY O N D A Ğ IL IM C E TV E Lİ)
PLA N O N A M A S IN IR L A R I İÇ E R İS İN D E U Y G U L A M A İM A R Y A S A S IN IN
G ERÇEKLEŞECEK
OLUP,
UYGULAM A
S IN IR L A R I
M EVZUAT
1 8 . M A D D E S İ K A P S A M IN D A
G E R E Ğ İN C E
B E L İR L E N E C E K T İR .O N A M A
S IN IR L A R I U Y G U L A M A İM A R P LA N I S IN IR I O L A R A K K A B U L E D İL M E S İ D U R U M U N D A U Y G U L A M A Y A
G İR E N K A D A S T R O PARSELLERİ T O P L A M I 7 2 7 .1 1 0 ,2 2 M E T R E K A R E O L U P , İM A R A D A L A R I T O P L A M I
4 3 7 .2 8 1 , 5 0
M E T R E K A R E D İR .B U
KABULLERLE
DÜZENLEM E
O R T A K L IK
PAYI
0 .3 9 ,8 6
O LA R A K
H E S A P L A N M IŞ T IR . (EK 1 1 )
FARKLI F O N K S İY O N
K A R A R L A R IN IN V E R İL D İĞ İ İM A R A D A L A R IN I B A Ğ LA Y A N
B A Ğ L A N T IL A R I 2 0 M E T R E O L A R A K , 4 ŞER İTLİ PLAN LAN M IŞ TIR . PLAN LAN A N
II.D E R E C E U L A Ş IM
4 Ş E R İD İN G İD İŞ D Ö N Ü Ş
İS T İK A M E T İN D E l'E R Ş E R İD İ, G E R E K T İĞ İN D E D U R M A Ş E R İD İ O LA R A K K U L L A N IL A B İL E C E K T İR .İM A R
PA RSELLER İN E
CEPHE
OLUŞTURAN
T R A F İK YO LLA R I
İSE
12
M ETRE
OLUP
2
ŞER İTLİ
OLARAK
Ö N E R İL M İŞ T İR .
U L A Ş IM S İS T E M İ İLE K A R A Y O LU G E Ç İŞ İ 2 N O K T A D A N V E A L T T A N V E R İL M İŞ O L U P , K A R A Y O LU
U L A Ş IM AKIŞI K E S İL M E M E K T E D İR .
ADI
A K A R Y A K IT A L A N L A R !
B E L E D İY E H İZ M E T A LA N LA R I
D İN İ T E S İS A L A N LA R !
KARAKOL
O R M A N A LA N L A R I
P A R K A LA N L A R I
S A Ğ L IK A LA N L A R I
S İT ALAN !
S P O R A LA N LA R !
T İC A R E T A LA N L A R I
T O P L U V E O R G A N İZ E İŞ Y E R LE R İ
Y O L L A R V E D İĞ E R A LA N LA R
TO PLAM
A L A N (m 2 )
3 2 0 2 .0 5
1 3 5 2 0 .1 4
1 1 1 7 9 .6 4
3 1 3 3 .3 4
1 5 1 9 3 3 .3 4
1 2 7 7 9 3 .0 4
2 3 1 4 .8 2
1 5 3 1 0 1 .1 7
2 8 3 3 6 .0 5
1 4 6 3 6 .1 2
6 9 0 1 0 2 .6 1
5 3 5 2 3 9 .9 0
1 7 3 8 0 5 6 .9 9
E&Cs 1 ©
K U Z E Y ÇEVRE Y O L U N U N G Ü N E Y İM D E V E K U Z E Y İN D E 2 A D E T YEŞİL KUŞAK Ö N E R İL İR K E N G Ü N E Y D E
15
M E T R E L İK
BİR A LA N
D E M İR Y O L U
OLARAK
P R O J E L E N D İR İL M İŞ VE K A R A Y O LLA R I
13.
BÖLGE
M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N E DE O N A Y L A T T IR IL M IŞ T IR .
H A Z IR L A N A N P A L A N L A R IN O N A Y I V E U Y G U L A M A L A R IN G E R Ç E K LE Ş M E S İ İLE A N T A L Y A 'D A BU T Ü R
K U L L A N IM T A L E P L E R İN İN BİR B Ö L Ü M Ü K A R Ş IL A N IR K E N K E N T V E ÜLKE E K O N O M İS İN E Ö N E M L İ BİR
G İR D İ S A Ğ L A N A C A K T IR .
NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ
1.
GENEL HÜKÜM LER
1.1
BU PLAN VE PLAN HÜKÜM LERİ KAPSAM INDA YER A LM A Y A N KONULARDA; 31 94 SAYILI İM AR
KAN U N U VE K A N U N U N İLGİLİ YÖNETMELİKLERİ, 5 2 2 6 /2 8 6 3 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT
VARLIKLARINI K O R U M A KANUNU VE İLGİLİ YÖNETM ELİK HÜKÜMLERİ VE DİĞER İLGİLİ
M E V ZU AT HÜKÜM LERİNE UYULACAKTIR.
1.2
72 69 SAYILI U M U M İ HAYATA MÜESSİR AFETLER NEDENİYLE ALINACAK TEDBİRLER VE
YAPILACAK YARDIM LARA DAİR KANUN VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
1.3
YAPI ADALARI İÇERİSİNDE KALAN DOĞAL SU YOLLARI; DUVAR, ÇİT VE BİNA GİBİ YAPILARLA
KESİLMEYECEKTİR.
DOĞAL SU AKIŞI
KONTROLLÜ
OLARAK SERBEST AKIŞINA
DEVAM
EDEBİLECEK NİTELİKTE DİRENE EDİLECEKTİR.
1.4
2 8 .0 5 .2 0 1 2 TARİHİNDE O NAYLANAN JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ETÜT RAPORUNDA BELİRTİLEN
HUSUSLARA UYULACAKTIR.
1.5
BÖLGESEL OLARAK İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARCA YAPILACAK OLAN ENERJİ, İLETİŞİM,
U LAŞIM VB ALTYAPININ YER VE GÜZERGAH SEÇİMİNDE VE DOĞALGAZ BORU HATLARI VE
TESİSLERİNDE
İLGİLİ
İDARECE
ONAYLANAN
JEOLOJİK
VE
GEREKTİĞİNDE
YAPILACAK
JEOTEKNİK VE JEOFİZİK ETÜT RAPORLARINA UYULARAK GEREKLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
ALINACAKTIR.
1.6
ÖZELLİKLE ZEM İN KATLARDA YER K AZAN M AK A M A C IY LA TAŞIYICI BÖLME, DUVAR VE
BETONARM E PERDE DUVARLARI KALDIRICI VE ZARAR VERİCİ NİTELİKTE TADİLAT YAPILAM AZ.
1.7
YAPILARDA DÜZENSİZ KÜTLE FO R M U N U N (L,T,U,H ,V,B) KULLANILM ASININ GEREKLİ O LDUĞU
D U R U M LA R D A
"AFET
BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR
HAKKINDAKİ YÖ NETM ELİK"
HÜKÜM LERİNE UYULACAKTIR.
1.8
İNŞAATI T A M A M L A M A N VEYA HALEN KULLANILAN BİNALARDA TADİLAT YAPILM ASI HALİNDE
TAŞIYICI SİSTEM ÜZERİNDE HİÇBİR ŞEKİLDE DEĞİŞİKLİK YAPILMAYACAKTIR.
1.9
PROJE VE İNŞAAT A Ş A M A S IN D A BODRUM KATLARDA YAPILACAK PENCERE VB AÇIKLIKLAR
BİNA RİJÎTLİĞİNİ BOZACAK NİTELİKTE O LMAYACAK VE BU HUSUSLARDA AFET BÖLGELERİNDE
YAPILACAK YAPILAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİK HÜKÜM LERİNE TİTİZLİKLE U Y U ^C A K T IR .
1.10 BİNALARDAKİ DÖŞEMELERDE GİZLİ KİRİŞ VE ASM O LEN DÖŞEME KULLANILMAYACAKTIR.
1.11 BETON KALİTESİNİN TİTİZLİKLE DENETLENMESİ HUSUSUNDA GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAK
İNŞAATLARDA HAZIR BETON KULLANILACAK OLUP BUNLARLA İLGİLİ HUSUSLARDA İLGİLİ
İDARE SORUM LU OLACAKTIR.
1.12 İNŞAAT SIRASINDA DO N ATILARD A YERLEŞTİRME HATALARI (ETRİYE VE BAĞLANTI VB GİBİ)
ÖNLENECEK. BU K O N U D A DENETİM İLGİLİ İDARELERCE TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLECEKTİR.
1.13 İNŞAAT
SIRASINDA
TUĞ LA
ÖRM E
HATALARI
(SANDVİÇ
DUVARLARDA
BAĞLANTI
HATILLARININ Y A P ILM AM A S I VB GİBİ) DENETİM İN ARTIRILM ASI İLE ÖNLENECEKTİR.
1.14 YAPIDA KO LO NDAN TESİSAT GEÇİRİLMESİ VEYA BU ŞEKİLDE TAŞIYICI SİSTEMİ ZAYIFLATICI
DÜZENLEMELERDEN KAÇINILACAKTIR.
1.15 Y APIM A Ş A M A S IN D A KULLANILACAK T Ü M YAPI M ALZEM ELERİNİN TÜRK STANDARTLARI
ENSTİTÜSÜNCE BELİRLENEN STANDARTLARA UYGUN VE BELGELİ O LM ASI ZORUNLUDUR.
1.16 AFET BÖLGELERİMDE YAPILACAK YAPILAR HAKKIN D AKI YÖNETMELİK KOŞULLARININ YERİNE
GETİRİLMESİNDEN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YÜKÜM LÜDÜR.
1.17 2 8 .0 5 .2 0 1 2 TARİHİNDE O NAYLANAN JEOLOJİK ETÜT RAPORU UYARINCA;
»
PARSELİN T A M A M IN D A JEOLOJİK ETÜTDE BELİRTİLEN USULLERLE İZOLASYON YAPILMASI
ZORUNLUDUR.
^
PLAN LAM A ALAN I BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞ I'NCA 1996 YILI İÇERİSİNDE YAYINLANAN
VE BAKANLAR KURULUNUN 18 NİSAN 1996 TARİH VE 9 8 /8 1 0 9 SAYILI KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE
GİREN
TÜRKİYE
DEPREM
YERALMAKTADIR.
HARİTASINDA
DOLAYISIYLA
2.
YAPILARDA
DERECE
DEPREM
DEPREM
KUŞAĞI
İÇERİSİNDE
YÖNETMELİĞİMDE
BELİRTİLEN
ŞARTLARA UYULM ASI GEREKLİDİR.
1.18 İNŞAAT ALAN I: BO DRU M , A S M A KAT DAHİL İSKANI M Ü M K Ü N OLAN BÜTÜN ALANLARIN
IŞIKLIKLAR ÇIKTIKTAN SONRAKİ SAHALARIN TO PLAM IDIR. TESİSATIN GEÇİRİLDİĞİ TESİSAT VE
GALERİ KATLARI, B O D R U M D A YERALMASI HALİNDE M Ü ŞTEM İLAT (YAPININ İHTİYACINI
KARŞILAM AK ÜZERE YAPILACAK GARAJ, KALORİFER DAİRESİ, SIĞINAK, DEPO, O DUNLUK,
ÇAM AŞIRHANE GİBİ) İLE TURİSTİK TESİSLERDE AÇIK ÇIKM A, AÇIK BALKON, YARI G Ö M M E
BALKON VE G Ö M M E BALKONLARIN DİĞER KULLANIŞLARDA İSE SADECE AÇIK Ç IK M A VE AÇIK
BALKONLARIN 1.5 M LİK BÖLÜMLERİ BU SAHAYA DAHİL DEĞİLDİR.
ZEM İN KAT DIŞINDA
YAPILACAK AÇIK VE KAPALI MERDİVENLER İLE MERDİVENE MAHREÇ VEREN KORİDORLAR
EMSAL HESABINA DAHİL EDİLİR. İSKANI M Ü M K Ü N OLAN ALANLAR İFADESİYLE; KONUT,
İŞYERİ, EĞLENCE VE DİNLENM E YERLERİ GİBİ İKAMETE, ÇALIŞMAYA, EĞLENMEYE VE
DİNLENMEYE TAHSİS EDİLMEK ÜZERE YAPILAN ALANLAR KASTEDİLMEKTEDİR.
1.19 T Ü M YAPILARDA ÇATI YAPILACAKTIR. ÇATI YAPILM AD AN İSKAN RUHSATI VERİLEMEZ.
»
BİNALARDA BAĞ IM SIZ BÖ LÜM O LU Ş TU R M A M A K ŞARTI İLE ÇATI ÖRTÜSÜ A LTIN D A; GÜNEŞ
ENERJİ
SİSTEMLERİ
TESİS
EDİLEBİLMESİ
İÇİN
KOLLEKTÖRLERİN
ÇATI
MEYİLİ
İÇİNE
G Ö M Ü LM E S İ VE SU DEPOLARININ ÇATI ARALARINA GİZLENMESİ ZORUNLUDUR. GÜNEŞ
ENERJİ
SİSTEMLERİNİN
BU
ŞEKİLDE
UYG ULANM ASI
PROJENİN
İLGİLİ
İDAREYE
ONAYLATILM ASI KOŞULU İLE YAPILABİLİR VE İSKAN RUHSATI KOŞULUDUR.
1.20 PLAN LAM A ALAN I AS A T 'İN DÜDEN ÇALIŞMA SAHASINDA KALDIĞ INDAN, BU
ÇALIŞM ADA
ÖNERİLEN K O R U M A KOŞULLARINA UYULMASI ZORUNLUDUR.
1.21 BO DRU M
1.
TİCARİ YAPILARDA VE İDARİ, SAĞLIK VE SOSYAL TESİSLERDE 1 KATTAN FAZLA
YAPILAM AZ.
KÖ M ÜRLÜK,
SIĞINAK,
DEPO,
KALORİFER
DAİRESİ,
BO DRUM
O D U N LU K
GİBİ
M Ü Ş TEM İLA TIN BİNA BO DRU M KATINA YAPILMASI ZORUNLUDUR.
2.
BİNALARDA BO DRUM LAR ÖN VE YAN BAHÇELER İLE ARKA BAHÇELER ALTINA TAŞAM AZLAR.
1.22
BİNALARDA SUBASM AN KOTU + 0 .5 0 M DİR.
1.23
BİNALARA KOT PARSELİN CEPHE ALDIĞI YOLUN KIRMIZI KOTUNDAN YOKSA BİN A N IN
OTURACAĞI TABİ ZEM İN O RTALAM ASIND AN VERİLİR.
1.24 SU
KİRLİLİĞİ
YÖNETMELİĞİ
TEKNİK
USULLER
TEBLİĞİNDE
BELİRTİLEN
HUSUSLARA
UYULACAKTIR. YAPILAN YAPI VE TESİSLER ÇEVRESİNDE GEREKSİNMEYİ KARŞILAYACAK
ÖLÇEKTE PİSSU KANALLARI YAPILACAKTIR.
1.25 PLAN KAPSAM IN D A YERLEŞİM A LAN LAR INDA SAĞLIKLI B A R IN M A ŞARTLARININ SAĞLANMASI
ATIKLARIN USULÜNE VE TEKNİĞİNE UYGUN
BERTARAF EDİLMESİ, SAĞLIKLI İÇM E VE
K U LLA N M A SUYU TE M İN İ, HER TÜRLÜ ATIK SU İLE İÇME VE KU LLA N M A SUYU ALTYAPISININ
OLUŞTURULM ASI, İNSAN SAĞLIĞINA ZARAR VEREM ETMENLERİN ORTADAN KALDIRILMASI
GİBİ HUSUSLARDA GEREKLİ TEDBİRLERİN A LIN M A S I ZORUNLUDUR.
1.26 İNŞAAT EMSALİ İM AR PARSELİ ÜZERİNDEN HESAPLANIR. EĞİMDEN VE KOT FARKINDAN
DOLAYI KAT KAZANILM AZ. TOPOĞRAFYADAN KAYNAKLANAN ZORUNLULUKLARDAN DOLAYI
ZE M İN KOTU ALTIN D A KAT YAPILMASI HALİNDE BU KAT EMSALE DAHİLDİR.
1.27 K A M U KURU M VE KURULUŞLARINCA GERÇEKLEŞTİRİLECEK İDARİ HİZM ET BİNASI, SAĞLIK
MERKEZİ,
DEPO LAM A
VS
GİBİ
TESİSLER
PLANDA
ÖNGÖRÜLEN
ADALAR
İÇİNDE
DÜZENLENECEKTİR.
1.28
YAPININ OTURDUĞ U ZEM İN DIŞINDA KALAN AÇIK ALANLARDA (BAHÇE VE İÇ AVLULARI)
TABİ ZEM İN HAFR EDİLEREK FARKLI BAHÇE KOTU KAZANILAM AZ.
1.29 ÇIKMALAR
1. ÖN BAHÇELİ N İZ A M D A ZEM İN KAT DIŞINDA ÖN VE ARKA BAHÇE MESAFESİ 5 M DEN AZ
O LM A Y AN BİNALARDA ÖN VE ARKA BAHÇELERDE GENİŞLİĞİ 1.5 M Yİ A Ş M A M A K KOŞULU İLE
KAPALI VEYA AÇIK, YAN BAHÇE MESAFESİ 3 M
DEN AZ O LM AYAN BİNALAR DA YAN
BAHÇELERDE GENİŞLİĞİ 1 M Yİ A Ş M A M A K KOŞULU İLE YALNIZ AÇIK ÇIKM A YAPILABİLİR. BU
ÇIKMALAR BİNA OTOPARK GİRİŞİNİ ENGELLEYEMEZ.
2. AÇIK VE KAPALI ÇIKM ALARIN TABİİ ZEM İNDEN ÇIK M A ALTINA KADAR EN YAKIN ŞAKULİ
MESAFESİ EN AZ 2 .40 METRE OLACAKTIR.
2.
2.1
( T İY ) T O P L U V E O R G A N İZ E İŞ Y E R L E R İ
TOPLU VE ORGANİZE İŞ YERLERİ, KENT İÇİNDE ÇEVRE VE TRAFİK SORUNLARI YARATAN İŞ
YERLERİNİN İŞ KOLLARINA GÖRE ÖRGÜTLENEREK BİR PROJE K A PSAM IN D A TOPLU
OLARAK YERLEŞECEĞİ TESİS ALANLARINI KAPSAM AKTADIR.
2.2
TOPLU VE ORGANİZE İŞ YERLERİNDE, OTO GALERİCİLERİ, M ATBAACILAR, FIRINCILAR,
İNŞAAT
MALZEMELERİ
VB
İŞ
KOLLARININ
GEREKSİNİMİNE
UYGUN
M EKAN
VE
YAPILAŞM A İHTİYAÇLARI ESASINA GÖRE SERGİLEME VE PAZARLAMA, SATIŞ, DEPO LAM A
AM AÇLI KULLANIM LAR İLE BUNLARA İLİŞKİN SOSYAL VE TEKNİK ALT YAPI ALANLARI YER
ALACAKTIR.
2.3
BU ALAN LAR DA, ÇED RAPORU GEREKTİREN FAALİYETLERİN ÇED RAPORUNA GÖRE
YAPIM I VE İŞLETİLMESİ ZORUNLUDUR.
2.4
BU ALAN LAR DA Y A P ILA N M A KOŞULU E=0.40 M A X H = 7 .5 0 M (2 KAT) OLACAKTIR.
2.5
TOPLU VE ORGANİZE İŞ YERLERİNDE DEPO VEYA
ÖZEL ÜRETİM YAPILAN
BENZERİ
YAPILARDA KAT YÜKSEKLİKLERİ TO P LA M I SAÇAK SEVİYESİNİ GEÇMEMEK KAYDIYLE İKİ
VEYA TEK H AC İM Lİ BİNALAR YAPILABİLİR.
2.6
TOPLU VE ORGANİZE İŞ YERLERİNDE 1 KAT BO DRU M YAPILABİLİR.
2.7
TOPLU VE ORGANİZE İŞ YERLERİNDE
YAPILACAK İM A R UYGULAMASI SO N U C U N D A
OLUŞACAK PARSELLER 1000 M 2 DEN KÜÇÜK O LA M A Z.
2.8
TOPLU VE ORGANİZE İŞ YERLERİNDE YAPILARIN ÖN BAHÇELERİNDE, TESİSİN PROJESİ İLE
U Y U M U SAĞ LAM AK ÖN VE YANLARI K A P A TILM A M A K KAYDİYLE, ÜSTÜ HAFİF M ALZEM E
İLE KAPLI GÖLGELİK YAPILABİLİR.
3.
T İC A R E T A L A N L A R ]
» BU
ALANLARDA
TİCARİ AM AÇ LI
YAPILAR,
BÜROLAR,
GAZİNO,
LOKANTA,
ÇARŞI,
M AĞ AZALAR, BANKALAR, OTELLER, SİNEM A, TİYATRO GİBİ KÜLTÜREL, SOSYAL TESİSLER
VE YÖNETİMLE İLGİLİ TESİSLER VE BENZERİ YAPILAR YAPILABİLİR.
»
TİCARET A LAN LAR IN D A E=0,40 M A X H = 7 .50 METREDİR.
o
TİCARET
A LAN LAR IN D A
YAPILABİLECEK
TİCARİ
TÜRLERİN
GEREKTİRDİĞİ
KAT
YÜKSEKLİKLERİNE İHTİYAÇ DUYULM ASI HALİNDE, M A X H = 7.50 METREYİ G EÇM EM EK
KAYDİYLE TEK VE İKİ HACİM Lİ YAPILAR YAPILABİLİR.
4.
P A R K V E Y E Ş İL A L A N L A R
*
BU ALANLAR; İÇERİSİNDE OYUN ALAN I VS AÇIK ALANLAR İÇEREN KULLANIMLARDIR.
•
BU ALANLARDA PİKNİK MASASI, ÇÖP BİD O N U , OCAK, SPOR VE ÇOCUK OYUN ALANI,
TUVALET, DUŞ, BÜFE, KIR GAZİNOSU, ÇAY BAHÇESİ, ÇEŞME VE SERBEST GEZİNTİ ALANI
YAPILABİLİR. YAPILACAK ÜNİTELER (W C, DUŞ, BÜFE VB) 6 M 2 Yİ AŞAM AZ.
» 1 /5 0 0 ÖLÇEKLİ KENTSEL TASARIM PROJELERİ HAZIRLANIP O N A N M A D A N U YG ULAM AYA
GEÇİLEMEZ. BU PLANDA YER A LM A Y A N KO NULARDA YÜRÜRLÜKTEKİ ÜST ÖLÇEKLİ İM AR
PLANLARI VE PLAN HÜKÜM LERİ GEÇERLİDİR.
5.
BÖLG ESEL S PO R A LA N LA R !
BU ALANLARDA YAPILACAK, KAPALI VE AÇIK SPOR TESİSLERİNDE PLANDA VERİLEN YAPI
YAKLAŞM A MESAFELERİNE U YM AK KAYDİYLE GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINCA ONAYLI
PROJELERDE BELİRTİLEN ŞARTLAR DOĞRULTUSUNDA YAPI YAPILIR.
6.
S A Ğ L IK T E S İS İ, R E S M İ K U R U M
A L A N İ,. S O S Y A L T E S İS , T E K N İK
D O N A T I A L A N I, C A M İ V B
K A M U H İZ M E T A L A N L A R ]
BU ALANLARDA E=0.30 M A X H = 7 .50 M 2 KATI GEÇEMEZ.
7.
L P G V E A K A R Y A K IT S E R V İS İS T A S Y O N U
BELEDİYE VE M Ü CAVİR ALAN SINIRLARI İÇİNDE VE DIŞINDA KARAYOLLARI KENARINDA
YAPILM AK İSTENİLEN TESİSLERDE 2 9 1 8 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK K A N U N U N U N 18.
MADDESİ GEREĞİNCE ÇIKARTILAN "KARAYOLLARI KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK
TESİSLER HAKKINDAKİ YÖ NETM ELİK" İLE KARAYOLLARI KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK
TESİSLER
HAKKINDAKİ
YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK
Y APILM ASIN A
DAİR
YÖNETMELİK
KOŞULLARINA VE İLGİLİ DİĞER M EVZU AT HÜKÜM LERİNE UYULM ASI ZORUNLUDUR.
8.
BU HÜKÜMLER DIŞINDA PLANLI ALANLAR TİP İM A R YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.
x ava a: /a' a
y*»». a A A *V<A'*İ i.
• >-■
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
DEPREM RİSK YÖNETİM İ VE KENTSEL
İYİLEŞTİRM E DAİRESİ BAŞKANLIĞI
a Ay‘X’••ü* a >y
,.;û
t:* <-:• a İv:
1 /2 5 .0 0 0 Ö L Ç E K L İ N A Z IM İM A R P L A N I P L A N B İL G İS İ Ö R N E Ğ İ
f*?' A A A/ i A A A'' Aî A A,.İA
\
«>* " ' "
' ’M5"*
•■•./ .
A <U**-!>
İ A A v'îA A; A/A A
'y
> *’•'* ■ ■ »** *5 *,. ,v.< I
L<X~t/A •-«Ad'*A(y<Jk/«1‘.A
«A A fi a A
/
» »J • yN* ifj» / J
..
■^1
j/* .
A
A
A-"*
A
at 1
>A
N 25D 4; N 2 5 D 3
®
1 3 /0 1 /2 0 1 4 Tarih v e 3 5 S ay ılı B .M .K . D eğişiklik O n a m a S u n in
O O
2 9 /0 8 /2 0 1 3 Tarih v e 4 9 6 S ay ılı B M .K . ile O n a m a S ınırı
®
......./ ....... / 2 0 1 4 tarih ve .............sayılı m a k b u z ile
tarih ve 4 9 6 sayılı B .M .K ile o n a y la n a n ve
1 3 /0 1 /2 0 1 4 tarih v e 3 5 sayılı B .M .K . ile değişiklik yap ılan
1 /2 5 .0 0 0 Ö lçekli N a z ım İm a r P lan ın ın
2 9 /0 8 /2 0 1 3
■4 : : S
. b. ■■ ■■ V- V
A S L IN IN A Y N IS I V E R İL M İŞ T İR
T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Sayı
Konu
İl G ı d a T a n ı n ve H n y .M ü d .
T a r i h : 0 9 .0 4 .2 0 1 2
K a v ı t: -0 0 0 2 5 6 -0 0 8 1 4 9
: B.12.4.İLM.0.07.01 .OO.TAD./230-04-02-00
: Mevzi İmar Planı
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
Nazım Plan ve Kentsel İyileştirme Şube Müdürlüğü
ANTALYA
İLGİ: Büyükşehir Belediyesi, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı Nazım
Plan ve Kentsel İyileştirme Şube Müdürlüğü’nün 03.04.2012 tarih ve 1 1828 sayılı yazısı,
İlgi yazı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ve Mevzi İmar Planı
yapılmak istenen 104 ha saha üzerinde 1/5000 ölçekli nazım imar planına altlık teşkil edecek
Müdürlüğümüz görüşü talep edilmektedir.
5403 sayılı Toprak Kanunu ve 29.06.2009 tarih ve 27298 sayılı Tarım Arazilerinin Korunması ve
Kullanılması ve Arazi Toplulaştırılmasına ilişkin Tüzük gereği imar planı açısından görüş istenen
arazide ve dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu hazırlanan Tarımsal Etüt Raporunun
değerlendirilmesi neticesinde;
Söz konusu 104 ha alana sahip sahanın arazi özellikleri bakımından Kuru Marjinal Tarım Arazisi
olması nedeniyle 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununun 13. Maddesi gereğince;
Tarım Dışı Amaçlı Kullanımı Uygun G örülm üştür.
Bilgilerinizi rica ederim.
1j 7 4
ALO GIDA
t "
'
O
Hakkı LOĞOĞLU
Vali a.
Vali Yardımcısı
I
Avrıntılı Bilai tein
Adres : Sedir Mah. Vatan Bulvarı 07040
Şule ÖZKAN-Müh.
Tel :0242.345 28 20-21-22 Faks: 0242.346 67 80
E -posta: [email protected]
Web: www.antalya-tarim.gov.tr
54294 -
Bu evrak Bilscr® WebModQI 2.0 Doküman Yönetim Sistemi uygulaması ile hazırlanmıştır.
ANTALYA VALİLİĞİ
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
İl G ıd a T arım ve H ay.M üd.
T a rih ' 2ı').l<’>.2<>] 1
K ay ıt: -000U İ5-Ü 1843U
SAYI
KONU
:B. 12.4.İLM .0.07.00.01.TAD. 113/
: Tarım Dışı Amaçlı Arazi Kullanımı
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE
(Nazım Plan Büro Başkanlığı)
ANTALYA
İlgi : Büyükşehir Belediye Başkanlığı ‘nın 19.08.2011 tarih ve 22302 sayılı yazısı.
İlgi yazı ile Antalya ili, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan saha
üzerinde 1/5000 ölçekli nazım imar planına altlık teşkil edecek M üdürlüğümüz görüşü talep
edilmektedir.
Söz konusu saha ile ilgili olarak kurum görüşümüzün bildirilebilmesi için belediye
tarafından kurumumuz teknik elemanları ile irtibata geçilerek randevu alınması ve söz konusu
saha üzerinde etüt yapılması gerekmektedir.
Bilgilerinize arz ederim.
T.C.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Karayolları Genel Müdürlüğü 13.Bölge Müdürlüğü
Sayı : B.09.1.TCK. 1.13.06.00-210.01/39665
Konu : Antalya Kuzey Çevre Yolu
0 2 /0 1 /2 0 1 2
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
(Nazım Plan Büro Başkanlığı)
İlgi : 09/12/2011 tarih ve M .07.0.ABB.0.07/(31001.02)830-34201 sayılı Antalya Büyükşehir
Belediyesi Nazım Plan Büro Başkanlığı yazısı.
Proje çalışmaları devam etmekte olan Antalya Kuzey Çevre yolu yatay ve düşey güzergah onayı
Genel Müdürlüğümüzden alınmıştır. Toplam 36.312,00 metre uzunluğundaki güzergahın
başlangıç ve bitiş kavşakları dahil olmak üzere 11 adet farklı seviyeli kavşak bulunmaktadır.
Kavşakların yerleşim birimleri ile bağlantısının sağlanması için imar planlarına işlenmesi önem
taşımaktadır. Kuzey Çevre yolunun, Antalya Havaalanı ile kuzey - güney istikametinde direkt
bağlantısının sağlanması gerekmektedir.
Kuzey Çevre yolu 2x3 platform özelliği ve kesişmesiz kavşakları ile ekspres yol
kategorisinde olup yüksek kapasite ihtiva edecektir. İmar planlaması safhasında; kavşaklar arası
mahalli ulaşımın sağlanması için karayolu sınır çizgisine paralel yeşil bantlar ve imar yollan
tasarlanmalıdır.
Bilgilerine arz ederim
Bölge M üdürü a.
Bölge M üdür Yardımcısı
EKLER:
1- Güzergah planı onaylı antet fotokopisi (3 sayfa)
2- Güzergah “CD”si
DAĞITIM:
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına
Aksu Belediye Başkanlığına
Döşemealtı Belediye Başkanlığına
Kepez Belediye Başkanlığına
Fabrikalar M ahallesi, Gazi Bulvarı 07108 A N TA LY A
TLF: 0 242 334 77 00 (18 HAT), Fa.\: 0 242 345 36 99
e-posta:bo! 13@ kgm .gov.tr.Elektronik AŞ.w w w .kgm .gov
Ayrıntılı bil°i için: Ayhan B A CA K Et.Pr.ve Çev.Bnılı.
T.C.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞM E BAKANLIĞI
Karayolları Genel Müdürlüğü 13.Bölge Müdürlüğü
O G / 0 6 /2 0 1 2
Sayı : B.l 1.1.KGM. 1.13.06.00-210.01/11753
Konu : Antalya Kuzey Çevre yolu
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
Nazım Plan ve Kentsel İyileştirme Şube Müdürlüğü
İlgi : 18/04/2012 tarih ve M .07.1.ABB.0.07.02.310.01.02/81 -246-13240 sayılı yazınız.
Bölge M üdürlüğümüz yol ağında bulunan Antalya Kuzey Çevre yolumuz Km: 3+100 6+295 arasında Belediyeniz tarafından hazırlanmakta olan ilgi yazımz eki Döşemealtı Çalışma
Alanları 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve kavşak yeri Çevre Yolu projemiz üzerinden
incelenmiştir.
Çalışma Alanlarının Çevre Yolumuzun iki tarafında planlanması nedeniyle talep edilen
kavşak alt geçidi için; ana yola taşıt yolu bağlantılarının diamont olarak sağdan ayrılma ve
katılm a şeklinde yapılması kaydıyla uygun bulunmuştur.
Yolumuza cepheli parsellerde yapılacak imar çalışmalarında; 2918 sayılı Karayolları
Trafik Kanununun 17. ve 18, maddeleri ile “bu maddelere bağlı olarak çıkarılan “Karayolları
Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmeliğin” 37. maddesi (belediye
sınırları içerisinde 100 metrelik kavşak mesafesi şartı) ile 41. maddesinde (yapı yaklaşma
mesafesi) belirtilen kamulaştırma sınırımızdan itibaren ticari tesisler için 25 m. meskenler için 5
m. minimum inşaat yaklaşım sınırı alınmalıdır. Planlama çalışmalarında söz konusu yönetmelik
hükümlerine uyulmalıdır.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Bölge M üdürü a.
Bölge Müdür Yardımcısı
EKLER:
1- 1/1000 ölçekli plan
0 6 /0 6 /2 0 1 2 M em u r
0 6 /0 6 /2 0 1 2 A razi M üh.
0 6 /0 6 /2 0 1 2 E t.Pr.ve Ç ev.B m h.
K oordinasyon:
0 6 /0 6 /2 0 1 2 T rafik G üv.B m h.
A.TEZCAÎN
M .SA A TÇ İ
A .B A C A K
: M .SE R T T A Ş
F a b rik a la r M ahallesi, Gazi Bulvarı 07108 AN TALYA
TLF: 0 242 334 77 00 (18 HAT), F as: 0 242 345 36 99
e-posta:bol 13@ kgm .gov.tr.E lektronik AS.w w w .kgm .gov.tr
\j\j\j
A yrıntılı bilgi için: Ayhan B A CA K E t.P r.ve Ç ev.Başm üh.
T.C.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KARAYOLLARI 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
(BURDUR-ANTALYA)AYR.“ (ANTALYA-MANAVGAT)AYR.(ANTALYA KUZEY ÇEVRE YOLU)
Km; 0+000.00 - 36+312.00
ETÜT VE PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İŞİ
BÖLGE
13
İL
.ANTALYA
KJKES.NO.
DOSYA NO
PAFTA NO
3
TOP, PAFTA NO
3
PROJE YATAY HATTI
Km: 2 4 + 0 0 0 .0 0 - 36+312.00 A RA SI
Büta’aj Sokak 7 / 1 - 5 06680 Ç ankaya/ Aüfcara
T ü l: + 90 i\i 46oâU S
Fas i+ 90 312 4276695
Tsl ı + 50 i 12 4276700 Pbx t e ;+ ?0 â l a 4257336
e-msfl; [email protected]!proj&.ct>» Wab: ww.sfW!pr&jo.coitt
................................ ...............................
'
ÜNVÂKİ
A D I SOY A DI
İtışsafMülıendisi
M. Candan AKALIN
tnşâât Mühendisi
Eylem SELÇUK
■
______________________________ _____ -
İM ZA
________________
J
TA iÜ H ^
.............................................................................. ....... .........._________________J
—------
Y A PA N
İnşaat Mühendisi
v
Proje Müdürü
ONAY
i
t
i
M. Suat BOZKURTOĞLL
Altan DİZDAR
|
I
(
Ö LÇEK : Mcoo
f
MAKAM
UNVANI
KARAYOLLARI
13. B Ö LG E
A D I SO Y A D I
Kontrol Şefi
Mehmet SAATÇİ
Arazi Mühendisi
Aynan BACAK __
Etüt Proje Ba$müh.
Zeynali DEMEREL
Bölge Müdürü a.
Yalçın KAVAK
İM ZA
t<S.ZOf f I
St.îs& H
v
r ONAY
i
ps
Yol Etüt ve Proje
Şubesi MüdüriT
Etüt Proje ve. Çevre
Dairesi Başkam
Metin ÇAPUTÇU
İsmail ÇAĞLAR
!
ç!â -&S' 20ı/ [
jV TÜDIJRLÜĞÜ
yr
T A R İH Î
*
/
* - t,
J-= X p C
]p 5. & £% *{$ |
tr-^Lm
i
J
T.C.
ORM A N VE SU İŞ L E R İ BA KA N LIĞ I
Devlet Su İşleri Genel M ü d ü rlü ğ ü 13. Bölge M ü d ü rlü ğ ü
İî
« v m u m ııı
Sayı: B.23.1. DSİ. 1.13.03.01.0-754-351863
Konu : İmar İşleri
22/09/2011
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
(Nazım Plan Büro Başkanlığı)
ANTALYA
İlgi
: 07.09.2011 tarihli ve 23288 sayılı yazınız.
İlgi yazıda; Antalya İli Döşemealtı ve Kepez İlçesi sınırlan içerisinde bulunan ve yazı
ekindeki haritada belirtilen planlama bölgesinde, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
yapılacağını, söz konusu planlama çalışmalarında altlık olarak kullanılmak üzere bölgede
bulunan DSİ kanalları ve en kesitlerini gösterir ölçekli haritaların sayısal ortamda
gönderilmesi istenmektedir.
Konu Bölge M üdürlüğümüzce incelenmiş olup; Belediyenizce planlam a çalışması
yapılacak alan içerisine, mevcut durumda kanaletli sulama şebekesiyle sulanan “KömürcülerOdabaşı-Çıplakii Pompcy Suıaması girmektedir. Söz ıconusu sulama projesinin, borum
sulama sistemiyle sulanması amacıyla, Rehabilitasyon Planlama çalışmaları devam
etmektedir. Bu projede de daha önceki sulama alanları ve kanalet güzergâhları kullanılarak
ekte verilen boru hattı ve işletme yolu kesiti uygulanacak olup, sulama alanları ve sulama
şebekesini gösterir harita, sayısal ortamda yazımız ekindeki CD 'de verilmiştir.
Bilgilerinize arz ederim.
H ayrullah C O ŞK U N
B ölge M üdürü a.
B ölçe M üdür Y ardım cısı
E K /E K L E R :
Ek-1 Boru ve yol en kesiti (1 adet)
Ek-2 Cd. (1 Ad.)
OT. 10.SÛi/
'Û
İÇ- / , .
c
r- v-L «■—- p 3
Adres : DSİ 13. Bölge Müdürlüğü Barış Malı. Halide Edip Adıvar Cd. 07098 ANTALYA
<^tsimso -env.'> Ayrıntılı Bilgi İçin : M. ERDEM Mühendis Telefon : 0242 3 3 1 16 16 Fax: 0242 331 16 14
•xoock) , /
e-posta : [email protected]
Elektronik Ağ: www.dsi.aov.tr
T.C.
O RM A N VE SU İŞ L E R İ BA K A N LIĞ I
Devlet Su İşleri G enel M ü dürlüğü 13. Bölge M ü d ü rlü ğ ü
Sayı: B.23.1.DSİ.1.13.03.01.0-754-26010
Konu : İmar işleri
^
w
ı.
~ ± '
18.01.2012
İl Gıda Tarım ve H ay.M üd.
T arih :24.jJ1.2012 11:44:0^
GF-12 003162
A NTALYA V A LİLİĞ İN E
(İl G ıda T arım ve H ayvancılık M ü d ü r lü ^ ,
ANTALYA
İlgi
0 /1
: 04.11.2011 tarihli ve 19337 sayılı yazınız.
İlgi yazınızda, Antalya İli, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan saha
üzerinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan çalışmalarına altlık teşkil edecek şekilde ilave imar
plan çalışması yapılacağı belirtilerek İdaremize ait sulama sahası veya sulama projesi
kapsamında kalan bir proje içerisinde olup olmadığının ayrıca adı geçen alanın tarım dışına
çıkarılması durumunda varsa bölgede uygulanan projelerin bütünlüğünün bozulup
bozulmadığının bildirilmesi talep edilmektedir.
Konu Bölge M üdürlüğümüzce incelenmiştir. Buna göre; ilgi yazınız ekindeki 1/25000
ölçekli haritada yeri işaretli sahanın bir kesimi İdaremize ait yatırım programında bulunan
Antalya Döşemealtı Kömürcüler Çıplaklı Sulama Rehabilitasyon Projesi planlama sahası
içerisinde kalmaktadır. Bu alanlar yazım ız ekindeki 1/25000 ölçekli haritada .sarı renk ile
işaretlenmiş olup; imara açılması halinde sulama bütünlüğü bozulacaktır.
Gereğini bilgilerinizi arz ederim
-------------H ayrullah C O ŞK U N
Bölge M üdürü a.
Bölge M üdür Y ardım cısı
,< V '
E K /E K L E R :
1-1/25000 ölçekli harita (1 Adet)
y
J
: 3 -3-"£3
( O
l
3 iDAtarim v§ HAYVANö IUKİL müd.
......... / ........... 1/20........
V a li A d ın a
vali Y a r d ım c ıs ı
Adres : DSİ 13. Bölge Müdürlüğü Barış Mah. Halide Edip Adıvar Cd. 07098 ANTALYA
Ayrıntılı Bilgi İçin : Y. M. İŞÇEN Mühendis Telefon : 0242 33i 16 16 Fax: 0242 331 16 14
e-posta : [email protected]
Elektronik Ağ: vvww.dsi.oov.tr
T.C.
ORM A N G EN EL M ÜDÜRLÜĞÜ
A ntalya O rm an Bölge M ü d ü rlü ğ ü A ntalya O rm an İşletm e M ü d ü rlü ğ ü
Sayı : B.23.1.0GM .1.05.22.00.08.255.01.05.00/
K onu : 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı
Revizyonu
...318
0 7 .0 2 .2 0 1 2
A NTALYA BÜ Y Ü K ŞEH İR B EL ED İY ESİ
N azım Plan B üro Başkanlığı
İ lg i: 23.01.2012 tarih ve M .07.0.ABB.0.07(310.01-02)66-3272 sayılı yazınız.
İlgi yazınızla M üdürlüğümüzden istenen Güncel Orman ve 2/B Statüsündeki Alan
Sınırları ve Orman Arazilerinde Yapılmış Tahsis Sınırları ve Tahsis Amaçlarına ilişkin veriler
sayısal ortamda yazımız ekinde gönderilmiştir.
Ahmet KESER
İşletme M üdürü a.
İşletme M üdür Yardımcısı
Eki: 1 adet Cd.
A K D E M İZ
T.C.
AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
ANTALYA İL MÜDÜRLÜĞÜ
(Arge Planlama Etüt ve Proje M üdürlüğü)
Sayı: B .02.2.T E D . 1.10.01.11
K onu: K urum G örü şü Hk.
-
^
/
05.04.2012*
7091
T.C .
ANTALYA B Ü Y Ü K ŞE H İR B ELED İY ESİ
D eprem R isk Y önetim i ve K entsel İyileştirm e D airesi Başkanlığı
Nazım Plan ve K entsel İyileştirm e Şube M ü dürlüğü
İlgi: a) 09.03.2012 tarih ve 9415 sayılı yazınız.
İlgi yazınız ekinde gönderilen haritalar müdürlüğümüzce incelenmiş olup M evcut dağıtım hatlarımız
üzerine işlenmiş olarak gönderilmiştir.
Haritada işlenmiş olan 36 kV gerilime tabii 3. şahıslara ait hatların 10 metrelik koridor bırakılarak
korunması, daha düşük ölçeklerde plan yapılması durumunda ise trafo yeri olarak tahsis edilecek kısımlar için
tekrar kurumumuz görüşü alınması hususunda;
Gereğini arz ederiz.
(Mali İşler ve İnsan Kayn.)
EK:
1 Adet Harita
Ufjıık\Q)KUL
.Yrd.
; Prk.)
E L E K T R İK Ü R E T İM A N O N İM Ş İR K E T İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
H id ro lik S a n tr a lla r D airesi B aşkanlığı
Antalya ve Yöresi HES İşletme M üdürlüğü
Sayı: B .15.2.Ü A Ş.2.11.27.00-113.0^ n n 0 3 1 0
Konu: Kurum Görüşü
2 6 -03* 2012
T.C.
A N TA LY A B Ü Y Ü K Ş E H İR B E L E D İY E S İ
D eprem R isk Y önetim i ve K entsel İyileştirm e D airesi B aşkanlığı
N azım P lan ve K en tsel İyileştirm e Ş ube M ü d ü rlü ğ ü
İlgi :
09.03.2012 tarih ve M .07.0.A BB.0.07.02/310.01.02-34-180-9415 sayılı yazınız.
İlgili yazınız ekindeki pafta üzerinde belirtilen “Görüş İstenilen Alan Sınırları’
içerisindeki planlam a çalışmaları ile ilgili işletmemiz görüşleri istenmiştir.
İlgili yazınıza konu alanın İşletme M üdürlüğüm üz uhdesindeki tesislerle bir ilişkis
bulunm am aktadır.
B ilgilerinizi ve gereğini arz ederiz.
Ali Oktav MYS AL
Antalya v e /to re si HES
Ali KOCABAŞ
Antalya ve Yöresi HES
İşletme M üdür Yrd. V.
(Teknik)
İşletme Müdürü
-M PLAi'l VE teS::. » I!
»o • •/:rj
T E İ AŞ
T Ü R K İY E E L E K T R İK İL E T İM A.Ş. G EN EL M ÜD Ü RLÜ ĞÜ
19. İL E T İM T E SİS VE İŞ L E T M E G RUP M Ü D Ü RLÜ Ğ Ü / ANTALYA
(Tesis ve K o n tro l M ü d ü rlü ğ ü )
Say!: B.15.2.TEÎ.2.19.01.01.754 / 3 ^ 3
Konu
: Kurum görüşü.
2 1 .0 3 .2 0 1 2 * 8 0 ^
T.C.
A NTALYA B Ü Y Ü K ŞE H İR B E L E D İY E Sİ
D eprem R isk Y önetim i ve K entsel İyileştirm e D airesi B aşkanlığı
N azım P lan ve K entsel İyileştirm e Şube M ü d ü rlü ğ ü ’ne
İ l g i : 09/03/2012 tarih ve 9415 sayılı yazımz.
İlgi yazıda; Belediyeniz sınırları içerisinde yer alan, ilgi yazı eki haritada işaretli
alanda planlam a çalışmaları yapılacağından, Grup M üdürlüğümüz görüşleri sorulmaktadır.
İlgi yazınız ekinde yer alan, 1/5.000 ölçekli haritada işaretlenen alanda, Grup
M üdürlüğüm üz sorumluluğunda “bugün itibariyle” işletmede enerji iletim hattı
bulunm am aktadır.
Gereğini arz ederiz.
BideO 'f&Shnn çyU/nn .
Qj//~)<-vs
 U /£ a c ,
0 9 . 0 3 . j 2 o ,z
T.C.
A NTALYA B Ü Y Ü K ŞE H İR B EL ED İY ESİ
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
Nazım Plan ve Kentsel İyileştirme Şube Müdürlüğü
Sayı: M .07.0.A B B .0.07.02/â'O 0 \.Q rL - % _ \vjG - % l î
Konu: Kur um Görüşü hk.
C;c\/03/2012
D A Ğ IT IM L I
Belediyemiz tarafından yapılmakta olan planlama çalışmalarında kullanılmak üzere ekte
gönderilen 1/5000 ölçekli pafta üzerinde "Görüş İstenilen Alan Sınırlan” içerisinde kurumunuz
yetkisinde bulunan veya projelendirilen alt ve üst yapılar ile mevzuat gereği kurumunuzca
verilmesi gerekli görüş ve sınırların tarafımıza iletilmesi hususunda gereğinin yapılmasını rica
ederim.
Eki: 2 takım 1/5000 pafta
1 adet CD
1
H. Burak OZTURK
Deprem Risk Yönetimi ve
Kentsel İyileştirme Daire Başkanı
Dağıtım:
•
Antalya Sağlık İl Müdürlüğü
a
Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
9
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
«j^^TEİAŞ 19 İletişim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü
^ / E Ü A Ş Antalya ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş İl Müdürlüğü
EXP0201o
A M T A L Y A
T.C .
K Ü L T Ü R VE T U R İZ M B A K A N LIĞ I
A ntalya Kültür Varlıklarım K orum a Bölge K um lu M üdürlüğü
S A Y I : B .1 6 .0 .K V M .1 .07.10.00/07.001.49
K O N U : A ntalya İli, K epez İlçesi, B aşköy
im ar planı çalışm aları hk.
A N TA LYA BÜ Y Ü K ŞEH İR BELEDİYE BA ŞK A N LIĞ IN A
(Deprem R isk Yönetim i ve K entsel İyileştirme D airesi Başkanlığı)
İLGİ: 07.03.2012 tarih ve 310.01.02-34-180-9415 sayılı yazınız ve ekleri.
A ntalya İli, K epez İlçesi, Başköy sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli haritada yeri gösterilmiş olan
alanda imar planı yapılm asına ilişkin kurum görüşüm üzün istendiği ilgi yazınız ve ekleri incelenmiştir.
M üdürlüğüm üz arşivinde yapılan incelem elerde söz konusu im ar planı yapılm ası düşünülen alan
içerisinde A ntalya K ültür ve Tabiat V arlıklarını K orum a Bölge K urulunun 14.09.2005 tarih ve 586 sayılı
kararı ile tescil edilen I. D erece A rkeolojik Sit A lanının kaldığı, görüş istenilen alanın yakın çevresinde ise
A ntalya K ültür ve T abiat V arlıklarım K orum a K urulunun 01.05.2002 tarih ve 5412 sayılı kararıyla tescil
edilen ve korum a alanı sınırı belirlenen K artça Sarnıcı ile A ntalya Kültür ve T abiat V arlıklarım Koruma Bölge
K urulunun 26.03.2009 tarih ve 3020 sayılı kararıyla tescil edilen ve korum a alanı sınırı belirlenen yol ve
sarnıcın yer aldığı tespit edilm iştir.
K ültür ve T abiat V arlıklarını K orum a Y üksek K urulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararında
I. D erece A rkeolojik S it A lanları korum aya yönelik bilim sel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanları
olarak tanım lanm ış olup, bu alanlarda kesinlikle hiçbir yapılaşm ayavizm »verihnem esi;4m ar planlarında aynen
korunacak sit alanı o larak belirlenm esi, bilim sel am açlı kazıların - dışında hiçbir ; kazı " yapılam ayacağı
belirtilm ektedir.
!.......... —--------~:~
Söz konusu tescilli alanlar dışm da görüş istenilen alanda yapılan yerind^Lffcelem edefîâşThm azın düz
bir arazide, oldukça sık çalılık ve kayalık bir alanda yer alm akta olduğu,'al'an"içm siM e'b'ifadet depo yapısı ve
kısm en sulam a kanalı güzergahının bulunduğu, tescilli alanlar dışm da görüş TsTefflerTalan yüzeyinde 2863
sayılı yasa kapsam ına giren kültür varlığına rastlanılm adığı hazırlanan uzman raporundan anlaşılmaktadır.
Bu doğrultuda, A ntalya İli, Kepez İlçesi, B aşköy sınırları içerisinde ilgi yazı eki 1/5000 ölçekli
haritada yeri gösterilm iş o lan alanda ve yakın çevresinde bulunan tescilli alanlar dışında planlam a çalışması
yapılm asında 2863 sayılı yasa kapsam ında herhangi bir sakınca bulunm adığı, hazırlanan planlara tescilli
alanların işlenerek getirilen plan kararlarının A ntalya Koruma B ölge K uruluna sunulmak üzere
M üdürlüğüm üze iletilm esi,
Ü lkem izde korunm ası gerekli taşınm az kültür varlıklarının envanterlenm esine esas tespit-tescil
çalışm alarının tam am lanm am ası ve Kültür V arlıklarını Koruma K anunu’nun 3. M addesi’nin tanımlar
bölüm ünde “K ültür V a rlık la rın ın ; T arih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla
ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olm uş bilim sel ve kültürel açıdan
özgün değer taşıyan y er üstünde, yer altında veya su altındaki bütün taşınır ve taşınm az varlıklar olarak
tanım lanm ası nedeniyle sö z konusu alanda yapılacak olan uygulamalar sırasında 2863 sayılı yasa kapsamına
giren herhangi bir kültü r varlığına rastlanm ası durum unda çalışm aların ivedilikle durdurularak
M üdürlüğüm üze ve A ntaly a M üzesi M üdürlüğüne haber verilm esi gerekmektedir.
G ereğini bilgilerinize arz ederim.
M elike GÜL
Bölge Kurulu M üdürü
Ek:-K urul kararları ve ekleri
Kılıçaslan Mahallesi Zafer Sokak No:6 Kaleiçi / A N T A L Y A
Tel: 0 (242) 247 87 61-243 21 60 Faks: 0 (242) 248 35 33
e-posta:[email protected]
Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat: B.A KG Ö Z Şehir Plancısı
Elektronik Ağ: www.kuIturturizm.gov.tr
T.C.
K Ü L T Ü R VE T U R İ Z M B A K A N L IĞ I
A N T A L Y A K Ü L T Ü R VE T A B İ A T V A R L IK L A R I N I
K O R U M A BÖ LG E KURULU
KARAR
T o p la n tı T a rih i ve No. : 26.03.2009/87
K a r a r T a rih i ve No.
: 26.03.2009/3020
T o p la n tı Y eri
ANTALYA
A ntalya İli, Döşemealtı İlçesi, Başköy M ahallesi sınırları içerisinde, m ülkiyeti O rm ana
ait alanlardaki özel ağaçlandırma yapılm ası istemli A ntalya Çevre ve Orman İl M üdürlüğünün
14.1.2009 tarihli 258 ve 259 sayılı yazıları doğrultusunda 2863 sayılı yasa açısaldan yapılan
incelem ede A ntalya Koruma Bölge Kurulu M üdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen sarnıç ve
yolun tesciline ilişkin, Antalya K orum a Bölge Kurulu M üdürlüğü uzm anlarının 30.1.2009
tarihli raporu, A ntalya Koruma Bölge Kurulu M üdürlüğünün 3.2.2009 tarihli 416 sayılı yazısı
ve A ntalya Çevre ve Orman İl M üdürlüğünün 1.2.2009 tarihli 968 sayılı yazısı okundu, ekleri
ve dosyası incelendi, yapılan görüşm eler sonucunda;
A ntalya İli, Döşemealtı İlçesi, Başköy M ahallesi sınırlan içerisinde, m ülkiyeti O rm ana
ait alanlarda bulunan yol ve sarnıcın, 5226-3386 sayılı yasalar ile değişik 2863 sayılı yasanın
3.ve 6.m addeleri uyarınca "Korunm ası Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tescil
edilm esine, bahse konu sarnıcın korum a grubunun Koruma Yüksek Kurulunun 5.11.1999
tarih ve 660 sayılı ilke kararı gereği I.Grup olarak belirlenmesine, koruma alanlarının ise
kararım ız eki 1/25000 ölçekli haritada gösterildiği şekilde belirlenmesine, korum a alanı
içerisinde Kurulum uzdan izin alınm adan herhangi bir uygulam ada bulunulm am asına ve
ağaçlandırm a çalışm alarının korum a alanı sınırları dışında yürütülmesi gerektiğine karar
verildi.
A S Lİ G İB İD İR
B A ŞK A N
Prof.D r.H avva IŞIK
İM ZA
Üye
Prof.D r.Ziya GENÇEL
İM ZA
Üye
A ysun ÖZTÜ RK
Ant. B üyükşehir Bld.Tem.
İM ZA
Ü ye
Selahattin E.AKSU
A ntalya Müze Md.
İMZA
Bölcje
/*'• "'S>'<d ü rü
Üye
M im .Bekir KARABAG
İMZA
Üye
Barış SOYKAM
Kepez Bld.Tem.
İM ZA
Üye
t ' Vx \ \
/// ?* ' "£■- ■v> JW*’ *r
BAŞKAN Y A R D IM C IS I
Dr.Zekeriya ŞİM ŞİR
İM ZA
Üye
Hamdi GÜLEÇ
İM ZA
Üye
Ekrem A Y D EM İR
Orman Bölge M d.Tem .
İMZA
Üye
•t
\
' ’■ '^v
. 3 ^ 4 * ._ ; ,J(-,
& A . - ...f
Aıcopyn»
'
■>
"...r
:
'
;:■ /
iDGrnc
k
r
•.:> ’-/ii % \ -
ftfe .
2 -^ ^
" u
•*< - ' • • ' =■’ aİ
#
/i!®--? ‘ ^
J ^ l ^ ^ f e t J ^ Ö a y ı l ,
*
' “ t
■ ^ " r
= ;^ ( a 5 a r s j^ Q - ^ J , - ;
^ ‘
ı
KO^öc^e-JabiatjVarfıklannı
İ l .:-K o ru m ^8 ö lg B İ^'lu !m îh
ı
h^arar h kid i/v.-;"-
V ;,.^ :;-'| £T
■
/. j..’ '^x- .-■--'3 '■. o
ı1^.,^xt-- :-i,Deİfa'jsâ/iflciwi*■' ‘ 1
' '''
1.S:
A M T A L Y Â m - . D O Ş E M E A U I I L p E S I , K E P E Z '0 E j.E E ) Y £ Ş i e A g R Q Y M A H A k L E S t - ^
f T
1
®
’SPEŞ? \ 1" ;
- ;
■■
i :
T C'
._ '- . t , - -
'"•'
Külubtk
Mcfe-fe
' , Ç anıi
■S’HMah.)
iCyı i
. V ;< 299481.73i; ..
4l,;0Ş9391 £7 ı
/
keös? 7 f ^ - - r - ^ a a ^ t o i r ^ - - y .4 Eti59â ae6>V:k ? <A/3
x t ,28İ w 3 % 9 V
4fÖ 60İl\2^-'
"W:“ %?î2!§9=Şe£5ai- :^4îffSoofî^?&-:
. - ,,^ ^ 9 3 9 6 5 8 1 , >:-;SUÛ6!,,İp.93Ğ. ■ .&K5/r
-S289385.982 *
'
O İ A / a . '• A . * .
’i - . ■ı 289377.510'
413^4220
■K-X/§'. • ' ' ' 2893&V.513
i f4tÖ6İ!J6.88S---u t ö â & * : .'
rt >299355354i 4106185.325
'VA/re ?• .-Vf> 28933^776'- 4L06l!j'26L(i
«.Vi ç ■*-
# 5 .-1 ^ );
I
:.İ?A *& '
'İİA/fe
:-'r- û<.:S&UfyjPftjrf..
;,’\ v /.VA>lvO
® ® - ' • i 'o i 23929553:
[
209^04953 ■
.? ■-28%7aLi.â.
i
ff289236.039 ■
A- y-;Ş^ ^ 593g
: : < a / 1 :$-
“V
> r i-
-,
;ttaâtŞ&S97:-,
•.
.v .
-
4L û6 M 4 $ ^
4rO’6 4 fc!7 S '
.
4L 06377.165
!4 l0 6 Ş 9 9 ^ - .j,
: j 4Lp6|W,7||fefe £
:® 8 . ^
-* :
289172571
4r06562279.;
■* ' ^289163.119 ı 4106698.923
'& ’y;- 28915&422 ■ —1^1067S162ÇL -,
q < A /a
# -S-289142.7914106792088, Jf '•
_,. 1,299140-2Q8:;/> :;r>. 4L 06Ğ44.3L£""
V .'" 2891384724,. 4f067ŞI!7'4 •
'^KA723:
?s&2891-2274£ ' '4İ 06893.530
. XAy2-î- -S
.')ç A /? JO -:■■■;
Ai?Ş9U-p£05 • ■■'fi 0 6 ^ .0 2 9 '
*KA/2Ğ • - a ^ 3 S a ^ W 9 0
4L 06887.705
■K V 27- : >: -289İp%32: .-.4:06939.436
r>
'İ
S
^
2
&
*
)'8
^
4
8
.
% 06931.059 '
?
rfföaî
^ A /2 ^ - ^ w ri28& 77$i3.
.41Ö&392.992
^A /SO :% ;• ••iŞ890a'.H3e
41069SC.495 '
&V3U ’’
v:-:;2Ş901t3%
- 41070Ş0.306 •:'
? 2 8 8 9 9 6 5 /e - — 41r07<ra=3 7gv
.TîSSTg-S:
> ; 2 8896«İfe
4^3 715 4.11=3 h
K,V33
410 7C.?a^4K A /İ4. •*'
’l'A /! >
•
,:dÖKys •
YA0R0M-İ
M A ¥l.S C £S I
:> ^ ^ 5 (-7 3
4 ta 7 rk :8 4 9
' •
. 2 8 8 ^ 6 2 1 2 ■:4fÖ72£7.373 •
■V > '.28891232S
4!'Q73B5.: 55
4Ss
İ3 2 2 :'Ml 07358297
^ A / 4 l :.a. ; M v© 2»9 tf7 1 u 4 i~ _.:~4l 071 79A7(f
K A /- t2,
•28890/.3 75 .,. -C.4107Ş96.729
K-O-f.;' ^
^S88ŞS6.6^-.
•
K â /S
< A V 3^
K A / 4%
<K A / 4 V> . *>
K ^ 4S . „
’”^A / X f't
, K A / 4f f .
Cad£f2ec
(M ah .)
«r : :
^
...
J
' VHt.Ch73S51-53';.
/ :^:;ı>2^ı 2 / g \ ' .
^
' V -28S7aa36'
4'r07385i530 • • ’ ■
- > ■ '?S& Btâ£aZ'■ A41
f
rs
- 258864.9-«
4-07423.689 - ‘
. - , -'280825050 ' '4L Ö5Ü$S220Cv >
./;g „ -S 3 m 5 4 ^ 2 4
.ı:4 1 0 5 m 9 S 7 .
,
;\3 (5.l 28şail6£l0
•.. 4W749Q.48Q..
¥ /:* £ 288844:383 .
4râ74£1.799
■ ' y ? 3 ® 8 3 ^ 8 5 / '^ t fK^te.OĞ^
‘■
'' ,v28883531&
413 75+5L 35
’
TT 2808213.841 > 4t076£6.S|a.'>4<îc:
' , 4137586.864 " —- ' - 2 ^ 0 3 X 7 ! . ^ -T4M 76İ 7.172
'
?'.288789j6 2?'
>41CT<Z6S2.053
* v:.K .v »
4‘:i>7utl«L'n3öîü;>
PA^.NQ:W25-^3, j& VĞ4'
S.l ■>- rs ^ — -/>
->
;'** •
,r> ' .*>^
y’v
O İ tÇ EK c^I /2 5 0 0 0 v.
*
TlGC^L'î^/'nr
<*>.< .1. “ I :"V
.•» • .
■■ ' rV
.
,^CA^&7'
^ 2SŞ73£728 ? ‘
V SŞ*!2eÖ 79'^ c (- ;2S§7V024ff' ♦ 2 8 8 6 8 2 :4 3 4
\ 23^65^33
?4L0775Û-463 X' ^
A413779Ç07Q- ^ ..■41Û 7787.528 '
'v4107877.31
’4 f ,
„4LQ78fZ,635 'Ş
*•
Ktı'LTÜTl B A K A N L IĞ I
A N TA LY A K Ü L T Ü R VE T A B İA T V A R L IK L A R I N I
K O R U M A K U RULU
KARAR
T o p lan tı T a rih i ve N o .: 01.05.2002/285
K a n ır T a rih i ve No.
‘.01.05.2002/5412
T o p la n tı Yeri
ANTALYA
A ntalya İli, Merkez, Çıplaklı Köyü sınırlan içinde bulunan, mülkiyeti Hâzineye ait
341, 453 nolu taşınmazlar üzerinde bulunan sarnıç, kuyu, H ellenistik dönem yapı kalıntısı ve
zeytinyağı işliğinin, özel mülkiyetteki 43 nolu parsel üzerinde bulunan sarnıcın tespit ve
tesciline ilişkin Meral Erdoğan'ın 17.1.2002 tarihli başvurusu ve .Antalya Koruma Kumlu
Müdürlüğü uzm anlannca hazırlanan 5.4.2002 gün ve 804 sayılı rapor okundu, ekleri vs
dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
A ntalya İli, Merkez, Çıplaklı Köyü sınırlan içinde bulunan, m ülkiyeti Hâzineye ait
341. 453 nolu taşınm azlar üzerinde bulunan sarnıç, kuyu. H ellenislik dönem yapı kalıntısı ve
zeytinyağı işliğinin bulunduğu alanın taşınm az kültür varlığı özelliği göstermeleri nedeniyle,
kararımız eki 1/5000 ölçekli paftasında gösterildiği şekilde sınırlarının belirlenerek 2863-3386
sayılı Yasa uyannca [.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilm esine, aşağıdaki listede
adı ve parsel num aralan belirtilen karanm ız eki 1/5000.ölçekli paftalarda yerleri işaretlenen 2
adet sarnıcın taşınm az kültür varlığı özelliği göstermeleri nedeni ile anılan yasa gereiince
"Korunm ası Gerekli Taşınm az Kültür Varlığı" olarak tescil edilmesine.
Belirlenen sit alanı dışında bulunan 43 nolu parseldeki sarnıcın çevresinde 15 m lik
koruma alanı belirlenm esine karar verildi.
2863-3386 SAYILI YASA UYARINCA TESCİLİ YAPILAN SARNIÇLARIN
LİSTESİ
S.N'o.
1
2
ADI
Sarnıç (İki ağaç)
Sarnıç ( Kartça)
ti,
Müdürü
BA ŞKA N
Prof.D r.Y ıldız ÖTÜKEN
İM ZA
BAŞKAN Y A R D IM C ISI
Doç.Dr.Feral EKE
İMZA
Ü ye
Prof.D r.Sencer ŞAHİN
İM ZA
Üye
Prof.Dr. Haluk ABBASOGLU
İMZA
Üye
Doç.Dr.Gül AS.ATEKİN
İMZA
Üye
.Antalya V alilik Tem.
(B U LU N M A D I)
Üve
Üve
A D A 3 T R A L K O O R D İN A T LİSTESİ
ASh
i-i İı
O
PAFTA NO N25-CH. 5-c
471
4 im
Bö'gs KuruTuMüdÜrû
i
'
■>! ,r „Ko.fuma Kurulu'nun
y ' * : M G 0 n ......Ü /L ..
KararEkidir.
------KORUMA
I
SINIRI
4 104 aoo — 1
Aîi?3iy;* K ûirür va T• ü i ' i . ; ' : j Ko.
M js t a f a KANAT
H .K a d a s tr o T e k n ik e r i
T.C.
K Ü L T Ü R VE T U R İ Z M B A K A N L IĞ I
A N T A L Y A K Ü L T Ü R VE T A B İA T V A R L I K L A R I N I
K O R U M A BÖLGE KURULU
KARAR
T o p la n tı Yeri
ANT AL YA
T o p lan tı T arih i ve No. : 14.09.2005/18
K a ra r T a rih i ve No.
: 14.09.2005/586
Antalya İli. Merkez, Kepez Belediyesi. Kızıllı Köyü. Köyvıkığı Mevkiinde bulunan
Ağzı açık Osmanlı Sarnıcı ve yakın çevresindeki antik yerleşim alanının tesciline ilişkin
Vahdet M ermer M akine M adencilik N akliyat Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketinin 12.8.2005
tarihli yazısı. A ntalya Koruma Bölge Kurulu uzmanlarınca hazırlanan 18.8.2005 gün ve 2520
sayılı rapor okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşm eler sonucunda;
Antalya İli, M erkez. Kepez Belediyesi. Kızıllı Köyü. Köyvıkığı M evkiinde bulunan
Ağzıaçık Osmanlı Sarnıcı ve yakın çevresindeki antik yerleşim alanının kararımız eki 1/25000
ölçekli haritada sınırlarının belirlendiği şekilde 2863-5226 yasanın 3. ve 6.maddeleri uyarınca
[.Derece A rkeolojik Sit Alanı ve bu alan içerisinde Ağzıaçık O sm anlı Sarnıcının "Korunması
Gerekli Taşınm az Kültür Varlığı" olarak tescil edilmelerine, I.Derece A rkeolojik Sit Alanı
sınırları içerisinde K orum a Yüksek K urulunun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararına
uyulmasına, anılan ilke kararı gereğince bu alan içerisinde mermer ocağı isletme
çalışm alarında bulunulm am asına karar verildi.
3m ı
V- .
i- ,
m i i {
İA.I
 jy ^ .i3 -L Ş j O j fo
TYl
jV
«O n, L
lö ig e l^ Ş ^ rfd ü rü
BAŞKAN
Prot'.Dr.Haluk A BBA SO Ğ LU
İMZA
H. Bülent BAYKAL
BA ŞK A N Y A R D IM C ISI
Doç.Dr.Gül ASATEKİN
(BULUNM ADI)
M ÜDÜR
Üye
Prof.Dr.Hakkı A CU N
İMZA
Ü ye
Prof.D r.H avva IŞIK
İM ZA
Üye
Feridun UYAR
Y. M imar
İMZA
Üye
Av .M esut A K A R
«BULUNM ADI)
Ü ye
Prof.D r.H ülya KOÇ
İMZA
İy e
Ü ye
-ış S O Y K A M
p<jz B ld .T e m .
:m z a
G ü ls e n D e re li İR B A N
A n t.B ü v ü k ş e h ir B 1d .T e m .
İM Z A
Ü ye
Ü ye
S e la h a ttin E .A K S L
M ahm ut AYDIN
( irm an B
P o'm e M ci.T em .
A n ta ly a M ü z e M J .
î VI /. A
İ MZA
! f ' l
•ı %
•
■r '
'v
i- •: - x., •
(0 ;.5 -V 'ro J
-■ '.
•
.' |
iAi?AiM
l^pı/ırck.’oi'
■/ ■p ■ :i '
•.
*" .
!j h a v a A I A n i •
-*
/
.'. t •
11<v-. * -: **• >
'?; p V.
,
y
i - V 2-'s^-..
*•
A
*■ . - ( 4
.-t e * . ^^ ; : l . ^
;T ; " ,
■•/
>; ■ , ,
/
^-
•-
H
\
f \
•f {". •* A^t^lyCHOifüryS'tgibiât
VâriikîarmıI TI ^
;ı'-.-i,..*: .• ,’>■ i J
Ai*i
İ- :;' -at:3.4
'4^3*11'$m
J
ir. "-/
■■<cı:g^ey»;n. . .
j j »,
Sâytli- * T r - n '
v ,1 r
S-0
:
.
. 92
-
,v'
-
.jKV/fç'd
(AıcrJııVMm ! i
]n. - '••
!,i:- l'mı];/. a-. ~v.j '-./>• .-?»
.
.
, . . .: *- V ' " '
7
,!;• :. ;
fc{3,ı.Ir«V*,.,ı A. '**. A -*
\ ; *"yP .
' L -r ' . - . r
w
. -r 9 j3 r ^ —
■>
. . ••:.
;•
■y-
A." -s
Eski y
Nokta-.-Adi-1
-/. : ;■••," - İ
- eski- X *
' Yani |Y
^29H46c2Hî- “
4195493^30
4105493,:3İ30
410^472.960.
291230'.324: !'
291323Î273.? r
2315331.332
/4T054C9.SS1
; 4105319.^0,1-.
291347:626.
'41052S1.42Ş-'!
291677İ.397
29'1S61I.728
4105200.3İ5.
29 i502,135
4105170.544^ŞİT/9,^- 29152Sİ.406
4105139.205
'smto . S~f ■>'"29144^1.72
4105123512 .
;'şf/U../_ ^ :. .29.1229İ.257
4^Ö5f^5.Ş15
•-. 410529’4v33İ
:r$ İT I1 2 - - J ! x '
4105353.374'
: Slt^SE*. / ' '•■r 291074l:32,sit/14/; 7
’ / 291Û9.7J.S3S , 4105447:839
.SÖ73 ■' - / '
'SIT/4
-,
-SİT/5 "• W ?
SIT/S-"
SIT/7 / ■
„ŞITŞ '•' ’ •
*•*
, İ
ı
*». Y\..
■- \ ■-^
Yani
-.•t • -«• •^
X
\
- SIT/ t : ' - t
S İT/2
- ü;
'■>
•
.
-557874.495-55795^.059
55305İ.095
553314.325 ■
55838). 103
• î' 558412.587
■' 558393.956
553346.388
- 558264.543
.SSafS-l .998
557966.390
- 557833.555
557305.851
' 557327.384
<•:■/ h \ - ! ’
.
>. T/-'.
/,; •/
M
; .
—410475-1.3844104754^355
4104736.515.
- \- W
' 7 ^ 1
- V ,
“i ■
410457’ .739
4104593.385
4104536.383
? '1/5.':' . . . î _ J j K o la k la r •»N f5’. ''. •
4104474:315
• +104443.131X
V
-> H
'
I
r " . ^
•
4104400.438
. .*'-.;■ i r r - i t v
r *
£ ^ ; t r
4104389.728'
410445.6:467 /:'M -i
- / /"'il'4104550.921 . » . ./ '• i. ■.
\V K r
4104609.736'
' 4104704.437
!p:*:
- 1 j r ^ V -•
h
. -V-
vi
^ r J T Z jT
r. v/r,V 'iw .;ı. DER^CE'ARKEOLOJtK:SİI ALANI SINIRI .
-J
V t ® S - < / •î'- ■■• <■■
JvoG5.1. : y’ y •• - ■a. . t
U . '■v
• i •■
-V
•
. •*■
KOTC>î7K:£a,'<eş^ -s, IfeA
w
•i. -ı^>_
V ;:
r ...i i n
■K
'
^
.X*-.; >• .*■
'"
« t* *
V
l :m.j
7
y
j t
*V/
y
'
; V *: . :
V:"’ ~ /
o
•
'
-I.
V
-V
"
'
.
“
" *: . 4- ' "
' ' •v%w . v
:v ! '”
.'■ '(C’.5 .-'l rtî.? '-• |
•:. ,s
••'..»• '7 -•' ... Âl; -însı
-•> -- . •-' ’ aT--”)
■'>Iî
■..
r v i
'•
j- :
\
Pî'
-
' s\
/ /
^
|
.*'■
,
f : %Y-
* I *•
asiggy.,
ı..
_ • ;.
0.5 • t t>
w
..
;■»•-
...N : -- ^j_f
&
.■-l.-,/!v..'
t:--" -.
-İ'
^
, r.
\-
; V ,İ.'
-
ı.-1/
- 4 -'' î0;5 'Am^ V-,
i •'5$J ^ S , İ İ . "
A
i i L
«■
i,
. . •—
. Ç- > 9:1
■-«
"
i:ı'"
!• Z-i$> ,» İl
..
*C ^
"•. ' ' ' j *
-i V*•
- ' s
’
i
• ■ >>
:
_ı >
..
•••.
\
...
'
'
:
"
•.''*
,
- ’ -'n '
i-*' K .’feçaSecn^ — ■^ 4 * ''İ-,,:?:5V^? •N
-v - i
—4
___ \__/_
Z lL J İ_ _
!
1
İlVönr^liıi'
fT—
... ~jf
-- ■}
/■ -—
■ • .•
'
A
I. ^
,
• .
/
■ 4*
i
■;
j- /^ > ^ S a fc a is a s ^ r ^ ,A * ;
j :-
* '•■, '
;
■*X
/
—-
/* x - '
'
\
■. , ' - *
S*.
.
‘-
_
- - r - ' U-'A./! -
- ı.'ı'-çi
/-S ;V
İ: ;
"]
____
_
.
-/
-
- ---_
;*c .>.\\-^ ••> K-.
.
~ 7V
-
t -•-
' *
:• ı
jiyfvfc.;
" sb
9İ4
*-
Download

Yatırım Zirve Broşürü