T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik D airesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03- 2 * 5 ^
Konu: K orkuteli 3377 parsel NİP.
EXP0
A
NTALYA
( j . / l 1/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Korkuteli Belediyesi sınırlan içerisinde, N 24C-21B nolu im ar paftasında yer alan
Y azır M ahallesi 3377 parselin konut amaçlı olarak planlanm asına ilişkin 1/5000 ölçekli
N azım İm ar Planının incelenerek, karara bağlanm ak üzere Belediye Meclisine havalesi
hususunu arz ederim.
im ar
U ygun görüşle arz ederim.
.04/11/2014
M e h l^ ^ Â V C I
Genel Siekreter Y ardımcısı V.
U ygun göçüşle arz ederim.
Birol EKİCİ
Genel Sekreter
M esut KOCAGÖZ
A ntalya B üyükşehir Belediye B aşkanı V.
Ekler: -1/5000 ölçekli NİP. fot.
-Açıklam a raporu
Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A.Lale DARICI
T e l: 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
Web: www.antalva.bel.tr
E-posta: [email protected]
[email protected]
1- BU PLAN KAPSAMINDA
‘ SIĞINAK YÖNETMELİĞİ
‘ DEPREM YÖNETMELİĞİ
•v i
‘ OTOPARK YÖNETMELİĞİ
-|r i
..
f
.
îr
‘AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK OLAN YÂPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK
.1' '!■
‘ KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMEUjĞİ '
. -h
-
‘ HAVA KALİTESİNİN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
2- PLANLAMA ALANINDA KAMUYA AİT ALANLARIN TERKİ YAPILMADAN İNŞAAT RUHSATI VERİLEMEZ.
4-PLANLAMA ALANINDA SU KİRLİLİĞİ YÖNETMELİĞİNİN SU KALİTESİNE İLİŞKİN PLANLAMA ESASLARI
VE YASAKLAR BAŞLIĞI ALTINDAKİ HÜKÜMLERİNE UYULMASI, OLUŞACAK ATlKSU VE HERTÜRLÜ .
ATIĞIN BERTARAFI İLE İLGİLİ OLARAK İLGİLİ YÖNETMELİKLER ÇERÇEVESİNDE GEREKLİ TEDBİRLER
ALINACAK, SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNİN İÇME VE KULLANMA SUYU TEMİN EDİLEN
KITA İÇİ YÜZEYSEL SULARLA İLGİLİ .KİRLETME YASAKLARI 16. MADDESİ VE SULARIN KORUNMASI
İLE İLGİLİ ESASLARIN BELİRTİLDİĞİ 4. MADDESİ İLE ASAT TARAFINDAN-ÇIKARTILAN SU
.KAYNAKLARININ KORUNMASI YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR'. .
.
• V ■
■ : • ■
V •
' : • •
■•
■ : • ■
-.V '
' :
5-KANALİZASYON HATTININ BULUNMADIĞI SAHADA HATTIN TESİSİNE KADAR EVSEL ATIK SULARIN
SIZDIRMAZ FOSSEPTİK ÇUKURLARDA, KATI ATIKLARIN DA KAPALI SIZDIRMAZ DEPOLARDA
_ı_ DEPOLANIP İLGİLİ İDARECE UYGUN GÖRÜLECEK YERLERE NAKLİ VE DEŞARJI İLE YERALTI
•
1 SULARININ ÖNCELİKLİ KORUNMASI KAYlf VE ŞARTTIR.
1
6PLANLAMA ALANINDA UYGULAMA. ÇALIŞMALARI SIRASINDA 2863 SAYILI YASA KAPSAMINA GİREN
HERHANGİ BİR KÜLTÜR VARLIĞINA RASTLANMASI HALİNDE ÇALIŞMALARIN DURDURULARAK ELMALI
MÜZE MÜDÜRLÜĞÜNE VE T.C. KÜLTÜR TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜNE HABER VERİLMESİ ZORUNLUDUR.
7- P la n la m a a la n in d a 1593 sâyilHömumî h ifz iss ih h a ka'nunu hükümlerİnİe, işçi s â ğ liğ i ve
İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ HÜKÜMLERİNE UYULACAK OLUP, ÇEVRE VE TOPLUM SAĞLIĞININ
KORUNMASINA YÖNELİK GEREKLİ HER TÜRLÜ TEDBİRLERİN ALINMASI ZORUNLÜDUR. '
8- PLANLAMA ALANINDA ÇEVRE DEĞERLERİNİN KORUNMASI AMACIYLA 2872 SAYILI ÇEVRE
KANUNU VE BU. KANUNA İSTİNADEN YÜRÜRLÜĞE GİREN YÖNETMELİKLERİN İLGİLİ HÜKÜMLERİNE
UYULMASI, YATIRIM VE İŞLETME DÖNEMİNDE TOZ OLUŞUMUNUN ÖNLENMESİ, MER'İ MEVZUAT
ÇERÇEVESİNDE İLGİLİ KÜRÜM.VE KURULUŞLARDAN GEREKLİ İZİNLERİN ALINMASI, .EKOLOJİK
DENGENİN BOZULMAMASI, ÇEVRENİN KORUNMASINA YÖNELİK TEDBİRLERE RİAYET EDİLMESİ
•
ZORUNLUDUR.
'
*
,
T
9- ANTÂLYA İLİ, KORKUTELİ İLÇESİ, YAZIR 3377 PARSELE AİT 28.Ö9.20l’l TARİH VE 102732 SAYILI
GENELGE. GEREĞİNCE-01.09.2014 TARİHjNDE ANTALYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL- MÜDÜRLÜĞÜNCE
ONAYLANAN İMAR PLANINA ESAS JEOLOÜİK^JEOTEKNİK ETÜT. RAPORUNDA BELİRTİDEN HUSUSLARA ~
UYULACAKTIR.
10-..PLAN NOTLARINDA YERALMAYAN KONULARDA ANTALYA-BURDUR-ISPARTA PLANLAMA .BÖLGESİ '
1/100000 ÖLÇEKLİ C> Rl
IZENİ PLANI VE HÜI İMLERİ, YERALMAYAN KONULARDA. 3194 SAYILI
. İMÂR KANÜNÜ VE-İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNfe, 52-16 SAYILI BUYÜKŞEHIR.BELEDİYESİ
•.
KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE .UYULACAKTIR.
N24-C-21-C
1 /DÜUO
ANTALYA-KORKUTELİ
YAZIR 3377 PARSEL
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
PLAN AÇIKLAMA RAPORU
1.PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Antalya
N24-C-21-B
İli,
Korkuteli
İlçesi,
Yazır’da
paftasında kalan 3377 parselde
bulunan
Nazım
İmar Planında
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
hazırlanmıştır.
Planlama alanı Antalya ilinin yaklaşık 40 km kuzeybatısında, Korkuteli
İlçesi’nin 10 km güneydoğusunda , Yazır’ın kuzeydoğusunda kalmaktadır.
Şekil 1. Hava Fotoğrafı
2.PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Yazırda bulunan 3377 parsel köy yerleşik alanı
sınırları içerisinde, Antalya-Burdur-Isparta Planlama bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre
Düzeni Planı kapsamında Kırsal Yerleşim Alanında kalmakta olup bu parsellerde
Konut amaçlı uygulama imar planı yapılmak istenmektedir. Antalya İl Özel İdaresi
tarafından
ilgili
kurumlara
görüşler
sorulmuştur.
doğrultusunda İmar Plan çalışması yapılmıştır.
Alınan
kurum
görüşleri
3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
3377 Parsel vatandaş mülkiyetinde olup,
12647.82 m2 dir.
■; j
Şekil 3. Kadastro
4. PLANLAMA KARARLARI
Planlama alanının kuzey istikametinden gelip parselin batısından güneye
devam eden köy içi yol niteliğinde olan kadastro yolu parsel içerisine doğru
genişletilerek 10.00
metrelik taşıt yolu olarak önerilmiştir. Parselin güneyinde
kamulaştırması Devlet Su İşlerince yapılmış olan sulama kanalı bulunmaktadır.
Devlet Su İşlerinden alınan kurum görüşünde “parselin kuzey, batı ve güney
sınırlarında bulunan sulama kanaletlerinin bakım ve onarımı için en az 5.00 metrelik
kısmın imar dışında bırakılması gerektiği” belirtilmiştir. Bu sebeple parselin görüşte
belirtilen cephelerine 7.00 metrelik yaya yolu önerisi getirilmiş olup uygulamada
doğabilecek engellemeler ortadan kaldırılmış ve yolların kamuya terkedilmesi
sağlanarak kullanımın
sorunsuz hale getirilmesi sağlanmıştır. Önerilen yollarla
ulaşım bağlantıları oluşturulmuştur.
Ulaşım bağlantılarından sonra ise imar adaları oluşturulmuştur. Planlama
alanında önerilen Düşük Yoğunlukta Kırsal Yerleşme Alanında (51-150 kişi/ha)
emsal kararı 1/100000 ölçekli çevre düzeni planı ve çevrede bulunan planlı alanlar
göz önüne alınarak oluşturulmuş olup E=0.40
olarak önerilmiştir.
Planlama alanının doğusu burada yaşayacak olan nüfus düşünülerek park
alanı olarak planlanmıştır.
Planlama alanı alan dağılımları
Düşük Yoğunlukta Kırsal Yerleşme Alanı
7603,57 m2
Park
2212,41 m2
Yollar
2831.84 m2
TOPLAM
12647.82 m2
Plan zaiyatı %39.88 dir.
4 099327.51
Şekil 4. 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN NOTU:
1- BU PLAN KAPSAMINDA
*SIĞINAK YÖNETMELİĞİ
*DEPREM YÖNETMELİĞİ
*OTOPARK YÖNETMELİĞİ
*AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK OLAN YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK
*KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
*HAVA KALİTESİNİN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
2- PLANLAMA ALANINDA KAMUYA AİT ALANLARIN TERKİ YAPILMADAN İNŞAAT RUHSATI
VERİLEMEZ.
3- PLANLAMA ALANINDA DÜŞÜK YOĞUNLUKTA KIRSAL YERLEŞME ALANLARINDA E=0.40 VE
Y ençok=6.50 M’DİR. BU ALANLARDA OLUŞTURULACAK OLAN MİNİMUM PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ
500 M2 ‘DİR.
4-PLANLAMA ALANINDA SU KİRLİLİĞİ YÖNETMELİĞİNİN SU KALİTESİNE İLİŞKİN PLANLAMA
ESASLARI VE YASAKLAR BAŞLIĞI ALTINDAKİ HÜKÜMLERİNE UYULMASI, OLUŞACAK ATIKSU
VE HERTÜRLÜ ATIĞIN
BERTARAFI
İLE İLGİLİ OLARAK İLGİLİ YÖNETMELİKLER
ÇERÇEVESİNDE GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAK, SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNİN
İÇME VE KULLANMA SUYU TEMİN EDİLEN KITA İÇİ YÜZEYSEL SULARLA İLGİLİ KİRLETME
YASAKLARI 16. MADDESİ VE SULARIN KORUNMASI İLE İLGİLİ ESASLARIN BELİRTİLDİĞİ 4.
MADDESİ
İLE ASAT TARAFINDAN ÇIKARTILAN
SU KAYNAKLARININ
KORUNMASI
YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
5-KANALİZASYON HATTININ BULUNMADIĞI SAHADA HATTIN TESİSİNE KADAR EVSEL ATIK
SULARIN SIZDIRMAZ FOSSEPTİK ÇUKURLARDA, KATI ATIKLARIN DA KAPALI SIZDIRMAZ
DEPOLARDA DEPOLANIP İLGİLİ İDARECE UYGUN GÖRÜLECEK YERLERE NAKLİ VE DEŞARJI
İLE YERALTI SULARININ ÖNCELİKLİ KORUNMASI KAYIT VE ŞARTTIR.
6PLANLAMA ALANINDA UYGULAMA ÇALIŞMALARI SIRASINDA 2863 SAYILI YASA KAPSAMINA
GİREN HERHANGİ BİR KÜLTÜR VARLIĞINA RASTLANMASI HALİNDE ÇALIŞMALARIN
DURDURULARAK ELMALI MÜZE MÜDÜRLÜĞÜNE VE T.C. KÜLTÜR TURİZM BAKANLIĞI
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜNE HABER
VERİLMESİ ZORUNLUDUR.
7- PLANLAMA ALANINDA 1593 SAYILI UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU HÜKÜMLERİNE, İŞÇİ
SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ HÜKÜMLERİNE UYULACAK OLUP, ÇEVRE VE TOPLUM
SAĞLIĞININ KORUNMASINA YÖNELİK GEREKLİ HER TÜRLÜ TEDBİRLERİN ALINMASI
ZORUNLUDUR.
8- PLANLAMA ALANINDA ÇEVRE DEĞERLERİNİN KORUNMASI AMACIYLA 2872 SAYILI ÇEVRE
KANUNU VE BU KANUNA İSTİNADEN YÜRÜRLÜĞE GİREN YÖNETMELİKLERİN İLGİLİ
HÜKÜMLERİNE UYULMASI, YATIRIM VE İŞLETME DÖNEMİNDE TOZ OLUŞUMUNUN
ÖNLENMESİ, MER'İ MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARDAN GEREKLİ
İZİNLERİN ALINMASI, EKOLOJİK DENGENİN BOZULMAMASI, ÇEVRENİN KORUNMASINA
YÖNELİK TEDBİRLERE RİAYET EDİLMESİ ZORUNLUDUR.
9- ANTALYA İLİ, KORKUTELİ İLÇESİ, YAZIR 3377 PARSELE AİT 28.09.2011 TARİH VE 102732
SAYILI GENELGE GEREĞİNCE 01.09.2014 TARİHİNDE ANTALYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL
MÜDÜRLÜĞÜNCE ONAYLANAN
İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT
RAPORUNDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.
10- PLAN NOTLARINDA YERALMAYAN KONULARDA ANTALYA-BURDUR-ISPARTA PLANLAMA
BÖLGESİ 1/100000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI VE HÜKÜMLERİ, YERALMAYAN
KONULARDA, 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE, 5216 SAYILI
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
BAKANLIĞI
T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
%
X
/
EXPO 16
ANTALYA
Sayı : 30219522-310.02.03/,./6
Konu : İm ar Planı Talebi
ANTALYA
2 9 Mayıs
ANTALYA IL ÖZEL İDARESİNE
(İmar ve İnşaat Dairesi Başkanlığı)
İlgi:
m
a) 12.04.2013 tarih ve 7454 sayılı yazınız,
b) Bakanlığımızın 18.10.2012 tarih ve 16286 sayılı yazısı.
İlgide kayıtlı yazınız ve ekleri ile Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Yazır Köyü sınırları içerisinde yer alan
3377 parselde “Konut Alanı” amaçlı imar planma ilişkin Müdürlüğümüz görüşü istenilmektedir.
Planlamaya konu alanda verilen koordinatlara göre alan; 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
Hükümlerinin uygulandığı 2872 sayılı Çevre Kanununun 9. Maddesine göre Bakanlar Kurulunca karara
bağlanan Özel Çevre Koruma Bölgeleri, 2863 sayılı kanuna göre ilan edilen doğal sit sınırları, 3621 sayılı Kıyı
Kanununa tabi alanlar dışında kalmaktadır. Antalya-Burdur Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni
Planının yürütmesi Danıştay 6. Dairesi Başkanlığı’nın 30.05.2012 ve 25.06.2012 tarihi kararları ile
durdurulmuştur. Ancak ilgi (b) yazıda bildirilen kurallara uyulması gerekmektedir.
Bahse konu faaliyetin planlama aşamasında, 30.06.2011 tarihli ve 27980 sayılı Resmi Gazete’ de
yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişik
17.07.2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği’ nin Ek-I
Liste 45. Maddesinde “Toplu halde projelendirilen konutlar (2000 konut ve üzeri)” ve Ek-II Liste 39.
Maddesinde “Toplu halde projelendirilen konutlar (200 konut ve üzeri)” şeklinde yer alan hükümleri
çerçevesinde ÇED, İzin ve Denetim Şube Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.
Söz konusu planın yapımı kapsamında Su Kirliliği Yönetmeliğinin Su Kalitesine İlişkin Planlama
Esasları ve Yasaklar başlığı altındaki hükümlere uyulması, söz konusu alanda yapılması istenen proje
kapsamında oluşacak atıksu ve her türlü atığın bertarafı ile ilgili olarak ilgili yönetmelikler çerçevesinde gerekli
tedbirlerin alınması gerekmektedir.
Bahse konu proje ile ilgili olarak, Su Kirliliği Kontrolü yönetmeliği’ nin İçme ve Kullanma Suyu Temin
Edilen Kıta İçi Yüzeysel Sularla İlgili Kirletme Yasakları 16. maddesi ve Suların Korunması ile ilgili esaslarm
belirtilediği 4. Maddesi ile ASAT tarafından çıkartılan “Su Kaynaklarının Korunması Yönetmeliği” hükümlerine
uyulması gerekmektedir.
Ayrıca çevre değerlerinin korunması amacıyla 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden
yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri
doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılması, Mer’i mevzuat çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli
izinlerin alınması gerekmektedir.
T C
AN TA LYA Î L Ö Z E L İD A R E S İ
G E N E L EV R A K K A Y IT
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
ta r ik :
KAYIT
i’ q
»»/r/r?
ı
,0 5 -1 1
-.GEREĞİ
Yaşar GÜVENÇ
İKMüdür V.
BİLGİ
GENEL SEKRETER
HAVALE
GENEL SEKR.VRD.
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
fi\
Ins . kayn. ve e û t da ! b s k
d es te k
Ek: İlgi (b) yazı sureti
j
i
HIZ. DAİRESİ BŞK.
STRATEJİ GELŞT DAİ BSK.
ÎMAR YE ÇİŞ. DAİRESİ bîK.
ol
CEV K0R VE KONT D BSK.
İftRÎM VE ALT Hİ2- DA! BŞK
ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ
DIŞ İIŞK. VE AB KOOR OFİSİ
!
BASIN BÜROSU
I
1
DOSYA NO:
2 * - l . 4 .A
Meltem Mah. Dumlupmar Bulvarı No: 135 07030-Muratpaşa/ANTALYA
Tel:0242 237 00 10 (lOHat) Dahili:504 Faks.0242 237 00 16
e-mail: [email protected] wcb:http://www.csb.gov.tr/iller/antalya
Bilgi İçin:F.A.EKtNCİ/Şhr.Pln.
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü
Sayı
Konu
:
:
„* *.
V-y.
expo >
89404551-754-446250
İm ar İşleri
16.07.2014
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL
İYİLEŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANTALYA
İlgi ( a ) : Güçlü Şehir Planlam a Tic. Ltd. Şti.'nin 15.07.2014 tarihli yazısı.
İlgi (b) : 15.09.2011 tarih ve 341551 sayılı yazımız.
Kurum um uzun ilgi (b) yazısı ile Antalya İl Özel İdaresinin "Yazırköyü Köy Yerleşik"
haritası ek yapılarak, K urum um uzca sulam a sahası olarak A ile gösterilen alanın Köy yerleşik
alanı içerisinde kaldığı belirtilerek, bu alanın Yol ve Yeşil Alan olarak planlanıp,
planlanam ayacağının Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Korkuteli Belediyesine bildirilmesi
Kurum um uzdan istenilmektedir.
Söz konusu olan parsel ve Kurum um uzun ilgi (b) yazısı incelenm iştir. Kurum um uz
tarafından sulam a sahası olarak işaretlenen ve ekli harita da A ile gösterilen alan "Yazır Köy
Yerleşik Alanı" içerisinde kalm aktadır., Ekli haritada A ile gösterilen sahanın güneyinden
sulam a kanalı geçmekte olup, sulama kanalın bakım ve onarımı için 5,00 metrelik bir
m esafenin bırakılm ası kayıt ve şartı ile A sahasından geriye kalan alanın Yol ve Yeşil Alan
olarak planlanm asında Kurum um uzca bir sakınca bulunm amaktadır,
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
Osman ERTÜRK
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdür Yardımcısı
E K /E K L E R :
1-Kadastro Haritası
DAĞITIM :
A ntalya Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileşjtijmgJpairesi
Başkanlığı Antalya
X
Korkuteli İlçesi Belediye Başkanlığı (İmar ve Şehircilik M ü d ü rlü M i)^ 5 rk u te li^ |i^ y a
I .
|
% ’f
\
I
ğ
UMT
AfalkafcL
|
ânıdır,
[TİNSOY
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Orjinal elektronik belge adresi: 'https://evrakdoqrula.dsi.gov.tr' Doğrulama Kodu: WFUC-LXI6-WV65-971
Adres : DSİ 13. Bölge Müdürlüğü Barış Mah. Halide Edip Adıvar Cd. 07098 ANTALYA
Ayrıntılı Bilgi İçin : S. GÖNÜLKIRMAZ Mühendis Telefon : 0242 331 16 16 Fax: 0242 331 16 14 e-posta
[email protected] Elektronik Ağ: www.dsi.RQv.tr
TC.
KORKUTELİ İLÇESİ
K adastro Birim'-
TT: 2$T»fyr /7Z
aHTALYA
n.**a.3tsro-i vj
^
•
'
ısfem'nden d? ?ı meyaana şh?:>*.-•■ n?çe<*
r ; :'iyoniinoan b jn ftı umuz sorurrsiu dr.* - çr. a ■*
i1
$ Utarit «t .3r4 ¥
.!!•■r?;- *>e »stinacfcn :-‘::
T/f7 .'^ 4 3£/77/7?.
? İ T İ L A M * * . 1ıp V R ^ n * : •'• =-r 7-'•*■? ?
i l *-V Z j o r
G û v e r.
-
6S&
Tes&ft/e /7tâ&fta(&££e/2f
^
T l ,
65?
4
\3 \
T
,3 i
5 < S \5 *
y ts \4c
Izz/zr /T te ^ s & c ı& r
,
 rfz îz 2 $ v 'c ir j^ & & &
T.C.
ORM AN VE SU İŞLERİ BA KA N LIĞ I
Antalya O rm an Bölge M üdürlüğü Kadastro ve M ülkiyet Şube M üdürlüğü
Sayı : 27588883.265.04.01.[07.15.61] Konu : Orman Durumu.
„ «T-8 ®
î ^
ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ
İm ar ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
A NTALYA
İlgi : 12.04.2013 tarihli ve 72458992-310-7455 sayılı yazınız.
Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Yazır Köyü sınırları içerisinde yer alan 3377 parsel
numaralı taşınm azın, 6831 sayılı kanunun l ’nci maddesine göre orm an sayılan yerlerden
olup olmadığı, 2 ’nci ve 2/B maddesi uyarınca hazine adına orm an sınırları dışına çıkarılan
yerlerden olup olm adığı hakkında görüş sorulmuştur.
İlgili taşınm az hakkında Korkuteli Orman İşletme M üdürlüğii’nün 16.07.2013 gün
ve 2927 sayılı yazıları ekindeki 03.07.2013 tarihli İnceleme raporu ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinize rica ederim
Bölge Müdür Yrd
EK:
1 Takım İnceleme Raporu
İİIrG EStfB L
0^ELtoAREMf
e-VRAK KA YIT
BİLGİ |
HAVâis
'
mm yş EĞ? DAİ SSK
fe
ffe DAjRESf PŞŞC.
G®8T 0,4.’ BŞK
'Cw..aaa ve ko w
o. ss k .
Hİ2. DAİ. ÖŞR.
'MttBMAlDURLÜĞü"
s® VE A3KCOR OFİSİ
®SWBÖROSU
?N0)
i EffiiS®:
Orman Bölge Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü
Sedir Mah. Vatan Bulvarı 07159/ANTALYA
Bilgi: H.Yıldız Tel:(0242) 345 14 48/160 email:(antalvaobm3@,ogm.gov.tr) (0242) 3455058 Fax:(0242) 345 14 56
’
T l T AN A K
Bölge Müdii)iiiğümiiziin 29.04.2013 gün ve 27588883.265.04.01.(07.15.12)1175 sayılı emirleri
gereği sayılı em irlerinde Korkuteli İlçesi Yazır Köyü mülki hudutları içerisindeki 3377 parsel numaralı
taşınmazın, orman durum u ile ilgili olarak orman kadastro haritaları, tapu kadastro paftası üzerinde ve
arazide yapılan inceleme sonucu yazım ızda sunulduğu üzere;
İlçemiz Yazır Köyü miilki hudutları içerisindeki 3377 parsel num aralı taşınm azın
incelenmesinde:
a) 6831 Sayılı yasanın 1.m addesine göre, orm an savılm ayan yerlerden olduğu,
b) Aynı yasa ile 2 .veya 2/B maddesi ile hazine adına o rm a n sınırları dışına çıkartılan
yerlerden olmadığı.
c) Genel M üd ü rlü ğ ü m ü z tüzel kişiliğine ait gayrim enkullerden olm adığı,
d) 6831 s a v 111 yasa kapsam ında izin işlemlerine konu yerlerden olm adığı,
e) Satış. Kiralama. Tahsis, imar planı \b . sapılm asında k u ru m u m u z ca bir sakınca olmadığı
tespit edilmiştir.
İş bu tutanak evrak ve arazi incelemesi sonucu tarafımızdan tanzim ve im za olundu. 03.07.2013^
ZZ2f
ÖZEL İŞA R E T LER
r--------'
K
Ormanlık saha.
T
Ölçek: 1/5000
Orman sayılmayan saha.
Söz konusu taşınma/..
'__
_____
:==::^ a i t o S U \
/ iş l e t m e M ü d ü r Yard.V.
/
Korkutemıfşl. Şefi
V /Ü7f2&[ 3
Mjehayft YAiGC]
işletme M üdürü V.
iiı
ilçesi
K ö y ü /M a h
Ada
No
P arsel
No
P a fta
No
fr-j ?-•4 104 000
. >4/V / ■i i.
m ‘< X i
: YAZİR
:. 3 3 /7
; N24-C4
t:•
■i •>■<:
-■'./#
U.'Vft..
•■ ■
0
N
. -f r
:•.:<'<.
« ■,;v
,İ
İ ? '• /• •>£
■■r -- #i -
y* , * »r
'-: ' ^y, k • ‘ AV» . V i • /
ı>; ■>V,^7^',^ ' /^('VeVcwiçjnrı;.
f-tl . -
&£ ^
-<'■
.:/•'■
- f jT
J-i ;/ f ei!/f
i*
i
'<f*İ4 103 000 -i-
m m ım M
Q\
25000
)-0H4am *k/
M 4 102 000
4 J . M '■
f-l •' *
'
^qıy.jbijY
Xmi:v
jl
4 100 000
4 099 000
rj- •'•••:'• i, &■
<■'V:..*v ■
■v,
'V
r i ; “ ;• •
■
- - T: •V.,• : .
’£'*•* o -
%&■
• ' ;'
' O) .O.
—x. '
. o ' ':
o :■
o •
M akbuz T a rih : 03.08.2011
No
; 77368
Ha[^K^3&ftro ıeknikeri
Download

Tam sayfa faks yazdırma