^6»ıı*iırt f
S= ••
t .c .
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
••“• o m
o
î *«\ -*®_*
v r
4
Sayı : 90852262-301.03- \ d \ % > '1 0 5 1
Konu: Korkuteli Başpmar 9,16,42,43,1083,2015 parseller NIP.
EXP02016
A NTALYA
2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Î1 Genel Meclisinin 05.03.2014 tarih 150 sayılı kararı ile uygun bulunan, ancak Valilik
Makamınca onayı bulunmayan ve 6360 sayılı yasa gereğince Belediyemizin yetkisine geçen
N25C-12D nolu imar paftasında yer alan Korkuteli Başpınar 9, 16, 42, 43, 1083, 2015
parsellerin konut amaçlı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım imar Planının
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.
EK: -İl Genel Meclis Kararı
-1/5000 ölçekli NİP. fot.
-Açıklama raporu
MEC1|İS’E
MÇ&t-Belediye
------------- --KJkuiıyüK'şenir
Başkanı
t
A d re s: Antalya B üyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
A yrıntılı bilgi için irtibat: A .L ale DARICI
T e l : 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
W eb : wvvw.antalva.bel.tr
E -posta: info@ antalva-bld.gov.tr
planlam a@ antalva.bel.tr
T.C.
ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
Seçim Dönem i
21
K arar No
150
Toplantı Tarihi
05.03.2014
Birleşim
13
Saat
13.30
K a r a r Ö z e ti : A n taly a İli, K orkuteli İlç e si. B aşpm ar
K öyü. 9, 16, 4 2 , 43. 1083 ve 2015 n o lu p a rse lle r ile yakın
çevresinde, 1/100.000 ölçekli A n taly a-B u rd u r-Isp arta
Ç evre D ü zen i Planı 9.1.2 K ırsal Y e rle şm e A lanları
hüküm leri v e 3194 sayılı İm ar K a n u n u ile ilgili
y ö n etm elik ler çerçev esin d e h a z ırla n a n 1/5000 ölçekli
N azım İm ar P lanı taleb in in uygun b u lu n d u ğ u n a, konıı
hak k ın d a h azırlan an İ m a r ve B a y ın d ır lık K o m isy o n u
raporunun k ab u lü n e, İl G enel M e clisin ce işaretle yapılan
o ylam ada m evcudun oy birliği ile k a ra r verildi.
İlgi: İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
VERİLEN KARAR
Antalya İl Genel Meclisi Meclis Başkanı Av. Cavit ARI’nm Başkanlığında 59 üyenin katılımıyla;
05.03.2014 tarihli 13. birleşiminde Gündemin 22. Maddesinde yer alan; Antalya İli, Korkuteli
İlçesi, Başpmar Köyü, 9, 16, 42, 43, 1083 ve 2015 nolu parsellerde ve yakın çevresinde hazırlanan
1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı talebi ile ilgili verilen öneri hakkında hazırlanan İmar ve
Bayındırlık Komisyonu raporu İl Genel Meclisinde okunarak yapılan müzakere sonucunda;
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunda;
“ İl Genel M eclisinin 10.01.2014 tarihli 56 sayılı kararınca komisyonumuza havale edilen İlimiz
Korkuteli İlçesi, Başpmar Köyü, 9. 16, 42, 43, 1083 ve 2015 nolu parseller ile yakın çevresinde
hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı talebi 10.02.2014 ve 21.02.2014 tarihlerinde
yapılan Komisyon çalışmalarında gündeme gelmiş olup, İmar ve Bayındırlık Komisyonu
tarafından incelenmiştir. İlimiz, Korkuteli İlçesi, Başpmar Köyü, 9, 16, 42, 43, 1083 ve 2015 nolu
parseller ile yakın çevresinde hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı yapımına ilişkin
dosyanın incelenmesi neticesinde, evrakları tamamlanmış olan dosyanın 1/100.000 ölçekli
Antalya-Burdur-Isparta Çevre Düzeni Planı 9.1.2. Kırsal Yerleşme Alanları hükümleri ile 3194
sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında uygun olduğu kararına varılmıştır. Takdir İl
Genel M eclisinindir . ” denilmektedir.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun ilgideki raporu ve konu hakkında İl Genel Meclisinde
yapılan müzakereler sonucunda;
Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Başpmar Köyü, 9, 16, 42, 43, 1083 ve 2015 nolu parseller ile yakın
çevresinde, 1/100.000 ölçekli Antalya-Burdur-Isparta Çevre Düzeni Planı 9.1.2 Kırsal Yerleşme
Alanları hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu ile ilgili yönetmelikler çerçevesinde hazırlanan
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebinin uygun bulunduğuna, konu hakkında hazırlanan İmar ve
Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne, İl Genel Meclisince işare tle ^ y ap ılan oylamada
mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Av. Ca
İl Genel M
Gülay B
Kâtip
ıan AYDIN
Câtip Üve
G Ö Ş T E R jM
, '•;
000P
L
A
N
ONAMA SINIRI
0 - 0 —
, ~ r~ r
I
ÖLÇEK: 1/5000
UYGULAM A YAPILACAK ALAN SINIRI
— ÖNLEMLİ ALAN ŞINIRt... ..
;
•••• ••••fcı- •• • ::
dooooo
ETAPLAM A BÖLGâîÜERİ .
©0-^—
ONAYLI İMAR PLANI BULUNAN ALAN SINIRI
‘ .
I
, * * * • ? • ' ■ • .
" O"
.v
ı^[İM 7S [E [L -C T L [!.^M []M [k^-: : ■
•(F(5)MiaSV(PM- m m m
I
KONUT ALANI
M
CDOşOKYOĞUNLUKLUNRSALYEPLEŞJ.îALAM)
P A R K ÂLÂNI
u
6jw .i
ÖNLEMLİ ALAN 2.1
ÖİV5.1
ÖNLEM Ll ALAN 5.1
M M 1M .
M ERA ALANI
gan
TAŞIT YOLU
[ ıt r i
SERVİS YOLU
_İLKÖĞRETJM TESİS ALANI
İBADET YERt
S
İZ
■ANTALYA-KORKUTELİ BAŞPI NAR
:9,16,42,43,1083,2015 NOLlI PARSELLERDE
/''yiv ı İLAVE NAZIM İMAR PLANI
TRAFO ALANI
S p \ ' •" ü
PLAN NOTLARI
-----•■—1
:
__ ____
1- 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU VE BU .KANUN HÜKÜMLERİYLE İLGİU YÖNETMELİKLERE UYULACAKTIR.
2- 14.03.4992
TARİH VE 20814 SAYILI : RESMİ GAZETEDE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN KATI
ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNİN
İLGİLİ
3- 07.01.1991
RESMİ' ĞAZETEOJE
TARİH VÇ 20748 SAyiLr
HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR:
YAYINLANARAK
.SU K İR L İL İĞ İK O N T R O Ü YÖNETMELİĞİNİN' İLGİLİ; .= HÜKÜMLERİNE
YÜRÜRLÜĞE GİREN
UYULACAKTIR.
ı
..
4- PİSSU ÇUKURLARI GÖL VE AKARSULARA BAĞLANAMAZ. PİSSU! SİSTEMİ VAR İSE,
TESİSİN
PİSSU
KANALLARI BU-^ĞA BAĞLANIR. LAĞIM MECRASI VE FOSEPTİK ÇUKURLAR İÇİN, LAĞIM MECRASI-j OLMAYAN
YERLERDE YAPILACAK
5- YÜRÜRLÜKTEKİ
ÇUKURLARA AİT YÖNETMELİK
OTOPARK YÖNETMELİĞİ
;6i D EP R E M
■YÖNETMELİĞİ
7- "AFET
BÖLGELERİNDE
8-BU PLAN KAPSAMINDA
HÜKÜMLERİ
HÜKÜMLERİ
GEÇERLİDİR. !
UYULACAKTIR.
1593 SAYILI UMUMİ HIFZISIHA . KANUNU
GEÇERLİDİR.
ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANINDA BELİRTİLEN
11-1/5000-ckçEKLİ NAZIM İMAR PLANINDA BELİRLENEN
UYGÜLAMÂ İMAR PLANI YAPILABİLİR.
12-ÖA2.1
GEÇERLİ OLACAKTIR.
UYULACAKTIR.:
YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK” HÜKÜMLERİNE
9-ETAPLAMA BÖLGELERİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER , .
10-1/5000
HÜKÜMLERİ
HÜKÜMLERİNE
OLARAK DEĞERLENDİRİLEN
. . .
İÇİN
NAZJM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAKTIR.
ETAP LAMA SINIRLARINA UYULACAKTIR.
ETAPLAMA SINIRLARINA UYULARAK 1/1000 ÖLÇEKLİ
•"
• î-
M
■■
*’
EĞİMLİ ALANLAR :İLE YAPI TEMELLERİ ARASINDA
TAMPON
BÖLGELER BIRAKILMALI, BU ALANLARDA PROJESİNE UYGUN İSTİNAT DUVARI VB. GEREKLİ
MÜHENDİSLİK ÖNLEMLERİ PROJE MÜELLİFİ TARAFINDAN ALINDIKTAKİ SONRA YAPILAŞMAYA
GEÇİLMELİDİR. ŞEV ALANLARDA TERASLAMA YAPİLARAK EĞİM MİKTARININ DÜŞÜRÜLMESİ BU
ALANLAR İLE İNCELEME ALANININ KUZEYİNDE HAFRİYAT SONRASI OLUŞTURULMUŞ YARMÂLAR
YAPILAŞMAYA GİDİLDİĞİNDE YAPI ALANLARI. İLE TAMPON i BÖLGELER OLUŞTURULMALIDIR.
Ö A .5:i OLARAK DEĞERLENDİRİLEN ALANDA YAPILAŞMA ESNASINDA YAPI TEMEL
ALANLARINA YAPILACAK VE PROJEYE ESAS TEŞKİL EDECEK OLAN YAPI YÜKÜNE BAĞLI OLARAK
DEfAYU ZEMİN ETÜT ÇALIŞMALARINA : GÖRE ZEMİN KRİTERLERİNİ; DİKKATE ALINARAK PROJE .=.
MÜELLİFİ TARAFINDAN, TEMEL TİPİ, TEMŞL DERİNLİĞİ VE' TEMEL BOYUTU BELİRLENMELİ VE
GEREKLİ MÜHENDİSLİK ÖNLEMLERİ ALINMALIDIR.
13£EVRE YE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TARftFINpiAN/.İ6.09.2p i3
., X
J
____ 1
L
...... __________ _
-r '
TÂRİHİNDE ONAYLANAN ÂNTÂLYÂBÜRDÜR- İSPARTA PLANLAMA , BÖLGESİ 1/100000 ÖLÇEKLİ
ÇEVRE: DÜZENİ PLANININ 9.1.2. KIRSAL YERLEŞME AL^NLARf
PLAN HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.
14- BU PLAN VE PLÂN HÜKÜMLERİNDE. YER ALMAYÂN KONULARÖA 1/25000 ÖLÇEKLİ
KÖY-YERLEŞİK ALANI- GELİŞME ALANI SINIRLARI PLANI PLAN HÜKÜMLERİNİN
(VARSAK YAYLASI-BAŞPINAR) 2.2 VE 2.3 VE 6. MÂDDELERİ SEYREK YOĞUNLUKLU KIRSAL ■ ■
YERLEŞİM ALANhPLAN HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.
:-, •
-J KONUT ALANI VE TURİSTİK TESİS ALANI YAPILABİLİR:
_ .’
KONUT ALANI YAPILMASI DURUMUNDA EMSAL:0.20
HW!AX:6.50M (2KAT) OLACAK
TURİSTİK TESİS ALANI YAPILMASI DURUMUNDA . E:0.30 HMAX:3 KAT OLACAKTIR.
-
.
ANTALYA - KORKUTELİ - BAŞPflNAR
9,1®, 42, 43, 1083 ve 2015 NUMARALI
PARSELLERDE VE YAKIN ÇEVRESİNDE
İLAVE 1/S000 ÖLÇEKLİ NÂZIM İMAR PLANI
PLAN AÇIKLAMA RAPORU
S- netcad
33®[email protected]<D
HAZIRLAYAN
FUNDA YÖRÜK (ŞEHİR PLANCISI)
MERVE PINAR KINKIT (ŞEHİR PLANCISI)
Korkuteli Başpınar 9,16,42,43,1083, 2015 ve Yakın Çevresi (ANTALYA) İmar Planı
______________________________________________Plan Açıklama Raporu-2013
2. PLÂNLAMA KARARLARI
2.1. Planlama Amaç ve Hedefleri
o
Planlamanın temel amacı; araştırma-analiz-değerlendirme çalışmaları ışığında,
Başpınar Köyünün, mevcut planlama sorunlarının tespiti ve önerilecek
çözümlerle, sosyoekonomik ve mekansal yapı deseninin, arazi kullanım
durumunun bir bütün içinde araştırılması, gelecek dönemdeki gelişiminin
düzenli, sağlıklı ve planlı bir yapıda olmasına imkan sağlayacak, gelişme
seyrine yön verecek, harita sınırlarını kapsayan bir planlama çalışmasının
yapılmasıdır.
o Yerleşmenin sağlıklı gelişimi için, koruma kullanma dengesini kurarak doğal
yapının tahrip edilmemesini sağlayacak tedbirlerin alınması planlamanın temel
hedefidir.
o Arazi kullanım kararlarını planlama alanında yaşayacak nüfusun eğitim, ibadet
yeri, aktif ve pasif yeşil alan ihtiyaçlarını gerekli mekan organizasyonlarını
yaparak yeterli düzeyde karşılayabilecek şekilde geliştirmek,
o Planlama alanında kullanımlar arasında fiziki ve fonksiyonel bütünlüğü
sağlamak, kullanımlar arasında, birbirlerini fonksiyonel olarak tamamlamalarını
ve eş zamanlı gerçekleştirilmelerini sağlayacak bağları oluşturmak,
o Gelişme dinamiği göz önüne alındığında etaplı gelişmeye imkan tanıyacak
çözümler üretmek,
o
Ulaşım altyapısını güvenli ve hiyerarşik bir yapıya kavuşturarak sistematize
etmek ve geliştirmek,
o
Planlama alanı içindeki kullanım alanlarının araç ve yaya trafiği açısından
ulaşılabilirliliğini artırmak,
o Yerleşimde yer alan, şu anda kullanılmayan potansiyel kullanımları geliştirmek,
o
Sonuç olarak kırsal gelişmeyi kontrol altına alarak, düzenli ve planlı olmasını
sağlamak, artan nüfusun ihtiyacını karşılayacak konut alanlarını bir plan
dahilinde üretmek, mevcut dokudaki yapılaşmanın sağlıksız olan bölümlerini
iyileştirmek, mevcut planlama sorunlarına çözüm önerileri geliştirmek planlama
amaçlarındandır.
ıı
V
Korkuteli Başpınar 9,16,42,43,1083, 2015 ve Yakın Çevresi (ANTALYA) İmar Planı
Plan Açıklama Raporu-2013
2.2. Arazi Kullanım Kararlan
Planlama alanındaki 9,16, 42, 43, 1083 ve 2015 nolu parsellerin (5.5 ha) ve
çevresi toplam alanı yaklaşık 24.83 ha dır.
Planlamada arazi kullanımının şekillenmesinde, mevcut yol aksları, bu
yolun etrafında önerilen konut ve sosyal donatı alanları belirlemiştir.
Yerleşimin gereksinim duyduğu ilköğretim tesisi, ibadet yeri v.b. sosyal
donatı alanları, gelişme konut alanları göz önünde bulundurularak uygun yerlerde
konumlandırılmıştır. Ayrıca park alanı gibi aktif yeşil alanlar konut alanlarına
dengeli bir şekilde dağıtılmıştır.
V
Korkuteli Başpmar 9,16,42,43,1083, 2015 ve Yakın Çevresi (ANTALYA) İmar Planı
Plan Açıklama Raporu-2013
2.2.1. Ulaşım Kararlan
Yapılan çalışmalarda; ulaşım altyapısını güvenli ve hiyerarşik bir yapıya
kavuşturarak sistematize etmek ve geliştirmek, planlama alanı içindeki kullanım
alanlarının araç yaya trafiği açısından ulaşılabilirliğini artırmak amaçlanmıştır.
Yerleşmeler arasındaki bağlantı yolları da 12 m genişliğinde taşıt yolları ile
sağlanmış, ayrıca bu alanlar içerisinde 10 m genişliğinde taşıt yoiları önerilmiştir.
Ulaşım şeması oluşturulurken mümkün olduğunca mevcut yol akslarına ve
arazi topografyasına dikkat edilmiş, kısmen kadastrai yolların kullanılmasına özen
gösterilmiştir.
2.2.2. Gelişme Konut Alanları
2 kat verilen gelişme konut adalarında kırsal yaşamın devam edeceği göz
önünde tutulduğundan bu alanlarda zemin katın müştemilat olarak kullanılacağı
öngörülmektedir.
8.61 ha büyüklüğündeki konut alanlarında yapılaşma koşulu olarak E=0.20,
ayrık nizam hmax= 6.50m (2 kat) şeklinde olup ortalama parsel büyüklüğü 600 m2
'dir.
Planlama alanında nüfus hesaplaması yapılırken toplam konut alanı ile
emsal değeri çarpılır, ortalama bina alanına bölünür ve hane sayısı bulunur.
Hane sayılı ile ortalama hane büyüklüğü çarpılarak nüfus elde edilmiştir.
TUİK verilerinin değerlendirilmesi sonucunda ortalama hane büyüklüğü bu
bölge için 4.3 olarak kabul edilmiştir.
Bu hane büyüklüğüne göre de ortalama bina alanı büyüklüğü 100 m2 olarak
belirlenmiştir.
((Toplam konut alanı (m2) * emsal(KAKS)/ortalama bina alanı (m2)) *
ortalama hane büyüklüğü=Nüfus
((86148 m2*0.20)/100)*4.3=741 kişi
Yapılan hesaplam alar sonucunda
yaşayacağı öngörülm ektedir.
planlama alanında 741
kişinin
Planlama alanında yaşayacağı varsayılan 745 kişiye göre arazi kullanım
kararları geliştirilmiş ve nüfusa göre ihtiyaçlar tespit edilerek imar planında
gösterilmiştir.
13
V
Download

Gündemin 70.Maddesi - Antalya Belediyesi