. G*a*U*,
/:-& A
T.C.
ANTA LY A BÜ YÜ K ŞEH İR BELEDİYESİ
İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü
Sb Q
Sayı : 90852262-301.039 - ^ ' ? 8 (?
Konu: M uratpaşa 68 ada 43 ve 46 p. UÎP. İtirazlar
EXP02016
ANTALYA
0 ty ./0 9 /2 0 1 4
BAŞKANLIK M AKAM INA
M uratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde 19K-IIc nolu im ar paftasında yer alan 68
Ada 43 ve 46 parsellere ilişkin M uratpaşa Belediye M eclisinin 03.06.2014 gün ve 215 sayılı
kararı ile kısm en kabul, kısm en reddedilen itirazların incelenerek, karara bağlanm ak üzere
U ygun görüşle arz ederim.
79/2014
BÎrol EKİCÎ
Genel Sekreter
DİYE M ECLİSİNE
B ahadır YAKTAÇ
B üyükşehir Belediye Başkanı V.
Ekler: -ilçe Belediye M eclis Kararı
-1/1000 ölçekli UİP. Değ. fot.
- İtirazlar
02/09/2014 Ş ehir Plancısı
ö U / 0 9 / 2 0 1 4 Pln. Şb. M d. V.
: Y.U.AYDEMİR(j9(
: M.ALKAN $£■ U
A d res: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: M enekşe ALKAN
T e l : 0 242 241 28 66
F ax : 0 242 243 06 28
VVeb: w w w .antalva.bel.tr
E -p o sta: info@ antalva-bld.gov.tr
planlam a@ antalva.bel.tr
ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN
03.06.2014 TARİH VE 215 SAYILI KARARI
Gündemin 26. Maddesi
Karar No. 215
Özü: 68 ada 43 parseldeki 1/1000 ölçekli
plan değişikliğine yapılan itirazların
Planlama ve İmar Komisyonundan
geldiği şekliyle Doğu Antalya Emlak
Müdürlüğü itirazının kabulü ile diğer
itirazların reddine oy çokluğu ile karar
verildiği hk.
Gündemin 26.Maddesinde
yer alan Plan ve Proje Müdürlüğünün, Belediyemiz
Meclisinin 04.12.2013 tarihli ve 378 sayılı Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin
15.01.2014 tarihli ve 83 sayılı kararlarına konu 68 ada 43 parseldeki plan değişikliğine askı
süresi içerisinde Doğu Antalya Emlak Müdürlüğünün 24.03.2014 tarihli ve 4161 sayılı Şehir
Plancıları Odasının 27.03.2014 tarihli ve 07.14.053 sayılı yazıları ile yapılan itirazlarla şaluslar
tarafından yapılan itirazlar; Planlama ve İmar Komisyonunun 09.05.2014 tarihli toplantısında
incelenmiş, Doğu Antalya Emlak Müdürlüğünün hâzinenin özel mülkiyetindeki 68 ada 46
parselin turistik tesis alanı olarak planlanmasına ilişkin talebi uygun bulunmuş, diğer itirazlar
uygun bulunmamıştır. Konunun görüşülmek üzere Belediye Meclisine havalesini isteyen
28.05.2014 gün ve 2864 sayılı yazısı okundu.
Üye Songül Başkaya söz alıp, komisyondan geldiği şekliyle kabulü uygundur,
Başkanım, dedi.
Üye Cemal Lütfü Öner söz alıp, Sayın Başkanım söz konusu yer malum Talya Otelinin
olduğu yerdir ve uzun süredir Antalya gündemini meşgul etmektedir ancak ilgili sivil toplum
kuruluşlarının yapmış oldukları düzenledikleri raporlar neticesinde Falezlerin üzerinde ve deniz
yaklaşım kıyı bandına çok yakın olması .sebebiyle yeniden inşa yapılırken bincek olan kütle
kitlesinin ağırlığının orda çok ciddi bir sorun olduğu kesindir dolayısıyla biz buradaki
itirazların doğru olduğu kanaatindeyiz ancak bunun tekrar ciddi anlamda irdelenmesinde dairde
bir fikrimiz söz konusu sonra burda bir konu daha var Başkanım, aynı şekilde ben bunlarında
not alınmasını rica ediyorum, mevcut konu ile ilgili tekrar bir imza yok, ben bir iki maddeyi
atlamıştım size demin 31,32,33,34 demiştim aynı şey 26 içinde geçerli bunları eğer kayda
alırsak daha sonra düzeltilmesiyle alakalı Songül Hanımında bahsettiği gibi daha doğru olur
kanaatindeyim, teşekkür ederim, dedi.
Üye Mustafa Taşbaş Sayın Başkanım biz bu maddede komisyon raporu görüşüne
katılmıyoruz, Şehir Plancıları Odasının itirazı doğrultusunda ve bütün yapılan itirazlar
doğrultusunda işlem tesisini talep ediyoruz, dedi.
Başkan, yani itirazların tamamının kabulünü öneriyorsunuz, dedi.
Üye Songül Başkaya söz alıp, Sayın Başkanım, bu konuyla ilgili gruplar tarafından
çekinceleri dile getirildi, aym şeyleri bizde zaten paylaştık kendi grubumuzda da görüştük
ancak Talya Otelle ilgili 1990’lı yıllarda 7 kat yani 25.50 yükseklik için gerekli tüm izinler
alınmış daha sonra mahkeme ve yargı süreçleri olmuş, ama kazanılmış bir hakkın biz bugün
yok edilmesiyle ilgili bir karar alamayız, aldığımız takdirde de bunlar bize gelecekte rücu
edecektir, dedi.
Üye Ahmet Öztürk söz alıp, Sayın Başkanım, burada iskanları da var isterlerse birer
nüsha arkadaşlara verebilirim, mevcutta 7 katlı bina Büyükşehir Meclisinden 25.50 olarak
gelmiş, bir itiraz var Şehir Plancılarının itirazı var, Şehir Plancılarının itirazında 17.50 olduğu
söyleniyor ama zaten 25.50 mevcuttaki iskanda o itirazda da bir hata var itirazı yaparlarken
Karar No:215
-
2
-
03.06.2014
bizde o itirazlara göre cevap vermemiz gerekiyordu, mevcutta 25.50 itirazlann reddine
Defterdarlığın alanı mahkeme kararıyla o bölgeye bağlanıyor onunda Defterdarlığın turizm
tesis alanına eklenmesine itirazını kabul ettik, diğerlerini red ettik Sayın Başkanım, dedi.
Başkan, şimdi iki görüş ortaya çıktı ekalliyetten başlayarak oylayacağım birisi bütün
itirazların kabulü, biriside komisyondan geldiği şekliyle itirazlardan birinin kabulü diğerlerinin
reddi şeklinde, bütün itirazların kabulü hususunda oylarınıza sunuyorum, kabul edenler,
etmeyenler, kabul edilmemiştir, dedi.
AKP grubu ve MHP grubunun kabul,
C.H.P grubunun red oylarına karşılık kabul edilmedi.
Başkan, İlgili maddenin komisyondan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum,
kabul edenler, etmeyenler, dedi.
Yapılan oylamada;
C.H.P grubunun kabul,
A.K.P grubu ve MHP grubunun red, oylarına karşılık,
68 ada 43 parseldeki 1/1000 ölçekli plan değişikliğine yapılan itirazlann Planlama ve
İmar Komisyonundan geldiği şekliyle Doğu Antalya Emlak Müdürlüğü itirazının kabulü ile
diğer itirazların reddine oy çokluğu ile karar verildi.
Av.Ümit UYSAL
Belediye Başkanı
Belediye Meclis Başkanı
Murat ŞİMŞEK
Cem KOTAN
PLAN GEREKÇESİ
MURATPAŞA BELEDİYESİ
68 ada 43 parselin,
yapılanm a koşulları E:90, H MAX=25.50 m olarak önerilmiştir.
ADA/PARSEL NO 6 8 / 4 3
PAFTA NO
19K II c
Ö lç e k :l/1 0 0 0
MEVCUT PLAN
ÖNERİ PLAN
'^Bodiu
J Q tO p
3 Boc
TU R İS T İK T E S İS ALAN I
’
(O T E L)
E :0 .9 0
t/# -.
V.V • H M A X = ; 2 5 .5 0 m V £ ’
T U /* * # »
G Ö S TER İM (LE JA N D)
ooo
ONAM A SINIRI
TU RİSTİK T ES İS A LA N I
(OTEL)
T.C
ANTALYA VALİLİĞİ
Defterdarlık M illî Emlâk Dairesi Başkanlığı Doğu Antalya Emlak Müdürlüğü
Sayı
Konu
: 97073469/07010100183/
: İmar Planına itiraz
fa t
GÜNLÜDÜR
M URATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
ANTALYA
İlimiz, M uratpaşa İlçesi, Haşimişcan Mahallesinde bulunan 68 ada 43 parsele ilişkin
Muratpaşa Belediyesinin 04.12.2013 tarih ve 378 sayılı kararıyla yapılan ve Antalya
Büyükşehir Belediye M eclisinin 15.01.2014 tarih ve 83 sayılı kararıyla onanan 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı Belediyenizce 28.02.2014 tarihinde askıya çıkartılmıştır.
Söz konusu imar planı incelendiğinde; 68 ada 43 parseldeki turistik tesis alanının
yapılanma
koşullarının
değiştirilmesine
ilişkin
hazırlandığı,
Hm ax=l 7.50m ’den
Hmax=25.50m’ye çıkartıldığı görülmektedir.
17.07.2012 tarih ve 1262 sayılı Muratpaşa Belediyesi Encümen Kararında; Haşim
İşcan Mahallesi 68 ada 20,43, 46 nolu parseller ile yoldan ihdasen oluşan 341m2 alan ve
tapulama harici alandan ihdasen oluşan 303 m2lik alanda; Haşim İşcan Mahallesi 68 ada 20
parselde M uratpaşa Belediyesinin 21.06.1996 gün ve 53 sayılı kararı ile yapılan, Antalya
Büyükşehir Belediyesinin 15.08.1996 tarihinde aynen onadığı 1/1000 ölçekli plan tadilatına
uygun olarak ve Haşim İşcan Mahallesi 68 ada 43 ve 46 parsellerde Turizm Bakanlığının
06.11.1990 tarihinde Antalya 1 no.lu Turizm Merkezine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar
planına uygun olarak yapıldığı belirtilmektedir.
Ayrıca öneri imar planında 68 ada 43 parselin sınırlarına uygun olarak “Turistik Tesis
Alanı” olarak plan kararı getirildiği görülmekte ise de; öncesindeki “Turistik Tesis Alanı”
smırı Hazine mülkiyetinde bulunan 98m2yüzölçümlü Haşim İşcan Mahallesi 68 ada 46 parseli
de kapsamaktaydı.
Dolayısıyla dosyasında Disco binası olarak tespitinin yapıldığı görülen 68 ada 46
parsel ve bir kısım DHTA alamn “Turistik Tesis Alanından” çıkartıldığı görülmektedir.
Daha önce plan sınırının aynı şekilde geçirilmesi nedeniyle, 03.09.2010 tarih ve 251
sayılı Muratpaşa Belediye Meclis kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına
22.04.2013 tarih ve 1622 sayılı yazı ile itiraz edilmiş, süresi içinde cevap alınmadığından
planın iptali istemiyle Muhakemat Müdürlüğünden dava açılması istenilmiştir.
Sonuç olarak, Haşimişcan Mahallesinde bulunan Hâzinenin özel mülkiyetindeki
68 ada 46 parsel no.lu 98,00m2 yüzölçümlü taşınmaz ile Devletin hüküm ve tasarrufu
altındaki alamn da imar planında turistik tesis alanı sınırları içerisinde planlanması
gerekmektedir.
İtirazımızın bu yönde değerlendirilerek, yasal süre içerisinde cevap verilmesi
hususunda gereğini rica ederim.
A N T A L Y A A tu n A T P A Ş A
Y A J 1 İŞ L E R İ M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
T « r ih : ^ 5 - 0 3 ,( ( ^ K t y ı t N o :
Müdürlük Adı
Gereği Keordint
ft,
8 if.
Defterdar
P LA N V E PR O JE &<!ÖD.
Kayıt TarihP^, ic y jı 201( j
Kayıt No:....j
$
YAZININ
*— 7
S ilo
N o:
u /a
u
Soğuksu Mh. D efterdarlık Blv. AN TA LY A
Telefon : (0242 )237 84 69 faks (0242) 237 84 71
N t f e y s , K irce
Gör.döfPirf.'^:
f .'û d . A n O '.c n ı::'
G e re ğ i
Bilçi
Koor<îr.G
J-U Ö
J
2
3
t?
■■
Bilgi İçin İrtibat: H .K .CEN K D efterdarlık Uzmanı
Elektronik Ağ: wwvv.m illiem lak.eov.tr
1
Etiler Mah. Adnan Menderes Bulvarı No: 65/B
Yükseliş Apt. K:4 No: 18 - ANTALYA
Tel: 0.242.322 15 00 • Faks: 0.242.322 15 00
E-posta: [email protected]
Web: http://www.spo.org.tr
TMMOB
Şehir Plancıları Odası
ANTALYA ŞUBESİ
W U ;.v.:'P ASA GELi::: V £ £ i
YAZININ
Sayı
K onu
: 07.14.053
: 68 Ada 43 Parsel hk.
P
u b
;
Kayn No:,
Ner:vo.K'r~
Gönden..
MM./.-------- ,
sıro
No:
1
K * n f e ılh M T C &
t J L A
/ * *
Bilgi
.......
Kor;
. Ij'rrri
i
27.03.2014
DC
2
3
v /
1
i
i
Tt€ .
MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA
ANTALYA
M uratpaşa Belediye Meclisinin 04.12.2013 gün ve 378 sayılı kararı ile uygun bulunan,
Antalya Büyükşehir Belediye M eclisi’nin 15.01.2014 tarih ve 83 sayılı kararı ile onaylanan 19K-IIc
nolu imar paftasında yer alan 68 ada 43 parseldeki turistik tesis alanında yapılaşma koşullarının
değiştirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği, Muratpaşa B elediyesi’nde
28.02.2014-31.03.2014 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır.
İlgili plan odamız tarafından incelenmiş olup, aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
İlgili plan değişikliğinde, mülk sahibi tarafından mevcutta E:0.90, hmax=17.5m olan
yapılaşma koşullan emsalde değişiklik yapılmadan h=7 kat olarak önerilmiştir. M uratpaşa Belediyesi
M eclisi’nin 04.12.2013 gün ve 378 sayılı kararı ile hmax=20.50m max.5 kat olmak koşulu ile
onaylanmıştır. Antalya Büyükşehir Belediye M eclisi’nin 15.01.2014 tarih ve 83 sayılı kararı ile
hmax=25,50 olmak koşulu ile onaylanmıştır.
İlgili plan değişikliği ile söz konusu turistik tesis alanm da otel olarak kullanılan yapının
yapılaşma koşulları değiştirilerek hmax=17.50 den 25.50 ye çıkarılmaktadır. İlgili otelin konumu
düşünüldüğünde, kıyı kenar çizgisinin kara tarafında, falezlerin üstünde yer alan bu yapının
yüksekliğinin artırılması kentin siluetini olumsuz etkileyecek, gelecekte olacak benzer yapılar için
olumsuz emsal teşkil edecektir.
Planda öngörülen yapılaşma şartları, falez çevresi yapılaşm a şartlarına oranla çok yüksek
olması nedeniyle planlarda olması gereken bütünlük ve kapsamlılık ilkelerine aykırı olduğu gibi,
planlama esaslarıyla da örtüşmemektedir.
Planlama mevzuatları ve tekniği gereği yukarıda yapmış olduğumuz değerlendirm eler ve
açıklamalar doğrultusunda, askı süresi içerisinde şehircilik ilkeleri, planlama esas ve teknikleri ile
kamu yararına aykırı ilgili plana yapmış olduğumuz itirazımızın yasal süreler içerisinde
değerlendirilerek tarafımıza bilgi verilmesi konusunda gereğini bilgilerinize arz ederiz.
TMMOB Şehir Plancıları Odası, Anayasa'nın 135. Maddesinde tanımlanan; 7303 sayılı KHOerte değişi* 6235 sayılı TMMOB Vtess uyarınca kurulmuş kamu kurumu ntelijinde meslek kuruluşudur.
MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞIMA
MURATPAŞA/ANTALYA
İTİRAZ EDİLEN KARAR VE PLAN : 68 ADA 43 PARSELDEKİ YAPILANMA KOŞULLARINI
DEĞİŞTİREN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI BU PLANIN KABUL EDİLDİĞİ MURATPAŞA
BELEDİYESİNİN 04.12.2013 TARİH VE 378 SAYILI MECLİS KARARINA İTİRAZDIR.
68 ada 43 parsel hakkında 04.12.2013 tarihli Muratpaşa Belediyesi Meclisinde, 378 sayılı karar ile hiçbir
şekilde yeni bir plan yapma gerekliliği olmadan, gerekçesi gösterilmeden, kamu yararı koşulu
aranmadan emsal ve kat yüksekliği artırılarak imar hukuku hükümlerine aykırı yeni bir 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı yapılmıştır.
Muratpaşa Belediyesi tarafından 04.12.2013 tarih ve 378 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen plana
göre anılan parsel hakkında yapılaşma koşulları bina yüksekliği max h=17.50 m iken max h=20.50 m ye
çıkarılmış, taban kat sayısı 0.18 koşulu kaldırılmış ve yapılaşma emsali ise E=0.90 olarak belirlenmiştir.
Plan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderildiğinde bu kez Antalya Büyükşehir
Belediyesinin 15.01.2014 tarih 83 sayılı Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile 68 ada 43
parsele yeni yapılanma koşulu verilerek yükseklik bu kez 25.50 m, E=0.90 olarak kabul edilmiştir.
Bu imar plan değişikliği, anılan parsele yapılanma koşullarını yükseklik 17.50, taks=0.18, E. 0.90 olarak
verilmesi gerektiği yolunda hüküm kuran birden fazla mahkeme kararı olmasına karşın yapılmış bir plan
değişikliğidir.
Tamamen yargı kararlarına aykırı yapılanma koşulları ile kamu yararı gibi zorunluluk hali de aranmadan
ve gerekçesi de gösterilmeden çok kısa aralık ile üstelik davalar da devam ederken yeni bir plan
yapılmış olması hukuka aykırıdır.
Bu nedenle yaptığımız itirazımızın kabulü ile 04.12.2013 tarihli Muratpaşa Belediyesi Meclisinde, 378
sayılı karar ile yapılan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından değiştirilerek onama sonucu kat
yüksekliğinin 25.50 metreye çıkarıldığı, taban kat sayısı kısıtlamasının kaldırıldığı 1/1000 ölçekli plan
değişikliğinden dönülmesine karar verilmesini dileriz. 25.03.2014
Download

Gündemin 105.Maddesi