Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:16.07.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
ÖZEL ŞAHISLAR
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
13.06.2014 tarihli
toplantısında gündemin 69. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
II Genel Meclisinin 05.03.2014 tarih 150 sayılı kararı ile
uygun bulunan ancak Valilik Makamınca onayı bulunmayan
ve 6360 sayılı yasa gereğince Belediyemizin yetkisine
geçen N25C-12D nolu imar paftasında yer alan Korkuteli
Başpınar 9, 16, 42, 43, 1083, 2015 parsellerin konut amaçlı
olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı.
KOMİSYON RAPORU:
II Genel Meclisinin 05.03.2014 tarih 150 sayılı kararı ile
uygun
bulunan
ancak Valilik
Makamınca
onayı
bulunmayan ve 6360 sayılı yasa gereğince Belediyemizin
yetkisine geçen N25C-12D nolu imar paftasında yer alan
Korkuteli Başpınar 9, 16, 42, 43, 1083, 2015 parsellerin
konut amaçlı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planı Komisyonumuzca incelenmiş, uygun
olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom. Üyeşi
fa Reşat OKTAY
r Kom. Üyesi
Cenk Halil
İmar Kom.
Ali Baki SARICA
İmar l^om. Üyesi
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom.\Üyesi
T.C.
ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
Seçim Dönemi
21
K arar No
150
Toplantı Tarihi
05.03.2014
Birleşim
13
Saat
13.30
K arar Ö z e ti : A n ta ly a İli, K o rk u te li İlçesi. B aşp m ar
K öyü, 9, 16, 4 2 , 43, 1083 ve 2 0 1 5 n o lu p a rse lle r ile yakın
ç e v re sin d e , 1 /1 00.000 ö lç e k li A n ta ly a -B u rd u r-lsp a rta
Ç e v re D ü zen i P lanı 9 .1 .2 K ırsal Y e rle şm e A lanları
h ü k ü m leri ve 3 1 9 4 sayılı İm ar K a n u n u ile ilgili
y ö n e tm e lik le r
ç e rç e v e s in d e
h a z ırla n a n
1/5000
ö lçekli
N azım İm ar P lanı ta le b in in u y g u n b u lu n d u ğ u n a , konu
h a k k ın d a h a z ırla n a n İm a r ve B a y ın d ır lık K om isy o n u
ra p o ru n u n k a b u lü n e , İl G en el M e c lisin c e işa retle yap ılan
o y la m a d a m e v c u d u n oy b irliğ i ile k a ra r v erild i.
İlgi: İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
VERİLEN KARAR
Antalya İl Genel Meclisi Meclis Başkanı Av. Cavit ARPmn Başkanlığında 59 üyenin katılımıyla;
05.03.2014 tarihli 13. birleşiminde Gündemin 22. Maddesinde yer alan; Antalya İli, Korkuteli
İlçesi, Başpmar Köyü, 9, 16, 42, 43, 1083 ve 2015 nolu parsellerde ve yakın çevresinde hazırlanan
1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı talebi ile ilgili verilen öneri hakkında hazırlanan İmar ve
Bayındırlık Komisyonu raporu İl Genel Meclisinde okunarak yapılan müzakere sonucunda;
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunda;
“ İl Genel Meclisinin 10.01.2014 tarihli 56 sayılı kararınca komisyonumuza havale edilen İlimiz
Korkuteli İlçesi, Başpınar Köyü, 9. 16, 42, 43, 1083 ve 2015 nolu parseller ile yakın çevresinde
hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı talebi 10.02.2014 ve 21.02.2014 tarihlerinde
yapılan Komisyon çalışmalarında gündeme gelmiş olup, İmar ve Bayındırlık Komisyonu
tarafından incelenmiştir. İlimiz, Korkuteli İlçesi, Başpınar Köyü, 9, 16, 42, 43, 1083 ve 2015 nolu
parseller ile yakın çevresinde hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı yapımına ilişkin
dosyanın incelenmesi neticesinde, evrakları tamamlanmış olan dosyanın 1/100.000 ölçekli
Antalya-Burdur-lsparta Çevre Düzeni Planı 9.1.2. Kırsal Yerleşme Alanları hükümleri ile 3194
sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında uygun olduğu kararına varılmıştır. Takdir 11
Genel M e c lis in in d ir denilmektedir.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun ilgideki raporu ve konu hakkında İl Genel Meclisinde
yapılan müzakereler sonucunda;
Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Başpmar Köyü, 9, 16, 42, 43, 1083 ve 2015 nolu parseller ile yakın
çevresinde, 1/100.000 ölçekli Antalya-Burdur-lsparta Çevre Düzeni Planı 9.1.2 Kırsal Yerleşme
Alanları hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu ile ilgili yönetmelikler çerçevesinde hazırlanan
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı talebinin uygun bulunduğuna, konu hakkında hazırlanan İmar ve
Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne, İl Genel Meclisince işaretle^yapılan oylamada
mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Av. Ca
İl Genel M
DİN
GÖSTERİM
PLAN ONAMA SINIRI
#
#
ÖLÇEK: 1 /5 0 0 0
UYGULAMA YAPILACAK ALAN SİNİRİ
— — — — ÖNLEMLİ ALAN SINIRI
• • • • • •
00
ETAPLAMA BÖLGELERİ
ONAYLI İMAR PLANI BULUNAN ALAN SINIRI
KENTSEL KULLANIMLAR
FORMASYON SINIRI
—
■
: “ . ı• ?
0JU.1 ÖNLEMLİ ALAN 2.1
I
KONUT ALANI
0
(DÜŞÜK YOĞUNLUKLU KIRSAL YEWfŞ&E ALANI)
ULAŞIM
MERA ALANI
A
ÖNLEMLİ ALAN 5.1
ÖJM.İ
PARK ALANI
İLKÖĞRETİM TESİS ALANI
İBADET YERİ
©
TAŞIT YOLU
©
SERVİS YOLU
ANTALYA-KORKUTELİ BAŞPINAR
9,16,42,43,1083,2015 NOLU PARSELLERDE
İLAVE NAZIM İMAR PLANI
TRAFO ALANI
P LA N N O T L A R I
1- 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU
2-
14.03.-^992
ATIKLARIN
VE BU KANUN HÜKÜMLERİYLE
TARİH VE 20814 SAYILI
KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNİN
3- 07.01.1991
.SU KİRLİLİĞİ
TARİH VE 20748 SAYILI
İLGİLİ YÖNETMELİKLERE
RESMİ GAZETEDE YAYINLANARAK
İLGİLİ
HÜKÜMLERİNE
RESMİ
GAZETEDE
KONTROL: YÖNETTVELİĞrNİN
İLGİLİ
UYULACAKTIR:
YAYINLANARAK
HÜKÜMLERİNE
4- PİSSU ÇUKURLARI GÖL VE AKARSULARA BAĞLANAMAZ.
UYULACAKTIR.
YÜRÜRLÜĞE GİREN KATI
YÜRÜRLÜĞE
GİREN
UYULACAKTIR.
PİSSU; SİSTEMİ VAR İSE,
TESİSİN . PİSSU
KANALLARI BU-^ĞA BAĞLANIR. LAĞIM MECRASI VE FOSEPTİK ÇUKURLAR İÇİN, LAĞIM MECRASI-j-OLMAYAN
YERLERDE
YAPILACAK
5- YÜRÜRLÜKTEKİ
&■ DEPREM
7-
“AFET
ÇUKURLARA AİT YÖNETMELİK
OTOPARK
YÖNETMELİĞİ
BÖLGELERİNDE
8-BU PLAN KAPSAMINDA
HÜKÜMLERİ
YÖNETMELİĞİ
HÜKÜMLERİ
GEÇERLİ OLACAKTIR.
UYULACAKTIR.
GEÇERLİDİR.
YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK”
HÜKÜMLERİNE
GEÇERLİDİR.
ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANINDA BELİRTİLEN
11-1/5000-ckçEKLİ NAZIM İMAR PLANINDA BELİRLENEN
İÇİN
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAKTIR.
ETAPLAMA SINIRLARINA UYULACAKTIR.
ETAPLAMA SINIRLARINA UYULARAK 1/1000 ÖLÇEKLİ
UYGULAMA İMAR PLANI YAPILABİLİR.
12-ÖA.2.1
UYULACAKTIR.
1593 SAYILI UMUMİ HIFZISIHA .‘KANUNU
9-ETAPLAMA BÖLGELERİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
10-1/5000
HÜKÜMLERİ
HÜKÜMLERİNE
OLARAK DEĞERLENDİRİLEN
^
EĞİMLİ ALANLAR
İLE YÂPI TEMELLERİ
ARASINDA
TAMPON
BÖLGELER BIRAKILMALI, BU ALANLARDA PROJESİNE UYGUN İSTİNAT DUVARI VB, GEREKLİ
MÜHENDİSLİK ÖNLEMLERİ PROJE MÜELLİFİ TARAFINDAN ALINDIKTAKİ SONRA YAPILAŞMAYA
GEÇİLMELİDİR. ŞEV ALANLARDA TERASLAMA YAPILARAK EĞİM MİKTARININ DÜŞÜRÜLMESİ BU
ALANLAR. İLE İNCELEME ALANININ KUZEYİNDE HAFRİYAT SONRASI OLUŞTURULMUŞ YARMALAR
YAPILAŞMAYA GİDİLDİĞİNDE YAPI .ALANLARI. İLE . TAM PO N ; BÖLGELER .OLUŞTURULMALIDIR.
Ö A.5.1 OLARAK DEĞERLENDİRİLEN ALANDA YAPILAŞMA ESNASINDA YAPI TEMEL
ALANLARINA YAPILACAK VE PROJEYE ESAS TEŞKİL EDECEK OLAN YAPI YÜKÜNE BAĞLI OLARAK
DETAYLI ZEMİN ETÜT ÇALIŞMALARINA GÖRE ZEMİN .KRİTERLERİNİ, DİKKATE ALINACAK PROJE
MÜELLİFİ TARAFINDAN, TEMEL TİPİ, TEMEL DERİNLİĞİ V E TEMEL BOYUTU BELİRLENMELİ VE
GEREKLİ MÜHENDİSLİK ÖNLEMLERİ ALINMALIDIR.
13-ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞ! TARAFINDAN,. 16.09.2p.l3 . ^ ;„_4 . ......... ................ i .......1 1 ...,..
TARİHİNDE ONAYLANAN /WTÂLYÂ-EWRDUR- İSPARTA PLANLAMA i BÖLGESİ 1/100000 ÖLÇEKLİ .
ÇEVRE DÜZENİ PLANININ 9.1.2. KIRSAL YERLEŞME ALANLARI
PLAN HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR,
14BU PLAN VE PLAN HÜKÜMLERİNDE- YER ALMAYAN KONULARDA 1/25000- ÖLÇEKLİ
KÖY-YERLEŞİK ALANI- GELİŞME ALANI SINIRLARI PLANI PLAN HÜKÜMLERİNİN
(VARSAK YAYLASI-BAŞPINAR) 2.2 VE 2.3 VE 6. MADDELERİ SEYREK YOĞUNLUKLU KIRSAL j.
YERLEŞİM ALAfİ-PLAN HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.
KONUT ALANI VE TURİSTİK TESİS ALANI YAPILABİLİR.
KONUT ALANI YAPILMASI DURUMUNDA EMSAL:0.20
HMAX:6.50M (2KAT) OLACAK
TURİSTİK TESİS ALANI YAPILMASI DURUMUNDA
E.0.30 HMAX:3 KAT OLACAKTIR.
~ j-
Korkuteli Başpınar 9,16,42,43,1083, 2015 ve Yakın Çevresi (ANTALYA) İmar Planı
_____________________________________________ Pian Açıklama Raporu-2013
İÇİNDEKİLER........................................................................................... i
1. GENEL TANIM............................................................................................................................ ........ 1
1.1. KURUM GÖRÜŞLERİ............................................................................................................... 5
1.2. PLANLAMADAKİ SINIRLAMALAR........................................................................................... 6
1.3. ÜST ÖLÇEKLİ PLANLAMA KARARLARI........................................................................................ 9
2. PLANLAMA KARARLARI.......................................................... ............................................11
2.1.PLANLAMA AMAÇ VE HEDEFLERİ.........................................................................................11
2.2.
ARAZİ KULLANIM KARARLARI............................................................................12
2.2.1. ULAŞIM KARARLARI........................................................................................................... 13
2.2.2. GELİŞME KONUT ALANLARI...............................................................................................13
2.2.3. EĞİTİM TESİSLERİ.............................................................................................................. 14
2.2.4. İBADET YERLERİ........................................................... .................................................... 14
2.2.5. AKTİF YEŞİL ALANLAR....................................................................................................... 14
2.2.6.MERA ALANLARI...................................................................................................................14
İMAR PLANI ALAN KULLANIM TABLOSU............................................................................. 14
Korkuteli Başpınar 9,16,42,43,1083, 2015 ve Yakın Çevresi (ANTALYA) İmar Planı
__________ _______________________________
P/an Açıklama Raporu-2013
1. GENEL TANIM
Korkuteli ilçesi Antalya iline bağlı Akdeniz bölgesi ilçelerindendir. Doğusunda
Antalya Merkez İlçesi Batısında Muğla Fethiye ilçesi ve Burdur, Gölhisar ve Çavdır
ilçeleri, güneyde Kumluca ve Elmalı ilçeleri ve kuzeyde Burdur, Bucak ve Tefenni
ilçeleri ile çevrili bulunmaktadır.
Yüzölçümü 2471 km2'dir. Deniz seviyesinden yüksekliği 1020 metre olup 1/4
oranında Akdeniz iklimi, 3/4 oranında göller bölgesi kara iklimi hüküm sürer. Soğuk
hava göller bölgesinden, sıcak hava Akdeniz bölgesinden intikal etmektedir. Yılın
dört mevsimi bariz olarak görülen ilçede hava sıcaklığı ortalaması kış aylarında
genel olarak -5 derece ve yaz aylarında +25 derece olmaktadır.
Torosların başlangıcını teşkil eden Bey Dağları'nın Akdeniz'e bakan yüzünün arka
kısmında oluşan düzlüklerin ve tepeciklerin hakim olduğu bir arazi yapısı
mevcuttur.
Doğal yapı olarak Bey Dağları'nın yamaçları ve etekleri çamlık fundalık ve
ormanlarla kaplı olup, düz alanlar ise; tarım alanı olarak kullanılmaktadır. Korkuteli
ilçesinin 101.465 hektarı tarım alanı, 5800 hektarı çayır-mera, 100.339 hektarı
orman ve fundalık, 351 hektarı su yüzeyi, 40.313 hektarı tarım dışı ve meskun
sahalardan oluşmaktadır. Tarım alanının 116 hektarı orman sahası içerisinde
bulunmaktadır.
Korkuteli ilçesinde ilçe merkezi ile birlikte 7
bulunmaktadır. İlçe merkezinde 6 mahalle bulunmaktadır.
belediye
ve
46
köy
Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Tespiti 2011 yılı sonuçlarına
göre İlçe merkezi nüfusu 21.314, toplam nüfus ise 51.051'dir. Başpınar köyü ise bu
ilçenin içerisindedir.
Başpınar köyü ise yelemede yerleşen çerkeslerden ve Antalya’nın kepez
ilçesi varsak köyünden yaylaya gelenlerden oluşmaktadır.
Başpınar; Antalya-Korkuteli-Tefenni-Denizli Karayolu üzerinde, Antalya’dan
88, Korkuteli'den 28 km. Uzaklıkta bir dağ köyüdür. Korkuteli-Tefenni-Denizli
karayolunun 21. kilometresinden 7 km. içeride, Taşkesik köyü'nden önce gelir ve
yolu asfalttır. Yeleme Köyüne ayrıca Burdur-Antalya Karayolunun 60. km.deki
Kızılkaya kavşağından da gidilebilmektedir.
Başpınar ismi 1980 yılından sonra konulmuş. Ne yerli halka ne de muhtarına
hiçbir haber verilmeden isimlendirilmiş. Köyün kuruluşundan beri bilinen ismi ve
halen de herkesçe kullanılan adı YELEME. Sözlük anlamı; havadar ve sağlığa
uygun yer.
Yeleme’yi kuran ve iskân edenler; Kafkasya’dan göç eden ÇERKEZLER.
İsmi Antalya’da ki Çerkez Köyü olarak bilinmektedir.
ı
Korkuteli Başpınar 9,16,42,43,1083, 2015 ve Yakın Çevresi (ANTALYA) İmar Planı
Plan Açıklama Raporu-2013
Ruslar ile 150 yıl gerilla harbi yapan Çerkezlerin Osmanlı jmparatorluğuna
sığınması şöyle oluyor. Osmanlı İmparatorluğunun zayıf düşmesi ve yenilmesi ile
08.09.1862 Büyük Avrupa Devletleri İstanbul Protokolü imzalıyor. Ruslar,
Çerkezleri Maykop tarafına sürüyor, gençlerini askere almak ve halkı Hıristiyanlığa
zorluyor. Ruslara asker vermek istemeyen halk, göçe karar veriyor.
Dağıstan’da okumuş Hacefen İbrahim Efendinin önderliğinde topluca
mezarlığa gidilip dualar ediliyor. Hacefen İbrahim Efendi orada bir konuşma
yaparak, iki tercih olduğunu belirtiyor. Bunlardan birinin Rusya’da kalarak tehcire
uğramaları, diğeri ise; OsmanlI’ya iltica etmek.
Eğer OsmanlI’ya iltica edersek belki eririz, ama Müslüman olarak yaşarız.
Rusya’da kalırsak hem eririz, hem de dinimizden oluruz diyor. İlticaya karar
veriliyor, bir kısmı ise kalıyor. Oradan Soçi’ye geliyorlar. Fakat diğer kolları olan
Şapsılar Soçi’de ikâmet etmek istiyor. Diğerleri gemilerle İstanbul’a hareket
ediyorlar, İstanbul’dan da Antalya’ya geliyorlar. Antalya’da bir müddet çadırda
kalıyorlar.
Abdülhamit Han, onları Giritli mahallesine yerleştirmiş. Fakat Antalya sıcak
ve rutubetli olduğu için alışamamışlar, bir kısmı sıtma olmuş. Dağlık yer talebinde
bulunmuşlar. Padişah onlara hangi yeri isterseler vereceğini beyan etmiş. Şimdiki
yerleştikleri Yeleme Köyünü beğenmişler.
Fakat yer Adile Hanım adlı kişinin şahsi malı ve çiftliği imiş. Abdülhamit Han
orayı kendi şahsi parası ile satın alarak Çerkezlere 1894 yılında hediye etmiş. O
devirde ekmek Antalya’dan gelirmiş. Köy daha sonra ikiye bölünmüş, bir kısım
halk Konya-llgın Zebiler’e gitmiş, diğer kısım Antalya’da kalmış. Ayrıca Antalya’nın
Serik ilçesinin Kadriye Beldesinde yerleşmiş birkaç aile bulunmaktadır.
Çerkezler; ananelerine, göreneklerine, dillerine, dinlerine bağlı gözlerini
budaktan sakınmayan, saygılı milletlerden biridir. Türkiye Cumhuriyet Kanunlarına
uyan ve Türkiye aşığı vatandaşlardır. Osmanlı-Rus Savaşlarında birçok
yararlılıklar göstermişlerdir.
Tarihçilerin belirttiğine göre; Çerkezlerin Ataları M.S 375 yıllarında belirgin
olarak tarih sahnesinde görülmüşlerdir. Asya’dan Batı’ya geçen Hunlar, Kuban
steplerini aşarak Taman’a doğru ilerlerken, arkalarında harabe, yangın, ölüm
bırakarak Alan-Sarmat kabile birliğinin yıkılmasına neden olmuşlardır. Yağmalanıp
yıkılan, güçsüz bırakılan Kuban’ın sağ yakası bundan böyle göçebe boylarının
yerleşim yeri olmaya başlamıştır. Meotlar ve Zikhiler etik anlamda pekişerek bu
günkü ÇERKEZ toplumunu oluşturmuştur.
Nart Destanları meşhurdur. Kahramanlık üzerine Çerkezlerin binlerce yıldan
buyana ürettikleri ulusal destanlarının bütününün adıdır. Çerkez Mitolojisinin
tümünü Nart Destanları, İsa’dan önce ki çağlardan bu güne, Kuzey Kafkasya
Halklarının dilinde, müziğinde, sanatında yer etmiştir.
2
Korkuteli Başpınar 9,16,42,43,1083, 2015 ve Yakın Çevresi (ANTALYA) İmar Planı
_____________________________________________ Plan Açıklama Raporu-2013
Yeleme köyünün bugünkü yerinde 1890/1891
yılında kurulduğu
sanılmaktadır. «Yeleme» adının ne Adıgece'de ne de Türkçe'de bir anlamı
bilinmemektedir. Belki Türkçe'de yel, yele, yelleme söcükleriyle bağlantılı bir anlam
taşıdığı düşünülebilir. Ne var ki, Yeleme, zaman içinde «Çerkeş» kavramıyla
özdeşleşmiş; çevrede «Çerkeş» denilince «Yeleme», «Yeleme» denilince
«Çerkeş» akla gelmeye başlamıştır. Bunun üzerine 1960'lı yılların ikinci yarısından
itibaren Yeleme adı resmen değiştirilmiş, yerine Başpınar denilmeye başlanmıştır.
Ancak resmi yazışmalarda her ne kadar Başpınar adı kullanılsa da halk arasında
köyün adı hala Yeleme ve Khaseyhable'dir.
Yeleme'nin eski tarihinde yani Kafkasya'daki tarihinde de, biri nisbeten daha
kısa dönemli olmak üzere iki adla anıldığı bilinmektedir.
V
Korkuteli Başpmar 9,16,42,43,1083, 2015 ve Yakın Çevresi (ANTALYA) İmar Planı
Plan Açıklama Raporu-2013
Varsak Yaylasının ortasından akan çay, yayla çevresinde bulan dağ
eteklerinden, Kırkgöz, Kurumağar, Yarıkmağar ve Palaz isimli doğal su
kaynaklarından çıkan billur gibi tertemiz ve buz gibi soğuk suların aka aka
buluştuğu bir çaydır. Bu çay kıvrıla kıvrıla ve çevresine hayat vererek uzunca bir
yol kat ettikten sonra Korkuteli Barajına ulaşır.
Varsaklılar bu yaylaya mayıs ayını sonlarına doğru Antalya'da havalar
ısınmaya başlayınca göç etmeye başlarlar. Bu göç özellikle okullar kapanmaya
başlayınca iyice hızlanır ve artar. Eylül ayının ortalarına doğru yavaş yavaş geriye
göç başlar.
Yaylada Varsaklılar önceleri çadırlarda ve "dam" adı verilen toprak, ve ağaç,
taş ve kamıştan yapılan evlerde otururlarken özellikle 1991-92 yıllarından sonra
elektriğin yaylaya gelmesi ile çok hızlı bir şekilde yaylaya özgü beton ve çatılı evler
yapmaya başlamışlardır. Şu an yaylada ki konut sayısı binin üstündedir.
Yaylaya halkın daha kolay gidip - gelebilmesi için Varsak Belediyesi saat
17.30 da Varsak'tan yaylaya sabahleyin 6.30 da da yayladan Varsak'a otobüs
hareket ettirmektedir.
1996 yıllarına kadar sadece Varsak Kasabasında bulunan Varsaklar yaylaya
göçerken, bu yıldan sonra Varsak Kasabasının çevresinde köylerden de yaylaya
göç başlamıştır.
y
Korkuteli Başpınar 9,16,42,43,1083, 2015 ve Yakın Çevresi (ANTALYA) İmar Planı
_____________________________________________ Plan Açıklama Raporu-2013
Yaylaya tatil ve dinlenme amacı ile göçenlerin yanında, tarım ve
hayvancılıkla uğraşan ve arazilerini bu amaçla ekip diken Varsaklılar da
göçmektedir. Yaylada en çok hububat ve patates ekilmektedir. Bunun yanında
kabak, lahana ve fasulye gibi sebzelerde ekilip dikilmektedir.
Yaylada ayrıca son yılarda meyve ağaçları çoğalmaktadır. Özellikle vişne
yaylada çok iyi ürün vermesi nedeni ile dikimi çoğalmıştır. Bunun yanında erik,
kiraz, elma, kayısı, şeftali, dut ve iğde de yer yer dikilmektedir.
Varsak Yaylası, Antalya
bakımından nadide bir yayladır.
bölgesinde
ulaşımı
en
kolay
ve
yükseklik
1.1. Kurum Görüşleri
Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü'nün 06.07.2012 tarih ve
19576 sayılı yazısında taşınmazlar mevcut ve tasarlanan yol güzergahları dışında
kaldığı için imar planı hazırlanmasında sakınca bulunmamaktadır denilmektedir.
Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 10.09.2012
tarih ve 3394 sayılı yazısında 2863 sayılı yasa kapsamına giren kültür varlığına
rastlanılmadığı bu alanda ilan edilmiş sit alanı tespit edildiği belirtildiğinden imar
planının yapılmasında sakınca görülmemektedir denilmektedir.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü'nün 16.08.2012 tarih
ve 385969 sayılı yazısında drenaj amaçlı toprak arklar, dere ve yollar gibi her türlü
tesis eğer mevcut veya evveliyatında varsa korunması dere üzerilerinin
kapatılmaması gerekmektedir. Kanalizasyon hattının bulunmadığı sahada tesisine
kadar evsel atık suların sızdırmaz fosseptik çukurlarda, katı atıkların da kapalı
sızdırmaz depolarda depolanıp ilgili idarede uygun görülecek yerlere nakli ve
drenajı ile yeraltı ve yerüstü sularının korunması şartıyla konut amaçlı imar
planının yapılmasında sakınca bulunmamaktadır denilmektedir.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 15.08.2012 tarih ve 25610 sayılı
yazısında 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni planının plan hükümlerinin yayla
alanlarına ilişkin 9.24 nolu maddesine uyulması gerekmektedir.
Ayrıca plan notlarına söz konusu alanda yapılacak proje ile ilgili olarak
yatırıma başlamadan önce ÇED yönetmeliği kapsamında müdürlüğümüze başvuru
yapılacağı, projenin inşaat ve işletme dönemlerinde yapılacak faaliyetlerle ilgili
olarak çevre değerlerinin korunması amacıyla 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu
kanuna istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması ve
gerekli izinlerin alınacağı hükümlerinin eklenmesi şartıyla imar planı teklifi uygun
mütalaa edilmiştir denilmektedir.
V
Korkuteli Başpmar 9,16,42,43,1083, 2015 ve Yakın Çevresi (ANTALYA) İmar Planı
_____________________________________________ Plan Açıklama Raporu-2013
Antalya Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün 09.07.2012 tarih ve 4374 sayılı
yazısında 1/25000 ölçekli Başpınar Köyü varsak yaylası yerleşik alanı-gelişme
alanı sınırları içerisinde düşük yoğunluktaki yayla yerleşim alanı içerisinde yer
aldığından herhangi bir sakınca görülmemiştir denilmektedir.
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Antalya İl Müdürlüğü'nün 17.07.2012 tarih ve
12831 sayılı yazısında 5*8=40 m2'lik trafo alanı ayrılması şartıyla denilmektedir.
19. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Antalya Tesis ve Kontrol
Müdürlüğü'nün 12,07.2012 tarih ve 1927 sayılı yazısında mevcut bir iletim hattı
bulunmamaktadır denilmektedir.
Elektrik Üretim A.Ş. Antalya ve yöresi HES İşletme Müdürlüğü'nün
03.07.2012 tarih ve 678 sayılı yazısında imar planı yapılacak alanının işletme
müdürlüğümüz uhdesindeki tesislerle bir ilişkisi bulunmamaktadır denilmektedir.
Orman Genel Müdürlüğü Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nün 14.12.2012
tarih ve 3425 sayılı yazısında orman alanı sayılmayan yerde olduğu
belirtilmektedir.
1.2. Planlamadaki Sınırlamalar
Planlama alanında plan çalışmalarını etkileyen kıstaslar şunlardır;
-Jeolojik açıdan bakıldığında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün
19.09.2013 tarihinde onaylanan imar planına esas jeolojik etüt raporundaki
hükümlere uyulacaktır.
İnceleme alanındaki gözlemsel jeolojik çalışmalar, jeoteknik amaçlı açılan
sondajlar ile jeofizik ölçümler (Sismik ve Özdirenç), laboratuvar deneyleri ve analiz
sonuçlarından elde edilen veriler doğrultusunda, inceleme alanı; zemin indeks fiziksel özellikleri, sertlik, sıkılık, zemin dinamik ve elastik parametreleri, oturma,
taşıma gücü, zemin büyütmesi ve hakim peryodu vb. yönleri ile incelenmiştir.
Önlemli Alanlar (Ö.A)
Çalışma alanı içinde, doğal afet tehlikeleri ve/veya jeolojik-jeoteknik
özellikleri nedeniyle yerleşime uygunluğu etkileyebilecek, belirli önlemleri
yapılaşma öncesi ve/veya esnasında almak şartıyla planlamaya ve yapılaşmaya
gidilebilecek alanlardır. İnceleme alanının tamamı Önlemli alanlar dahilinde
değerlendirilmiştir.
Korkuteli Başpınar 9,16,42,43,1083, 2015 ve Yakın Çevresi (ANTALYA) İmar Planı
Plan Açıklama Raporu-2013
Önlemli Alan 2(ÖÂ-2): Kütle Hareketleri Tehlikeleri ve Yüksek Eğim
Açısından
Önlemli Alan 2.1(ÖÂ-2.1) : Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilite
Sorunlu Alanlar
İnceleme alanında eğim miktarının %305dan fazla olduğu bölgelerin lokal
olarak inceleme alanın genelinde gözlemlenmesi ve inceleme alanının içinde
küçük ebatlı şevler ile hafriyat sonucu oluşmuş yarma olan kısımlarda yüksek
eğimden dolayı Kütle Hareketleri Tehlikeleri ve Yüksek Eğim Açısından ÖNLEMLİ
ALAN (ÖA-2.1) olarak belirlenmiş olup bu alanlar eklerde 1/1000 ölçekli haritalarda
ÖA-2.1 simgesi ile gösterilmiştir.
Bu alanlardaki yapılaşma esnasında inceleme alanı içerisinde Ö.A.2.1 olarak
değerlendirilen eğimli alanlar ile yapı temelleri arasında tampon bölgeler
bırakılmalı, bu alanlarda projesine uygun istinat duvarı vb. gerekli mühendislik
önlemleri proje müellifi tarafından alındıktan sonra yapılaşmaya geçilmelidir. Şev
alanlarda teraslama yapılarak eğim miktarının düşürülmesi bu alanlar ile inceleme
alanının kuzeyinde hafriyat sonrası oluşturulmuş yarmalar yapılaşmaya
gidildiğinde yapı alanları ile tampon bölgeler oluşturulmalıdır.
İnceleme alanında yapılaşma esnasında yapı temel alanlarına yapılacak ve
projeye esas teşkil edecek olan yapı yüküne bağlı olarak detaylı zemin etüt
çalışmalarına göre zemin kriterlerini dikkate alınarak proje müellifi tarafından,
temel tipi, temel derinliği ve temel boyutu belirlenmeli ve gerekli mühendislik
önlemleri alınmalıdır.
Önlemli Alan 5(ÖÂ-5): Mühendislik Problemleri Açısından (Şişme,
oturma taşıma gücü vb.) Önlem Alınabilecek Alanlar
Önlemli Alan 5.1(ÖÂ-5.1) : Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme, Oturma
Açısından Sorunlu Alanlar
İnceleme alanının tamamının yüzey litolojisini, 7 farklı lokasyonda yapılan
jeoteknik amaçlı sondajdan alınan verilere göre kalınlığı 0,00 -0,80 metreler
arasında değişen genelde çevre birimlerin atmosferik koşullar sonucu ufalanıp
parçalanması ile oluşan yuvarlak, çakıllı, tane destekli, örtü tabakası birimine ait
malzemelerden oluşmasından dolayı inceleme alanında yapılacak yapılaşmalar
esnasında yapı temellerinde oluşabilecek farklı oturma, şişme, yüzeysel suların
etkileriyle kazı çalışmalarında ve zaman içinde yerel koşullardan dolayı
oluşabilecek stabilite problemleri vb. mühendislik sorunlarından dolayı inceleme
alanının eğim yüzdesi %30’dan küçük olan bölümlerinin tamamı Önlemli Alan
5(ÖA-5) Mühendislik Problemleri Açısından (Şişme, oturma taşıma gücü vb.)
Önlem Alınabilecek Alanlar katagorisi içerisinde Önlemli Alan 5.1(ÖA-5.1) Önlem
Alınabilecek Nitelikte Şişme, Oturma Açısında Sorunlu Alanlar olarak
değerlendirilmiş olup ekli haritalarda ÖA-5.1. simgesiyle gösterilmiştir.
7
V
Korkuteli Başpmar 9,16,42,43,1083, 2015 ve Yakın Çevresi (ANTALYA) İmar Planı
_____________________________________________ Plan Açıklama Raporu-2013
İnceleme alanında yapılaşma esnasında yapı temel alanlarına yapılacak ve
projeye esas teşkil edecek olan yapı yüküne bağlı olarak detaylı zemin etüt
çalışmalarına göre zemin kriterlerini dikkate alınarak proje müellifi tarafından,
temel tipi, temel derinliği ve temel boyutu belirlenmeli ve gerekli mühendislik
önlemleri alınmalıdır.
Ayrıca; inceleme alanında farklı lokasyonlarda yapılan jeoteknik amaçlı
sondaj ve jeofizik çalışmalar neticesinde; inceleme alanının tamamında aşağıdaki
önlemler alınmalıdır.
Yapılacak
belirlenmelidir.
zemin
etütlerinde
uygun
temel
derinliği
ve
temel
tipi
Yapı temelleri homojen ve sağlam seviyelere oturtulmalıdır.
Yapı temellerinin oturacağı seviyelerde yer altı, yağmur ve atık suların
zemini ve yapı temellerini etkilememesi, oturma ve taşıma gücü gibi mühendislik
problemlerine sebebiyet vermemesi için, zemin etütleri aşamasında bu
problemlere yönelik mühendislik parametreleri ayrıntılı olarak irdelenmeli, gerekli
mühendislik önlemleri ile uygun yerüstü yeraltı ve atık su drenaj yöntemleri ile
zemin iyileştirme yöntem/yöntemleri belirlenmeli ve uygulanmalıdır.
-Alan içerisinde mera alanı bulunmaktadır.
-Alanın batısı orman alanı olarak görülmektedir.
-Alanın doğusunda ve kuzeyinde imar planı bulunmaktadır.
-Alanın güzeyinde ise yol aksı bulunmaktadır.
Korkuteli Başpmar 9,16,42,43,1083, 2015 ve Yakın Çevresi (ANTALYA) İmar Planı
__________________________________ Plan Açıklama Raporu-2013
1.3. Üst Ölçekli Planlama Kararlan
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü
tarafından 16.09.2013 tarihinde onaylanan Antalya-Isparta-Burdur Planlama
Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında planlama alanı kırsal
yerleşme alanları içersinde kalmaktadır.
Bu planın 9.1.2. maddesindeki plan hükümleri geçerlidir.
V
Korkuteli Başpınar 9,16,42,43,1083, 2015 ve Yakın Çevresi (ANTALYA) İmar Planı
_____________________________________________ Plan Açıklama Raporu-2013
Planlama alanı yürürlükteki Başpınar Köyü-Varsak Yaylası 1/25000 ölçekli
Köy Yerleşik Alanı-Gelişme Alanı Sınırları Planında düşük yoğunluktaki yayla
yerleşme alanı içerisinde kalmaktadır. Bu planın düşük yoğunluktaki yayla
yerleşme alanı için plan hükümleri aşağıda belirtilmiştir.
"Bu alanlar 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama îmar
Planı ile gerçekleşecek gelişme konut alanlarını içermektedir.
Bu alanlarda KAKS= 0,20 maksimum h=6.50m (2Kat) olacaktır.
Minimum parsel büyüklüğü 600 m*'dir. Bu alanlarda turistik tesis yapılması
halinde E=0.30 maks h= 3 Kat, minimum parsel büyüklüğü 1800 m2'dir."
:ıist-K
10
V
Korkuteli Başpınar 9,16,42,43,1083, 2015 ve Yakın Çevresi (ANTALYA) İmar Planı
_____________________________________________ Plan Açıklama Raporu-2013
2. PLANLAMA KARARLARI
2.1. Planlama Amaç ve Hedefleri
© Planlamanın temel amacı; araştırma-analiz-değerlendirme çalışmaları ışığında,
Başpınar Köyünün, mevcut planlama sorunlarının tespiti ve önerilecek
çözümlerle, sosyo-ekonomik ve mekansal yapı deseninin, arazi kullanım
durumunun bir bütün içinde araştırılması, gelecek dönemdeki gelişiminin
düzenli, sağlıklı ve planlı bir yapıda olmasına imkan sağlayacak, gelişme
seyrine yön verecek, harita sınırlarını kapsayan bir planlama çalışmasının
yapılmasıdır.
• Yerleşmenin sağlıklı gelişimi için, koruma kullanma dengesini kurarak doğal
yapının tahrip edilmemesini sağlayacak tedbirlerin alınması planlamanın temel
hedefidir.
© Arazi kullanım kararlarını planlama alanında yaşayacak nüfusun eğitim, ibadet
yeri, aktif ve pasif yeşil alan ihtiyaçlarını gerekli mekan organizasyonlarını
yaparak yeterli düzeyde karşılayabilecek şekilde geliştirmek,
© Planlama alanında kullanımlar arasında fiziki ve fonksiyonel bütünlüğü
sağlamak, kullanımlar arasında, birbirlerini fonksiyonel olarak tamamlamalarını
ve eş zamanlı gerçekleştirilmelerini sağlayacak bağları oluşturmak,
• Gelişme dinamiği göz önüne alındığında etaplı gelişmeye imkan tanıyacak
çözümler üretmek,
•
Ulaşım altyapısını güvenli ve hiyerarşik bir yapıya kavuşturarak sistematize
etmek ve geliştirmek,
© Planlama alanı içindeki kullanım alanlarının araç ve yaya trafiği açısından
ulaşılabilirliğini artırmak,
© Yerleşimde yer alan, şu anda kullanılmayan potansiyel kullanımları geliştirmek,
© Sonuç olarak kırsal gelişmeyi kontrol altına alarak, düzenli ve planlı olmasını
sağlamak, artan nüfusun ihtiyacını karşılayacak konut alanlarını bir plan
dahilinde üretmek, mevcut dokudaki yapılaşmanın sağlıksız olan bölümlerini
iyileştirmek, mevcut planlama sorunlarına çözüm önerileri geliştirmek planlama
amaçlanndandır.
ıı
V
Korkuteli Başpınar 9,16,42,43,1083, 2015 ve Yakın Çevresi (ANTALYA) İmar Planı
_____________________________________________ Plan Açıklama Raporu-2013
2.2. Arazi Kullanım Kararlan
Planlama alanındaki 9,16, 42, 43, 1083 ve 2015 nolu parsellerin (5.5 ha) ve
çevresi toplam alanı yaklaşık 24.83 ha dır.
Planlamada arazi kullanımının şekillenmesinde, mevcut yol aksları, bu
yolun etrafında önerilen konut ve sosyal donatı alanları belirlemiştir.
Yerleşimin gereksinim duyduğu ilköğretim tesisi, ibadet yeri v.b. sosyal
donatı alanları, gelişme konut alanları göz önünde bulundurularak uygun yerlerde
konumlandırılmıştır. Ayrıca park alanı gibi aktif yeşil alanlar konut alanlarına
dengeli bir şekilde dağıtılmıştır.
V
Korkuteli Başpmar 9,16,42,43,1083, 2015 ve Yakın Çevresi (ANTALYA) İmar Planı
Plan Açıklama Raporu-2013
2.2.1. Ulaşım Kararlan
Yapılan çalışmalarda; ulaşım altyapısını güvenli ve hiyerarşik bir yapıya
kavuşturarak sistematize etmek ve geliştirmek, planlama alanı içindeki kullanım
alanlarının araç yaya trafiği açısından ulaşılabilirliğini artırmak amaçlanmıştır.
Yerleşmeler arasındaki bağlantı yolları da 12 m genişliğinde taşıt yolları ile
sağlanmış, ayrıca bu alanlar içerisinde 10 m genişliğinde taşıt yolları önerilmiştir.
Ulaşım şeması oluşturulurken mümkün olduğunca mevcut yol akslarına ve
arazi topografyasına dikkat edilmiş, kısmen kadastral yolların kullanılmasına özen
gösterilmiştir.
2.2.2. Gelişme Konut Alanları
2 kat verilen gelişme konut adalarında kırsal yaşamın devam edeceği göz
önünde tutulduğundan bu alanlarda zemin katın müştemilat olarak kullanılacağı
öngörülmektedir.
8.61 ha büyüklüğündeki konut alanlarında yapılaşma koşulu olarak E=0.20,
ayrık nizam hmax= 6.50m (2 kat) şeklinde olup ortalama parsel büyüklüğü 600 m2
'dir.
Planlama alanında nüfus hesaplaması yapılırken toplam konut alanı ile
emsal değeri çarpılır, ortalama bina alanına bölünür ve hane sayısı bulunur.
Hane sayılı ile ortalama hane büyüklüğü çarpılarak nüfus elde edilmiştir.
TUİK verilerinin değerlendirilmesi sonucunda ortalama hane büyüklüğü bu
bölge için 4.3 olarak kabul edilmiştir.
Bu hane büyüklüğüne göre de ortalama bina alanı büyüklüğü 100 m2 olarak
belirlenmiştir.
((Toplam konut alanı (m2) * emsal(KAKS)/ortalama bina alanı (m2)) *
ortalama hane büyüklüğü=Nüfus
((86148 m2*0.20)/100)*4.3=741 kişi
Yapılan hesaplamalar sonucunda
yaşayacağı öngörülmektedir.
planlama alanında 741
kişinin
Planlama alanında yaşayacağı varsayılan 745 kişiye göre arazi kullanım
kararları geliştirilmiş ve nüfusa göre ihtiyaçlar tespit edilerek imar planında
gösterilmiştir.
13
V
ANTALYA - KORKUTELİ - BAŞPINAR
9,16, 42, 43, 1083 ve 2015 NUMARALI
PARSELLERDE VE YAKIN ÇEVRESİNDE
İLAVE 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
PLAN AÇIKLAMA RAPORU
HAZIRLAYAN
FUNDA YÖRÜK (ŞEHİR PLANCISI)
MERVE PINAR KINKIT (ŞEHİR PLANCISI)
7 t\ ‘ *v 1 r»t Xf . */
il
T,Ç
Antalya İl Özel İdaresi
imar ve inşaat Dairesi Başkanlığı
İli
: ANTALYA
İmar ve Kentsel İyileştirme
İlçesi
: KORKUTELİ
Köyü/Mah.
: BAŞPINAR
Ada
No : Parsel
No : 8, 9, 16, 29, 43, 43, 1083, 2015
Pafta
No : N24-D1
Müdürlüğü
[4 121 000
4 120 000
İffİ
25000
İ 4 İ 18 000~1
»
m
[4 116 000
Makbuz Tarih: 12.06.2012
No : 13519
Mevlüt ÇETİN
T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
T.C
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
BAKANLIĞI
EXP0 A ) r
Sayı : 3 0 2 1 9 5 2 2 - 3 0 5 . 9 9 / 1 5 - ^)3S%
Konu : İmar Planı Talebi
ANTALYA
22 OcakîOU
ANTALYA İL ÖZEL İDARESİNE
(İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü)
İlgi:
a )l9/06/2012 tarih ve 13050 sayılı yazınız,
b)l
5/08/2012 tarih ve 25610 sayılı yazımız,
c)27/l 2/2013 tarih ve 27941 sayılı yazınız.
îlgi (a) yazınız ile Korkuteli İlçesi, Başpmar Köyü sınırlan içerisinde yer aldıüı
belirtilen 29, 42, 43, 1083 ve 8, 9, 16, 2015 nolu parseller üzerinde ki konut amaçlı imar planı
talebine ilişkin kurumumuz görüşünün istenildiği, ilgi (b) yazımız ile söz konusu alanın
1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerinin yayla alanlarmma ilişkin 9.24
madddesi hükümlerine uyulması gerektiğinin bildirildiği belirtilmektedir.
İlgi (c) yazınız ile söz konusu alanın 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında “Kırsal
Yerleşim Alanı” olarak belirlendiği, bu sebeple planlama alanına ilişkin kurum görüşümüzün
yeniden değerlendirilmesi istenilmektedir.
İlgi (c) yazınız ekinde göndermiş olduğunuz 1/100.000 ölçekli plan örneğinde söz
konu parsellerin 16/09/2013 tarihinde onaylanan Antalya-Burdur-Isparta Çevre Düzeni
Planında “Kırsal Yerleşme Alanı” lekesi içerisinde kaldığı anlaşılmaktadır.
1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, plaıı açıklama raporu, plan hükümlerinin
“Kırsal Yerleşme Alanları”na ilişkin 9.1.2. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili
yönetmelikleri doğrultusunda işlem yapılması hususunda;
Gereğini ve bilgilerinizi rica ederim.
Ta
T.C.
ANTALYA İL ( „ E L İDARECİ
C ~ N E L E"'; ” "A Y IT
ANTALYA. İL Ö ZEL
GeL?İL^—SİS-_—
Tarih ”
P*HviÂHv7mŞAAT
\
ÜÂİRE35 BÂŞK*.î%^
s^araf 1
fpTrtt öoojF
;Vû.i'iK ■’
•" 1>
_ AA'S Vf!
o-'fVju
-t
\
İ
r
/ Yusuf
[
,r [\
Meltem Mah. Dıımlupınar Bulvarı No: 135 07030-M uratpaşa/A NTALYA
Tel:0242 237 00 10 (lOHat) Dahili:504
Faks:0242 237 00 16
e-mail: antalva@ csb.gov.tr w eb:http://w w w .csb.gov.tr/iller/antalya
Val
İl Mü
T.C .
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
SAYI
: B.16.0.KVM.1.07.10.00/ 07.08.40
ANTALYA
1 0. 09.2012
K O N U : İmar Planı.
3394
ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ
(İmar ve İnşaat Dairesi Başkanlığına)
İLGÎ: 19.06.2012 tarih ve 13050 sayılı yazınız.
Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Başpınar Köyü, 1/25000 ölçekli Başpınar Köyü, Varsak Yaylası
Yerleşik Alanı-Gelişme Alanı sınırları içerisinde “düşük yoğunluktaki yayla yerleşim alanı” alanı
içerisinde yer alan 29, 42, 43, 1083 ve 8, 9, 16, 2015 nolu parseller üzerinde “konut” amaçlı imar
planları istenildiğine ilişkin ilgi yazınız incelenmiştir.
Söz konusu parseller üzerinde Müdürlüğümüz uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu
hazırlanan raporda, bahse konu parsellerden 8, 9, 16, 2015 nolu parsellerin Gaziler Mahallesi yerleşim
alanı içerisinde evlerin ve bahçelerin kuzeyinde yer aldığı, üzeri boş tarlalık alanlar olduğu, 29 nolu
parselin ise üç evin batısında tek evin güneyinde yer aldığı, üzeri boş tarlalık bir alan olduğu, 42, 43 ve
1083 nolu parsellerin Göç Yolu Mahallesi evlerinin kuzeyinde yer aldığı üzeri boş engebeli alanlar
olduğu, Varsak Yaylası Sarısu Deresi Mevkiinde Antalya Koruma Kurulunun 29.08.2002 tarih ve 556^
sayılı kararı ile tescil edilen 2 adet tümülüsün ve yine Antalya koruma Kurulunun 28.06.2004 tarih ve
6343 sayılı kararı ile I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Mezartepe Höyüğün yaklaşık
2.5-3 km. kuzeydoğularında yer aldığı, adı geçen bu parsellerin yüzeylerinde 2863 sayılı yasa
kapsamına giren kültür varlığına rastlanılmadığı bu alanlarda ilan edilmiş sit alanı bulunmadığının tespit
edildiği belirtildiğinden imar planlarının yapılmasında Müdürlüğümüzce bir sakınca görülmemektedir.
Ancak; 2863 sayılı Kanunun 3. maddesinin tanımlar bölümünde, Kültür Varlıklarını; tarih
öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da
tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve kültürel açıdan özgün değer taşıyan yer üstünde,
yer altında veya su altındaki bütün taşınır ve taşınmaz varlıklar tanımlaması nedeni ile yer altında
yapılacak olan uygulamalar sırasında da 2863 sayılı yasa kapsamına giren herhangi bir kültür varlığına
rastlanılması durumunda çalışmaların ivedilikle durdurularak Müdürlüğümüze ve Antalya Müze
Müdürlüğüne haber verilmesi gerekmektedir.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
Melike GÜL
Bölge Kurulu Müdürü
________________________________________ sffîftyye__________________________________________
Kılıçaslan Mahallesi Zafer Sokak No.6 Kaleiçi/ANTALYA Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat: Ark. .A.ERYILMAZ
Tel
: 0 (242) 247 87 61 -2 4 3 21 60
Faks : 0 (242) 248 35 33
e-posta:[email protected]
Elektronik Ağ: www.kulturturizm.gov.tr
AKDENİZ
T.C.
A K D E N İZ ELEKTRİK D A Ğ ITIM A N O N İM ŞİRK ETİ
ANTALYA İL M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
(Ar-Ge Pln.Etd.Prj M üdürlüğü)
Sayı
Konu
: B.15.2.TEDAŞ.4.07.00.11 — < § 4 °
: İmar Planı Hakkında.
T.C.
ANTALYA İLÖZEL İDARESİ
İmar ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
İLGİ: (a)
(b)
(c)
(d)
19/06/2012 Tarih ve M.07.0.İÖİ.0.13.02.00-310.01-13050 Sayılı Yazınız,
13/04/2012 Tarihli ve 11296 sayılı Funda YÖRÜK’e ait dilekçe,
13/04/2012 Tarihli ve 11299 sayılı Funda YÖRÜK’e ait dilekçe,
13/04/2012 Tarihli ve 11297 sayılı Funda YÖRÜK’e ait dilekçe,
İlgi (b,c,d) dilekçeler ile; İlimiz, Korkuteli İlçesi, Başpınar Köyü, 1/25.000 ölçekli Başpınar
Köyü-Varsak Yaylası Yerleşik Alanı-Geliştirme Alanı sınırları Planı içerisinde; ‘Düşük yoğunluktaki
yayla yerleşim alanı’ içerisinde yer alan; 29,42,43,1083 ve 8.9,16,2015 sayılı parseller üzerinde;
‘Konut’ amaçlı imar Planı talebinde bulunulmuş olup, ilgi (a) yazınızla konuya ilişkin Kurum
görüşümüzün bildirilmesi istenmektedir.
İlgili bölgede enerji ihtiyacının karşılanabilmesi açısından; her bir bölgedeki parsel ve
parsellerde; 5x8=40 m2. ölçüsünde Trafo yerleri ayrılması hususunda,
Gereğini bilgilerinize arz ederiz.
G öksu M a h . A s p e n d o s B ulvarı D e m o k ra s i Kavş. 0 7 2 6 0 ANTALYA K u ru m la r V.D. : 0 2 1 0 4 7 0 5 4 4 A y rın tılı B ilgi için ir t i b a t :
T elefon : (0 242) 3 3 9 55 55 Fax : (0 242) 3 3 9 22 22
Akdeniz Elektrik Doğıtım A.Ş. bir TEDAŞ Kuruluşudur.
e -p o sta : a n ta ly a -1 @ te d a s .g o v .tr
E le k tro n ik ağ : h ttp ://a n ta ly a .te d a s .g o v .tr
T.C.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Karayolları Genel Müdürlüğü 13.Bölge Müdürlüğü
EXP02016
ANTALYA
Sayı
Konu
06/07/2012
: B .ll.l.K G M .l.13.06.00-210.01/19576
: İmar Planı Talebi
ANTALYA İL ÖZEL İDARESİNE
(İmar ve İnşaat Dairesi Başkanlığı)
İlgi:
19/06/2012 tarihli ve M.07.0.İÖİ.0.13.02.00-310.01-13050 sayılı yazınız.
Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Başpınar Köyü sınırlan içerisinde bulunan 8, 9, 16, 29, 42, 43,
1083 ve 2015 nolu parseller üzerinde yapmak istediğiniz konut alanı amaçlı imar plan talebini konu
alan ilgi yazı ve dokümanları incelenmiştir.
Söz konusu taşınmazlar mevcut ve tasarlanan yol güzergahlarımız dışında kaldığı için, imar
planı hazırlanmasında Bölge Müdürlüğümüzce sakınca bulunmamaktadır.
Bilgilerini rica ederim.
> 1 •'*
.
Şaban HİDAYETOĞLU
Bölge Mügfurü a.
Bölge Müdür Yardımcısı
Fabrikalar Mahallesi, Gazi Bulvarı 07108 ANTALYA Ayrıntılı bilgi için irtibat: Proje Müh. M.Kürşat ÇARIKÇI (1806)
TLF: 0 242 334 77 00 (18 HAT), Fax: 0 242 345 36 99
e-posta:[email protected] Ağ. www.kgra.gov.tr
\
E L E K T R İK Ü R ETİM ANONİM ŞİR K E Tİ G EN EL M ÜDÜRLÜĞÜ
H idrolik S a n tra lla r Dairesi Başkanlığı
Antalya ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü
ü3 -07- 2012
Sayı: B.15.2.ÜAŞ.2.11.27.00-113.01/ 0 0 0 0 6 7 S
Konu: İmar Planı Talebi
T.C.
ANTALYA İL Ö ZEL İDARESİ
İm a r ve İnşaat D airesi Başkanlığı
İlg i:
19.06.2012 tarih ve M.07.0.İÖİ.0.13.02.00-310.01-13050 sayılı yazınız.
İlgideki yazınızda, Korkuteli ilçesi, Başpınar köyü 1/25.000 ölçekli Başpınar KöyüVarsak Yaylası Yerleşik Alanı - Gelişme Alanı sınırları Planı içerisindeki “düşük yoğunlukta
yayla yerleşim alanı” içersinde yer alan 29,42,43,1083 ve 8,9,16,2015 sayılı parsel üzerinde
“Konut” amaçlı imar planları talebi ile ilgili işletmemiz görüşleri istenmiştir.
İlgili yazınıza konu imar planı yapılacak alanın İşletme Müdürlüğümüz uhdesindeki
tesislerle bir ilişkisi bulunmamaktadır.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz.
A
/"N!
Ali Oktav
SÂL.
Antalya ve Yöre si HES
İşletme M ü d ü r' /rd.V .
(Teknik)
Ali KOCABAŞ
Antalya ve Yöresi HES
İşletme Müdürü
Kepezaltı Mevkii P.K.375 07001/ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Sibel Bakbak
T e l: (0242) 221 14 00 Fax : (0242) 221 53 47
e-posta : [email protected] Elektronik ağ : www.euas.gov.tr
TEİAŞ
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
19. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ / ANTALYA
(Tesis ve Kontrol Müdürlüğü)
Sayı
Konu
: B.15.2.TEİ.2.19.01.01.754 /
: İmar planı görüşü.
T.C.
ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ
(İmar ve İnşaat Dairesi Başkanlığı)
İ lg i: 19/06/2012 tarih ve 13050 sayılı yazınız.
İlgi yazıda; Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Başpınar Köyü, 1/25.000 ölçekli Başpınar
Köyü - Varsak Yaylası Yerleşik Alanı - Gelişme Alanı sınırları Planı içerisinde “ düşük
yoğunluktaki yayla yerleşim alanı” içerisinde yer alan 29, 42, 43, 1083 ve 8, 9, 16, 2015
numaralı parseller üzerinde “Konut” amaçlı imar planı yapılacağından Grup Müdürlüğümüz
görüşleri sorulmaktadır.
Söz konusu planlama sahasına isabet eden, Kuruluşumuza ait mevcut bir Enerji İletim
Hattı bulunmamaktadır.
Planlama sahasında mevcut olmayan ve Ulusal İletim Sistemi Mastır Planında yer
almakla birlikte, henüz güzergah seçimi yapılmayan projelerimizle ilgili olarak ise, güzergah
yer seçimi işlemleri tamamlandığında ve ilgi yazı konusu planlama sahası içine isabet edecek
şekilde bir tesisimiz gündeme geldiği takdirde, buna yönelik plan veya imar plan tadilatları
için gerekli müracaatlar idarenize yapılacaktır.
Gereğini bilgilerinize arz ederiz.
Fabrikalar Mh. 3051 Sk. PK:218 ANTALYA
Ayrıntılı Bilgi İçin : K.C.İNCEKARA (Harita Mühendisi)
T e l: (0 242) 346 50 55 Faks: (0242) 345 49 00
(0 242) 346 50 55 / 1805
e-posta: 19grupmd(a)/teias.gov.tr Elektronik Ağ: www.teias.gov.tr
t .c .
...
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü
Sayı
Konu
: B.23.1.DSİ. 1.13.10.00-754-385969
: İmar İşleri
: Ç?
EXPO
16.08.2012
ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE
BAŞKANLIĞINA
İlgi
: 19.06.2012 tarihli ve 13050 sayılı yazınız.
Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Başpınar köyü-Varsak Yaylası Yerleşik Alanı-Gelişme
Alanı sınırları Planı içinde kalan "düşük yoğunluklu yayla yerleşim alanı" olarak ayrılan
sahada yer alan 29, 42, 43, 1083, 8, 9, 16 ve 2015 nolu parsellerde "konut" amaçlı imar planı
yapılacağından bahisle, Kurumumuz görüşü sorulmaktadır.
Söz konusu parseller yerinde ve projeler üzerinden incelenmiştir. Bu parsellerde
drenaj amaçlı toprak arklar, dere ve yollar gibi her türlü tesis eğer mevcut veya evveliyatında
varsa, korunması, dere üzerlerinin kapatılmaması gerekmektedir. Kanalizasyon hattının
bulunmadığı sahada hattın tesisine kadar evsel atık suların sızdırmaz fosseptik çukurlarda,
katı atıkların da kapalı sızdırmaz depolarda depolanıp ilgili idarece uygun görülecek yerlere
nakli ve deşarjı ile Yeraltı ve Yerüstü Sularının Korunması şartıyla "Konut" amaçlı imar planı
yapılmasında Kurumumuzca bir sakınca bulunmamaktadır.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
Hayrullah COŞKUN
Bölge Müdürü a.
Bölge M üdür Yardımcısı
EK/EKLER :
1-1/25 000 Ölçekli Harita
iüyjenlî Elektronik İmzalı
Aslı İle Aynıdır.
Elm as ÖZBEN SEftrtı
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Mşddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Orjinal elektronik belge adresi: 'https://evrakdognila.dsi.gov.tr' Doğrulama Kodu: SCUB-UTD3-WJ78-486
.rstıso .i(î>
,9 0 0 0 ^
Adres : DSİ 13. Bölge Müdürlüğü Barış Mah. Halide Edip Adıvar Cd. 07098 ANTALYA Ayrıntılı Bilgi
İçin : S. GÖNÜLKIRMAZ Telefon : 0242 331 16 16 Fax: 0242 331 16 14 e-posta :
[email protected] Elektronik Ağ: www.dsi.gov.tr
Rapor Tarihi : 04/ 0 7 /2 0 1 2
Rapor No
: 100
RAPOR
Î1 Özel İdaresinin 19.06.2012 tarihli ve M.07.0.İÖİ.0.13.02.00-310.01/13050 sayılı
yazısında; İlimiz, Korkuteli İlçesi Başpınar köyü, 1/25.000 ölçekli Başpmar Köyü-Varsak
Yaylası Yerleşik Alaııı-Gelişme Alanı sınırları planı içerisinde “düşük yoğunluktaki yayla
yerleşim alanı” içerisinde yer alan 29, 42, 43, 1083 ve 8, 9, 16, 2015 sayılı parseller üzerinde
“Konut” amaçlı imar planları talep edildiğinden konu hakkında kurum görüşümüzün sorulması
üzerine; tarafımızdan 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 tarihinde mahallinde gerekli incelemeler yapılmıştır.
Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda;
®İmar planı yapılmak istenen yer; İlimiz Korkuteli İlçesi Başpmar Köyü-Varsak Yaylası
Yerleşik Alanı-Gelişme Alanı sınırları planı içerisinde “düşük yoğunluktaki yayla yerleşim
alanı” içerisinde yer alan 29, 42, 43,1083 ve 8, 9, 16, 2015 sayılı parseller üzerindedir.
• Belirtilen parsellerin konut alanı olarak kullanılacağı beyan edilmiştir.
• 8 parselde hâlihazırda 1 adet ve 29 parselde 2 adet mesken bulunmaktadır.
• İmar planı yapılmak istenen parseller yerleşim ve tarım alanıdır.
• Hâkim rüzgâr kuzey - güney yönündedir.
• Faaliyet alanı içerisinde içme ve kullanma su kaynağı, termal ve mineral su kaynağına
rastlanılmamıştır.
SONUÇ:
©Sağlıklı içme suyu temini, atıkların ilgili mevzuatlar çerçevesinde bertarafmın
sağlanması ve her aşamada; 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümlerine uyularak
çevre ve toplum sağlığının korunmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla anılan
yerin konut amaçlı imara açılmasında sıhhi yönden herhangi bir sakıncanın olmayacağını
bildirir rapordu]
Çevre Sağlığı Teknisyeni
Çevre Sağlığı Birimi
Soğuksu M ah. Defterdarlık Bulv.
W eb :
'••••. a o v .t r
No:4 07030 M uratlaşa / A NTALYA
e-posta : antalvacs@ saglik.gov.tr
İrtibat : Çst. H .G E R Ç EK
Tel
: 0 242 237 96 00 / 2048
Fax
: 0 242 238 22 24
A N T A L Y A H A L K S A Ğ L IĞ I M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
--> ANTALYA HSM Ç svro S ağlığı Birimi
T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
Halk Sağlığı Müdürlüğü
SAYI :B. 10.1 .HSK.4.07.22.00-045KONU:İmar Planı talebi.
09.07.2012
004374
/
I
İL ÖZEL İDARESİNE
(İmar ve İnşaat Dairesi Başkanlığı)
ANTALYA
İlgi
:19.06.2012 tarihli ve M.07.0.İÖİ.0.13.02.00-310.01/13050 sayılı yazınız.
İlgi yazınızda; İlimiz, Korkuteli İlçesi Başpmar köyü, 1/25.000 ölçekli Başpmar Köyü-
Varsak Yaylası Yerleşik Alanı-Gelişme Alanı sınırları planı içerisinde “düşük yoğunluktaki
yayla yerleşim alanı” içerisinde yer alan 29, 42, 43, 1083 ve 8, 9, 16, 2015 sayılı parseller
üzerinde “Konut” amaçlı imar planları talep edildiğinden konu hakkında kurum görüşümüz
sorulmaktadır.
. .•
. <
Müdürlüğümüz Çevre Sağlığı Birimi elemanlarınca mahallinde yapılan incelemeler
sonucu tanzim edilen 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 tarih ve 100 nolu rapor, yazımız ekinde gönderilmiştir.
Raporda belirtilen hususlara uyulması kaydıyla belirtilen alanda “Konut” amaçlı imar
planı yapılmasında kurumumuzca herhangi bir sakınca görülmemiştir.
Bilgilerinize arz ederim.
/
Uzm. Dr. Murat ÖZDEMİR
Halk Sağlığı Müdürü
Eki: 1 adet rapor
Çevre Sağlığı Birimi
Soğuksu Malı. D efterdarlık Bulv.
Web :
i
î-, ;v..'_Y1£
No:4 07030 M uratlaşa / A N TA LY A
e-posta : antalvacs@ saglik.gov.tr
İrtibat : Çst. H .G ER ÇEK
Tel
: 0 242 237 96 0 0 /2 0 4 8
Fax
: 0 242 238 22 24
TUTANAK
işletme Müdürlüğümüzün 02.07.2012 gün ve B .23.i. ö ( j M, 1.05.00.03. 265.04.01 (07.i 5.06)2758
sayılı emirleri gereği sayılı emirlerinde Korkuteli İlçesi Başpınar Köyü mülki hudutları içerisindeki 29,
42, 43, 1083. 8, 9. 16 ve 2015 parsel numaralı taşınmazın, orman durumu ile ilgili olarak orman
Iro rlao frf*
İ V W .v i U ^ V * V
iiU iiv a iU A i,
fa illi
r
IV U U U ^Îfc lV
n off- ocı
U ^ jV A İİİVİV
tta
V W
q v o »vt rl/a
U İU İİİU V
T ro m lo r>
JU j^X iW A i
i
X X J L W W İ .W İ J L x W
p A n ı ı /> ı ı
u W İ X U W U
t: r o nr\yy* *ry/4 o
J
cımııl^nm] ıİ7Am*
İlçemiz Başpınar Köyü mülki hudutları içerisindeki 29, 42, 43, 1083, 8, 9, 16 ve 2015 parsel
numaralı taşınmazın incelenmesinde;
a) 6831 Sayılı yasanın 1.maddesine göre, orman sayılmayan yerlerden olduğu,
b) Aynı yasa ile 2.veya 2/B maddesi ile hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan
yerlerden olmadığı,
c) Genel Müdürlüğümüz tüzel kişiliğine ait gayrimenkullerden olmadığı,
d) 6831 sayılı yasa kapsamında izin işlemlerine konu yerlerden olmadığı,
e) Satışının yapılmasında kurumumuzca bir sakınca olmadığı tespit edilmiştir.
İş bu tutanak evrak ve arazi incelemesi sonucu tarafımızdan tanzim ve imza olundu.
07/12/2012
O 'M U U iU V A g jU
o*
■/
ÖZEL İŞARETLER
Ormanlık saha.
K
Av
Orman sayılmayan saha.
Söz konusu taşınmaz.
Ölçek:' / 000
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Orman Genel Müdürlüğü Antalya Orman Bölge Müdürlüğü
Sayı : B.18.1.0 GM.1.05. 03.00. 265.04.01.[07.15.06]■'3 4 -2- 5'
Konu : Orman Durumu.
1
2012
ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ
İmar ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
İlgi: 19/06/2012 tarihli ve 13050 sayılı yazınız.
Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Başpmar Köyü sınırları içinde bulunan, 29, 42, 43, 108, 8, 9, 16
ve 2015 parsellere ilişkin yapılacak olan “ Konut” amaçlı imar planı çalışmaları hakkında görüş
sorulmuştur.
İlgili taşınmazlar hakkında Antalya Orman İşletme Müdtirlüğü’nün 10/12/2012 gün ve 5310
sayılı yazıları ekindeki 07/12/2012 tarihli İnceleme raporu ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinize rica ederim
Burhan ÇATT' Ş
Bölge Müdür . ,d.
. ;TALVA İ l ö z e l İd ; r s 1
OE: 31. 5' "AK :'A\ !T
EK:
1 Takım İnceleme Raporu
Orman Bölge Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü
Sedir Mah. Vatan Bulvarı 07159/ANTALYA
Bilgi: A.KAYMAZ. Tel:(0242) 345 14 48/172 email:(antalvaobm3@,osm .aov.tr) (0242) 3455058 Fax:(0242) 3451456
Download

Gündemin 44.Maddesi - Antalya Belediyesi