T.C
Resmî Gazete
Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920
tdare ve yan işleri için
Başbakanlık
Neşriyat
Umum
ve
Müdevvenat
Müdürlüğüne
müracaat
olunur
KANUN
cakları
Tescil ed ilmi yen birleşmelerle bunlardan doğan çocuk­
lar uı tesciline ve gLsii kalmış nüfus vakalarının cezasız
olarak kaydına dair Kanun
istemde bulunurlar.
İlgililer
çocukların
tescili
için i s t e m d e bulunmadıkları s u r e t t e bunları bir ilmühaber vermek sure­
t i y l e yazdırmakla m a h a l l e v e köy muhtarları i l e k ö y i h t i y a r m e c l i s i
üye­
l e r i ödevlidirler.
Kabul tarihi: 1/2/1950
No: 5524
Kanun
ilmühaberleri b i r d i l e k ç e y e b a ğ l ı y a r a k y e r i n en büyük m ü l k i y e
üstüne v e r m e k s u r e t i y l e
M ü l k i y e üstleri, v e r i l e n d i l e k ç e v e ilmühaberleri nüfus
kayıtlarına
g ö r e k a n u n i ş a r t l a n h a i z olanların t e s c i l i n i n y a p ı l m a s ı içim nüfus İda­
BİRİNCİ
1 —
Madde
relerine h a v a l e eder.
BÖLÜM
T ü r k M e d e n i K a n u n u n u n y ü r ü r l ü ğ e g i r d i ğ i 4 E k i m 1926
t a r i h i n d e n h u k a n u n u n y a y ı m ı t a r i h i n e k a d a r e v l e n d i r m e m e m u r u önünde
y a p ı l m ı ş b i r b a ğ ı t a d a y a n m ı y a r a k birleşip k a r ı k o c a h a l i n d e y a ş a m ı ş v e
e v l e n m e l e r i n e T ü r k M e d e n i K a n u n u n u n 92 n c i m a d d e s i n e
bulunmamış o l a n l a r d a n
çocuk olduğu t a k d i r d e
göre b i r engel
b u birleşmeler
evlenme
s u r e t i y l e v e b u n l a r d a n d o ğ a n çocuklar d a n e s e b i s a h i h o l a r a k k a d ı n v e
erkeğe izafe üe tescil edilir.
Nüfus
İdarelerince
yapılacak
inceleme sonunda
bulunduğu anlaşılırsa v a k a l a r ı n h e m e n
kanuni
şartların
t e s c i l i yapılır. Muhtarların
t ı r m a k i s t e d i k l e r i t e s c i l l e r nüfus İdaresi t a r a f ı n d a n h e m e n b a b a y a
o l u n u r . Babanın
bulunduğu y e r b e l l i d e ğ i l s e
ikametgâhının
yap­
tebliğ
kapışma
asılmak s u r e t i y l e i l â n olunur,. O t u z g ü n İçinde i t i r a z vukubuitmadığı t a k ­
dirde
v e i t i r a z h a l i n d e s u l h yarğıçlığınca
verüecek*karara göre
tescil
yapılır. T e b l i ğ v e ilânların y a p ı l d ı ğ ı m v e i t i r a z ı n vukubulmadığını t e s ­
b i t e d e n t u t a n a k l a r , v e r i l m i ş i s e s u l h y a r g ı c ı k a r a r l a r ı , nüfus İdarelerince
E v l i b i r e r k e k l e e v l i o l m ı y a n b i r kadının y u k a r d a y a z ı l d ı ğ ı g i b i y a ­
dosyalarında saklanır.
şayışından doğmuş o l a n çocuklar d a n e s e b i s a h i h o l a r a k kadın v e e r k e ğ e
izafe
ile tescil
edilir. A n c a k
b u kadınla
e r k e ğ i n birleşmeleri
m e m i ş olanların k a r ı k o c a h a l i n d e y a ş a d ı k l a r ı z a m a n d o ğ m u ş o l a n ç o ­
cukları d a h i y u k a r d a k i hükümlere g ö r e n e s e b i s a h i h o l a r a k
adları g ö s t e r i l e r e k
tescil
ana ve ba­
İtibaren beş y ı l içinde T ü r k M e d e n i
M a d d e 2 — B u k a n u n u n y a y ı m ı n d a n önceki birleşmelerden k a n u ­
a n a v e babaları h a k k ı n d a d a b i r i n c i m a d d e hükmü uygulanır.
7 — B u k a n u n u n yürürlüğe girdiği t a r i h e k a d a r t e s c i l edü-
ımiyerek g i z l i k a l a n k i m s e l e r , h a n g i y a ş t a o l u r s a o l s u n v e k ü t ü ğ e geçi­
tüklerine y a z ı l ı r .
çocuk­
ların k e n d i l e r i v e y a i l g i l i l e r i , m a h a l l e v e y a k ö y ilmühaberleri v a r s a s a i r
b e l g e l e r i i l e nüfus m e m u r l u ğ u n a başvurdukları s u r e t t e k a y ı t v e t e s c i l l e r i
yapılır.
M a d d e 8 — G i z l i k a l a n k i m s e l e r i , k e n d i l e r i v e y a v e l i v e y a vasüeri
veya
ev r e i s l e r i y a z d ı r m a k l a
ödevlidirler.
M a h a l l e v e y a k ö y ü nüfus kütüklerine g e ç i r i l m e m i ş ö l ü m l e r i v e g i z i l
k a l a n k i m s e l e r i m a h a l l e v e k ö y m u h t a r l a n i l e k ö y i h t i y a r m e c l i s i üyeleıiy
4 — T ü r k M e d e n i K a n u n u n u n yürürlüğe g i r m e s i n d e n
önce
boşandıkları h a l d e boşanmaları nüfus kütüğüne t e s c i l edilmemiş o l a n k a ­
r ı k o c a s u l h y a r g ı c ı önünde b u h u s u s u müştereken b e y a n s u r e t i y l e
veya erkekle
birleşmelerinden çocukları bulunduğu t a k d i r d e
soruşturup
ö ğ r e n e r e k usulüne g ö r e y a p a c a k l a r ı
memurluklarına b i l d i r m e k l e
ilmühaberlerle
nüfus
ödevlidirler.
tesbit
e t t i r d i k l e r i v e bunların b i r i n c i m a d d e d e y a z ı l ı olduğu şekilde b a ş k a kadın
haklarında
m e z k û r m a d d e hükmü uygulanır.
Madde
Madde
BÖLÜM
r i l m e m i ş ölümler h a k i k î t a r i h i i l e b u k a n u n hükümlerine g ö r e nüfus k ü ­
M a d d e 3 — 4 E k i m 1 9 2 6 t a r i h i n d e n önce y a p ı l a n v e t e s c i l e d i l m e m i ş
o l a n e v l e n m e l e r l e b u e v l e n m e l e r d e n doğup t e s c i l l e r i yapılmamış
yetkili
mahfuzdur.
ÎKÎNd
çocuklarla
K a n u n u hükümlerine g ö r e
m a h k e m e y e d â v a açabilirler. C u m h u r i y e t savcısının b u t l a n d â v a s ı h a k k ı
olunurlar.
n u n y a y ı m ı t a r i h i n d e n b a ş l ı y a r a k üç y ü z g ü n içinde d o ğ a n
Madde
6 — B u ' k a n u n g e r e ğ i n c e y a p ı l m ı ş o l a n tescaHere k a r ş ı i l g i ­
l i l e r ö ğ r e n d i k l e r i t a r i h t e n i t i b a r e n a l t ı a y v e h e r h a l d e tescü t a r i h i n d e n
K a r ı k o c a g i b i y a ş a m a l a r ı Ölüm v e ayrılık g i b i s e b e p l e r l e d e v a m e t ­
balarının
Madde
evlenme
suretiyle tescU edilemez.
5 — B u k a n u n g e r e ğ i n c e k a r ı k o c a g i b i y a ş ı y a n kadın v e
e r k e k b u birleşmelerin e v l e n m e s u r e t i y l e t e s c i l i İçin b i r l i k t e , b u birleş­
m e d e n d o ğ a n çocuklar m k a y d ı için d e i l g i l i l e r , m u h t a r l a r a başvurup a l a ­
ÜÇÜNCÜ
BÖLÜM
' M a d d e 9 — Y a p ı l a c a k t e s c i l işlemleri için b u k a n u n u m y a y ı m ı ta­
r i h i n d e n i t i b a r e n üç y ı l içinde i s t e m d e bulunulması lâzımdır.
M a d d e 1 0 — B u k a n u n u n şümulüne g i r e n v a k a l a r ı n t e s b i t v e tescil­
l e r i m t e m i n e t m e k üzere v a l i l i k l e r c e şehir, k a s a b a v e k ö y l e r d e sık sık
Sdrife: 17726
(Resmî Gazete)
t a r a m a yaptımmr. V a l i l e r b u t a r a m a l a r d a ( A d a l e t teşkilâtı b a r t ç )
bütün
7 ŞUBAT 1§M
ödevleri süresinde y a p m ı y a n m a h a l l e v e k ö y m u h t a r l a r ı i l e k ö y İ h t i y a r
m e c l i s i üyelerinden, İ d a r e K u r u l u k a r a r i y l e o n l i r a d a n e l l i l i r a y a ' k a d a r
m e m u r l a r ı a s l i v a z i f e l e r m e h a l e l g e l m e m e k ş a r t l y l e çalıştırabilirler.
h a f i f p a r a cezası alınır.
M a d d e 11 — ıBu k a n u n a g ö r e y a p ı l a c a k işlem v e t e s c i l l e r v e v e r i ­
l e c e k dilekçe v e ilmühaberler v e açılacak dâvalar h e r türlü harç, r e s i m
M a d d e 14 — Y a p t ı k l a r ı e v l e n m e a k i t l e r i n ! nüfus m e m u r l a r ı n a
yerine
v e c e z a d a n muaftır.
B u k a n u n u n y a y ı m ı t a r i h i n e k a d a r bildirilmemiş doğum, ölüm v e
bil­
d i r m e y e m e c b u r o l a n e v l e n m e memurları, o t u z g ü n içinde b u ödevlerini
geıbirmedikleri t a k d i r d e
burular hakkında
d a idare
kurullarınca
y u k a r k i m a d d e d e r d e yazılı c e z a hükmolunuır.
e v l e n m e l e r d e n dolayı m a h k e m e v e i d a r e kurullarınca hükmolunarak h e ­
M a d d e 1 5 — İ d a r e kurullarınıaı b u k a n u n g e r e ğ i n c e v e r e c e ğ i
para
nüz alınmamış p a r a c e z a l a r i y l e i n f a z edilmemiş o l a n d i ğ e r c e z a l a r a f f e -
cezalarına m ü t a a l h k k a r a r l a r k e s i n ölüp T a h s i l i E m v a l K a n u n u n a
göre
dUimiştir.
y e r i n e geltlriMr.
M a d d e 12 — B u k a m u n g e r e ğ i n c e t e s c i l e d i l e c e k v a k a l a r ı
yazdır­
m a k üzere 9 u n c u m a d d e d e gösterilen süre içinde blldlrmlyeıırlerden i d a r e
Maıdde 16 — B u k a n u n y a y ı m ı t a r i h i n d e y ü r ü r l ü ğ e g i r e r v e ilânı
h u s u s u n d a 1322 s a y ı l ı k a n u n u n 11 İnci m a d d e s i uygulanır.
' M a d d e 17 — B u k a m u n u B a k a m l a r K u r u l u yürütür.
k u r u l u k a r a r ı i l e o n l i r a d a n e l l i l i r a y a k a d a r h a f i f p a r a cezası alınır.
3/2/1950
[ M a d d e 13 — B u k a n u n g e r e ğ i n c e :
A)
K e n d i l e r i n e v e r i l e n ödevi k a b u l e t m l y e n v e y a savsıyam m e m u r ­
Reaml
Duştur
lardan;
B)
V e r i l m e s i n e lüzum gösterilen ilmühaberlerl v e n m d y e n v e y a g e ­
c i k t i r e n v e bölgelerimde b u l u n a n
g i z l i nüfusun v e k a y d a
geçirilmemiş
ölümlerin ilmühaberlerini y a p a r a k nüfus memurlarıma v e r t m i y e n v e t a ­
rama
Bati*
No.
larım ödevlerini
güçleştiren
ve
bu kanunun
kendilerine
yüklediği
mtm
Türk
Kanunu
K a m u l a r
Caaete
Cilt
Sahi/e
Savı
ı
Medenlai
539
47»
4/4/192«
2S7
1322
Kananların
ret
için gönderilen m e m u r l a r l a i ş b i r l i ğ i yapmıyan v e b u n ­
yapmak
SİMİ
Tertip
tarihi
ve
nizamnamelerin sureti
halkında
neşir
ve
ilânı
Kanun
ve
meri-
4/6/1928
1022
13/8/1325
«24
T.
sair
Tahaili
Emval
Kanunu
V.
319
TEBLİĞ
O r m a n G e n e l Müdürlüğü
5 numaralı
Orman Tahdit Komisyonu
Başkanlığından:
Recep Ç ı t a k , 4312, 4311 Çakaltepe Köyü arazisiyle çevrilidir. İ ş b u o r m a n
(58)
h e k t a r vüsatindedir. % 60 c a m , %20
pırnal meşesi v e e m s a l i , % 2 0
k a y a l ı k ve y a n ı k l ı k t ı r .
İzmir İlinin Değirmendere Bucağma bağlı Çile Köyü hududu
dahilindeki Devlet Ormanlarının tahdit kısa dayanağı
4 — N o . l u Antepe
Ormanının
h u d u d u : 4331, 4332 A h m e t Y e ğ e n ,
4333 A l i Çavuş, 4334 - 4336 E m i n K a p l a n , 4337, 4338 Mevlût Saygı a r a ­
zileriyle çevrilidir. İşbu o r m a n
(14) h e k t a r vüsatindedir. % 60 meşe ve
pırnallık, % 20 çam, % 20 açıklık ve kayalıktır.
K a r a r N o : 36
5
K a r a r t a r i h i : 13/6/1949
1 — Kuşçudağı Ormanının kuzey hududu: 4327 A y a z m a mevkiinden
başlayıp 4328 O s m a n Yeğen, 4329 - 4344 T ahir Gökçe ve O s m a n Yeğen,
4345 A h m e t B e y l i K ö y ü arazisi,
Doğusu: 4294 Balıkpınarı mevkii, 4295 - 4298 Balıkpmarı sırtları,
4306 - 4310 Beşpınar deresi, 4398 Doymuştepe,
Güneyi: 4399
Doymuştepesi, 4400 Doymuş
N o . l u A l a t e p e Ormanının
h u d u d u : 4421 F a t m a tarlası, 4422
İ b r a h i m A v c ı , 4423, 4424 E m i n e , 4426, 4427 İsmail K o y u n c u , 4428 M e h ­
m e t D e r v i ş arazileriyle çevrilidir. İşbu o r m a n ¡(10) h e k t a r vüsatindedir.
% 60 pırnal ve meşe % 20 çam, % 20 açıklık v e kayalıktır.
6 — Göztaşı Ormanının
h u d u d u : 4412 C e m a l
Taşcan, 4413, 4414,
4415 Mehmet A l i , 4416, 4417 H a s a n Küçük, 4418 O s m a n Yeğen, 4419,
4420 S a i t U z u n a r a z i l e r i y l e çevrilidir. (9) h e k t a r vüsatindedir. % 50 çam,
sırtı, 4401 Kuşçudağı
tepesi,
% 30 pırnal meşesi ve emsali % 20 açıklık ve kayalıktır.
Netice:
Batısı: 4402, 4403, 4404 Kuşçudağı etekleri hududu İle çevrilidir. % 60
çam, <%, 20 meşe ve pırnallık, % 20 kayalıktır. (581) hektardır.
2 — N o . lu Dededagı Ormanının hududu: K u z e y i 4288 K a l a b a k köp­
rüsü 4286 H a l i m e tarlası, 4285, 4284, 4283, 4282, 4281 Çakaltepe
Y u k a r d a hudut ve evsafı y a z ı l ı (581) h e k t a r Kuşçudağı, (679) h e k ­
t a r Dededagı, (58) h e k t a r Yeşilbucak, (14) h e k t a r A n t e p e , (10) h e k t a r
Köyü
A l a t e p e ve (9)
h e k t a r Göztaşı ormanları hakkında 3116 sayılı O r m a n
K a n u n u n u n 8 inci maddesine müsteniden t a s a r r u f İddiası v a k i olmadığın­
a r a z i s i 3970 Y e n i k ö y d e n A h m e t Üzümcü tarlası, 4074 - 4081 Kalaycıde-
dan K o m i s y o n u m u z c a D e v l e t adına tahdit edilmiştir. K ö y ü n kültürel a r a ­
r e s l mecrası, 4082 - 4085 M e h m e t U y s a l arazisi, 4086, 4087, 4088 Yalnız­
zisiyle Dededagı Ormanı dâhilinde b u l u n a n v e H a z i n e y e ait o l a n M e r s i n -
s a m sırtı, 4089, 4090 Sarpçatepe, 4091 Çiftliktepe, 4238, 4239 Sarpçasırtları ve kayaları,
D o ğ u s u : 4287 F a t m a A v c ı tarlası, 4387, 4386, 4385, 4384, 4383 Y e n l 4377 T e k k e kayası, 4376 M e h m e t K o y u n c u , 4375 Kireç ocağı, 4374 A h m e t
Çavuş, 4373, 4372 M u r a n damı, 4371 Kocataş.
4370 Şükrü Demirel, 4369 Kocaçukur,
h e k t a r d a n i b a r e t o l a n köy m e z a r l ı ğ ı t a h d i t
harici
bırakılmıştır. T a h d i t ettiğimiz sınırlar s i y a h y a ğ l ı boya i l e numaralı k a ­
köy Çile yolu, 4382 K a r a A l i , 4381, 4380 E s k i m e z a r mevkii 4379, 4378,
Güneyi:
alanı Ue bir buçuk
4368, 4367, 4366,
4365, 4364, 4363, 4362 köy bahçeleri, 4361 A h m e t K a r a o ğ l u 4360, 4359,
4358, 4357, 4356, 4355, 4354, 4353, 4352, 4351 A h m e t Karaoğlu arazisi,
zıklar dikilmiş s a b i t k a y a l a r a
da numara vazedilmek suretiyle
Devlet
o r m a n l a r ı n d a n tefrik edilmiştir. T a h d i t n e t i c e s i t a n z i m e d i l e n t u t a n a k üe
işbu t u t a n a k özeti v e 1/10.000
krokisi Çile K ö y ü i h t i y a r
mikyasındaki
odasına 13/6/1949 t a r i h i n d e t a l i k edilmiştir. İtirazı olanların t a l i k t a r i h i n ­
den itibaren mahalli mahkemelere üç a y zarfında m ü r a c a a t e d e b i l e c e k l e r i
ilân o l u n u r .
4350, 4349, 4348 Köyaltı mevkii, 4347, 4346 mezarlık mevkii.
B a t ı s ı : 4405 - 4411 D e ğ i r m e n çayı mecrası, 4279 Sarpça kayası h u d u ­
d u Ue çevrilidir. İşbu o r m a n (679) h e k t a r vüsatindedir. % 70 çam, % 15
5 N o . l u O. T . K . Başkam
Osman
Çamlıdağ
Ormancı
Fahri
Üye
Günsür
pırnal meşesi v e e m s a l i , % 15 a ç ı k l ı k v e kayalıktır.
3 — No, l u Yeşilbucak Ormanının hududu: 4288 K a l a b a k köprüsü,
4289 İzmirli A h m e t , 4290 Yeşilbucak mevkii, 4291, 4292 Yeşilbucak sırtı,
Çile K ö y ü bilirkişileri
Tevfüc Şalcaa
Ferit
Denizan
4293 Göltepe, 4321, 4320 A y ş e Gömleksiz, 4319 M e h m e t K ü ç ü k , 4318, 4317
İbrahim A r t a n , 4316 İzmirli E m i n e , 4315 R e c e p Ç ı t a k 4314, 4313 keza
366T
(Regnaî Gm*»)
7 ŞUBAT MS»
Sâàife: 17727
Ruhsatname
No.
S a ğ l ı k ve S o s y a l Y a r d ı m B a k a n l ı ğ ı n d a n :
M ü s t a h z a r ı n adı
1949
yılı
Ekim
ayı
başından
ruhsatnameleri
verilen
1949 Aralık
yerli
tıbbî
müstahzarlar
ayı
ve
sonuna
4 — V l t e g e B l A m p u l 50 m g r . « K u t u : 3 A m p . X 1 c c »
5 — S u l f a t e d e S t r i y c h n i n e T e g e A m p . « K u t u : 10 A m p . X 2
m g r . 1 ce.»
M o r p h i n e - A t r o p i n e T e g e A m p . « K u t u : 1 0 A m p . x 1 cc.»
B e l l a c o d i n e Ctomprimés«Kutu: 15 k o m p r i m e »
V i t a - K o l a D r a j e «Şişe: 30 draje»
H y p a r Granül « Ş i ş e d e : 7 5 G r . »
20/68 Y e n i
20/69 »
20/70 »
20/71
»
»
»
»
»
»
»
»
»
20/73
20/74
20/75
20/76
20/77
İl
— D i a r o s e C o m p r i m e s « T ü p : 20 k o m p r i m e »
120/78
12
— N - V i t a l T a b l e t «Şişede: 20 tablet»
20/79
13 — M e t o n i n T a b l e t 0.50 G r . « K u t u : 2 5 t a b l e t »
20/80
14 — D - V i t a l « S o l u t i o n A l c o o l i q u e » « Ş i ş e d e : 10 c c . 2.000.000
2 cc.»
— T r i s u l f a n T a b l e t «Şişe: 20 tablet»
17 — V i t a b i o l D 2 S o l u t i o n A l c o o l i q u e 200.000 U . l . / c c . « Ş i ­
şede: 1 0 c o
18 — K o d a l T a b l e t « T ü p : 1 5 t a b l e t »
1 9 — K o p a r l n M a y i « K u t u : 1 0 c c . l i k şişede 15 G r . »
20 — E f e d r a m i n T a b l e t « T ü p : 2 0 t a b l e t »
21 — V i t a ş a r k C A m p u l 0.05 G r . « K u t u : 1 0 A r a p . X 1 c c .
0.05 G r . »
22 — V i t a ş a r k C A m p u l 0.10 g r , « K u t u : 10 A m p . X 2 c c .
0.10 G r . »
23 — K o r o n a r i n B l K o m p r i m e « B a g a l i t k u t u : 1 5 k o m p r i m e »
24 — O p i u m Ş a r k A m p u l 0.02 G r . « K u t u : 1 0 A m p . X 1 c c .
0.02 G r . »
20/82
20/83
20/85
»
20/88
»
20/89
20/90
»
»
25 — T r i s e p t y l K o m p r i m e « T ü p : 2 0 k o m p r i m e »
20/93
27 — P e r m a Saç K ı v ı r m a M ü s t a h z a r ı « Ş i ş e m u h t e v i y a t ı : 100
G r . k ı v ı r ı c ı s o l ü s i y o n » v e « 1 P a k e t : 12 G r . n ö t r a l i z a t ö r »
28 — K - V i t a l T a b l e t 10 m g r . « Ş i ş e : 2 0 t a b l e t X 1 0 m g r . »
29 — N - V i t a l A m p u l « K u t u : 3 A m p . X 2 c c . »
8 0 — M o r p h i n e A m p u l T e g e « K u t u : 10 A m p . X l c c . 0.01 G r . »
31 — T h y m o c o d i n e T e g e S i r o p « K u t u 1 Şişe X 1 5 0 c c . »
32 — J u c o d i n e T a b l e t « T ü p : 1 5 t a b l e t »
83 — B - V i t a l T a b l e t 1 0 0 m g r . « Ş i ş e : 2 0 t a b l e t X 1 0 0 m g r . »
—
—
—
—
B - V i t a l T a b l e t 50 m g r . «Şişe: 20 t a b l e t * X 50 m g r . »
Homovérine K o m p r i m e «Şişe: 20 komprime»
Oestrol A m p u l «Kutu: 5 A m p . X 1 cc. 1 mgr.»
K i n a - C - V i t a l D r a j e «25-50 v e 100 d r a j e l i k a m b a l a j »
38 — P i r a m i z o n
X0.10 Gr.»
Komprime
»
20/86
20/87
26
— S u l f a s u x i n y l T a b l e t « T ü p : 20 tablet»
»
»
20/84
20/91
20/92
34
85
36
87
»
»
»
20/81
U. E.»
16
21/22
1949
kadar
>
»
»
20/94
20/95
20/96
20.97
20/98
20/99
20/100
21/1
21/2
21/3
21/4
0.10 G r . « K u t u : 2 0 k o m p r i m e
39 — P i r a m i z o n K o m p r i m e 0.30 G r . « K u t u : 10 k o m p r i m e
X 0.30 G r . »
40 — C e t a m i n K o m p r i m e « Ş i ş e d e : 2 0 k o m p r i m e »
21/6
21/7
21/8
21/9
21/10
44 — N i a c i n e T e g e T a b l e t 5 0 m g r . « K u t u d a ş i ş e : 2 5 t a b l e t
X 50 m g r . »
45 — S o d l n G r a n u l e E f e r v e s a n «100 c c . l i k şişede: 111.1 G r . »
21/11
21/12
4 6 — P a r a g a l P o m a d «100 c c . l i k v a z o d a : 125 G r . »
47 — P ü r e a l T a b l e t « K u t u : 10 t a b l e t »
48 — B e t a m i n F o r t K o m p r i m e 0.05 G r . « Ş i ş e d e : 20 k o m p r i m e
X 0.05 G r . »
21/13
21/14
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
21/5
41 — K a t a p r i n T a b l e t Şanlı « T ü p : 1 0 t a b l e t »
42 — H e p a k ü r i n
(granulé)
granule
«Şişe
muhteviyatı:
100 Gr.»
43 — S u l f o k s i n K o m p r i m e « T ü p m u h t e v i y a t ı : 24 k o m p r i m e »
yılı
Ekim
ruhsatnameleri
bunların
ayı
başından
1949 Aralık
verilmiş
bulunan
yabancı
gümrük
sınıflarını
gösterir
T)
20/72
10 — S e l d l y e t « K r i s t a l t u z » « Ş i ş e d e : 5 0 G r . »
15 — H e p a t o n A m p u l 2 c c . « K u t u : 5 A m p . x
V i t a m i n B l T a b l e t 20 m g r . « T ü p : 20 t a b l e t X 20 m g r . »
V i t a s a r k B F o r t i s s i m u m A m p . 100 m g r . « K u t u : 3 A m p .
X 2 c c . 100 m g r . »
Yeni
21/23
»
Ruhsatname
No.
1 — V l t e g e D 2 A m p u l 600.000 Ü n i t e « K u t u : 1 A m p . X l c c . »
2 — V l t e g e B l A m p . 25 m g r . « K u t u : 3 A m p . X 1 ce. 25 m g r . »
3 — V l t e g e D 2 G o u t t e « K u t u : 1 S i s e X 1 0 ce. 600.000 U . E n t . »
—
—
—
—
55
56
listesidir
M ü s t a h z a r ı n adı
•6
7
8
'9
kadar
ispençiyari
,
»
»
»
»
»
»
»
»
»
21/15
>
4 9 — B e t a m i n F a i b l e k o m p r i m e 0.005 G r . « Ş i ş e d e : 2 0 K o m p r .
X 0.005 G r . »
50 — S p a s m a t r o p i n T a b l e t « T ü p t e : 2 0 t a b l e t »
51 — U r o d i n e Granül « Ş i ş e d e : 125 G r . »
52 — B e l l a g i n o l K o m p r i m e 1. E . « Ş i ş e d e : 25 k o m p r i m e »
53 — C u t i - A P o m m a d e « T ü p t e : 28 G r . »
21/16
21/17
21/18
21/19
21/20
»
34 — F o r m a m i d e K o m p r i m e « K u t u d a 1 c a m t ü p : 20 K o m p r . »
21/21
»
»
»
»
»
M ü s t a h z a r ı n adı
A m e t h o n e C a p s u l e s 5 0 m g r . «25
kapsül»
2 — Ovocycline Compr. d'Implanta­
t i o n 20 m g r .
3 — T e s t o v i r o n Dragées 5 m g r .
4 — A m i n a c y l A m p o u l e 10 c e
5 — F o r a p i n e A m p o u l e s 2 cc.
Menşei
ayı
sonuna
müstahzarlar
ve
listedir
Ruhsatname
No.
Gümrük
Snf.
1
«Tüp:
6 — Forapine Salbe N o r m a l
20 G r . »
*
Salbe
Forte
«Tüp:
7 — Forapine
20 G r . »
8 — A m i n a c y l D r a g é e s « Ş i ş e : 250
draje»
9 — U r i o d o n e F o r t e A m p o u l e s 50 %
20 c c .
U r i o d o n e S o l u t i o n A m p . 35 %
20 c c .
11 — G e l u - C i l l i n T a b l e t s 100.000 U . I.
12 — C o a z i m o l A m p o u l e B r u s c h e t t i n i
2, 5 v e 10 ce.
- D i - F o l l i c u l i n e A m p . 1 c c . ,0.001
13
Gr.
14 — D i - F o l l i c u l i n e D r a g é e s àl m g r .
15 — P e n i c i l l i n ( O i l W a x ) S u s p e n s i o n
I n j e c t i o n 300.000 U n i t s / c c .
16 — V i - E t a l C o m p r . 1 2 m g r .
17 — T a l i d i n e C o m p r i m é s à 0.5 G r .
18 — A z o s e p t a l C o m p r i m é s 0.5 G r .
19 — C o l i s e p t a l C o m p r i m é s 0.50 G r .
20 — C r i n o d o r a C o m p r i m é s 0 J . 0 G r .
21 — P e n i c i l l i n E y e O i n t m e n t 1000
U . L/Gr.
22 — O v o c y c l i n e M B A m p . C r i s t a l l i n e
10 m g r .
23 — D i g i f o l i n e C o m p r i m é s 0.005 G r .
24 — V i s c o p a s t e B a n d a g e s E n i ^ 8 . 8 9
c m . v e uzunluğu = 5 . 4 8 m e t r e
25 — C a l c i u m S o p r o l a c A m p o u l e s 10
cc
26 — C a l c y d i c T a b l e t s «50 t a b l e t »
27 — P e n i c i l l i n O i n t m e n t 5 0 0 I. U . / G r .
Compositum
Tablet
28 — P e n t r i t e
0.02 G r .
Amerika
36 — N e o - H o m b r e o l C o m p r i m é P o u r
I m p l a n t a t i o n 100 m g r .
Ampoules
37 — P r o g e s t i n e O r g a n o n
25 m g r .
Comprimé
pour
38 — D i m e n f o r m o n
I m p l a n t a t i o n 20 m g r .
39 — E u p h y l l i n C o m p r i m é s 0.10 G r .
40 — E u p h y l l i n A m p . % 2.40 10 c c .
41 — E u p h y l l i n A m p . % 24 2 c c .
42 — E u p h y l l i n S u p p o s i t o i r e s
43 — S u l f o n o v i n t b s a C o m p r i m e 0.5
Gr.
2 Yeni
»
İsviçre
32/25
3
Almanya
isviçre
Almanya
32/26
32/27
32/28
3
3
2
»
Almanya
32/29
2
»
Almanya
32/30
2
»
İsviçre
32/31
3
»
İngiltere
32/32
2
»
İngiltere
Amerika
32/33
32/34
2
3
»
»
italya
32/35
2
»
Belçika
32/36
3
Belçika
32/37
3
»
»
İngiltere
isviçre
Fransa
italya
italya
italya
32/38
32/39
32/40
32/41
32/42
32/43
ingiltere
32/44
3 Yeni
İsviçre
isviçre
32/45
32/46
3
2
»
»
İngiltere
32/47
2
»
10
29 — P e n t r i t e F o r t e T a b l e t 0.030 G r .
30 — P e n t r i t e M i t e T a b l e t 0.010 G r .
Comprimés
31 — P e r s é d o n « R o c h e »
0.2 G r .
32 — S y n e r g o n A m p o u l e s 1 c c .
33 — C a l c y d i c G r a n u l e s « Ş i ş e d e : 227
Gr.»
34 — G l u c a n t i m e A m p o u l e s 30 % « 5
cc.»
35 — D i a z i l C o m p r i m é s 0.5 G r .
32/24
»
»
Muaf »
3
»
3
3 Tebdilen
3
3
»
»
»
Belçika
32/48
3
ingiltere
ingiltere
32/49
32/50
3
3
»
isviçre
32/51
3
isviçre
isviçre
32/52
32/53
3
3
»
»
»
isviçre
Fransa
32/54
32/55
2
3
İngiltere
32/56
3
Fransa
İsviçre
32/57
32/58
2
3
Hollanda
32/59
3
»
Hollanda
32/60
3
»
Hollanda
Hollanda
Hollanda
32/61
32/62
32/63
Hollanda
Hollanda
32/64
32/65
3
»
2 Tebdilen
2
»
2
»
2
»
isviçre
32/66
2 Yeni
»
»
»
»
7 ŞUBAT 1950
Satoife: 17728
Müstahzarin a d i
44 — B i d e v i t A m p o u l e s
Injectables
800.000 U . I. S o l u t i o n H u i l e u s e
45 — O v o c y c l i n e L i n g u e t t e s 0.1 m g r .
46 — Béthiazine A m p o u l e s 0.025 G r .
47 — P i l k a Z y m a G o u t t e « 5 G r . »
48 — G y n o c l l l i n e C o m p r i m é 0.50 G r .
50.000 U . O x f o r d
49 — D i - F o l l i c u l i n e A m p . 0.005 G r .
1 ce.
5 0 — S c a b o l e x S o l u t i o n 25 % W / V
Not:
Gümrük
Snf.
Ruhsatname
No.
Menşei
Belçika
İsviçre
Fransa
İsviçre
32/67
32/68
32/69
32/70
3 Yeni
3
>
3
»
2 TebdUen
Belçika
32/71
3
Yeni
Belçika
İngiltere
32/72
32/73
3
1
>
>
54 s ı r a n u m a r a s i y l e k a y ı t l ı ( C i l o p r i n e
k a y d ı hükümsüzdür.
T e r a k k i Servet
hakkında
gıyap
kararı
verilmiş v e
bunun
üzerine
yargılama
A c a r ' ı n bugünde m a h ­
k e m e y e g e l m e s i . H a m okuduğundan i t i b a r e n beş g ü n z a r f ı n d a atftr&z e t ­
Solution)
mesi aksi takdirde mahkemeye
kabul
edilnüyeceği ilân o l u n u r .
274/1-fl
Datça S u l h H u k u k Yargıçlığından :
Datça H a z i n e i M a l i y e s i n e izafetle
M a l m ü d ü r l ü ğ ü tarafından İstan­
b u l Sakızağaç 1 N o . l u evde o t u r a n Datça e s k i Malmüdürü B a h z a r Çağ­
l a r a l e y h i n e açmış olduğu 206 l i r a a l a c a k dâvasının y a p ı l a n y a r g ı l a m a l a r ı
29/12/1948 t a r i h v e 7092 sayılı R e s m î G a z e t e ' n i n 1 5 3 2 0 n c i s a h t f e a f n d e
Afyon
den
13/2/1950 P a z a r t e s i gününe bırakılmıştır. S a f i y e
adlı m ü s t a h z a r ı n
Bankasından:
sonunda :
D a v a c ı n ı n dâvası s a b i t olduğundan 2 0 6 U r a a l a c a k . 5 l i r a v e k â l e t
ücreti, 3 9 l i r a 16 kuruş m a s a r i f i m u h a k e m e İle 412 kuruş h a r e m d â v â l ı ­
d a n t a h s i l i n e 7/8/1947 gününde k a r a r verilmiştir. Dâvâlının a d r e s i h a l e n
meçhul bulunduğundan hakkındaki k a r a r ı n R e s m i G a z e t e i l e ilânen teb­
liğine v e ilân t a r i h i n d e n i t i b a r e n b i r h a f t a z a r f ı n d a t e m y i z t a l e b i n d e b u ­
lunmadığınız t a k d i r d e hakkınızdaki k a r a r ı n kesinleşeceği t e b l i ğ yeriıne
k a i m o l m a k üzere ilânen t e b l i ğ o l u n u r .
264
Şirketimizin 1 9 4 9 s e n e s i n e a i t g e n e l toplantısı 4 M a r t 1 9 6 » t a r i h i n e
müsadif C u m a r t e s i günü s a a t 1 0 d a A f y o n d a B a n k a i d a r e h a n e s i n d e y a ­
G a z i a n t e p İ k i n c i İ c r a Memurluğundan :
pılacaktır.
Toplantının a l e l a d e olması h a s e b i y l e e s a s m u k a v e l e n a m e n i n 2 9 o n c u
m a d d e s i g e r e ğ i n c e e n a z 5 h i s s e s i o l a n l a r i ş t i r a k edeblieceğtnden b u k a ­
b i l hissedarların s a h i b i bulundukları h i s s e s e n e t l e r i n i i ç t i m a a tekaddüm
e d e n 1 0 gün içinde v e n i h a y e t 3 M a r t 1 9 5 0 C u m a günü s a a t İ T y e k a d a r
m a k b u z u m u k a b i l i n d e şirkete t e v d i
eylemeleri
ilân o l u n u r .
Gündem :
1 — İdare meclisi
S a y ı : 48 - 1019
K ı z ı F e v z i y e ' y e a y d a 6 U r a n a f a k a v e r m e ğ e borçlu G a z i a n t e p ' i n K e ­
p e n e k M a h a l l e s i n d e m u k i m i k e n i k a m e t g â h ı meçhul b u l u n a n İ s m a i l M u ­
t i hakkındaki i c r a e m r i n i n ilânen tebliğine k a r a r verilmiştir. İşbu ilânın
g a z e t e d e y a y ı n l a n d ı ğ ı t a r i h t e n i t i b a r e n 3 0 g ü n içinde b o r c u n ödenmesi v e
m a l beyanında bulunulması, a k s i t a k d i r d e cebrî i c r a y a d e v a m olunacağı
ilan olunur.
265
ve murakıp raporlarının okunması..
2 — Bilançonun tetkik
ve tasdikiyle meclisi
idare v e ittttraflnfrm
D e v r e k İ c r a Memurluğundan :
ibrası.
3 — K â r ı n tevziine k a r a r ittihazı.
G a y r i m e n k u l u n açık a r t ı r m a ifl anıdır
4 — Müddetleri biten üç üyenin yerine üç zatın seçilmesi.
5 — 1 9 5 0 yılı İçin murakıp seçilmesi.
6 —• Murakıba senelik ücret ve meclisi
ve takdiri.
İdareye hakkıhuzur tâyin
266./1-Î
Uzunköprü A s l i y e H u k u k Yargıçlığından :
Uzunköprü'nün Haiisehaıtun M a h h a M e s i n d e n G a r s o n F i k r e t S e l l e k :
Uzunköprü'nün H a l i s e h a t u n M a h a l l e s i n d e karınız A l i k ı z ı N e e m l y e
Sellek
tarafından
aleyhinize
liye H u k u k M a h k e m e s i n d e
açılan boşanma dâvasının U z u a k ö p r ü A s ­
yapılmakta o l a n yargılamasında :
N a m ı n ı z a çıkarılan c A v e t i y e y e p o s t a h a n e c e
i k i a y evvel adres b ı ­
r a k m a d a n s e m t i meçhule gittiğinizden b a h i s l e t e b l i ğ s i z g e r i &?>riKBfmden mahkemece
talep
üzerine ilânen t e b l i g a t
yapılmasına k a r a r
veril­
diğinden.
D u r u ş m a günü o l a n 20/2/1950 P a z a r t e s i s a a t 9 . 2 0 ye brraküdağınd a n o gün y a b i z z a t v e y a h u t b i r v e k i l vasıtasiyle k e n d i n i z i teman e t t i r ­
m e n i z a k s i t a k d i r d e gıyabınızda duruşmaya d e v a m olunacağı, tebliğ' ı
kamına k a i m o l m a k üzere ilânen t e b l i ğ o l u n u r .
Devrekani Asliye H u k u k
2sr
Yargıçlığımdan
950/1
D e v r e k t l c e s i B a ş l a r k a d ı K ö y ü K a m ı ş l ı k , Kadıpınarı, A r p a l ı k , S a ­
manlık yanı, E s k i e v y a n ı v e U z u n e l m a l ı k m e v k i l e r i n d e kâin ve 3.750 l i r a
d e ğ e r i n d e b u l u n a n altı p a r ç a t a r l a S u l h H u k u k Y a r g ı ç l ı ğ ı n ı n 948/145/271
sayı v e 9/8/1949 günlü kesinleşmiş i l â m ı g e r e ğ i n c e şüyuun g i d e r i l m e s i
için 20 M a r t 1950 P a z a r t e s i v e 2 7 M a r t 1 9 5 0 P a z a r t e s i g ü n l e r i s a a t 14 ten
17 y e k a d a r i l c e p a z a r y e r i n d e açık a r t ı r m a i l e satılacaktır. 950/1 sayılı
lzalei şüyu dosyasını d a i r e m i z d e h e r k e s o k u y u p d a h a f a z l a m a l û m a t a l a ­
bilirler.
A l â k a l ı v e i r t i f a k h a k k ı s a h i p l e r i n i n g a y r i m e n k u l l a r üzerindeki h a k ­
larım h u s u s i y l e f a i z v e m a s r a f a d a i r o l a n iddialarım işbu i l â n t a r i h i n ­
den i t i b a r e n o n beş g ü n İçinde e v r a k ı müsbi'teleriyle b i r l i k t e d a i r e m i z e
müracaatla b i l d i r m e l e r i lâzımdır.
M u a y y e n o l a n satış günlerinde a r t ı r m a y a iştirak e d e n l e r satış şart­
n a m e s i n i Okumuş ve lüzumlu malûmatı a l m ı ş v e bunları t a m a m e n k a b u l
etmiş s a v d ı r l a r .
G a y r i m e n k u l l e r üç d e f a bağrıldıktan s o n r a e n çok artırana
ihale
o l u n u r . A n c a k a r t ı r m a b e d e l i m u h a m m e n k ı y m e t i n ı% 7 5 i n i b u l m a z s a s a ­
tış İkinci satış gününe t a l i k o l u n u r , îkdnci satışta, d a i h a l e bedeM m u ­
h a m m e n b e d e l i n % 75 i n i bulmadığı t a k d i r d e satış t a l e b i düşer. G a y r i m e n ­
k u l k e n d i s i n e i h a l e o l u n a n k i m s e satış b e d e l i n i m a s a başında v e r m e z s e i h a l e
karaı f e s h o l u n a r a k k e n d i s i n d e n e v v e l e n çok artırana arzetıniş olduğu
bedelle a l m a ğ a r a z ı o l u r s a o n a , r a z ı o l m a z v e y a b u l u n m a z s a h e m e n o n
gün müddetle y e n i d e n a r t ı r m a y a çıkarılıp Shale yapılır.
İ k i i h a l e arasındaki f a r k ayrıca b i r hükme h a c e t kalmaksızın m e m u r i y e t i m i z c e alıcıdan t a h s i l o l u n u r .
Gıyap kararı
950/79
Çayırçık K ö y ü n d e n N u m a n Y ı l m a z v e r u f e k a a t t a r a f ı m d a » S a f i y e
A c a r v e şerikleri a l e y h i n e açılan i p t a l i k a y ı t v e t e s c i l , dâvasrmn y a r ­
g ı l a n m a s ı n d a : S a f i y e A c a r ' a d a v e t i y e y e r i n e k a t a n o l a n a k ü z e r e 6/12/1948
S a h günlü m a h k e m e d e hazır bulunması ilân olunduğu haltöe getaaeıdlgtn-
T e l l a l i y e v e t a p u m u a m e l e s i için m u k t a z i m a s r a f a l ı c ı y a a i t t i r . S a ­
tışa iştirak e d e c e k o l a n l a r takdirî k ı y m e t i n <% 7,5 u n i s p e t i n d e p e y akçe­
sini v e z n e m i z e d e p o e t m e l e r i lâzımdır.
Y u k a r d a gösterilen g a y r i m e n k u l l e r
pazar m a h a l l i n d e satılacağı ilân o l u n u r .
y a z ı l ı şartlar tahtında D e v r e k
268
DÜZELTME
4/2/1950 tarifli v e 7 4 2 4 s a y d ı Resmî G a z e t e ' n i n 1 7 7 1 5 ime£ s a h t f e e m d e
yayımlanan, m e v s i m l i k işlerin t e s b i t l hakkındaki 3/10466 s a y ı l ı B a k a n l a r
K u r u l u K a r a r ı n ı n b i r i n c i m a d d e s i n i n 19 u n c u fıkr&s'mcSaüEs; Idsaûz. tuzlalarında,]
ibaresi
yanlışlıkla
[deniz
tuzlarında,]
olarak
tertip
Başbakanlık
Devlet
edilmiş
(Olduğundan düzeltüUr.
Matbaa»
07 Şubat 1950
RESMİ GAZETE
Sayı:7426
İÇİNDEKİLER
Kanun
5524 Tescil Edilmiyen Birleşmelerle Bunlardan Doğan Çocukların Tesciline ve Gizli Kalmış
Nüfus Vakalarının Cezasız Olarak Kaydına Dair Kanun
Sayfa
1
Tebliğ
İzmir İlinin Değirmendere Bucağına Bağlı Çile Köyü Hududu Dahilindeki Devlet Ormanlarının
Tahdit Kısa Dayanağı Hakkında Tebliğ
2
İlanlar
3
Download

Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920